De zaak Zwolle afhandelen.

17 september 2017

[Het naar de rechtbank Overijssel te Zwolle terugverwezen proces,zal bij mijn voorbereiding er op, inhouden,dat ik wel aan de beurt zou willen komen,als eerste aan de beurt wil komen om in mijn rechten gekend te worden ,met dien verstande,dat alle andere onheus bejegenden ook aan de beurt komen,te beginnen bij de Overijsselaars.d.i.volk uit Twente,uit Salland en uit de Kop van O.,als het gaat,niet anders dan in een massaproces gaat,om daarna de rest van de Nederlandse onheus bejegenden,tot ,,losers" gedegradeerden, ook mee over de streep te slepen,wel na goed overleg met zeer ervaren juristen/advokaten,die voor mij niet te werk kunnen worden gesteld en wel, zal wel,voor ons allen te samen wel.En tot nu toe,behoeft niemand zich zorgen te maken over de proceskosten.De proceskosten heb ik zelf al voldaan en de secretaresse van de rechtbank Midden Nederland te Utrecht zegde dan ook toe, tijdig het gestorte bedrag over te boeken naar de rechtbank Overijssel te Zwolle in de Kop,(of in Salland,dat ben ik vergeten op dit ogenblik,alleen op de korte termijn vergeten,want ook ik ben inmiddels bijna grijsaard).
En voor de rest van de getroffenen halen we dan vervolgens op voor die personen,voor wie wij verzochten te handelen ,zij zijn die Nederlandse ,,losers" niet alleen,bij wie mankement aangebracht werd aangaande hun fysieke integriteit, ook zijn het vooral diegenen onder hen,die bovendien tekort schieten aan begrip en blijvend respect,de personen onder de,,losers" met gebrekkig geestelijk functioneren, waar voor wij als eersten voorrang verzoeken bij het afhandelen van hun zaken ,(voor hen art 11 Grondwet,beter 2x in acht te nemen),en halen wij vervolgens op voor andere mensen in Nederland,die kwetsbaar blijven,om ook aan deze overigen niet vals te laten verdienen,om voor allen de rechten volgens de grondwet aan te houden,ook recht op onderdak,op voedsel,ook op kleding,enz. voor ieder, omdat niemand een schurkstaat zou wensen.en zodoende de grondwet in acht te nemen zonder deze wet met voeten als poten van mensen als onmensen te treden,opdat ieder er steeds een beroep op kan doen.Niemand zal op straat of waar dan ook voor geld worden vertrapt.
To wait and see.To keep on fighting strugging for live, respect and dignity].
1909 2017.
[Lotgenoten,ik zal onze advokaten,als we dezen kunnen vinden, verzoeken om in hun eigen woorden naar voren te brengen wat bij ons leeft en ons altijd bewegen blijft.
Ons standpunt blijft,en wij weten,dat de overheid het recht toekomt geweld aan te wenden, en dat het recht op criminaliteit niemand toekomt,niet de meinedige en zijn handlangers ook niet,ook niet een recht op verbaal geweld,zij kunnen het zich niet aanmeten.En als men niet meer beseft wat criminaliteit betekent ,moeten zij het maar aan mij vragen.Want ikzelf heb er 35 jaar ervaring mee opgedaan.En Ik heb tegelijk waargenomen, steeds terug in de natuur,en erbuiten,en ik heb er gelet op al wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit,ons nooit verveelt ,zoals wel bij den crimineel wel,en zijn hele club,waar altijd alles te vroeg onmiddellijk verveelt,had ik kunnen waarnemen.Het is al zijn tijd,hij is al zonder zijn vereniging alleen en sterft aan het geld,te vlug meegenomen,terwijl hij dacht te verdienen.En toen hij blind als verblind werd,door geld en schone schijn, bleef hij scheel zien met begerige ogen te schuin om waar te zijn.
Ons advokatencollectief zal opmerken,dat wij ons niet kunnen voorstellen,dat mensen zolang leugenachtig door het leven blijven gaan].

2109 2017.
[Meinedigen en alle overige,ontaarde ambtsdragers,die er van uitgaan,dat in de revolutie alles geoorloofd zou zijn,komen zichzelf tegen en moeten hun opvattingen herzien.Het is een misvatting te denken ,dat het recht en ook de mensenrechten en het recht om te leven ,niet heilig zouden zijn.Rot maar op].

2209 2017.
[Hij is nog steeds bij verstand heren superieuren doktoren,maar heren medici,meneer Gestapo wil van hem af,meneer Stasi zou hem afvoeren tot kameraad Pol Pot,die te kennen geeft hem te zullen zuiveren door hem te vierendelen.En bruinwerker de kapitalist zou fourneren deze keer voor weinig geld.Kom daar nu eens om,meneer geneesheer de directeur.Wat te beginnen?Hij zet ons gewoon in de zeik. En het is haast nergens beter,zei mevr.G.Verbeet nog wel].

2509 2017.
[Daar begrijpt toch geen hond nog iets van.De party is over.En het congres danst,danst al vierentwintig uren door, als zombies blijvend doordraaiend dansend de eeuwige dodendans dansend.
Well,...times are changing....]

2509 2017.
[Ik verwacht nog steeds antwoord van de inspectie.
Bij herhaling werd mij aangezegd zorgtoeslagen,waarvoor ik niet in aanmerking zou komen,terug te boeken.
Hoewel ik de toeslagen niet aanvroeg,is mij bekend,dat ik verplicht ben zulke bedragen over te maken en dat klachten en protesten achteraf ingediend kunnen worden om alsnog behandeld te worden.
Mijn vragen evenwel worden niet beantwoord,mijn klachten worden niet gehoord.Terwijl ik wetsgetrouw bleef in mijn handelen,ontgaat mij de reden,waarom de overheid mijn gerechtvaardigd belang negeert.
Een andere klacht, eerder ingediend,circa 17 jaar geleden,wordt tot op dit ogenblik ook niet behandeld.
Ik maak mij zorgen over mijn overheid en over haar slachtoffers alleen over de andere].

3009 2017.
[Maar de huidige revolutie stelt niet veel meer voor dan de welp van een papieren tijger.Het zal haast nergens beter gaan na honderd jaar als bij ons.
En onze advokaten merken ook nog even op,dat de organisatie Menzis,die pal staat voor ons en alle waarborgen op onze gezondheid in stand houdt, heden te kennen geeft de schuldenproblematiek van armlastige verplicht verzekerden te helpen oplossen.Om ze na 50 jaar uitpersen bijna in een klap lieflijk dood te knuppelen, heb je er ook geen last meer van en zijn zij ook okay van hun schulden af,nu,nu het bedrijf er rijk genoeg voor is geworden, ook buiten de wet om rijk geworden, en anders wel rijker geworden illegaal, samen met farmaceuten anders wel,en gaat het niet met vitaminen en masse aan te smeren,gaat het wel met te veel medicamenten in een pakket verpakt verplicht als teveel af te laten nemen,buiten de wet om. veel verzekerden sluw op kosten jagend en zelf gejaagd op meer en meer geld jagend,steeds met de hulp van meinedige staatsdeurwaarders buiten de wet om onder de neus van het stom parlement,ook schuldenproblematiek van de dood ingejaagde klanten oplossend door hun schamele erfenis te confiskeren..Het blijft de vraag of in het sociale systeem, zorg voor ieder,zorg op kapitalistische leest geschoeid, niets anders blijkt dan het hinken op twee foute ideeen,verkeerde gedachten over geld en over geestelijke gezondheid.In Zeeland schopt men de psychotische patienten de straat op om op kosten te verdienen,naar voorbeeld van Amsterdam.Het gaat haast nergens vlugger.
Fake.Ongeloofwaardig.
Het was vroeger bijna nergens beter.Vandaag te veel huichelarij,meestal vooral door mismanagement en anders wel met vuile opzet van baantjesjagers-managers om zelf nog vlugger aan een nog beter baantje te komen,baantjes voor mannen met weinig allure en vol would be status,het allooi van de rare ambitie-clown.
Wij hebben U in een crisis gebracht. Vat het op als een wake up call.De wekker gaat af.Opstaan.En weggaan als figuranten van het systeem,walking away,known as european supergentlemen.
Al is de leugen nog zo snel,de waarheidlievende rechter achterhaalt haar wel.Anders deugt hij zelf ook niet, voor zijn werk niet].

0310 2017.
behalve exp spectraalanalytische geg exp gebroken en lngeg anders na te gaan,
alleen metalen als zware 26Fe 4 andere 3 alleen,en terzelfdertijd helderheid als van een geheel 1 !/2 x a;s versterkt,1x sterrkte +1,verderop in heelal,tijdlengte geg op afstand hetzelfde geg,Isokaedrisch als coord het geg opmerkend,door in de ruimte,dezelfde als deelruimte als geschikt andere2×2 andere metalen als zware,1xzonder Cu alleen als ref te lezen te nemen,tekengeschikt Pappus,Poncelet tekengeschikt a;s op afstand 1×3
tot als spiraal,tekengeg 135,1x en 165 1x en 115,!X duidelijk te nemen,tot punten,2punten complex alleen logarithmische kromme,1x zelfde 3 complex2,door te rekenen 5 deelruimten 1×3 geschikt,geschikter zonder zesde erbinnen beter nagaan,na te gaan
en bij ons lezen onze bolsnede 2×1x als geschikt binnen de sneden tot 2/3 oppervlak lezen te nemen,en bol halve wereldbol draaiend bewegen, 3x rondom lezen,1×1x doorgaande beweging opmerkend,
en als eengeg als een sudoka gegeven,lezen,projectiet nemen,te nemen,ussen oppervlak als 2/3 als 1×3 geheel,(als punten lezen),1xte lezen mee te rekenen als 4punten,
wel 3x sterkte als geg S.N.opmerken (en) mee door te rekenen alleen meerekenend doorrekenend mee te nemen het geg SSN op afstand lengte als afstan en lengte als tijdlengte hetzelfde geg simultaan door te rekenen,nu het gaat,simultaan,voor metalen als geg
4×3 tot 13 als tot 31 exp als (tot) 32,niet zonder de overige+1 ,als helderheid sterkte geschikt (en) als overige(n)
alleen lambda geg,3 geg te lezen te rekenen, en 1×2x als 1×1x geschikt alleen straling harde straling mee geschikt,geschiktere 2 mee,ook doorrekenbaar bij ons mee 2blackholes op onderlinge afstand en tot ons,in ons stelsel melkweg erbinnen in ons stelsel sterrenstelel mee tot in ons planetenstelsel zwaartekrachtgolven te rekenen door te rekenen,en geschikte bronnen info bronnen radiobronnen mee waar te nemen,mee te betrekken,om na te gaan of wij aan de beurt zijn,of events bij ons in het nabije heelal binnen model rekenmodel 17 heelal in timesheetextensie zijn onder te brengen,
wel volgende eventevent+1,geeft timesheet wel aan zonder vlg probleem 2 niet het probl bij ons rekenend nietook een ander7/8 probl als ander 2probl niet extensie door doorrekenend tot gereed,1x,x
nu gaat te lezen doorrekenend rekenend gaat
als het aangepaste sudokugeg duidelijk te nemen,geheelgeheel+1het geg te nemen,neemt 1X.
(1x 1x(vlg startup)als langs onze bolsnede bewegend lezen niet zonder voortgaande beweging en niet zonder de (eigen) roterende beweging 2 1/2 x rondom,en lezen,reeel alleen de bol de halve reeel nemend duidelijk te nemen,neemt zelf 1X,zie onder,voor onszelf door).

0410 2017
en de killer-sudoka,voor ons duidelijk als het aan te wijzen geg te nemen,als in draaiende voorstelling nemend duidelijk in dezelfde richting draaiend (+1) nemen +1 tot 2/3 (on)volledig door 2×1x als tot 1×1x 11/3nemen duidelijk mee,hierna wel,als geggeg futoshiki het geg als mee te nemen geschikt alleen rekenend als geg meenemend te rekenen,te zoeken( in de astrofysica hier alleen).

0410 2017.
voor onszelf,doorrekenend nagagaand zoekend te nemen,
als geg als futoshikigeg te lezen als projectief geg te lezen, te rekenen,door te rekenen de Maxwell’se gegevens doorlopend tot de gelijkheid (anders,oplopend) +1 nemen te nemen tot 1×3 geschikt
duidelijk als 6.4 te nemen,analytisch 1×3,nu het behalve behalve tot kwadr als product+1 te lezen exp 1×1x gaat,binnen 5deelruimten3 geschikt gaat te nemen meenemend overige deelrruimten 2 geheel1,sterkte versterkt als 1x geg te nemen tekengeschikt,1(x)alleen laatste geg helderheid+1 lezend tekengeschikt alleen nemend,anders niet voldoende volledig,mee in het rekenen,de explosieve ,,killers”,verderop( aan te wijzen,af te tellen),3kettingreacties reeksen2,
{merk hier op,reeks+1,nalatend geg harmonische reeks lezend nemend hierna te nemen functioneel geg 1(x)(f+1)geg tot 3tekens gegeven, hierna,ook dd 0810 2017 aan te wenden},
en,(voorlopig),ga (behalve)+1 als geg voldoende de reeks,de nat.logarithmische,voldoende 1×1x tot termen 1×3x in verschil 1x (anders)2,leest behalve 1x tot 1/2 ,en als doorrekenend te nemen,product nemen,rekent door als tot +1/2,1x tot voldoet 1x ,product+1 te rekenen,
niet anders voldoende volledig,werkt,1x ook tot in onze melkweg voldoenvoldoende tot als erbinnen ons planetenstelsel door door te rekenen tot 1/2,1x mee als erbuiten tot als gegeven erbinnen,tot +1 als tot +1/2,1x doorrekenbaar,
(buiten ons planetenstelsel lezen zon andere zon,nieuwe Aarde lezen),nu het te lezen te rekenen vlugger gaat,niet zonder gegeven(s),heden bekroond#,blackholes 2,draaiende,en ga mee na leveren ons mee aan,ga Virgo geg mee nagaan(Pisa)geg mee,gaat
zwaartekrachtveldgeg,geschikte aanvulling op,op als geg als veld electrisch als 100 electrisch 1x 2punten mee gesch. mee niet alleen 1×1x als geschikt veld magn op afstand+1 gesch.gesch. tot4punten3,(4/3) als tot 4,3,(gaat 2gravitatiegolven1 geschikt punt als rimpelingspunt rekenpunt mee niet alleen 1×1x1x,ook aanwijzend geg,waarnemingsgeg hulpgeg mee,20 bronnen r.b.nemend1×3 bizondere(andere)2,(in de tijd anders te lezen,waarnemen),en hier als geg tot (1×1x1) ,q.m kwadr geschikt niet alleen ook, beide geschikt,ook qm geschikt,duidelijk nu het geg alleen spin electronen niet anders gaat,(voor spin niet een kwadr geg) ,en uit te schrijven verbeterd,verkort uit te schrijven,computerprogramma duidelijk anders te nemen,(op minder fouten te rekenen,verbeter).
#geg Weiss,Barish en Thorne hier voorrang verlenen in onze studie heelal modelrekenmodel 17 uitbr.,(voorrang verlenend op het rekenen aan de toestand de terminale, later wel eens specifieker door te rekenen,uitgebreider inmiddels duidelijk later doorrekenend nemen).Note,neem ,verbeterd, als LGOgeg nemen 2 roterende black holes (en) 1mee als geg Virgo-detactie mee als (Pisa)gegeven.

(voorlopig,zo)
combinatoriek+1 opmerkend,hier na,en (hiervoor)
en,(hiervoor),rechte halfrechten 20 spiralen punten3 en als krommen ln punten+1 logarithmische reeks (zonder)3 deelruimten2 anders mee,
1×2 lezen alleen niet geg teken niet,
als 2 2/3 geg functioneel+1,
1x als verschuivend te lezen,wel doorrekenen te rekenen
3/8 alleen als in N. functioneel als functioneel+1 als reeks reeks harmonisch+1,
rekenend rekent 3/8 complex 1×2x als 1×1xfunctioneel functioneel stelsels 10 rekenstelsels (bij ons) wel
wel tot 3complex2 volledig volledig zuiver rekenkundig rekenkundig axiomatisch wel bij ons zonder 2probl2 door./Are you with me?For comments only.

0510 2017.
[Als jijzelf tijdens de revolutie de meeste vijanden hebt omgelegd,wordt je president.Heb je in de revolutionaire periode de meeste tegenstanders, collegae of andere medemensen,kunnen wegwerken of direct kunnen ontslaan en kon je hen kwijtraken door hen met een valse krankzinnigheidsverklaring op te schepen,om hen daarmee voor de rest van hun leven het bos in te sturen,of er in hun vervalste krankzinnigheidsverklaring bij te fantaseren ,dat zij verwarde man en/of gevaarlijke man zouden zijn en je hen daarmee ook nog voor eeuwig kunt afschepen met verblijf op de gesloten afdeling van de psychiatrische inrichting,dan kun je de samenleving vertellen,dat je verheugd bent voor de gemeenschap een dienst te hebben mogen verrichten .Kortom,je bent prima van G. los,en je zit op fluweel.Grijp je gouden kans op een stralende toekomst.Stuur ze het schip in, en,nog beter, laat ze omkomen tussen wal en schip.Wat kan dat verdommen...? We leven in onze rechtsstaat.
Voor ons is het bijna nergens beter,steeds zonder aanzien wat fout zit ,gelijk ontbindt,al niets meer is en nooit iets wordt].

0710 3017.FINAl.
ga na,killer-sudoka nagaand te nemen samenstellend geschikt tot 1 1/3 analytisch 100 tot 2complex3 alleen 3/8 rekenend als andersom tot dezelfde rekening hoofdrekening,1,1x te rekenen te nemen binnen 8×8 schema geschikt geschikter 1x (zonder)4 rekenend bij ons duidelijk (teruglezen s1,s2)
gaat,te nemen,en tot als 1geg als complex geg fukoshito geg+1 ,en anders 16 tallig,(hierna) geg+1, nagaand als in zijn driehoek 81,(83) als 184 (187) ,niet zonder alleen eenmalig geschikt mee 81 tot 83 tot als ,(andersom lezend,nemen) 38,1×1x en gaat alleen te nemen als alleen te lezen,te lezen 189,neemt 1x niet 289 als verschil niet anders te nemen,niet nemen 289/1×2x,
wel nemend en alleen als andersom door te lezen,wel lezen,nemen 2cijferige voldoende als in aantal voldoend,cijfers andersom lezend,
behalve(n)20 ,niet te nemen als 20tallige niet,(niet present),en12 tallige,merkt zelf op geschiktere geschikteren mee op,zestig tallige niet zonder op te merken,zelf opmerken,1x geschikt (andersom+1) in de natuur wel ,behalve 26Fe,opmerkend te nemen, isokaedrisch+1 als +10,werkt simultaan 5 andere,1x (zonder) Cu,1x als fukoshitocomplex geg telezen 4×15, te nemen 5x tot 75 onvoldoende niet geschikt alsgeschikte priem niet,alleen zonder 10 geschikter 5 laatstepriem geg priem nemen,pkwadr,2p,en 1/pp bij ons (1)/pp mee,wel 10x gehele schema 1x(anders)3x mee,anders niet mee,rekenend 3/8 anders niet complex 1×1x als complex geschikt anders niet mee,rekenend meerekenend duidelijk te nemen,nemen,neemt zelf 1x /to check,beter nagaan,beter rekenend nemen,en andere natuurgeg vanzelf duidelijk mee te nemen.
//beter nagaan uitschrijven nagaan als opm.nagaan zo werkt de F nu eenmaal,ter commentaar nagaan.

0710 2017.
en,zie archief eerste A-4tje dd 0710 2017,afleidend 4 metalen5 als laatste 120 S
50,
duidelijk,vlg getallentheorie te nemen,als aanwizend geg te lezen door waarnemer duidelijk te nemen,(leest terug in theorie tot kardinaalgetal het geg,en neemt alleen,zoekt, spectraal tin het geg geschikt,nu het gaat,alleen in de astrofysica het geg hier,
en tot (2.1) gelijkmatig,1×1x doorrekend in onderzoek door,
ordinaallgetal +1 ook niet nemend,wel 1×3 fout nemen het geg1×1x geschikt,duidelijk voor waarnemer behalve behalve Cu en Fe,mee in onderzoek mee betrekkend in waarnemingsonderzoek +1 als +3, lezen ,wel waarnemen geschikt,spectrale data gescjikt,Co.Ni,mee1mee,Cr mee,theoretisch zonder derde geg tweede ,ook niet nemen …..getal niet het geg hier ook niet,
en (voorlopig)
het geg in astronomie,behalve erbinnen 2min+1 het gegeven
voldoend erbuiten te nemen,te rekenen erbuiten als punt ruimtelijk erbuiten
rekenend doorrekenend te nemen
Pascalse driehoek ruimtelijk in draaiende voorstelling nemend
eenz(eenz) als halve ,ruimtelijk lichaam,analyisch 1x tot 10,terug tot 2 (lineair lezend)
eenz,eenz tot 3 als binnen een zelfde gegeven als driehoek ruimtelijk als in een richting binnen 3punten
als oppervlak inhoud geggeg piramidaal lezend te nemen 3punten 2,neemt 1(x) (interface+1) en rekent door
rekent 4punten ,1x geschikt (andere)3 door,neemt duidelijk zwaartekrachtveld gegeven 1×3 geschikt zw.kr.golven mee bij ons in de voorstelling
door te rekenen functioneel tekengeschikt gammafunctie tekengeschikt,1x(f+1),gedurig,1×1x doorrekenend,gaat analytisch 2,
behalve behalve 1x zonder 7,gaat het reeel 1x,1x door zonder 7de golflengte licht blauw als van derg,blauwe derg doorrekenend te nemen,alle straling, 6x als versterkt 1 als tot 5x binnen deelruimten te verwerken,1x als geheel tot waarnemer rekenend niet een probl,beter na te gaan als getallen als coefficienten/2,(teruglezen)
tot coeff+1 /1×2 als nalatend tekengeschikt nemend (zonder) Eulergeg compl.hier niet voor coeff niet nagaand niet,gaat ook niet als gegeven getaltheoretisch niet 1x niet……
en gaat hier ook niet als hyperbolisch als kwdr +1 het niet nagaan,als elders wel,mee ,ook voor coeff geg mee als elders binnen de astrofysica de kleine deeltjes fysica mee,
hier in de voorstelling tot geg imaginair ,niet kwadratisch,als tot….#
en tweede A-4tje,file dd 07 10 2017,
verkort waarnemen nagaand tot 8×8 schema als 1x rekenschema geschikt,
gaan wij alleen functoneel metalen spectrale gegevens geschikt na,behalve als geg Cu het geg (29) als 129 geschikt entrygeg 1×1x ander metaal,niet Cu als het gegeven,1×1x doorrekenbaar voldoende voldoende te rekenen,alleen (zonder) zwaartekrachtgolven ,wel 4punten3complex door te rekenen niet zonder r.br.geschikte alleen, alleen astrofysch tot hier voldoende,voldoende andere gegevens,als fysisch voor kleine deeltjes hiervoor voldoende behandeld,later wel mee,programmerend uitgebreid rekenend algemeen in modelrekenmodel 17 mee,(hier voldoet binnenkomst ,bij ons in de melkweg nabij ,nieuwe Aarde,zon in timesheet aan te wijzen,andersom aftellend aan te wijzen,1x verkort door te rekenen,rekenend vanuit de terminale toestand+1 rekenend,1x mee doorrekenbaar door,tabellarisch+1, mee als bizondere r,br 1×3 geschikt na te gaan te nemen, mee input geg 2kaarten geschikt 1x anders 1 geschikt1 andere anders door door te rekenen nemen,neemt programmeur zelf wel).
#als geg als ordinaalgetal ook niet +1 als kwadr niet,niet te nemen,niet een geg,wel uitschrijvend te lezen,niet lezen,schrijft 1x,rekent wel lezen,doorrekenbaar duidelijk 1x te nemen,nemen,neemt zelf wel,nu het gaat zonder geheel zonder derde gegeven,vervangend te nemen,(voorlopig),Ulamspiraalgeg (on) voldoende geg,(niet) anders 1x gegeg mee Sachsspiraal 1×1x als voldoende voldoend geg mee,en duidelijk bij ons terug de gegevens voor punten,bollen punten voldoende punten,mee cirkel ecirkel punt 2 complex 3,aanvullend in en geheel punten (on)regelmatige lichamen hoekpunten ontaarde,1x voldoende voldoet 100 punten complex buiten de complexe ruimte+1,voldoet ‘t analytisch doorrekenbaar 1x,1x als het zelfde geg 3complex 2 eenmalig alleen axiomatisch bij ons geschikt,duidelijk doorrekenbaar te nemen.
Opm.als geg….,kommt gar nicht im Frage,(ook niet lezen),en wel,wel nagaan andere data binaire 2 anders fysisch andere nemen,electonen niet anders spin 1/2 niet anders andere te lezen niet,te nemen niet,en geg …niet nagaan,niet een gegeven,niet nemen,niet verder zoeken,(niet nodig).
Vat samen,leest 3 ruimtelijk,rekent projectief 2 rekenend door,schrijft 1x ,1x geheel hetzelfde punt 5 complex3 het fukoshito geg 1x(anders)1x,
(en gaat later wel ,ook wel mathematisch beschrijvend,oregamifiguren na het gegeven tot opbouwend heelal vooraf aan Big Bang als eenmalig het laatste laatste het beschrijvend gegeven tot procesbeschrijving het gegeven gegeven).

0810 2017.
terug voor onze studies binnen de sterrenkunde,
en geldt ook voor deelruimten,nu het gaat theoretisch priemgetaltheoretisch,
dimensies punten,tabellen lezend,alleen geschikt Fishertabel geschikt,alleen ruimtelijk 10 nemen,
het geg (5.3) exponentieel (zonder)5.2 het gegeven tabellarisch+1 lezend,1x geschikt nemend
4getallen 3 gehele zonder (andere)3 getallen 2gehele10waarden 2 w 1complex mee,geschikter,tabellarisch1×1x 1x,(waarden priem) tot 3w2geg 1x als tot 5complex3 te rekenen (1×1x1)doorrekenend,vrijheidsgraden aanwijzend ,behalve 1 nemen te nemen te rekenen nemen 3 en 10 aanwijzen,vanzelf per computerprogramma 1×1x rekenprogramma 100, niet zonder rekenprogramma 10 het complexe door door te rekenen,
en geldt ook voor onze zon en zijn planeten binnen zijn deelruimte binnen onze melkweg,te zijner tijd,hierna in de ruimte als geheel,terzelfder tijd ,voor ons hierna,nieuwe zon,nieuwe aarde opvolgend+1 geheel(ander) planetenstelsel binnen onze melkweg berekenbaar door te rekenen te rekenen 3 getallen2 specifiek berekenbaar(en)mee1(optie)mee,(door,terug te rekenen ,opvolger berekenbaar alleen het geheel berekenbaar,niet specifiek).
Tot zover verkort tot bewijs.

0810 2017.
[Het bestaan is niet per toeval ontstaan.De rechtspraak ook niet.De dood soms wel,behalve bij kwade opzet.Dan is het geen toeval meer].

0910 017.
tot Padovan 110.
schema als rekenschema 8×8,en als tabellarisch geschikt geheel,(geheel)1 2/3 te lezen,doorlezend als geheel tabellarisch deel fukoshito te veel als te veel 2×1x als 1x te weinig,1×1x als geschikt )on)voldoende,
en wel voldoende voldoende te rekenen simultan rekenend voldoend
2 cijferige als gewone getallen als tekengeschikt,1x als functioneel geschikt tot 1/2,lezen doorrekenenrekenen,simultaan 3 rekenend,
en rekenend rekenfunctie 1oo beide doorrekenend nemend meenemen te rekenen derde functie analytisch 10 de complexe,!X
duidelijk,(programmerend) gewone getallen als tot 100 geg tekengeschikt,geschikte alleen functioneel alleen geschikt in een reeks binnen de harmonische reeks de geschikte alleen niet zonder de volgende als in een reeks functioneel bij Padovan alleen,110 alleen 1X mee
gaat alleen (programmeren),
4 getallen3,sluitend 10,
aanwijzend te nemen 1×5 getallen 3 als negatieve twee,1o algorithmisch 15 te nemen,nemend tot 3 als gebroken door,
nemen,meenemen 1x andermaal 10 algorithmisch 15 algorithme,tot 5x te breken als tot +1 terug samenstellend te lezen,
stelt F.samen 5x te rekenen doorrekenend tot 3 gehele gehele
alleen in Aantal+1 geschikt geschikter tot Aantal/2 als tot Aantal/ 1×2 (x) in voorstelling complex bij ons in voorstelling te rekenen,
gaat analytisch in theorie complexe theorie getallentheorie priemgetaltheoretisch,
(en in de natuur eiv.lich zonder m.p.1×1x anders geggeg Ulam,Sachs te nemen doorrekenend nemend 3punten 2 a-centrisch anders niet tot Fermat,Riemann 6punten,1x zonder 4 terug door te rekenen,1×2 het gegeven tekenloos zonder probl sluitend te rekenen),
hier nagaand,duidelijk te nemen
37-73
en 74 omkerend 47
-(53-63) ,opm tijd 36 1x wegnemend probl lezen,(overige rekenen gegeven omkerend geg als in rekenen s1,s2 als andersom omkerend als lezend alleen nemend (te )nemen s2s1 ,zelf nagaand,wel bekend, bij het rekenen zonder het rekenen v(s) en vv s+1 wel bekend,zal gaan,zelf na te gaan tot het bekende geg 2min+1 als tot 136 ,het tweede geg tijdprobl wegnemend te nemen,zelf nagaan)
en tot 47,geheel 1×1x terug,door als tot 27
als geheel alleen geschikt te rekenen als tot 27 rekenend
en 3exp3 niet zonder 5 exp2 andersom 27-32
duidelijk opmerkend nemend als reeel te rekenen
gaat als 5×26(Fe),gaat 5x 22(Cu)
(zonder) 7 andere 6 (niet)
3 anders andere alleen rico-geschikt
120 Sn niet ,niet zonder,en samen verschuivend,(de een meer de ander golflengte blijft iets achter,verschuift mee) ,en 2×1x tot als 1×1x geschikt waarnemen duidelijk nemen in 1 zelfde spectrum mee,
niet zonder elders 22Ti(en)24Cr ergens anders,geschikt zonder enig probl tijdprobl en keert ook niet terug op afstand lengte tijd en lengte als afstgeg niet voor tijd niet,niet het probl niet,keert niet terug,1×1(ander)spectr.geg rekenend na te gaan te nemen
22 Ti ,24 Cr duidelijk niet zonder bij ons in programma duidelijk door te rekenen nemend(en) meerekenen nemend te nemen,binnen een nevel erbinnen opmerken,waarnemen,{anders aannemen anders,om anders te specificeren,waar het waarnemend niet anders gaat}
duidelijk na te gaan nemen tot 10 stabiele Sn isotopen 8doorrekenend3,geheel,1x mee, tot geschikt 120 als meest abundant,duidelijk stabiel isotoop 122mee en stabiel isotoop 124 mee,

{en anders,in de waarnemingspractijk anders,behalve 1 andere nevel mee,in de rekenregel van drie mee,terug,door als geg 2blackholes (geschikt)draaiend 1systeem geschikt mee ,(te lezen 2lichamen draaiend binnen 1systeem draaiend in de juiste stand toestand draaiend te lezen),mee te rekenen mee} //voor mijzelf studiegeg abundant nagaan,verbeterd als abundant+1neutronenoverschot beter,1x 4×5 binnen4×5x5,door te lezen 1×1xals geheel zonder energieoverschot te lezen,opmerken onnodig energie te vereffenen,magisch vierkant lezen 1×1xgeg opmerkend interface+1 opmerkend3punten2,lezen1×1x(andere2) opmerken,lezen,doorrekenbaar lezen,Sn aanwijzen/ en Padovan 110 beter nagaan,hierna per 1010 2017/

en
geg Padovan+1 ,
(Aanw:,lees P. terug, ook bij ons behandeld in deze blog,recent jaargang 2017)
geeft 1×1x als gegeven aan tot als 220 lezend te lezen,
1x als terug te lezen te nemen bij Gauss wederkerigheidsregel te lezen te nemen
terug,door doorrekenend nemend 15x algorithme15 alleen geschikt terug als tor 120 terug,
het gegeven anders alleen Sn ver weg in een nevel wel lezend anders nemend,(zie de neutronen),
en duidelijk wel lengten als alstand het gegenen lengte afstand 10×10 analytisch te nemen,
neemt zelf wel in theorie 1x erbinnen ,nu het gaat,in de natuur binnen theorie alleen tot laatste 2punten Riemanngeg alleen,eenmalig (en zonder 1x)Fermat het geg 4punten3,erbuiten ruimtelijk geschikt 1×3 punten,gaat veld als electrisch als 100,punten te lezen 3punten2 te nemen,1x tot (andere) 3 het geg te nemen,eenmalig 1×1x het geg doorrekenend duidelijk te nemen, nemend om verkort in ons model rekenmodel gebeurtenissen door te rekenen te nemen,nu het in voorstelling gaat,reeel,niet als vermoeden,met zekerheid gaat,zeker door zwaartekrachtgolven onlangs aantoonbaar,bewezen,gaat ‘t zeker 100analytisch 3 complex2

1010 2017.
schakelsysteem studie.
behalve 5gegevens 6,veranderend anders voor licht nagaand door te rekenen exp 3golflengtengeg 4 anders 2exp geg anders voor licht energie als stralingsenerg 2banden 1 geg+1 rekenen te rekenen 1×2+1,en
korter verkort door minder waarnemingen door te rekenen,
behalve veranderingen6 door te nemen,binnen ons systeem,aan Cruinthe2x,aan Aarde 2x,samen met zon 1x,samen met Jupiter 1x
en wel elders,bijv. aan Trappist in Waterman geschikt 3planeten2,(waarneembaar,7exopl.3 geschikt tot 4,tenminste tot als 3pl2), ontijdig,1×1x en als Trappist zelf ook niet op tijd,1×1x als geheel niet,wel door te rekenen wel complex te rekenen,door te rekenen nemend
wel op te merken,inschakelend nemen te nemen
en in het ene nieuwe systeem,nieuwe zon,nieuwe Aarde,en gaat voldoende binnen het bijbehorende systeem,als opvolger te lezen,tenminste
op te merken opmerken,opvolger+1,als binnen het laatste systeem,het bij behorende als tweede,nu teenminste nieuwe Aarde eerste,1×1xbinnen geheel
het extragegeven tijd,punt te rekenen,door te rekenen,(nagaan),reeel specifieke casus in het drie lichamenprobleem,zal het zijn te rekenen binnen onze melkweg alleen,niet zonder in vorige studie
wel als geschikte referentie in deze blog terug te lezen,dualiteit 1x,1x te nemen,(zelf terug zoeken),verkort doorrekenend nemen

1110 2017.
[Windenergie en energie van de zon,slimme meters en prijsbederf.De afnemer wordt nu al geconfontreerd aan de bron bij levering,met,,vermoedelijk" verbruik ipv de meter af te lezen zonder parallax, terug leveren door de klant naar de provider gaat nu al tegen lagere prijs dan werd toegezegd,of tegen prijs nul.Vanaf de eerste dag aan de bron vervuiling van de balans om het grote verschil in kostprijs na algehele transitie,d.i.overgang naar andere energievormen, nu,vanaf het begin, reeds te verdoezelen.En Ieder,die anders over koolzuur en klimaat denkt en ziet waarom het zo toegaat,wordt vooral voortdurend geschift genoemd.Tot slimme jongens zelf bij de rechter met de echte cijfers voor den dag komen.Welke rechters kunnen spreken en welke rechter wordt niets onthouden aan exacte feiten om der waarheidswille? Het blijft arrogant,een slimme bevolking voor dom te verslijten door sluw stomme meters te plaatsen om stomweg de kassa te kraken en klants' laden te lichten.Boerenbedrog en volksverlakkerij.Minachtend koeionneren.
Al Gore ontvangt den Nobelprijs voor de vrede.
Met een verkeerde voorstelling van zaken sticht je evenwel geen vrede.
Daar doen wij,Nederlanders ,niet aan mee.Wij,Nederlanders, zijn onafhankelijk.Daar hadden we alles voor over,tot onzen laatsten tiende penning aan toe.Nederland al 2000 jaar onafhankelijk van Rome en van Spanje.
Wij vreten niets meer op.Achterlijk worden we niet.Ons dom houden kan niet meer.ikzelf hoop het mijne terug te halen bij Menzis c.s.via de rechter.
En den Koning van Hispanjen heb ik altijd geeerd].

1110 2017.
specjficerend,
rij van Padovan +1 lezen al voortbregende functie,functioneel 1×1x veranderingen 6 veranderingen tot 7geheel,
en ruimtelijk als spiraal als de halve Archimdische in een richting 3projectief2 (en) duidelijk meemee te nemen,als geheel 1×2x te nemen projectief door te rekenen 10rekenend 1x voldoende e-rekenend voldoende voldoende 2simultaan tot ekwad +1simultaan simultaan door 2 rekenend door tot als getallen 2 gehele 3,
2 getallen 1×1x verschil,als negatieve 4,niet zonder derde vijfde ander verschil lezen,1X zonder 4 nemen,
behalve bij Padovan in de rij mee,en alleen 115 tekengeg(anders)1x,
en 15 algorithme tot 1000 geschikt,1x zonder 4,tot als geschikter 10 exp 5 doorrekenend te nemen,nu het ruimtelijk bij ons hier in de sterrenkunde,korter te rekenen en minder waarnemingen veranderingen 6 veranderingen 10,verbeterd door te rekenen 1×3 gaat als gehelen 3planetensystemen 1 rekensysteem bij ons verkort te nemen, door te nemen te rekenen door tot de laatste axiomatische uitbreiding te nemen,doornemen, neemt zelf1X wel 100 analytisch tot 3complex 2,als geg 5(coord) 3 als getallen gegeven,specifiek voor nieuwe zon en planeten 1 geschikt als Aarde te lezen,isokaedr coord 2 duidelijk rekenend nemend,mee 1verandering meelezend te nemen als geheel als een coord (isocaedr) te lezen te nemen,
ga na ,en voor geg als andersom Sachs,Ulam voldoende als andersom,
hier nagaand
Padovan de rij tot 20 lezend zonder 4 ,de eerste(n) 1,1,1(en)mee 1(andere)2 lezen niet lezen door lezen te nemen,(tot 20 in de rij lezen)
tot 114 als tot 110,(functioneel),gaat alleen functioneel+1 door
leest 114+1 neemt 151,1x andersom,gaat alleen Dig+1 het gegeven nalatend,(wel opmerken).
en,

en behalve hier,hier niet opmerken ,behalve Moebius,(behoudt zelf geg voor coord)geg mee voor coord 4 coordsystemen3geg ,hier niet nagaand,
voor nulsysteem bij Moebius+1bij ons anders 1×1x nulsysteem+1 mee te betrekken,(teruglezen),

hier door,gaat het hier ,getaltheoretisch,gaat ook tot 141 andersom te betrekken als tot 114,(en lees terug geg 75,als priemgeg terug te lezen,wel opmerkend),door zal het zijn in het schakelend systeem regelsyseem,
regelend 117 het bekende gegeven
door in (andere) 3 systemen,
en Moebius zelf het geg coord bekend toekennend te nemen,wegnemend
tot tabellen ,systematisch geregistreerde waarnemingen ,betrekkend tabellarisch anders +1,de norm statististische geg bij Fisher alleen nu het Pascal binaire gegevens tot 15 nu het 1x (zonder10), 6×1x zonder 7,functioneel,(teken verd f,de norm.),alleen analytisch 5,1x gaat het
binnen de ruimte puntruimte 100punten 10 alleen getallen ,tot getal vector alleen,!X,en vectoren kracht alleen 1×1ander,in de ruimte Vectorruimte 3punten 4, als in veld electrisch als 100 als op afstand geschikt 1×1ander punt zwaartekracht mee tot 1X3 ,zonder problemen,getallen te rekenen
alleen 2 analytisch nemen,(toelichting getaltheoretisch ook geschikt als bron,C.F.Reid,,,van nul tot oneindig”)/input cards te programmeren.

1110 2017.
timesheet,uitbreiding aantoonbaar,zie file 1 A-4tje dd 1110 2017,simultaan lezen nemend geschikt mee,aantoonbaar gegeven,gaat tot binnen 8×8 schema in de bewijsvoering mee,nemend mee lezend het dd 0710 2017 -4tje het juiste alleen te nemen,#
en
de tweede optie 114,75 anders,ook terug te lezen in ontwerp met licht,hier voor objecten3 en gehelen2 (en)anders 2,
als een Trappist geg derde zon tweede als vast punt ,efunctie functioneel het gegevegegeven,gaat alleen optie Trappist zelf de geschikte gezochte een andere zoekend niet verder zoeken,zelf Trappist alleen aan te wijzen,wel condities wel aanhouden,Trappist 7planeten1o,onbekende 3 aan te wijzen,waar te nemen,de andere conditie,Trappist zelf als bewegend als over e-lengte punt,als in rotatie,als een trilling,ga het geg waarnemend het licht Trappist-licht na ,conditie,(anders ander zoeken,doorzoeken).
ga na recurrent+1 hier beter door 151-37
——/1(.)175/151 verbeterd tekengeschikt,1(x)verbeterd bij ons door te rekenen
1210 2017
en ga hier door,nu het gaat analytisch
functieruimte+1 de complexe als puntruimte 2punten1 dezelfde erbinnen,!X de analytische,
en gaat beter verbeterd na,(recurrent+1,functioneelfunctioneel,1(x),
in d voorstelling de complexe betrekkend
projectief rij reeks
als in het vlak plat vlak te lezen te rekenen Padovan +1 de elementen tot het halve aantal 10 rekenend door te rekenen
functioneel 5 door door te rekenen voldoende tot 1/2 als tot ekwadr+1,nu het gaat
4 elementen objecten planeten,andere punten 3punten6,lezend elengten punten 3complex2
als onder een hoek ruimtehoek,1x een rico+1 tot rij 4elementen3 in een reeks,
andere rico+1 ,1(x)geg projectief geg binnen kegel projectief driepunten,1x erop erop als buiten erop,op kegeloppervlak erop,blijft/gaat complex 2 erbinnen3punten(andere)2,
rekent 10 punten5,1x zonderzonder p[aneten 7planeten6 niet anders 1opunten complex3 veranderingen 1 zonder 6 niet anders doorrekenbaar
3planeten2 om en om,1Xom,rekent tot (2.1),leest,rekent,rekent,wijst aan,telt af tot 1eenmalige 1x,1x ons gezochte gegeven,
nu het duidelijk gaat,nieuwe zon,ook als eenmalige gegeven, in beweging als langs complexe lengte (2e)lengte een punt,(als beweging als rotatie als een trilling+1 als een halve),
opmerkend.duidelijk ook geg half piramidale(n),punten alleen terug te lezen ook hier,binnen het Trappistsysteem, door te rekenen (te) nemen,planetoiden duidelijk mee in voorstelling te nemen,op te merken
6punten ,binnen kegel afgeknot+1,als de halve,5punten3 beter verbeterd ,alleen erbinnen erbinnen 2projectief2,erbinnenin , 1punt2 bewegend als vast punt complexe lengte te lezen verandering 2projectief 1×1 Projectief door door te rekenen,duidelijk duidelijk berekenbaar te nemen,analytisch uitrekenend,
wel opmerken bij onze huidige zon datum teruglezen,zon in trillende beweging,jaar 24…

1310 2017.
Aanw.voor onszelf:harmonisch,rij convergeert,reeks divergeert en (reeks),1(x) functioneel
als grote getallen als negatieve verschillen als gehele,1(x)(algebr+!) als tot gegele negatieve negatieve na te gaan te nemen,
en als bij Padovan tot 1/2
door 1X
geschikt als tot +1/2,
1,5 x door door
functioneel+1 als-1
veranderingen1
3 schrappend2 functioneel,{anders tot de gelijkheid lezen,Perrin+1funcytioneel anders Padovan+(anders)1 nemen,teruglezen ook hiervoor in deze blog}
en gaat doorgaand harmonisch+1 het geg 3.5 (andersom) 5.3 het geg nemend te nemen ,neemt wel,wel complex wel het geg,neemt 1Xveranderingen1,5x
in de complexe getallentheorie analytisch 5,1x
(als je begrijpt wat ik bedoel,tijdens het spel de regels logisch veranderen.To comment, pse).
voorlopig,
en nagaand ,ordinaalgetal niet,niet kwadr niet (en)niet +1 niet(kwadr+1)niet
gegeven (ordinaalgetal) tot 2 berekenbaar bij ons in de uitbreiding axiomatisch.
beter nagaan,en rij van Perrin voldoet aan dezelfd recurrente betr.als de rij van Padovan,onder andere beginvoorwaarden
en voortbrengende functie rij van de fverg bekend,nemen wij tot de gelijkheid+1 nemend exp n-1
en rij Perrin beginvoorwaarden Per0=3 Per1=0 Per2=2 nemen wij tot de gelijkheid+1 als +6en
nagaand Padovangetallen t/m 16 als tot 17+1, tot 20 gegeven,en nemen wij weg 3 weg mee 1(andere)3 weg
gaat,blijft
1,1,2,2 door alleen door,(1functioneel1),
leest,neemt geg 4.6 ,(aanw.:(1),1,2,2 3,4,5,7,9 12,16),door tot 17+1 als +3 als tot 20,nu ,,functioneel”,functionaliteitlezen
algeheel geheel+1 te nemen 1×1x tot 20 mee 1 alleen 7 (Perrin) mee,
leest 7,1×1x
49 in geheel mee
kardinaalgetal+1 tot 65 zonder getal ordinaal getal en ook niet ord.getal kwadr.+1 niet
alleen (ordinaalgetal) duidelijk complex+1 in de natuur +2 het geg bij Sn op te nemen in rekenmodel opnemen,(Aanw:to google bij Sn op te merken bij stabiele isotopen,complex het geg 50+1 in het rekenen eenmalig 17 rekenend,1×1x te rekenen en rekent 3/8 complex zelf wel 10 tin isotopen beter 8 alleen 1×1x tot 3 geschikt mee opmerkend te lezen te rekenen,hierna dd 14 10 2017 duidelijk te rekenen nemen )//for comments only.

1310 2017,door
en Perrin tot de gelijkheid +4,reeds bij Padovan schrappend
Perrin(2)+1keert 3 terug bij Padovan door
zonder 5.2
gaat samen
schrap Pad 3
niet 4
als anders om 5×3 niet anders,tot 16
als tot 2x Fermat (tot oneindig punt,als driehoek),eenzijdig 1×1xals geg 1×3per computer te rekenen,te programmeren
1×10x1ooxcomplex1000 het betere rekenprogramma volgend,het andere+1,het enige geschikte 1×17,het anlytische,tot 119,in de natuur 1×1x het enige gegeven Sn alleen te zoeken,op te merken,aan te wijzen,wijst het spectrale geg zelf aan als doorrekenbaar aan het enig bewijs aan,
nu ‘t gaat 10 ruimtelijk 3 gaat,1×3 zonder4,1x gaat,en ‘t zonder 2probl ook niet het andere 1×2 niet,en bundel vectoren2 geggeg 3getallen 2 alleen gaat 1x(anders)2dezelfde2 gaat het rekenend anders niet ,(e5geg voldoende tot ekwadr+1,merkt1x op,voldoet 1x)niet anders axiomatisch niet,ook niet anders in de natuur niet.(door,langs Trappist erbuiten erachter binnen licht,nevellicht (andersom) als tot tot ons en waarnemer zoekt,onderzoekt,merkt tijdig binnen hetzelfde tijdsbestek op,informeert 2×3 banen planetenbanen6 veranderingen1).

1410 2017.
1×17 rekenen lezend beter verbeterend uitdrukkend lezen 17 geg 1000 punten doorlezend alleen 1x geschikte gescschiktere(n)10×10x tekens x,(x)
verbeterd beter 10,(andere) 6 duidelijk complex,(magisch),5x het gegeven complex 3,2 exponentieel alleen ruimtelijk,oneindig 6,punten 6punten ,
2×3 punten,eenzijdig eenzijdig,(bij ons door per computer),1×1x3punten rekenend 10 door 6punten zonder 4.3 ruimtelijk probl niet(en)2x(ander)2 probl niet,rekenend 5 punten lineair ,1x geschikt,(tot ekwadr+1),voldoende voldoende rekenend tot 1/2,door door,versterkt 1x,alleen voor een kracht+1,in de natuur voor een kracht,hier alleen eenzijdig 10 isotopen bij Sn bekend en rekent 8 complex 3 punten 2 door,1×1x veranderende baan 3planeten2 voldoende voldoende tot op te merken ,6 veranderingen(passend)1 geheel,1x,(bij Trappist opmerken,en Perrin tot n exp 3 ,1xexp +1 nemend,(als het bekende gegeven anders gegeven bij Einstein,Perrin voor warmte het gegeven bekend,hier 1x 17rekenend,10 het tekengeg,1×1x door simultaan 2 eenmalig geg,analytisch,1×1x gaat bewijs,(conditie),5x te nemen,alleen doorrekenend te nemen 15 algorithme 15×15 tot 1000 voldoende,,3x alleen tabellen 2×1x dezelfde geschikte Fischer tabel de enige 3x anders tabellarisch +1,qgegevens 20,1×1 anders twee tot 4o en p+q exponentieel 1/2 mee lezend betrekkend,lezend tabel,boven geschikter ,5x,
ref pag 163,N.H.kuiper,,,wiskundige verwerking van waarnemingsuitkomsten” ,
nu het Perrin alleen gaat,gaat n+1 tot de gelijkheid (n=0) betrekkend in het geheel complex gaat,!X Padovan duidelijk mee tot de conclusie1x,1x nieuwe zon Trappist de juiste,3planeten als aarde 1x de enige andere juist de juiste.

en,1x 3functierekenf. 2 rekenf 100,1x rekenf 10 complex mee,sluitend te rekenen,en behandelend de nieuwe computer met licht,het gegeven opmerkend te lezen behandelend binnen bronnen 3lichtbronnen2 in continu proces ,1X ,analytisch, 10 processenrekenproc,1X , wel sluitend bepaalt,1X deelfuncties 5 deelfuncties 2 andere3,niet anders,alleen in de nieuwe computer met licht niet anders te sluiten,sluitend geggeg als chips,(tingeg lezend#) beide opties,chip (en) chip+1,bepaalt 2×1x te nemen 1×1x sluitend 5 gehele negatieve negatieve3 gehele als getallen als verschillen gehele,bepaalt (Aantal+1/2 beter Aantal+1/ 1×2 (x) lezen,nemen),bepaalt 1×3 sluitend nemen.
#2 geg anders een chip,en metalen 10 andere 3 anders chip,werkt geschikt,rekent geschikt alleen in ontwerp,nieuwe computer met licht rekenontwerp,1×1x anders (een)chip 11 tinoxide !V ,het geggeg sluitend te nemen,neemt 1Xsluitend 5sluitend3 het gegeven.
anders niet duidelijk (ons) niet duidelijk de opgemerkte gegevens,en ruimtelijk tot Archimedes spiraal lengten 7 deellengten op afstand 1×1x
projectief rekenend 4 punten3 tot anders geschikt 1×1x projectief doorrekenend nemend 3punten rondom binnen geheel,1X,x niet anders duidelijk duidelijk 2simultaan punten geschikt 100 Sachs het gegeven ,niet zonder de andere 100punten spiraalgeg.. …## en ###
het gegeven ons duidelijk,
en 100 punten 200(reken)punten 3x 1x tot 600,door te rekenen te nemen,150 tot 750 ,gaat 10 algotithmisch (vast punt),1×3x tabellarisch,1x(anders)1×75 punten 3 geschikt2 verandering1punten vrijheiddsgraden te nemen,anders 1X binair,bin+1 alleen geg bij Pascal nagaand rekenend nemend Pappus+1 Projectief,1x 3punten4 ,niet een oppervlak deeloppevl bol 3punten 1 geheel1x(teken115) cirkelomtrek (zonder pi) 3punten tot 1/2 door mee te rekenen,(oppervl voldoende mee) als binnen geheel,tot+1/2,1x door door1,5x door
nu het gaat,behalve geg Sachs gaat,en gaat Perrrin alleen n exponent 3 tot de gelijkheid exponentieel n+1 het geg het andere spiraalgeg oo ten dele te nemen doorrekenend nemend gaat ‘t Padovan 1×3 het geg gaat anders 1x(anders)3,bij Maxwell 1o geg 6lezend,gaat ‘t rekenend doorrekenend door 1x(anders)3 doorrekenend veranderlijk veranderende 6veranderingen 1 duidelijk te nemen duidelijk door te rekenen nemen,behalve behalve Sachs’spiraalgeggeg…. mee in het rekenen 3simultaan 2,analytisch 1×3 tot 2 bewijzen 5 bewijsbare,berekenbare conclusies,hier alleen in astronomie nagaand voor objecten tot grote gehele 2zonnen,(1zon de onze huidige),elk in systeem de een 10 planeten gegeven niet zonder de komende,(dwergster T,zon) 3planeten simultaan binnen ons systeem rekensysteem 13 objecten planeten vanzelf wel duidelijk,anders wel rekenend duidelijk duidelijk te nemen,niet zonder 50planetoiden 150,1xanders3 doorrekenend te nemen ### uitgebreid in timesheet aanbrengend aanvullend alle onder te brengen,(wel plastisch getal geg nagaan
##cykels het gegeven nagaand deelverzameling S afbeelding het gegeven nagaand,1×1xde baan van de cykel na te gaan in andere voorstelling nagaand te nemen andere spiraalgeg het geg…..ref Poolse autheur,bekend 1996,..
1×1x1 doorrekend nemen.

1610 2017.
gaat het geggeg verh+1 na gaat 5,1x
gaat na 1nagaand2 tot getallen (bekende) negatieve negatief 3 (zonder5),
gaat lezend tot,x….later wel..
{en rekent,en behalve tot rooster+1 geg,Bravais te lezen,later wel eens duidelijk te nemen,behalve op driehoek Pascal fractaal +1 het gegeven als een punt een half ook niet complex niet een punt half niet gegeven,anders,fractaal+ 1,ook niet na te als 1 geheel niet als een gegeven,niet verder nagaand 2,Mandelbrot ook niet,hier niet nagaan,en,hier wel,
wel theorie 1x geg cykel +1 nagaand,in theorie astronomie baan+1 bij ons reeel het gegeven zonder sprobl 100x door te rekenen vvs,v(s+1),en tienrekenend simu[taan +1 doorrekenend zonder Sprobl nemend 10S geg (2S) vanzelf zonder lns geg 16 geg niet een probleem eprobl niet,en
2×1x lezen,1×1x nemen,andere halve (sierpinski geg) ook niet,niet een gegeven als 21/2 x ,zinloos ongeschikt mandelbrot, beter,verbeterd als Hausdorff+1 het geg opmerken te nemen 3/2 als (rekenpunt) nemen 1.5x te lezen te nemen (algebr) geg .05 het geg te lezen te nemen te rekenen
tabellarisch opvolgend blijvend,(in dezelfde tabel,Fisher),1x, opvolgend +1,tekengeschikt alleen teken meenemen,(anders de kromme ruimtelijk 1×3 rotatie in voorstelling nemend) 2 tekens 3,elk .05 en anders 2simultaan(anders)2 doorrekenend 6 gehele 5 Neumann geschikte,hier 2×3 punten anders 1×3 door te rekenen,(duidelijk piramidalen punten 1geheekl tot 5 complex nemend als geg 5complex rekenend e rekenend zonder kwadraten probl.,
en,
en casseriet het geg,hier anders gegeven in ontwerp anders nemend,
en zonder Pb,niet 1x,(niet tetragonaal niet)niet,
2geg aanwijzen
geschikt Cupriet (en)
Beauvais 1 tralie rooster geschikt 10 en,
en op te merken duidelijk opmengend nemend 1×10 tot 1×3 in verh 2 (vanzelf) mee te nemen,
gaat in computerrekenproces,geschikt programmeren,rekenend
exponentiele geg 5.3 doorrekenend,(kwadr geschikt nemen),nemend’,
tot ring+1 algebr 1x geschikt theoretisch,practisch
nemend rekenprocesonwerp geschikt in een een spiraal deelspiraal 10 versspingend terug,door
1×3 schalen 2 rekenend rekenend,
(en gewone teken getalgegevens tot 100 als tot 5o,1×3 anders,opbouwend,geschikt,duidelijk wel),
elk de gegevens chips 10metalen 3 chips rekenchips (anders)2 analtisch 1x rekenend complex mee,
en 10rekenend simultaan2 rekened,het geg axiomatisch,(uitbr.lezen) gaat analytisch mee,1x
in theorie 2exponent 5,in theorie sterrenkunde mee,1x
stelt 5,1xberekenbaar bewijs

analytisch tot berekenbaar bewijs,binnen Trappistsusteem per datum bekend,bekend tot 6vernderingen 1oplossing Aarde geschikt,
en gaat niet zonder rekenproces analytisch10 complex te lezen,nu nemen,1x nemen,
Aanw: wel teruglezen in de lugandenstudie,April,Mei recent,duidelijk als het geg als Steiner’s geg in het schakelend nemen,hier anders,
[als Dualiteit lezen,1x nemen,schakelend in het systeen,het regelsysteem ,zonder eprobl het systeem hier anders +1 getalregelend nemen zonder als terugkerend probl 10 x(on)geschikt,1X nemen}
nemend niet 1x niet als tot binnen het item als Steiners gegeven als tot 4,3 het geg hier anders lezend waarnemend nemen,
gaat hier lezend als item, als lichaam complex alleen nagaand oppervlak nemend 3,2 het geg hier nemen
1x 2punten geschikt1andere 2,
nemend 2×2 bewijzen tot het vijfde,per conditie en waarnemend aflezend duidelijk in 3kleuren2 veranderend1 verandering,interface het gegeven lezend als berekennbaar juist.
toelichting,
64 vormen kwadr,8×8 zuurstof,(nog nagaan)niet binnen metalen 10 metalen een chip 8metalen 1×1x anders (een)geggeg (een) chipPb+1,geg 1X(nog nagaan),
hier duidelijk 1x zonder tijdgeschikt 36 keert niet terug,een probl keert niet terug in
100(e)10 niet een product,en
de getallen-gegevens in rijen (anders)reeksen schikken vanzelf wel passend geschikt doorrekend Projectief rekenend projectief rekenen nemen tot eenmalige oplossing 1×1xnemend te nemen,neemt 100punten zelf,1x,leest geschikt enig bewijs berekenbaar
opm.nog opzoeken,in handboek naslaan,geg magnetisch voldoende cupriet voldoende diamagnetisch gechikt(om te) nemen,anders,(studie),niet anders opmengend te nemen,10 geschikt tot 20, 1×3 x Atacamiet mee mengend te nemen,anders niet terug,door, ijzer 1×1x tot 26 geg als derde geg te rekenen,getalrekenend gewoon rekenend nemen,(stiudie) 13 het geg getalgeg als aanwijzend geg als (plastischgetal+1),1(x),gaat anders niet anders,1X en gaat exponentieel 2exponent5,1x exponentieel+1,behalve 3 andere 5, chips geschikte metalen2,behalveCu,Fe,3 andere zware metalen 5,geschikte rekenchips nemend te nemen,anders 1×3 rekent analytisch,chip+1,1Xlood geschik aanwijzend geg als chip,rekent 1Xrekeningen 5 binnen Hoofdrekeningen,tot enig bewijs,1×1x het juiste,
wel,(check), teruggaan in ontwerp lezen te nemen,(bestudeer),alle hier aangewezen gegevens,present in proces en te nemen,in geschikt rekenproces laatste ontwerp nieuwe computer met licht te nemen,(waarnemings(geschikt) data verwerkend duidelijk te nemen),en
oxydulen 1×2x3x present binnen 2 mineralen2,welbetrekkend mee meenemend te rekenen meerekenend rekenend (te) nemen,nemen (1×2x3) duidelijk geschikt aanwijzend getaltheoretisch geschikt geg,
ordinaalgetal kwadr.+1 duidelijk te nemen,door tot 65 het getalgeg bij ons duidelijk,nemen

1710 2017.
in de bekende verzameling bronnen gravitatiegolf-bronnen,black hole,SN,enz., de als passend,juiste in ons systeem aan te wijzen,wijs voorlopig aan 2inspiraliserende dubbelster aan, en door te rekenen,nu het doorrekenbaar getallentheoretisch mee door te rekenen gaat,150 planetoiden mee betrekkend,en in ons systeem van onze zon en planeten mee gaat binnen het Trappist-systeem meegaat,(teruglezend,aan te vullen het timesheet) door te rekenen alleen gaat,zal zijn de neutronenster dubbelster het gravitatiegolfgegeven,en als schakendinschakelend als gegeven alle objecten door te rekenen,en als geg mee op te merken als radiobron,(hiervoor in deze blog genoemd),als het gegeven op 13x 10exp7 l.j. als dezelfde bron (alleenstaande) radiobron,wel als dezelfde bron zelf als rekengegeven.(om logic scheme 1x uitgebreider te nemen).

1710 2017.
Bericht van GGN M.C. dd 1710 2017/betr. laatste nota.
Antwoord.
Almelo,1710 2017.

Geachte GGN Mastering Credit,

Uw nota zal niet worden voldaan.
U kunt hiertoe de kantonrechter de reden meedelen.
Deze reden wordt vermeld in de stukken,die de rechtbank Midden Nederland doorzond naar de rechtbank Overijssel.
En U kunt zelf Uw opdrachtgever Menzis Zorgverz. meedelen,dat de rechter kennis heeft genomen van foute nota’s betr. eigen risico.Te veel geleverde medicijnen worden niet vergoed.En weest U er verzekerd van,dat zulke kwesties niet door apotheker of soortgelijke spelers worden afgehandeld, maar alleen door verzekeraar Menzis,want deze schreef de rekening uit.U behoeft zich niet door opdrachtgever te laten gebruiken,ook niet ten eigen bate en het zijne.
Hebt U samen deze streken ook uitgehaald tegen weerlozen?
Tegen dementerenden,beperkten,hulpelozen,gebrekkigen?
En blijft U ermee doorgaan?
Ik had toch al wereldkundig moeten maken,dat Uw bedrijf een criminele organisatie zou zijn?
U werkt door de jaren heen op meinedig niveau.
Het nieuwe traject via de stichting E-Court wordt hierbij door mij geblokkeerd.De rechter zal spreken, wel eens spreken.

1810 2017
gaat niet anders getaltheoretisch 5.3 het geggeg,
onze zon,(datum in deze blog teruglezen),roteert over weglengte lengte een punt
1×1x het zelfde geg tijdgeg, voor Trappist,
gaat niet anders quantum mech.(1×1x1),en verwerkt zelf wel versnelling g kwadr het geg anders 1 tot zijn zon,(trappist),nu ‘t gaat het gegeven 3Planeten (Trappist)2 geschikt 1, qm kwadr 1×1x1,
gaat ‘t ,vooraf door te rekenen,samenstellend te rekenen 2systemen planetensystemen 2 rekensysteem 1 om en om 4lplaneten3 door te reken,1extrageg in de natuur 4.3 opmerken als voor Einstein ruimte ,tijd geschikt,anders niet theoretisch behalve 4geg3,bij ons als voor Fermat,(driehoeken en geg oneindig teruglezen,anders niet analytisch 1x in de complexe voorstelling tot 3punten2 ,leest waarnemer,operator,programmeur interface,1x 1x alleen als proces in de natuur,hier astronomie, gaat ‘t gegeven reeel,Riemanngegeven.

De zaak Utrecht afhandelen.

15 september 2017

Lees terug,lees door,onder vorige blogtitel ,,de Den Haag affaire” het bericht aan de rechtbank Midden Nederland te lezen.
En merk op, en de zitting dd 2109 2017,rechtbank Midden Nederland om 13 uur.30, nu afgelast, voor mijn zaak afgelast, en in dier voege opmerkend,dat nu de rechtbank Overijssel te Zwolle met de taak wordt belast recht te spreken.
Om te verschijnen neem ik aan,dat het een massaproces wordt in Zwolle,ook voor inmiddels vele andere onheus bejegenden het proces wordt,als het doorgaat.En dan zal het zin hebben,dat allen komen,om allen recht te doen,of zij nu een advokaat konden bekostigen of niet,zoals ik wel,want ik heb nog een paar vrienden met wat sommen geldsommen centen .Ik kan zelf geen advokaat vinden.Maar samen komen we er wel uit.Alleen ben ik er te lastig voor bevonden.met dien verstande te ,,gek” voor gevonden.Ik kwam niet in aanmerking.Kaltgestellt.
Wie droomt niet van restauratie,van het goede,oude,bewezen rechtssysteem?
We zien wel,als ik al kom,als het al nodig is,als het al doorgaat.Kaltgestellt.

Mijn eigen eisen blijvend,incl.bijbehorende claims,blijve,mijn eis blijft in een openbare zitting van een Nederlandse rechtbank,of van het parlement in Nederland,ook wel erbuiten,alleen van het Europesche parlement in Brussel erbuiten,of ook wel,wel in Europa ook, in Straatsburg als uitspraak van het Europesche Hof,dat de second opinion van bevoegd psychiater bevestigd wordt blijft mijn eis.Mocht ikzelf uit de tijd raken,dan is men nog niet van mij af,ik had een paar kameraden met wat geldsommen nog en zij houden ook nooit op te denken, in wie anders te geloven……
De rechter hoeft van ons niet te denken de ergste verschrikking voor de mensheid is het socialisme en hij hoeft er van mij niet aan toe te voegen door te denken,dat zodra het samenwerkt met het kapitalsme de gesel terugkeert ,voor de mensen een gruwel.Hij dient rechtvaardigheid na te streven voor ieder,daarin zijn we allen gelijk.Lijk of geen lijk.Over my dead body.Verblind.
Want,ook voor degenene,die bij leven niet een advocaat vinden kan,niet een rechter ,die recht spreekt,die rechteloos een leven lang in het duister moet verblijven,zal toch eens de dag aanbreken,waarop hij de zon boven de kim mag zien klimmen,de dag,waarop hij beseft ik heb in het duister Assurbanipal achter mij gelaten.En in de nacht ziet hij verheugd ook het licht van de sterren van het hele heelal.Hij gaat nooit meer naar bed om te slapen.Laat de doden hun doden begraven.Deze dode gaat leven.
Gebak met chocola op Zaterdagavond en ’s Zondags een zoute haring ,vroeger een paling,en zoete limonade met veel echte suiker erin.

vervolg in de sterrenkunde,merk mee op tot hier,
wel tweede geg Prox.c,rode dwerg,als confg+(andere)1,{prox .C,drie begeleidstrren,lees terug het geg),
lees door getaltheoretisch,lezend halfpiramidaal het model 1×1xals tot 2terrenCntaur gesciky in model rekenmodel de gegevns duidelijk,(teruglezen oneindig+1 tekens Fermat riehoeken,1×1,gaat sluiten halfpiramidaal+1 sluitend te nemen nu het gaat,laatste geg ,,priem”‘,recent aangetoond per nederlan computerprogramma,nemen wij duidelijk complex rekenend1×1x,,tweee halve piramidale gehelen geheel,1×3 sluitend

merk wel terloops op als nalatend geg complex rekentekengeg andere planetoide(n) als Cruinthe 1x satelliet 1x doordoor te rekenen,nalatend rekenteken op te merken,
en model,geschikt halve piramidale als object tot sterren 6 Centaur 3 als theoretisch binnen complex model rekenmodel,voldoet ,,priem”2 tekengeg 1compl2,1x rekentekengeg geschikt,1x,nalatend geg spesifiek op te merken,
en ,algemeen, hier opmerkend als groepentheoretisch getallentheoretisch als priemgetaltheoretisch voldoet hier,opmerken neemt zelf perioden 2,elk als kwadraat,elk zonder rest,
en ga hier beter na Centaur 5 sterren 6 geheel,lezen,helderheid geg,niet nemen,anders meenemen,als geheel+1,helderheid van nabije koolstofster witte dwerg mee te nemen,tekengeschikd helderhed+1 geschikt 1x mee mee 1x elders in H!! gebied nalatend tekengeg neutronenster,witte dwerg laat na,
voldot ons ergens anders vooraf in het rekenen te nemen,vooraf 1x teken,vooraf aan S.N, duidelijk te nemen,nemend,1xoptie vrij,te nemen,later wel..
hier sterrenbeeldenlezend
Plejaden lezen,en 3 sterren heldr 4 elders in Plejaden waarnemend,waar te nemen,te lezen,
en lezend,(voldende present),vervangend gegeven H11 gebied lezen vervangend te nemen,bruine dwergen als rode anders als rode zonder fusie voldoende
als bruine dwergen 3,4 te lezen,andersom reeel nemen mee te nemen 4heldere stralers 3 lezen,1xals teken geg geschikt op te merken te nemen,meenemen (plejaden zelf als ui zicht ,niet verder nagaan,Plejaden opensterrehoop in Stier,zelf hier niet nagaan,als Schutter niet 1×1x niet als Aquarius hier niet, niet 1x analytisch niet,wel, wel tkens mee,5 tekens mee,tot 4,1×3 tekens,1(x) zonder 4 dwergen,bruine (1×3) mee,nu het gaat,geschikt geschikter 1×3 gaat,lezen ,,Slangendrager “1,5x DR tot 12tekens als 18 Sl.dr leest 1x tot 13.laat ons na 1(x) het teken,samen optie analytisch 3,1x
en onze Functie getalf voor gehele getallen het gegeven complexe F deelfunctie 10 punt het gegeven in de natuur hier gegeven 3punten geschikt 4 door,terug analytisch gehele geallen,behalve (zonder)4Fermatgetallen,kwadraten 1x,en bij Remann geschikt door, analytisch de F geheel vrij,alle getallen gehele te rekenen,in reknmodel 15 algorithme door te rekenen te nemen
en alleen,en onze zon en planeten zelf in D R,, tot andere zon en zijn planeten op te geven als tot 1 andere nieuwe Aarde met zon,andere geschikte planeten als aarde,treffenwij in DR niet geschikt aan,nu het als open sterrehoop Plejaden zonder zonder geg Stier,als ander geg Zonder Stie bij ons het model niet gaat,(ook Waterman niet,ook niet).

1509 2017.
behalve hier rekenresultaat voor planetoiden tot satelliet bij ons in archief dd 1509 2017, 1×3 A4tjes niet zonder voorstudiegeg klad mee 2 Atjes dd 1409 2017,
tot gegeven,voorafgaand aan,en beter bekend binnen elliptische sterrenhoop beter bekend,als een vlg SN bekend,als rekenresultaat bij ons bekend, berekenbaar.,doorlezend voorlopig in studie pag4 en pag 5,klad ,mee tot 1A4je ale dd 1509 2017,bevattend als laatstebeschrijvend ge als frequetiege tot exp 4 voorheen
bekend N1,N2…,lees terug,en lees pag 6 de besrijving geheel door,geg 1×17 (v/d Brandhof),het 9×9 sudokageg,binnenin andersom geheel me,1x gaat 10 mee,2×1x,elk voldoende in aantal +1 geschikt,anders niet alleen indezelfde richting als raairichtng voldoende (voldoende) door )door anders niet te stellen zal zijn zonder 7/8 niet als het probl door,als e rechthoek gegevens punten gehele hoepunten voldoend 2×2 (veronder) stellen fe nem,aannemen,
wijs aan binnen het systeem Periodiek systeem 10 metalen te zoeken,geschikte(re),5 geschikter alleen 1x (zonder)4 geschiktere alleen,tot het laatste geg 5.3,hier alleenals tot het laatste geg als frequentie geg 4 exponentieel,Werkt 1X,1x,(lees analytisch 2mee),duidelijk lezend,werkt 1x als straalzender,1x zelf verbindig,
zo,voorlopig ,te zien,en langs verkorte weg rekenend programmerend zullen de gezochte bewijzen,in de in de astrofysica vanzelf volgen,berekenbaar zijn. (en vanzelf wel duidelijk de geg 8×8 getallenschema,norm.verd,vrijheidgraden, punten,dimensies,tabellarische gegevens als getalengeg,alle geschikt nemen te nemen,vanzelf wel duidelijk te nemen,programmeren,NOTe #)

1609 2017.
Aanwijzing.
de spectrageg van 10 heldere stralers,intesiteit als tot geschikt (helderheid+1),1(x) te rekenen 1tit 1×2 geg doorrekenend
en mee de golfl geg 5 geschikt in geheel +1

getaltheoretisch getaldifferentierend gehele getallen behandelend nemen 7gehele2 andere 5 gehele+1,en andere 5 anders 1 behandel (t)d 3 reeksen spectraalreekesn 2 tekengeschikt mee,behalve practisch spectr.reeks+1 geg theoretisch geggeg Taylor2 anders 1 mee anders Tayler1 mee niet anders 1×1anders niet bij Plejaden anders niet geschikt erbinnen anders niet 1 vervangend punt zoekend,als complex punt door te rekenen zonder H11 (on)geschikt,niet aanwijzen niet mee de neutronenster witte dwerg niet verder meebetrekkend.(Aanw: complex model 5punten helder,Plejaden geschikt complex,en als buiten onze melkweg,als punt complex,reeel,1x door te rekenen vooraf, vlg S.N doorrekenen,nemen,gegevens duidelijk voldoend)

anders,en lees nu behalve spectr exponentiele geg 3/2,neem mee andere geg logarithmische geg als tekenloos mee ,neemt1x ,
(leest)geg3, 5 als andersom geschiktere,verschil positief lezend 1x anders als+1,1x mee) duidelijk,en 1x(ander)10 mee te rekenen en 3 geg 1×2x tot 6 (zonder7) als 2ongeschikt ,beide, stralers 5 stralers 3 geschikter,wel geschiktere 10 zonder 3 alleen 5 heldere stralers,
duidelijk als tot gehele getallen door rekenen 2 andere mee,aan te wijzen in P.S,te zoeken binnen (deelgebied) heelal,(Hertz-Russel het aan te wijzen hulp geg), 1x geheel +1 gegeven te rekenen als tot 5 door,2 stralers lichtsterkte geschik,en elk vereffent 1x,1x rest,zonder 2probl,gaat alleen,lichtkromme lezen als halve kromme ruimtelijk deelkromme oppervlak vereffenend als het geg op te merken te lezen,en kromme bij Planck 1 punt erbuiten,buiten deelopervl,zelf als een verdeling een punt functioneel als rekenpunt tot de lichtkromme +1 ruimtelijk als een deelkromme oppervla 2×1x als 1×1x op afstand tot deelkromme op lichtkrommedeeloppervlak als scheef onder een hoek erop analytisch 4punten projectief 3 op schuinlopende krommelijn erop,door te rekenen spectra geg van 5 metalen 3 geschikte geschikteren en als geschikt geschikt,ruimtelijk onder een hoek ruimtehoek 4/3,halve hoek lezen de nemen ander punt als een geg punt radiostraler zelfde punt radoverbinding nemend lezend,nemen tot de gezochte bewijzen rekenend doorrekenen te nemen,nemen,hier 1x anders berekenbaar nemen,alleen spectra,posities van sterren ,klassen stralers helderheid de gegevens als zonder kennis als van golven anders als golven,niet zwaartekrachtgolven hier niet direct mee tot het bewijs als bij ons het vermoeden voorheen,anders berekenbaar hier bewijs hier ,nieuwe Aarde met eigen zon ,op komst,nadert 1x,x tot ons systeem planetensysteem lezen 1x anders berekenbaar,tweede bewijs hier,(noodzkelijk).
studie geg:helderheid lichtromme, have,en 10 sterren 5 geschikte geschiktere 3 extrageg2 naar rood,2×1x een piek 1kleinere,1 grotere en binnen H11 deelgebied alleen 2lijnenwaterstof geschikt,niet anders waarnemen /komende S,N. vooraf doorrekenen/Hertz-Russel diagram/verd Planck nagaan.en
als geg doorlezen sterrenklass helderheid tot spectraalklassen kleurgeschikt lichtkracht geschikt H.R.diagram hoofdreeks geschik,rode reuzen,witte dwergen spectraal reeks geschikt,(voorlopig)
witte dwerg in elliptische sterhoop door tot rode reus koolstof ster andere nemen geschikt geschikt speectraalklas geschikt nemen,te nemen,
lezen doorlezen binnen melkweg ook wel veel waterstof
spectraalreeks waterstof lezen,door tot Humpry reeks geschikt,nemen,binnen melkweg +1 oneindig het geg Humphry lezen,bij ons door te rekenen,nemen,nemen ,duidelijk (Humphrygeg)als n+1 duidelijk,eenzijdig alleen nemen duidelijk gegeven,bij ons door te rekenen nemen te nemen niet alleen tot cm 21 het geg mee bij ons ,sterker versterkt tot als geg 5 cm,werkt 1X,en bij ons or te rekenen,(nu het gaat,niet zonder het recente ,,Priem”‘getal gegeven per computer in Nederland aangetroffen,dd… door… N.N.,lees terug in blog,en waarnemen 1×2x gaat 1×1x als geschikt,1×1x metend duidelijk nemen,wel duidelijk,detectie)duidelijk wel,
en n=1 in complexe voorstelling te rekenen Humphrey geg n+1 te rekenen,1x tekengeg
behalvele Plejaden 5 heldere ,2×1x als 1×1x erlangs (en) 1×1x)geheel +1 als +1 mee,langs & een groep,niet een rekengroep,wel Groep+1 ,1x als rekengroep t rekenen,en vervangt 1×1x teken alleen lezen,werkt !x, vervangend 2 duidelijk nemen vervangt 1xneemt ,(on)nodig verder niet nagaand 6heldere 5 ,Centaur niet Plejaden,wel 1×3 x door te lezen,(waarnemen),tot geg als 1x te rekenen rekenen zonder probl 2 als logarithmich als prbl anders als (anders)+1 ,exponent leze,nemen,en 1×5 geg waterstof spectraallijnen,nu duidelijk geschikt rekenen nemend te lezen,waarnemend 1×3 x doordoorekenend 1×2x anders niet tot sluitend bewijs
(1×1x1x),analytisch alleen 1×3 het bewijs,
en Perioden 3 jaren waarnemen nemen
tot behalve waterstof veraf tot geg 3 en als tot 1x te nemen 6 geschikte lijnen zonder 2probl 2 andere niet,2×2xlezen 6lijnen,ander watersrtof nagaand als nabij, ongschikt 4 als probl 1×1x niet als zonder 4 niet anders binnen beperkt gebied+1 waar te nemen,verder probl anders niet uit te sluiten,uitsluiten,1×3x waarnemen tot geschikt waarnemingen geg 2 tot geschikt binnen 3jaren waarnemen duidelijk,
en heldere stralers 2groepen tot 3,de nabiie dwergster dubbelster lezend derde geg,doormetend tijd en afst als simultaan in complexe model lezend,bij ons axiomatisch geschikt2 rekenend als gehelen 5 objecten 10 lezend metend 3 jaren waarnemen mee lezend 3perioden5 jaren 5 rekenend te nemen duidelijk niet zonder alle benodigde geg als waarnemings geg 1x (zonder 4 ) het 15 algorithme 1×3 nemen,1×2 meenemen,15 x15 doornemen nemen,
en duidelijk in model,en binnen complex model reken model S.N,1x doorrekenen,hier als geg
Planckgeg alleen tekengeg 1x(functie+1),als verdelingsf lezend,als ,,zwarte straling”als halve kromme tot als andere kromme 3punten scheve lijn lezend te nemen,zonder ruimteprobl 4punten 3punten nemen functioeel nemen,en 1×5 afstand geschikt tot lineair +1,tot 3punten reeel 2als geschikt,geschikter 1 als straalzender zelfde verb,,Detectie,!x,1x bewijs rekenend berekenbaar nemen,nu het gaat,
(voorlopig blind inzien),
voor een bron het gegeven 3 voor een bron1 het gegeven,2cm nemen.

1709 2017
Ik hoef niet bij de rechter aan de beurt te komen,wil wel als eerste bij hem aan de beurt komen,als ook andere slachtoffers z.s.m .recht wordt verschaft,
als daar zijn anderen,andere slachtoffers, onder het poltiepersoneel ontslagen, met als ontslagreden een valse k.z.v.,niet te weerleggen door het werk van bedriegelijke mediator meewerkend in het complot inzake ontslagrecht-procedure,
en anderen,als daar zijn psychotische en andere patienten als slachtoffers,waarop ongevraagd en ongewild, illegaal proeven worden verricht,op hart,hoofd,hodinhoud,oren,enz.meerdere zakan bekend, en
andere slacht-offrsals zijn PGB-trekkers,plotseling slachtoffer zonder uitzicht,onheus behandeld,alles van jarenlnge toelagen in eenmaaal terugeisen,gemener gaat niet,
en als het toch om geld moet gaan in de huidige revolutie,zelfs de belastingdienst treft blaam,klachten terzijde schuivend,oneigenlijke aanslagen direct te voldoen,en na bezwaar niet teruggeboekt,zelfs de dienst moet mee in die rare revolutie van vandaag,
Houdt toch op met die onfatsoenlijke revolutie,de mensen zien het in,liever vrij dan onder te grote macht kapitaal samen met de macht te progressieve politiek,zuchtend en als slaven zwoegend te moeten leven,door te moeten leven zonder vreugde en uitzicht op echt leven ,tot niets rest dan alleen het recept voor de snelle dood aangesmeerd te krijgen na een voltooid leven zogezegd,je krijgt alleen een vies product alleen met een vuile bijwerking alleen.Je houdt er altijd een nare smaak van in de mond,ook als je dood bent. Elk weldenkend mens leeft weer en zet het kwakzalversspul op tijd bij het grof vuil en die hele stiekeme, krikkemikkige revolutie erbij.Gaat U voor.Voor restauratie. Niets anders.

1909 2017.
1x anders lezen,opmerken,in voorstelling nemen,waarnemen meenemen
door te rekenen,en als derde periode voldoende, binnen Plejadengebied,1x ddoor te rekenen te nemen tot 6 geg alleen Humpru+1 geschikt 6d de geg voldoende als binnen 5 heldere stralers, en 3 andere srrenstelsels,elk 5 krachtige stralers voldoende binne 2 zicht baar,en binnen 1 ander periode 10 zichtbaar,
voor ons voldoende (voor rekenprogramma),
lezen,nemen opmerken bij ons,bij nabije witte dwerg dubbelster,behalve drie punten warterstof spectraal analytisch 5 stralers uit veranderende sterrenstelsels 3, wel duidelijk gaat 3puntren functioneeLPlanck analytisch 1x (on(voldoende onvoldoende
en voldoet wel SN Brahe,SN Kepler mee !x bekende Chinese SN 1054 (en )voldoet anders de door ons vooraf door te rekenen komende SN mee Brahe SN en Kepler SN
gaat te rekenen,bij ons de rekengeg terug te lezen 6punten 2×1x te rekenen 1×1x vldoet,Planck voldoet
in rekenprogramma 1x ruimtelijk 4punten,(en Fermat wel 1x niet 2x meerekend geg priem,progr geschikt schrijvend) meetkundig alleen 3 geschikt ruimtelijk Projectief te rekenen,en niet zonder dualiteit melkweg geg Hertzsprung-Russel Diagramhederheid verzwakt 4punten 3 veranderlijk 2xnagaand dualiteit 1×1x en voor druk anders binnen Aarde Gotz c.s geg opmerken,analytisch functie deelfunctie 10 complex 1 punt,1x buiten theorie 1o complex punten stralers 10 geschikter 3functioneel 1x,enz.analytisch ij ons tot bewijs berekenbaar en in yimesheet opnemen,andere zon en planeten 1 Aarde als nieuwe,het volgende geg andere zon andere nieuwe aarde blijft als ge mee voorlopig nier specifieker te rekenen
Aanw. voor het rekenen
1x als rekent Perelmans gelijkmatig +1 tot 2.1 door,doordor,1x rekenend,wij rekene door tot als geg Perelmans !.1 door (eN)als amdesom1x niet zonder 4,1 Fermat geg 10 driehoeke 5 ,1×1x tot geg onendig+1 het geg als tekengeg als priemtekengeg als tot laatste bekende te nemen,meerekenend 1x tot LaplaceLagrange20 punten 10,punten (anders) Lagrange e 10 stelsel rekenstelsel geschikt axiomatisch 2 hier duidelijk tot 2Ramanujan1 nemen alleen lezen,en als geheel berekenbaar te rekenen.
AMENTMENT
20092017.
(verbeter),Plejaden in Stier,anders mee waarnemen 2×1x waarnemend 1×1x1 mee,tijdlengten bij dwergen geschikte geschikt mee 1×1x tijdig als in Slangendrager voldoende mee,als objecten Plejaden als geschikten geschikter geschikteren mee,voldoende(n),
nu wel duidelijk (te)nemen,nemen(d0t
drie punten,als wolken 2 extragalactische en1punt a.s S.N.als (andere)Lokale Groep+1 voor ons als voldoende geg als tijdgegeven onvoldoende door te rekenen te nemen gehele 2 als koudste tot als een hete als heetste (en)2gehelen,a.s stelsels elk nieuwe Zon,nieuwe Aarde,als entrygeg binnen ons melkwegstelsel aankomend te nemen, 1 stelsel 2 als erbinnen,1x (on)voldoende als erbuiten tot ruimtelijk geschikt,projectief 3,1x als bij Stier projectief 1×1x de een langs de ander,(anders) erlangs,extra geg 2 snelheden 1 (ander)geg als snelheidsveranderend mee,
[en lezend als verdelend (lezen) als geg als 2/3 rondom,als geg als voor temp.hiet rekenend als Stralers geschikt,(on)onderbrokenrekenend als gelijkmatig,1x1x en,(en duidelijk per 2109 2017,doorrekenend gaat het anders magnitude anders gegeven,gedurig,binnenrekenmodel (lezen),in de sterrenkunde hier analytisch 1x en als 2 geg1 theoretisch binnen de fysica,hier gelijkmatig als tot (2.1) door gaat alleen hier terug door tot 1,1 rekenend in model reeel het enig geg voor waterstof spin 1/2,extragalatisch als andersom 1.1 andersom hetzelfde geg in beperkt gebied rode dwergen Plejaden 1x1x(zonder) 5 heldere Pljaden stralers 3 als geg bij witte dwerg dubbelster,en alleen geschikt magnitude niet voor licht het gegeven,en wel doorrekenend tot 1/2,aat 1x3x,Planck verd punt,Maxwel 1punt mee,verder wel duidelijk,tot laatste geg 2cm geg brongeg mee],
wel derde geg,gaat behalve derde geg eerste op snelheid voorbij,temperatuurbeweging mee lezen te nemen 2x 1x een zon ,eerste,gaat alleen 10planeten 3 (ongeschikt,schrap Trappist c.s.,niet onze gegadigden),de andere,(lezen 1×1x een zon),gaat voldoende afvlakkend ruimtelijk 5 planeten3 binnenplaneten 2 mee als buitenpl (on)geordend bewegend,duidelijk ,en bij ons timesheet aanvullend te nemen,in eerste instantie de koudere aanwijzen als eerste te nemen,beter aanwijzend aftellend in tweede instantie de hetere door te rekenen als laatste eerste speciaal in timesheet duidelijk aanvullend nemen,spec.zon en nieuwe Aarde beide aan te wijzen,beide doorrekenbaar,niet als andere zon,Aarde,niet anders als geheel zon niet verder te specificeren,en fysisch behalve Planck verd in theorie mee, en als geg als verdelinggeg,als Maxwell verd geg mee 1x mee,(op te merken,en deze objecten botsen niet als een gas ideaal niet,teken 1x optie,opmerken,meenemen,nagaan,spin electronenspin niet anders geg in melkwegomgeving Plejaden niet anders als erbuiten niet anders,ook niet 1xniet ).#NOTE
en
te lezen,doorgaand, op te merken
als geg zwarte dwerg als geg als hypothetischgeg
meelezend ,behalve op 1×17 schema,het volgende 18×18 als hypothetisch geheel,geheel tekengeschikt 1x,x rekenend op voldoende gegevens rekengeg ,en alleen ons heelal als het halve gehele+1 ,rekenend doorrekenend nagaand tot toestand+1,hypothetisch 1×1x zekerheid eindtoestand lezen,timesheet aanvullen.
Voorts,
en duidelijk de gegevens getalschema 8×8,teruglezend 1×3 anders behandelend de getalgeg geschikt te nemen,hier meenemen als geg voldoend,
en behalve schema 10 (behandelend) binnen schema 1x 17,en andersom(behandelend) 1x als 10 andersom,1x(anders) teken als p+1,alleen waarde teken,analytisch geheel lezend,te nemen en mee te nemen duidelijk lezend,
en als cirkelpunten wel ,hele cirkel halve ,behalvebgl 3deelbglengten reeel en als snijpunten met diagonalen,1x 1x(anders) lezend 2×2 snijpunten hoekpunten rechthoeken binnen bewegend systeem 2punten hoekpunten vierkanthoekpunten gaat anders als geg gaat binnen roterend geheel diagonalenlengte 2/3,punten voldoend(geschikt) geschikter 1x (andere) diagonaal projectief 2/3 mee ,(wijst A.v/d Essen hen wel aan0 ,tot 6punten 2×2 op te merken,nu het gaat behalve reeel 3
bgl deelboogl,aalleen rekenend te nemen 5punten als 2 tot op afstand op bgl 3 erop,als tot 3 rekenend nemen deelbglengten 3 complex binnen roterend geheel als tot 3 rekenend te nemen,anders niet tot geg 8×8 als te behandelen ,door te rekenen 1×3 (1x zonder 4) als tot 5 doorrekenend geschikt behandelend,(fysische geg gaan mee) bij ons te rekenen te behandelen,en behalve voor andere zon en planeten,en voor andere planetoiden als Cruinthe,meebetekkend andere astrofysische gegevens als (buiten)vulkanen,erupties,gebeutenissen mee andere anders mee,behalve de laatste toestand eindtoestand,aan andere zijde alleen,tot nu toe te complex en niet door onszelf te behandelen.
# 1509 2017NOTE 2009 2017#
merk op,voorlopig hier wel op te merken,
punten,dimensies,vrijheidsgraden,als constanten,coefficienten,Discriminant,als coordinaten als getallen, en D+1 beter determinant,niet zonder 10 geg 2
en configuratie(s),constellati(s) anders tot als 16 geschikter ,en gaat Constellatie(s),tot als 16 geschikter tot als 12 constanten natuurconstanten beter(en verbeterend alle beter geschikte zelf nagaand) alle anders als in voorstelling te nemen,als programma beter uitschrijven nemen,in studie nemen,alle geggeg reeele,relevante alleentot gezochte bewijs,(bewijzenrekeningen5 en hoofdrekening,(Hoofdrekening+1),1x ).
2109 2017
gaat 5x lengten e lengten na,werkt 1x ,
en wekt door 5x lengten p afstand lente afstand gegeven,lengte tijdlengten,neemt periode kwadraten3,,neemt terugrekenen,helderheid leest sterkte als het gegeven,magnitude +1 als +2 als in de Noemer,kent anders door 5 gegevens te rekenn tot 3 als tot 2 door1x Als Maxwell gegeven rondom,duidelijk 3 punte 2 andere 2 ,en gelijkmatig +1 rekenend 2 rekenend,hier wel ,in stelsels 10 rekenend tot 5,en leest ruimtelijk 2x 3 punten 5,neemt 10 functiegeg complex 2punten 3,analytisch +1 rekenend analytisch+1 tot Kuipers gegeven 1x in complex reken model erbinnen 1x bij ons tot (5.3)
aANW.:,tot 1/2 lezen ,rekenen,door,(simultaan), + 1/2 in heT heel +1 doorrekenen 2 geg,Magnitude rekenend,2magniduden1,in geheel voor licht wel,andere geg geg druk lezend nemend rekenen simultaan 2,en (3 simultaan 2,alleen voor perioden 3 Periode 2 zonder 2probl 2 rest ook niet voor druk niet niet het probl,(niet),
(druk niet kwadratisch)
en
leest ,neemt,(in deze blog teruglezen,gaat als bron +1,werkt
en gaat anders na twee vierkanten onder een hoek projectief 1×1x voldoende punten alleen,puntenrechthoekpunten alleen lezend,neemt zelf waar projectief+1 onder andere hoek,blijft in theorie het geg bol eens vierkant +1 het geheel anders erbuiten tot projectief +(anders)1 twee rechthoeken elk 4punten hoekpunten ontaard op te merken zonder probl2 het andere ook niet,werkt 1x niet anders,radiobron het gegeven.//ga beter na,schrijf zelf beter uit.
2209 2017.
ga verder na,als functioneel als deelfunctie 1gegeven 10 binnenin als andersom,schrijfft 1x mee,
en hiervoor terug (te) lezen(d) geheel +1 als tot 2/3,gaat 2×1x als 1×1x als tot (3.2) door,in de natuur door,10 geg constante nagand,als andersom 10 als (het) gegeven rekenend 10 doorgaan te rekenen 2 simultaan 8 complex rekent,neemt tot 3 (zonder)5,rekent complex 2 rekenend door,(zonder 4),1x (niet als tot( 5.3),
[merkt op,nog 2 metalen aan te wijzen als spectaal analytisch gegeven],
behale behalve (zonder) waterstof 2×2x als metaalgeg,en ijzer als geg geschikt spectrum bruine dwerg Plejaden 1x als binnen 3 geschiktere 5 Plejadenstralers,nu het gaat,op tijd 2×1x geg 1×1x als geschiktere,spectraalanalytisch gegeven aan te wijzen,anders (optie) aanhouden 1×1x tijdgeschikt andere bruine dwerg in juiste positie en Fe spectraal geschikt als optie lezen,en als 3 geschikter stralers de betere twee elk spectraal gegeven als zwaar metaal mee,geeft P.S.zelf wel op,anders wel opgevend,6x (geschikte) aftellend,doorrekend tot als juist bewijs,!x [Notatie+1]
en lees zelf P.S. door Fe en 5 andere betere 3,
nu het ruimtelijk gaat 3 ruimtelijk 2 gaat 2 geg waterstof1 Humphrey mee tot als Humpphrey+1 waarnemend,neemt zelf waar als het bewijs aan.
Opm. (beter)nodig in (te) uitgebreid onderzoek 1×3 stralers ,heldere ,op dezelfde cirkel omtrek als vierde,een dwerg als een bruine mee,en als Fe geg spectr. (te) lezen als het in spectrum bruine dwerg gaat,verbeterd in waarneming verkort onderzoek gaat,1x Fe, een dwerg geschikt,1x binnen dezelfde waarnemingsperiode een straler geschikt spectraal als geg een metaal als zwaarder,op dezelfde (booglengte) cirkel en als tot binnen volgende periode als derde geg op dezelfde booglengte cirkelbooglengte1×1x als zware zwaardere als metaal spectraal het geg , als geg straler geschikt,en als periode bepaalt,1x ,verderop,extragalactisch binnentijdlengte juist twee geg waterstof waarnemend,wel duidelijk verkort waarnemend te nemen,

2209 2017
preliminary ,voorlopig verkort nagaand
zoekt 26 Fe en 24 Co -27 Cr.leest als -3,1x
geschikt door tot als -2 geg (zonder)126Fe-129 Bi,zonder 1×1 Humpprhey gaat het niet anders sluitend nemend te nemen,
en ga zelf na spectrale geg navragen,opvragen#,en anders wel,voorlopig door,wel meerdere andere als metalen als zware als geschikte nagaand tot, magnitude 1x 10 gegeven en als geheel +1,1x als in stelsel+1 tot ons mee,rekenend ruimtelijk +1 als +1/2 door,door waarnemen bij ons anders wel,wel uitgebreider,rekenend na te gaan(10 metalen 6 zonder Fe 1x als vierde niet,2×3 geschikte geschikter 1×1x andere 3,wel 1dezelfde andere2,bij ons rekengeschikt,en rekenen wij niet,hier niet andere stelsels rekenstelsels te nemen,nemen wij niet,doorrekenend hier niet voor fysici,astrofysici ,andere geg als donkere materie,energie ,configuatie (s),Conjunctie(S) hier niet,laten hen na axiomatisch uitbr.als bij ons als het laatste gegeven geschikt rekenend te nemen
Concluderend voor de ene als magnitude als het geg helderheid blauw Cr spectrum geschikt,tegelijkertijd als het geg als magnitude helderheid, anders het andere geg lezen,waaarnemen,meten,als het gegeven helderheid blauw het gegeven doormeten,tot uitspraak,conclusie,juist te nemen,te trekken,
en
gaat na als geg als uitsluitend geg duaal als Pauli te lezen,vooraf in on s stelsel van zon en planeten als Cruinthe tijstip veanderend lezen,Planetoide satelliet} binnen ons stelsel melkweg stelsel als erbinnen stralers Plejaden de gezochte,enmalig anders te lezen,anders rekenend te rekenen 2lijnen blauw binnen spectrun 1x 1 andere anders nagaand,iets verschoven te lezen,door te rekenen,nu het (spoedig)gaat,en wel apriori de a.s SN doorrekenen,veschuitft iets binnen spectrum met Bi,(vraag na ,op te zoeken in Plejaden bekend),blauwe lijn verschuift iets 2×1x beter 1×1x waarnemen niet zonder (andere )straler,optie naagaan kan ook dezelfde zijn,spectraal voor Cr het gegeven 1×1x waar te nemen blauwe lijn verschuift in het geheel niet,(en bij gelegenheid dezelde geg van Cr en van Bi in hetzelfde geg als binnen spectrum dezelfde straler,1 geg blauwe lijn Cr als lengte geg veranderend 1x langer tot laatste geg lijn Bi spectrum,gaat het,waarneembaar,berekenbaar langskortere weg tot conclusie,ben je nog eerder klaar),VOID
to check too fast,beter in studie (63) Cu geg 2×1x verbeterd,lezen -3 als +3,nagaand te nemen 2×1x P.S+1 mee als hoofdreeks+1 mee,
wel als vervangend geg nevel Meropenevel beter binnen Stier terug aan te treffen,en behalve als vaag vlekje,treft amateur telescoop aan,treffen professionele radiotelescopen voor ons wel aan,zoeken radiobron de gezochte nabij dwerg ster wiite,de dubbelster hier lezend,nu het beter gaat,zonder bruine dwergen,(te lastig,te vaag?),5 Plejaden heldere stralers 3 geschikter2 t.z.t,andere dezelfde,na tijdlengte, magnituden,andere 2,laat Merope na,(1tijdlengte nemen,meten),nemen wij aan,als een punt de bizondere radiobron,wijst ons bewijs aan,door op tijd door te rekenen te rekenen ,(als wij zelf)
en wel,
voorlopig wel opmerken,
behalve anders Barnard,en zoekend vervangende ricogeg te zoeken.helder voldoend als stralers 2 stralers Centaur sterren tot Prox.C.geschikten, wel als tweederde in tijd lezend, in configuratie +1 ,1×1x,gaat het beter zonder Plejaden,helder voldoende mee als een reus (een strale),2×1x,Bernard lezen, dezelfde na tijdlengte beter lineair nemen,1 lengte tijdlengte als gehele 1+2/3 lengte,Barnard het object lezen,het element+1 als het geggeg terug door te rekenen nemen,en gaat het geschikt dimensionerend rekenend nemen,1×3 als magnituden te rekenen,doormeten rekenend,gaat (on)voldoende,te kort,2probl blijft,(waterstof gegevens onvoldoende), behalve,en 2×2 dormetend nemen,gaat als straler als helder voldoende als een ,,gemiddelde” straler voldoet wel,wel Barnard wel,enbehalve beperkt gebied eenzijdig eenzijdig buiten witte dwerg neutronenster 5punten3, (on)geschikt 2,ruimtelijk(lineair),geschikter,binnen beperkt gebied,1×1x verbeterd op te merken,lineair het geg opmerken,en
alleen als coord als geg te nemen,te nemen,2×1x als1×1x Humphrey geschiktgeschikt,laat als enig geg watertof bij Plejaden ons na,geschikt niet zonder 2lijnen alleen waterstof,elders ons geg extragalactisch op te merken,waar te nemen ,doormetend tot bewijs te geraken,aannemen,berekenbaar aannemen //lees nog eens door,commentaar.

vat ( anders ) samen
zonder heldere stralers 7Plejaden 5,wel terug,zoeken als een bruine dwerg geschikt ,(waterstof) bij een zesde terzelfder tijd
alleen Merope 1x alleen 1×1x,(binnen Stier geschikt) en waterstof 1×1x Humprey geg bij geg als zesde,(anders een andere dwerg bij een andere Plejade als zesde) gepast mee (on_voldoend geg,
niet zonder Centuri stralers 5 heldere 2, tot configuratie +1 ,1x 3 begeleidsterren Prox.C tot 2/3 rondom,(wel waar te nemen,anders indirect),
terug 1x 2(anders als tweetal 1 dezelfde als straler) stralers Centaur nagaand,
tot duidelijk in 2 situaties als in 1 toestand,Barnard als in dezelde als toestand helderheid als het gegeven,als magnitude hetzelfde geg binnen tijdbestek gelijkblivend te nemen,
duidelijk nemen (zonder) vierde geg 1x niet,(beide geg waterstof als geheel ongeschikt),
en als vijfde derde gegeven dezelfde conclusie de oplossing duidelijk nemen,rekenen nemen,aannemen,bewijst zichzelf proefondervindelijk ook wel.

2409 2017.
studie
als de huidige wereldruimte,de halve reeel binnen model reken model complex in voorstelling te nemen ,roterend tot 2/3 rekenen te rekenen doorrekenend 1!/3,
en de ruimte de analytische +1 de complex erbinnen als erop,gaat 1×1x alleen functieruimte gaat alleen functioneel +1 doorrekenend te nemen tot 1×1x,gaat 1x zonder 4.3 als tot (5.3) door,en rekent zelf wel voldoende 15 algorithme voldoende geheel+1, alleen in rekenmodel doorrekenend nemend,
en gaat anders na,tijdlengte na,onze zon in toestand Barnard magnitude,tijdlengte tot 1/2 in voorstelling te nemen,doorrekenen als tot Zr-ster,overgangs geg geschikt opmerkend door tot +1/2,1xals tijdlengte tweede geg tijdlengte te lezen te nemen (en andere 2 opties 1x anders te nemen,
1x golfmech + ,teruglezen)
1x Zr het gegeven tot 100 getaltheoretisch geg,gaat,(functieruimte tekengeg nemen,en 120 ,functie priem tot 128 en keert 24 niet om,anders door,129 door,en 10 tekens priem als 1x als tot 2exp5 te lezen te nemen,gaat getallentheoretisch ene optie 125,(neem 5 getallen overgangsmetalen geschikt tot 2 hier de optie),
de andere optie blauwe dwergen,
AMENTMENT hete sterren links boven In H.R.Diagram lezen en opmerken,hieronder duidelijk 1x vooraf blauwe dwerg doorrekenen,wel doorrekenen,
5.3 het gegeven,
2toestanden 1,elk als Barnard1(andere) magnitude als geschikt 1 toestand als dezelde Zr-ster ref als vast punt en 5 hete sterren HRD 3 geschikt als dezelfde magnitude rekenend te rekenen,d overige in de tijd(terug) door als 2 andere1 geheel geschikt mee,wel doorrekenen en 2 SN 1 supersupernova,(naar men veronderstelt),hier alleen in studie een uitbreiding te noteren,niet zonder geg theoretisch een reeks,(Taylor lezen)+1 Teyler mee,niet zonder 5metalen overgangsmetalen 3,1x 3 geschikt,geschikter 2 mee in een reeks P.S. geschikt opmerkend +1 als +2 binnen hoofdreeks,1X geschiktere 1,behalve Zr,zal Cu wel zijn,en vraagstelling ruimte zonder functieruimte wereldruimte terminaal veronderstellend,niet zonder 1 geg blauwe ster doorrekenbaar dooorrekenbaar.
4 A4tes voorstudie,klad,in mijn archief ter inzage.
Aanwijzig:
1 2 6 # # # # # #
7 8 3 # # # # # #
5 4 9 # # # # # #
5 1 2 # # # * * *
8 4 3 # # # * * *
9 7 6 # # # * * *
4 2 7 * * * * * *
1 8 3 * * * * * *
5 9 6 * * * * * *
en zo voort,(en anders sudoka hierna,dd 2509 2017)
here to cover up for colours four
lezend 2×1x,en neemt 4 ruimtelijk3 door,
als geheel rood,geel,groen als 4/3,
leest 1x 1/3 als geheel +1,rekent 1x blauw mee
ref. A v/d Brandhof en als geg
,,priem”,priem ook in deze blog terug te lezen,duidelijk 9.10 zonder probl analoog te nemen,
en merk op,2×1 als 1×1x (andere) 2 tot Zr , anders niet niet anders tot Cu niet,1x als tot als vast punt ,ster,(een blauwe,de laatste dwerg) als laatste gegeven,(ga zelf beter na,uit te schrijven), en reken beide door,event supersuper nova,de ander gebeurtenis mee,berekenbaar,eindpunt heelal in de tijd.terminaal,1×1x.
en door,
in studie door,
omzetting tot koolstof in triple alfa proces lezen,als geg meenemen,
ook theoretisch geg evolutie blauwe dwerg tot witt (aan)nemen meenemend aannemend tot zwarte dwerg,hypothetisch 1x,1x complex reeel ,
en gaat aannemend in de koolstofcyclus wel aan te nemen als laatste koolstof-ster binnenheelal,
en dualiteit lezend,terug binnen onze Aarde,lengte tijdlengte beschikbaar als bewgende vaste kern koolstof bekend
mee in studie rondom bewegende vloeibare massa bekend,voldoende eruptie geg bekend,veronderstellend,en als erbuiten,binnen ons planetenstelsel andere erupties,andere planeten,niet alleen Jupiter niet alleen niet,als geg,(nagaan),voldoende door te rekenen,terug,door doorrekenend voor toekomende uitbarstingen op Aarde alleen om timesheet vooraf aan zulke events op te stellen.

25 09 2017.beter in voorstelling lezen en tot geg ,,priem”priem te rekenen,
behalve overige events,kernexplosie(s),later wel specifiek door te rekenen,hier 2kernfusie(s),1x 1x S als sS door te rekenen,(zonder probl S/2,later per computerrekenprogramma’s,en tweeprogrammas1 (om te programmeren,tot geschikt zondr 16 geg tot als 6,4 lnkwadr. lezen,kernfusie He,andere geg waterstofbom explosies lezen)
tot 1x 17 geg A.v/d Brandhof in model bij ons nemen 2roterend 1 in voorstelling 3 overgangsmetalen6 ruimtelijk 3 ruimtelijk 10metalen9 als andersom door
tot 2 als metalen 2×6 lezen ,terug lezen,te nemen als geschikt 8 beter 6metale 4 het gegeven te rekenen,
en lezen 1×17 lezend,1×10x 17 doorlezend,en zonder 100 en 1000 niet geschikt niet,(als 3.2 niet exp niet,ongeschikt gaat 1×5x,beter analytisch geg het geheel
gaat tot terminale toestand te lezen,analytish+1 aangeven
1×10 exp5, gaat 1×1000x 10exp8,(zonder 7)…..,,(to check,later)…
ga beter overgangsmetalen als zware tot beter als tot 5 beter 3x anders als elecrisch geg 2velden 1, versterkt,1x (zonder2 andere1,magnetisch geg erbinnen,doornemen,te rekenen op geg flux,magnetisch ,in studie te nemen…(and to check fysically)..,
en,anders,tenminste model geschikt tot als vervangend geg mee,meenemen,
5punten elk als op 2 cirkels concentrisch 5punten3 anders 1×1x (en)1x anders 1x
tot 4punten in voorstelling nemend te nemen 3golven punten,erbuiten explosies 3 tot vierde punt lezend vervangend geg als S.N. mee te rekenen te rekenen in rekening 3 supersupernovae,complex terug door door te rekenen 10 stuks axiomatisch zonder probl2, nu het gaat zonder(andere) 2probl gaat gaat het 10 metalen,(overgang lezen) 6 metalen (sterker) magn 4 nemend,en lees terug in theorie nemend de axiomatisch laatste uitbreiding rekenstelsels ons gegeven,leen,nemen,in acht nemen,en
als ref. in eerste instantie onder sterevolutie te googelen,
en,
voorlopig,voorlopig alleen als geg als quasar(s)+(andere)1 pulsar(s)
vanzelf wel eens passend vanzelf als veranderende anders veranderende(n) in complex rekenmodel analytisch veranderlijken samenstellend te rekenen op te nemen te rekenen,
in hoofdrekening 1x,1x ,(1x)op te nemen te nemen,(nagaan,nemen nagaan,niet alleen energie,resonantie,ook hoogenergetisch energie,plasma energie te betrekken,
anders niet tot zuiver getaltheoretisch rekenmodel Hoofdrekening,1X,1x uitschrijvend te nemen,nagaand,nemen nagaan),en nu ook,
meenemen,en rijen nu 9 reeksen +1 het gegeven alleen lezen te rekenen,rekent zelf 1x geschikt het geg ref ,,Pythagoras”Jaargang 23/pag 80/1985 duidelijk mee (te) nemen nemen,
en gegeven niet anders nemen,blijft 1×1x geheel in theorie bol eens vierkant+1,
het andere geg 1x binnen theorie als erbuiten,wel 1x anders rekenend alleen nemen,Hyperb,!x,x te rekenen nemen.
2509 2017
zonder vorige,vorige sudoka niet lezen,niet nemen 1×2x als 2deelgeheel 1×1x als tot derde deel, niet lezen,doorlezen nemen als vlg sudoka 2 deelgehelen elk 15 lezend te nemen1x complex mee,wel meenemen als derde (vorige s) tot als geg 2 deelgehelen,samen 30,1x complex als 1/2 mee,1.1/2 x door te rekenen en als andersom
9 andersom 10,gaat 1×2 1/2x bij ons als tot 3 doorrekenbaar en binnen v/d Brandhof’s 1×17 schema gaat het moeiteloos 2probleemloos2 axiomatisch bij ons duidelijk te nemen,nemen,neemt zelf wel,1X
nu het gaat,tien gaat,behalvebehalve 1×17 v/d Brandhof schema 1×1x tien gaat,meegaat,en behalve eenzijdig 3 gaat,(lezen zonder 6 oneindig 7 niet mee ,,priem”,priem gaat,1×10 gaat meegaat, en 17 zelf priem,1×1x meegaat tot als tien gaat,(sluitend 1×1x1),analytisch 10,1X,(rekenstelsels lezen ,nemen geheel zonder probl),
en buiten theorie 1x,1x binnen theorie fysisch, en wijst Zr-ster als vast punt aan,en gaat zonder probl 7/8 probl tekenprobl,en gaat door als rekenend 1×4x 8×8 doorrekenend door,rekent analytisch alleen 1×3 alleen,niet anders Hyperb 15 als kwadr alleen meetkundig rekenend niet zonder tekengeg Pappus 2 niet,alleen Poncelet als 10 tekens 6(on)geschikt 4,1x niet,geschikter analytisch alleen analytisch 1×1x,leest neemt tekengeg 115,135,165 ruimtelijk 3 deelspiralen2 gaat rekenend 2complex punt 1,rekent analytisch 5,1x tot bij ons gegeven [Notatie],1×1x ,computerprogr rekent analytisch,wijst aan 3 gehele (algebr) 1×1x andersom aan 5 gehele gehele Hilbertse geheel juiste algebr gehele aan, (denken) wij geheel universum deelruimten 5 aan te wijzen,(en zonder logarithmische kromme3×1 punt niet anders 2punten lineair+1 gegeg tot 5x bizondere radiobronnen te rekenen,waar te nemen,en bijv.CygnusA,ook wel in oderzoek nemen geg fluxdichtheid anders dimensie punt,anders 1x
als exemplarish tekengeg tabellarisch+1,1x duidelijk nemen ,en wel 1x duidelijk anders( na te gaan) te nemen,(bijv.te nemen) als vast punt,bij ons centraal in de melkweg aanwijzend te nemen Sagittarius als compacte bron,( punt), bekend gegeven,te nemen),en, voorlopig per heden 88 sterrenstelsels bekend,mee door in studieonderzoek betrekken tot 100 stelsels sterrenstelses binnen model 17 betrekkend,
en
tot in deze studie te betrekken
2supernova’s zwarte gaten 1 blijvend te betrekken,mee het geg 2 supersupernovae neemt 1x mee btrekkend het gegeven doorrekenbaar 100 sterrenstelsel anaytisch,1x als getallen als gehele,vectoren gehele getallen punten geschkt analytisch 5 deelruimten en punten 20 punten 5x terug doorrekenend,vector +1 verschilvector 1×3 doorrekenend nemend 15 algorithme,en als punten vaste punten algorithmisch (vanzelf) geschikte geschikter 2 andere veranderend 5 tot 20 veranderlijk blivend gegeven door te rekenen te nemen,duidelijk als geheel tiot eindtoestand,de terminale,alleen in de natuur binnen de astrofysica volledig voldoende voldoende gegeven geschikt aanvullend te nemen op reeksen,1X.x,(bij Taylor en de andere),in het periodiek systeem andere duidelijk mee te nemen,niet alleen fysisch alleen,mee fysisch spectraal analytisch tot 7reeksen 1x mee in PS+1 mee,terug,door tot als geheel,rijen nu reeksen,ref ,,Pythagoras” verbeterd te lezen,nu het vanzelf,sudoka’s bij ons gaat te lezen bij ref v/d Brandhof lezen wij alleen rekenend 8 complex,1×3 gehele alleen gehele ,algebraische 5,andere3 algebr,algebr,ook geg als Hilbertse gehele getallen,(analytisch+1),1x,eindtoestand finaal terminaal,wel programmatisch berekenbaar nemend te nemen,nemen/for comments only.

2609 2017.
Radio astronomie.Voorlopige studie.
als Zr,overgangsmetaal,Zr ster aannemend als vast punt binnen onze melkweg,en hierna zoeken,aan te wijzen 5 andere sterren1o,om en om als in een reeks geschiktee tot 3 en erbinnen ertiussen 2 sterren 3 geschiktere 2 om en om,om 1x spectrale geg metaal oplopend in sterkte magnetisch,{en veld als electrish als 10o op te merken,niet alleen 2punten op afstand geschikt mee 1 ander punt,geschikt als punt binnenveld magn,mee tot 3 punten,dan weer 4,1x anders mee punt op afstand tot zwaartekrachveld geschikt geheel+1 te lezen 4punten 3,1x anders als (optie) ,vrij,en coord gehele getallen,optie vrij aannemen door te rekenen,
en 1x anders vast punt+1,Sagittarius binnen melkweg bekend en bekend als radiobron,
de wereldruimte als 5 deelruimten opvattend en als zesde deelruimte puntruimte reeel binnen Steinerse ruimte,als de halve complex 1punt ,logarithmische kromme 1punt,erbuiten binnen de ruimte de andere halve 3(punten) als punten ekromme (natuurlijk logarithmische,zelf verder niet als gegeven nagaan),
binnen de wereldruime,heelal,tot 5 deelruimte 1×3 als een bron,(als Sagittarius in onze melkweg) zoekend en 3×5 andere bronnen,andere type r.br.zoekend,doorzoekend tot als gegeven doorzoekend terugrekenend als geggeg het geg lin+1 door door te rekenen 2×2 geg ,stralingsbron,verb.lezen te rekenen door,behalve tot 20 cm & 5 cm door te rekenen,door door tot het geg <5cm (en) mm door,voorlopig te zoeken,
en wel aannemen,huidige aantal sterrenbeelden 88,beter 100 te rekenen,en anders,als ontbrekend,wel mee in studieonderzoek mee,ook kleine deeltjes objecten,
objectenevolutie(S) mee betrekkend naast sterrenevolutie(s),geschikt doorekenend nagaand te nemen,niet zonder als gegevens reeksen spectraalreeks gegevens mee mee te rekenen,mathematisch als geggeg tekengeg 1XTaylor,(binnen geheel +1 mee),Tailer,(de andere bekende lezen hier),1x
en getallentheoretisch tot gehele getallen differentierend tot+1 te rekenen,spectradata doorrekenen 3 andere 2 anders te lezen te nemen lne en 3/2geg buiten exponent te rekenen,als 3/2 als buiten de N.,5.3,en el 5x binnen deelruimten 5 deelruimten3 geschikt,geschikter.( als vast pun 3 stuks onderkennend) 1×3 geschikter te rekenen,doorrekenen,verder wel duidelijk,
mee,(duidelijk),behalve als opgemerkt voor magn gegevens,naastgeg als Zr,ook wel een ander als Cu te lezen te nemen,
inde koolstof-stikstofcyclus opmerkend als geg als heldere C ster,als de helderste de heetste tot,(ijdlengte geg),als de andere helderste de koudste,
anders niet tot velden de geg,zie boven,hiermee voor velden,nu het gaat,(vlg SSN doorekenbaar voldoende bij ons),tot 4punten 3 mee,1×1xmee,
tot (hier) voldoende geg in theorie mee,behalve Functie 10analytisch 1 punt complex 1×1x geg,10 cyclisch complex 1x mee,nu het gaat Fermat,Riemanngeg 4punten 3 extrageg,gaat het tot 3punten2,1xanders1x,voor bizondere radiobronnen,10 stuks ook wel te lezen alle berekenbaar
en,
ga na,merk op,(voorlopig),
en nu wel als verschuivend geg te lezen,(en blijft duidelijk niet nemen,in theorie het geg bol eens vierkant +1,ook niet anders lezen,niet lezen),
te nemen,10 rico’s te nemen,nemen,
na laatste v/d Brandhof & sudokagegevens, hier als extra sudokageg nagaand tot vierkant 4punten eenzijdigeenzijdig rechthoek 2 punten 4 tot 6 lezend te nemen,andererzijds rechthoek 2punten eenzijdeg tot 6,wel 1x als andersom 6punten 4 geschikt nemen,ruimtelijk 10 rico’s geschikt,geschiktere,1x(rico+1) door te rekenen tot 5 deelruimten 3,voldoende waarneembaar,berekenbaar radiobronnen 10 bizondere nemen,duidelijk waar te nemen nemen.
Opm.wij zoeken niet verder,beperken ons tot sterren zwarte stralers en radiobronnen bizondere 10,laten samenhang met andere bronnen aan anderen over,(astrofysici,astrochemici),
om in sterevolutie wel het geg op te merken het gegeven energie anders te verwerken,werkt 1x anders binnen de koolstof-stikstofcyclus anders1x binnen de proton protoncyclus,
en hier,aanvullend meenemen,(geschikt aanwijzen geschiikt,geschiktere aanwijzend binnen model aftellend ngaand te nemen),
wel (dudelij),andere reeksen als hoofdreeksen afnemende helderheid,wel terugrekenend wel,sterren per sterrenstelsel nemen te nemen 6sterren nemend,1x elders sterren ,ander sterren steldsel terugrekenend geschikt in volgorde te nemen,1x 3 sterren geschikte geschikteren,binnen model als geheel doorrekenend,terug door,
magnitudes in tijd terug geschikt (verschil geschikt) andere (verschilgeg 3,2 lezen),als magnitiudes 2geg afstand geschikt binnen rekenmodel door te rekenen,aansluiten door te rekenen als geg als 4 sterren6 te nemen binnen rekenmodel door te rekenen 4×4 te lezen,te rekenen behalve 4 geschikt genoemd in model mee 2 x2 sterren C-sterren,heetste,helderste 2 (en) als andersom 2×2,zelfde tweetal,op afstand 1×1x magnitude geschikt geschikt in de tijd terug de heetste halfweg,de andere vangt aan als de koudste toekomstige Cster#,wel in model rekenmodel doorrekend,1x tot geheel+1,(naburige als geschikte(n) tabellarisch,1x.x) doorrekenend duidelijk te nemen.
# neem anders als beginner in complex model door te rekenen,nu we terminale toestand uit kunnen rekenen,als beginner als witte vervangbaar de hypthetsche zwarte dwerg,complex reeel rekengeschikt,
en ga door,model geheel complex 1×3 geschikt,isokaedrisch geg coord te nemen 4,3 het gegeven te lezen magnitude helderheid ,magnitude massa,magn omvang te nemen zonder tijd 2 probl e niet en niet als 1o niet tijd kwadr niet problematisch ,en
100 objecten(andere) als sterren (mee),reiken ons aan analytisch de oplossing,uitbreiing model,bij ons te lezen te nemen,door te rekenen,
wel nodig,anders tot dezelfde uitbreiding,energie vereffenend binnen heelal aanvullend na te gaan.
2709 2017.
voorlopig,en wel algemeen,
beter
en anders,als in ander model anders in voorstelling te nemen,na te gaan (optie)bij ons na te gaan te rekenen,doorrekenend tot (5.3) het geg als optie rekenoptie nagaand te nemen
te nemen
triple alfa geg,4.3
kettingreacties 3.2 als een reeks als kernexplosies novae
flux+1 als magn geg 1x,1x,(ref.to google,wikipedia: ,,astrophysical jet”,geg ,,onder een hoek”lezen,beter nagaand als 6 punten tot 5,deelruimten +1,elk geheel+1 als een punt beter nagaan),
1x(SNxSN) als 1x voldoende nabij
door te rekenen rekenend te nemen tot (optie),als tot1x als optie reeel doorrekenbaar te rekenen,
en,lezen, als vervroegd terminaal 1x berekenbaar lezend
door niet zonder geg als pulsars,als quasars,(S)SN beter verbeterd ook mee in studie te nemen
tot tweede geg,tijdgeschikt vervroegd terminaal lezend nemend geschikt,tweede bewijs berekenbaar 2methodisch volgens conditie na te gaan alleen.
Opm.de zwaartekrachtgolven eerst recent bekend,(aangetoond).
Opm.en wel boven teruglezen,amendment meelezen
meelezend,opmerkend binnen geg als sudoka geg 1×3x3 linksboven,1×3x3,rechtsboven tot als linksonder (en) tot als rechtsonder vijfde geg tot centraal 3×3 te lezen alleen te rekenen 1x als geheel,deeltuimte punt rekenend,terugrekenend te nemen,duidelijk 1×1x als tot 5deelruimten3 doorrekenend te nemen
als cyclisch als epicyclisch hypocyclisch als geg+1 mee punten alleen spiralen halve rechten+1,rechte lijnen lezen alleen lijnen punten 20 punten 3 rekenend nemen 10 rekenend door tot 1×3 bronnen 1o bizondere r.br.,anders niet 2×1x als 1×1x tot zelfde bewijs,(noodzakelijk).
Opm.ga zelf na,schrijf mee uit, in deelontwerp voor stralers tot radiobron uitschrijven ,voor energie,energie tot de balans brengen ,om vereffenend sluitend te nemen,
en wel opmerken,klad A4tje dd 2709 2017 aanvullend mee, tot extinctie D2O opmerken,mee+1 Extinctie mee niet niet voor energie het geg en niet verder zoeken Oganesson niet,wel duidelijk overige spectrale data nemen te nemen,nemen alle geschikte geschikter nemen meenemen,en
Opm.Schrijft ,en programma’s 2 programma’s schrijvend 2×1x programma waarnemingsprogramma,trajecten lengten en (anders)lengten tijdlenten ,1×1x als gegeven nemen,1×1xanders1x tijdlengten 2perioden kwadr tot 3 bij ons nemend,stelsels 1o rekenstelsels tot 2 rekenend nemend te nemen als Resonanties als kwadratisch alleen gehele negatieve 5 gehele Hilbertse 2,Schrijft Functie 1X,tekengeschikt tot 3 geschikte gezochte 10 bizondere r.br. als ons geg op te merken als berekenbaar opmerken.
2809 2017.
en gaat ,behalve kromme ,de lolarithme kromme als punt als vast punt bewegend,mee na op te merken,wel opmerkend,bij ons de gegevens terug te lezen als ruimtelijk geschikt nemen punte 17 regelm 17 hoek op om cirkel deelbglengete,(niet verschuivend,draaiend om punt als vast punt,1×1x roterend,punt middellijn 2r ,tot rotatie,!x(on)voldoende geg,
en mee om middelpunt mee,meelezend ,projectief e rekenend lezen eenmalig als punt op lnkromme,geschikt op afstand,mee te rekenen,
1X,x tekengeschikt,
doorrekenbaar te nemen,onvoldoende,100 punten op cirkelomtrek booglengten,
en deellengten lezen 2punten3,erbinnen op afstand+1,gegeven 1x geg 2punten 3 te nemen,
tot tekengeschikt 2 als -,-
(on)voldoende geg en als andersom draaiend vlak door 2rcirkel draaiend alleen 1punt extra geg,ook (on)voldoende,
wel tot berekenbaar te nemen,
en als halve bol eens vierkant +1,en het geg blijft als geheel in theorie,
projectief e onder een hoek als bglengte e,als punt,1x lnkromme deelkromme punt geschikt,1punt (extra) te rekenen door te rekenen 5 deelruimten 3 doorrekenbaar,en behalve behalve tot (3.4) mee door tot Fermat mee door als geg (4.3),voldoende te nemen te lezen (3.2) als reel 3.2 mee (duidelijk) door door te rekenen te nemen,1x als tot 2.1 duidelijk nemen,(terug te lezen in deze blog de F analytisch behandelend),
om binnen model heelal per computer uitgebreid evoluties na te gaan, als events tot de terminale toestand+1,vooraf door te rekenen,ook om tot juistere leeftijd heelal, eventueel eerder terminaal ,niet later, rekenend te geraken,1×1x.

3009 2017.
Als,naar men zegt,door het opfladderen van een koolwitje boven de witte stranden van Ghana,een storm geinitieerd kan worden,die over de Atlantische raast om boven het Caraibische tot een alles verwoestende tornado uit te groeien,is het au fond dan ridicuul te veronderstellen,dat zodra er een fruitvliegje eens opstijgt boven de perenbomen van de Betuwe er een beweging op gang komt en erdoor juist een ander middelpunt eronder,binnenin de aarde eronder gezocht wordt, om eens ons hele stelsel van zon en planeten andere stelsels melkwegen te zien meeslepen tussen alle systemen en massa’s objecten mee door in ons heelal om eens het heelal vervroegd te zien eindigen op het punt terminaal,ons heelal eerder of later in een andere situatie de toestand eindtoestand,1x.1x berekenbaar te veronderstellen,behalve behalve ,te delicaat,te fagiel,in niet een ander systeem rekensysteem als het onze na te gaan,op waarheid te testen,gewoon door te rekenen,nu we er reeds van af mogen zien koolzuur door te rekenen aan te wijzen als de gruwelijke klimaatbederver voor vliegjes en ander leven op aarde.Science fiction all over.De leugen regeert.

0110 2017.
ga na analytisch in rekening ,Big Bang praenataal tot eind toestand terminaal post nataal als erbuiten als
erbinnen een punt een schuin-veranderende hoek een punt binnen 180bgl veranderend ,lezend als geheel+1 deelruimten 5 als punt als getallen gehele verschillen negatieve ,nemend lengte tijdlengte BB tot terminaal _geg lengte alleen afstand+1 apriori BB,
100 sterrenbeelden cyclisch2 complex3 als door te rekenen simultaan 10 rekenend 3complex 2 hetzelfde gegeven analytisch1x,1xtot deelgebied als plat vlak,schuin onder een hoek,en als vectorgeg als geg na te gaan te nemen,1×3x als een vectorgeg te rekenen te nemen ,alleen als verschil 1×3 tot erbuiten juist,geschikt post terminaal te rekenen,3 getallen algebr,algebr te bepalen tot Aantal+1 als tot Aantal+1 /(1×2) bij ons axiomatisch gaat ‘t zonder mathematisch rekenprobl 2 ook niet het andere 1×1 rekenend tot 3 niet,het geg scalarveld 1×1x doorrekenend 100 punten 200 rekenend 3(punten) te rekenen,(e lezen),simultaan2 doorrekenend 5,gaat alleen 5 algorithmisch algorithme 15 doorrekenend te nemen 10 exponentieel rekenend nemend anders niet 17modelgeschikt 6punten deelruimten tot 5 terug doorrekenend te nemen,tot tekengeg 1oo tekens -,- te nemen,op te merken ,nu het gaat,radiobronnen bizondere 20 opmerkend rekenend nu het gaat zonder 16 lnkwadr geg niet voor een bron niet,ongeschikt rekengegeven,om en om doorrekenend,terug als tot 88 sterrenbeelden als tot 1oo ongeschikt beter 1×3 binaire in het systeem +1 bij Pascal eenz geg in zijn driehoek te rekenen,in de astrofysica beter 3 binaire stersystemen vervangend radiobronnen te rekenen,…
je komt ze allemaal wel tegen in het rekenen,klassen grootteklassen sterrenklassen andere geg sterhopen elliptische,anders in het rekenen,getalklassen,na te gaan anders terug in het rekenen in de astrofysica anders te rekenen,bolvormige hopen te rekenen,behalve,wel fysisch doorrekenend meenemen,in de fysica voor electronen tot enig geg geg electron spin 1/2 het enig geg,1x,1x door te rekenen,wel in de sterrenkunde wel 1×2x lezen,als posthuum lezen,1×1x als geg als complex door doorrekenend als tot (1×1x1),terugrekenend sluitend te nemen ,(per computer en niet zonder het laatste geg in modelstudie mee,op geg element+1 te rekenen tot als Hyperb+1 als kwadratisch 1x.1x te rekenen,doorrekenend
(en ga beter mee na,pse )
15algorithme 15 x te nemen,en model 17 rekenmodel 100 oneidig+1 (zonder) 10 getallen alleen prempriem de geschikte,(tekengeg ),gaat 1x (zonder)4 niet zonder3 complex binnen de ruimte,de analytische,19 geheel+1 lezend niet rekenend anders tot 3 complex2 hetzelfde geg,sluitend,
voltooit de evolutie van het heelal lezen,model in voorstelling te nemen,nemen (voorlopig),
lees door onder vlg blogtitel ,,zaak Zwolle afhandelen” onder 0310 2017 en 0410 2017.

[En als je het niet begrijpt,zeg je maar niets en doe je maar net ,of je gek bent ,om te kunnen blijven dromen van macht en aanzien].

De den Haag-affaire.

20 augustus 2017

Inspectie v/d belastingdienst
Postbus 5105
7600 GL Almelo.

Almelo 2008 2017.

Geachte inspectie,
Het zal U bekend zijn,dat binnenkort de bank ……. zal fuseren.
Mijn slepende kwestie met de bank heeft zijn beslag nog niet gevonden.
Zoals U bekend heb ik informatie van het fonds in New York ontvangen.Men deelde mee.dat mijn bank uitsluitsel in deze kwestie diende te geven.
Ik vraag mij af,of door de fusie mijn rechtspositie verzwakt kan worden.Ik hoop van U een aanwijzing te ontvangen.
Ik neem aan,dat het andere punt,betreffende de niet aangevraagde zorgtoeslag,voor mij en voor ons allen,binnenkort wel geregeld zal worden.
Ik wacht Uw antwoord af.
m.vr. gr.
B.J. ter Beek.

2108 2017.
En Big Ben herinnert ons er aan,of we op tijd zijn,dan wel te laat of te vroeg.Cheerio.

2308 2017..
[,,Losers",in godsnaam besef je toch,dat ik als jullie ,,first loser" alles kan zeggen.
Niemand doet mij wat,want ik ben toch maar een gek volgens wet-en regelgeving tot op de dag van vandaag.
Weet dan,,,losers",dat, behalve jullie,ieder ander bang is voor onze deurwaarders.
Jullie zijn bang,de parlementariers zijn bang,de sociale verzekeringsbank is het,veel journalisten zijn er bang voor ,de verzekeraars en de advocaten ook. Zij hebben bloed aan hun handen,want zij hebben bloedgeld geind.
En omdat die ondernemers beedigd zijn,moet je toegeven,dat zij erger zijn dan bankiers en verzekeraars,die in deze periode er beter aan doen ook op hun reputatie te letten.
Doe voorlopig niets en handel niet onbezonnen.
Blijft vertrouwen op je eerste man en zijn kameraden.Wij hebben wel zwaardere problemen opgelost.Good luck.]

2408 2017 o6.00
[Wordt wakker,,,losers".
In Alkmaar begint jullie victorie,
de rechter van rechtbank Limburg spreekt in Maastricht.
Wie heeft er ooit durven denken,dat wij een schurkstaat kunnen worden?
Schuldeisers komen nu zelf aan de beurt.Er wordt afgerekend door de rechter met een energie-provider,met een verzekeraar ,met CAK. En om het beeld te completeren,kantoor GGN-MC,beeedigde gerechtsdeurwaarders, komt voor het eerst in een ander daglicht te staan.
Zie,jurisprudentie,,,losers".De zon gaat ook voor jullie op.
Wij leven in een rechtsstaat.De problemen waaien over.Wees cooperatief.Good luck.
Ref. ,,de Telegraaf" dd 2408 2017].

2908 2017.
de klimatologen wijden geen aandacht aan de Functie onze getalfunctie en verstaan niet de veranderende situatie permafrost ,bijv in Canada,(werkt jaarlijks als buffer,1x ,minder en minder,( bouwt elders op), en mindert,( tijdig vooraf lezend,1x zonder4 te lezen,bouwt elders op,Aanw.:let hierna ook op,op erupties letten,ook als elders, op Ijsland bijv. opletten,en ook Jan Mayen bijv.doorrekenend te nemen,nemen,hierna wel eens),gaat tot nieuwe coord. magn N.P.,nabij ,,Pr. of W.” ,gaat vervolgens andersom door ,werkend als jaarlijkse buffer terug meer en meer bufferend , gaat 1x door,-en klimaatwetenschappers gaan niet na-,
de F. gaat door,
-en Einstein zou instemmen en ook vooral Riemann als juiste ref. na te gaan-
en leest poolstergeg terug,leest behalve onze Prox.Centuti ext. terug,mee terug de laatste uitbreiding,nieuwe Aardes mee terug,door nu het beter gaat in complexe voorstelling+1gaat (mee) te nemen gaat,in complexe voorstelling als te rekenen model rekenmodel mee door te rekenen,voldoende rekenend nemend te nemen,voldoende (te) rekenen,rekenen,
en leest merkt op,leest als geg nieuwe pool als hemelpool ster als geg lezend te lezen,neemt als teken mee,als rekentekengeg mee,merkt als F. 1x,1x op,bij ons in model 17 concept heelal op te merken,rekent door binnen model rekenmodel 1x doorrekened te nemen,nemend te rekenen complex door te rekenen,nu 1×1x1x getal veranderend dim geggeg 1x anders (bgl,temp) door doorrekenend anders te nemen,te rekenen,en merken bijna alle klimaatwetenschappers bij voorkeur voor politici niet op ,de situatie bij ons in model voor maan Aarde niet opmerkend als Gebeurtenis,geheel negerend tot nu toe.Allen dezer negeren alles.
(timesheet 2102 tot 2121/2122 tot de blijvend stabiele toestand voor de maan,d.i.de maan vanaf 2237 iets ruimer in haar baan om Aarde bij ons ,bij ons op Aarde om de zon om met zijn veranderingen bij ons in onze atmosfeer voor licht en energie .//Timesheet zien staan,niet langs heen te kijken).
Het klimaatverdrag van Parijs is niet bindend.Men kan er heel eenvoudig afstand van nemen en daarmee respect tonen.(Wel dossiers inlezen,geheel doorlezen blijft aanbevolen).

We komen er samen wel uit.

3108 2017.
Spiegel historiael
Jan Jacobsz Mei van Schellinkhout,uit Schellinkhout bij Hoorn,de broer van de eerste president van de eerste staat der USA.,mocht zelf van Blaeu zijn naam achterlaten, op de kaart zetten
het eiland in de Noordelijke IJszee,een bizonder eiland,want bekend door de daar aanwezige noordelijkst gelegen vulkaan.
De toestand kan altijd nog veranderen.Niets is zeker in het leven.
Neef Schellinkhout zocht een noordelijke doorvaart,maar geen doorvaart is vrij,ondanks alle rumoer van de beste stuurlui ,ook in onze tijd,de politici,die meestal zoals hun journalisten van hun media, aan wal staan .Vandaag. In Parijs. Op de kade van de Seine staan ze te kijk.

3108 2017/0109 2017.
voorlopig.voor onszelf,
in voorstelling te nemen,
leest,
behalve behalve geggeg als bij poolster en begeleidst 1×1xalsgeg
lezend te lezen (3.2)lezend mee te lezen als geg Prox.Cent (4.3),
terug,door

[merkt op het theoriegeg als het complexe geg 5.3 het geg],

binnen het systeem 2systemen 1,(als het complexe zelfde systeem rekensysteem rekenend ),
behalve binnen het ene planetensyteem,(onze Zon en Aarde het syst),
voldoende als het andere planetensyst 1 aarde mee voldoende voldoende rekenend 1gaat volgende mee
gaat tot als geg anders gaat 1 mee
gaat door, geg verzamelend,,leest door,(bij ons als tijdgeg bekend),onze zon verschuift over lengte (punt)
binnen hetzelfde systeem+1 als erbuiten,1x een nieuwe aarde zonder tweede,(als onvoldoende geg als planetensysteem,aarde)
gaat door complex als complex rekenend te rekenen door,
en behalve in model rekenmodel als geg ,(bekend),2 nova’s 1 Supernova ;
mee,merkt op
en Cuinthe wijt aan,telt af
levert in zijn veranderende baan tijdbestek aan,rekenend 1x als berekenbaar bewijs door te rekenen.Onvoldoende bewijs.
en,teruglezend bij ons in het systeem
3planeten binnenplaneten,en,1x(zonder) Mars tot Jupiter als geschikte gegeven,
rekenend tot 1×1x als dezelfde als zon in het volgende systeem als planetensysteem 1Aarde mee,
rekent complex het geg 5,2 door en neemt 5.3 als geg als voldoend mee tot het tweede {noodzakelijk} bewijs,
vat samen
leest,rekent 5planeten3,
1×1x als 3binnenplaneten 1x(zonder) planeet vierde planeet als buitenplaneet als vijfde
en leest,(in een toestand geschikt),als Cruinthe’s geg als veranderend baan tijdstip 1x als extra geg 1meegeschikt mee te rekenen,(toelichting,lees dualiteit als voor Maan,terug,iiets ruimer in zijn nieuwe baan,definitiet tijdstip in 2237).
For discussion only.
0109 2017.
ga verder na,discussieer mee,verzamel als gegevens
behalve als zwaartekrachtveld als getijdenveld en
behalve behalve als getijdenveld als v Ganymedes Jupiter,nu het nog gaat als synchroon ,Maan Arde begend synchroon,gaat als Resonantiegeg in tijdbestek Maan 2102 tot 2235 Cruinthe R+1 als geheel als geg als Resonantiegeg te lezen,geschikt te nemen
alleen in model rekenmodel Cruinthe bolvormig aan te nemen te nemen,als geschikt nemend
voorts velden getijdevelden vs gravitatievelden speciaal in ons stelsel ten tijde van zon als bewegend verplaatsend als over lengte lengte als punt.(in ons timesheet bekend)
en voorts,(en terug te lezen bij ons) de toestanden situatie Mars als geg door tot timesheet extensie,gaat vlg Aarde als nieuwe aarde als de onze in zijn eigen stelsel eigen ander stelsel van zijn zon met (zijn andere)planeten niet zonder als geg vlg vlg zon in vlg stelsel v zon,planeten,alleen binnen model rekenmodel bekend door te rekenen de vlgvlg zon aan te wijzen als gegeven object niet te complex doorrekenbaar aanwijsbaar als geheel ,(geheel van zon en planeten).
*opm.
ga beter rekenend de inmidels bekende geg van Cruinthe na,te rekenen vanaf 2235+385j als in 2620 zal het zijn beter voorlopig doorrekenend, terug tot 2450 voorlopig (en zonder 100 andere planetoiden later zelf satellieten), loopt Cruinthe niet voor en niet achter in zijn baan om de Aarde,niet in onze voorstelling niet en alleen niet zonder conditie niet anders onder conditie als lichaam als volledig voldoende als bolsymmetrische als geg de conditie anders niet.
(Het klinkt wel als een klok,wel gaan we het zelf wel beter na in discussie,pse).

*als studieref.:Lagrangepunten.

0209 2017.
[vandaag terloops,behalve enige sterrenwichelarij,astrologie,science fiction-wij zijn niet rechter in Nederland-wel,en ook wel, door in mythologie bekende gegevens te lezen,beter in studie
te nemen.Het gaat niet anders voor ons in het huidige Nederland ,zonder identiteit geraak je vlug op dood spoor,]. door misdaad uitgesloten van vruchtbare contacten

0209 2017
2nova’s,als galactische nevels te lezen,& i novaSupernova extragalactisch in ons uitgebreid axiomatsch stelsel rekenstelsel te nemen,te rekenen nemend,
anderen,(universiteit Luik) merken op en lezen wij voorlopig als gegeven(s)
7 planeten 3 andere 4 als geggeg niet anders tot ons gegeven x1x als 1×1x terugkerend als 1Aarde,een nieuwe , 1x te lezen mee te lezen als een volgende mee
niet zonder als geg geheel+1 mee,2onbekend3 lezend te lezen,tot 3complex2 reeel te rekenen,doorrekenbaar,
(leest in deze uitbreiding tweede nieuw Aarde als (on)bekend,bekend alleen in haar systeem van haar zon en planeten),

opm.hier Trappist lezen

en een dwergster niet een andere als Supernova niet nabij elders niet,hier niet,(hier te ver weg voor Einstein’s golven),

zoek door systematisch geg verzamelend en als rekendata onder vele opmerkend
als supernovae,schatting 1a 3 stuks per eeuw,en rest als rest neutronenster/zwart gat,
en als afgestoten als rest nevels als rest op te merken,bijv. Supernova jaar 1054
,Andromeda nevel,extra-galactisch,
verzamelend opmerkend door,behalve H en He als elementen,behalve de bekende bekende elementen Periodiek Systeem,fysisch bekende elemente
zoekend in de natuur,navragend bij astrofysici als present als bij kernfysici bekend,bekend binnen stabiliteitseiland,(om voor ons in verkort onderzoek tenemen),
voorts bij astronomen na te gaan als aanvullend astronomisch geschikt als geggeg in studieprogramma op te nemen,geg (voorlopig)als lokale groep,als wolk magehaense wol,als driehoeksnevel,of andere om beter aan te sluiten bij ons in vorige studie geg e en als ekwadr.+1,behandelend voor Mars hiervoor hier ruimtelijk dimensionerend tenminste sluitend te lezen,
neem in studie
2nova’s als galactisch geg,(leest nevels),en als erbuiten(erbuiten) 1 als Supernova als erbuiten geschikt,1×1x,
en bijv. Andromeda nevel 1885,1x als geg bij ons doorrekenbaar,door te nemen teenen nemen,gaat astronoom programmeeur voor ons na,
door dierenriemgeg nagaand te nemen ,tot berekenbare nieuwe Aardes te nemen te nemen
Schorpioen 363
Schutter 386 zonder 7(alleen 386lezen alleen)
door ,nemen,tot Centaurus in 185 nemen,in verschil te nemen,aannemend
teruglezend te nemen
leest 1x als Cruinthe vanaf 2235 tot 2450 ,gaat,neemt,gaat als geschikt als zonder probl zonder als 7/8 als het probl in logic scheme het prob, en gaat door,verwerkend 15 algorithme duidelijk te nemen,
neemt,en het computerrekenprogramma werkt,neemt 12 bekende dierenriemgeg (geschikt) door tot,en leest als 2 geschikte geschikter,rekent tot 1x als geschikte terug door1×1xals(tot) ,en voor Einstein op afst geschikt (voorlopig) de Andromeda tijdgeschikt nemend,afst geschikt juist door te rekenen,algorithmisch te rekenen,duidelijk nemend en anders 2ander1dezelfde(aanhouden) dierenriem12 geg in rekenpror 100 alle,als Big Data, tot spread sheet+1 doorrekenend te nemen,
anders niet anders morgen niet anders verder,
en AMENTMENT,
vandaag beter lezend Andromeda als extragalactisch geg als supernova lezend te lezen,niet lezen Supernova niet lezen,
en als Lokale Groep,beide,onze melkweg en Andromeda mee in studie te nemen,mee axiomatisch bij ons in het rekenen,(vatten wij op),Driehoeksnevel als begeleider mee,anders niet door ons door te rekenen.
..morgen door,in studie door…
0309 2017.
voorlopig voor commentaar,
buiten ons stelsel melkweg stelsel en vanaf Schutter tot Stier,
resp(resp) erbinnen nagaand,later vermoedelijk duidelijk Oortneve l,HOLD Orionnevel als geg tot tweede Aarde,zon en zijn planeten,later wel,
hir nagaand waarnemend binnen ons mekwegstelsel vanuit zon,maan,Aarde,(aanw.:zie de animatie wikipedia onder ,,Locale Groep”),,
en als geg buiten onze melkweg Andromedanevel tot Krabnevel
(en) als punten 10 waarnemingstijdstippen Lagrangepunten mee,,
en 10 analytisch tot 5,1x als waarnemingen erbinnen
saturnusnevel voldoende,tot 6x,zonder helixnevel,
en nagaand van ,,Schutter”tot ,,Stier”,

[wij beperken ons hier,rekenend zal het programma niet zonder simultaan rekenend gaan,niet zonder als geg Oort nevel (?),tweede zon,aAarde als geheel gaan 10 simultaanr1oo rekenend nemend algorithme 15 rekenend nemend 1x10x als 10x10 nemend nagaand te nemen,nagaan,,,.,
beter nagaand opbouwend systemen nemend andereMee meenemend mee tot rekensysteem,stelel axiomatisch laatste uitbreiding geschikt mee,
hier nagaand Gauss wederkerigheidsregel v kwadr congruenties ,hier nagaan 15algorithme 100x doorrekenend nemend beter 1x3,elk voldoende tot 1/2
rekenend doorrekenend 100 objecten simultaan 10 gaat 1x3 in (ander) systeem 2x1x als 1x1xrekensysteem door tot als 1x1x1x gaat het (anders) binnen elk rekenysteem door tot +1/2,1x tot voldoende geheel +1 lezende te lezen te nemen tot +1/2 te nemen te rekenen door in theorie 1xteken alleen theoretisch axiomatischals geg practisch alleen te rekenen te nemen teken geg in de natuur fysisch alleen complex als tekengeg 1x,(lees terug voor geg als element,behalve H en He,complexgeg alleen tekengeg in verzameling als rekenteken geg (te) nemen,Meenemend mee alleen in de sterrekunde mee binnen het systeem Dierenriem als geg opvattend lezend als (geheel+1),alle 12,(geschikte sterren in hun sterrebeeld) doorekenend te nemen,meenemend doorrekenend nemend te nemen tot stergeg binnen Slangendrager als tot +1/2,1x mee sluitend !x3,sluitend analytisch te rekenen gaat o.i.alleen q.m.als kwadr (q.m+1)/sterrentypen,soorten dwergen,enz.aan te zoeken,aan te wijzen,voorlopig,behalve 12 x3 typen1 mee in onderzoek 12,13 binnen Slangendrager s extra geg onderzoeken,gaat ,(voorlopiig) 1x3 dwergen, witte ,geschikte als paradox+1 lezend,hoe zwaarder hoe geringer de straal,fysisch theoretische ref Pauli(uitsluitingspricipe),Heissenber,Dirac (onzekerheidsrelatie,constante
beperken,Combinatoriek zonder teken,ook niet in de natuur niet/eiland+1 lezen niet lezen/reeele geg (5.3) zoeken te zoeken]

(beter),opmerkend,doorgaand verwerkend te verwerken (niet,zonder) geg Mars te noteren ten tijde van Jupiter als voorheen beschreven in deze blog

en wel op te merken het geg (5.3) uit te schrijven

en,nu het gaat Lokale Groep 1×3 gaat,
en gaat bij ons geg 4.3 geg gaat,Prox.Cent 4objecten3 als 1 ster,3 begeleidsterren,(de laatste b.st. wezen we vooraf aan,later door anderen gedetecteerd),
gaat voldoende (anders),
configuratie als lokale groep+1,als 3.2 gaat Prox.C,2begeleidst tot 3
andere als poolster 2beg.st 2andere in situatie,
timesheet te lezen (teruglezen,gegeven),
en gaat
onze zon,aarde,Cruinthe,beter Jupiter te nemen,te lezen als geg lokale groep+1,
vooraf bewegingen waarnemend opmerkend
op te merken,
en niet zonder als Resonantie geg betrekkend op de bolvormige sterhoop … betrekkend,te betrekken
geg 5.3 opmerkend

en gaat door
leest Waterman derde na Schutter en Stier, en vermoed komt aan,,,keert terug” als Merope de nieuwe Aarde als een onbekende van drie bekenden van 7.Aanw: Trappist lezen aantreffen
(universiteit Luik neemt waar in Chili),
duidelijk in onderzoek als geg,nemen lezen referentie als vast als Resonantie geg Plejaden tot 10 puntensterren3 geschikt geschikt zonder 4 als 4 zonder 7,zevengesternte,Trappist nagaand,computerpragramma schrijven ,tot aan te wijzen als geschikt,nieuwe Aarde in aantocht,,,keert terug als ,,Merope”‘aanwijzend gaat 2×1x aftellend aanwijzendals 1×1x,Riemannf+1 w6w zonder 7w3 bij ons Fzetha+1 tot 4w3 bij ons door als geschikter,te bepalen, als 1 geschikter geschikte,(niet zonder rekenen doorrekenend gehele getallen Hilbertse algebr(algebr) te bepalen door doorrekenend verwerkend
tot (Bepaling+1) als tot definitieve coord tijd,ruimte door te rekenen alleen practisch,technisch aanvullend verwerkend waarnemingsuitkomsten waarnemingssatelliet te midden van onze zon,onze aarde en Jupiter leidt tot,(en
3 gelijkheden 3onbekenden
neem Cruinthe 2punten tijdpunten,reken door(e),1x anders door,ga na (lees terug in deze blog veranderende toestand Mars),neem mee als extra geg,nu tot ekwadr+(andere)1mee te rekenen gaat doorrekenend mee ,behalve als gewone gehele getallen,tekens waarden,nu aanvullend,15 algorithme aanvullen,gaat mee als gehele getallen als kwadr geschikt in rekenwerk mee,kortom,wel duidelijk,vult door waarnemingen rekenonderzoek aan,
en opmerkend de animatiefiguur in wikipedia onder Lagrangepunten 1×1x anders lezend,2x 4punte tot 6 geschikt leidt ons tot q.m kwadr+1 het gegeven duidelijk,(ga het zelf beter na),
neemt vanaf Schutter tot Stier 1×2x2 perioden tot 6 helixnevellngte saturnusnevel gepast (on)vldoende geg geg mee 1×1x andere periode mee extragalactisch,(Andromedanevel tot
krabnevel,
nu het te rekenen gaat niet zonder Cruinthe aanvullend geg gaat,niet een punt niet,el een lengte tijdlengte 10 analytisch+1 gaat alleen niet zonder geg 15 algorithme,1X3 doorrekenend te nemen nemend te nemen tot laatste geg nalatend gezochte geg,nieuw Aarde aanwijsbaar coord tijd ruimte bekend//
Preliminary,incomplete facility-study.

0409 2017.
gaat als hiervoor nagelaten probl,100 planetoiden in ons stelsel v zon en planeten als Cruinthe na te gaan,hier tot oplossing nagaan,zo nagaan ,
binnen ruimte deelruimte eiv.lich.als middellijn zonder m.p.complex,veranderend over lengte verschuivend 1×1x als functioneel+1 roterend verlengend 1x iets anders halve lengte 1x iets anders de andere halve iets langer/iets minder lang transf. nemen te nemen,punten planetoiden als Cruinthe tot als planeten nagaand te nemen als punten als planeten als satellieten als maan bij Aarde andere evenzo tot honderd geschikt nemend,
leest hier dualiteit hypocycloidaal booglengte halve als punten en 7punten als in Trappist het systeem 7puntenplaneten 6 baanlengten als 12 halve ,en op het eiv.lich erop,op het halve oppervlak erop 5punten6 (on)geschikt,,leest voldoende epicycloidaal.leest door .leest cissoidaal volgende baan (en) terug als geheel+1 door,alleen het halve geschikt als geschikt+1,duidelijk bij Trappist 1x(reel+1) als 2complex3
REf. onder Slangendrager doorgoogelend tot exoplaneet,terug voor Trappist in waterman 7 stuks,door in model als rekenmodelin voorstelling geschikt wel te nemen geschikt spiraalbgl deelbgl punten rekenpunten op afstand geschikt wel te nemen,doorrekend nemend ,mee in de natuur projectief 2punten3 als extra geg te lezen te rekenen doorrekend tot de volgende op Trappist,een dwergster als dubbelster zoeken en bij ons als geg baanel+1 aanhoudend tot geg punten geg geg 3.2 opnieuw na te gaan nu het 1×3 beter gaat,behalve ecliptica rondom als baan (en)Dierenriem gaat,functioneel+1 gaat,exoplaneten vele honderden in banen rondom sterren,speciaal exoplaneten om sterren dubbelsterren specifiek nagaand te nemen 2 als indraaiend geschikt door te nemen te rekenen gaat,voldoende doorrekenend gaat,lezend,teruglezen veronderstellend tot als tweede nieuwe aarde voorbij voorgaande als eerste op te merken valt ,draait in op coordtijd,ruimte eenmalig geschikt,
wel Slangendrager als geg in systeem Dierenriem te lezen,12,13 lezend,wel verder andere geg zoekend ,
als Keplers Supernova SN 1604,laat ons zijn rest na en nemen wij mee in het rekenen tot !/2 door rekenen wij mee 7 objecten mee door zonder 8,en nemen wij (anders) 15 algoritme rekenend door,ook binnen…ruimte deelruimte

0509 2017.
als uitschrijving gereed,present in ons archief 2 A-4tjes dd 0509 2017.ADEODATUS D DECIDES.

(amentment II hier,door
blauwe dwerg bestaat nog niet in ons universum
neem een gegeven paradox anders,neem anders als 1x(paradox) anders
alleen tekengeschikt 1x,x functioneel+1 geschikt nemen te nemen
omvang,oppervlk geg 1x vergroot rode reus geg nemen te nemen alleen verschilgeg nemend
geschikt rode reus zoeken,nemen in verschil nemen het geg omv,oppervl ster Barnard nemen te nemen
tot in verhouding geschikt de geg nemen als geheel getal nemen,massa dezelfde (zoeken) te nemen).
opm.
voorlopig,anders beter te zoeken witte dwerg neutronenster als je deze tijdig aantreft ,om
in verkort computerprogr in complexe voorstelling zwaartekrachtstraling vooraf door te rekenen en gaat het meteen mee
pulsar+1 mee als rico geg aanvullend mee in getijdenwerking bij ons in ons stelsel van onze zon en planeten
gaat het uitgebreid, in studie minder beperkt, door.Studeer zelf door.Onze toestand wordt mede vanuit de sterren bepaald}

0509 2017.
beter (anders) opmeken,waarnemen,en waarneminssatelliet hiervoor hiervoor 1x tot 4punten6,nu 2×1x als 1×1x tot 6punten4,(hierna duidelijk),
behalve als gezochte diamant dode witte dwerg,(te googelen bij Centaur vermeld) BDM37o93,op 10 l.j
ga hier door,anders beter na opmerkend als tweede gegeven diamant dode witte dwerg en lezen,metgezel pulsar meelezend meenemen als geg,{30 rot./sec,en als geg. beide in rotatie+1 in 2.45 aardse dagen als geg lezen,meelezend te nemen,meenemen (en) mee 1 mee,bij voorkeur te zoeken binnen elliptisch sterrestelsel,
(velen present,merk op,hoe verder af en hoe zwaarder hoe meer bereik v zwaartekrachtgolven,deze ster kan ook als neutronenster vooraf aan supernova zwaar,koolstofgeschikt,-ook C13 aannemend-,tot eerste metaal als zware metaal,ijzer als geschikt aanwijzen, en opm. ,voor verder theoretisch onderzoek ,-men spreekt
ook van hypernovae met explosieve kracht 100x groter-doorzoeken andere zware metalen zoekend en om het rekenen te verkorten,blijven doorzoeken naar zware meta(len)al als alleen bij Oregessan in laboratorium bekend)/(en hoe verder de laatste+1,als de zwaarste,hoe hoe groter het bereik van de zwaartekrachtgolven)/wel duidelijk,hir gaat het rekenend door voldoende tot de vlg eenheid als tot 1ooooo lj de eenheid+1.
en
behalvebehalve rode geg betrekkend,[Prox.C. en geschikte(n) Barnard gesch.mee(mee)]
gaat meebetrekkend mee beide dode diamantsterren mee betrekkend,mee betrekken meenemen,nu het geschikt gaat.aanw: data geg te lezen geschikt te nemen door te rekenen,en als resonantie geg duidelijk te nemen,toegestaan nu het gaat,laatste dode dwerg even zwaar als de zon,(1.05 x) geschikt als geg in model complex rekenmodel te nemen,nemen,nu het rekenend gaat,laatste dode op 100 lj 1000 binnen model complex door te rekenen doorekenend gaat,en wel,wel aanwijzend 2punten aan te wijzen 2×1x wolken als punten aan te wijzen op afstand 1×1xals geschikt ,ga na als Magelhaense w en als Oortse w, en wel mee,duidelijk nemen ,aan te wijzen als een geschikte derde geg derde geg bruine dwerg op gepast afst aanwijzend geschikt,als een nevel als geschikt niet meer dan een vlek, geschikt als een punt,anders niet,niet anders terugkoppeliing +1 het geg niet anders terugkoppelend door te rekenen te nemen,de gegevens beide geg bij Mars(terug te lezen),Jupiter mee,(in ons model in het systeem zonder Zon,gaat ook Aarde niet mee),doorrekenend te nemen,nemen ,en nu 6punte 4, 1×1x1x als geg te geef, hier opmerkend te lezen,te nemen,nemen,gaat hier alleen Mars 1×1x,Jupiter,Cruinte,1×1x ,anders niet sluitend (1×1x1) vlg getallentheorie tot algebr.(algebr).Hilbertse gehele 5 gehele 3 gehele agbr.algebr sluitend 1×3 /alle overige benodigde cijfermatige data zijn als geg wikpedia googelend aan te treffen..

1609 2017.
lezen,opmrken,opvatten
behalve nevels Orion-,Krabnevel-,Kepler’s nevel
1x(ander theoretisch)doorrekenenen,groepentheorie
1x zonder 7,niet een groep (en) 1x als (groep +1) als groep 7 een rekengroep,gerakend tot de gezocjhte e geg (20),
en al driehoeksnevel,hier, opvattend,als begeleider v Andromeda nu het 1×1x rekenend gaat,doorgaat tot 2235,gaat Cruinthe anders als begeleide v Maan,(planetoide nu satelliet.0,
lezend doorlezend Lokale Groep het gegeven.,..later we..
en merk hier mee op ,ekwadr de geg geg ,behalve tot Moebiu transformatie +1 vodoede 3 anndere geg,en Moebius het andere geg nalatend als coord ge,behalve bekend hiervoor bij ons v,Staudt,Steintz e anders Rolle ge, Als Rolle+1,enz teruglezen,ok hier zonder Gauss geg. tot lod 5 niet hier geg (en) niet ook niet 2log niet,hier niet,hier krommen geg te zoeken tot 1punt ,logarithmische kromme punt,als entry nemend te leen te nemen verd kansverd 7 voldoende punten lezend transf doorrekenend te nemen tot veanderend,ook tabellen tabellarish als punten geschikte punten anders,dimensies geschikt..

leest groepen 7 groepen5 het geg anders 2 groepen,(als Plejaden,als Aquarius),5 andere3 zonder 4,2×1x niet inSlangedrager net mee als 13de niet (en) als andersom zonder 4,1x niet tot 8 niet Cassiopeia als begeleide Cynnus niet
leest rekenend simultaan door 5objecten(sterren) Plejaden anders 5 zonder 4 allen Trappist te rekenen planeten doorrekenend te nemen,
nu het analytish+1 gaat 1×3 gaat ,Prox C,Bernard,Bernard+1 op te merken
en 1xanders analytisch als verschuivend later na te gaan,hiet teken te nemen,neutronenster wittedwerg teken te nemen,1x.(laat na,blijft x,neemt simultaan)
gaat over rode geg Centaur geschikt tot 5 sterren te nemen 5 sterren 2,blijft optie anders te nemen,duideijk doorrekenend beide te nemen 5sterren2 ,in Centaur,,5 sterren3,gaat alleen tijdgeschikt over vele lichtjaren afstand geschikt,als dubbelster met C tot neutronenster met C,vooraf aan implosie,en bij ons rekenstelsels 10 de laatste axiomatische uitbreiding mee
en gaat door,in studie ander systeem Periodiek Systeem zwaar tot C13,andere optie,implosie te rekenen als eerste metaal 26Fe,

algemeen,te besreken in discussie tot correct
geg licht verzamelend,energie voor rood nagaand,spectrale geg opmerkend
binnen Centaur,behalve energie voor rood in het spectrum veranderend op afstand 3 objecten,Prox.C rode dwerg,Barnard ,Barnard+1 reuzen,rode
door,in Centaur door witte dwerg diamant dubbelster (op 10 l.j) tot andere dwerg witte,diamant neutronenster(op 900 lj door te rekenen tot 1000,rekeneenheid,ook wel binnen rekenmodel tot 100000lj,rekeneenheid+1), hier lezend C12,ook wel voldoende C13,tot als geg vooraf aan implosie voldoende voldoende enig Fe26,tot hier zeer zwaar,tot hierna zwaartegolven,ver bereik lezen,
en teruglezend tot binnen Centaur terug,1×2x in de ruimte zelf gekromd tot licht nevelrest als Kepler’s geg vanaf Stier mee door,in de tijd door, tot binnen waterman”s
Saturnus spiraal nevel door,en te versterken,mee door,vanaf Schutter reeel als rest+1 binnen Sat.spiraal,voldoende 2×1x versterkend,
in theorie te lezen te lezen 2punten hypocycloidaal 1 punt epicycloidaal geschikt binnen helixspriraal, te lezen te nemen,tot functioneel 1punt (on)voldoende te nemen niet te rekenen niet tot cissoidaal 2punten niet functioneel+1 niet,niet verder geschikt te verzamelen,en ga na tot 7/8 als het problgeg in timesheet,
gaat na in Waterman Saturnus nevel tot 1/2,door in Cassiopeia

beter anders door
baanresonantie specifieke vorm,en als Plejade te lezen te nemen, zelf als vasr punt,elders,buiten Stier,buiten DR,binnen H11 gebied,bijv in Orionnevel,(Lagrange punten googelen),als geg te lezen te nemen als geggeg 2 lezend baanresonantie,5puntengeschikt geschikt als geg mathematisch nagaand 2 als geggeg 10ptie alleen nagaan als ,,stilstaand vast punt als rondom bewegend alleen,de andere optie niet,mathematisch tot 7 geg Gauss 5 geschikte nemend te nemen,rekenend te nemen,niet nagaan,ook niet nagaan,hier niet,beide niet,hier aanwijzen,andere geg mathematisch,(teruglezen),Pucker,Steiner voldoende elk als tot +1/2 als geg door te rekenen 1×3,rekenend,Rolle+1 het geg vStaudt+1 voldoende te rekenen,Moebius geggeg nagaand,
(dualiteit lezen)
langs rechte weg binnen eindig heelal bglengte geheel i resonantie geschikt het gegeven,alleen als geheel getal geschiktgegeven,Moebius geg barycentrisch+1,en het andere moebius geg te nemen in rekening transformatie rekening tot +1/2,1x als 5 Lagrangepunten3,gehele getallen,zonder 2 andere en 2 andere niet anders axiomatisch door te rekenen rekenstelsels 10 tot de laatste uitbr bij ons ,net nalatend enig probl,ook niet ,vanzelf niet tekenprobl2 niet een teken,(als ref,hilberts algebr vor gehele getallen,bij programmeren worden rekengeg,ook gaussische vanzelf wel duidelijk,meetkundige ook wel,als Pappe,Poncelet langs rechte lengte tot gebogen,niet alleen analytisch tekengeschikt,35,etc tot 115 geschikt te nemen,in de natuur,9dualiteit lezen0,bij vorig ontwerp,metalen geschikt,hier nemen mee,extrageg in de natuur mee,behalve,element+1 te lezen,behalve proton, voorlopig ,en metaal zwaar metaal,1×1ox als geschikte aanwijzen,rekenend nemen,te beginnen Fe als zwaar,als geschikt te nemen,door te rekenen nemen,1×1o transf rekeningen,tot (Hoofdrekening+1),1×3x,Notatie 1X,zal,vermoeden, verkort te rekenen gaan als metaal Organessian buiten laboratorium in de natuur aan te treffen zal zijn ).
0709 2017.
vat samen,en bij Gauss te geven rekenend vlg zijn methoden,
(lezen 60 objecten Zon ,Aarde ,Maan Cruinthe,mars,Jupiter)
30punten Lagrangepunten,waarnemend vanaf waarn,satelliet 1×3 geschikt,op afstand ,1×3 x4×5 punten L.
en door als geg ,enwaarn.sat zelf als punt ons zonnestelsel als geheel+1,1×10 objecten te nemen,opties 2opties nemend te nemen,,
en onze zon zelf als dwerg,een witte,
neemt langs halve wereld bol als rechre bgl lezend andere optie tot als Resonanties nagaand te nemen,nemend in juiste positie tussen bede witte sterren,2xals 1×1x plejaden zelf als puntgeschikt ,,stil”,in rechte beweging,tot ons,waarnemend geschikt onder een hoek,rico te nemen,te nemen,waar te nemen in onze melkweg 7objecten Plejaden verdwijnend 6,gaat te lezen Schutter,Stier, tot Waterman voldoende duidelijk geg te neme,meenemend de ande optie,lezend rechtdoorel tot binnen Orion de nevel als 7plejaden6 alleen als gegeven op te merken 2×1x als 1×1x als (binnen) punten ,vlekken te lezen te nemen binnen H2 gebied van Orion het stelsel als vlek rest supernova,en verder erbuiten erbuiten,buiten de melkweg ook, Andromeda spiraal nevel als punt,de andere Cepheus als punt,
voldoende geggeg te nemen door te rekenen doornemend punten Lagrange punten,bij Gauss volgens zijn geg 15algorithme de kwadr congruentie,hier voldoet t inprogramma rekenprogramma 100 doornemend rekenend analytisch 100x Lagrangepunten geschikt het geg 15 algorithme nemend te nemen,
(terzijde behalve verkort rekenend met de wetenschappers rond Organessian,samen,ook heden samen met hen binnen andere satelliet waarnemingssatelliet in de ruimte,wellicht ook om te speuren bizonder eenmalig element zwaar metaal waar te nemen,toevoegend in het verkort rekenen door door element als rekenelement+1 te nemen,te lezen als vervangend geg,nu het nog gaat in het verkort rekenen alsnog beter gaat zonder geg,blauwe dwerg ,later wel eens na te gaan,vervangend nemend,vervangt 1x ),
nemend voldoende rekenend doorrekenend duidelijk te nemen tot volgende zon,incl nieuwe Aarde,tweede geg dichter tot onze zon en ons op onze Aarde, aanwijzend 1X,x aftellend (optie) eerste geg tweede alleen als geheel+1 , andere zon ,incl nieuwe aarde aftellend.
Opm.voorlopig.
niet zonder Cepheus zonder zonder 6 aangrenzende sterrenbeelden in het Noorde niet anders
tot 5 Centaur sterrenbelden naga nd geschikt geschikter doorgaand behalve als geg 5 methoden2 mee 5mehoden 3 nemend te nemen
anders niet anders duidelijk te nemen reeel ,1x methodisch bij Gauss (en) als methodisch 2,1,(voorlopig), niet zonder als derde geg getallentheoretisch eerste te betrekken als geg 2 wolken1 andere 1×1 andersom 1×1,(voorlopig Magelhaense,Oortse te lezen),
en,
wel opmerken,voorlopig anders niet volledig voldoende voldoende berekenbaar,
opmerkend te nemen als extra geg ,en als geg bron,radio bron op grote afstand,behalve eerste,ons bekend op 10 exp7 ,tweede bron radiobron in Cepheus bekend als geg voorlopig anders niet volledig voldoende voldoende berekenbaar,samen te nemen,duidelijk te nemen als geg als extra geg op te merken te nemen tot als geg theoretisch fysisch ,astronomisch ,technisch practisch extrageg reeel te nemen,te nemen,nemen,werkt,1x rimpelingen in de structuur van de ruimte als het voldoend geg nemen.(voor theoretici aan te wijzen,geg Taylerreeks,te lezen onder..#..,gaat,en niet theoretisch niet zonder C,.A.s behandeling tot tekengeschikt,terug te lezen in deze blog,voorlopig,voorlopig,#werkt analytisch 1X,(x) als getaltheoretisch geg als punt rekenpunt te nemen buiten de associatieschijf rekenend duidelijk te nemen,rekenend nemen,rekenen, en als ref googelend wikipedia te lezen onder…
en mee,ook mee zwaartekrachtstraling het geg,dubbelster witte dwerg tot rimpeling voldoet,rimpeling in de natuur voldoet tot ander C12 ster 1mee,gaat na tot Qster,(grijs gat),mogelijke candidaat als witte een grijze na te gaan in zwaan V 404 Cygni,en voorlopig aannemend,wel terug te lezen beide, zonder problTaylor ook niet de andere,(Tayler) bij ons hiervoor in mathematische behandeling terug te lezen,en hier door zwaartekrachtgolven,krachten versterkend,krachten binnen veld,veld van vectoren,vectoren punten getallen gehelegehele ,enz. vanzelf duidelijk.

0709 2017.
[En nog even dit:G. zal je grijpen.....].

0709 2017
in vogelvlucht.
nu opvattend te nemen tot 5punten Lagrange na te gaan te nemen,
opvatten Driehoeknevel opvatten,en melkweg,associatieve schijf (?) , en tot erbuiten buiten Andromedanevel 2×1x als 1×1x in H-alphalicht M32,M110,
(en terug in wiskundig model Pappus,Ponceletlezen meelezen metalen voorheen,hier tien metalen als zware veronderstellen),gaat het door bij ons opvattend
niet zonder als laatste geg elliptisch stelsel,onze naaste buur,Sagittorius Dwerg (van 1994).detailing nagaand
lezen als geg spectrometische data te lezen,buiten Andromedanevel in H-alphalicht M32,M110 lezend,net andersom niet gaat niet in spectrum niet ook nietals geg niet,
onder Andromeda googelend door tot Driehoeknevel begeleider ,niet andere optie niet,niet kiezen,alleen optie begeleide aannemen ,doorlezen 1×3xgeg Drhn (te)lezen
1x tot 5 geschikt,geschikter (zonder)zonder 4 nagaand op afstand tot asssch,1×1x op afstand ipunt rekenpunt complex,gaat het , gaat het 100 Lagrange punten anders,analytisch+1,doorrekenbaar zonder 2probl1x ook niet een andere rest niet,
bij ons doorrekenbaar,(laatste axiomatische uitbreiding mee ,teruglezen),
en bij ons lezen opvatten
,,botsing” geen botsing,duidelijk geg Combinatoriek te lezen niets te rekenen,verschuivend zonder botsing aannemen te lezen,meelezend ,aannemen.,(Combinatoriek),
,,botsing” niet botsing,melkweg,Driehoeknevel niet,(laatste ax uitbr rekenstelsels bij ons het geg)/nog te googelen,terugvinden,associatieve schijf,waar?/5pag klad dd 0609 2017 bij ons in archief

o8o9 2017.
Detectie./,,Schurkstaat” in gevaar. /Politiecommissaris ontslaat personeel op oneigenlijke gronden/,,Psychose” de effectieve ontslagreden/.
Zgn onafhankelijke mediator heult met justitie./Radar werkt/ Er zijn vele soortgelijke situaties beweert de verdediging,
Deze mededellng betreft de informatie van een Nederlandse tv-zender dd o709 2017.Je moet je ook eens van je goede kant laten zien.

o809 2017.Voorlopig.
zoek een sudoka-oplossing,type 17,eenmalig alleen in de natuur alleen,1x,1x
na (te) gaan alleel alleen als (priem)geschikt(gesch,) als tekengeschikt als tekenwaarde (geschikter)2 alleen(andere)1
en rijen(en) kolommen
2 veranderend1 meelezend nemend 2×1x diagonalen als 1×1x doorlezen meenemed te nemen in de natuur wel mee als veranderend(ander)1 punt mee
en tot 1/2 rekenend tot 1/2 doorrekenend als tot +1/2,1x mee door
en duidelijk nemend te nemen
als tot +1 Combinatoriek niet1×11 niet (en) niet(combinatoriek) niet (1×1) niet
10 stelsels rekenstelsels door te rekenen
in de natuur 12 typen13
en 1x analytisch 10 als zwaardere mee als 1×3 verschuivend (geheel+1) lezend
gaat na,alleen als geg licht nagaand 1xzonder 4,(binnen spectrum 1×1 ongeschikt 2#),andere 7 tot 3
geggeg licht geschikter te nemen,geschikt waarnemen te nemen,
mathematisch,getaltheoretisch door Lagrangepunten duidelijk nemen punten te nemen
en tot laatste geg licht als laatste+1 nietveranderend,beide nagaand,… later wel fysisch geg licht later wel….
gaat getaltheoretisch beide lezend,en Bhargava,Hanke doorlezend voldoende voldoende door
tot en niet zonder tabellarisch +1 in de ruimte dimensies tot het geg geschikt geschikter te nemen,nemen,duidelijk,
1x als geg als tot 10 geschikter,geschikt als tot eenmalige opl berekennbaar 1x,1x geschikt,geschikter alleen in de natuur alleen Uitspraak Beslissing Bewijs
# exponent 1×2 gaat niet in spectrum niet en andersom niet ook niet een log niet
wel gaat,teruglezen ot logarithmische kromme een punt,terug door bij ons voor verdelingen (deel)krommen punten geschikte in de nauur spiralen punten veraf op afstand,enz.tot als fysisch geschikt tabellarisch+1,1x punt,andere fysische eenheid,1×10 andere in rekening doorrekenend te nemen,(als in atmosfeer Aarde in klimaatstudie,bgl 2gr temp de eenheid, (enandere 10 duidelijk analytisch 100,gaat in de natuur het geg in de ruimte rekenend analytisch computerpgr rekenprogr 100 geschikt en als input spread sheet +1 de juiste 2 opties mee duidelijk duidelijk ,beide mee nemen./
ga zelf (veel beter verder) uitschrijvend na, en.. later wel..,.ook goed.

0909 2017
voorlopig.
te lezen ,niet lezen,tot 7/8,terug vorige geggeg als geg config+1,Prox.C 4sterren 3,bij ons 3,2 niet niet lezen (&) meelezend niet niet meenemend,neemt 1x anders,(bij ons voorheen radiobron op 10exp 7lj,hier niet,de laatste opgemerkte in Cassiopeia mee niet,niet lezen,anders nemen,
neemt anders,1x
te lezen als fysisch geg spectrale geg tot 7,1x ,behalve 1x als tot 7 (zonder8) en 6 verschil,golfl verschil,verkortend differentieel mtk dlambda(dlambda+1) als kwadr geg tijd kwadr+1,te lezen,te nemen,
leest niet verder,wisselend ook niet om,(andere punten vrijheidsgr niet),neemt 5,1
tabellarisch+1 het geg nu anders,alleen fysisch alleen,…….,,,te rekenen als Lagrangepunten5,gaat 2bronnen3,als neutronensterren(nog)dwerggeschikt,dl kwadtraat+1 tot voldoende rekenend,doorrekenend mee,en beide sterren bijbehorende wittedwergendubbelst voldoende voldoende door te rekenen,binnen model rekenmodel tot 3coord isokaedrisch 20,geschikt 1o analytisch 3,vanzelf tot analytisch 5.1x,
en als ref.,behalve,en 3andere 2 mee,om als geschikt 1x ander(s),verder in heelal door te rekenen als hiervoor helixnevel,s..nevel,hypocycloidaal,epicycloidaal tot hier hyperbolisch als kwadr.(7/8 lezen),en wel hier als tweede geg,niet zonder derdegeg en gaat als tweede geg andere zon voorbij eerste object zon in ons model nu rekenmodel binnen model in voorstelling te nemen,nemen,als in rekenmodel geschikt,voldoendvoldoend berekenbaar,bewijsbaar,
als ref…#…,als ref ##
en,### enals ref duidelijk,fysisch als geg Per.Syst,lezen,geg 10metalen 5 geschikt,geschikter 3 geg 2,nemen te nemen,wijst aan en neemt waterstof alleen als geg moleculair+1,hieronder,en hieronder ook niet, D,Deuterium niet nemen niet zoeken,beter.Helium beter als derde geg als tweede,ook wel eens eerste als waar te nemen geg, nemen,geschikte geschikt nemen,
en
merk op,duidelijk # en ##te nemen,samen nemen als het spectrometisch waterstof niet anders,onvolledig,niet gaat,alleen massa doorrekenend gaat,en wel Helium licht door metend mee,wel meenemend als geschikt,vervangt niet,en verschuift waterstof niet als andersom in het spectrum,als laatste ge opmerken ……
vervangt niet,leest 1×1x als ref duidelijk niet zonder P.S te nemen,niet nemen,rekenen nemen,gaat alleen rekenend doorekenend 17×17 simultaan 1ox1o,, nemend alleen,verschuift,in theorie als geg tot Hanke,Bhargava,(cominatoriek),anders,
als tot Lagrange 1mee,zal Ramanujan wel zijn, nu het 1x waterstof niet anders gaat,..geg,niet anders niet zwaartekrachtstraling niet geg op verre afstand neutronenster niet het geg hier niet,niet anders gaat,
en ,hier gaat het anders,
17×17 geg,ref A.van den Brandhof,(teruglezen hiervoor) en meelezen alleen nemen meelezend1mee complex 2 als1 geg 18×18,Steinbach,Posthof,
sudoka geg opstellend als (geheel+1),1x, binnen 17 eenm 1x 10 als 10×10 (en)andersom binnen eenm.17,anders 1x als 10×10 andersom10 lezen,zonder rekenprobl doorrekenbaar sluitend te rekenen 10rekenstelsels bij ons axiomatisch 100 analytisch gehele getallen 10 simultaan door te rekenen 5 gehele practisch alleen 10geschikt 5 als zware metalen spectrumgeschikt1x (zonder) als verschuivend geg en tot waterstof als metaal als spectrum geschikt geschikter alleen 3punten 2 voldoende te nemen te rekenen doorrekenbaar mee,elders waterstof,doorrekenbaar nagaand te nemen,verschuift niet het laatst geg te lezen,neemt in de natuur zelf 2×2 punten 2x sluitend geschikt,als 5 Lagrangepunten3 het geg waterstof spectraal geschikt nemend en als tot bewijs berekenbaar,het tweede bewijs vlg conditie,1o punten andere 5,zonder 2 ,geschikter 3 ,(blijft complex,gaat als probl, axiom uitbr. bij ons de laatste uitbr geeft aan).
ref waterstofgeg…..

voooraf in eerste instantie nagaand
lezen te nemen,niet theoretisch nemen, 1x 10 metalen P.S geschikt fysisch geg geschikter 5,1x analytisch,nu het 1×3 niet gaat waterstof,Helium,Deuterium niet metalen niet,leest niet 3.4 niet en 3.2niet,niet (geheel+1) niet andersom niet,rekened alleen rekenend doorrekenend nemend 15 algorithme 100xanalytisch 10 zonder He en H2 niet samen,in gebied door deelgeschikt,voldoende waterstof rondom als geheel,ruimtelijk 4,3 binnenwaarn periode projectief 3,2, alleen het waterstof geg 3punten en als Lagrange geg ook wel,(nagaan) geschikt wel te nemen als 5punten 3 zonder 4,vervangd 1x singlets het geg anders te nemen.astronomie geg bij neutronster wWikpedia googelend aantreffen..

Lagrange punten als punten,isokaedrische coord 20 geschikt,geschikter analytisch 5,1x,
en tot geg 1×1x andere zon,nieuwe aarde tot als geg 1×1x1x,en bij ons rekenstelsels 10 geschikten,3paren2ojecten, aan te wijzen te rekenen voldoende geg gaat spectrumgeg waterstof lezend,(1×1x1) .doorrekenend metend nemen,nemen,rekenen,doorrekenen.,en practisch geg rimpelingen punten doorrekenend te nemen Lagrange geschikte alleen 100punten complexe 10 geschikter,analytisvch 5 punten coord isokaedrische 3 nu het gaat aan te wijzen ,aftellend doorrekenend gaat tot 8 (zonder)7 gaat,het spectrale geg waterstof op te merken,gaat in theorie,en andere theorie,getalthorie,1X,1x Hoofdrekening,fysisch geg te lezen,lezen
zonder Deuterium 3.2 (zonder) Helium 4.3, en wel mee het geg waterstof geschikter alleen……….en Helium spectrumgeschikte,duidelijk (te) nemen,doorrekenen duidelijk te nemen,binnen H2 gebied deelgebied voldoende rondom als aan te wijzen voldoende nabij geg 3,2 afstand geschikt 3punten4,singlet geg ,vervangend,….nevel lezen,nemen,vervangt !X,nagaand 4punten3 afstand geschikt 1×1x duideijk te nemen duidelijk doorrekenbaar te nemen,nemen,en lees onder
wikipedia googelend neutronenster,witte dwerg ver weg,, extragalactisch het gegeven…nevel,2×1x als 1×1x geg opmerken,
ga voorlopig beter na
tijdgeschikt,ruimte geschikt
Orionnevel,als projectief galactisch als tot elders,extragalactisch witte dwerg na implosie,tenminste 4punten zichtbare resten als geg als vijfde,op afstand ,1x 4punten projectief 3,en in complexe voorstelling 1x andere nevel,Krabnevel 1×4 punten procectief 3
doorgaand nagaand,en behalve Heliumspectrumgeg,1x 3punten,1x als anders geg,tweede geg 1×3 punten lezende te lezen 2Lagrange1,gaat 1x 1xgeschikt 2,1 ,(teruglezen bij ons Poincare bewijs zonder Fermat duidelijk),gaat hier geschikt( 2,1),mee lezende te lezen andere 2Lagrange 1 geschikt 2.1 geschikt,rekenend rekent 1×1x als Perelman bij ons alleen,(alleen getalmatig 1x,x te rekenen allen,zonder s,niet rekenend s+1 niet),doorgaand,nemen wij aan per computer te rekenen,rekenend te rekenen 2Lagrange2 tot als geg Lagrangepunten 10 binnen stelsels,rekenstelsels10 en als tot geg Ramanujan 1x,x door te rekenen,,sluitend, als tot voldoende berekenbaar bewijs door te rekenen,voldoet ‘t/For comments only.

0909 2017
HOLD,verbeterd nagaand,behalve Krabnevel,Orionnevel,De Stier,de Schutter mee opmerken
objecten 4 objecten5,t.w 2 bronnen radiobron,2 sterre ,witte dwergen ,1 als verre neutronen ster,1ander ster als witte dwerg dubbelster
golven radiogolven,golven,vlakke golven materie golven 1x anders rimpeling verschjl e lezend,1xanders,ruimtelijk electrmagn 2golven vjg cirkel snijdend het geg als punt lezend te nemen op afstand,lengte als afstand e ,te nemen aks ekwadr +1 te rekenen,voldoende voldoende geg te rekenen tot de conlusies te rekenen,berekenbare bewijzen,5 bewijzen,
en
vat amen,
beelden tot 5,Centaur,Stier,Schutter ,(zonder) zesde,als Plejaden als erbuiten als voldoende ,voldoende 1×1x geschikt,(hlixnevel voldoende binnen s…nevel inSlangendrager,1x Rico’s 2 geschikt tot extagalctisch H11 gebied,gaat 1x andere 2 als tot gebied als een ring lezend als doublet geg enige geg 2complex 3 nemend,vervangt 1x Helium geg, alleen gewoon He zonder als 4.3 niet 3.2 alleennu golflengten3 golflengten afstand geschikt ,verschil+1 lezend in Angstrom als 7 geschikt als zonder 8 ,2×1x te lezen als 2cissoidaal1,gaat ook ,algemeen,in andere eenheid,(algemeen,onnodig Angstrom niet nodig,anders niet algemeen 10 rekenstelsels8, zonder dig+1lezendrekenend anders niet tot 2complex dezelfde3,
tijd 10 lengte kwadratisch,1x
lengte afstand geg afstand+1 de volgende ,1000,de geschikte (en)
Geschikte +1,Combinatoriek opmerken,verschuivend geg als v licht langs massaobject,hier extragalctisch tot ons waarnemend in spectra verschil,gaat het rekenend algemener voor massa versterkend,verschiuift geschikt tot als gehele objecten in veranderend configuratie door te rekenen per computer v nieuwe zon,Aarde time- sheet
gereed,nu het gaat tot als probleem,hier zonder,logic scheme 7/8,niet echt een probleem,hier niet,
en gaat ‘t,
en ga wel beter anders mee na ,anders 1×3 mee na,
gaat ‘t niet 1572 Brahe niet door,intussen door,als tussen 1572 Brahe en 1054 China erlangs als er langs als er langs anders niet door,
gaat ‘t geschikt geshikter,intussen anders iets later wel,
erlangs als erbinnen voldoende als erlangs tot als 1×1x binnendoor,afstandgeschikt 1×3 als berekenbaar door te rekenen als tweede bewijs berekenbaar,conditie.
Opm.,waarnemingsgeschikt,heliumspectrum 2lijnen 3 op tijd afstandgeschikt,zichtbaar,als reeel geg te nemen,2×1x als 1×1x (en) als 1×1x duidelijk nemend als tot bewijs geschikt 1×3 het bewijs,ook wel tot 5,1x(om verkort te rekenen,andere spectrale geg,behalve He 7 lijnen geggeg,als een optie anders nagaand als alleen geschikt om in het rekenprogramma korter verkort te rekenen anders waarnemend mee nagaand te gaan,
{en7punten als geg lic
ht geg 7Plejadengeschikt2 als 1geheel om rico te lezen te nemen tot H11 gebied nemen(en)rico+1 te nemen,nagaan ook mee, alleen als het gaat te nemen gaat ,nemen lichtgeg slangendrager. geg als 1punt helix spiraal,S..spiraal als 1punt, tweede rico tot H11 gebied,wel duidelijk,korter verkortend nagaand te nemen},
voldoende geg tot 7lijnen 4 zichtbaar in het helium spectrum nagaand ,gaat alleen 1x 1xals optie,zichtbare lijnen punten,elk 4 te rekenen,verkort door tijdig in beeld,duidelijk te rekenen nemen,duidelijk 1x 4punten geschikt 5,als optie wel nagaan te nemen ,alleen als het gaat,korter verkort rekenprogramma de optie)
REVISION,(en vorige design extensie geschikt wel mee,niet zonder)
gaat niet anders,alleen als korter verkort lezend te nemen,geg beter verbeterd te lezen,
Helixnevel in Waterman,krab in Stier,Sagittarius-nevel als in Plejaden geg als voorheen ,hier niet nagaan,niet nemen,
alleen 3 lijnen n He geschikt 2×1x als 1×1x te rekenen tot 2punten3 als bgl deellengte geschikt als ring+1 in H!! gebied, andere geg spectrale geg He niet verder nagaan,ongeschikt,wel nagaand,niet zonder Sagittarius A,radiobron ALS centraal in melkweg geschikt,en bij ons hiervoor mathematisch behandeld als een bron een punt niet,wel als reele lengte geg,als geg teruglezen,hier toepasbaar,en als Sagnevel wel nemen te nemen als punt alleen 2punten complex1,(gaat als punt helixnevel tegelijk mee,in model en als in model rekenmodel binnen transform complex mee door te rekenen 4.3 anders niet door als aangegeven tot beide geg Moebius voldoende (3.2)transformatie geg voldoende 1x (barycentriscge coord+1),1x anders 2×1x als 1×1x in zijn systeem nulsysteem voldoend bij ons in ons nulsysteem tot als getallen gehele rekenen,enz,teruglezen svp),
en hier teruglezend voor Plejaden sterhoop hier behalve 2sterren 1 geheel als een bron een lichtbron geschikt,niet een radiobron,wel helix- nevel Sagiittarius- nevel enig licht mee,door tot H11 gebied te nemen tweede geg 1(ander)geheel als een bron te nemen,duidelijk nemen,(we komen er samen wel uit). /Aanw.:voor de duidelijkheid gegevens bronnen terug te lezen, bij ons ook wel,
en verbeterd aanvullend nagaand als fysisch geg,wel terug te lezen bij ons in vorige blogtitels
als derde geg een bron radiobron anders een bron,(als zender) bij ons terug te lezen,bij ster sterke straler teruglezen,op afstand geschikt,ruimtelijk 1x een punt buiten het linaire+1 het geg een punt 1x op afstand+1 geschikt mee betrekkend,( als geggeg als zender als straalzender+1 lezen als geg+1 lezen,nemen en punten 3 punten ruimtelijk2 doorrekenbaar complex door te rekenen nemen,neemt1X ,(andersom 2compl3 andersom3compl2)
en in tweede instantie eerste nu wel Plucker mee en bij Mobius door 2geg 3 alleen 1optie 3.2 door nemend te nemen,nu geschikt zonder 7Gauss geg 2gg niet en niet,vanzelf mee,niet geg,,zonder, de overige geg 5 geg Gauss10 ,teruglezen mee getaltheoretisch geschikt mee/zonder Hanke,Bhargava,Euler,Bhargava+1,bij ons, tot 4 Lagrange 5 mee 2 geg andersanrders meeduidelijk,Ramanujan1x,(x) en optie fysisch ander geg mee,vul zelf in…10 ,lees terug,tot gereed),
anders niet volledig niet 1×3 satellietgeg,1×3 Heliumspectrale geg,1×2 geg bronnen radiobron 2,gaat in techniek 1 mee
getalmatig alleen,(teruglezend,zonder s en S gehele 10 niet Fermat niet /2rgeg/lineair+1/.05 tekengeg /tot geg draaggolf+1 ,wel duidlijk tweede instantie eerste bij ons zonder Gauss 10 het geg 5 niet en niet het ander 7Gauss2 gg niet,duidelijk bij ons behalve Plucker,Steiner door v Staudt,Steinitz ,1X zonder Moebius geg,enz,en opmerken Steiner mtk deelruimte+1, bij ons terug,geg(geg) 16 geschikt geschkter ln,lnkwadr,1x zonder 4,doorrekenend geschikt 2×1x als 1×1x als tot onvoldoende,1x,niet analytisch,zal zijn wel fysisch na te gaan ,(zelf nagaan), Pauli,Dirac en…,ga zelf na,en ga binnen astronomie wel als gehele als coord gehele na,nagaand te nemen,gehele coord als onze isokaedriscghe,tot alle gech.geg in te vullen,door te nemen,doorrekenend nemend,10 tabellarische 10 t0t 3,door als tot 3 andere door,in laatste instantie eerste,alle donkere materiie (en) donkere energie door te reken te nemen,
en anders,tot twee anders, niet anders 1xrekenstelsels 1o stelsels rekenstelsels geschikt rekenend door te rekenen te nemen,nemend axiomatisch bij ons theoretisch mathematisch op te merken de uitbreiding opmerkend mee op te merken tot 10 sluitend 3 geschik,anders niet,tot twee anders niett.Berekenbaar,Anders niet te bewijzen.
overige geg,fysische geg vanzelf gedurende ontwerp,al doorontwerpend wel duidelijk,duidelijk wel.
en,programmeur-ontwerper treft zelf wel aan
als geg resonantie electrisch,
als vlakke golven,
als rimpelingen punten verschil lezen te nemen erbuiten,zal zijn witte nabije dwerg als minder sterke straler,(wel dubbelster),weinig bereik,gaat wel als geg+1, 1x als tot 3punten gegeven als geg als straalzender+1 gaat mee tot 3 gaat tekengeg mee (anders bij 2,bij twee niet het geg,niet theoretisch,
verder donkere energie,materiegolven,enz voldoende geg te lezen,terug te lezen als behandelde geschikte te verzamelen in dit ontwerp als geschikt ,analytisch,als v groepen bewegende groepen binnen ons gehele heelal,(een ander zal wel niet zijn,gaat niet als te geheel niet),aaanvullend ref.Klein aanvullend geg geg te lezen te nemen,viergreep lezen,geschikt te nemen,ni het geschikt gaat en als ref Klein nu op te merken(meenemen),in Oosthoek Encyclppaedie#,of elders te lezen te nemen,nemen groep bewegingsgroep het geg gesch. gesch. nemend te nemen,neemt ,1X.
(en)
ga mede na mede na ,tot 5punten
binnen een groep een halfgroep te nemen
1x(geheel+1),
Abelse groep,Galois mee als geg binnen groepentheorie,(voorlopig,anders opnieuw in studie nemen,behalve Galois als geg +1 mee te lezen te nemen halfgroep het gegeven te rekenen(anders tot 20),1x tot ekwadr.+1 rekenend 1x(zonder7) hoofdgroep+1 mee door,doorrekenend,langs 7 rekengroep langs,1x gesch,geschikter geschikt nemen,en mede voorlopig beter verbeterd aanvullend groep getalgroep+1,(alleen gehelen ,niet fracties),1(x) alleen voor het tekenen(,05),5(x) tot 3(x) geschikt,ook halfgroep geg opmerkend,6 geg duideijk nemend 5,en als punten als Lagrange punten als scalaire niet kwadr,niet,alleen tekens getalmatig+1,1×1x tot 1o,extrageg 1X3 analytisch,verder wel duidelijk studie tot hier voorlopig,en teruglezend vandaag ,ook sterrenkundig,vanaf Prox.C als conf+1 tot de laatste verz juiste geg tot hier de gesch.voldoende,ot Bewijs anders niet/(voorlopig anders,neem het anders met M.v.M.zelf even door,ik ga naar de rechter,en later zien we wel weer,Okay?? P.S.en wel mee,meenemen
# zonodig in discussie tot evt noodzakelijk Redesign mee,meenemen als geg meemee,behalve Lie transformatiegroepen en anders meemee als Lorentz,Einstein geggeg, geggeg invarianten theorie ener Groep mee het gegeven als geg bij Klein bij ons mee,tenminste in studie mee doornemen en tot geg binnen model rekenmodel continuumhypothese+1 als tot bewijs,1x(zekerheid+1) tekens 3 tekens tot,heelal geheel eindig,als conclusie bij ons als berekenbaar,als te concluderen te nemen,beslist (te) nemen, tot hier als ons vermoeden,uitspraak.Aanw.:bij voorkeur de gegevens te nemen als door Kloosterman verstrekt.
P.S. en neem mee ,svp,in de evt discussie, als wellicht bizondere ref.Klein,,,Vorlesung ueber das Isokaeder” mee te nemen.
tot zover verzamelde,(behandelende)geg tot hier en door in discussie hierna:we komen er samen wel uit.

1009 2017.
AAN: DE RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND.
DE GRIFFIER VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP,
JUSTITIAPLEIN 1
3511 EX UTRECHT.

Almelo,1009 2017,

Geachte heer,

De rechtbank heeft mij met klem aangeraden ter zitting dd 2109 2017 te verschijnen,behalve in geval van verhindering en d.e.s.d
tenminste 10 dagen vooraf U te berichten.
Ik bericht U hierbij niet te kunnen komen,omdat tenminste in mijn zaak m.i. de rechtsstaat in deze periode onvoldoende functionneert .Laat dit mijn verontschuldiging zijn.
Komt boete,komt boete,komt kwijting,komt kwijting.Mijn eer telt,mijn eer blijft.
Moge U alle goeds overkomen.
m.vr.gr.
B.J. ter Beek.

11o9 2017.
Voor onszelf.Verantwoording mijnerzijds.
Ik was daar al eens opgeroepen voor hoger beroep in mijn zaak,(nadat ik hier zonder goed gevolg op prejuridentie mocht wijzen},en mijn voornaamste klacht bleef toen in de uitspraak genegeerd.Zonder identiteit geen naam te maken.Men ziet je niet staan.
Waarom zou het na afreizen nu daar wel anders gaan?Ik kan geen afbreuk doen aan mijn eigenbelang.Ik kan achteloos in hoger beroep gaan om in eigen vlees te snijden en om ten tweede male door hetzelfde college afgewezen te worden,het gaat dacht ik niet eens.
Ik vertrouw op onszelf.

1209 2017.
waarnemend rekenend tot bewijs 2×1x anders,en tot 4punten3 anders 1x,hierna duidelijk 4punten 3 als het geg 1x anders te nemen,ruimtelijk geschikt als punten Klein het gegeven viergreep 2×1x wel als 1×1x nemen,wel 2x nemen
en bij ons door door te rekenen rekenend te nemen als tot 1,1 ,gaat 1x complex wel gelijkmatig+1,1x geschikt rekenend doorrekenend,vanzelf duidelijk tot Laplace,Lagrange de geg te lezen te nemen als Lagrange +1 nemen en als tot Ramanujan bij ons wel opmerkend tot gegeven te nemen niet nemen,lezen alleen (en) tot bij ons sluitend te nemen,nemend 10 rekensystemen+1 zonder rekenprobl te sluiten te nemen voldoende zonder probl 10 analytisch3,gaat
en geg 1x geschikt voor energie de balans (en)impuls balans+1,1x,1x twee geschikt gaat alle energie donkere materie hier,in deze waarnemingen binnen deeltuimte gebied van ons eenmalig universum,mee geschikt tot laatste geg ,
gaat het geg 10 anders nagaand nemend als Resonantie het geg Resonantie+1 als geg,mee meelezend,behalve 2 wolken1 mee binnen gehelen als lichamen als objecten als lichamen binnen gehelen als geg tot 10 gehelen opmerkend te nemen,duidelijk te nemen als erbuiten sprectrale geg Helium lijnen 2 lijnen voldoend het geg,(anders tot twee anders niet als tot drie niet,axiomatisch bij ons voldoend sluitend,
(anders mee te lezen,lezen Resonantie niet mee,niet een spectrumgegeven,verschuivend als geg als in het spectrum een gegeven niet een gegeven,voldoet 2 lijnen waarnemen,wel 2×2x waarnemen,2×2 gegduidelijk nemen),

doorrekenend te nemen) Resonantie mee erbuiten mee Resonantie+(andere)1 mee
en waarnemen,rekenen nagaand
reeel tot de gegevens
Venndiagram,cirkels, het halve diagram als het halve,cirkelbgl 2deellengten,diagram lezen
(gaat na tijdpunt e.a, op cirkelomtrek,e cirkel omtrek ,geg lengte als afstand),
nabije sterke straler,lichtbron en bron veraf, geschikt als snijpuntgeschikt als geg ecomplexe punt als het geg,
als tweede geg gaat (e) mee,tot 3snijpunten punt lezend te lezen
en als tweede punt zelfde bron neutronenster lichtbron snijpunt geschikt tweede radiobron,
3radiobronnen,d.i.Cassiopeia 1,bekende op 0exp 7 l,j bekend 1,1andere…

1209 2017/1309 2017,[AMENTMENT,ga verbeterd als geheel na als geheel +1 als +5 na,duidelijk nemend 1x( zonder)zonder 4,nagaand radiobron in Cassiopeia,r.br in Zwaan,(Cygnus A),alleen
staande r.br.,(lees terug) op afst 10 exp7 bij ons bekend, nemend en vervangt 1x,1x dan weer Barnard 1x1x als nabij als geschikt het geg (en) anders 1x1x dan weer,1x als nabije,als nabije dwerg dubbelster te nemen voldoende geg te nemen,nemen,dan weer als gsschikt ruimtelijk projectief als buiten lin+1 geggeg zelf als punt als straalzender het geg gegeven,duidelijk (duidelijk)te nemen,en ,en nu duidelijk(duidelijk) te nemen ,nemend ster alphaCentauri en Proxima Cent nemend te nemen als verschil als geschikt metend te nemen (aanw; lin+1 het andere geg en beide in verschil doormetend meten tot als geheel geschikt nemen(,vervangt1x,1x(anders),
en,merkt op,leest neemt mee,neemt als het andere geg Bernard,Bernard+1 hetzelfde nu het geg ],
[doorgaand op te merken opmerkend te geef,in complexe voorstelling model 17 te lezen,te nemen,behalve behalve helixnevel,sagittariusnevel als 1punt,beginpunt alleen,en behalve 1×1x wolken 2 wolken extragal.,Oortwolk,Magelhaense ,en mee in voorstelling te nemen,(meenemen 100planetoiden als satellieten als Cruinthe op te merken,later wel geschikt in model 17 rekenmodel te rekenen,door te rekenen),nu en hier wel te nemen,doorrekenend nemen 15 alg meerekenend te nemen,gaat na als geg leest als het zelfde bij ons voorheen opgemerkt op afst 10 exp7+1 radiobron hetzelfde nu het gegeven, 2 geschikt rekenend nemen te nemen 1×1(anders) nemen,duidelijk in voorstelling te nemen,te rekenen Cygnua A,Cassiopeia radiobron (en) als Bernard geg 2 nu wel mee,(rekengeg),ook een rode,wel een dwerg,Prox C zelf mee een geg te lezen, (een)geg te nemen nu het geg,te stellen,stelt zelf wel voor ons in ons onderzoek He spectrum-onderzoek binnen H11 deelgebied
( To check Cassiopeia- radiobron niet/wel op lichtjaren1x 10 exp7 als bij ons dezelfde voorheen.Opm beide antwoorden geschikt,wel iets anders door te rekenen duidelijk)

1209 2017
en behalve behalve als Venndiagram+1,als geg als het halve diagr lezend te lezen, te nemen, en waarnemingen geschikt , afstand lengte geschikt afstandgegeven, te nemen tot 2lengte bglengten als concentr.cirkelbgl als 1 complex geg,op afst,1×1x ,leest ring+1,1X als het geg, wel duidelijk 3nemend 2,
behalve tot als andere geg na te gaan(d),
en ook nemend ruimtelijk geschikt waar nemend te nemen geg vanuit Cruinthe zelf als satelliet,door te rekenen te nemen duidelijk mee,waarnemen,behalve objecten nu het voldoende te nemen gaat Helium spectrale gegevens lijnen tot 3,lezen wel waarnemen in eerste instantie tweede alleen 1×1x als geg 2 lijnen voldoend geg lezen,nemn,en in het rekenen bij ons 1x rekenend als sluitend gaat het gelijkmatig+1,1X bij ons als bij Perelmans bij ons tot 1,1 en wel Laplace,Lagrange+1 duidelijk tot als Ramanujan als geg op te merken alleen,wel opmerken,alleen lezen niet nemen,nier rekenen nemen,rekenen we niet.
Alleen in de natuur bij ons het bewijs. en gegevens als disccreet rekenen,vectoren punten getallen gehele scalarveld 20 punten geschiktegeschikter tot,en,ook geg als 17 het geg als schema van den Brandhof ,incl 10 schema (en) als andersom 9schema 10 incl.mee als sudokageg bij ons mee,
alle benodigde geg treft designer,programmeur,waarnemer t.z.t.tijdens werkzaaheden zelf tijdig wel aan om op tijd geschikt te nemen.
vat samen,
te verwerken,waarnemingen verwerkend te nemen,in systeem
behalve radiogolven 2×1x als 1×1x alsgeg en (andere)1×1xals geg
behalve (en behalve Cruinthe zelf mee zelf als satelliet mee,andere golven als geg objecten in systeem, Jupiter,zonder zon en bijbehorende,binnen systeem+1 mee als geg binnen systeem van onze zon en planeten als objecten Aarde,Jup.,Mars en als geheel +1 mee in het systeem erbinnen,binnen het systeem 5objecten systeem,niet zonder zonder Aarde ,Cruinthe ,Maan,niet anders mee te betrekken,betrekkend in het geheel +1 betrekkend te nemen 5 objecten 1×3 objecten,elk in systeem,behalve (niet) binnen het onze,en elders buiten onze melkweg 2 wolken1 als geg mee,betrekkend erbinnen,rekenend mee,,
en 5 objecten Centaur alleen als geg sterren 5,2 te rekenen (zonder) het andere ,1x anders ,(zonder) het geg 5.2 andere 4objecten5geheel door te rekenen niet anders tot als geschikt als het rekenend geg 5,3 op te merken (en) op te merken doorrekenend te nemen als meenemend geg radiobronnen 3 niet zonder objecten,alle ster,5 objecten 3 anders als bron radiobron bronnen (3.2) tot anders,op afstand lezen,rekenend in theorie door ,duidelijk tot lineair+1 het geg doorrekenen nemend als het methodisch 2 gaat,gaat het methoden3 door ,1x als geg mee in de bewijsvoering in gebied H11 binnen beperkt deelgebied eenzijdig eenzijdig 2 golflenhten tot 3 als He geg (tijdig)waar te nemen,gaat het alleen practisch tot eenmalig ,1x,1x andere zon,nieuwe Aarde nabij,timesheet op te stellen,opstellen,1x anders mee,andere nieuw zon incl planeten timesheet geschikt als geheel,opstellen aanvullen, nu het logic sheet+1 gaat,leest alleen als probleem zonder reeel probleem het Goedels probl niet een probl,niet 1x niet..het probl 7/8 het probl.niet,hier niet,
en,
functie geg lezend anders bij ons,neemt onze F. funtioneel2 mee,anders functioeel+1 lezend meenemend te nemen,leest door neemt +1 functioneel mee,
en gaat als geg Functie analytisch 1X,1x,leest 100 punten 1(x)(analytisch +1),en neemt (Functie) 1×3 tekens geschikt mee 4punten3 ruimtlijk in complexe voorstelling 1×3 punten meenemen te nemen,nemen voldoende voldoede geg,tekengeg transf rekening 1×3 door te rekenen nemen
en
punten 100 punten gehele getallen 1×3 tabellarisch tekengeschikt,1x voldoende vrijheidsgraden punten geschikt,geschikte 1×2 simultaan rekenend als andersom door 3simultaan2 rekenend zonder 1o rekenend,1x niet anders 5 geschikt tot 2 rekenend als e ekenend,1x tot 3 andere geg te nemen,complex rekenend zonder e,beide geg als simultaan door te rekenen methodisch 2,1x door tot methoden3 door,
rekenend gaat het getaldifferentierend alleen gehele als objecten te lezen te nemen Centaur,Stier,Aquarius,Slangendrager,Plejaden als gehelengetallen als tot coord,1x (anders) mee, te rekenen,mee te rekenen gaat,wel duidelijk,1x 4x(anders 1x) als tot 5 coord andere 10 gaat
en punten dimensies+1 als andersom vrijheidsgraden+1,1x 10x andere als tabellarisch 1×3 zonder energie probleem,niet binnen ons model rekenmodel heelal 17 niet probl niet,gaat ,(analytisch 2), anders niet niet anders gaat analytisch 5,1x
opm.3simultaan (anders 2) rekenend door,rekenen astrofysici geschikt onze theoretische geg door,
nu het gaat;
en ons vermoeden, continuun+1,het geg 1x zekerheid stellend bij ons in model ,in model in voorstelling nemen,niet zonder invariantentheorie,1x tekengeschikt geg mee.,Stelt,!X Hoofdrekening,duidelijk wel//
lees nog eens door,for to check,pse.

13/1409 2017.
Ons zelf veranrwoordend,vraagstelling.
hoe ontdekje op een planeet,die jezelf niet kunt zien,water in zijn atmosfeer als hij er een heeft?
behalve verdelingen,statistieken punten getallen,dimensies punten anders gehele,rekenstelsels,schema’s-getallenschema’s na te gaan,op te stellen
behalve bizondere en bizonder bizondere als magische vierkanten bekende 3,nagaand mee te nemen
speciale twee in tabellarisch geschikt geg mee te betrekken,mee betrekkend specifiek alleen in de natuur,
als elementen geschikt specifiek als metalen aan te wijzen als zware 10 als 5 geschikter aftellend3,
niet zonder in theorie mee tot 2×1x als 1×1x geschikte(n) binnen schema 8×8 als geschikter geschikte(n),en nu het uitputtend de geg bij ons bij Bhargava!x,1x bij ons Bh.(zonder) Hanke lezend alleen niet verder niet gaat,hier niet tot Laplace,Lagrange niet verder geschikter(en) niet te lezen aannemend,
en wel te lezen onderzoekend te nemen,tot als geg als binnen het halve als erbuiten,erbinnen,te nemen als te rekenen nemen (aan)nemend (onder)zoeken
8×8 schema rekenend doorzoeken niet zonder geg mee betrekkend getaltheoretisch meengaand A.v/d Essen cs gehele getallengeg meegaand meenemend PS geggeg tot moderne opstelling mee door door te rekenen doorrekenend door tot als geg geschikteren,(veronder0stellend als tot (5.3),door rekenend (te) nemen. en als geg analytisch te rekenen tot 1X3,per verh,1X.1x,in verh1X.1x,naar verh 1X.1x nu het gaat zonder rest+1,100 planetoiden als inschakelend als cruinthe inschakelend als satellieten inschakelend te lezen,later wel doorrekenend te nemen,hier alleen dualiteit opmerken,100 satellieten 200 zonder geg 1x( rest+1) lezen te nemen,hier alleen voor licht te lezen op te merken een rest,gering als geg,ook een rest van een rest,bekend (aan ons alleen) licht van eenster als…
(voorlopige studie ref mee,sudokugeg,,,Almelo’s weekblad o5o9 2017,zonder pag nr),
studie
ref ,,21 cm lijn” lezen,emissielijn,spontane rest energie,als radiostraling in H11 gebied en mee als erbuiten,iets erbuiten als rest beide resten,1x als H11 neutronenster mee als van 2 wolken1 iets mee
en,vat op lineair+1 het geg het andere ,(een straalzender1×1x lezen) 5cm geschikt ricoeschikt en als simultaan,beide onder een hoek,alleen in de natuur rico+1 geschikt,
(lees terug bij ons hiervoor 4punte3 projectief tot reeel geg mee ,werkt1x inde natuur alleen,anders niet Riemann,enz.),tot 3punten als geg,wel in toestanden 2 toestanden waarnemingstoestanden 2 andere,over tijd mee,tot 4punten6 lezend binnen onze melkweg 4punten +2 mee als extrageg tot 4punten6 te lezen,te nemen,anders niet doorrekenbaar,
Aanw:neem geschikt licht van een hedere straler,als bijv een van weegschaal als heldere straler 7 Wega gaat,ook wel een tweede (voldoende helder) mee als he nog gaat,tweegaat,zonder rest,ook niet een tweede als rest,
bij ons na te gaan,derde bewijs eerste,(zonder als satelliet Cruinthe zelf waarnemer minder rekenwerk),
ook waarnemings data minder te nemen,nu het anders,(vlugger),gaat
gaat 7 Wegageg zonder 4.3 als (on)geschikt,1x gaat door 1×1x geg 3,2 door,na te gaan 3 lijnen waterstof wega object driehoek geschikt,voldoende sterk,

beter nagaan (absorbtie niet emissi,wel afst verschillengte,elders helderheid 1x mee)versterkend2,{voorlopig 2 andere lijnen versterkend 1 lezen in spectrum waarnemend bijv in Zwaan of elders in DR,als heldere straler,emissie niet absorbtie)

andere punten 5punten ,wel 1×1x waarneme,tot rimpeling geg tot 1×3,frequentie geschikt op te merken,zelf als een zender,(navragen bij astrofysici en nagaan Wega toestand in Lier geschikt ongeschikt,1x,en spectraalreeks geschikt tijdig simultaan lezen wel aflezen ,andere spectrumgeschikt mee,als Centaur,als 7 items 5 geschikt mee en (zonder, op 1na),zonder zonder Stier-,Schutter- Aquarius-,behalve 1 samen in beeld,zal zijn,lees te googelen,van…December,opvolgend..Januarie, 1samen 1 andere als geg binnen Slangendrager op te merken. geschikte waarnemingsperiode. en tot hier 1geg absorbtijn verschil tot de vlg metend,1x (v+1) te weinig geg ,(verschil ook niet magnitudegeg).//

1309 2017/1409 2017
en neem als tweede ge neutronenster,hier alleen als heldere straler alleen,(tijdig in beeld,anders een andere),
bijv.Cygnus A in Zwaan heldere straler
betrekkend rest mee te betrekken als andere in Lier als tweede mee,gaat zonder probl twee,(vereffent)
te lezen,(opvattend), als derde in Centaur bij Prox.C.,(vereffent)
Cygnus A stelsel sterrenstelsel als sterkere/sterkste als radiobonnen bekend
samen te nemen als geschikteren samen als sterkere ook wel een zwakkere geschikte geschiktere(n) nagaand,(op tijd) in beeld
en vervangend gegeven te lezen
en ander gegeven bruine dwergen elders teruglezen
leest niet,vervangt niet,merkt op (verschil+1,1(x) en wel beide(n) in hun sterrenbeeld als stelsel geschikt stelsel,nemen analytsch teken,!X
neemt gegeven (bij ons teruglezend 2bgl elk 3 punten 1x ruimtelijk anders gebogen,2x nemend,(in de tijd),practisch geg aanwended bij Functie vererken analytisch 10 ,extra geven 3punte 2 anders niet door tot Fermat,Riemaan ,wel duidelijk,teuglezen),

neemt functioneel+1 derde gegeven eerste te nemen,neme,lezen nemen
versterkt 1x als gegeven als tweede gegeven eerste lezen,versterker zelf eerste gegeven versterker
en laat als informatiegegeven na,en alleen als Heliumbron in geheel mee lezen als berekenbaar bewijs,nu het theoretisch terug gaat,
blijft in theorie 1x een sprong ,,7 een sprong,niet teken voor een sprong,ook niet (sprong+1),
en gaan we alleen na,(gaan niet na doublets niet), Heliumgeg geschikt in H!! na ,
als verkort berekenbaar vooraf te lezen,bewijs
tweede object nieuw zon,planeten,als laatste(n),alleen planeten lezen,twee laatsten 1 eerste in zin systeem van zijn zon en planeten (zonder)tweede geheel andere nieuwe zon,planeten het systeem niet te specificeren,* te lezen als geheel lezen nemen,duidelijk,en ga later zelf door,mee in studie geschikt planetoiden satellieten,geschikt geschiktere geschikte aanvullend in timesheet te nemen,extensie).

1509 2017/(1409 2017).
gaat in Lier als 4puntenprojectief3 sterren heldere stralers,leest binnen 4andere als driehoek…,4x een driehoek hoekpunten sterren voldoende heldere stralers,behalve Plejaden 7 sterren niet,alleen als nalatend punt,als binnen Plejaden helixnevel,HOlD,to Check, geschikt zonder extragactiish geg 2 wolken 1,hier niet nagaan, en binnen onze deelruimte heelal erbuiten alleen tot H11 deelgebied beperkt,het geg neutronenster nalatend geg,2cirkelbooglengten concentrisch 2×2 punten,(en) andere heldere stralers in geheel 5 stralers binnen sterrenbeelden 6 DR geschikt,behalve 7 Plejaden,allen als nalatend geg als erbinnen geschikt als helixnevel als een punt 1 ander punt,hetzelfde ,HOld for check,zie onder ,en lees hier 4stralers Plejaden 3 geschikt beter geschiktet nemend te nemen als andersom nemen,(zonder probl) 3 stralers 4 mee 1ongeschikt mee
na waarnemingstijdlengte te nemem, aanwijzen als gegeven hiervoor lezend het geven 20cm tot bron als radiobron versterkt,5cm geg,te nemen 5 radiobronnen duidelijk nemen
en heoretisch ,behalve de Functie complex analytisch 10 en 4punten 3 Fermat het gegeven,analytisch tot 3punten 2 het gegeven binnen H11 gebied lezen,
erbuiten 4 driehoeken 12 punten 1o metalen (spectrum geschikt) 5 zware geschikte als erbinnen,binnen (on)regelmatige (ontaarde)12 -hoek erbinnen,,als binnen 12 punten 10,1x anders 5punten 6,(lezen 2x lezen),als erbinnen 1punt 2 complex,nemen 5x een zender geg te nemen,
en beter in onderzoek nemen P.S.+1 gegeven nemen meenemen,tot als meta[en geg alleen als metaal als waterstof geg als enig geg het spin electrongeg het enig gegeven te rekenen,rekenend te nemen,doorrekenend 5x waarnemingsperioden,2x 2 als kwadr geschikt sluitend nemend rekenend tot conclusie geschikt te rekenen,
verzamelend(e) gegeven geschikt rekenend doorrekenend doorrekenbaar tot de conclusie
1 nieuw zon in configuratie +1 als nieuwe alleen als geheel in zijn systeem met zijn planeten,op tijdstip +1 alleen als eerste bekend,nu het theoretisch eenmaal niet anders gaat,(geg sprong blijvend in theorie),3planeten als aarde (on)geschikt 7 ,{sluit Trappist uit},ongechikt ongeschikter 10 andere ongeschikteren,behalve 6planeten 4 niet anders, 2×2 binnen het ander als hetzelfde systeem +1,het nieuwe systeem v zon en planeten eenmalig alleen,1×1x1 Aarde alleen als de eerste dezelfde als onze huidige in zijn systeem,de andere (Aarde) alleen in zijn systeem van zijn zon en planeten in het geheel alleen te kennen,ook in imesheet onder te brengen.
tot hier,to check,
verbeterd nagaand,als wolken (Oortse-,Msgelhaense w.) als 2punten1 niet gegeven,(te complex)
Helixnevel als in Plejaden,HOLD ,elders,nobjection,zie check, 1punt als hezelfde(,geschikte andere voorbijtrekkend sterrenbeeld,niet Stier niet,niet Schutter niet,niet Aquarius niet), 1x 3complex als tot complex 2 te rekenen,
en,rekenmodel,
1×2punten complex tot 1/2 te rekenen,door te rekenen tot+1,1x als tot +1/2,1x tijd ruimte geschikt,
1×1x 2 andere punten,(Helix),tot ander achterlangs voorbijtrekkende te rekenen,1×3 geg als tot +1/2 te rekenen,(on)voldoende,mee tot voldoend rekenen,
4×3 voorbijtrekkenden als in een driehoek te lezen(over tijd),1x te veel,en als energie vereffenend ongeschikt lezen,tot ,neemt 3 verschillen,(Stiet,Schutter,Aquarius) tot 1/2 te rekenen,als tot +1/2,1x buiten Slangendrager 3punten 2 erbinnen 1 verschil+1,1x te rekenen (als gereed),
getalrekenend,diiferentieren1x +1,als gehele geschikt,complex geg als tweede geg als 4punten (Weda opmerkend 3 andere driehoeken,9x binnen twaalfhoek lezen,doorlezen,geef ik morgen wel aan(als een sudoka geg een bizondere als magisch vierkant binnen 17×17 van den Brandhof lezen,analoog+1,1x alleen binnen het halve te lezen,anders niet 2×1x anders niet 1×1x anders gewoon door,als geheel 1×10 voldoende 1x 10geheel,zelf een schema binnen 17×17 als gegeven kleuren rood,geel,groen,blauw,als kleuren golflengten lezend 6golflrengtegegevens 5 te lezen alleen gehele getallen als geschikt 5 gehele 3 geschikt zonder 2,(1×2 ongeschikt,ongeschikt exponntieel 2×2 als logarithmisch golfl geg in spectr ongeschikt 2 ,ln e en als eKwadr,erbuiten (Diff, 2+2),geschikter 3,nemen,behalve geschikt dlambd+1,geschikt,dif el verschil geschikt en qoutient geschiktverschil ,wel 3x 7 voorbijtrekkende sterrenbeelden,zichtbare als tot 20,1x zonder 4 bronnen radiobronnen5 ruimtelijk16 1x ongeschikt,(deelruimte Steiner) als geg 1×3 spectrale lijnen heldere stralers 10metalen 5 als zware geschikt,geschikter 2 in waarnemingen 2×2 als metaal als zwaarste lichtste,waterstof in deelgebied H 11 opmerkend ot geschikt 2,wel duidelijk wel opmerken,waarnemen als 5 zware 3 geschikt,geschiktere drie,Cu,Bi,….1x anders 6 waarnemen,wel doormeten,andere 3 geschikter te nemen 1×1x doorrekenend nemen 5 rekenen tot 2 voldoende tot e rekenen,zelf niet nemen,gaat als ekwadr +1,1×1x te berekenbaar bewijs
HOlD voor geg V/d Essen c.s,…..later verder,for to check itself,(bewijst zichzelf).
to check myself tot hier Wega in Lier,okay/Helix nevel n Aquarius,ook goed,complex1x alsin een ander geschikt sterrebeeld,behalve Plejaden en,ook goed,comlex2×1x als i1×1x binnen Plejden als eenmalig geg te nemen.
zet vootrt onder vlg blogtitel:,de zaak Utrecht afhandelen”

Rechtszaken af te handelen.

22 juni 2017

Een van de hoogste rechterlijke instanties zal bnnenkort uitspraak doen in mijn zaak Menzis/GGN Mastering Credit.De laatste rechter informeerde ter zitting,dat ik niet in beroep kon gaan.Hij bedoelde uiteraard niet in Almelo in beroep kon gaan.
Hoogstwaarschijnlijk zal het dreigement van GGN MC om de via SVB genoemde som van mijn inkomen in te houden,niet uitgevoerd kunnen worden ,(betr.bericht dd 1906 2017 van SVB).
Het vorige dreigement van December 2016 blijft immers ook al uit beeld.Die enorme som per direct te voldoen wordt vergeten door GGN MC evenals de goede raad om vacantiegeld beter reeds over te maken,een geldsom,die vorig jaar nog op eigen gezag ,eenvoudig onder dwang ,geincasseerd kon worden.Gaat SVB thans over tot uitvoering dan zal wellicht het wettelijke verplichte minimum AOW-bedrag niet gehaald worden,ook al omdat het Centraal Justitieel IncassoBureaux opnieuw moest beginnen premie,incl boete te innen.
SVB raadt mij aan contact op te nemen met GGN MC.En hoe zou de rechter er op reageren,mocht ik gevolg geven aan het advies,terwijl hij nog niet gesproken heeft?Bovendien blijf ik dit type deurwaarders dubieus vinden,aangezien men zonder mijn voorkennis eerder eens voor mij zorgtoeslag aanvroeg,zelf inde,waarop ik wel bij de belastingdienst volgens wet en regelgeving moest voldoen,omdat ik niet in aanmerking kwam voor toeslag ,ook niet ontving,waar ik niet om verzocht had ,maar voorlopig de Dienst volgde en terugboekte wat ik nooit kreeg.Deze zaak blijft in behandeling .Ik hoop,dat al mijn zaken en alle bijbehorende gevolgen ook voor anderen in hun zaken ook ineens een gunstige keer, plotseling ,zullen vinden ,nu het parlement nog geen tijd vrij kan maken zulke affaires,voor zo ver foutief, uit de wereld te helpen,opdat het alles eens en ineens juist voor ieder gebeuren kan en dat er nooit opnieuw iemands second opinion aangaande.zijn geestelijke gezondheid 17 jarenlang genegeerd wordt .En de rekenregels van het type ingeroepen gerechtsdeurwaarders steeds onjuist,zoals een van de laatste rechters op zitting toentertijd reeds liet weten,tot hier een detail,en binnenkort wel , vrijwel zeker, geheel en al te vergeten,uiteraard na genoegdoening aan elk slachtoffer. Ik zeg het nog maar eens.Het is nu wel genoeg,zal men wel denken.
Ik doe verder maar niets,Ik houdt vertrouwen in ons rechtssysteem en anders wel in mijzelf.

2406 2017.
De parkeergarage bij Eindhoven staat op instorten.De nieuwe Betuwelijn komt spoedig aan herstel toe.De nieuwe brug over de Merwede moet binnenkort vervangen worden.
De vrede is kostbaarder dan oorlog.Onbetrouwbaarheid is aan de orde van de dag.Onbetrouwbaar de bankier,onbetrouwaarheid bij de verzekeraars,de politiek,de journalistiek.Erger zou zijn die van de oppervlakkige rechter. Als meneer Dr Kameleon.
2606 2017.
Niemand zegt helaas,dat ik altijd gelijk heb.En zou ik het zelf stellen,dan zou het zo gaan,dat in deze tijd ,de tijd van veranderingen,ik accepteerde,dat nuances onveranderlijk anders blijven.Jurispudentie zal blijven,niet hier niet,dan daar daar wel,jurisprudentie zal altijd overal geldend blijven,en coute que coute zou blijven,zal gaan,,,U kunt niet in beroep gaan”.Lokaal recht naar de laatste mode bij ons in de voorstelling heeft met achterstelling te doen.
En bijna twintig jaar moesten mijn woorden ,,second opinion” naar voren worden gebracht zonder beluisterd te kunnen worden,want men kon mijn geluid niet ontvangen door de dikke mist,toen het klimaat om de rechtbank bij ons in de stad veranderende.
Ik zet toch maar door.En wens andere ,,losers”als mijzelf ,,Behouden Vaart”.Ook Almelo zal weer Nederland worden.Er komt weer vastigheid.
Tomorrow will be another day.
This night will spend us another dream.,may be a better one.
Ga hoger op,meld je in je kraaiennest en zie uit naar, of,,Straat Lemaire”,of ,,Kaap de Goede Hoop” of ,,Arnhemland”of ,,Stateneiland”,of,,Kaap Hoorn”,of het ,,Zuidereiland”,of ,,Roggeveenseiland”,of ,,Herteneiland”.Of ergens anders ,,Statenisland”,als de waarheid er maar gezegd kan worden’Je ziet wel.Of liever nog op Tiengemeten.Of in het Noorden,op,,Spitsbergen” of op,,Nova Zembla” .Je ziet wel.Liever op Urk al,of op Schokland zie je en zeg je alles ineens de waarheid.Of hogerop in het Noorden ,op,,Jan Mayen” hogerop ,of op Ijsland zelf,waar de Noormannen ons reeds aantroffen,als het waar is, anders niet.Of zie uit in het Zuiden naar Antarctica om er als eersten de waarheid te spreken.Of hier naar Ameland om te spreken recht sprekend,mij goed,ook goed.Kijk uit , spreek met recht als het gaat,als het om de waarheid gaat.We zijn er toch al bijna geweest ,als ik morgen al honderd ben geweest.Als er maar iets in ‘t zicht komt.Als er maar land in zicht komt,waar je waarheid meegedeeld kan worden.Ik word binnenkort tachtig en meer.Men is nog niet van mij af.Dat spreken we af.
Tot morgen op ons eiland van Stabiliteit.We zien elkaar wel.
And to claim the coming four freedoms award for the ,,losers” surrrounding us , not for ourselves,(en ik weet er nog wel een paar voor,die er niet voor behoeven bedanken).

2906 2017.
door voortzetting vorige blogtitel ,,Vonnis” dd 2906 2017 hier door,
door in studie wikipedia-googelend door als studieref. ,,lijnintegraal” als aanwijzend geg na te gaan
lijnintegraal +1 als het rekengegeven voldoen voldoende (2)nagaand2 als geschikt(geschikt) te nemen,te nemen,
rekenend als geg doorrekenend door tot duidelijk als rekengegeven duidelijk,duidelijk te nemen,
en studie,waar Kloosterman in ref.Oost.Encycl.,behalve zonder Riemaanngeg mee verwijst naar Euler,Cauchy,Abel,onder ,,binomium”,
door in studie door(door),behalve behalve bij Kloosterman,ref.Oosth.Enc.onder ,binomiaalcoeff” door ,bij J.Bernouiili in zijn waarschijnlijkheidsrekening in ref door te lezen,bij ons door tot als geggeg complex 5.3 het Kuipersgeg in complexe voorstelling te lezen,te nemen,alleen buiten de kromme eenz.eenz.op afstand erbuiten buiten de negatieve binomiale als de halve eenz. erbuiten,te rekenen,te rekenen,1X als rekenpunt doorrekenend als het geschikte rekengegeven te nemen,nemen doorrekenend 2simultaan3 beide data+1 als constellatie 3 toestanden2 als systeem zon,10 planeten 1×3 stelsels als objectengehele,gehele elk 10,resp per 2440,per 2308 en in 2198,als data in timesheet op te nemen,opnemen.
(en gaat na voorlopig in andere studie,fysica,kernfysica op te merken als dualiteit +1 lezend elementen in een reeks lezend na te gaan tot als gegeven als gegeven erbuiten door te lezen op te merken als bekendgeg een eiland van stabiliteit als het gegeven bij ons terug te lezen,om hier energie ook anders,als kernenergie,beter na te gaan in studie te nemen,bijv tot laatste element 118,het element Oganesson,als tot het geg hypothetische+1 bij ons,1x,1x door te rekenen als het laatste geg te nemen,vooralsnog te nemen de studie ook hier afsluitend geschikt de balansen opstellend nemend te nemen,voorlopig bij ons,doorgaand in studie, gaan fysici in studie zelf wel door
Opm.
vermoedt mee,Oganessian stelt zelf,dat behalve koperslagers en zilversmeden voorheen alchemisten dachten voor goudsmeden dachten
goud uit lood te kunnen slaan en niet wisten met welke snelheid slaand te werk te gaan,tot hij zelf stelt, de vereiste snelheid prijs geeft,d.i.
(2exponent 5)x(10exponent 3),leest als 10% van de lichtsnelheid,en ,interpreteer zelf Pb 716-891Au (en)als techn geg als cyclotronvoortgang voldoende beschietend met zuurstof O geschikt 16,1X functiefunctioneel 17 geschikt analytisch 5,1x ,(zonder energieprobl 2 energie niet als kwadr niet,sluit zelf uit),1×3 analytisch goudgeggeschikt 97,197 en als andersom te rekenen,1x zonder 4 te lezen te rekenen op derde geg 179 door als op andere beter door te rekenen te rekenen,te nemen,ook wel in productie te nemen,later wellicht wel eens,verricht Oganessian zelf heden evenmin).

3006 2017.
studie.
verzamel de geschikte geg nagaand
behalve behalve getallen Pell,de Pell-Lucasgetallen (en)
als elk Pellgetal priemgetal zelf priem Pn,
gaan wij hier na bij ons n+1,ook de andere 1,gaat rekenend door tot oneindig+1,(lees terug,behandeld),
gaat (programma) rekenend na tot geg nulpunt+1 als geg als (geschikt),1x
geschikt 1×1x als het geg als interface het gegeven.,
en behalve,(behalve) geschikte,geschikte getallen 2×1x (beter)als 1×1x
wel de verg Pell-Fermat,HIER, voor tot de gelijkheid m+1 alleen voor getallen Diophantische>>1
en de verg.Pell-Fermat geschikter methodisch 3.5 methodisch als andersom door,
en voor n 83,,n103 ,n 313,grote gehele +! als +100 nemend te rekenen
83 tot 1oo,rekent 1x als 17 methodisch zonder 100zonder (200) tot geschikkt,geschikt,1x drie verschillen2
als 313(-) 200,als 113 ,1x 1xals (kusgetal+1),wel duidelijk zat na te gaan te rekenen algorithmisch doorrekenend voldoende te nemen,programmeren.
verg Pell-Fermat
xkwadr.-nykwadr.=m,
en bij Euler verder als geg als getallen als constanten door tot geschikte gegevens als gehele als coord alleen,vanzelf duidelijk.
Aanw.:
Eulergetal* wiskundig alleen met even index (te) nemen,voldoende te nemen,hernummerend nemend,en oneven index mee in geheel mee,
tot als geheel,geheel)1x,(x),wel
1x als geggeg,en 2×1x als 1×1x algorithmisch 15 geschikt rekenend te nemen,
in de natuur Eulergetal+(anders)1 als geg duidelijk voldoende te nemen,meenemen,aannemend,aan te nemen ,dimensieloos+1 te nemen,
(leest m/sec,nu als m/seckwadr, tot nul lezend snelheid terug als versn.mee terug als tot nul nemend)
gaat in de sterrenkunde bij ons als logarithmische kromme als punt complex voldoende bekend ,aan te wijzen, om in de berekening door te rekenen tot geschikt door door te rekenen
duidelijk te nemen.
*merk verbeterd mee op,
getal v Euler,fysisch nalatend tekengeg 1(x) te nemen,tot de gelijkheid+1 lezend alleen lezen
en het getal Euler-Mascheroni tot lim+1 (lezen),nemen,( zonder de term -ln), als het andere lid als tot functioneel+1 functiegeg lezend nemend te nemen,nemen (en) alleen meenemen negatief teken integraal alleen meenemen nemen,
en gaat wel als geggeg tot ons op Aarde als geg geschikt door als lijnintegraal+(andere)1 als gesch.gesch.door.
**als geg entierfunctie als gegeven toe te passen door programmeur

0107 2017.
Een verplicht verzekerde,die er mee instemt zijn premie vrijwillig te blijven voldoen,wetende,dat men er een zware misdaad mee door blijft verrichten,zou mijn respect niet verdienen,want hij wordt dan zelf iemand,die een misdaad aan zichzelf verricht.Ik denk anders over recht en plicht ,want ik denk anders over recht op leven.

0107 2017.
En ik heb er trouwens vandaag nog een paar ontdekt de ,,Schouteneilanden” in de Geelvinkbaai en van de ,,Falklands” ,de ,,Islas Sebaldes” van Sebaldus de Weert.Hij ontving er nog nooit een stuiver voor,de ,,loser”.
Dat is andere kost.
,,Als over Hoorn blies
de faem haer gulden horen
Hoe Schouten d’aerden- kloot op nieus was omgegaen,
niet als meer and’re,door de Straet van Magelhaen,
meer d’engte van le Mair,zou niemand dee te voren
Nu is sprack Ferdinand mijn eerenkrans verloren
Draeck vyer en vlam uytspoogh
en Thomas zagh men staen
versuft door ongeloof van Noord sprak wel beraen,
‘T is oly in het vier om nae
yet nieuws te sporen.
En Spelberg naulijcx noch ‘t gerucht er quam verraschen
Nu leggen (riep hy) al myn spillen in der asshen!
O Magelhaen! vaart wel.Draeck.Candis.Olivier.
En Spelberg,die tot noch gheweest zyt trouwe makkers,
‘T is heel met ons ghedaen,de
Schout komt met zijn rackers,
Fluxcx jongens op een zij,en packt er wech van hier

en,

en mijn jongens van ,en ikzelf ,Johan van,van den Bonten Koe,
vraeget spreekrecht aen,eisen het op
spoedig en geswind,….G. bewaar me..,(welk een tuig./Verkoop je eer niet voor een peuleschil).

0207 2017.
[voorlopig uitbreiding.
in onderzoek waarnemingsonderzoek binnen de astronomie fysisch als nalatend gegeven
na te gaan op te merken,en theoretisch,niet zonder energie balans voldoende doorrekenend te nemen,in geschikte omgeving nemend,
nu het formeel gaat,door te rekenen als parabolisch hyperboisch als kwadr.,wel de ref.
htpp; www.math curve.com/surfaces /conoid/conoid.shtml,
de gegevens,alle voldoende te nemen,meenemen te rekenen
de toestand ,duidelijk tot 1/2,alleen in 2440 als de geschikte,geschikte,1x,1x door te rekenen rekenend te nemen (en) als toy
behalve als bij ons hypothetisch+1,zekerheid ,als 1xnulpunt,behalve theoretisch fysisch kernfysisch,1x reeel als gegeven Ossasonion als element binnen de waarschijnlijke omgeving aan te treffen waar te nemen te rekenen en anders als stabiele andere bijbehorende bekende geschikte elementen alleen in voldoende hoeveelheden alleen waar te nemen zuiver door te rekenen als uitbreiding (tenminste )te lezen,wel nagaan,als waarnemend geschikte in proef na te gaan,door door te lezen voldoend voldoende,te stellen als uitbreiding in ons model rekenmodel concept 17 heelal onderzoekend te stellen,(door te rekenen, als het gaat als geg gaat't te lezen,op te merken, te rekenen,door door te rekenen gaat 't).

0207 2017.
ga met mij na,wanneer ik zeventien jaren lang spreek tegen vier instellingen met dovemansoren,
over aaneengesloten perioden steeds opnieuw spreek na een volgende periode zonder psychofarmaca,
spreek over second opinion,
spreek over jurisprudentie,
spreek over onthouden van rechtshulp,
tegen dovemansoren,
en stel met mij vast,dat de vierde instelling even rot moet fungeren als de derde,en dat de beide eersten even
rot zijn als de rotsten,zolang het nog zonder vijfde gaat
tot het met het parlement als vijfde beter gaat na herstel van het justitieel apparaat binnen ons gereconditionneerde systeem het verbeterde rechtssysteem
zoals vroeger ,vertrouwd en betrouwbaar, weer beter gaat.Nu staan we nergens.Morgen is er weer een dag.

0307 2017,
preliminary,
Onze F schrijft,
en behalve in de ruimte 23 te behandelen,te bepalen,
en tot slotsom te geraken binnen in heelalconcept 17 model als rekenmodel te zoeken,aan te wijzen,rekenend nemend,
als een nieuw element Ossasians's element Ossasion het element aanwijzend,aftellend,(waar)nemend te nemen als reeel als duidelijk rekenend op (waar) te nemen te nemen als geschikte,geschikte enige nieuwe 1x1x (zonder volgende te zoeken,niet verder zoekend),
behalve behalve na te gaan,nagaand3,opmerkend2,nemend
1X nemend te nemen,duidelijkheidshalve bij ons teruglezend,gaat zonder 7,te lezen,niet nemen getallen 2S als (2S) ongeschikt en niet ,niet geschikt getallen S/2 niet geschikt niet,
gaat zonder geometr+1,arithmetisch gemiddelde als geggeg als bij Gauss als bij ons zonder 4 getallen S als (2S) zonder zonder 3 getallen S/2,teruglezend te lezen te nemen
duidelijk nemend te nemen
ongeschikt ongeschikt 4 zonder 3 ongeschikte andere type,(typen gehelen 2 lezend te lezen alleen als S type en typr S/2 alleen lezend te lezen alleen), gaat,(lezend),nemend,
schrijft,1X duidelijk rekenend nemend,gehele 5 e,te nemen tot (e),(e),(e) te nemen duidelijk zuiver rekenkundig te nemen,nu het gaat,meegaat gaat mee ongeschikt (geschikt) 100vv s (en) vv,s+1 als tot geschikt ,en waarschijnlijkheid het geg lezend,opmerkend als tot 90%,merkt 1x te behandelen,behandelt als bij ons,teruglezen,hier geometrisch algorithmisch nemend,meenemend tekengeschikt als algorithmisch 10,1x
nemend,
neemt 1X
als doorrekenend funciiegeg als rekenend mee te nemen,
e tot als geggeg 15 algorithmisch meetkundigtetraedisch als geg 3 als laatste als objecten te lezen,lezen,leest 1x zelf als eerste 5 geschikt rekenkundig door te rekenen,
en lezend theoretisch binnen getallentheorie orgamigeg,als vouwend,als trekkend,als drukkend ( zonder ) als vierde als schuivend zesde vijfde door tot als functiegegfunctioneel,1x1,x alleen functioneel geschikt door en door zonder zesde(zonder) vijfde , 1x1x als functioneel geschikt als blijvend 10(e) op te merken,1x,1x als doorrekenend zonder 4,gaat alleen tetradisch als twaalf tot 15,1x 1oo x rekenend doorrekenend te nemen,nemen ,en theoretisch bij Corsten als bij Cantor,hiervoor bij ons terug te lezen,,hier lezen opmerkend rekenend doorrekenend zuiver rekenkundig nemend te nemen
tot als geggeg 3x5 als algorithme 15 1x1x (anders 10)geschikt algorithmisch 5,1x1x,(Aanw.:1x nemen,(optie) wel meenemen)te nemen nemen te nemen,neemt zelf wel 15 algorithme 15 wel
projectief projectief
als andersom als dezelfde figuur 1x3 ruimtelijk 10 in voorstelling nemen,en gaat tot als in voorstelling complex tot als 1x1x ,(eenzelfde als geg als een vel papier), geg als 10x10 als aantal figuren te vouwen 100 oneindig als tot dezelfde,
behalve 1x1x als bol niet dezelfde 1x niet als halve niet hele geheel door
en alleen als punten geschikte dimensies,
en niet 1x niet kubus niet,(gaat niet),ook niet programmatisch 3D productie niet anders 3complex2 te behandelen,
niet methoden5 als 50 x methodisch 20 tot 1000 niet anders als tot ,,Ramanujan" geg bij ons 729 lezen als tot 1729 opmerkend kritisch 1x1x
op te merken als te rekenen, door tot 779 behalve,
behalve(n),en in de natuur Resonanties als R,3x tot 4 opmerkend 1x3 geschikt binnen 3 systemen stelsels objecten 10,gaat cyclisch tekengeschikt,
1x als814 ,in de natuur alleen 5laatste+1 als eerste 3 bij ons te rekenen op geg 1428....,enz.
en voor de stelsels samenstellend door te rekenen complex 1x3x een zon 1xgeheel(geheel)
per computer algemeen 3 simultaan in een rekening 1x (hoofd)rekening,enz.
5x beter aanwijzend aftellend 3,
voorlopige studieopdracht,zoekopdracht waarnemend na te gaan
als 5 sterrenhoop1 bolvormige
1x3 erbuiten als gegeven te zoeken,zoeken,waarnmend zoekend,
behalve opmerkend Uranium,Zuurstof opmerkend Ossesion 115 het element in de ruimte eenmalig als geggeg binnen de ruimte niet andere zoeken ,niet zoeken,(niet verder zoeken,andere nieuwe elementen niet zoeken,zonder bestaansrecht,zonder identiteit,niet reeel binnen de sterrenkunde niet present niet),
zo werkt onze Functie zo/for comments only..
opm.schrijf zelf uit,
verbetert 100complex 200 Cylisch 2analytisch 1X,x tot 6oo als tot 700,1(x),teken (129) tot (729) als 2methoden1 als tot 779 lezend nemend ,(1779), 50 meenemend (analytisch +1),1x(teken35 tot 814 als tot 5 laatste(n) eerste drie 14(+)1 als 1428 rekent zelf,1x1x als 3complex2,1x(andere optie) 5 door en 2x7 zonder 6x7,1x terug (functioneel) 3/7fgeg lezend te nemen als bekend 14185,..en door +1 als -2,alleen 1x 7/8 voldoende probleemloos2 te nemen 5algorithmisch 10 algorithmisch,1xcomplex10 als 3complex 2 algorithme 15,algorithme 15, en andere2 axiomatisch mee
1X,(teken 115,in de natuur niet anders,1x3)rekenend doorrekenend analytisch geschikt,geschikt in theorie buiten de sterrenunde ,binnen de getallentheorie 1x2 geschikt,als eiland aan te wijzend,aftellend,aanwijzend (zonder) 2 andere2,(niet zuurstof niet,niet uranium niet), wel geschikt wel in bewijs geschikt bij ons tot als berekenbaar voldoende,voldoende bewijs en blijft,behalve el 115 in theorie binnen de astronomie alleen118 mee oganesson alleen geschikt mee , zonder tot 3 andere 2 niet bij ons in theorie in astronomie niet verder nagaand te zoeken, fysisch als elementen el 113,el 117, voorlopig niet buiten hun laboratorium verblijvend ,niet door ons in ons heelalmodelrekenmodel 17 niet te verwachten niet,wel door te rekenen mee te rekenen in onderzoek samenstellend rekenend nemend,behalve sterrenhopen5,1x mee, binnen sterrenkunde gegeven hier opmerkend en aprior door te rekenen aan te wijzen,nodig, of 118,of als andersom in sterrenhoop bolvormig +1 als erbuiten erbinnen 1x1x ,behalve 115 mee binnen geheel geheel mee,1x als andersom mee 115 geschikt mee als in open sterrehoop mee te rekenen,groepentheoretisch als getalgroepen (zonder) 7 als rekengroep,1x1x op afstand geschikt tot 20 discreet 1x zonder 10,gehele elemente 1x1x als 115,118 niet anders te onderzoeken in rekenonderzoek nemend algorithme 15 doorrekenen 1x3 simultaan3 rekenend nemend
tot conclusie 2 te rekenen aanwijsbare coordinaten in heelal rekenmodel17 door te rekenen,apriori,(apriori) beurtelings tot zekerheid+1,1x niet zonder de andere als coord geschikt zekerheid+1 in het systeem van coordinaten geschikt,geschikt binnen het rekensysteem bij ons.
verdere elementen verwachten we niet,vermoeden we ook niet,niet binnen de astronomie als elementen stabiele niet.

0407 2017.voorlopig.
het heelal als reactie op reactie als kettingreactie doorgaand 1x1x als kernreactie(s) doorgaand,!x terug als in deelheelal terug binnen de ruimte analytisch als deelruimte de complexe,1X als proces kernfusie als proces door ,terug ,eens 1x door tot als zwart gat door,anders door ,terug tot lim+1,1x, niet als zelfde geg geg niet tot Log+1 niet,de andere ook niet te nemen Lim+1 gaat niet anders alleen naderend ,nadert 1x als een limiet het gegeven beter nagaand tot uitbreiding geschikt zoekend,doorzoekend tot geg rekengeg geschikte door te rekenen te nemen te zoeken,..later verder..
vooropig,niet 100 universa als de onze vaststellend te veronderstellen, te a-typisch,.ook niet te vermoeden als zonder een bron 2bronnen 3 niet,alleen axiomatisch 2bronnen1 als @ start up,1x2x als 1x1x,niet een black hole niet en niet 1x1x niet een andere mee niet,
gaat alleen Hyperb 15 alleen niet als kwadr1x1x als 100 niet,alleen1x als BigBang theoretisch,getallentheoretisch verder in studie aanvullend te nemen,bij voorkeur rekenend verder door te nemen,te nemen

en, HYPOTHESE,
voorlopig.later wel specifiek door,optie sluitend in studie te nemen,
optie uitsluitend heelal als andersom als in concept als andersom
model concept heelal 100 analytisch,1x imploderend geheel tot 3complex2
lezend rekenend rekeningen doorlezend 3simultaan2 rekenend doorlezend lezend,,
neemt (hoofdrekening+1),1X1 object sluitend geheel eiv.lich.//

Discussie.Vermoeden.Blijkt model 17 heelal na afloop voor herhaling vatbaar?Als vermoeden reeel?

0907 2017.
Men heeft het lef om ook via het oude parlement de akelig soort deurwaarders,incassobu. .... HOLD,we zien wel.

0108 2017.
[Zoals enkele jaren geleden Spanje een droogteperiode doorstond,geraakt Italie nu tijdelijk in dezelfde omstandigheden.De aride klimaatzone van westelijk Noord Afrika bevindt zich vandaag boven het land van de Azzurri's vanwege de met de verschuivende magn. NP meedraaiende klimaatgordels en functioneert,en gaat nog korte tijd door,met alle gevolgen van dien.
Laat de wetenschap alle politieke ballast over boord werpen.Verdient men in de politiek zijn brood eerlijker,of gaat liever zelf voetballen .En had men de getroffenen wel vooraf tijdig gewaarschuwd ......Beleg komt in de politiek vanzelf wel mee op de dagelijkse korst brood.Fout beleid,want zwak.De politieke wetenschap maakt onnodige slachtoffers,door domheid en bedilzucht.

Dat heeft Hadjememaar weer op zijn geweten?
Dat heeft Grote Pier weer gedaan?
Daar heeft Han van Meegeren weer de hand in gehad?
En het Goede Heertje zelf gaat zwierig door het leven].

0508 2017/0708 2017.
Facility-study .
Formeel tot een vermoeden.
(extra)galactische +1 (superzware) zwarte gat(en) tot 1000,
en na (te)gaan berekenbaar
groot geheel getal (als)geggeg (Hilberts)geg (niet)algebr.
na te gaan te nemen
1x(on)geschikt,(geschikter)1(x) tot 100 beter als tot 1000,bij ons wel als berekenbaar door te rekenen,
en gaat als (optie),1(x) en merkt wel als (anderen) op,
leest 10x,
merkt op te rekenen 1(x) rekenend op geg 15algorithme algorithmisch 1(x) anders zonder 4 anderen doorrekenend berekenbaar bij ons door door te rekenen te nemen,gaat,
gaat (zo),
leest (pseudo)black holes alleen 1x (anders) door alleen 1×3 tot 1000 geschikt geschikter als tot 10000 andersom 100 tot 1000 lezend beter te lezen doorlezend tot 10 alleen als andersom beter opmerkend geschikt alleen
analytisch 5,1x,
gaat wel schrappend na tot de volgende(n)
black holes,(white holes),enz, 5hypothetisch 2,
gaat bij ons 1x niet zonder de andere (optie) mee axiomatisch in rekenstelsel bij ons berekenbaar 2x alleen 1×1x door te rekenen berekenbaar,bewijsbaar voldoende.

[AANW.:de uitbreiding op rekenstelsel axioma teruglezen/en ,,Prins"' t/m vectorieel product eerste hoofdstuk doorlezen,en als vectorprod+1,1x alleen tekengeg nemend te nemen,
en
(veronder)stel,en niet zonder hierna geg licht,geg donkere materie,energie mee te nemen, 1x3 als tot een transformatieve oplossing aan te dragen in ons model 17 heelal,nu het zal gaan,meer dan sommerend,WEL 1x als integrerend 1x, als geheel als getal als geheel 1x universum geheel geheel tot hoofdtraagheidsmoment,1x,voldoende duidelijk,4/3 als berekenbaar bij ons als tot 4,3] berekenbaar bewijs].

/for comments ,en schrijf zelf beter uit, to check.
0608 2017.
(studie)
behalve practisch als geg pseudo zwart gat,zwart gat,super zwaar zwart gat,(wit gat),accretieschijf,
en theoretischtheoretisch (onder)zoekend
*getalfunctie,(voor gehele getallen geschikte priem),#
*analytische functie rekenf 10 complex 1punt,(cyclisch100cyclisch 10 analytisch ,1X)#
*2×1x als 1×1x (en) als andere (1×1), (nagaand geggeg Riemanngeg,Fermatgeg onderzoekend te nemen,zoekt zelf ,rekenend 1xals,(en zonder) vierde geg,wit gat comlex,1x teken alleen), 1×1x,gaat samen als 1×1x en als (1×1)
*als geg als laatste rekengeg als practisch geg alleen door te rekenen te nemen als berekenbaar te nemen,nemen, (hier in de natuur,sterrenkunde toe te passen)
en
gaat (‘t) fysisch na binnen stelsel melkwegstelsel ,nagaand v(s) en vvs zonder probleem,Resonantie(s) R voldoende tot !/R,
niet , en mee erbuiten extragalactisch+1 mee,zonder geg voldoende impuls lezend,draaiimpuls S+1 mee,als S behoud te lezen voldoende nemend,tot 2/S voldoende nemend te nemen als tot S(+)!/S(+)1als 1 (samenstellend) analytisch geheel(cyclisch geschikt te lezen ,cyclisch+1 te rekenen te nemen,meenemend te nemen,meenemen),
in complexe voorstelling te nemen te rekenen,1x zonder wit gat,(bestaat niet),complex door te rekenen,algorithmisch door door te rekenen,rekent zelf wel 15 algorithme rekenend te nemen ,
tot bij ons als berekenbaar bewijs,voorlopig een vermoeden,(uitbreiding model heelal17 rekenmodel).FOR COMMENTS ONLY.
# analytisch+1,gaat 1X,,(neemt teken complex mee,leest 1x.1x,)
en als geg nagaand 10priemwaarden alleen waardentekengeschikt, tot 3 waarden als tot 2waarden1complex,( als andere1 geschikt)
0708 2017
verzamelen aanwijzen,
als geg als ellipsoide als traagheidsellipsoide
hoeksnelheid als kwadr.!x,(x) en 1x als vectorieel product mee,1(x)
sommeren, ,,integrerend”,alleen voor teken voldoende bij Riemann,(als dubbele integraal voldoende), te lezen te nemen,neemt 1x zelf wel
en
(ref Oosthoek encycl. onder,,traagheidsmoment” lezen) als voor een bol als geg tot de gelijkheid+1 te nemen als geg 2/5 m rkwadr+1
te nemen te nemen,en het eiv.lich in ons model als bol,( universum cs in totale aantal), tot als geggeg hoofdtraagheidsmoment+1 doorrekenend te nemen,
nu het voldoende gaat,(als eiv.lich zonder op vast zwaartepunt te rekenen),beter voldoende op onze axiomatische rekenuitbreiding te rekenen, tot als geg bovengenoemd (1×1) door te rekenen te nemen,als voldoende berekenbaar bewijs aan te voeren.
opm. en specifiek in ons universum tot als terminaal in een toestand,plat vlak als een schijf ,alleen lood present naar men stelt,dienen wij zelf alsnog ook zelf na te gaan,later wel.en later ook wel door ,door met de studie licht binnen heelal door,(hiervoor afgebroken).tot, en later verder,op te stellen,de balans,energie-&impulsbalans op te stellen,stel op.

trefwoorden voor verdere studie:
*continuummechanica/
*Cauchy theorema/
*memo info M.v.M 1962:trajectoire/
*en lees nog eens terug,alleen in archief,in studie van 1604 2017 t/m 2405 2017,(de ligandenstudie,deel 1 & deel 2),het geg als lichaam met externe as als Pluckers geg om opslag en afname energie electr.regelend te nemen ,geschikt voor tractie te nemen.
*en wel present in blog,behandelend voor Aarde intern, als geg te lezen Gotz-&Sh.?……,spanningopbouwgegeven.,(terug te lezen).
0808 2017.
voorlopig.
ga na 1x als 3 traagheidsellipsoiden 1 als geg en als ref,aan (te) wijzen www, mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid.shtm

1508 2017.
[De president van U.S.A..D.Trump geheten,had tenminste tot hier op een punt gelijk.
Hij heeft tijdig het klimaatverdrag van Parijs opgezegd.
Niemand had er voor moeten tekenen,want het verdrag is onzin.Tenminste voor zover het de temperatuurverhoging binnen de aardatmosfeer veroorzaakt door koolzuur aangaat,is het niets dan onzin.
Men ging elke discussie hierover met andersdenkende wetenschappers uit de weg.Dat alleen al is een aanfluiting van de wetenschap.En een inperking van de vrijheid,die niet toegestaan wordt.
De President zal ook wel denken,en Hij is niet de enige,die het denkt ,,de gehele getallen heeft de goede G. geschapen,al het overige blijft mensenwerk".......].

1808 2017.
studie.
Big data(’s),Universe(S)’,
….later verder….,niet alleen voor licht in model door,ook in studie door,voor anti-materie door…later verder…

[,,Losers" en klokkeluider-losers,men heeft de klok wel horen luiden,maar weet niet waar de klepel hangt.
Maakt geen slapende honden wakker.
Ome Big Ben weet er meer van,maar hij zwijgt ook als het graf.
Nu zal men toch wel denken,dat hij gek is?
Beter een spotvogel in de lucht dan tien aasgieren in de goot,de dakgoot.
For whom the bell rings...]

Vonnis.

19 april 2017

In de uitspraak van de rechter,rechtbank Almelo,dd 1804 2017,kan ik mij niet vinden.
De rechter heeft kennelijk mijn verweer niet volledig gelezen.
Ik blijf bij mijn eis,dat in openbare zitting wordt teruggenomen de krankzinnigheidsverklaring op mijn naam uitgebracht.
Daartoe weet ik mij gerechtigd door de second opinion,luidende:,,U bent momenteel niet psychotisch,in het verleden was U niet psychotisch en U zult het hoogstwaarschijnlijk nooit worden”.
Van de overige door mij gestelde eisen,voor zo ver nog geldend,zie ik niet af.
Daarmee wordt punt 4.4 van de beslissing door mij afgewezen.Hetzelfde geldt voor de sommen en bedragen genoemd onder punt 4.1 en punt 4.2.Ik zal deze zelf niet voldoen.
De gehele beslissing wordt door mij niet aanvaard,onder voorbehoud van punt 4.3,dat voor mij niet duidelijk wordt.
Punt 4.3, de rechter ,,verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad” zal voor mij en met mij door een kundiger jurist voor zijn betekenis worden nagelopen.
Vervolgens zal ik aangeven ,of de gehele beslissing al dan niet voor mij enig belang houdt.

Addendum. Navraag levert op,dat ,,uitvoerbaar bij voorraad”betekent,zoals ,,aanmaning” bij de belastingdienst,onmiddellijk te voldoen,ook als hoger beroep later zou volgen.
Deze regel zal voor velen wringen.Want wie houdt in deze periode een spaarrekening aan?
Komt tijd,komt zorg.

2004 2017.
[Klimaatveranderingen op Aarde worden mede veroorzaakt door veranderingen binnen de atmosfeer van de zon,alsmede door andere toestanden binnenin zon en Aarde
en het wordt de Aardbewoners wel duidelijk,door Einsteins zwaartekrachtsgolven,hier zonder probl 4ruimtelijk3,de gravitational waves inmiddels proefondervindelijk aangetoond,zal men verstaan,dat ons klimaat uiteindelijk bepaald wordt vanuit de sterren, in eerste instantie voor ons op Aarde door sterren juist aanwezig in het geheel van onze melkweg,supernovaneutronenster zwartgat1,(het andere witte sterren,dubbelst-type) 2als in botsing 1 als gegeven bij ons,(axiomatisch juist) complex door te rekenen en tot bij ons op Aarde te rekenen op, op Aarde aan te geven,op te geven als 2gr Celcius atmosf.tempverhoging op te geven, te rekenen op,en te rekenen,niet hoger ,(niet>2 gr C niet), op te geven te rekenen,op onze rekengegevens te rekenen doorrekenend op de klimaatveranderingen te rekenen door doorrekenend te rekenen, het gaat niet zonder,behalve onze geg,allesbehalve niet zonder Gauss'wederkerigheidsregel voor kwadr congruenties niet en bij ons niet zonder de andere als geg als Archimedesgeg mee mee (e.a.mee) te rekenen als geschikte alle andere geg in deze blog alle als meerekenend te rekenen doorrekenend te rekenen (en lees anders zelf door vanaf blogtitel 1,,,kzv,Rechtsgang in Nederland" dd o603 2010 t/m deze,blogtitel 41,en voor de rechters hier aan te geven, zal zijn voor hen alleen voldoende in te zien,zullen zij/zal hij als de laatste rechter alleen voldoende behoeven in te zien de voor hen/hem relevante blogtitels/alinea's t/m deze blogtitel 41 ,,Vonnis'' dd 1904 2017 om als de laatste rechter te zien, en zal hij anders inzien ,hoe tot zijn betere beslissing in zijn en mijn belang te komen)] .

2104 2017.
Wetenschap misbruikt door de politiek,godsdienst misbruikt door oorlogspolitiek,mensenrechten misbruikt door machtspolitiek en de slachtoffers schatplichtig aan politici…
Het kan ook anders.Prerogatief (te rekenen.Bij ons wel).
Zie als ref. de demonstraties in vele grote wereldsteden van vandaag 21/22 04 2017.

2404 2017.
Waarschuwing.
De Euro-Einsatzgruppe zal binnenkort wel langs komen,op gezag van de rechtbank Almelo,en in de persoon van GGN Mastering Credits,beedigde deurwaarders,criminelen,en opererend in opdracht van de moloch Menziszorg.
Ik praat al 35 jaar tegen een muur.Ik zal hen meedelen niets zelf aan te betalen.
Je kunt jezelf geen recht verschaffen door corruptie.Zou ik naar Duitsland vluchten,tegenwoordig fatsoenlijker dan NL,dan laat ik de onmondigen in de steek als de allerjongsten en de oudsten, reeds alle op hun dodenlijsten.Want deze gezagvoerders denken alleen in termen van dood en lethale doses.
Zie,grauw van ellende stapt de beul als Stasi-Gestapo Einsatzgruppenfuehrer uit zijn auto,van woede verkrampt zijn gezicht,want een gek kun je niet aanklagen vanwege belediging. Ik kan zeggen wat ik wil.
Goodluck.Laat je niet doodzwijgen en blijf de piranha,die bloed ruikt bij onrecht.En ik zelf zal mijn pen in vitriool blijven dopen,als Hij het toestaat daar boven,
boven de hemelkoepel,ook al door Descartes zelf ontdekt.
,,Losers”bij opgemerkte tweedracht bijschuiven op de linkerflank en op de rechterflank bijschuiven en centraal doorrollen.Oprollen.

Herdenk op 4 Mei waardig en kom ook op voor de slachtoffers van de aardbevingen,van de Q-koorts,vergeet niet de doden en beschadigden in de ziekenhuizen als de slachtoffers van de onwettige proefboringen voor de wetenschap aldaar,blijf oprecht en zwijg de Polderman-affaire niet dood.
Want de waarheid zij meer dan ,,ook maar een mening”.
Voor wie het zich veroorloven kan,spreek zelf,stel scherp af,maar spreken alleen zo,zij, die het zich veroorloven kunnen.

Eind April.
MIJN VONNIS.
post in van CAK.

Ik geloof ook dit lichaam nog niet.
Ik houd zelf als de enige,onomstotelijke waarheid de second opinion aan.
Daar blijft het bij.Het recht blijft heilig.
Big fish is that one, another one,not Holy One.
Bastards,go home.

2704 2017.
Als e-mail naar mijzelf,nu het per e-mail naar CAK niet toegestaan wordt.
BEZWAARSCHRIFT.
Aan:CAK/verzekering Burgers Team Wanbetalers/Antwoordnummer 91036,Den Haag/Uw kenmerk 1119190187/BSN………
Van:BJ ter Beek/Geert Grootelaan11/7607 NR,Almelo/BJterBeek@kpnplanet.nl/tel.0546 813962.
Uw schrijven ,gedateerd 2704 2017/betr.:zorgpremie.

Geacht college,
In mijn zaak wordt mij geen recht gedaan.Ook niet nu U geacht wordt de procedure voort te zetten.
De overheid overtreedt zelf de wet door iemand krankzinnig verklaard te houden,die het niet is en nooit was.
Ook U negeert de second opinion,treedt daarmee voorbarig op,U treedt ermee buiten uw bevoegdheden en overtreedt de wet van Uw eigen overheid.
Ik kan en mag en zal niet mijzelf corrumperen door mijn vervalst medisch dossier aan mijzelf te laten verkopen.Mijn medisch dossier werd vals,toen men met opzet de second opinion niet als gegeven in het dossier opnam.
Voor mij geldt geen wet om verplicht te verzekeren nu ik zonder bijgewerkt medisch dossier blijf.Zo blijven de door U genoemde artikelen 18a t/m 18f van de Zorgverzekeringswet in de door U meegeleverde Relevante regelgeving prematuur ,en omdat in mijn zaak de Algemene wet bestuursrecht uitviel,behoeven we niet verder naar voren te brengen de artikelen van de Regeling zorgverzekering,de Beleidsregel inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet,alle regelgeving blijft in mijn zaak prematuur,blijft niet van toepassing tot de dag,waarop ik mijn burgerrechten terugkrijg , op die dag zelf ook niet,en op de dagen erna ook niet.
Zodra de wet formeel ook voor mij in werking treedt, kunnen we de zaak met verruimd inzicht afhandelen, lijkt mij.
Ik neem aan,dat ook U dan zult instemmen met de eisen door mij gesteld in mijn zaak.
En ik neem aan,dat U zich niet aansluit bij de politici,die de vrijheid van wetenschap verkrachten door de vrijheid van spreken te verbieden,door te pogen de vrijheid van denken te breidelen en door de vrijheid om samen school te zijn te verstoren,want het leidt tot niets.

hoogachtend,
B.J.ter Beek

2904 2017.
Volgt het tijdschema na de Nieuw Guinea-event terug,door tot 1×1x als Philippijnen-event,en merkt op per heden de aardschok City of General Santos,….slachtoffers,
door door tot Nieuw Zeeland door.To wait and see:
macht,recht is ook maar als faculteit een facultatieve.
Verwarde Raadkamers,arme bestuursrechter,het kwaad bestaat niet meer.
Wees wijzer en laat U liever al dan niet na een voltooid leven kosteloos levend begraven door Keizer.
Laat U goed onderzoeken//Integriteitsverklaring overbodig//eed afleggen/ambtseed m.i. voldoende.

0105 2015.
Van NN tot NN,etc en tot A.Gore,indoctrinerend gaan zij door het leven.Niets aan tegenargumenten staan zij toe.Ook niet aan W. Happer.
Alles moet voor hen wijken.
Indoctrinerend en brallend voegen zij ,E.Nijpels en M.van Dam,toe,alles moet voor hen wijken,allen moeten er aan gaan.
Ga er maar aanstaan…..Politiek wil meer zijn dan koning,wil zelf Piet Keizer heten.Of was Hennie de K. de koning?
Wie hecht daar nu geloof aan?Wie laat zich onderwerpen door gebrek aan respect?
En wie roept de mensenrechtencie van de UNO?Wie,oh wie?

0205 2017.
met de burgemeester als de onderkoningin van de wereld van Den Haag op de eretribune vindt vandaag of morgen de installatie van de nieuwe regering plaats.Binnen welingelichte Haagse kringen fliustert men,en het mag niet gehoord worden binnen de kraal van het Hilversumse mediapark, over de formatie als:
min.pres. Hennie de integere Keizer,min van Financien Kalbfleisch,staatssecretaris Westenberg,min.van Sociale zaken Spinoza zelf,min.van Onderwijs,Schone kunsten en Cultuur Han van Meegeren,min. van Buitenlandse Zaken Hadjememaar,min.van Sport en Ontspanning Zwarte Piet,min. van Binnenlandse Zaken,Extra subsidies Bizondere toeslagen en Nog Wat Het Goede Heertje,min. van Poolonderzoek,Klimaat en Weersverwachting Vellinga,staatssecretaris Minnesma,tweede staatssecretaris Borrie. Kamersuppoostenhulpsuppoosts-knechtjes Nijpels en van Dam.Rotmans zag er geen brood meer in en heeft bedankt tot de volgende ijstijd , Grote Pier vervangt hem zolang als min. van Oorlog en Defensie.En als geheel gaat het zeker zonder mijzelf op het ministerie van geestelijke Volksgezondheid als de staatssecretaris van de afdeling futurologie als de geknipte kracht de man,die vooruit ging, als de man van de toekomst,de man,die doorging.en ergens anders elders gaat het zonder mij ook helemaal zeker,zoals het gaat.En ik kijk zelf wel uit en als ieder onzer om zich heen kijkend,scherp toeziend,nu al die lieden de grond te heet onder de voeten wordt ,nu het klimaat wel verandert,maar anders dan het wereldwijd aan de massa’s verkocht werd.En dat was vies.Vieze politiek.
Maar laat daarbij elk van ons deze raad aannemen,altijd opponeren tegen onwaarachtigheid en onrecht.Blijf lachen,kijk ook om je heen en kijk nog liever vooruit.
Boys,wanneer rolt het volgende boefje als lijkje in het holst van de nacht naast Vellinga uit het nachtkastje op de vorige noordpool, midnight ,tijdens hun klimaatonderzoek, als ook cowboy Trump,een beetje ronkt,een beetje bromt en gromt,en toch maar doorsnurkt , doorslaapt zonder Dritter im Spiel ,het boefje Stuyvesandt , een pooje afwezig buiten de sneeuwhut op bevel van de teamleader om een sigaretje zonder koolzuur elders eventjes op te roken? Een zware pijp roken te roken .

Gestapo-likes en Stasi-likes, van het verre Oosten tot het wilde Westen gaan zij voorlopig alleen voor eigen financieel belang en staan zij niet stil in deze instabiele periode bij enig slachtoffer.De revolutie begint altijd met leugen en bedrog, indoctrinatie en intimidatie.Vaak bij bankiers en,erger, ook wel bij deurwaarders,gerechtsdeurwaarders.

0405 2017.
Darfur.Mensenrechten.

0405 2017.
Aan:GGN Mastering Credit/postbus 19212/3001 BE Rotterdam.
Betr. betekening en bevel dd 0405 2017./dossiernummer 24242326.
Van:B.J.ter Beek/Geert Grootelaan 11/7607 NR Almelo.

Almelo,0405 2017,

Incasso&gerechtsdeurwaarders,
In mijn zaak spreekt U anders dan de rechter in zijn laatste vonnis.U voegt toe als zou ik alsnog in Hoger Beroep kunnen gaan.
Uw schrijven blijft voor mij zonder zeggingskracht zolang U Uw rekenregels niet verduidelijkt hebt.Ook de rechter verstond de regels niet en U blijft nog steeds in gebreke.
Bovendien vroeg U voor mij zonder mijn voorkennis zorgtoeslag aan en incasseerde U zonder mij in te lichten het bedrag zelf,waarop ik het volgens de geldende regels aan de belastingdienst terug moest storten,want ik kwam niet in aanmerking.
Voor velen duidelijk gaat U steeds over de scheef.
Het lijkt mij onnodige……enz.

[Aannemende,dat de bestuursrechter het punt ,,zorgtoeslag" heeft doorgegeven,doe ik er ook het zwijgen toe].

1505 2017.
Preliminary.
tot erupties bij NieuwZeeland,en opmerkend het zuidelijkste puntje Europa op afstand als kortste tot het westelijkst punt Europa,1×1x langs kortere weg,2nagaand 2,
theoretisch,practisch gaat bundel bollenbundel bollen punten als 3 punten homogene 4,lezend geggeg 2,1x(3,4),(als)erupties op Ijsland
en Ijsland verschuift niet,niet, anders (mee) continenten alleen op NH,als,
als geheel,1×1x door,verder door te lezen,te lezen,
alleen theoretisch duidelijk te nemen,geg teruglezend bij ons samen tot 3bollenpunten4 ,(1punt zelf als lijn complex 1 punt mee,tot het andere geg,en voortgaande en roterende pseudosfeer,deeloppervlak concaaf projectief lijn complex als convex lezend te rekenen erbuiten eenzijdig op afstand, als complexgeg als punt 5complex,na+1/4 roterend (en)1x rond,voortgaand(deeloppervl) als doorrekenend,als door te rekenen,punten op afst geschikt,opmerken transf analytisch punten alleen,en alleen de bol de halve hier rekenend alleen,projectief gekromde lijn complex3 punten2,1x als verschuivend geg,1punt 5,1x analytisch, continenten 2(Europa,N.Amerika,halve aardbol),rekenen door te rekenen,buitenom,als buiten Hawai buitenom,in de R.of F.als buitenom,1×1x binnen om alleen in het Zuiden anders 1 eruptie (nabij) Nieuw zeeland in model rekenmodel,in voorstelling te nemen,ook door te rekenen,
nu het gaat,en anders per satelliet gaat,vele gegevens,geschikte waar te nemen,te nemen,speciaal binnen/boven de specifieke atmosfeer gebieden,(nabij magn NP boven Aarde) nemen te nemen,waarnemen,detecteren,duidelijk duidelijk nemen data duidelijk nemen,en
gaat pool magn.,noordpool als zelfde pool,zuidpool,tot als aangegeven punt,tot buiten Canada,Alaska,aldaar in de buurt erboven duidelijk waarnemingen per satelliet te verrichten,om te prognosticeren,en als ref hier om te rekenen nagaand als geheel lichaam,1x,(x) als 1x 1,5 x,hier als ref.www.mathcurve.com het oppervlaktegeggeg te nemen,(en al 1×2x gepasseerd eruptie Philippijnen te rekenen,niet zonder opgemerkte geg(geg) Nieuw Guinea terug door te rekenen,oppervlakte punten,(deel)oppervlakken punten 4,6 door,het geg 10 als tekengeg nalatend 17,vanzelf rekenend 1×1x als 1x wel duidelijk wel te rekenen,doorrekenend te nemen nu het (ref) gaat meetkundig als geg geschikte ,(geschiktere,geschiktere) punten als conoidal(e) te rekenen,geschikt terug doorrekenend gaat,berekenbaar in tijd,en nabij Nieuw Zeeland door tot vooraf door te rekenen als te prognosticeren event eruptief bij Nieuw Zeeland te berekenen,vooraf berekenbaar hier het bewijs.
de juiste punten als Pluckers geggegpunten bij ons wel analytisch te rekenen tot als berekenbaar bewijs voldoende zal’t voldoen,voldoet ‘t theoretisch nu het theoretisch practisch anders niet a-priori gaat,(zonder vooraf gepasseerde gebeurtenissen mee als geg mee niet anders a-priori door te rekenen gaat,en practisch theoretisch gaat,te lezen bij ons 4.3 de Fermatgeg duidelijk,het Riemanngeg opmerkend pnten 2 punten3,(lengte complex 1puntmee) ,analytisch complexe deelf 10 gaat ,gaat 1 rekenpunt gaat,
en te lezen als tript in 1×1x1x (en 3 schokken1 erupties2 bij ons duidelijk)1,
gebeurt analytisch 5,1X a.s.Nieuw Zeeland event door te rekenen vooraf berekenbaar /Okay?
ref.:www.mathcurve.com/surfaces /conoid/surfaces.shtml
(en voor onszelf specspec/MATHCURVE.COM,beweegt ,beweegt langs rechterechte (en) langs gebogen kromme,1x wel als geheel 1.5x te rekenenanalytisch
,boort niet,boort niet door,doordringt niet volledig,
beweegt ,binnen gesloten oppervlak ruimtelijk,(volgens mij),alleen als hyperb als kwadr als het gegeven het verschil alleen het geg na te gaan,in studie nagaand,beweegt als te vereffenen(d) nemend,neem(d)t},1x te vereffenen energie 10 het verschil tot 3, niet energie niet 1x niet verder niet gegeven,(niet pakketten anders geggeg gehele alleen ),
Opm. analytisch 5,1x analytisch in andere toepassing na te gaan reeel geg aan te wijzen (hier),elders te nemen).

1905 2017
[en wat de kentering der tijden betreft,blijf ik als ieder ander erbij,dat niet alleen het internet overal de samenleving ten zeerste maatschappelijk beinvloedt,maar ook filosofisch m.i.de verandering wereldwijd zal plaats grijpen op ongekende schaal en dan moet het toch wel duidelijk zijn,dat,de discussie,en volgens mij de grotendeels foutief gevoerde discussie incl. de dwaze regelgeving erbij op (bijv.) het terrein van de klimaaatverandering vlug achter ons gelaten zal kunnen worden als zijnde doorzichtig ongeloofwaardig,en ook riskant als niet- progressieve bijdrage,want zolang kan men de internet verbondenen niet bij de neus nemen.De echte problemen zijn anders ,kunnen intussen groter worden en zullen beter vooraf te ,,meistern" zijn,hier, ergens anders,overal en onverwijld vanuit een bredere wereldbeschouwing,en om daarom ook beter niet te lang stil te staan bij het probleem als zou koolzuur de oorzaak van de klimaatverndering zijn,aangedragen en opgeblazen door bankiers en politici,om geld raar bij te verdienen en een surrogaat soort welvaart aan te smeren. In werkelijkheid een probleem minder dan een peuleschil en al geheel niet koolzuur het probleem niet binnen de atmosfeer niet,alleen als probleem het klimaatprobleem te achterhalen met respect voor goed aangewend verstand.Maar waar gehakt wordt vallen spaanders.Laat de hulpsuppoosts- krullenjongens bovengenoemd, de rommel maar opruimen.Hora est.
{De Nasa zal meer weten dan we denken en evenals anderen een blik op Darfur......]

2305 2017.
Mededeling van het Kantoor.
Ik mag alsnog,en ik ga zeker,in hoger beroep.
Dat is geen monnikenwerk meer,dat is Sisyphus aan de arbeid zetten als slaaf van het systeem.
Maar het democratisch systeem kent geen slaven en voert weinigen af als gevangenen.
Het is bijna nergens beter in onze eendenkooi.Het kooikershondie blaft.Ik kom er alleen ook wel uit en vlieg er niet weer in.
.
2505 2017
Maar ik vergeet niet.Ik vergeef niets.Niemand biedt verontschuldigingen aan. Nl op zijn smalst.Ik blijf op mijn stuk staan.

2805 2017
Ik ben nog steeds bij verstand,heren.Ik vermocht het gebruik ervan zelfs iets uit te breiden.Dat is geen misdaad.
Lust U nog peultjes?
Nader kennis maken niet nodig.Lees terug 3105 2017.

0206 2017.
Wie heeft het al gehoord?
Snorkend zouden spoedig door de gehoornde hork brullend vanuit zijn onderwereld zijn woorden van gebrom door ons aan de bovenkant te horen zijn,
wat te vroeg bekend zal worden,en er zouden spoedig uit de kast nieuwe oude lijken uit de kast aan te komen zijn,eruit te rollen zijn,
nieuwe handelaren in glaspanelen,die samen te samen met de oudsten der bankiers,die de tijd ook nimmer verstonden,en nu geld uit China nutteloos,ordinair, rond aan
het pompen zijn om niets te verliezen,tot het nu niet meer kan,en hen niets verder te verliezen valt dan veel van hun eer,respect en aanzien,tegen alle waarheidsgehalte in van het waarachtig systeem het aloude vertrouwde systeem van de zelfstandige onderneming,in onderlinge eerlijke concurrentie en vrije handel opererend,waar het brood echter heel anders op de plank komt bij velen hunner en hun beste vrienden uit de wereld van de hedendaagse politiek en geldpolitiek.
Te goedkoop,dacht ik.
Einstein first.Gravitational waves to come.

0306 2017.
(settlement.
Let my formerly in active service operating banker ….,by now located only in the citiy of… and the city of…..,,go for a check,because papers, in my case a bundle shares of company ,,United Airways” as part of a hedge fund investment,
do not become ..worthless”, for sure not after conclusion and restart of this one company.The New York office of ,,Jaguar Fund” informed me my bank to be responsible to settle my problem of disappeared amount and ,,destroyed”,(named,,worthless”), papers.in first instance,in stead of,as I saw it wrongly, our IRS active,better IRS acting. only in the last resort.Let me suffer and suffer ….,and all those extra tax-payments over the years to pay for shares I never owned, at least not all of them ,as I see it ,and to suffer to be too good for such living et my banker better to go for a fair and quick endorsement to behave himself, iso ,as I may suppose to assume to understand, to screen himself behind an insanity- declaration,which can’t hold as soon as justice rules.,i.e second opinion on my everlasting menthal health counts.
It is a long way to Tipperary….

0306 2017.
Laat zijn wat zij waard zijn,de bijdragen in de poltieke klimaatdiscussies van het ,,Center for Energy and Environment”,de bijdrage van de ,,Clean Power Act” of ook van de ,,Cooler Head Coalition”,wie vraagt zich met ons af,hoe Albert Einstein zelf zou reageren,nu we in ons gesprek over de klimaatverandering zijn zwaartekrachtsgolven als fundamenteel gegeven in de bewijsvoering naar voren brengen?(ter inzage ,ons archief dd 0306 2017).Of moeten we wachten tot de volgende Aarde ons herbergt,of nog langer tot haar opvolger ons herbergt bij ons in de straat,als onze melkwegstraat,en reken het huisnr beter zelf 10 axiomatisch uitbreidend 2 zelf dan maar uit, dec 1D als Discrete,1×1x als hexadecimaal niet, ook niet als zonder octaal zonder 3,gaat het axiomatisch alleen tot zonder2 probl2 en niet 3,gaat het bij ons.Wij wachten wel )/de geintersseerden kan na ballotage de toegang verleend worden tot archief,wel duidelijk aan hen,die het respect voor het denken en de waarheid ook buiten de sterrenkunde in het bankiersvak,in het economsch leven wensen terug te brengen, en vooral om de waardigheid van de grote massa’s te herstellen,aan hen duidelijk zij,die op tijd de bevooroordeelde journalsten ontlopen,alsook de te vroeg geborenen,de alles vooruit ziende analysten,die denken moeten de toon aan te geven.Zij zijn voorbarig en horen het eigen geluid zelf te gretig.Het gaat ook beter zonder hen op tijd.Hun gesnater wekt wrevel op,want ik ben van de mensachtigen,enigszins van de Trump-achtigen de soort
Maar er zijn nog steeds mensen,die hun hoofd niet verliezen.Meestal zijn zij van beroep niet bankier,journalist of politicus.Vaak spreken zij minder.Soms hebben ze niets meer te vertellen.Dan zijn ze tijdig bij hun vrienden in instituut ,,Brinkgreve” in stad Deventer ingesloten. A long way to go,
en
beter duidelijk nagaan duidelijk nemen stellend duidelijk nemen,
bij ons niet hexaedrisch,(hexagonaal zonder 2) en ook zonder 1×2 niet
gaal dec. gaat geheel D,getal discreet,geheel alleen tot uitgebreid discrete 2 getallen gehele getallen bij ons zonder 2 het laatste probl 2probl
axiomatisch onze uitbreiding in stelsel 10 rekenstelselssystemen1 te rekenen,alleen in het tientallig stelsel ons geg ,(UITBREIDING),geschikt
nu het hier hier alleen voor deeltje,(lichaam),op grote afstand van Aarde,in de natuur in de sterrenkunde gaat,
eerste levensvatbare,(als met aards leven),een Aarde in melkwegsysteem na ons,(zonder planetair systeem),niet zonder de volgende (Aarde) als enige opvolger,
gaat het eenmalig 1x,1x doorrekenend in voorstelling te nemen,wel waarnemingsdata meenemend,door door te rekenen zuiver als stelling uit te rekenen.
(wanneer,waar precies en wie daar dan wel ,(of niet natuurlijk…),wel allemaal wel woont./
Wie het vatten kan,vatte het,en laat het niet liggen bij onze professoren Kuiper,Prins en van Wijk,Corsten,Corsten, en de professor op Einsteins zetel in P’ton,vanavond te H’sum.Alles verandert.Wacht op de causerie vanavond aanstaande.Zorg,dat je er bij komt.

0406 2017
AMENTMENT hier te lezen laatste geg date 0406 2017 vorige blogtitel hier lezen.NOTE.wel duidelijk in onze ruimte anders (beter) na te gaan opvattend 3/4 opvullend donkere materie donkere energie na te gaan(nu) het rekenende getaltheoretisch duidelijk te nemen zijn zal,hier voor sterrenkunde duidelijk nemend meetkundig rekenend de gegevens duidelijk nemend rijen+1,terug,door als voor een reeks meetkundig tot 1/2 door alleen voor gehele gehele D( disccrete geschikte alleen) en niet gehele als v Gauss als kwadr. niet,ook niet gehele verschillen niet1xniet,(ook niet tekengeg st. kl.kwadr. niet,hier n.v.t.)

0406 2017
Californie,lees de multi’s daar,en China,lees Alibaba cs.,tekenen een deal,een klimaatdeal,en er valt iets voor te zeggen,omdat de hele grote vanouds bekende banken,ook hun verplichtingen elders houden
tegenover de overige deelnemers aan de maatschappij,landbouwers en hun organisaties,hypotheekafsluiters ,etc en zij daarmee iets op achterstand komen tegenover de nieuwe giganten als Facebook,Google,Microsoft,je kent ze wel.Er valt iets voor te zeggen,dat het wellicht niet alleen om financieel gewin gaat,en men ook wetenschappelijk wenst vooraan mee te blijven doen in de stormachtige wereld van het internet,maar dat zal toch niet blijvend inhouden de klimaatveranderingen met meer stormen en te veel en te weinig neerslag blijvend foutief toe te schrijven ,indoctrinerend, aan te veel meer industrieel koolzuur binnen de atmosfeer,want het gaat er onmiddellijk weer uit,naar plant,naar koud water,naar wieren en algen en om steeds maar de massa’s blijvend spottend te laten spreken over de echte wetenschap, onder leiding van politici en lieden,die men voor journalisten houdt,schept zonder respect voor de wetenschap een geestelijk ongezond klimaat.Men vergist zich op den duur.Zo dom zijn al die massa’s mensen niet. Eigenlijk moest je al vaststellen,dat de leugen regeert en de handtekeningen onder het accoord van Parijs,zo niet vals zijn, dan toch niet ernstig te nemen zijn.Er zullen steeds weer landen uittreden en het contract opzeggen.Tromp bespaart nu al zoveel,hij heeft er na zijn opbreken van het Parijse contract spoedig centen zat voor.Wie ziet het ook zo en stelt ons in het gelijk?Wij zijn nog niet zo rijk als bovengenoemden en houden, zoals de meesten hunner ook wel,neem ik aan, respect voor de wetenschap.Wie stelt de ware wetenschap in het gelijk?Wij zijn niet alleen.Het internet democratiseert en schuift meer en meer de bonzen opzij.
Einsteins zwaartekrachtsgolven schuiven de leuterpraat over het koolzuurkwaad in het klimaat vanzelf wel opzij.

0706 2017.
Zie archief dd 0706 2017 de vraagstelling om met een electronisch,Steiners’synthetisch item, in bluetooth opstelling geschikt geschikt binnen 2computers geschikter 3 items parallel2 als 2verbindend als 2 geschikt,geschikter als derde computeritem alleen inputs 4 kaarten3 en als interface+1 als geggeg anders als 2 dec 3 beter lezend aflezend grote getallen 3exp2 vlugger door te rekenen nu het doorrekenend gaat door rekenkracht eenvoudig verhoogd door Steiner’s synthetisch item electronisch verbinden 2 parallel gaat. en als inputs 3,en als derde gewone notebook anders geg.lezend,doorgaat als 1×2x andere machines,rekenmachines als in ruimtelijk parallele opstelling tot de operatie rekenoperatie en zonder probl 4 ruimtelijk 3 zonder zonder terugkerend ruimteprobl (3.2) door tot de operatie+1 alleen rekenend rekenfuncties priemfunctie 10 reeel (zonder)rekenprogramma 100 als rekenfunctie 100 niet,als priem niet 1x niet,10 analytisch,1×3punten,analytisch+1 tot 2gehele in operatie+1 op kracht versterkt door,binnen beide rekenmachines voldoende door en voldoend voldoende door door zonder als geg 75 priem niet,fungeert alleen als gegeven zonder teken Steiner-item hier in regeliing digitaal bij ons,om geg 2 machines rekenmachine op verhoogde snelheid door te laten rekenen grote gehele getallen tot 3exp2 te lezen af te lezen in display+1 als de volgende grote gehele gehele,nu het zal gaan ,1X,teken alleen,niet Combinatie niet,zal gaan langs eenvoudige weg de rekensnelheid,( om tot,tot om), tot Resultaat 3exp2 op te voeren,M.v.M?//Tot zover mijn vraagstelling.
OPM.
lees wel,als toelichting duidelijk,archief dd 0706 2017 pag. 3 door bij #NOTE.

0806 2017.
en gaan we hier in studie,alleen in de sterrenkunde de studie door,1x 1x als in dezelfde melkweg de baan,volgend een object als Aarde levensecht mee 1opvolgend object mee
gaat alleen bij ons 6baanelementen5 door, terug te rekenen,rekenend gaat het op afstand te rekenen,(alles berekenbaar), tot punt eenzijdig (eenzijdig) ruimtelijk geschikt 3ruimtlijk2 lezen,(*),alleen rekenend,(als geheel berekenbaar),op te geven,tijd EN plaats te bepalen,(isokaedrische )punten2punten 2 isocoordr coord bij ons als het gegeven te nemen,doorrekenen.Andere planeten als vol aards leven zijn er niet,ook niet andere niet,niet in ons stelsel melkwegstelsel niet andere anders te bepalen,ten enenmaleniet anders te bepalen,alleen te rekenen,discreet rekenend 1×1x niet anders te achterhalen
*lees in de sterrenkunde bij ons terug,voorheen behandeld,buiten 2 x1x melkweg,op afstand bij sterrebeeld ,,de Stier”gaat als 2 banen,wegen,1Xstralezend te rekenen 5 rekenend 3 tot voldoende gegeven,(niet verder doorrekenend niet,niet tot geg tweerekenen niet door,nu het het gaat in theorie axiomatisch in rekenstelsel bij ons bekend als laatste uitbreiding 2 niet voor teken nemend,hier niet zo uitbreidend nemen,hier te rekenen als tot 3 voldoende voldoende te rekenen),alle s als 5 berekenbaar en volgens conditie 5 berekenbaar bewijs,1×1x.

Andere planeten zoeken wij niet op.

Opm
voor de sterrenkunde aanwijzing te lezen,archief achterzijde pag 4 dd 0806 2017,specifiek als aanwijzing in het rekenen te nemen,te nemen, beide Aardes verder doorrekenend te nemen,bepalend 2 behandelend,1×3 rekenend punten 2.1 te nemen, 6punten 1x als tot 3 te rekenen,te nemen,beter rekenend te nemen,duidelijk nemend,doornemen binnen onze melkweg,om beide andere Aardes binnen onze melkweg langs kortere weg,rekenweg, rekenend op te sporen,aan te wijzen,af te tellen op hun beurt ieder in de tijd ,geschikt tot geschikter in de evolutie als bij ons als voorheen als bij ons in het heden,en gaat rekenend 3stelsels 2 doorrekenend,1x(zonder) sexagecimaal,en de andere stelsels wel duidelijk,(aanw.in ons archief# dd o906 2017 aanwijzend af te telen geschikt nemend te nemen,EN in de natuur wel bij Einstein anders 1×1x in de tijd anders bij ons,hier voor genen nagaand anders gepositioneerd als bij toeval in voorstelling nemend,bij Einstein 1×1x(anders) bij ons voldoende tot 1×1x voldoende tot1 bij ons,nu het axiomatisch uitbreiding,(lezen bij ons), geschikt rekenend tot zekerheid door te rekenen gaat,als Uitspraak als voor Darwin te doen,bijv als voor de mens als bijv tot de Neanderthaler en als tot de homo sapiens,als tot zekerheid,beiden niet een van beiden genetisch volledig uitgestorven,kortom men zal beter niet definitieve conclusies trekken,wellicht andere mensachtigen(ook wel de mensachtige meer mens niet uitsluiten,de astrologie werd hiervoor al afgeschaft,zoals nodig de klimaatwetenschap per heden te annuleren,kortom als vraagstelling in de evolutieleer ,kan de evolutie,anders muterend sneller verlopend elders verder dan op onze Aarde bij ons,en ook wel geheel leeg,zonder leven,als per ongeluk alles geraakt op dood spoor geraakt,geheel leeg,uitgestorven tot de grens als limiet +1 lezend ,lezend alleen opmerkend alleen vormen als virussen c.s.blijft de vraagstelling?Hold voor conclusies en uitspraken ,formuleringen per definitie voorlopig onzeker)
.Lees voor dit onderwerp door in archief dd 0806 2017,behalve pag 4 achterzijde ,alleen de overige relevante gegevens alleen,tussendoor vermelde gegevens relevante, te lezen van pag 1 t/m 4, anderen lezen niets,ook het geheel niet,pag 1 t/m 4 dd 0806 2017 niet,niet voor hen te geef,(voor hen voortijdig,voor hen alleen later te geef).
#zelf nagaan te nemen de van toepassing zijnde gegevens te nemen,de overige vanzelfsprekend te respecteren,niet nemen,niet meenemen,natuurlijk niet….

en ga na,voorlopig, te rekenen
10planeten3 binnenplaneten bij ons transformatie tot 1/2 door te rekenen,(hiervoor bekend),
duidelijk aan te wijzen,tijdruimte als bekend 2coordinaten als isokaedrische2 voldoende bekend
elders in melkweg 10 objecten als onze planeten in hun stelsel transformatie tot 1/2 op tijd door te rekenen,3binnenplaneten teraedisch(e) coordinaten tot 1/2 mee door te rekenen,en als geheel+1,barycentrisch als tot+1/2,1xals transformatiie transformatie(S),geschikt,geschikter,alsgeheel bekend binnen tijdruimte te rekenen en wel als rekengegeven (10S)als bij Gauss het gegeven,op te,halen ,haalt 1x als gebeurtenis in voorstelling te nemen,2×1x bij ons als geheel 10 planeten buitenplaneten 3 binnenplaneten mee als geheel +1,(bij E,Noethe geg lezen),en 1×1xals geheel+(andere)1,
te nemen als uitbreiding te lezen,behalve binnen het stelsel van onze zon en planeten,elders als Steiners meetkundig perspectief,1x te rekenen,en doorgaand
als voorlopige rekenprocedure op te geven,
bij Steiners stelling 1x(geschikt traagheidsmoment tabellarsch aanwijzen geschikt aftellend te nemen,1x door te nemen (on)geschikt
onvoldoende Chi kwadr tabel +1 geg
1x p geschikt 5,n geschikt 18,
voldoende voldoende Fisher tabel geschikt q 18 als 2.55/3.85 en q17 als onder n geschikt zonder 10,lezend nemen duidelijk
2(58 schrappen),3(85 schrappend),gaat alleen als andersom,q17 en p onder 7
2,(62),3,(93) beter niet schrappend nemend,voor Klein gedurig +1 door, doorekenend nemend,(in de natuur,hier astronomie wel,in theorie niet) doorrekenend mee,en ## ,nemend bij Klein als het gegeven viergreep te rekenen,3punten analytisch geschikt,en bij ons bij Perelman als voorheen tot 2,1,gaat wel mee 1×1x extra aanwijzend geg,voor programmeur geschikt,nu het gaat,hier aanwijzen d als 10S als het geg als Gaussgeg,wel hier bij ons door tot 20 D,discrete gehele hier
als discrete 27 en 31 als gehele aan te geven,nog 18 andere gehele te achterhalen,nu het waarnemingen per computer doorrekenend gaat niet zonder laatst bekend gegeven ,,priem”,recent bekend,in 2017,terug te lezen), en bij ons als Fermat driehoeken lezend als de laatste de driehoek het punt op afstand oneindig 100 alleen eenzijdig geschikt eenzijdig eenzijdig als 1punt 2complex niet zonder beide andere ,elk voldoende pythagoreisch in zijn driehoek,pythagoreische tabel duidelijk te nemen,(in te zien),waarnemer,programmeur rekent wel door,aan rekenmodel 17 uitgebreid door.
AANWIJZING.
geschikte drietallen als pythagoreishe geschikt nagaand als tot geschikt opvolgend tot de gelijkheid als tot +(andere)1
te lezen en door te lezen op tabletten oude kleitabletten,als Pimpton (bijv) gegeven anders wel andere tabletten tabellarisch geschikt geschikter
in ander stelsel,talstelsel+1 wel,tot eenmalig 1×1x als het enige geg bij ons het gegeven,(geschikt te rekenen rekenen).
##Opm.
0906 2017/1006 2017.
en als aanwijzend geg tot installatie in andere toepassing,als pag8, 0906 2017/1006 2017 archief toegevoegd,coordinaten gehele 3gegeven tenemen,rekenen nemen.,
hier ook uit te schrijven
chi kwadr. tabel
1punt erbuiten ,buiten de halve kromme,de geschikte,erop als erop op afstand erop,als erop lezend,duidelijk te nemen de kromme+1 de halve te nemen,
de andere tabel Fisher-tabel
1punt 15,10 duidelijk te nemen te lezen alleen Hyp+1 als kwadr als alleen te rekenen nemen alleen,en duidelijk als in een richting tot 15,15 lezend
te rekenen te nemen onder 10 doornemen rekenen 3.3 duidelijk in de tabel
beter in 3 dec 2rekenend doorrekenend 29-9 verbeterd 6-3
het gegeven 3 gehele Discrete coord,type wijst zichzelf aan,
en mee als gegeven in de bedoelde toepassing, het gegeven het in ontwerp opgemerkte item duidelijk in productie 3D productie te nemen,produceren.
(barycentrische 2,1×1x gaussische 3 type logarithmische 1x andere 3 mee,
en
tienrekenend voldoende als tweerekenend doorrekenend simultaan e-rekenend als 5 tot 3 door,1×1x complex als tweerekenend als tot 3 door als het geggeg als andersom 5.3 het gegeven doorrekenend te nemen,duidelijk nemen,en in de sterrenkunde anders,rekenprocedure te nemen,duidelijk nemen,
en wel,
wel,en hier op te schrijven,voor astronomie uit te schrijven,
typen gaussische coordinaten beter verbeterd uitschrijvend te nemen
tot 3 gehele rekenend te nemen,binnen de sterrenkunde in de rekenprocedure geschikt 5decimalen bij Gauss tot 3 gehele coord in de constructie,en (archiefgegeven,zelf beter uitlezen,zie pag 8 dd 0906 2017/1006 2017 ),1x(zonder) 4 geheel geen decimalen,anders 3 ruimtelijk geschikt coord Cartesiaans gehelen ,als aan te brengen te nemen,het Steiners extra item te installeren in de constructie geschikt positionerend nu het juist zuiver door te rekenen per computerpragramma te nemen gaat (en) in het andere programma computerrekenprogramma- productie programma 3D gaat,ook voor hetzelfde ontwerp,1604 2017 t/m 1006 2017 gereed, in concept gereed.
en wel,
wel te nemen,
hierna later wel,bij voorkeur eerder,wel voor de kennis van model rekenmodel 17 concept heelal uitbreidend rekenwerk meenemen,duidelijk meenemen rekenend meenemen,
geschikte geg meenemend,wel duidelijke te nemen,duidelijk duidelijk nemen te nemen.

1106 2017
lees archief dd 1106 2017,archief toegangelijk,toegestaan ad 2.1 en 1,2,pag 2.1 en 1.2 zelf niet toegestaan,behalve,toestaan, voor cooperatieve medewerkers,alle,en leest belangstellende buitenstaander alleen 1-A4tje(ad 2.1 en 1.2,andere ontwerpen door t/m
,,machines,vergruizers, om zeldzame metalen in gesteenten te bereiken,1×3 boorkoppen2″.
met dien verstande,lezen belangstellende niet door,niet de laatste notitie,aangemerkt met een blauw kruisje rood,deze notitie claimen wijzelf om te rekenen als aangegeven tot
analytisch 5,1x om zelf,studievrienden, het doorgerekend gegeven tot ontwerp vooraf voor te leggen aan onze professoren,Prof X,prof Y,prof Z zonder een verzoek daartoe in te dienen bij de bankiers aan de Oostkust van Hillary en Bill C. niet andere ook niet aan de nieuwe financiele grootmachten,meestal gevestigd aan de Westkust met hun eigen wijze gouverneur van Californie dichter bij China en het Alibaba-goud.
Wij blijven het standpunt huldigen het verstand,het kapitaal, zit in de kop van onze geleerden.Hun uitspraken zijn niet af te doen met: ,,zo,ook maar weer een mening ook?”
(Gauss,Einstein,Kloosterman,Kuiper,Archimedes,Hilbert,Lorentz,Dirichlet Le Jeune,Fourier,Hamilton,Maxwell,e.a,allen keren zich vandaag om in hun graf,Poincare en Steiner,ga zo maar door,Abel,Galois,Brout,E.Noethe en vele andere met hen voor hen en na hen.Wijzelf blijven nog even.Okay?Men is nog niet van ons af.Okay?).

1206 2017/1306 2017.
Studie.Ga na,
(later) in complexe voorstelling (te) nemen in theorie
Big Bang +1 origamiontplooing tot de volgende te vouwen,terug te vouwen te nemen
op schaal tot 100 ruimtelijk te nemen,
nu als tetraedische(e) voor 3 lichamen binnen onze melkkweg,projectief 1×1x coord teraedische zonder e en niet niet 1x terugkerend 10e
zonder tijdprobl timesheet uit te breiden,
en algemeen,later wel,nu wel, binnen de ruimte de wereldruimte,tot alle tetraedische geschikte driehoeken 1x projectiet analytisch 5x 3 hoekpunten,1x 20 x 5×3,
en zonder
tijdprobl mM zonder probl donkere materie energie,opgelost
tot tijdschema gegeven 1×17xexpx20 x5 x3
(zonder)7
alleen binnen universum gereed te verklaren,VOORLOPIG,hierna anders,verbeterd,(tijdlengten als perioden lengten tijdlengten kwadratiisch,tot ipunt op grote afstand+1,1x als punt,gaat tot ons als op verre afstand door[(zonder 7), als geg 6oneindig1x,x als op verre afstand ,,Stier",door,lees morgen verder,neemt hierna anders door,(Aanw.:gaat na geg RICO geschikt bepaald,andere sterrebeeld,zonder !/R,niet1/R een geg Resonantie niet een geg( zo) niet geg,alleen alleen als( R- 1),,Stier"' het gegeven tot ons in ons sterrestelsel het gegeven (on)volledig onvoldoende alleen,en nu het (wel) doorgaat(wel) te rekenen te rekenen doorgaat, niet zonder bekende geg,ouderdom heelal vanaf Big Bang geg,en niet zonder geg te nemen,nemen, gebeurtenis zon verschuivend complex over lengte complex lengte een punt,(gebeurtenis bij ons bekend in timesheet)erbuiten hier te lezen alleen te nemen door te nemen alleen ,ons sterrestelsel zonder ,,Stier" het geg R-1 doordoor te nemen doorrekenend, zonder ,,Stier'' verder],voorlopig tot hier,verbeterd tijdgeschikt morgen verbeterd door te gaan,
vandaag voorlopipig,
in 1×10exp10×20x5×3
leest 3x 10 exp2 als kwadr,,1x mee
tot 1×10 exp12
3×10exp12
leest1×3xexp13 beter 1×3x 5x exp13 (+)1x,
en neemt bekend geg huidige leeftijd heelal,onnodig 2x op te merken, wel nemen opmerkend op schaal tijdschaal eschikt 100 schaal 10,rekenend meetkundig doorrekenend meetkunden10,beter 3 meetkunden alleen na te gaan,morgen verduidelijkt,

en na te gaan te verlaten de theoretische uitgestippelde banen,graafen paden meerekenend in theorie mee 1×1x,niet zonder hierna door te lezen,in studie door tot relativiteitstheorie niet zonder kwantum mechanica,hierna duidelijker,

doorrekenend timesheet tot geschikt in te vullen te nemen,tijd.ruimte gegevens voor beide melkwegaardes geschikt mechanisch zonder energie probl door te rekenen
binnen BigBang+1theoretisch gegeven geschikt in voorstelling geschikt ,en niet zonder de vorige,overige gegevens in deze blog berekend voor zon ,Aarde en ander planeten als hulpgegevens,doordoor te rekenen te nemen,niet als overtollige lezend,beter nagaan,te nemen,in eerste instantie,(later commentaar svp),
AANWIJZING.:neem waar nodig,behalve de genoemde tabellen,(Fischer,Chi kwadr,Student),mee de andere tabellen,behalve de norm. verd.,nemend alleen tekens nemend voldoend,voldoet,(bij de norm verd,teken lezen,nemen. bolcomplex als gehele 3 geg alleen ,voldoend,halven lezen nemend)1,5x,en zomede stochastieken bij bron Kuiper genoemd,om niet zonder andere getalsystemen,talstelsels,wel anders in de tabel bij de norm stochastiek alsnog mee te nemen door te rekenen tot eind universum,eindpunt universum in mathematische zin,en terug, door voor de gegevens melkwegaardes door tot berekenbaar,nu het (beter) gaat niet zonder het bekende gegeven huidige leeftijd heelal bekend als juist aan te nemen te stellen,als 1×1x,

en Vat op origami complexe lijnmeetkunde,Steiners gegeven zonder cirkel complex als punt 2complex, alleen projectiet alleen 1×3 a-centrisch in model bij ons 3complex2 alleen.
en,
en wel doorgaand,in studie te nemen,en de volgende spreker, in tv-programma, ,,mind of universe”Juan Maldacena,(dd 1207 2017),af te wachten,info betr.voortzettend fysisch onderzoek in theorie,(#0pm), samen relativiteitsttheorie,kwantummechanica te verstaan,door rekenwerk aantoonbaar juist weer te geven in het model rekenmodel 17 heelal concept tot hier reeel tenminste ons vermoeden,tot bewijs nagaand speciale rel.theorie tot als algemene relativiteitsttheorie,gaan wij mee na bij Einstein bij mercurius speciaal correctie niet alleen algemeenalgemeen bij Einstein,(lees geg Venusonze correctie in deze blog terug) bij ons doorrekenend als algemeen tot onze vemoeden bewijs gerakend niet alleen voor planeten 2 binnen melkweg als Aarde niet alleen,ook golfmechanisch zwaartekrachtgolftheoretisch niet alleen op grote afstand doorwerkend niet alleen ook analytisch 100,1x,(vermoedend) bewijs,(zeker) bewijs veranderend klimaat,(up 2gr C) aardatmosfeer over 100jaren te gaan niet alleen,ook veranderlijk,de maanbeweging als (anders)wel terug door tot Meton -vast na 2120/2121,(lees het gegeven in deze blog terug),
Discussie,men kent ook andere typen origami,en behalve Einstein 1×1x,[en E.Noether,wiskundig,leest geheel,1x1x discreet rekenend mee],kent Einstein toe 1x andere theorie,toe,(zojuist in 2017 bewezen), [Einstein tot 3,kent zwaartekrachtveld theorie toe,1x zwaartekracht golfmechanisch theoretisch te lezen,(zo)juist practisch juist zuiver algebraisch
door te rekenen te rekenen per computer door te rekenen ,lees hier vooraf,ook wel hierna te lezen,anders als zwakke krachten geg op verre afstand versterkend tot ons,1x versterkt tot aardmagn veld bij gevolg het gegeven,(voor klimaatverandering terug te lezen in deze blog ) lezen (en verandert iets electrisch veld,gaan we niet na,te geringe verandering),gaan wij wel na,golfmechanisch na voor Aarde en Maan,veranderend,(geheel terug te lezen in deze blog),niet zonder overige studies
theoretisch duidelijk quantumth.en rel.theor. en fysisch kleine deeltjes snaartheorie duidelijk voldoende aan fysici laten,beter aan hen over te laten.

#Opm. en bij ons door,in studie sterrenkunde door, door in het systeem rekensysteem talsysteem 3 gechikte, (2Selectie2),door4,3geg(geg)door,2 selectief1 anders door tot 2,1 en als tot (optie 2.1),berEkenbaar per computerrekenend tot rekening, (hoofd)rekening +1,voldoende berekenbaar binnen ons model in eerste instantie( zonder) vierde geg in eerste instantie 2x1x,wel door voor binaire gegevens door,door zestigtallig,1x,1x rekenend,en beide(n) terug door terugrekenend als 4 simultaan3 mee terug 1x1x zonder(3.2) ,door,1x lezend 1x rekenen te nemen 2,1, ( bij ons tot Perelmans'bewijs Poincare),gaat bij ons,en wel 1x( on)bekend (S) als 2S voldoende als bekend geg opmerkend meenemendrekenend te nemen ,gaat reeel,en in tweede instantie,bij Einstein derde eerste,reeel 1x1x voldoende voorlopig in rekenonderzoek (en) waarnemingsdata aan 2items binnen onze melkweg, het systeem sterrensysteem (en)als items objecten erbuiten ,behalve ,,Stier" projectief 1x1x ander beeld,sterrebeeld,andere als ,,Stier"tt zoeken,aan te wijzen,2x aanwijzen te rekenen te rekenen op geg 1xRICO,(1x),wel voorlopig geschikt,en anders weL andere beperkt geschikten beperkt te nemen, aanwijzend.,ga na bij de Sitter,reeel,berekenbaar,1X, en (Optie),reeel,1(x),aan te wijzen,af te tellen,berekenbaar voldoet aan postulaat bij ons tweede object als Aarde in melkweg bij ons voldoende door te rekenen,bewijsbaar tot 5x per conditie voldoend tot drie,(Aarde endoplaneet,2 andere exoplaneet) //.
boven terugplaatsen .&....baan twee objecten als ons sterrensysteem
anders (3,2) door,2selectief1 1xanders1 door,q,m 1x1x1,alleen als kwadratisch4 simultaan3,door door als in tweede instantie eerste,boven terug in te voegen,
(on)nodig
,hier door duidelijk rekenend,lezend rekenend octaal,Dec,twaalftallig alleen q.m kwadr alleen,3 simultaan 2 doorrekenend tot 1,1 alleen in de natuur op te merken,hier in de sterrenkunde te rekenen twintigtallig isokaedrisch,1x als coord aarde,tijd,ruimte geschikt binnen onze melkweg als ons,(en 1(x) optie) ,tot (1x1x1)optie mee door te rekenen,aan te wijzen,beide berekenbaar stellend 1x1x1,q.m.kwadr, (en) optie (q.m) geg geg (1x1x1),doorgevend aan biologen,genetici door te geven,aan hen specifiek over te laten,nu het voldoende bewijs,postulaat,stelling bij ons voldoende berekenbaar gaat.
Wij eindigen zonder per 1306 2017 uit te wijden duaal geg te lezen,vanzelf lezer wel duidelijk,leest terug voor dualiteit voorheen in deze blog,hier als dualiteit in rekensystemen,en alleen coeff binaire tabellarisch te nemen,en als dualiteit in twee andere stelsels,alleen twaalftallige en octale nemen lezen rekenen doorrekenen geschikten maanden,dagen,weken1x niet 4x wel,,geschikten door tot ons stelsel als het tientallige alleen als voldoend gewoon door te rekenen,behalve 1X gaat het niet anders,Dig+1 het gegeven prograammeur bekend,anders wel duidelijk,andere typen origami's,ook voor lezer duidelijk,gaan wij in dit verband niet na,onnodig als geg,niet nagaan,wel beperkt nagaand alleen type vierkant papier als basis orgami aanwendend,anders niet tot de vereiste getalgeg magische vierkanten geschikt door te nemen draaiingen tot geheel aantal als 5,1x zonder probl,(stoch tekengeschik en zonder tot geg A.van den Brandhof,ref.kennislink.nl/publicaties/17-x-17-probleem-opgelost,anders niet tot als geheel aantal,zonder resten3dec2, nemen,niet anders 3.3 lezend punten( discrete) geg 29-9,als q2 onder p1 doorp2onderq2,4gehele3 te rekenen,door te rekenen Discrete gehele,nu het gaat tot 3 gaat als tot 20 discreet rekenend gaat,door gaat in het rekenen bij ons(teruglezen Perelman bewijs tot Poincare 2.1 )hier 1x1(x) tot 2.1,1( doorgaat,(en tekengeg als S/(1x2) opmerkend 1(x) te nemen,nemen) gaat 't Fisher tabel het gegeven functioneel nalatend n.b.het gegeven 4 beter3,(duaal als bij Klein meetk geg viergreep 3 het gegeven, 1(x),1(x),1(x) nemen wij aan ,stelt zelf,stelt zekerheid zelf vast ,nu het gaat,toegestaan lezen,beperkt nagaand nemend te nemen,behalve ene type origani nemend,zekerheid+1,1x bewijs,nu het gaa,studiegegeven juist binnen heelal model rekenmodel uitbreidend axiomatisch uitbreidend rekensysteem 2,zonder teken,hier Dig+1 lezen,beperkt nagaand te nemen,tot bewijs berekenbaar5 gehele als objecten 3objecten,elk planeet in zijn stelsel van zijn zon en planeteten elk,specifiek 2x1x1x als 1x1x elk (andere)exoplaneet rekenen te nemen,en zeker bewijs aannemen,1planeet Aarde tot heden geschikt blijvend endoplaneet, nemen wij vast aan als bewijs,(bewijst zichzelf,bewijst zichzelf in de tijd geschikt,vooraf wel door waarnemen, waarnemingen nemen,wel voldoende data geschikt doorrekenend nemen tot timesheet gereed).

1306 2017.
Wake up call voor toezichthouders,rechterlijke autoriteiten en parlement,
Uw kinderen onverantwoord opzadelen met PGB schulden,als passend in het kapitalistisch,liberaal socialistisch complex blijft ongehoord.De slavernij wordt niet opnieuw ingevoerd.Schaf het nieuwe systeem maar beter weer af.
Aanbevolen,,TAKE 5" ,D.Brubeck,om te ontspannen.

1306 2017.
doorlezend,elders,archief dd 141306 2017.
hier vermoedens doorlezen,
niet voor toepassingen andere origamis dan vierkant vel als basis, andere toepassingen voor andere levensvormen,gaan wij ook elders niet na,
hier op aarde vermoedend voor kennis der natuur vermoedens nalopend gaan wij voorlopig beter(alleen) na,
bijv.voor walvissen tijdelijke verandering in magn veld,leidend tot de obstructie op hun tocht de stranden van NW Europa en op West Nieuw Zeeland de stranden evenzo een barriere
bijv. voor bijen problemen met tijdelijk veranderende verdeling van energie over het spectrum van zonlicht blijft niet anders als optie bij ons als voorheen een vermoeden,
en bijv.voor aal en palingen storingen door veranderende zeestromingen,ook door als in temperatuur veranderend water opnieuw problemen met toegankelijkheid van nieuw te zoeken paaigronden,(voorheen al lastig,waar vistrappen ontbraken)
en voor mensen vulkanische activiteit vermoedend,zal het niet (catastrophaal) een activiteit op Ijsland niet zijn,kan er spoedig een komen op of nabij Nieuw Zeeland zal er een aan te komen zijn.
En vele andere veranderingen stelt ieder van ons regelmatig vast door de klimaatverandering blijvend,en blijven soorten veelal wel voortbestaan,buffer voldoende,zo niet wordt hun einde gewoon natuurlijk,tenzij sommige soorten blijven door van de ware natuurvrienden tijdelijke bijstand te ontvangen om te overleven,zo niet blijft het geggeg ,,survival of the fittest" enigszins gecompliceerder voort bestaan als hiervoor.
En tenslotte kan de jeugdige googler,die voornemens is zeeman of ruimtereiziger te worden,nagaan of na een geslaagde carriere,de planeet Mars zijn vredige rusthuis kan worden,de buurplaneet,waar het magnetisch veld terugkeert,wel levend in de hoop,dat zich daarmee om Mars voldoende atmosfeer bevindt,hersteld met zuurstof en al,anders moet hij water meeslepen, zelf op Mars licht water,licht van gewicht verslepen,en op den ouden dag,kost het ook den ouderen man-reiziger in ruste weinig moeite gewichtloos water achter zichzelf aan mee te slepen naar zijn Huize ,, Rusthuize Weltevreden" gevestigd op buurplaneet Mars,en om ook wel met gemak zijn hele hebben en houden voor zichzelf uit te duwen daar naar toe,zoals vroeger zijn grootvaders met hun kist zonder wieltjes,met dien groten,zwaren kist vol spul terugkerend uit den Oost,van het verre,schone Insulinde,hun gordel van smaragd,(verd. ..verduveld als het niet waar was). Quo Vadis.Het leven blijft goed.

13/1406 2017.
Voor ons zelf.Discussie.Riskante voorstelling.
nagaan 1x10 log zonder tekenprobleem niet voor energie het probleem,
in voorstelling nemen
1xzon1x(andere )zon,elk in stelsel 1o planeten en leest elders onze zon,planeten10,
merkt op,en leest 7 krommen functioneel punten op afstand 1x3punten tot 20 binnen 3meetkunden2,1xcommutatief+1,
1X10D(ec)
en (zonder)de andere 10 niet te rekenen
te rekenen op octaal 1x3 als op 1x2x twaalftallg te rekenen gaat zonder probleem tekenprobleem wegnemend,complex getal grondtal pi (Archi.spiraal)ook niet tweede probl.niet e niet( poolco0rd geschikt)
hexaedrisch in N,nu het gaat bij ons te lezen te nemen (weg)nemend nemen,(geg S/(1x2) tot (x) geschikt,nemen,
en zonder norm bol ,halven 2x3/2,wel,conditie, n.b. doorrekenend,halven, voldoende zonder pi alleen axiomatisch 2 het gegeven,uitgebreid in het stelsel bij ons hier in stelsel rekenstelsel geschikt bij ons nemend,zonder terugkerende nememd te nemen,nemen ,nu het in de natuur 1x3 gaat ,(3xzon 3x planeten 10)alleen 10 D,(getal decimaal nu 10 cijferig geheel getal)
en wel als geschikte studie ref lezend Biruta Kressing,organicode,npo.nl dd 1106 2017,wetenshapsdocumentaire
mede te lezen voorlopig riskante vraag te stellen
planetenstelsels2,elk zon en 10 planeten ,zich sneller versnellend,in voorstelling door baan als binnendoor door cilindrische buis,van elders binnen de melkweg tot elders geleid zonder beweging als Brownsebew. random niet lezen niet ,door tot elders elders,bij andere (onze) zon(en)10planeten inkomend geschikt 1x5 zonder 2 als coordinaatgeschikt geschikt 5 stelsels coordinaten 1x3 geschikt isokaedrisch,en,en bij Gauss bij teruglezend bij ons voldoende ruimtelijk 1x1(ander) constructie(s) 1x1xpunten als 17hoek ruimtelijk punten 3 punten 2 simultaan doorekenend nemend,en neemt Baruta Kresling als logarithmisch gegeven energie restprobl weg,practisch aantoonbaar,vooraf uitbreiding berekenbaar..
Aanw.: logarithmische spiraal deellengten punten complex projectief 1x1x als op de tot taps-conisch toelopende cilindrische figuur lezen,te nemen,door te rekenen rekenend nemen
Opm.(ver)onderstel,(veronder)stel,neem het maar aan,1tijdstip als vast,3planetensystemen 3 zonnen 1rekensysteem,zal vast sexagecimaal zijn,bij ons bekend,het tijdstip hiervoor wel omrekenen,als tijdstip de zon verschuivend over complexe lengte een punt,een trilling ten gevolge,(teruglezen in deze blog) en de energie niet zonder 2 andere zonnen in hun systeem te vereffenen,de eerste vereffent samen met Aarde energie voor proces van beweging,de volgende,neemt energie vereffenend weg als te lezen als energie als voor instrumentatie te lezen te rekenen,optimaal getalmatig in regeling te rekenen,
nu het gaat als intrippend,indraaiend geheel 3x een zo,elk 10 planetenen
rendement het geg (te)lezen te rekenen
n+2/n lezen in theorie het geg , zo ,ook in de astronomie op te merken,als optimaal energie verwerkend lezen,
doorrekenend per computer berekenbaar zal 't wel gaan,ons postulaat te bewijzen,niet zonder waarnemingen nemen, waarnemingen nagaand tot zekerheid nagaand vast te stellen
tweede exoplaneet,voor ons,snelt versneld als voorbij als aan ons voorbij in de nieuwe situatie samen met Aarde en onze zon,op bizondere tijdstip bovengenoemd,de samenstelling als voltooid opvattend
neem het maar vast aan,als uitbreiding van ons model rekenmodel,en gaan wij niet in op filamenten etc,de verwerking van donkere materie,energie aan fysici overlatend uit te drukken quantitatief wel te verstaan....,later wel,hier
beter ontvouwen lezend ontvouwend 4orbitalen3configuratie8 als 1x1x functioneel harmonisch nemend te nemen,neemt zelf wel,
8orbitalenconfiguraties3 als 1x1x functioneelharmonisc,werkt 1xanders zelf wel
3orbitalen8constellaties2 ,ontplooit als geheel,1X
(houdt niet over,ziet niet een optie,vereffent energie).

1406 2017.
timesheet gereed,zie 1406 2017,archief,1A4tje.,1pagina

1506 2017.
en ook wel als uitschrijving,rekenvoorschrift,1A4tje,arhief dd 1506 2017 1pagina1 ,incl. ad1.
(Eureka....?...,kom langs voor een check,pse}.

1506 2017.
[In den Haag lopen ze rond,als zombies,als Stasi-lijken en als Nazi-lijken.De goeden niet te na gesproken.
Vanuit Hilversum hangt men hen aan hun lippen.Behalve zij,die de eer aan zichzelf houden en een eigen geluid laten weerklinken.Hora est.
Dan maar de beul uithangen.Wij deinzen voor onrecht niet terug.Voor onrecht van China in het verre Oosten niet ,tot onrecht in Californie in het wilde Westen niet,en hier voor onrecht vanuit in Den Haag al helemaal niet.Te bekrompen zonder te denken in het recht zonder voldoende wijsheid,grof onrecht].Men laat niet met zich spotten.
[Ieder,die ik gekend heb en die er van gehoord had,dat ik niet goed van zinnen zou zijn,ook de vriendelijksten onder hen,de sympathieken incluis ,moet nog wel even iets te weten komen.Hier moet iets recht gezet worden.Er wordt een misdaad gepleegd.Overal ter wereld wordt een valse krankzinnigheidsverklaring aan een vijand opplakken bij wet als misdaad gezien. .Laten we dan tegelijk de proeven op gezonde en zieke personen in inrichtingen,instituten en erbuiten bijv in klinieken sperma van illegalen aankopend, publiek aanpakken en meteen aan de kaak stellen,zonder dit onrecht dood te zwijgen ,en dat men onwaarachtig van ,,verworvenheden" spreekt,als het gaat over het toebrengen van de dood aan het begin en voor het einde van het leven .Daarmee kan niemand een minderheid afschepen,een kleine minderheid niet en een grote minderheid helemaal niet,zeker niet nu de meerdeheid van de wereldbevolking blijft denken als ik,of men het nu leuk vindt of niet,wij leven te graag,en de discussie bot afkappen door van ,,verworvenheden" te spreken, blijft onbehoorlijk.Op weg naar de democratie met minder geldzucht en minder vraatzucht,minder moord,zelfmoord,dubbele moord en allemaal moord.En moordt anders maar voort.Maar beweert niet dat het normaal is.Doet niet of het normaal is.Omdat jij het zegt].

1606 2017.
berekenbaar bewijs gereed,1A4TJE,archief dd 1606 2017 1pagina1,1 ncl.ad 1.
(Und Genossen,Studiumgenossen, …..be sure,no doubt).

1606 2017.
uitgaande van kwantummech.,kwantumfysisch geschikt,Steiners geschikt
gereed,tot eenmalig bewijs,1x,1x,hier kortheidshalve,zie dd 1606 2017,bij vorige A4tje mee 2 incl ad 1 mee.
(en als het even mag..?..,….forward, soldiers of the universe…).

1706 2017.archief
geschikt verzamelde gegevens rekengegevens tot de uitbreiding bij ons in de sterrenkunde
aanvullend timesheet te rekenen, dd 1706 2017 archief 1 A4tje.

1706 2017.
studeer zelf,en lees hier doorschrijvend uitschrijvend geschikt ,en mee doorlezend voor een check geschikt svp doorlezen,
als Stelling v,Steiner voor 3 gehelen2/Rotatie(s) tot als geg 1/R /theoretisch als geg 2 krommen deelkrommen(e),4lengten deellengte e als geg als punten
om en om tot logaerithmische kromme ons geg hier 1punt 10 complex als geg en als geg 4punten 3 om en om
analytisch +1 lezend
en als Pappus breidt uit lezend,vermoedend als Poncelet zeker
analytisch +(mee)1mee
[niet zonder tabellarisch+1 als formulerendgeg lezen,als tekengeg ,traagheidsmomenten geg al bij Steiner een tabellarisch gegeven te lezen wel leen,als teken te nemen,nemend}
1x1x (stelling Pascal+1),terug 3 ruimtelijk2, als gegevens lezend,nemend tot als geg Stelling Brianchon,Pascal 2punten binnen een driehoek 1punt hetzelfde,
en
1x (zonder) vierde punt en zonder oppervlakgeg,en als halve wigvormige oppervlak wel 1x1x 1x als punt 3complex zonder 4 als geheel oppervlak 2x1x als 1x1x niet niet te rekenen als deeloppervlakken 4 niet,(te complex) ,in de sterrekunde hier 1x Aarde,zon 1x melkweg geg zon 10 planeten,1x niet zonder tweede gegeven(andere) zon in melkweg met 10 planeten)
en ,theorie,alleen elke zeshoek rangschikking+1 alleen rechtsom lezend+1 nemen,
[bij collineair wikipedia duidelijk googlend nemend,commutatief meetkundig geschikt als omhullend meetkundig gegeven te lezen in de natuur neemt zelf geschikt lezend te lezen erbinnen wel duidelijk lezend commutatief+1als omhullend meetkundig gegeven te lezen in de natuur lezen 2x1x als cirkel 1x1x cirkelgeggeg Br.,P. bij ons anders niet 9puntscirkel 10 anders niet tot gehele getallen 10 ongeschikt (priem) 1 onbekende,en wel teruglezend hier, door 9puntscirlel 10 projectief 1x3,,merkt op als geg vs en vvs+1 doorlezend (zonder)oppervlak als onbekend,(10S) cirkeloppervlak complex in geheel mee,1.5 x (mee als geheel het halve gehele complexe nalatend geg boven bij P,Br. het halve het hele meenemend te nemen,nemen,meenemen)
(licht toe,omtrek alleen het geg nagaand en duidelijk geg tabellarisch (als tabellarisch Steiners gegeven behorend bij zijn Stelling het gegeven tot de gelijkheid+1 als tot 3 als te nemen,alleen lezend,1x nemend lezend),
1x doorrekenend gegeven
getaltheoretisch door driehoeken wigvormige projectief 2 halven 10 geschikt,hoekgetrouw+1, hoekpunten 10hoekpunte 5
en alleen waarde 1o waarde onbekend 1o priem onbekend getalwaarde 3 complex 2 reeel
nu het bij ons gaat,in voorstelling nemen,,en 20combinaties 10 nemend,
1x1x punt v Steiner geschikt tot constructie+1 duaal 1x1x
tot coord geg
hier klezen karakteristiek+1 lezen,in tweede instantie eerste te nemen,systemen 5 coordinaten systemen,3 rekensystemen geschikt doorrekenend te nemen,nemen,aannemen als berekenbaar bewijs voldoende 2 x bewijsbaar 3 noodzakelijk,toont natuur binnenkort zelf aan,
wel aanvullend als verbeterd nagaand,
wel ,,Pascallijn" googlend aanwijzend,
en wel 2 lijnen bij ons 2x een zeshoek
tot de gelijkheid+1 lezend rangschikking +1 als tot 120 tot 130 geschikt,
en alleen (rechtsom) geschikt geschikt 1x3 lezend,
tot 60 mogelijke zeshoeken punten bij ons lezende 2x1xlezend als Pascallijnen punten 1x1x als hoekpunten als tot 1x1x1 punten 100punten,alleen door tot 110 lezend meelezend punten priemtheoretisch geschikt,als tot 130 zonder configuraties,onnodig hier onnodig na te gaan nagaand,1x1x niet nagaan 10 niet,en als terug te lezen geg te nemen,1X als geheel,1x,hier niet configuraties niet punten configatief niet,analytisch niet anders nagaand,
duidelijk 1x functioneel3 punten 100punten analytisch 3complex 2 het gegeven als volledig bewijs aanleverend
(dag jaar binnen 100jaren 600 zonder 150 al in 2470 ,niet zonder als correctie,getalregeling 3x zonder 1x onnodig bijregeling niet anders lezen,schrijft onze Functie Schrijft 1x en wij schrijven voor timesheet uit als Constellatie tot jaar 2440,uitbreiding gereed,nu het beter stellend gaat als tot 2470 beter zonder geg 1x3 bijregelend energie 10 efficient geschikt,geschikt gaat,1x als geg constellatie geschikt in jaar 2440 gereed,(wijst zelf uit 3constellaties2,wel beter nagaan).

1806 2017.
schrijft uit,
en gaat als geg als punt als aangrijppunt als tekengeg alleen 100 punten als voor vectoren,(getalvectoren punten lezen),100 geg tekengeg (x) als tekengeg v licht lezend lezend alleen,
functioneel complex,(cycloiden),1X lezend als10 rekenend (geschikt) door,1(x),1(x) discreet+1 doorrekenend doorrekenend tot als geg 3.2 door
{zonder 10.16 en zonderzonder(2x1x als octaal},
en rekent doorrekenend 2 constellaties tot geschikte door,
rekenend tot 12 (on)voldoende +4,1x1(als tot hexadecimaal ,1x),
1x onvoldoende octaal niet voldoende
24/16 (on)geschikt
rekenend 8,rekent 1x3 complex tot gehele
zonder 2x1x als zonder hexadec 1x1x niet zonder(als teken v licht)
1x1x1x als octaal als 1x1x tot als 2 exponentieel5 als geschikt 5 Hilbertse gehele als 3 gehelegehele
negatieve algebraische+ gehele(onvoldoende)gegeven,
door (bij ons)
als 1x te stellen,en te rekenene tot mu kwadr+1,(functioneel op te merken)
als Discreet 5 bij Moebius bij ons functioneel,(4 gehele zonder 7),
tot 3 algebr.algebr. als Hilbertse gehele gegeven 3 gehele gehele
doorrekenend door te rekenen
1x3 zonder 10 configuraties,(bij Steiner niet hier)
1x2 lezend nemend
1 functioneel1
als laatste 7 als 4 andersom3,
rekenend 10 rekenend doorrekenend 100.(43),
voldoende ,wel andersom
als 139 (zonder4) als ,en als op te merken (functoneel+1) opmerkend,,
gaat theoretisch getaltheoretisch terug door laatste(n) laatste drie anders tot 14185....,
en rekent theoretisch fysisch golfmech+1mee door
als geheel,1x tot als geg 137,bekend,hier in de natuur,
(2constellaties3),practish onvoldoende,
theoretisch voldoende ons gegeven, nu het eenmalig rekenend 1x,1x gaat Perelmans gaat 2,1 ,HIER, bij ons gaat als tot 1,1 gaat.

1806 2017,door,(getal 141851 lezend),door lezend uit( te0 schrijven doorlezend tot practisch teheoretisch voldoende
neemt 1X(teken17) algorithmisch 15 algorithme
laatste(n) 3cijfers 2 als andersom als door,
tot 65 door
zelf tekengeg als andere 6(Poncelet)6,
1x (zonder)7,(en niet verder lezend 47 niet lezen),
gaat 10 analytisch 1x3
Pappus,Poncelet lezend stellend door tot 10cijferig getal stellend te stellen
rekenend geschikt geschikt zelf geheel geschikt 8cijferig geheel getal
doorrekenend binnen 8x8 schema als het halve 1x3 als 1.5 x het hele doorrekendend +4 tot 100,en bij Steiner als 4punten3,
gaat het alleen als kwadratisch 10 negatieve verschillen 2,
en 1x imaginaire,((Kw.( niet kwadr lezen.)), anders 1x 10geg 6,4 anders geg tot (3.2),
lezend te lezen 3 constellaties2,
andere 2 NIET,hier NIET,NIET tot geg 1Constellatie1,(andere1,elders ook niet),
wel functie rekenfunctie analytisch getallen gehele rekenend nemend,functioneel1x,1x,
en wel functie +1,rekenfunctie 10 analytisch
functioneel nemen,meenemend nemend
bij ons systemen 3rekensystemen 2 geschiktgeschikt meetkundig 3 te nemen
1x1x (discreet) 2 methodisch 5x tot 10 rekenend getalheoretisch priem theoretisch
tot (pkwadr.+1) doorrekenend2 (methoden)geschikt analytisch 5,1x,
alleen tekengeschikt 10axiomatisch in stelsel rekenstelsel 2 axiomatisch,(bij ons uitbr teruglezen) zonder laatste probl ook niet voor teken,
wel duidelijk duidelijk
tot pkwadr.+1 als door als voor teken door als in een richting alleen door
lezen 2p+(andere)1
te nemen priem 10 waarden alleen 2waarden3,waarden 1x1xwaarden 1 complex3
andere 2,
1x,
hier beide(n) als simultaan en wel 3 methoden2 anders1,
rekenend te rekenen 5e rekenend (voldoende) tot (e),(e),voldoet 2 rekenend complex tot (e),(e),(e) ,
gaat hier in theorie in de sterrekunde alleen ,1x,golfmech +1,(on)voldoende,gaat,voldoet,gaat mee alleen voor teken fysisch electrisch alleen electrodynamisch,( als voor een golf electronen 2orbitalen 3 alleen teken electrisch electrodyn. geschikt tekengeschikt,lezend),nemend alleen 1x tekengeschikt te nemen,te nemen,meenemen
duidelijk duidelijk duidelijk
alleen 3 constellaties2 alleen zonder als (andere)2,gaat het zonder 10configuratief,
{bij Steiner bij ons axiomatisch de uitbr te lezen,
en als ruimten deelruimte,1x3 deelruimten 5,bij Steiner zonder ruimte eenmaal niet rekenend te nemen,
bij ons methoden 2 methodisch 3 situaties5 geschikt rekenend nemend,
in rekenoperatie door zonder 1x ongeschikt hexaedrisch niet nemend te nemen,(ruimtegeg bij Steiner lezen alleen),wel na te gaan geschikt,1x punt rekenpunt bij Cayley na (te) gaan cirkelmeetkunde geeft het gegeven wel aan,
door door
alleen 3 octalen tweetallen lezen,doorrekenend tot 3
1x (Discrete) analytische 10 (geschikte)
geschikte DiScrete 10
Steinerspunt gegeven niet configuratief niet,
1x (andere) 10 complex geschikt (3 constellaties2),
en voorts in studie
in geval (on)volledig(on)voldoende bewijs rekenbewijs,ook in studie nemen
bij Steiner in grafentheorie door tot probleem Steinerboom door( duidelijk te) nemen,te nemen,
en geeft programmeur zelf wel aan aan waarnemer als volgende opdracht aan,anders geeft andere ,als wiskundige,wel mee aan,
door te lezen,studieref wikipedia onder ,,Steinerboomprobl" door in studie nemend tot onder ,,Steinerb.pr. " onder sub. ,,algorithmen" door doorlezend in studie nemend,anders niet volledig in bewijsvoering door ,theoretisch practisch, niet door volledig anders niet,1x1x als tot 3constellaties 2het bewijs anders niet,

lees wel mee in archief dd 1806 2017 ,1A4tje
#NOTE,beoordeel zelf als aanw.en als geg bij Gauss,techn geg in ref ,,Prins",als w 2pi het geg, zelf opzoeken( pag... ,,Prins")',hier op te merken en als geg mee functioneel mee als
schema 8x8 schemageg functioneel mee

1906 3017.
2308.
archief dd 1906 2017 A4TJES 1 t/m 5 ,hier kortheidshalve als samenvatting toelichtend ad 1906 2017 gegeven
110j na gebeurtenis Maan,Aarde,(in Augustus 2121)
door,terug door
tot 2440,geheel+1,door geheel+(andere)1 door tot 2308,
(v+1 lezend,132 duidelijk te nemen,nemend niet zonder proefondervindelijk waarnemend duidelijk nemend,2x1x opmerkend
verschuivingsgeschikt,1x1x(andere) verschuiving waarnemingsuitkomsten geschikt doorrekenend rekenend te nemen,anders niet tot theoretisch,practisch noodzakelijk bewijs

Aanwijzing.
waarnemingen,waarnemingsuitkomsten geschikte te nemen,door in rekentest door,
en 6x geschkten,in het rekensyteem twintigtallige geschikte te nemen tot verschuiving te rekenen,de andere in het systeem rekensysteem+1 te nemen 10x geschikten12 tallige geschikte te nemen,
en 15 x als vast octalen geschikt te rekenen ,blijvend als punt onveranderlijk mee bewegend rekenend tot Signaal+1 door in computerrekenproces door tot gegeven,Signaal lezen,interface +1,punten2punten3,leidend (afleidend) tot de conclusie,gebeurtenis in 2308,gaat niet formeel zonder theorie 3getallen 1o cijferig 2anders 6cijferig 1andere 8cijferige 1x1x8,en tot de conclusie+1 te rekenen,te rekenen op theorie 1x3 getallen,verplaatsend niet gegeven,1x2 getallen het gegeven ook in bron C.Reid op te merken,
(en wel mee op te merken nalatende geg mee opmerkend, in ander studie aanwendend te nemen,ook in de sterrenkunde bij ons fysisch door in studie fysisch voor licht door,in de sterrenkunde tot vlg uitbreiding,later wel),
hierna verder,,,hexadec " als gegeven verwerkend,pag 6 dd 2006 2017,ook binaire als geg beter nagaan....en zonder twaalftallig beter verwerkend,punten in ruimte(n) ledig 600 als 400, ledig te nemen 450,11/2 x mee tot>1000 als tot 700,terug d00r tot 750,kritsch geg als resonanties geggeg 1x1x resonanties 2 zonder derde geg 1/R niet een geg..

2007 2017.
waarnemingsuitkomsten uit te wijzen vooraf aan 2308 het gebeuren 110 j vooraf,in 2198
tot uitspraak en conclusie te geraken,
afleidende geg te lezen archief 1x7 A-4jes dd 2007 2017 daartoe doorlezend te lezen.

2007 2017
[De vraag,gesteld aan onze klimatologen,of hen bekend zou zijn of in de laatste periode van 1000 jaren in onze landen een winter zou zijn aan te wijzen zonder een etmaal vorst of nachtvorst,bleef onbeantwoord, moeilijk,hoewel bekend in onze geschiedenis in de middeleeuwen een periode van alle dagen doorlopend regen en regen gedurende anderhalf jaar,(waarop een hongersnood volgde)].Daarmee kom je niet verder.En de polltiek heden ook niet met alle afspraken niet en met hun klimaatverdragen niet.En samen gaat ook niet ,niet langer samen mee met de bankiers in hun rondpompen van geld niet Het blijft onzin holle lucht als koolzuurkolder te verkopen tot men tijdig inziet,dat de termijnen voorbij zijn.Deze zienswijze te uiten wordt niet alleen ongewenst geacht,men betiteld haar als abject.

2106 2017.
waarnemingen en rekenproef om voor het jaar 2198 de Concl wel/niet als juist te bepalen,archief 1A-4tje dd 2106 2017.

hier verder,
en gaat niet verder gegevens nagaand te geven,de nomale bol 100 de complexe 1x de hele 1×3 de halve niet verder nagaan,
doorgaand,
merkt op,merkt de volgende verd,de binomiale op,(on)geschikt om te nemen,(licht toe bino. niet een scheve),beter 6×20 de stochastiek doorlezend tot 1,
door tot de volgende Weibull+1,1X,x te nemen tekens nemen, alleen als scheve te lezen,B=1 parameter geschikt 1x nemend, (1×1x andere2 schrappend 2×2), door tot de volgende,de exponentiele verd exponent 3/2 , exp+1nemen tot 5 nemen,andere 2+1 tot 3 nemen, het veranderlijk geg (5.3) terug in de F-abel terug 3.5 andersom andersom 5.3 het geg,1×1x te lezen te rekenen alle waarnemingsdata geschikt rekenend te behandelen tot de conclusie bepalend 2,of in 2198 de gebeurtenis of in 2308 en niet eerder

2206 2017
en mee als gege als een check als een zelfcheck
100 punten 10 ruimtelijk 3projectief 1×3 door 1×2projectief,
gaat als geg 4×3 punten 1×1x (andere mee)
tot veelhoek als paralelogram door als 5hoek,1xals zeshoek 2×1x als 1×1x door te rekenen tot 2driehoeken2 (geschikt) hoogtepunten als dezelfde (projectief te nemen) 2punten zwaartepunten,1Xanders 2punten3 nemend te nemen,als binnen trapezium 1×1x (ander)zwaartepunt,(1 zonnestelsel 1oplaneten,het ander anders binnen 4punten te lezen te nemen) als erbuiten binnen wigvormige deel projectief,eenzijdig alleen binnen 3hoekpunten 2hoogtepunten1x als zelfde punt complex te rekenen,
en Fisher tabel verder te ontsluiten te nemen,q=3 p=20 ,
3punten4 het geg 3/4 als andersom functioneel 4,3 nemend te nemen,nemen en
1xnemen tekengeg (opzoeken) in bijv T.C.Fry ,,probability and its engineering uses.” aan te treffen.

2306 2017.zie archief dd 2306 2017,A-4jes 3 stuks,
hier,
afleing verkort,gaat niet zonder dierenriem gegevens en meetkundig,behalve
Plucker,Steiner
Ponclet,(Steiner)
en Menelaos 1x,(x) geg 6geg 5 geschikt
meetkundig Projectief,1X Monge1×1x, niet zonder geschikt 2 mee,(Meunier,Desargues),
en vermoedend anders zekerheid te rekenen
(en gaat,rekent als Perelmans als bij ons tot 2.1 hier in de sterrenkunde als tot 1.1),
vermoedend Poncelet,Steiner,(ander geg mee) niet zonder (vermoeden) Pappus geschikt analytisch,analytisch +1,
verkort tot zekere gebeurtenis 2198 door te rekenen.conclusie bevestigend berekenbaar 2×1x voldoet 1×1,absoluut meetkundig,
(en wel Peano rekenstelsel 10 hier bij ons 1×1x door te rekenen nu het axiomatisch uitbreiding bij ons het gegeven toe te staan rekenend gaat).
wel,
ook doorlezend meelezend 3pagina’s extra dd 2306 2017,
en nemend als termen Napierse gegevens als sommen tot de volgende (factoren) Briggse+1 mee,
lees zelf archief pag.4,5 en 6 beter teruglezend ,(zie archief resp. als 3,als 2 tot als 1 doorlezen en verbeter zelf,tot
4,voorheen 3 )als geg oneindig t als 1/oneidig,nu het gaat in programma door tot #door
Peano in stelsel als voltooid te nemen als (bekende) gegevens,in ons zonnestelsel voldoende bekend,data in timesheet en als coord
geschikt meetkundig differentiaalmeetkundig 1×3 doorrekenend tot 1×2,voldoend als geggeg in het geheel,3zonnestelselgeheel 2 mee,
rekenend als stelsel Peano,1×1xvoltooit voldoende te rekenen,niet verder doorrekened nemend,duidelijk samenstellend 15 algorithme het gegeven duidelijk te nemen,nemen,programmeren.

2506 2017.
beter in studie vollediger nagaand,
en beperken we ons tot de sterrenkunde,en rekenen anderen wellicht bijbekhorende fysische gegevens bekend als materiedonkereenergie mee door,
nagaand en in voorstelling objecten dierenriem in voorstelling mee meenemend en behalve behalve snijpunten 2 lezend hemelequator,ecliptica ,2×2 nemend,andere nemend(2×2) nemend ,lezend geg als sn.p. melkweg,(1 aannemend te lezen,de andere complex voldoende geschikt),1×1 mee in complexe voorstelling te nemen,vollediger doorrekenend te nemen
tot gegeven als punten 2×3 punten als hoekpunten alleen als driehoekhoekunten alleen in voorstelling te nemen,nemend,
en na 2/3 ecliptica objecten dierenriem voortbewegend,nagaand als situatie geheel,1×1x (over 180 gr lezend te nemen
doorgaand,en voor hemelpool de situaties de bewegende melkweg onder een hoek als te volgen,alleen lezen,
analytisch beschrijvend 2 situaties, als banen,lijnen 5lijnen10 over bol hemelbol lezend,1x (anders) onder een hoek tot dierenriem in volgende waarnemingssituatie waaiervormig geheel gaat 1x zonder S als probleem,10S lezend2×2 banen,aarnemend1geschikt mee,duidelijk analytisch 5,1x,
en rekenend doorrekenend te rekenenvollediger als tot 17 punten rondom 3 als geschikt,gaat complex door door te rekenen 2punten als veelhoekspunten,opmerkend,terug te lezen bij ons,beide constructies 2 als geg als van Gauss bij ons in de sterrenkunde als teruglezend geg,(teruglezen bij ons,behandeld hiervoor),hier vollediger reeel,methoden2 methodisch 3 geschikt 1×3 punten,
en merkt hier duidelijk op te nemen,nemen aequipotentiaalvlak halfvlak als lijn,(centraal binnen dierenriem veschuivend,lijnpunten 2punten 3
en melkweg vlak 2 vlakken1 draaaiend,indraaiend, projectief 1 snijlijn snijpunt complex wegdraaiend platvlak halfvlak dierenriem vollediger in voorstelling te nemen,
merkt theoretisch mathematisch gegeven
na te gaan complex gegeven als Pluckergegeven als snijlijn als vierde punt derde als tweede boven ook wel te lezen,en wel duidelik te nemen,duidelijk volledigerrekenend te nemen,nemen,
en gaat beter (lezen) projectief nemend na,(merk als ref op,lees ref in archief dd 2506 2017 door),
als gegeven cilindrisch vlak projectief als halfvlak plat vlak,
en erbinnen complex reeel als een rechte een kromme te nemen als rechte 1×1 ander punt mee alleen (en ref ligne de striction lezend),vollediger
3punten 2,doorrekenend 1×1x (zonder)vierde punt niet anders tot als binnen eiv.lich punten 2 centrale punten 1x(anders)1x bij ons in de voorstelling te rekenen,volledig
samenstellend rekenend doorrekenend te nemen te nemen te nemen dierenriemgegevens en melkwegstelsel-, (voorlopig onze melkweg alleen ), gegevens
te rekenen duidelijk te nemen,als uitbreiding nagaand duidelijk rekenend stellend duidelijk te nemen,nemend,duidelijk nemen,
behalve als voor stelsel van zon & planeten volgende afplatting (afplatting +1) doorrekenend duidelijk,reeel te nemen,(timesheet aanvullen),mee,reeel mee,
nu het gaat,wel op te merken ,opmerkend arrangement opmerkend, als geg conoidegegeven als Catalan oppervlak geg als lijn regellijn gegeven op te merken als geg te nemen,
en als geheel(geheel) het linkerlid dskwdr+1 lezend tot de gelijkheid+1 te lezen,het r.l als product product, 1×1(x)als geggeg
te nemen,neemt zelf wel nu het bij ons bekende onbekende,(complexgeg) coord geg bij ons door te rekenen te nemen rekenend door te nemen wel vanzelf wel gaat,
AMENTMENT,nu het samen beter verbeterend vollediger stellend gaat in 2198 het ene stelsel 10 objecten en hun zon ,in 2308 het andere stelsel,niet het onze,wel als in toestand als het onze,onze zon en planeten .in 2440 de toestand,(te beginnen reeds vlg eeuw reeds met onze maan veranderend in stand,en nu reeds begint het al met klimaatveranderend bij ons op Aarde, met temp.verh. met 2gr Celcius omhoog,niet hoger, en niet anders in de discussie,nu sluitend.Discussie,klimaatdiscussie, gesloten).Alles per computer door te rekenen,nu het,cards,rekenend getalrekenend matig getalmatig 1×1x voldoend tot opl niet anders gaat).
ref.http://www.mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid.shtml

2606 2017.
Aanw.
voor waarnemingen 1A4te dd 2606 2017.
ook hier wel uit te schrijven,
Aanw.:als te schrappen als Napierse geg 20 geg 3 als te schrappen (meeschrappend) 4 (Briggse+1) geg 3lezend als meeschrappend te nemen,gaat functioneel als geheel(geheel),1x
en
lezend tot 10 binomiale coeff.
tot rij als Stifel,Pascal als tot rij 17,1x tot 10 terug
anders doorlezend Newton,(ref Oosthoek,zie onder) coeff als gebroken zonder 4punten als coeff als punten 6punten in de constructie (S) ruimtelijk 3 bij ons als beide,als bij Gauss beide,3 ruimtelijk2,
gaat 9punten10 3,2 (on)gechikt,1x (zonder)4probl 3 (on)volledig als3,2 door (zonder,keert terug) zonder vs en vv(s+1) niet,niet anders
zonder probl
gaat simultaan(simultaan) als 2 gehele 3
negatieve 1x als geschikte 5 methodisch 3 gehele gehele binomiale,1x als verspreid,verdelend gschikt functioneel
en gaat in dezelfde richting 1/2over een hoek
punt dierenriem lezen ,nemen tot 2punten1 melkwegbanen 2banen 1 nemend
op afstand geschikt rekenend 2punten 1 x1 geschikt,(en gaat vanuit dierenriem,niet vanuit mp na,in ons modelheelal zonder m.p,niet aan te wijzen),
in voorst. nemend 1punt dierenriem als diametraal 180 gr beter terugdraaiend telezen duidelijk te nemen,
en als 10 geg punten waarnemingen te doorzoeken,
als ,,priem” alleen 2 w3 complex1duidelijk te rekenen,en waarnemingstijd voldoende nemend,
eenmalig geg 1×1x nu het duidelijk rekenend gaat,het Newtons geg ,,binomium van N.” duidelijk als het bepalend geg te nemen gaat,(uitbr timesheet ,behalve 2440,nu beide andere data aanvullen opnemen)
ref.H,D.Kloosterman, ,,Oosthoek Encyclopedie”onder,,,Binomiaalcoefficienten”,onder ,,Binomiale verspreiding”,onder ,,Binomium”.

2706 2017.
toelichting,
intheorie getallentheorie,1×1x
gaat als geg als functiegeg
en haalt als derde gegeven paradox+1 lezend als getalgeg nemend als geheel getal alleen als priem als gegeven
complex 10 als getal waarden 10 getalwaarden 2w3 complex 1 als priem bij ons als waarde teken 1x als geschikte ruimtelijk in een richting net anders,
en gaat na ,(als toepassend in de ruimte bij ons lezend ruimtelijk het gegeven voldoende te nemend,nemend als ,,U-bocht” het gegeven hier lezen),
gaat practisch theoretisch als geg na,1x binnen de getallentheorie als erbuiten 1×1x erbinnen theoretisch binnen de theorie in de sterrenkunde,
doorgaand te rekenen,te nemen,

en op afstand gegevens geschikt,lengte als afstand,
(andersom) als 4punten3 nemend tot verd, tot geschikt
bin.verd 2 als tot 3 negatieve geschikt 1 mee te rekenen,complex rekenend
als geheel meerekenend rekenden door te nemen,
3verscillen2 ,
en andersom door punten2 door op afstand geg 10 lengten afst gegeven,
1x tot punten 10 punten analytisch 5,1x,(en bij ons tijd,ruimte geschikt als coord als dezelfde te rekenen,zonder probleem),

dan weer getal als gegeven doorgaand te nemen,dan weer
negatieve waarden vrschilwaarde negatief als 1×2 logaririthm waarden geschikt ,geschikter (zonder) andere
als tot als geg (Briggse+1),1×1x als 10 waarden 20 Napierse tot 1/2
nu het punten als 6unten als 2×3 gaat
beter ook bij Kloosterman aan te treffen,differentiaalmeetkundig,
1X gehele getallen bij ons methodisch 2 tot 3 doorrekenend Projectief Monge,!x geschikt,
geschikter per computerrekenend laatste bekende gegeven,(theoretisch,recente als priem,2017 bekend in Ned.,teruglezen in deze blog),
voldoende,(1x verder) meerekenend mee in computerrekenprogramma
tot conclusies 2 doorrekenend te nemen
als berekenbaar aan te wijzen 2 stelsels zonnestelsels ,elk 10 planeten,
per 2308,resp per 2198 aan te wijzen vooraf aanvullend binnen uitgebreid timesheet onder te brengen//

[pse let it be,let....N.N... carry out check,en breng het daarna dan maar hoger op,ieder weet wie wij hier bedoelen,
hij is in de buurt van Lorentz geboren,en bijt hem toe,..,,bedankt,wel bedankt".../opm.bij hem vraagstellend om als geg als nulpunt zonder optie bij ons bij hem zijn geg als nalatend tekengeg opmerkend mee
mee te nemen en door door te rekenen als rij+1 als Tayloreeks complex 1x1x niet ln+1 niet,zijn tekengeg opmerkend opmerken
wel 1x als 1(x),(x) als 4/3 door te rekenen te nemen,1x1x doornemend tot ,(Aanw.:zonder ln)
Briggse+1/(lnkwadr+1) als terugrekenend nemend 1x als 1.5 x geschikt,(algebr.geschikt),gaat,
gaat op verre afstand rekenend tot ons doorrekenend ,(zonder 7 oneindig lezend,(nemend),zonder tekengeg oneindig,oneindig+1 als zes oneidig niet lezen,ook niet te nemen niet),gaat 10 ruimmtelijk ,1x geschikt 3 ruimtelijk2 door, tot bij ons door ,te nemen exponent +1,exp.2,nu het gaat lengte tijdlengte, 8, periode+1, kwadr.alleen,door rekenend te nemen, tot datum 2308 en tot datum 2198,1x als tekengeschikt 1x3 gaat het alleen in voorstelling te nemen ,reeel, duidelijk].
tot beide data doorrekenend te nemen,(zonder 4/3 als probl laatste tekenprobl 2 ook niet probl].
2906 2017.
door onder volgende blogtitel ,,rechtszaken afhandelen” door per 2906 2017.

Facilitystudy 0804 2017

8 april 2017

Ga na,lees terug en stel samen,
behalve bij ons teruglezen tot Baruch-Tarski paradox,mee als voor licht zonder gegevens andere alleen rekengeg,
geschikt mee door voor modellen half)on)regelmatige(n) punten lezend nemend meenemend punten als bolgeg meenemend
samenstellend doorlezend meelezen fysisch theorie kleine deeltjes,en bij ons in theorie hiervoor punten op afstand tot sneden,beide kegelsneden
te lezen te nemen rekengeg nemend ,behalve geg als nagelaten geg van licht om complex door te rekenen
behalve drie laatste deeltjes als eerste twee door te rekenen,en als licht 2 fotonen licht eens rekenen zonder 2.1 het probl niet,(lees terug en zie {Perelmanns opl voor Fermat,
merkt op,rekent telkens ruimtelijk driehoeken Fermat priem door tot de Laatste(n),bekend recent in theori als ,computerpriem”" verder ,(1ox) ruimte 1o ruimtelijk 3,(als tot +1/2,1x telkens geschikt lezend nemend),
en gaat 1x S-getallen 100,(als complex Gaussgeg 10 S bij ons terug te lezen),
neemt nu wel ConStellatie,Configuratie, Conjunctie(S) in studie , hier wel,(voorheen niet,lees terug)
en gaat hier wel verder na als massa energie als massa afvloeiend,(als voorheen),hier verder te beschrijven,door voor gehelen,energie als pakketten te beschrijven door te rekenen,energie als voor een golf tot 3 punten,als quantummech,1X,x als exp de toestand zonder licht als tot 3 gebieden door te rekenen,coordgeg te rekenen,donkere materie energie te rekenen op geg Hyperb als kwadr,het geg blijft 10,anders niet algorithme 15 ,1x anders als algorithmisch 10,gaat het niet anders 15x nemen,
verklarend,
zonder licht,als andersom nagaand niet een beweging, nalatend geggeg als tekengeg licht 3,mee zonder massa ook niet M,tot 5 tekens 2 terug door als tot 3 door,gaat na,stelt het geg 5.3 complex als rekengegeven
toelichtend,
en gaat als andersom door,nagaand 5gegevens ,practisch tot 2/p door ,lezend als zonder Temp.geg, als verschillen 3 zonder Q/T en (QT),1x niet,
merkt het geg op als een geg niet voor druk niet,ook niet als v licht niet,niet een geg v druk,
rekent alleen 1×1x anders door
rekenend behalve sneden bolsneden als bij ons hiervoor als halven voldoenden tot 5
mee in het complexe rekenen mee
gaat na beiden als kegelsneden bekende als halven te nemen,gaat alleen punten na,op afstand te rekenen
tot,en blijft bij ons geg onze coord te lezen rekenend binnen model 17 heelal rekenmodel rekent als coord 20 specifieke bij ons,(tijd,plaats dezelfde) door 5 coord
coord als getallen gehele complex (onnodig verder,niet uitrekenen), reeel,1×1x tot 3 andere door door te rekenen,rekent zelf wel zonder probl 7/8 algorithme 15 geschikt te nemen,
Aanw.:laatste halven als kegelsneden hier simultaan rekenenen als geg op te merken terug te lezen in deze blog onder getallenlichaam ,het halve punten op afstand geschikt binnenombinnendoor tot het buitenom niet verder niet gaat ,(zonder afstandgeg en zonder geg voor afstand,ook niet als nalatend geg als priemgeg als het laatste computergeg recent in 2017 gepubliceerd,ongeschikt voor afstand,ook voor lengte als afstand het nalatend geg (priem) niet te nemen,niet nemen niet),
hier te beschrijven te lezen,
als enige geg te nemen,
en werkt 1x,schrijft 1x,rekent 1x als op geg energie voor een golf,zwaartekrachtgolf,afvloeiend,als te vereffenen lezend,beschrijvend lezend practisch in de natuur alleen fysisch kleine deeltjes niet alleen ook andere deeltjes,objecten,ook grote lichamen in het hele heelal mee,nu het functioneel rekenend gaat,alleen door te rekenen gaat niet zonder als nalatend geg door te rekenen gaar te nemen als rekengeg te nemen,nalatend het geg als licht mee om door te rekenen,gebieden donkere energie materie, niet alleen specifiek bij black holes als bekend,nu ook specifiek specifiek a-priori elders voldoende bekend te rekenen door te rekenen.
gaat als geg te nemen
Hyperb 15,als kwadr. alleen, te nemen alleen, (zonder 10 hyperb 100 hier niet te rekenen),15 algorithmisch 1x anders 10 algorithmisch algorithme 15 nemen te nemen,neemt zelf wel.
Preliminary.

wel door,gaat samen door,
kezend samen gaand lezend,mee
ook nova’s meelezend,
afst,ook niet lengte als afstand,niet een geg.
(gaat niet buitenom niet 1×2x als geg supernova’s buitenom niet verder nagaan)
anders nagaan gegeven,alleen binnendoor tot 5 punten 3 te lezen te nemen
langs het ha;ve lichaam als het halve erlangs,(lees terug het model het getallen lich.hiervoor ,en blijft in theorie het geg 17 raaklijnen als punten op afstand geschikt gegeven voldoende na te gaan))
hier voor punten vectoren,1x sterker als versterkt lezen te lezen
gaat 1x als 17x exponentieel 10 alleen
en
100 punten S 10,(als geg als Gaussgeg als getalgeg bij ons lezen) gaat niet exponentieel 3 niet
gaat bij ons tot axiomatisch2 bij ons extra geg mee lezen te rekenen
doorrekenend
gaat wel terug,door binnen door als erlangs,(voorlangs),en mee te lezen op te merken nova’s mee opmerkend mee mee 1 mee,
gaat 3.4 zonder 3.2,(optie) lezen
1x als (reken)optie 5.3 duidelijk,en duidelijk neemt niet als rekenoptie
(wel gaat het 1oalgorithmisch 15 alleen algorithme 15 alleen zo te nemen,nemend,neemt zelf wel)
Preliminary.
en gaat beter zuiver te nemen
gaat als getallen,gehele,als onze coord ,onbekend blijvende hier beter zuiver te nemen,punten binnen de ruimte vectorruimete 3punten te nemen,1xals punt in de ruimte de complexe erbinnen,alleen als punten dimensies geschikt 3 zonder 5 dim niet nemend,behalve wel nemen,zuiver te nemen als zuiver zuiver rekenkundig voldoende voldoene doorrekenend te nemen,drie punten in veld zwaartekrachtveld bij ons op te merken alleen voor potentiaal een bon het gegeven 3bronnen2 opmerkend,gaat alleen doorrekenend te nemen ,10 ruimtelijk3 duidelijk te nemen te nemen niet anders te nemen te nemen,neemt duidelijk zelf eenmalig 10 algorithmisch5 algorithme 15 niet anders zuiver voldoende voldoende doorrekenend duidelijk te nemen,neemt zelf in de natuur hier binnen de sterrekunde de geg rekengeg mee in ons model rekenmodel 17 heelal 17 reeel en practusch alleen in complexe voorstelling tot hier als extensie te rekenen..
(Preliminary)
Note.
beter nagaand,en als 3,1x zonder 2 na te gaan het gegeven na te gaan na te gaan tot 2 bronnen1 (potentiaal voor een bron )opmerkend te lezen als te rekenen,(neemt zelf wel opmerkend te lezen te rekenen)
Note .Supernovageg onderzoekend te zoeken geschikt tot 2 sterren 3 als 1ster supernova en als de andere supernova als andere type dwergster dubbelster opmerkend (en)meenemend de andere bijhorende novageggegaan duidelijk mee (te) nemen aan te wijzen als de geschikte geschikte 2 bronnen1 in theorie,
en erbuiten door tot hier,
samenvattend,
zwaartekrachtgolven geven niet alleen theoretisch inzicht in de evolutie van het heelal,ook,en na het recente bewijs van hun bestaan, door Einstein vermoed,geven zij aan,geven in ons model practisch aan ook de veranderingen van het klimaat op Aarde aan,reiken ons nu als reeel berekenbaar bewijs aan,reiken voldoende kwalitatief,kwantitatief bewijs ons aan.

1104 2017.
[Zij kunnen wel in jouw dossier schrijven,dat je altijd cholera-besmet bent,psychopaath zou zijn,steeds als rode hond rode hond bevlekt zoudt zijn en vol builen van de pest overdekt bent bent,en zo voort,en denken kunnen zij wel,ook wel,dat jij vanzelf wel uit de tijd komt,komt er wel uit, met rood haar, loenzend , stinkend en vol smeer en kankerwratten overal komt hij er vanzelf wel uit,de stinkerd.Maar blijf toch maar oppassen en waar U voor die hond .Zou hij binnenkort ooit niet eens ineens terugkeren, die hond Al Capone met open tb terugkerend die straathond?
Al zou Alexander de Groot me zo behandeld hebben,ik had hem ook een tik gegeven.Al zou Karel de Groot me zo te pakken nemen,ik had hem niet over zijn bol gestreeld.Al zou Hitler,al zou Stalin me zo kapot maken,ik had elk van hen op zijn bek geslagen,had ik het lef gehad.
Ik laat het hierbij voor vandaag nu de bedienden van de Dalai Lama de reuzenpanda's komen afleveren op een juichend Schiphol,allen reizend per bussiness-class.Vervolgens gaan zij terug in hun kooi op de Grebbeberg en elders.
Lotgenoten,laat je niet inpakken.Ik strooi morgen wel eens zand in de motor van de in mijn zaak verantwoordelijke,tenzij hij de eer aan zichzelf houdt , zijn verantwoordelijkheid neemt en ruiterlijk laat weten, misdaad telt nu,vanaf nu ook bij ons.Anders ga ik er zelf misschien zo over denken.
Wel tot hier dan en vooral niet zonder dank aan onze tijdgenoten afkomstig uit centraal Turkije, hun deel van het heelal,hun paradise regained ,en anders dan andere andersdenkenden,mensen vol leven en durf.Men zag een misdaad en greep onmiddellijk in.The unforgettables,de onvergetelijken,de onversaagden worden nog eens zeer bedankt].

1104 2017.
Discussie.
vraag na en vraag door over de toestand als rode dwerg in 2021/2023 van KIC9832227 op 1700 lj van ons en neem mee in studie de vorige rode dwerg anno 2008,
verzamel voorlopig,bouw op
niet zonder derde, Prox. Cent.C,rode dwerg,,niet zonder zonder Alpha Cent.A,Alpha Cent.B,
en merk op
voorlopig voldoende 5 binnendoor ,alleen als voorlangs erlangs,(wel teruglezen in deze blog bij halve getallenlich de behandeling inzien).Just discussion.

1104 2017.
studie.
ga als Resonantie(S) geg van rode dwergen na en leidt af ,los een probl. op,Prox.C als derde component in het systeem samen met Alpha Centauri(beide) reeel in hetzelfde systeem stersysteem,(omlooptijd Prox.C. circa 1000000j) en neem (zonodig) nevelgeg geschikt mee in studie samenhang vaststellend,1×1x tot als
en niet zonder witte dwergen de gegevens mee door in studie mee terug doordoor
niet zonder zonder mee terug door tot als de laatste,(als krabnevel als in de Zwaan als erbuiten) in studie alleen 1 mee terug door na te gaan,
mee nagaand nevels tot de ene geschikte 1×1x als tot de laatste
om het model uitgebreider te beschrijven
1x als 1×1x1 binnen het model rekenmodel de rekening uit te schrijven.Voorlopig.
studiegeg
behalven witte dwergen hiervoor,rode dwerg samensmeltend als nauwe dubbelster in 2008,(en bij ons axiomatisch geschikt)
mee in enen mee en als dubbelster in de Zwaan te verwachten als rode nova in 2021;2022 als tweede geg,
blijft na te gaan Cent A en B
voorlopig voorlopig beter te lezen,aan te wijzen,Resonantie(S) als het aanwijzend gegeven
1x als Resonantie 1x,1x en
1xlezend 1000x
1700j het geg 1×3 Centauri mee als probl op te lossen.(de 1700j als geg boven terug te lezen ,hedenochtend 1104 2017)
vat samen, lost analytisch op,lost 2problemen op, 1x als dwerg ,de rode dwerg aanwijzend anno 2o21/2022 en neemt Prox C probl op,wijst aan in het stersysteem Centaur

1204 2017.
opdracht.
ga na,of S.Sieger stelt als geg binnen de ruimte als geg binnen onze melkweg planeten vele als geschikt niet zonder biologisch leven als op Aarde en verder door
geschikt,geschikter door als in ons model alleen 1planeet alleen en een andere mee in opkomst in de toekomst als tweede eerste niet zonder menselijk leven te voltooien,na te gaan in de tijd
nagaand
als oneindig 100vele planeten na te gaan door te rekenen en aan te wijzen 1×2x tot 1×1x als geg tot als 1×1x1(x) planeten bewoonbare als de onze , Aarde,
lezend 1andere actueel binnen model door 1komende mee niet zonder (1optie) meemeeslepend door te lezen,en wel de 100 overige voordien,nadien als (te)verlopen te zien.(gaat vanzelf,komt vanzelf aan het/zijn einde).
Wel duidelijk,verlaat al de Drake-formule als te theoretisch,gaat door,neemt beter het Kuiper’s geg mee als rekengeg mee te nemen.

Voorlopig.De mens blijft enigszins uniek.For comments only.[Lees ook hierna door voor dit onderwerp.ik blijf bij mijn postulaat in onze melkweg komt 1Aarde als de onze,niet zonder (optie) een volgende ook een als de onze,beiden berekenbaar,aanwijsbaar,hierna duidelijk]

vat samen,
als geggeg functie tekengeg nagaand ,en tot als nulpunt Riemanngeg opmerkend,nagaand door tot als binaireverd nagaand doorgaand nemend te nemen coeff binaire beter te nemen te lezen
tabellarisch punten dimensies verbeterd anders door te lezen,
gaat vanzelf moeiteloos
en later wel door specifieker in onze melkweg tot 1planeet als Aarde en (optie) door door te rekenen,per computer zal het wel gaan,niet zonder Kuipers ‘geg 5.3,specifiekspecifiek tot ons vermoeden als berekenbaar computerbewijs,dezelfde Aarde en als dezelfde andere mens,eenm.eenmalig.
(Aanw.voor onszelf 1×2x als geg 1×1z(2min+1) terug,door mee nagaand tot 15(coeff) mee zonder 16 tallig,rekenend als rekent 3/8 zelf tot 1x (coeff.+1) tot als bij ons hiervoor terug in deze blog lezend en hier te rekenen,later verder te programmeren,vanzelf wel duidelijk.

1204 2017.
ref..#…
nagaand in voorstelling te nemen
behalve Cruinthe verschuivend in 2102 op te merken als afbeeldijng te lezen,
en behalve dualiteit,1X,x op te merken als hiervoor melkweg straten als 2parallel,1x door (bij beeld…,lees terug),
anders dualiteit1x,x,wel bij rode dwergen als afb als Cruinthe verschuivend bij Aarde in 2102 ,als geg op te geven,
behalve behalve 2straten melkweg samentreffend bij,,de Stier”,en erbuiten spiraalnevels,rode op afstand geschikt 3 tot 5 te nemen
nemend terugnemend tot 2 terug,rode dwergen lezend aan het firmament geschikte geschikter tot 3 door als een dwerg een dubbele nagaand
als door te rekenen te nemen gaat het 1X3 ,gaat 15 algorithme15,1×3x algorithmisch 5anders,1x 10algorithmisch te nemen
behalve afbeeldingen rode spiraal nevels tot balkvormige m.w.centrum,door dwergen witte lezend alleen geschikten alleen,totgeschikter
op afstand 1x,1x tot ,,Stier” verder als tot ons door,1x geschikt dubbelsterren rode dwergen nova s10 als geschikt-geschikt te rekenen,
Complex,,analytisch 1X verschuiving alleen te rekenen,werkend te lezend verschuivend lezend nemend,neemt zelf wel, opmerkend door ons in 2102 rekenend op voldoende geg te rekenen,behalve practisch,1x als theoretisch meevoldoende geg voor programmeur mee,voldot als ref
#http:www.math curve//surfaces conoid/conoid..shtmi
Aanw.:zoek nova”s #fysisch geschikte dubbelsterren alleen banen geschikt alleen in voorstelling als Cruinthe om Aarde,tijdgeschikt alleen coord geschikt elders alleen in de ruimte,in 2102 na te gaan,aan te wijzen door te rekenen 10 ruimtelijk,wel duidelijk,en ook wel duidelijk,lees vooraf ook zo de baan van Prox.C en om beide andere Centaur als in complexe voorst,later,ook vooraf,voor bewijs door te rekenen<(behoren als drietal bijeen)
#gaat beter bij ons,(langs kortere weg ben je vlugger gereed),nova(super)nova,als dwerg niet een witte als dubbelster niet een rode,wel als een halve een hele,en als bizonder geval op te zoeken en bij ons axiomatisch geschikt(als geg berekenbaar geschikt)//
To check en/of verbeter anders zelf
Opm. je verkrijgt tot analytisch 5 berenbaar bewijs,
voor de nieuwe maanstanden/voor de klimaatverand,/voor de ijstijden/voor de vulkaanerupties/voor de andere bewegingen zon en planeten in ons stelsel hier alleen binnen hun deelruimtegeschikt als de geschikte bewegend te bepalen tot elke possitie,hierna erbuiten posities in andere deelruimte als te bepalen,bepaalt positie 1x alleen als geheel
en binnen ons andere stelsel,ons melkwegstelsel gaat 1×3,voor energie donkere materie,als bewijs behalve in het balkvormig centrum door te rekenen 1×2x als erbuiten 1×1x als beide andere regionen binnendeelheelal doorrekenbaar ,wel alleen licht als het geg rekenend meetkundig alleen Baruch-Tr paradox terug te lezen bij ons als het nalatend gegeven meetkundig te rekenen alleen mee((teruglezen hiervoor aantreffen data coord tijd,plaats als dezelfde,voor deeltjes donkere materie hiervoor in deze blog bekend),anders niet meetkundig door te rekenen.
En onderzoek in vervolgstudie te geraken tot uitspraak rode dwerg evolutie tot zwarte dwerg.
hierna door voor concept model heelal 17

1404 2017.
allereerst,behalve binnen model het ene geg als geg op te geven,2102 het jaar voor Cruinthe iets verschuivend het geg opgeven,binnen model in complexe voorstelling als lengte geg blauwe dwerg voltooit na. 20biljoen jaar evolutie als tijdlengte als complex 1/2,1×1xals een andere,verschillengte,(geschikte) nemend mee te nemen,rekenend meenemen te nemen en meenemend mee te nemen een dubbele fysische 2mee1mee,(als het soort 2 Centaur1Prox.cC.mee lezend.j,voldoend nemen complexe 1/2 duidelijk verschill 2 te nemen en als derde verschillengte punt in het hiernamaals,aannemend als bekend geschikt duidelijk te nemen 2Centaur als hypothetisch bekend 1000000 jaar tijdengte punt hypothetisch blauwe dw.,hierna 2biljoen jaar ,wel als het andere geg te nemen te rekenen doorrekenend 1/2×1/2×1/2 als quantummech kwadr het geg te lezen te rekenen door te rekenen,rekent zelf als rekengeggeg gegevens licht rekengeg nemend door door tot als 1x (1/2×1/2x!/2),q,m lezen te lezen opvattend 1×1x als punt en als punt 1×3punten 2 in andere ruimtedeelruimte 10 analytisch 5,1x 2punten 3 geschikter,punten zw.kr.veld lezen,neemt Hyp 15 het geg kwdr alleen,
en neem,voorlopig,hypothese+1.1x zekerheid aan,(hypothese Prox.C behoort bij Centaur 2,gaat het,(vlugger gaat het),langs verkorte weg te rekenen tot berekenbare conclusies door te rekenen en a-posteriori het model 2 Centaur1Prox.C vanzelf te bevestigen,*practisch in de natuur binnen de sterrekunde een aanwijzend,bevestigende waarneming te verrichten)
vat samen,2x nulhypothese onnodig te verwerpen,niet verwerpen
actueel,1x verwerpen,Uitspraak model als computerrekenmodel okay.

(terzijde een vraag,
vraag mijnerzijds,wie stelde binnenin de Aarde een in niet vaste materie zwevende harde kern te rekenen,kennelijk niet hypothetisch).

1404 2017.
Big Data,
behalve ,,onder druk wordt alles vloeibaar”, ,,koolzuur broeikasgas”
Asmara den Haag
den Haag Khartoem
Brussel Pyongyang
Peking Khartoem
Ver.NL DDR.
Voltooid leven.Maar ook Warschau-Pyongyang.En ook Maltha-Pyongyang.How come?Who do we follow?

Vrijheid van handelen te volgen, en om daarbij vol geweten te spreken,om te besluiten zelf het graf van koning T.A.Ammon dan maar te openen,of er nu een bermtijdbom onder de dorpel ligt,te ja of te nee,het geeft toch niets,grafschennis verjaart wel.
Of ,even later in de Deventer-moordzaak ,zuiver volgens de wet te spreken om de instructie te geven slachtoffers ‘graf te openen en om om er in alle vrijheid als justitie aan toe te voegen ,dat 30% van het eigen personeels-bestand als meinedig,(in die tijd), te boek staat,wel zo’n beetje beseffend,dat het parlement bijna nooit navraagt ,tot op heden niet navraagt,waar het wel voor de hand zou liggen na zo’n mededeling en de mensen niets anders verwachttten,waar het toch en daarom bij ieder nog anders stil blijft,ieder afwacht , want ook papier als krantenpapier is tegenwoordig geduldig, de revolutie verloopt wel..En macht komt niet alleen uit de loop van een geweer moet je maar als gedachte aanhouden. Laat duizend bloemen bloeien.Ieder wordt er beter van,behalve alle doden,vele onnodig, op de hedendaagse killingfields.Wel kan een waardiger volksvertegenwoordiging in Nederland en in Brussel altijd nog terugkeren om luid en duidelijk te spreken,recht te spreken.Het ligt aan de mensen zelf of het rustig blijft of lawaaierig wordt.
To be or not to be.//gravitational waves.

1504 2017.
lezen als te beschrijven,
waarden functiew complex rekenend,gaat de ene rekenf 1oo als de andere,tot 60 aftellend,1x zonder4×15 w als coeff+1 rekenend als coeff,1x,,als verschuivend te rekenen,gaat door complex,100 ,analytisch 10lezen,als verschillen ,en neemt analytisch 3cyclisch 2,tekengeg 1,5 duidelijk,verder wel(lees terug in deze blog) als tot 120 priemf geg 2opties
merkt in de natuur op als laatste verschil .10 lezend 2 w 1 als verschil in de natuur,astronomie ontaarde punten2 2punten als 1 verschil lengte complex practisch extra geg punt lezen,nemen
gaat binnen heelal theoretisch als voorheen half(on)regelmatige punten voldoende tot honderd mee als voorheen bollen punten tot als +1/2,1x door
in de natuur alleen,elementen Per.Syst.fysisch,behalve bestendige tot 100 gaat 1/2.1/2.1/2 anders wel mee tijdelijke geschikte mee,radioactieven halfwaardetijdgeschikten,
nemend te nemen,meemee nemend,in model (optie) tot moleculen gaat het meenemen,(spec.electrodyn,thermodyn#) te nemen,neem 1X,(1x)**

in de natuur alleen 4,3 in theorie geg analytisch 3 punten als bij ons als bij Riemann,en opmerkend fysisch ,theoretisch fysisch Fermitekengeg verschuift 1x opmerkend beter te nemen fysisch astrofysisch in de practijk 7 deelruimten6 beter als verschuivend duidelijk te nemen,nemend duidelijk duidelijk nemen,zal zijn in centrale balkvormige stelsel deelstelsel als tweezijdig (zonder) gravitatie (on)voldoende 3,2,1x terug te nemen,gaat het eens tekens complexe rekentekengeg 1x anders 3,2 door thermodynamisch3 electrodyn 2 door mee 1geg getaltheoretisch tot2 door alleen getalheoretisch mee 1meemee als axiomatisch het geggeg bij ons mee anders niet te rekenen analytisch te rekenen door te rekenen als voorheen tot voldoende beschrijvend,(bij eiwittenproductie teruglezen),hier door wel 1x(Vorige) geheel mee te rekenen,hier vollediger 1,5 x,en,praemisse,binnen 3punten ,elk ander zwaartekrachtveld,ruimtelijk binnen 4,(1punt complex mee)nemen,aannemen,
zonder als straling,niet licht straling nagaand zonder als andere straling,fysisch kernfysisch ,deelruimten binnen balkvormige deel melkwegstelsel aannemend voldoende zonder riskante straling na Big Bang op tijd ruimtelijk 4,3 zonder probl,gaat electrisch als veld 100 als 100 electrisch erbuiten,als vierde punt geschikt in de complexe ruimte functie ruimte,analytisch 1x punten 3 andere om en om zonder gravitatieprobl 3 andere 5 terug tot 2 terug,gaat alleen 1×1x als andere 10 algorithmisch 15 algorithme 15 alleen het geg tot opbouw bekende eiwitten geschikt,geschikter zonder verstoringen 2,lees neem aan ongeschikten als vergroeingen,een soort gezwellen,tumoren,niet in de zuivere natuur.(praemisse)

**en leest de ene optie,(als f 24 te lezen)te lezen als tot 129 te lezen behalve *32) als compl geg simultaan rekenend exp 3 (getal) duidelijk te nemen,werkt 1x geg 5.3 complex nu het gaat,zonder licht gaat, 1×3 tekengeg nemend, analytisch gaat,
en gaat in de ruimte ook wel door,niet alleen fysisch deeltjes materie energie f teruglezend te lezen,teruglezend telezen,hier door,in studie chemisch in ruimten tot 7 deelruimte door zonder probl exp 10 gaat het chemisch door 6×7 energiegeschikt reactie 3typen geschikt geschikt coeff geschikter activiteiitscoeeff als geg in onderzoek chemisch tot biologisch na te gaan,in studie als onderzoek geschikt,geschikter simultaan biologisch meemee specifiek genetisch veranderend biologisch te betrekken,mee te rekenen,(komt,behalve in lab.te bewerken,plotselinge genetische verandering ook in de natuur wel voor,op te merken,opmerken,doorwerkend )//Veel succes .
# en ,beter facility study opmerkend nagaand in geschikt milieu deelruimte( zonder riskante straling)
thermodyn,thermoelectr. . grav.mee
binnen gesch ruimten als deelruimten tot 7 als tot 6 operaties,als getaltheoretisch alleen als tot 42
(teruglezend laatste deeltjes 2 eerste drie,en hier spec, mee,ook terug te lezen,behalve cyst eine,cystine als geg gaat axiomatisch2 als het rekengeg extramee als geg,zal zijn gravitatie lineair2 mee 1mee(mee
alleen getaltheoretisch zonder 3.2 gaat 1x als zonder kleine deeljes in grote gehelen anders te lezen
gaat alleen als chemisch (zonder)4,1x door in de gewone ruimte door als (q.m.) niet anders als q,m kwadr. alleen
als chemische reacties tot moleculen reeele,1×1x en zonder probl gaat het 1xals 1×1x door door tot hele grote moleculen als proteinen en alleen als bij ons geschikter tot 20 voldoende voldoend als isokaedrische als punten coord als getallen3 rekenend doorrekenend nu het nog gaat,gaat het wel elders in de ruimte ook wel alleen,niet als bij ons hiervoor cystine,cysteine alleen1x 2 andere,buitenaards zonder als gravitatie binnen deelruimte geschikt als het tweede geg ,zwakke krachten lezen(d) 2×2x andere als tweetal cysteine,cystine gaat het categorisch verzamelend opbouwend,bouwt rekenen op,gaat rekeend zuiver geschikt door duidelijk alle(aminozuren) te nemen,,elders,buitenaards ook,,ook tot grote gehele, proteinen , rekenend door,rekenend bekende aminozuren 20 door te rekenen ,alleen als de bekende alleen samenstellend te rekenen niet zonder het laatste geg als axiomatisch rekengeg hiervoor bij ons terug te lezen,hier in facilitystudy chemie&leven het geg vrij te geven,te geef ,voor belangstellende te geef,en wel zelf alle 20 aminozuren aan te tonen,in de ruimte vooraf op te sporen (en)anders vooraf door berekening voldoenden vooraf aan te tonen,anders niet analytisch.en anders niet zonder 2problemaisch 2probl 3 als zonder complexe gehele 2 gezwellen,kwaadaardige2 gaat 1(goedaardige) mee tot 2 mee,gaat axiomatisch laatste geg als rekenge gaat1(mee)mee,
anders niet geg diagnostiek optie(s) vrij te rekenen,ineens ineens rekening (Optie) vrij te stellen,receptuur,1X(hoofdrekening)
zonder als rest mee,niet anders axiomatisch te rekenen,te helen tot algehele genezing te stellen,behandelt,stelt,werkt 1X//voorlopig okay
To check,verbeter tot 1x 10 algorithmisch 5algorithmisch 3x ,15 algorithme15.

2405 2017.
Ik neem niets terug.Ik slik niets in.Ook niet na vijfendertig jaar leven in knechtschap.
En zou Nederland nog niet bevrijd zijn,en zou niemand er bereid zijn er verder te komen,dan moet ik het zelf maar doen,zien er te komen,met spoed tot opnieuw bevrijd Nederland te komen.
Ik ben er zelf vooruitstrevend genoeg voor en zie in ,dat de leugen regeert aan vele fronten,vanaf de omheinde kraal ,het Hilversum- mediapark,niet alleen voor pulpvermaak,maar ook ten dele besmet en wel de ideeen van die Haagse kring verspreidend,het gedachtengoed van die handlangers ,dat deze zelf elders aanleerden,in die contreien opdeden,waar de officieren van IS door oudgedienden van voorgaande tijden, later in andere staatsdienst, hun socialistisch,liberale progressieve werk voortzetten tot de muur viel.
Het leven,mijn leven ook niet,valt niet weg te nemen voor de prijs van niets.Wij moeten er wel iets voor willen doen om te leven en door te willen leven tot je aan de beurt bent.Denkt men er anders over,–afgezien daarvan,dat er zijn ,die het leven wel eens een dag zat zijn–,dan heeft men denkelijk niet geleefd en van geen andere gedachten kennis genomen.
Door deze gedachtengang wens ik hierbij ook mijn ongenoegen te uiten over wat men mij liet gebeuren,met een KZV door het leven te gaan.Het zal je overkomen,een zware misdaad ,zoals aan ons verricht ,jouw lot,Uw lot,het zal je maar gebeuren.En zou het meer anderen niet overkomen zijn? Soortgelijke bejegeningen gebeuren wel en zijn niet incidenteel.Nederland wacht opnieuw op bevrijding.Ook in de ziekenhuizen gebeuren verholen ingrepen,soms met andere opzet.

3105 2017.
Toon geen enkel onnodig medelijden met de tirannen,despoten en beesten van mensen.Blijf rechtvaardig tot alles voorbij is en alle lijken
uit de kast zijn en tot alle lijken zichzelf vooraf aangaven,zolang wij het niet voor hen doen. Onder onze radar gaat ons werk in het nachtelijk donker gewoon door om hen naar recht en gerechtigheid zonder aanzien des persoons naar eer en geweten bij naam op te sommen,de grootsten van naam het eerst.
En laat hen daar dan maar liggen rotten diep onder onze radar tot zij vanzelf wel verrot zjjn. Naar de resten van de rest kijken wij ook niet om.
Wij ontvingen een G.’s geschenk.Het blijft voor ons elke dag Sinterklaas.
Maar zie af van moderne, revolutionaire fratsen.Herstel de code.
Abandonneer de Parijse accoorden.Stel Prof.Kohnstam,de aardwetenschapper,stel prof.Happer,de fysicus rap in het gelijk.
Misdaad loont niet.
En ikzelf was ook niet een zwartvoet-indiaan.Beweer het niet op nieuw.Je kop gaat er af.Ik heb er schone handen toe.
En,ook voor mijzelf,hoop ik, ik blijf oud worden.De dood komt later vanzelf hopelijk natuurlijk wel eens.En je kop gaat er vandaag niet af.Misdaad loont niet.
De rozen zullen weer bloeien aan alle kanten.Ik ga weer occuleren op stam.Drie passende kleuren samen op stam ,op een en dezelfde stam,zoals 70 jaar geleden al eens.Het zal met een schilmesje moeten gedaan,niet laten,niet nalaten,volhouden alleen.(De agenten namen mijn oculeermesje in,toen,lang geleden, diep in de nacht.Ik was toen op protesttocht.Ik had een glaasje gedronken,maar VOORAF gewaarschuwd,dat ik als zodanig aankwam,want ik werd meer en meer rechteloos.Ik moest een paar uurtjes zitten en mocht ’s morgens weer gaan,met auto en al.De veroorzakers kwamen niet aan de beurt.GAK-UWV.Vraag het maar na).

0406 2017 HOLD.Bij blogtitel ,,Vonnis” en wel op datum 0406 te lezen.
lijnmeetkunde,J.Steiner
nog minder gegevengegeven complex2 omtrekpunt (en)mp cirkelpunt en nemend alleen in de meetkunde van alleen lijnen lijnen oneindig,100
nemend 4 lijnen als snijlijnen complex op 4puntenx2 ls complexe snijpunten in complexe voorstelling te rekenen,terug te rekenen 3 ruimtelijk2 terug,door te rekenen rekenend te rekenen zestigtallig terug als geggeg 1x als twaaltallig te weinig teveel als 10tallig
juister 8x octaal als 2x hexadecimaal teveel te veel,juist juister isokaedrisch 5x tot 100,als 3x tot 60,andersom 5xtwaaftallig,2x zestigtallig,
leest,neemt Functie golfmech geschikt 120 BigBang,1×1x berekenbaar,(uitbreiding nagaan),….hierna verder.,zie archief 040506 2017/0506 2017,(andere studie,klimaatverandering,wel in Canada nu voor poolbeweging lezend, de beweging doorlezend tot 2021/2022 ,,Prince of Wales” vervolgens teruggaand),andere studie duidelijk beschrijvend te nemen,nemen toegang tot ons archief open,datum 0405 2017).

.

Het systeem kraakt in zijn voegen.URGENT.

4 maart 2017

De plotselinge afhandeling van zaken in de zorg maken de mensen bang en ons boos.
Wie zweeg stemde toe.
Maar vergeet de problemen af en toe, ,,losers”,kijk een beetje tv,maar niet te lang,want dan wordt je zelf pulp.
Ga de natuur in,bijvoorbeeld op internet,en luister eens naar het grommen van de Etna,het fluiten van de Vesuvius,naar de bastonen van Stromboli en Hekla in het Noorden,en niet zonder te beluisteren de klanken van onze eigen ondergrondse bij Ameland,die altijd neuriet en zingt over langvervlogen tijden.Niets blijft a-tonaal,alles wordt welluidend.
Vergeet vandaag de zakkenrollers en de struikrovers uit Noord Afrika,die minder laaghartig aan hun geld komen dan de foute instanties bij ons in de staat met zijn vele beedigde schurken
Wie zwijgt stemt in met de fouten en men blijft in het parlement daarom doordrammen in deze dagen over problemen,zoals de dood voor enkelen,die het leven zat zijn.Voor andere urgente zaken blijft zodoende geen tijd beschikbaar.En de gewenste dood blijft wisselgeld bij het formeren van het volgende kabinet.
Op dit parlement zit niemand van ons te wachten.
E.I. berichtte gisteren over een kennis,een beetje vereenzaamde oudere vrouw.De zorg had haar een ziekte aangepraat,opgeduikeld uit het zgn DSM-handboek.
En de zorg ging meteen helpen,maar wel zonder enige verdere informatie vooraf.Elke week een autoritje en een babbeltje maken met een kopje thee en een Verkade-biscuitje toe werd de remedie.
Eerst na 3 jaar komt ineens een ,,gespecifeerde” rekening,achteraf,onverwacht , torenhoog en terstond te voldoen,omdat zij ,,juist buiten de regeling viel”.

In mijn eigen zaak poogt men nu een andere route te volgen,gewijzigd gaan zij door langs de weg van afpersing. Via de belastingdienst,afd. toeslagen, heeft men voor mij met nieuwe tekorten op te schepen.Het gaat om toeslagen,waar ik nooit om vroeg,die ik nooit ontving en die bij de toeslagendienst,of door gebrek aan bekwaamheid per abuis worden teruggevorderd,of,en meer waarschijnlijk, buiten alle regels van fatsoen vallen.Protest baat niet.De deurwaarder zal klaar staan.Hij incasseerde zelf al eens illegaal.Die zaak loopt nog.
Ik zal wel zien.Ik wacht hen wel op,
d.i. ik houd vooralsnog vertrouwen in de belastinginspectie,ook aangaande mijn andere klacht uit het nabije verleden,die tegelijk afgehandeld kan worden.

0702017.
Het kapitalistisch-socialistisch complex zoals vertegenwoordigd door de samenstellende elementen van banken,vakbonden,verzekeringen,van enige grote multinationals en van grote pensioenfondsen,woningbouwverenigingen en providers zal m.i. weggevaagd worden,ook al omdat weliswaar het verstand voor de helft werd uitgeschakeld,zoals in Nederland toen er het onderwijs werd afgeschaft ,maar de andere hersenhelft toch de gedachte wist vast te houden zich te verzetten en zich niet opnieuw tot rechteloze werkezel te laten degraderen,welke methoden men op hem daarbij verder dan ook toepast,zoals bijv.de selectieve pers.Vrijheid blijft belangrijker dan bestaanszekerheid.Het is volgens mij wishful thinking zich te lenen om zich succesvol voor het nieuwe systeem in te zetten,want de werkenden zullen niet overdreven aan Brussel blijven afdragen om door deze bevriende politici grote ,, fouten” te redden van de ondergang.En het is veel te laat in de tijd om de maatschappelijke ontwikkelingen tot de 19de-eeuwse verhoudingen terug te draaien,ook niet door een nog erger Oosters despotisme dan het huidige.
Het zal bij een zielige poging blijven om onze Europesche vrijheid in te korten.Want de mens is wel goed,maar niet gek.Men onderschat hem steeds.Hij durft zelf zelfs aan de rand van de afgrond blijven denken.En deze mens,de autodidact,behield voldoende hersenweefsel toen,nadat hij mocht overleven, toen hij niet de dood vond in een Enschede’sch ziekenhuis na de alom beruchte, despotische, illegale operaties aldaar.
Liever dood dan kapitalist,liever liever dood dan en kapitalist en rood.

0903 2017.
Staatskapitalisme.
Grote sommen van ons belastinggeld worden door Brussel besteed om obligaties uit te geven ten gunste van een multinational,(core bussiness voedingsmiddelen).Ook ,, hyena’s”,die dit financieel proces tegenwerken, hun eigen vraatzucht ten bate,zijn voor de zeggenschap van de normale burger wel eens van nut.In deze zaak bijvoorbeeld.En zelf stelt burgerman vast,dat hij de term ”terugtredende overheid” op de mouw gespeld kreeg.Dit gegeven moet hij dan maar met een korreltje zout nemen.Hij wordt weer eens voor de gek gehouden. Grootkapitalist en politicus zijn hier een en dezelfde.En de burgerman rekent 2x af bij deze multinational voor dezelfde maaltijd,en het gedachtengoed van vrije mededinging gaat er aan door vervalsing.Terug naar het veld van ondernemingsgewijze productie zonder te bevoogden en zonder te bevoordelen en zonder vriendjespolitiek klef,wel in vrije mededinging risico durven aangaan,verantwoording durven nemen, door in vrije handel en zonder je uit de markt te prijzen ,wel t.b.v de ware bijstandtrekker,de weduwe en wees en zonder klef politiek smeergeld in welke vorm dan ook perfide,op welke stoel de politicus dan ook,binnen welke kringen dan ook,zich corrupt gaat nestelen.
Roep hier liever de deurwaarder/bewindvoerder op tijd.Tot nu toe heeft gekke burgerman zelf niet veel te vertellen en te roepen.Maar dat komt nog wel.

(En hij ziet wel overeenkomst met een vorige zaak van vervalsing.
Want niet alleen met een verhoging van 2 gr C anders door toedoen van koolzuur,worden de massa’s ook anders voor verhoging ,meer of minder verhoging door koolzuur, besodemieterd aangaande de oorzaak van de klimaatverandering,waarbij de temperatuurverhoging nu eenmaal so wie so ten onrechte gesteld werd op naam van ,,broeikasgas” CO2.een bewezen waarheid.En aangaande methaan als broeikasgas,sporadisch present in de atmosfeer, kan men nagaan,dat er wereldwijd meer uit elke boerensloot,uit elke plomp en moeras ontsnapt dan dat er methaan vrij komt bij de winning van aardgas.
Men merkt ook hier dossiers op,vol data als vervalst, afkomstig van een grondstation in U.S.A. aanvechtbaar, selectief alleen, weergegeven in fake info & journalism.In Nederland zouden wijzelf zoiets niet vlug doen.Maar We hebben nog niet alles alleen te vertellen,jammergenoeg, in geval van de onomkeerbare,eenmalige waarheid.
Lees de ref. terug in deze blog).

Je wordt niet alleen in Nederland,het land zonder vrije mededinging van eigen gedachtengoed, bedonderd.Haantje de voorste kraaide hier heden te vroeg.Iedereen is er vandaag boos,voelt zich bedrogen.De boze meerderheid spreekt hierna nog wel.Morgen is het te laat ook voor de Zuidkoreaanse chaebols,voor de Chinese milliardairs en voor de Oosteuropesche olichargen,voor de aankomende Westerse is het meteen te laat,behalve,en het is nog niet te laat, voor de sluwe vos,de woestijnvos uit Arabie.Voor de oliesjeik loopt de klok gewoon door.Overmorgen komt later voor hem.Hij blijft nu nog Croesus of hij wordt Crassus.Het ligt aan de man zelf.

One free Europe or none.

1703 2017
preliminary/facility-study/discussion only.
ga na events geg als vv(s) en als v( s+1),1x
tot het bekende geg 5getallen gehele algebraische 3 algebr.algebr.
binnen model rekenmodel 17 binnenin Aarde tot als geg 2×1x geggeg 1×1xals geggeg(bij ons axiomatisch) als tot 1×1xals 1x berekenbaar
te lezen te rekenen en in voorstelling te nemen als punten pyramidale zijvlakken punten als complexe punten als driehoekszw.p. veranderlijk2veranderend als zwaartepunt,,hoogtepunt” (zonder) 4,1x terug,door te rekenen,Note #
beide doorrekenend,(Aanw.geg bij Gauss bij ons teruglezend 1×1x (on)regelm.17hoek ruimtelijk het geg)
en 1x 2punten zonder vierde 1x door te rekenen 5punten doorrekenend beide,
gaat tot 2 terug,(events NP gebied,ZP gebied nagaan,opmerken)
(en) gaat als 3 (opmerkend op Ring of Fire/op,nabij equator rondom/ gaat op,nabij N.Z) getaltheoretisch bij ons axiomatisch als tot 2,
nu’t gaat rekenkundigrekenkundig gaat ‘t als berekenbaar te bewijzen,(Aanw op te merken in het bewijs boven bij Gauss bij ons gaat Hilberts algrbr.geggeg als gehele getallen algebr alleen tot het berekenbaar bewijs.
Ga door,scrijf uit logic diagram,stel op timesheet.PRELIMINARY.
# Note.
model.punten op hoogtelijn grondvlak pyramide tot top tot, 4punten veranderlijk zijvlakken punten 3punten veranderend 2 als op afstand,zwaartepunten onder geschikte hoek,geschikt 2 tot de andere door door te rekenen in het rekenmodel berekenbaar alleen,axiomatisch).

Toelichting.
dan weer pyramidale zijvlakken als punten zwaartepunten als hoogtepunten en
rondom Aarde als equatoriaal erom,
17 punten 17
dan weer om ,nabij Ring of Fire als erop,
dan weer 4×4,(events lezen) Ijsland in het N geg,midden Italie,incl Etna in Zuid It.
tot (lezen,rekenen) als derde geg simultaan simultaan eerste (zonder R of F,zonder equatoriaal geg) berekenbaar komende NZ event
niet zonder algebr gehele getallen als geg als bij Gauss als bij ons boven aan te vulen
nu het Hilbert gaat agebr algebr gehele 3 gaat,
gaat ‘t tot derde geg gaat ‘t als tweede niet eerste bij ons niet zonder Gauss niet,
(en lees in de practijk door,onder,in continu bedrijf 2,behalven ,en wel doorlezen rekenen zonder de andere,de Mauna Kea slaapt,door te lezen te lezen,door te rekenen duidelijk,anders hierna wel),
te rekenen
en niet niet anders 1xals 1×1x1 getaltheoretisch berekenbaar bewijs als gegeven niet zonder practisch geggeg als blijvend gegeven gegeven,
lezend en mee opmerkend als gegeven,beide gegeven,en anders axiomatisch als tot 2 bij ons niet door te rekenen tot laatste gegeven,wel beide doorgaand eruptief als geggeg op te merken,op te merken de ene als de Stromboli op te merken niet zonder,de ander,ook continu operatief,
[anders niet tot alsgeg 1xals 1x1x1],
als de Mauna Loa als aequatoriaal als binnen de R of F ,op te merken(en) mee,alleen als de slapende geschikt mee,(de mee)geschikt,geschikter door door te rekenen, niet anders practisch theoretische anders niet als tot Gauss,Hilbert mee anders niet bij ons niet,gaat het axiomatisch doorrekenend door tot geg2, timesheet,logic scheme aanvullend gaat het bij ons alleen doorrekenend geschikt door ,nu het gaat, doorgaat,rekenend bij ons door tot als berekenbaar fenomeen,(event,gebeurtenis).

Vermoeden.
Zonder volledige omkerende polen,
(noordpool zuidpool en andersom,en neem voorlopig aan- en merk op, Antarctica bekend als blijvend onveranderllik-1×2x doorgaand als terugkerend NP als dezelfde als 1×1x NP,wel veronderstellend verder doorgaand,d.i.andere magn NP coord,{niet dezelfde als tot hier,(bij Pr.of W., in ons model},
magn NP voldoende verder doorgaand en als geg geschikt om ijstijdvakken door te rekenen,zal de Mauna Loa de slapende zijn en de Mauna Kea de doorlopend actieve,vanaf de meest afwijkende magn NP coord mee als tijdlengte door te rekenen binnen ons rekenmodel,kortom behalve behalve aanwendend de beide vulkaangeg in de kalender mee betrekkend,doorrekenend andere bekende geg uit de geologische tijdschaal om het model voor en na het laatste gegeven,het ijstijdvak het diluviale als het laatste, uit te breiden.
(opm.,aanw.:men trof dezelfde schelpen,alleen andersom gedraaid,aan op het zuidelijk halfrond als de andere,als dezelfde op het noordelijk halfrond in zuidelijke streken,beter te verstaan op het oostelijk halfrond ,resp het westelijk.Leest hier alleen temperatuur geschikt voor groei,resp temp en spanning geschikt ,dichtheid krachtlijnen het betere gegeven alleen voldoende in het Noorden-Westen duidelijk,zo opvatten}.

1803 2017.
Nu het magn. veld in het Noorden nog zijn nieuwe NPcoord. op(oekt,(nabij Isle Pr. of W.) ,wordt verklaard in het Zuiden,dat West Antarctica smeltend ijs laat zien, Dientengevolge,(als gevolg van het draaiend magn. veld), zal Oost-Antarctica thermodynamisch,fysico electrisch uitgebreider ijs met sneeuwvlakten vertonen,Een geweldige buffer tegen de aanzienlijke atmosferische tempverhoging van 2gr C draagt zorgt voor de vereffening van de gevolgen voor het klimaat en het vereffenen wordt versterkt door opslag van koude in Oost- Antarctixca bij minder lage temperatuur binnen ijsvlakten van vergroot oppervlak.

1903 2017.
Studie.
in voorstelling nemen,
gaat,gaat functie(S) na
zoekt,zoekt functiegegevens,stelt samen
bouwt,bouwt voldoende op
leest,leest 2items1,leest practisch de situatie op Hawaii tot veranderende slapende als actieve vulkaan
zoekt als hulpfunctie door,zoekt andere ijstijdvakken door,tot dezelfde situatie,als hulpgegeven aanwijzend, Stromboli 1item ander(s)1
merkt op,merkt op,
merkt op 1 3/7 op als geg als geheel getal2 als geggeg10cijferig 3waarden 1 (zonder) de andere als derde eerste S andere 1 als groot getal,rekent
rekent 3 door als grote gehele geschikte,geschikter doorrekenend,rekent transformatie+1 geschikt door,1X,x als rekening ineens door,
en
ijstijdvakken,
vul in ouderdomsgeg van Hawai-exemplaren,e.a. als Stromboli
duidelijk tot
getallen 3grote getallen bekend in theorie,
en
opties 3opties NPcoordinaten,verschuivend tot tijdpunt geg ,ziet,rekent veranderend 2 stuks1 anders op Hawaii simultaan simultaan (on)veranderlijk 1item1 andere1,(Stromboli),rekent door tot S+1,andere grote getal als geschikt door als tot derde eerste,volgende ijstijd als bekend,1xals1×1x
ga zelf getallentheoretisch verbeterd na ,ga voldoende geg na tot geschikte computer-input
duidelijk niet zonder doorgaande studie,

onderzoek samenhangende geg2,to detail
in timesheet arrival planetoide(s) ,(Aanw.:lees terug als geg 50 stuks geschikte)
(en) eruptie(S) elders(op buitenaardse objecten ngaand tot als geschikte eenmalige,1x,1x),
gaat na als theoretisch geschikt,lees terug in deze blog,als getalgeg v s en vvs lezend als geggeg als tot 100,leest 1x 1000x als geschikte(n) .(Aanw.:4getallengeg3, tekens waarden s teruglezend in deze blog,aantal 29,het geg bij Hanke,Bhargava terug te lezen),
stelt samen als geheel+1
tot 1 3/7 getal 10cijferig (on)geschikt2 (en) gaat door andere 2 als gehele (on)geschikte,
en laat na,merkt op,neemt waar,neemt mee als geg coshoekgeg,
leest hulpfunctie 2×1x als 1×1x,ijstijdvakken,
geraakt tot grote ijstijden,1x als 1×1x1

vul timesheet in,vul logic scheme aan.
FOR COMMENTS ONLY,(team,incl.aardwetenschappers).

2003 2017.
Ijstijd.
Zie ons archief,(dd 2003 -2017,A4tjes,6 x)om ,uitgaande van voorgaande geg t/m de laatste ,voor een komende ijstijd uit te schrijven,af te leiden en per computer door te rekenen tot 1×3x als geggeg en wel in te vullen op de kalender,de gegevens voor tijdlengte,begindatum en eindpunt,
getaltheoretisch gaat het 1x als 1×1x1 door door te rekenen tot 1xals 17x,
en het gaat voor tijd als voor de volgende ijstijd gedurende 17000j.,nog te specificeren voor door computerrekenen bekend beginpunt en einddatum

2103 2017.
Aanwijzing.
wel beter in voorstelling nemen,
veelvlakken als halven gestapeld en de 51 objecten planetoides nagaand als punten na te gaan,en
zijvlakken als punten complexe door door te rekenen mee te rekenen op te merken dualiteit
als toestand eenzijdig op aardoppervlak alleen,en behalve als veranderlijk zwaartepunt als van samen 2halven 1geheel op te merken dualiteit 1x,1x,
leest,behalvebehalve practisch gegeven 2items1 veranderlijk doorlopend rekenend op de toestand op Hawaii continu actief,behalve te rekenen,eens rekenend op 1andere1 item Stromboli,en eens 3items.(Hawai 2 Stromboli1) terug zonder 7,(zie hieronder,en aanwijzend behalve een aanvangende ijstijd ,af te tellen te rekenen op op een aantal te rekenen op en voldoende nabij Stromboli te rekenen op het Canarische eilanden- gebied op 7 items bekend als practisch reeel gegeven,(in huidige toestand te lezen 3 items elders geschikt present zonder 7 op Can. eil.) mee in het rekenen om als extra gegeven meemee ,behalve grote getallen algebrlgebr geschikte als waarde functiewaarden te lezen te rekenen op Riemannf.geggeg geschikte,geschikter te rekenen op waarden getalffunctiewaarden 5 (en)punten 3punten , deelfunctie(S) 3 analytische als kwadratische alleen als voorheen in deze blogmee te rekenen om in model rekenmodel zuiver door te rekenen,

…voorlopig veranderingen tijden 7ijstijden tot 120 als priemfgeg te rekenen,meerekenend doorrekenend mee te rekenen tot 129 en ga beter na,veronderstellend beter te stellen tot en f24,de andere keert om als enige practisch als voor teken als +alleen,wel 2gr extra gedurende 500j,nu het gaat,doorgaat,tot 3alstot geggeg32 exponentieel als 5×100 te lezen te rekenen meerekenend te rekenen exp 3,1x als exp+1 mee te rekenen, exponentieel 5 andersom als 2complex veranderlijk,veranderend 5.3 het gezochte gegeven,buiten snijvlak met 3coordinaten3 punten erbuiten als punt als projectief erop2,analytisch 2 gegeven erop,op het vlak erop,anders niet als geg geschikt terug te lezen als behandelend geg bij ons in deze blog en duidelijk hier als practisch,–behalve geg 3punten,deelf, 2analytisch 1 geschikt mee als Riemanngeg ..voorlopig tot hier.,(lees bij voorkeur beter vooraf terug in deze blog)..

veronderstellend ,behalve duur en begin- en eindpunt grote ijstijd in aantal,ook andere klimaat veranderingen,de koudere perioden,bekend als,,kleinere ijstijden”bekend(denk bijv.aan de tijd van kapitein Pichegru,die over de bevroren Maas trok,waarover men spreekt als van een ,,kleine ijstijd”,500 j.)) in timesheet in te vullen,nu het gaat analytisch,behalve de volgende coord magn NP binnenkort nabij het eiland Prince of Wales alleen 1andere volgende coord magn NP door te rekenen,niet zonder als derde eerste nagaand 2 ook voor perioden kouder klimaat,gaat ‘t voorlopig niet zonder het Kuipersgegeven,hier als 1x anders complex geg 5,3 als het gegeven,zal het wel duidelijk zijn niet zonder andere situaties intern als binnen in de zon mee vanzelf anders binnenin de Aarde en,ook vanzelf erbuiten binnen de aardatmosfeer,
Zo zal het zijn te (veronder)stellen tot comments.Comments pse.

2203 2017.
zie archief,A4-tjes,6x
studie specificaties voor veranderend klimaat niet zonder onderzoek van vulkanische activiteit en niet zonder objecten na te gaan, bekende objecten binnen ons zonnestelsel als blijvende planetoiden geschikt ,voldoende als studie gereed.,en
2203 2017. archief A-4tjes,3x
de uitschrijving voldoende,voldoende gegeven aan te geven als gereed, voldoende voor de progammeur de geschikte data ,
en voor ons voldoende hier,
samen te vatten,als check een berekenbaar bewijs
voor ijtiden niet,hier niet,voor tijd niet nagaan,17000j niet,anders als bewijs
als in ruimte gegeven opgespannen
en lezend,behalve 3items 2lezend als punten Stromboli1 Hawaii2 op te merken te lezen
meelezend te lezen,behalve 7punten3 Can.eil. en 1xStromboli tot Can,eil 1×3 mee 1x als 4de piramidaalgeg
Strombolipositie dezelde als 5de planetoidepunt,het waarneenbare als achter ruimtelijk geschikt als voldoende acher ernaast
op afstand geggeg binnen model 17 rekenmodel tot Hawaii geschikt 115,1×1x,
hier niet 17000j niet
leest hier 1x als 100x analytisch over grote cirkel de geg als hetzelfde geg in andere eenheid (bglengten niet voot tijd),
voldoende duidelijk niet alleen in coord,resp WL+OL als 170gr alleen,ook als geg volledig voldoende tot als bewijs meelezend,en leest 1/17 x,(Aanw:als ref.geg als operatorgeg, en geg alsnabla theta als de geg teruglezen),hier voldoende geg NB lezen,stromboli 36 gr,Hawaii19 gr ,als geg 2/(36(-)19) voor ons duidelijk.

2303 2017
gaat na als geggeg Neumann,(lees terug) punten 6punten5 ,(hier voor hier getallen coord),
na te gaan te behandelen,te bepalen;
en merkt op tot punten geschikte 3punten2,
leest in ttheorie bij ons punten als hoekpunten lich als het halve(on)regelmatige als gegven bij ons niet vor de bol,
en merkt op,leest als het andere halve lich punten als hiervoor te beschrijven voor de bol,,voldoende als de halve
neemt,behandelt,rekent door tot het geg 5punten 3 als het gezochte,
wijst aan aftellend 2 rekenend op de geschikte
(Bepaling+1),1X,
nu het gaat, !x als (S+1)de bekende geg van Canarische eilanden-erupties op te merken,in rekening brengend
tot op als nalatend te zoeken ontbrekend onbekend, opeens opeens te stellen,te noteren bekend als geg
bij ons coord als coord tijd,ruimte hiervoor in theorie en erbuiten bekend,ook hier,wel de bekende eruptiegeg Ca.Eil invullen,meenemend afst geg,lengte als afstand het geg lengte Stomboli tot Can eil mee te rekenen
1xals Bepaling+1,in timesheet datum aanvang ijstijd in te vullen,mee opmerkend als nalatend geg mee op te merken
2×2 punten opmerkend als roterende NP,in huidige periode tot omgeving Eiland Pr.of W te beschrijven 2×1 punt
als 1x door,als voorbij P of W op Noordelijk halfrond als verder zuidwaarts niet door,gaat alleen reeel,niet zuidwaarts verder, als 1×1x over roterende en voortbewegende,(anders)draaiende aardbol over hemelbol voort langs reeel alleen,tot magn NP als snijpunt zelfde breedtecirkel, grote cirkel
gedurende perioden2,elk 250 j,samen 500j,
en
andere 2×1x als 1×1x perioden kouder zien we later wel weer,zien we na de vorige laatste periode met lagere temperaturen,1400 tot 1900 na Chr. als de laatste.

2303 2017 door,
beschrijvend als 4 krommen,wel als geg3 x als kromme deelsnede,van onze bolsnede, lezend vanaf NP,
verlopend over het oppervl.van de draaaiende,voortgaande aardbll,alleen over de hallve,de volgende krommen 2 en 3 afvlakkend als geg te nemen tot vierde als punt
en door andere stand als volgende stand aan hemelbol de vootbewegende aardbol,andere instraling,duidelijk op aarde,
na perioden klimaat 2×2 warme perioden koude 2×2,(Np blijt NP,,instraling anders,
mee duidelijk,wel mee nagaan,
extrageg nutatie nagaand,
(Aanw.:poolster meest nabij zon,maan meest nabij Aarde,1n 2102,
en wel als Cruinthe als eenzelfde doorgerekende geg,afwijking in baan,ook vooraf aan te wijzen,als voor een tijdperiode geschikt gebied op Jupiter aan te wijzen,
tijd gegeven te rekenen afwijkende baan aarde geschikt gebied op Jup met grote vulkanische activiteit,geschikte exemplaren vulkanen zoekend om
op te merken en geschikten optemerken,ook 8 items planetoiden zoeken om te volgen, planetoiden bij krachtige eruptie niet zonder baanafwijking te volgen,
8 items na te gaan 1×2x optie om te geraken tot geg ijstijd punt eiindpunt,de andere optie reken door ,rekent lengten tijdlengten door als tussentijds geg als ,,normale” tijden voor klimaat op Aarde,tussenliggend tussen of tussen 2×2 perioden met hogere temp, of tussen 2 koudere,
rekent (computer op Aarde) geschikt data,1xals krachtige erupti op Jup door tot 1/2 door,gaat eerste optie gesch.planetoiden na,
als punten als tetradisch geschikte hoekpunten 4 na, als in halve (on)regelmatige na,mee nagaand als punt,1x geschiktpunt piramidaal mee nagaand,
2×1x in model nagaand te rekenen,1x mee mee als andere half(on)regelmatige lich,punten als bollen geg tot 3,(als bij ons hiervoor terug te lezen),
en gaat niet anders als halven, duidelijk punten 3punten 2,analytisch 3 te rekenen,nu het gaat
simultaan tot 3 te rekenen,
beide optie boven doorrekenend,
eerste optie boven duidelijk,
tweede optie als geg als punten tetraederhoekpunten 2 viervlakken 4 punte hoekpunte 4 andere voldoende erbinnen,wel halve geheel en 2punten ontaard ontaard lezend,
gaat door,reken op voruge geg,(planetoiden achter de zon voldoende er achterlangs),tot planetoiden 2punten schuin bezijden de zon,1 geschikt,te detecteren,zichtbaar,de andere niet waar te nemen,wel meenemend door vast te stellen,p Jup. vast te stellen,als eruptie periode,en 1×1x een eruptieperode ,(2 exemplaren tegelijk onderzoekend op Jup),niet verlopen blijkt,ook van tweede exemplaar niet,desd als geg geschikt door te rekenen,
rekent 3/8 zelf,1x complex 3 punten tot 2 door,
en gaat het nu het simultaan ,zonder 16,2x niet geg,,uit te sluiten,uitsluiten,behalve simultaan 5 algorithmisch punten,geschikt Fermat als priempriem geschikt Gauss 10 gaat,
18,voorheen dec,hier gehelen 10 gaat,
behalve behalve gaat het 10×10 als 2S,Gauss het geg, hierte weinig voor ons priem 10,tekens alleen eenmalig geschikt 3,te gering,
door door,niet zonder Fermat terug als geg,(driehoeken 7 hoekpunten 3x als tot 20 geg,te weinig voor ons
bij ons door,per computer doorrekenend door,
tot gegeven als eindpunt ijstijd geg S+1/S,
analytisch 2 andere vanzelf mee als gegeven,elk als begin-,resp eindpunt te rekenen, 2×1x als 1×1x getal S+1 te rekenen,per computer door te rekenen te rekenen
rekenend op en als laatste geg,bekend als priem,recent als voldoende priem geg hiervoor in deze blog vermeldt,autheur ..NN.lees terug.
het gegeven als priem tot 1/2 vooraf door te rekenen,rekenend ,door rekenend in computerrekenprogr door,door tot +!/2,1xcomplex door (voldoende) voldoende als 3punten, punten als priem,als tot 1 1/2 te rekenen bete 2x te rekenen,gaat vanzelf 1analytisch 1
om begindata en einddata alleen aan te geven voor de tussenliggendede ,,normale” klimaat perioden,zonder 1x laatste punt eindpunt ijstijd,,(tenminste reeds 1x bekend en niet,gaat ook niet,hier niet, als laatste punt van onveranderde periode de laatste eerste punt vlg ijstijd,(gaat wel,gaat reeel wel door,op te geven,getaltheoretisch andere interpretatie te zoeken)

techn uitvoering duidelijk,
0k wel apriori 2102 verzamelde geg geschikte te nemen,na te gaan,exemplare op Jup als de geshikte en Planetoiden alle 52,behalve 16 ongeschikt,2x
en de overige als 2x 51 dezelfde laten na,te onderzoeken als geschikt zonder 16, 2x (als ln geg, uitsluitend 1×2x tot 50,1×1x als laatste ,niet als een gehele reeele niet,ekwadr-2/eniet een gehele als andersom omkerende negatieve negatieve niet,eenmalig uit te sluiten in de operatie nu) het nog wel zal gaan zonder satelliet op aarde geschikte detecties,1x geschikt onder een hoek,alleen in de periode voor Stromboli extra activiteit,zou het zijn in deze tijd vlak vooraf aan een ijstijd,nemen wij voorlopig niet aan,geschikt onder een hoek niet,niet Hawaii waarnemen om te detecteren andere exemplaar aldaar actief,niet nagaan niet,in deze specifieke situatie
(en,wel opmerken,om hierna voorlopig door te gaan in studie,beide vulkanen op Hawaii,de ene hoger ,de andere minder hoog,aannemend niet een hoogteverschil als voor groundlevel zero op zeebodem aannemend,voorlopig door, voor model door zonder op andere exemplaren op,bij Hawaii te rekenen),
wel onder een hoek,ruimtelijkgeschikt onder een hoek 1×1x,wel op Aarde,geschikt,op geschikte locatie,1x tot Hawaii,onder geschikt hoek,1×1x mee,wel alleen op andere geschikte locatie alleen op Aarde alleen,(onnodig per satelliet,gedurende 2102 alleen zo waarnemingsgeschikt,1×1x tijdverloop teruglezend voor 4×4 objecten planetoiden 1×1x geschikt 2 zichtbare over tijd waar te nemen,te meten,
computerrekenproces voert op,voert op,3 door te rekenen gegevens,1x als eind tijdpunt,begintijdpunt nieuwe ijstijd,naar timesheet,en
1x anders als 2x,
eindpunt gewone klimaat periode zelfde tijdpunt beginpunt te lezen,nog niet onmiddellijk naar timesheet,
1x onder hoek nul mee als geg als geggeg 2,alleen meten te geven 1×3 op afstand geschikt 2/3 tussen beide Hawaii-exemplaren ertussen,tot hartlijn exemplar,analytisch geschikt onder geschikte hoek,verschilhoek als hoogteverschil alleen in een richting geschikt tot de slapende als in een richting eenzijdig alleen gechikt alleen,d,i tot de slapende als de volgende actieve vulkaan doormeten,4x doormeten om 3x door te rekenen als practisch theoretisch hiervoor aangegeven ,tot analytisch 3 punten,1x niet zonder als practisch analytisch geg Riemann,als punt lezen te rekenen,als rekenpunt derde,1x 10 rekenend analytisch anders 2 niet,niet anders 5,1X niet,
en rekent wel computerrekent rekenend nemend 7 ijstijden nagaand punten te rekenen,behalve niet 1x niet een eidtijd,laatste ijstijd bekend,en als laatste laatste eindtijd begindatum,theoretish hiervoor (bekend),nu reeel,nu het getaltheoretisch gaat,volledig bekend,
wel punten,lengten tussenliggende normale klimaattijden als lengten lezend doorrekenend te rekenen 6 lengten io spiraaldeellengten,1X als 1oo rekenprocescomplex tot complex 3 als tot complex2,geheel duidelijk,te programmeren,programmeren,
input,alleen getallen gehele,morgen verder.

2403 2017.studie.
verkort,samenvattend toestanden,situaties, operaties,metingen 2 tot 7 rekeningen hoofdrekeningen 3 transformatierekeningen als halve door te rekenen tot conclusie 3
1x als (S+1/S),gezochte laatste geg beginpunt laatste ijstijd, en als vanzelf mee analytisch 2 tot 6 verschillende tijdlengten tussenliggende perioden zonder veranderend klimaat,
gaat alleen computer doorrekenend tot getal,indertijd door de Souza bekend,6 cijferig als 142…,niet zonder 7, 1x cijfers 6cijfers door als 1x tot 8 cijferig terug door tot 5 cijfers,gaat het 1×3x(zonder) 10 algorithmisch voldoende 1×3 door anders niet niet anders algorithme 15 geheel,1x anders,tot complex 3 ,1x anders tot complex 2 te rekenen,pse check),

en,en gaat,herna te lezen,ander rekenproces 100 te lezen te nemem te nemen algorithmisch 10 eenmalilig te nemen,anders niett nemen,wel nemen algorithmisch 5 te nemen,en kwadr gongr nemen 2x nemen 1x samenstellend meeneme,anders niet tot algorithme 15 volledig gegeven,

ga na lijnen lijncoord,punten als punten snijpunten niet,
en lijnen,in theoretisch model rekenmodel diagonalen als punten te rekenen 6 tot 5 geschikt (on)geschikt voor tijd als het laatste probleem,
en anders punten bij velden 2 velden1 te rekenen 2punten erbuiten,buiten veld als electrisch als 100 te rekenen 2 ander punten geschikt veld zwaartekracht veld,er buiten,
op afstand 1x te rekenen te rekenen 2x doorrekenend te rekenen 4punten als 2×2 punten niet snijpunten,
2metingen,
binnen theoretisch model 3situatie2 operaties4 practisch door te rekenen vooraf aan te wijzen aftellend rekeningen 1×3 tot 1x hoofrekening,Notatie+1,1X.x uit te schrijven,stellen
gaat 1x(anders) tijdlengten 2×2 parallel na,theoretisch (on)voldoende geg 2punten complex als zijvlakken tot polaris,(in 2102),1x anders,thans ook nog wel geschikt als parallel,
niet anders tetraedisch,wel door
2 exemplaren (eruptief) op Jup als ten tijde Maan meest nabij Aarde,nu ook wel fout,Cuinthe baan gestoord,complex ,nu ook wel als fout,
als geg tweede optie(2tetraeders1) als punten als tetraedische hoekpunten,alle ontaard,
6punten hoekpunten,halve viervlakken,1x operatie reken operstie geschikt,geschikte punten tot 1oo als 6x door te reken 1×1x geschikter 51 planetoiden te volgen geschikter,passend niet in het model,en
buiten schema 8×8 tekengeg 17 erbinnen het halve schema tot het laatste geg eerste in schema als (29),1×1x lezend doorlezen,nu het gaat metend 2 gaat tot geschikt 3 andere geschikter 4,in theorie (gereed,designer to detail) tot analytisch,1x 3 punten als tot 4 ,Riemann geg als punt(on) voldoende,1x anders nodig

door,voor punten coord andere punten 2 als geg afst geg xx,1x ,geschikt 1x onder een hoek,voldoende 2 tot poolcoord 3 als verschil geschikt,lezen,waarnemend ,
door 2punten en andere als coord als bollen als punten 3 reeel een bllenbundel punten zonder 7 punten3 wel reel te nemen,geschikt onder een hoek te nemen te nemen*,terug door als tot nalatend geg,te lezen,(zie vorige studie),buiten pseudosfeer +1,1x als de halve 3deellengten punten complex als geg op afstand erbuiten punt ruimtelijk2 geschikt onder een hoek,geschiktgeschikt 1×1x onder een hoek als de andere halve
*7 Poncelet 3 kwadr,2 gaat 135,1x,1x projectief ,
en leest 4punten 3 als reche rechte bgl comp (135) ,1xzelf als complex tekengeg, 35,1x,1x te nemen
analytisch 2
gaat 2×1x als 1×1x 2 punten 4, analytisch niet zonder andere geg,pseudosfeer,,de halve,1×1x erbuiten,
gaat tot 4punten 6,
leest pseudosfeer geg als as schuin onder een hoek,iets scheef,

en tekengeg ( analytisch +1),1x tot deeloppervlak, booglengte ruimtelijk deeloppervl projectief lezend,1x,1x,mee 6punten 5 terug door,
hier analytisch,merkt op als geg Riemann geg theoretisch 6punten 5 ,in vlak als plat vlak een veschil,meer niet

voldoende2 andere geg 1,1x als op afstand,als derde geg, (afst2), als voor afst het geg geschikt,1x een pool andere hemelpool,als dezelfde voortgaande lezend te lezen,
en situatie tot 1/2 andere 1×3 opmerkend vooraf aan , als in 2102 vooraf,behalve polaris voldoend bij zon geg,maan voldoende bij Aarde geg als 2 geg voldoende (bekend) als te nemen,en 1 situatie geschikt complex ,wel te lezen 8 objecten punten ,alle piramidaal 10 configuratie2, doorrekenend 1x,1x complex door,door door,tot 1×1x1x voldoende voldoet het rekenen meerekenend ander geg als geschikte,als geschikten in tijd lengte verschillengten nagaand,1x, tijdstip,trilling licht zonlicht in 1917 bekend het geg,verschillengten bij zon geg
te nemen te veel lengte tot maan in nieuw toestand in 2121 (niet) te nemen,4j te veel niet nemen,niet nemen 4,1x ook niet nemen,tot veranderde Cruinte niet,
geschikt,geschikter,wel nemend te nemen (en,hier niet zoeken te detailleren,kom ik later wel eens op terug),
hier anders door
tetraedische toestand+1 ,(in 2037,Polaris(zonder) begeleidster,Mizarh ook niet,nog niet als dubbelster),1×1 anders +1 toestand als geschikt in model ,geschikter als geg rekenmodel gegProx Centaur 2 begeidssteren3 1x als (vervangend) geggeg als geheel geheel+1 gegeggeggge+(ander)1 door te rekenen,lengte als afstand,alleen tijdlengte,wel vooraf te rekenen,1x geheel Prox.C c,s tot Jup in 2102 vooraf bekend,de andere lengte bglengte over grote cirkel het geg te rekenen te meten lengte ,ook 2punten,Hawaii tot Islas Can,onvoldoende geg,voldoet alleen theoretisch als punt rekenpunt exp.als het vijfde het derde,anders niet tot complex3, simultaan,als tot complex2,ga het zelf niet anders na,als het geg 5.3 ,als het Kuiperse complexegeg te rekenen bij ons hier, en gaat als complex het gesg exp.exp+1 te rekenen na te rekenen als geg als getallen gehele als coord te rekenen als gehele alleen onze coord hier de gehele alleen te rekenen,(anders niet exponentieel het geg,ook niet als complex geheel als coord de onze hier anders niet en niet ,niet anders niet,niet anders complex geheel als in de Noemer exponentieel niet,kan niet gaat niet,gaat wel op te merken als geschikt,en wel tot geschikt in comuterrekenpram door te rekenen tweedde geg lengte niet voor tijd,lengte als afstand geg,behalve Pox,Cent-stel tot Jup.het geg, het stel planetoidenstel tot Aarde het geg,ht geg door door te rekenen,vooraf,aan te wijzen,geshikt stel planetoiden als in configuratie 8punten tetraedisch als 4 als binnen 4 andere,piramidaal 1 als punt,ontaard rontaard 2punten lezend,door te rekenen lezen,door te rekenen tot ijsijdgeg,nu het,(hierna) rekenend 10 ,rekenend rekenproces 100 complex gaat,1x tekengegeven 3 hierna ,werkt,1x,
en
meetkundig duidelijk tot hier
model,6punten 5 analytisch,behalve deelkrommen lezend als 2×4 te beschrijven behalve over onze bewegende aardbol 2xdraaiend 1.5x als halve,1x 3x gewone bolsnede als over lengte tot 4 deellengte lezend,meelezen en als andersom ,langs de hemelbol lezend, projectief 2×1x , en andere snede,onze bolsnede de halve projectief 1x over de halve als hartlijn de halve lengte,(gaat de andere halve complex door,geg als pseudosfeer voldoende na te gaan ,als gebogen lengte als ontaard door als andersom andersom als oppervlak deeloppervlak door en anders projectief , deeloppervlak plat vlak lezen ,
algemen,ga na,behandel 2
geg bolle 2,Aardbol,hemelbol.geg polen 2,pool van de ecliptica,bewegene hemelpool,2sneden,de gewone bolsnede en de andere bij ons als hartlijn om langs de hemelbol over eerste deellin voortgaande hemelpool na te gaan,verder niet nagaan

beter nagaand nu het als geg als grote getallen gaat,te rekenen gaat,
rekent3/8 hier 1,x1,x als 1X als grote getallen als 1 gehele+1 tot 3 voldoende als tot +1/2 door,nu het 10 algorithmisch 10 voldoende tot 3 verschillen 2 gaat,doorgaat 5 algorithmisch 15 gaat 1×3 verschilen 2 andere verschillen 1 gaat
per 2 computer- rekenprogramma s als 100, rekenproces 2×1x als 1×1x mee als proces rekenproces 10,1x mee,tot 5 coord 3 de geschikt 2,vanzellf practisch in de natuur tot de andere 2,1x geg tot punt tijd eindpunt laatste ijstijd,niet zonder 2deelprocessen 1oo,1×10anders 3geggeg 2xtussentijden 6,blijf metingen 2,geg 1xbeschikbaar,niet voor tijd niet,als bgl Hawaii tit Can Eil.en als tweede geggeg1x niet voor tijd niet,,leest input lengte als afst geg in situatie 2102 Jup tot Aarde,rekent door te rekenen als geheel cluster punten 100 planetoide,rekent 1×2x alle door,tot Selectie+1,gaat 1x 3 door als geg 20 punten Scalarveld+1,1x terug,door als 1×1x tot geg 4 objecten8 punten 2x 1x achter de zon 8 punten te rekenen 1×1x als 10 configuratie 2 objecten 1 waarneembaar door metingen2,1x geschikt,geschikter 1x als het eenmalig geg 1x,1x,afstand Can.eil, tot Hawaii als de andere dezelfde na correctie in de tijd als de andere dezelfde als de planetoide de enige de afstand dezelfe tot ons(Aarde)
en anders niet door te rekenen als getallen 5coord,ons geg v coord punten dezelfde ruimt,tijd) tot 3,gaat alleen analytisch kwadr,1 teken extra in de natuur mee,115,1×1x1x complex mee tot geg 2 coord veranderend,veranderlijk 3,gaat 1x (zonder)4 tot andere 2 voldoende mee,VOORLOPIG,

gaat alleen in computerrekenproces deelproces 10 ander geg cyclisch 100,1X 10 het tekengeg analytisch2,na te gaan tussentijden eind -,beginpunten,later wel detailing…

vat tot hier beter samen,
op afstand 1×1x,(tekengeg 115)
tot als geg,als getallen punten 3punten coord gehele 2veranderend(andere)2 veranderlijk1 als ons geg
coord ruimtelijk om als punt eindpunt ijstijd door te rekenen (en) behalve als afstandgeg
lengte niet voor tijd als bgl Prox C,(in2192 geschikt,a priori situatie door te rekenen),tot Jupiter,
gaat,door te rekenen,tweede optie als tetraedisch punten viervlakken ,alleen halve geheel,tot 1,2 door te rekenen apriori objecten in toestand 1 toestand in 2102,vooraf te volgen,vooraf door te rekenen,2x optie doorrekenen,als tot +1/2,1x 1x te detecteren,2metingen zonder 1 andere 1 foute
en als gegeven gezochte punt (S+1/S),!x reeel zonder foute 2 geg, (onder een hoek schuin,scheef het geg tot pseudosfeer +1 als de halve niet anders 2projectief,draaiend deeloppervlak als lijn een gekromde,en op afstand als andersom,1x(afst +1) het geg tot 2punten bij kromme analytisch 2 het geg geg 3punten andere 2 lezend te nemen tot ,bollen punten3 punten reeel,1x zonder4 te complex als een rechte niet rechte reeel complex3
en afst/2 niet een geg afstand geg niet,lengte als afstand blijft geg tot 10,tijd mee,1x geschikt halve gehele 2punten ontaard ontaard beschikbaar,*bij objecten planetoiden),2×2x door tot 2metingen 1 geschikte,te detecteren,zichtbaarwaar te nemen
analytisch 5,1x het andere geg 2l,lengte, niet geg voor tijd niet,ook niet als tweede geg voor tijd niet,
ontaard ontaard ook als punt 1x ontaard,1x geheel als ontaard mee
metingen 2
ook het volgend punt zichtbaar
gaat zonder tijdprobl door te te rekenen 1×1x1 ,als tot(1/2.1/2.,1/2) hier niet quantum theoretisch als geg hier wel (quantummecjh+1) als kwadr het geg lezend,
en tot complexe geg 5,3 hier voldoende bewijs,1x,1x
gaat het te rekenen op omslagpunt tijdstip begin laatste tijdstip te rekenen,terug rekenend tot 2×3 tussenliggende perioden tijdlengten 6 door te rekenen 2x 3 punten tot 5 terug te rekenen,
tot 3punten 4,1x anders,voor coord anders tot 3 geschikt door
2xperioden kwadr 6 te lezen,lezen,rekenen lezen,1x nalatend geg punt opmerken,als bevestigend bewijs opmerken,noodzakelijk,anders als 1x (S+1/S ongeschikt,niet laatste laatste ijstijd,de zevende anders niet,aanvangsdatum anders niet in timesheet op te nemen niet.

2503 2017
logic scheme op te merken als tot laatste Godel probleem in therorie
men geeft op precessie 26000j,andere bron geeft op 25660,merk op als verschil 340 j,
lees als verschuivende hemelpool voor interpretatie,correctie
leest alleen punten 4punten als 2×2 punten als lengten2 complex 2 als perioden zonder het extra theorie gegeven te complex 3 het alleen voor tijd als lengte 2lengten te complex3,
leesr wel voldoende tot andere 3 als extra punt het geg (en laat,op te merken, theorie vlg volgende Godelprobl na)
leest leest door,leest 2x(andere) 2punten,
en leest,rekent complex het complex veranderend,veranderlijk geg 5.3 door,
duidelijk nu het gaat
andere 2 punten,niet als perioden voor tijd niet,extra punt,tot afstand geschikt gegeven,
lost voldoende op,lost op, als tot 2 als complexe wortelprobl laatste 2 w zelfde,1X,als 3w 2 veranderlijk 10,analytisch 5,1x 2tekens waarde3 complex gaat het duidelijk
niet verder nagaan niet
wel opmerken,voor programmeur zoekt,ook erntry +1 ,als input geg 2getallen grote,voldoende elk door te rekenen,kaart 1 inputals 2S,vrij de andere optie rekent door vlg probl voldoende door,rekent 2 simultaan 3 door rekent 1×1 door neemt 2 tot voldoende voldoet alleen 5 algorithmisch 15 tenemen,te nemen,1x anders alleen 10 alhorithmisch eenmalig alleen niet anders anders niet 5 algorithmisch geschikt waarden functiewaarde 1oo rescikt 1×1x tot waarden functie deelf 10 geschikt 1×1x en anders niet tot 2×2 punten analytisch 2 anders niet 1x tot getallen grote gehele 5,gehele gehele 3 gegeven,theoretisch practisch mee,1x mee als punt analytisch geg als vierde tot 3 andere analytisch,(terug te lezen in deze blog) als vierde geg punt analytisch duidelijk het Riemann geg,1x in progr te rekenen,1×1x input te nemen,
en ook nemen als input geschikt in onderzoek nemend nagaand in het rekenproces voldoende tot !/2 alleen door verder 1×1x als tot +1/2,1×1x voldoende verder door, anders niet complex door te rekenen,rekenend op input geschikte als geschikte 1×1xgeschikter in rekenproces ,als laatste geg als priem,recent bekend en per computer doorgerekend,Nederlandse aurheur,
en
andere geg astronomische data vanzelf wel duidelijk,wel 2x metend,doormeting,1x,als geg ook wel duidelijk,
en
tweede kaart+1(spread sheet) als inputgegeven mee,
en verder,en vorige designs door te lezen,
voor designer en voor programmeur wel duidelijk
getallen theoretisch getaltheorethisch geggeg wel duidelijk tot ontwerp.Ontwerpen.

Rekeningen.
Werkt,1X
geschikt geg op te merken, behandelen,te rekenen,te bepalen ,te rekenene uit te schrijven te rekenen
uit te rekenen 2S getallen en S/2 als ,resp S+1/S en (S+1/S),resp S/1×2x
te rekenen,rekenmodel,na te gaan, te nemen 1×3 dezelfde lengten deellengten bglengte veranderend tot 1×3 punten tot als snijpunt dezelfde breedtegraad , grote cirkel over de voortbewegende,roterend aardbol tot 3lengte projectief2 te bepalen 2punten,
en gaat als,andere snede nagaand als snijpunt grote cirkel en onze bolsnede 2punten 3 opmerkend als snijpunten ,vanaf als ZP na rotatie 1/2 dezelde,1x snijpunt grote cirkel en snede,ander snijpunt als geg zelfde bgl,135 gr,snijpunt grote cirkel en pool NP, en opafstand tot vorige punt,hiervoor aangegeven tot complexe bglentegeggeg 135,1x.x zelf tekengegeven,
en te bepalen 2 punten tot 3 lengte projectief2,
gaat 1x over een hoek,(lezen 11/2 x lezen) een hoek als een halve verschilhoek,(voldoende lezen),
gaat 1x door,gaat complex door,(wel lezen,doorlezen tot 11/2 als (1.5) lezen (optie) om te rekenen lezen),rekent op afstand geg op 3punten geschikt analytisch geg langs ,buiten eenzijdig tot deellengten 3,
en gaat 1x door,gaat complex door,(wel lezen complex 2 in het rekenmodel complex drie ander deellengten dezelfde als andersom),optie vrij rekenoptie 1.5x ,analytisch rekengeg
gaat alleen vierde deellengtebgl punt het geggeg,1x anders geg tot rekeningen vrij de opties gegeven
na te gaan 6punten5 door te rekenen,de andere 4punten 5duidelijk mee door te rekenen in model hemelpool tot 1/2,als een deellengte aan hemelbol projectief lezen door te
rekenen tot de volgende situatie extradeel lengte projectief 1,5x geg om dor te rekenen,
rekenmodel vrij,rekent 2×1x door,
rekent om en om
rekent Om,1x,rekent door Om, 1x duidelijk nu het rekenend gaat,1x tot S+1/S en als tot 1x (S+1),optie lezen ,te bepalen als geg vorige ijstijd te bepalen laatste,laatste 1x als (S+1/S),als Bepaling te lezen,onvoldoende geg.
wel duidelijk,rekent niet, neemt rekenend 1x 1o algorithmisch rekenend door 5 algorithmisch algorithme 15 geschikt,leest data ,input data,neemt,selecteer zelf wel spreadsheet door
om 1x anders exponentieel5veranderlijk3 exponentieel als 10 exponentieel voldoende voldoende tot 3complex ,voldoende voldoende als tot 2 complex rekenend te nemen,op te nemen in timesheet alle gezocht data op te nemen en als laatste laatste ijstijd volledig te bepalen,1x (Bepaling+1) vrij te geven.

2503 2017.
(merk ook wel op,als in uitbreiding op,merk, op opties anders te geven ,door rekenend te geven,merk op als ander nalatend gegeven,op tijd opvolgend te geven,
doorrekenen rekenend te geven,
gaat,model,hemelpool over hemelbol tot bgl 180 gr ,tot 1/2 te lezen,door door te rekenen tot als geheel tot als 1,5x gegeven te rekenen,
terugrekenend tot,(behandeld en bekend in tijd),zon zelf als verspringend geheel,verschuift als over lengte,lengte als puntverschuift , zelf als trillend geg te lezen,
later wel details als voor licht als voor lengten golflengten licht versterkt rood en temp warmte duidelijk voor temperaturen,hogere te rekenen,door te rekenen voor temp3 dooren tempwarmte geg door,3 tot 5 door,later wel timesheet aanvullend te geven vanaf laatst bekende punt,als verschuiving 1punt als aanvangspunt periode grote rode zon ,verder,hier niet xonder nalatende tekengeg op te merken in de komende analyse,na te gaan (35),1x ,35,1(x) ,(135),1(x) en gaat, op te merken logic scheme verder,,als elders anders hiervoor behandeld, tot als het volgende probl als wortelprobleem als 7/8,het logic scheme verder,uitbreiding.

opm.tot hier (on)volledg transformatie(S) complexe 1x als tot 3 geg tot S getallen 2 als tot 2S en als tot 2/S door alleen v punten door,door tot 10 als v(s) mee door als tot 100 vv(s+1),
gaat alleen meetk te rekenen rekenend als tot geheel 2 c0mplex als 3 complex (geheel+1) anallytisch als zelfde complex meetkundig alleen rekenkungdig zuiverz uiver door te rekenen
Aanw.: tansformatie alleen voor punten,geschikte punten alleen echte complexe mee,& niet punten als zijvlakken en soortgelijke),
gaat,anders door te lezen,ruimtelijk scheef,iets schuin op onder een hoek als hartlijn als folium alleen het halve te lezen punt erbuiten op afstand geschikt aanwijzend 2,1x de andere,tot 3punten pseudosfeer lengte als in de ruimte complexcomplex de gekromde schuin,iets scheef als andere halve als gehele 3 punten,(lees…),nu 6,en mee blift als het halve ,het folium ,2punten,nu 18,en gaat (zonder) 12 punten als 1×4x 3 punten,(bollen punten hier niet nagaan als geg het homologe niet),gaat wel 1x zonder 4 door aftelbaar als 16 ,ln lezen deelbgl tot pool magn,gaat,inrekenoperaties 2 door ,als geheel 12 punten en 8 als 16 ,inmiddels zonder e,1x als +4 reeei,1×1x tot 40punten aftellen nu het model reenmodel 1x dootgaat,als voor tijd ook niet (ekwadr) niet,zuiverrekenkundig te rekenen 100 punte analytisch 2×1x als 1×1x tot als geg te rekenen rekenend priem als te rekenen tot 120 als priwm,wel 1X doorrekenend te rekenen,als functie analytisch deelf (f+1),1x ,simultaan als functie Proces, 2sim3, anders niet 1,5 X ,*2analyisch,analytisch +1),t0t 5 algebr gehele geheke 3 algebr,algebr zuiver rekenkundig analytisch te rekenen,rekenend op 3 grote gehele getallen,*input), anders 1×1x1 als andersom (1×1x1) ,als anders andersom (1×1x1),
niet zonder vierde punt,1x Riemanngeg,alle gezochte voor ijstijden en veranderende klimaatperioden ,voor tijdpunten per computer op te geven,op te geven mee voldoende temperaturen te geven).

2603 2017
bij ons in archief op papier,A4jes, ..stuks ,later,hierna wel,detailing wel,
hier voldoende uit te schrijven,
als kortste weg 1×1x de kortere
als geg(geg) lezend2 door te rekenen nodig tot derde bewijs door door te rekenen
tot als eerste bewijs,ook,andere optie spreadsheet input,tweede eerste
2xlezend 1×1x te lezen,door te lezen,leest zelf als tafereel door,als 1xoptie kortere weg door,leest tot 3 door,1xanders andere optie
1andere2, lezend2 door,
alle bekende data geven wij hier allen op
Hawaii 3exemplaren2 (en) 1(on)bekend 2,het derde exemplaar bekend en als slapend niet bekend voor terugkerende toestand actief niet,
(verkort) ,voor 7 exemplaren Can eil. 1slapend niet bekend voor terugkerende toestand actief niet,
en binnen model als derde in voorstelling mee,wel coord poolcord mee,theoretisch toestand als zon als trillend waar te nemen datum 1917
alleen als vervangend geg,hemelpool,als pool geg zelf niet verder nagaand
alleen nemend als geg bekend,voorheen bij ons in model door te rekenen,siuatie zon zelf als trillend over een lengte deellengte alleen als een punt,verschuivend geg
in theorie te nemen,te rekenen als priem,(recente geg als geg na te gaan tot 1/2 door 1×2x fout als 1×1x correct 1x het priemgeg zo lezen te rekenen,datum zon geg bekend door te rekenen,anders 1x 7 cijfers dec,2opvolgend, 1x geschikt opvolgen+1 wijst per computer 1×1x aftellend,enz.)
gaat door de zon in theorie tot 180 gr lhemelpool,theoretisch 1×1x in model als tot 11/2 x beter nagaand theorie ,bij Gauss over de bol tot 2 1/2 xgaat alleen2,5x 2x als 5x,te lezen als geschikt 1 geschikte als coord geschikte,bij ons als de gesch.tijd,ruimte zelfde punt coord,1x geschikt.
2 andere coord als de onze door te rekenen,later wel uitschrijvend als geg A4tjes als boven als per heden,
hier duidelijk bekende geg voor Hawaii,voor Can.eil,opzoeken,mee gebeurtenissen op afstand tot Stromboli meeneemen,data Vesuviuss,data Etna in model 3 punten 4x,schuin onder een hoek scheef 1×1 binnen model nemend te nemen als geg als pseudosfeer,1×1x (mee)anders na geschikte rotatie aardbol nagaand te nemen mee (te)nemen,anders in model
3punten tot 7 complex,reeele toestand geschikte op Can.eil. mee als iets scheef mee 1×1x1x binnen model als geheel door te rekenen,behalve Hawaii,iets anders,wel rekenend te nemen,anders door te rekenen,enz tot Concl 5,2xgeg ,als datum lezen begindatum laatse ijstijs,als 7de volgend op 6 vorige,begin en einddatum (worden) alle bekend,vanzelf mee 6 tussenliggend perioden tijdlengten per datum elk van alle bekend ,
gaat in modelrekenmodel 3 transformaties ,elk geschikt tot 1/2 als geschikt 1×3,enz per computerrekenprocessen bekend,door 5 algorithmisch 1xander 1o algorithmisch 1×1x anders 15 algoritme 2×1x anders 2 geg 1×1x anders tot complex 3 als complex 2 als hetzelfde geg tot conl 5 concl elk 1x anders, door te nemen,niet anders nemen,blijft als het kuiper geg 5.3 altijd hetzelfde ook als het geg complex om anders te nemen,het rekenen tot voldoende anders algorithmisch 5 ,(onder 4),1x anders 400 punten niet ander tot 1000x te lezen door te rekenen gaat t alleen als vierde punt analytisch als geg 1x anders analytisch tot 3 zonder tot 5,als tot 3 punten analytish functie als 1oo,1×1x analytisch mee als functiecomplex 1o analytisch het puntmee,1xom1x inrekenpramma om,Om1×1x als vervangend 2 punten1 Riemann geg,het andere als het onze,niet van onszelf het gegeven,wel ons duidelijk voldoende het gegeven.

2603 2017
en gaat in enen door
behalve behalve
en punten lezend,in theorie 1x als 100x punten 1000 punten lezend,heh ge Hanke,Bhargava duidelijk,(terug lezen),
in model 1x volgen als pool alleen in ons stelsel van zon en planeten,merkt op als geg alleen voor licht in 2017 aan de Portugese kust,als fenomeen trilling als geg van zon,
volgende datum ,ook bij ons bekend,(lees terug), als fenomeen zon als verschuiven over lengte lengte als punt lezen,door door lezen bekend tot 180 gr terminaal punt,en als geg,bekend als ouderdom vanaf BIg Bang in eenh j. geschikt 14x 10 exp 9,en als verchil 14.3 _14.7 nemend te nemen,in andere eenh nemen,
verscil tijdl verschil als zon hemelpool het nabie geg nie verder nagaan ,niet nemen,
als voorstelling complex in het complexe model nemend,wel nemen,punten te nemen
na te gaan,
en binnen het complexe moder als geheel +1,het gegeven als homologe bollen punten complex 3 punten als zomer 4,1×1x niet
niet 1x anders punten als op complexe rechte projecrtief 1,onder een hoek tot snijpunt,andere rechte door als projectief gaat niet 1×2x niet 1x niet,ook niet 1x anders als projectief,wel,gaart wel punt als vierde 1×1x hetzelfde,verplaatst niet…
en alleen als geg pseudosfeer 3 punten alleen,ook niet lezend,als onder een hoek,halve hoek,1×1x op afstand geg 2punten afst geschikt als geg nu 3,
als hoekprobl 2 ruimtelijk 3 duidelijk,nu zonder,
duidelijk nu zonder vierde pobl
in theorie door analytisch functies punten als geschikt 3punten ,theoretisch practish 1 mee analytisch meet kundig Riemann geg het geg opmerkend
meetkundigrekenkundig 3 transformatie 4, als tot 7 rekeningen door door analytisch Notatie,1x,1x opmerken,stelt zelf wel,(computer) hoofdrekeningen 3,
geeft aan
en tussentussenliggende tijdlengten,halven als 250 te lezen teruglezen allen punte lezen gaat in enen door 6 als tussenliggend geg (geg) duidelijk
zonder 100,1x Verschil en 10 niet, niet 1x niet,in andere halve,( model wel voor zonne stelse) omloop,andere stand zon en instralijn op aardoppervlak,
1x 10 algorithmisch door,door door alleen 5 algorithmisch 15 1×3 door,als 1x zonder vierde geg
wel lezen in modelrekenmodel als rekenen als dimensierekenen in te psassen,duidelijk als geg 26000 j precessie lezend te lezen andere geg,
(Aanw.: Verschil hoek delta /2,wel practisch zonder probl theoretisch theta kwadr +1 teruglezen),
als geg,het andere… geeft men op,geschikt bij ons zonder 1x 1o als 100,
en duidelijk,vereffent geg nutatie,1x #

vereffent 1x tussentussenliggende tijdlengte anders varierend klimaat ,ons onbekend als 1 andere 6 tussenliggend dezelfde 1x,ons ook onbekend,iets varierend ,25650 1x niet lezen 640 lezen ,1xals 10 geschikt hieronder te lezen,
voor precessie door,25000 door tot +750 niet lezen complex door tot 650, 1x als 10 niet,HanKe,Bhargava wel,en 17,anders3xanders 10,wel 17000x doorlezen.Tweede geg precessie te lezen.,mee duidelijk en bekend,tussenliggende lengten,500j elk te rekenen,rekenend in model als halven te rekenen,250j,(bekend in de laatste ,100 tot 1900 na Chr.).Tweede geg precessie bekend te lezen 25700 j, lezen,interpretatie ons (hier)ons onvoldoende te lezen doorlezen,vulkaangeg door te lezen te lezen

#niet anders theoretische getallen geg bij Hanke Bhargava 3x,1x tot als laat mee,beter 1×2x als 1×1x anders veranderlijk,behalve 17,1×1x onveranderd doorleznd doorgaand niet tot laatste getal Bnargava,Hanke niet tot laatste getal niet ,anders niet niet ander tot 3 schema getallen 2,1x als verschil geschikt derde getal (in schema8×8) ,1xals 1o geschikt,elk getal schenma beken nu het gaat, zonder 4geg3 als probl s probj niet,gaat het getallen tekens 2 probl 1 zonder,duidelijk 10 priem 3w2,1x veranderlijk duidelijk,(zie de recente publcatie voor het geg als priem en lees recent bij ons terug als door te rekenen tot 1/2,1x als tot 1/2,1x 2xscomplex als 1×1x).

0p afstand geschikte 3 geg binnen geg als tafereel als punten te lezen de als halve (figuren0 punten geschikt complex 1 1/2 10 punten geschikt projectief 10 punten te rekenen als door te rekenen in rekenproces te nemen,hieronder verder voldoende door,voldoende hier allen als ref aan te wijzen als tot projectief 10 als geschikt,ref ,,vademecum v/d wi” de juiste(n) zuiver door rekenen nemen,100x rekenen,punten als geschikte krommen als lengte geschikt ,ook deelkrommen lengte geschikt mee projectief 1×1 zuiver 100 rekenen in rekenproces mee als rekenend,1xals 10 complex mee,niet anders als te vereffenen te rekenen 1x tot 10 door als niet anders,(niet analytisch,niet analytisch hier net het rekenen),als 1x tot 5 door, gaat,leest 1x,rekent vereffent 1x ,(duidelijk tot 750 extra extra geg 50j bij ons),

en als tafereel
eenmaal ene zelf niet als vulkaan Jupiter als punt niet, niet,
op afstand binnen model zonder zon
polaris meest nabij hemelpool,2102,
geg maan meest nabij aarde,
lengtetijdlengte tot definitief voor maan volgende,andere positie,na 2121,niet terugkerend niet als de huidigen niet,1x anders definitiefdefinitief, als na 19 j telkens herhalende positie,(iets verder van Aarde),
merk op,merkt zelf op
en neemt niet anders als eenmalig gegverschuivend als rondom deel oppervlak bol,neemt Cruinthe mee,
en gaat de meetkundige gegevens beter in studie mee nagaand na ,gaat 1,5 x na
ziet,ziet in model
vanuit de geschikte hoek het geg het ene geg als binnen het halve,het halve tafereel,ziet zelf wel,1x,(ziet rekent ook nog niet het geg niet)
ziet afstand als punt (en) het andere halve niet,
als punt compl 1,5 x 1×1x anderegeg op afstand opmerken,
ziet onder andere halve hoek als punt compl ,5 x 1x 1x
wel samen projectief analytisch als 3 puntren doo
transformaties 3 tot 1/2,1x als punt complex 3 te rekenen te rekenen
en 2×3 punten,projectief 1x tot 7Poncelet gegeven

op afstand geschikte 5geg in tafereel als punten te lezen de halve figuren) punten complex dor te rekenen,hieronder verder voldoende door alleen ref1 aan te wijzen, O.Teller, ,,vad v/d wi” 8 geg aanwijzend geschikt 10 geschikt

en binnen het model in 2102
1piramidaal2 niet alleen Prox Cent en 3 begeleider st 1 ster buitenhet vierbvlak als tetraedisch ontaard 2,
1x als ontaard geheel+1 andere 1lezen
1piramidaal2
als geg polaris,zon,JU,Aarde als viervlak als tetraedisch erbuiten mee 1×1xCruinthe mee,(on)voldoend piramidaal geg te lezen door lezen te re kenen door tot !/2 te rekenen,
1x te lezen vooraf aan 2102 te rekenen,(geschikte planetoiden in 2102 tot 1/2 door,ook vooraf 2102 geschikt, 2doormeting1 geschikt te meten te rekene,rekenen,
1x gaat transformatie te rekenn als geheel zonder tijd 100 niet een gegeven,nog 1x rekenen
op afstand tot 3 exemplaren
1×1x3 items vulkanen exemplaren
3 Hawaii exemlren als 1 en Vesuvius,Etna als 2,
als lengte lengte verschil niet voor tijd,Hawaii tot Stromboli duidelijk,
mee actief Etna,actief Stromboli tussentijds 3 lengten 2 te meten,te rekenen
geschikt als op afstand in rekenmodel,(zonodig,en Vesuvius ook een vulkaan een gegeven,als complex geg door te rekenen,derde geg,afst/2 alleen eenmalig alleen ,het geg afst/2 als afst/1xx geschikt mee)
duidelijk &Poncelet het geg 6punten5,en algorithmisch 5 als vast geg opmerken,
door als tweede geg Poncelet,ook niet voor tijd niet 1oo een geg voor tijd niet 1oo niet tijdgeg10niet 1x,
andere 10 punten,en eenmalig 10 algorithmisch gaat het te rekenen,
en lengte geg als lengte afstand
10x door te rekenen,
Hawaii tot Can,eil.
niet zonder 7 items (Can.eil.),
6x tijdverschil als voor erupties duidelijk duidelijk
1×100x te rekenen
tot bekend getal 6 cijfers de Souza bekend het getal duidelijk 142… te nemen wel rekenend in computerrekenproces
gegevens,bekende data tot conclusies 5 conclusiee te trekken.

en opmerken,voorlopig opmerken,
na laatste koude lengte 5oo tot 1900 ,(vanaf 1400)op te merken,’merkt op als tussntijd
merkt tot 2000 door tot 2450 door anders bekend hiervoor bij ons hier voorlopig voorlopig,(vooraf lezen),
als reeel geg op te merken ,vanaf 2000 tot 2450 als warmeperiode 150 als 3x halven als 6x halve , onvoldoende geg,1x als 2x tot 1oooo door rekenen,’niet zondergeg
en laat als Optie na,1xandere na,(nagaand)
vooraf voor lengte golflengte 1 verschillengte als punt 1punt door te rekenen de andere als exp geg in lichttheorie golflgeg lezend punt exp meelezend te lezen,
anders niet,wel vooraf ook vooraf het geg 5,3 als het complexe geschikt volledig geschikt 5,3 nemend te nemen,en meenemen projectief meetk de ons bekende lengte tijdlengte, tot tijdpunt,(gaven wij hiervoor aan), verschuift zon zelf, verschuift over punt vooraf als geg te nemen te nemen tweerekenend mee te rekenen nemen,(meenemen) te rekenen,anders niet op geg anders niet tweerekend geg alleen nemen alleen 2config 1 nemen niet 10 punten 8 door,terug mee,3/8 rekent 1×1x complex mee 8punte5 terug complex door om en om als om om tot complex3 als complex 2 hetzelfde getal 1o cijferig voldoende cijfers 8 cijfers eenmalig eenmalig andere 8cijferig getal al geg door te rekene door door te rekenen voldoend tot conclusies 3 te rekenen en vooraf 5 conl trekend , 2metingen doormetingen1,beter anders niet vooraf aan de volgende ijtijd,alle 7 zelf intussen bekend, als vooraf tot 2450 vooraf, intussen in de tijd als de huidige tussentijd gaat het rekenend door 8 andere door tot 3punten tot doormeting,wel vooraf metend 2 te rekenen rekenen 1 onzichtbaar,niet waar te nemen als geheel planetoiden 10 complex niet door te rekenen projectief rekenend,(nu wel gaat het),ook de ander 2metend reeel gaat om1x om tot de gezochten in onderzoek alle door te rekenen ,en theoretisch alleen diuidelijkduidelijk lezen alleen, door zuiver te rekenen analytisch alleen voldoet t
Optie,1x andere alleen
golflengten verschillengte1dimensie1punt andersom andere eenhei+1 alleen,hoeken bglengtehoekenpunten alleen. bekend geg 2min+1 te nemen als te rekenen rekenend ineen doorrekenend te rekenen ,op andere geg op items op Aarde 1×3 items ,alleen ruimtelijk 1o,1xals in vaste positie elk in zijn geschikt coord system 3x tot geschikter 1 andere coord bij ons als in de ruimte de complexe te rekenen
//lees nog eens door pse, prior to check in.

en model tot al rekenmodel meetk alleen rekengeg
nagaan 2×1x,over bol, voor de gewone snede als langs de halve erlangs tot 540/2,1x beter te lezen,
gaat anders 2×1x over de bol,voor de snede als langs de halve erlangs,gaat beter 5x de halve als 21/2 te nemen,er buiten afstand (geschikt) 2punten analytisch om en om geschilkt tot lengten ,1×165 ,ziet ineens verbeterend Om,1×1x te lezen analytisch meetkundig rekenend, 135 tekengeg,1×1x door om en om rekenend 165,1×1x tekengeg
zonder 100 (punten) analytisch kwadr+1 als geg als exp+1 niet te stellen,stelt zelf 1x als 1x
gaat rekenend simultaan alleen meetkundig transformaties 3 tot 1/2 te rekenen door,(teruglezen)
v Staudt geg hier 1x tot 1/2
Pluckergegeg ,1x mee door ,meetkundig v coord,behalvebehalve barycentrishe lezen
mee in systeem,Mobius’(geg)geg coord systeem,anders niet 1×1x tot tot als systeem punten coord geschikte alleen niet anders tot onze coord punten 5,hier in het ontwerp ruimtelijk 3 punten coord v tijd,plaats dezelfde en coord als complexe 2 andre als getallen lezend ,anders niet in het systeem rekensysteem niet anders,als 1×1x tot +1/2,1x (on)voldoende te rekenen,beter ineens ineens doorrekenendgeg(geg) ,(onvoldoende rekenkundig, voldoet verbeterd te lezen te rekenen
rekent zelf analytisch,1x,in rekenprogramma tot dezelfde 3 Complex 2 door.,nu het analytisch 1X,gaat
toelichtend gaat als Gauss geg complex ,(onbekend lezen) als lezend getallen gehele 2S getallen tot 2 geschikt nemen,1x 10 getallen priem ongeschikt 100 te nemen,rekenend als Gauss volgens zijn regel als kwadr verschillen exponentieel2 als in de N 6 geg 5 bij ons algorithme 15 te nemen 2xals ,
en voldoet anders niet gewone getallen priemgetallen nemen als verschillen 5 tot 3 te lezen door te rekenen 2x rekenprocedure te rekenen 5algorithmisch 1x anders 10 algorithmisch ,procedure anders niet ,niet geschikt anders niet,,15 algorithme 1xzonder 4 duideljk 1×1x te nemen,nemen,Als geg data alleen de geschikte aan te wijzen,geg als input data voldoende aftellen tot start up,1×1x gegeven en doorrekenend in het andere 100rekenpramm voldoende tot deelrekenproces 4 door in het andere ,analytisch analytish niet zonder deelproces 10 complex gaat t als 100 cyclisch als 1o,1x,1(x) als 1×1x1x , en geg Riemann analytisch tekengeg 1(x),1(x) mee in ander computerrekenproces,wel 2 Simultaan1 agorithme 15,1x anders te nemen, te rekenen,te stellennu het 1x analytisch anders niet gaat,Notatie!,!X,1x ons gegeven,

en data duidelijk nagaand om te nemen….

2803 2017,
behalve hier om te nemen op te zoeken geg geschikt te nemen hier,hierna later wel mee als andere geg en ook als najatend mee om te rekenen 2simultaan3 rekenend door te rekenen,behalve vulkaan ,erupties,ook buitenaardse als op onze planeten aan te treffen mee ,behalve voldoend voldoende terug in de tijd tot 1x beperkt in gebied tot Jupiter te rekenen 2andere geg te lezen te rekenen tot geschikt aanvullend2 aan te vullen in timesheet als andere geg te zoeken als afbrekende deel,Jup. aals afbrekend van zon en) abrekend als geg onderdeel Aarde onze maa,zsl het kater,hierna wel gaan anders tijd,2×1x als 1×1x na(te)gaan,nagaand tzt,tzt (lezen ter zijne tijd,ter zelfder tijd) beide geg v tijd voor snelheid en versnelling de tijd te geef,zo lezend te lezen larer wel,
hier door.
hier tijdig terug door tot de geg exemplaren Hawaii,Canarische eilanden,al op tijd alleen erder onder geschikt door getallen alleen grote gehele 3 en als viedde geschikt gescjhikte in het systeem rekensysteemhet geg als Riemnnanalytisch het punt,in theorie wel duidelijk duidelijk me,hier wel de ge als getal gegeens,niet tekenge Gauss bij ons als hiervoor intherie ook miet,duidelijk wel intheorie tot hier voldohde beschrijvend,anders nie tot 8×8 het schema geschikt mee te rekene,Eule,Bhargava bij ons,Lagrange,,etduidelijk te nemen tot schema te nemen,anders wel nemem,voldoende lezend 1×3 anders Hanke,Bhargavavoldoend nemend mee anders te nemen,
en zal zijn beter laatste wortelprobl,1x anders mee in ander rekennprocrs,behale behalve als Gode;s laatste 3,4 probl,aanwijsen 7/6 als het volgende 1x voldoende mee in hwr ene computerrkenproces 1oo,duidelijk het andere progran 100 rekenprobl neemt zelf geheel het geg als het laatste 3,4 mee,gaat alleen leidend tot resultaat geleidelijk tekens Als analytisch onvoldoende geschikte,geschikter ineens ineens analytisch,gtot aantallen al axponenyieel in deelptocessen verwekend t nemen tot5.3 hier als het complee geg en anders +1 analytisch -1 duidelijk verdr door te rekenen,in ontwerp chip in ontwerp electriesxh alleen erbuiten,1x anders,extra geg op te merken anders niet in deelrekenpeoces 1×3 complex als vierde geg,pont anallytisch tot data op exponentieel grote schaal 1×1xanders niet mee tot 1×1x1 mee Om,1X mee het geg als tot (1×1x1),
lezend te lezen,leest zelf wel,1x,merkt 1(x) op
7/8,leest 7×8 door ,nerkt 1x op 4×3 door en zonder 4,2 de andere wel opmerkend optemerken opmerkend,alleen eenmalige te nemen nemend duidelijk nemen
2S getal alleen geschikte als eenmalige de andere (2S)als Sgetal,eenmalig anders niet samen in complex 3 complex 2 niet anders 1×5 inhet samenstellend rekenen op het complex,niet als rekensysteem niet,gaat niet,gaat wel 1×2x complex analytisch te rekenen eenmalig

astronomisch,door,in ons archief aanwezig,A4tje 1x,per datum 2803 2017,als tot uitschrijving gereed,
alle nodige gegevens aan te treffen als input geschikt alleen geschikt als geg inputgeschikt tot rekenprocessen,2 rekenpramma’s in de nieuw computer,de computer quantummech als de computer aangedreven met licht,(daartoe ook in deze blog het ontwerp terug te lezen),om alle gezochte onbekenden,nu voor ijstijden en tijden als tussentijden,incl (tussen)tijden
timesheet gereed,gereed tot volgende studie uitbreiding als studie vulkaan erupties, simultaan rekenend door niet zonder aanwijzend geg duidelijk te nemen vulkanen 2 geschikte als 4,alle 4 Jupiterexemplaren,hier onnodig,hier voor ijstujden en andere alleen v klimaat,ook niet 1 exemplaar hier nodig,alleen object hier nodig,behalve Jupiter zelf hier nodig, nodig als oblecten 5 objecten 3,wel,en wel 2x Jup.zelf als dezelfde 1x als zonder vierde geg,in model in voorst te nemen,nemen, hier zonder andere,wel vulkanen,en wel te rekenen nemen,zie het archief, en 1x als vierde als 1 object lezend piramidaal1 Prox C+3 begeleidsterreng,als 1object geheel,twee andere, terug door te rekenen posities in jaar 2102 rekenend Aarde en Jupiter 1×1x Jup zekd dezelfde,geschikt,geschikter tot geg 6 punten5,gaat zonder als 1object ,als punt beweeglijk te lezen trillend heen en weer bewegend als hetzelfde te zien,alleen geschikt,als zesde punt alleen in jaar 1917 als datum tijdpunt- geschikt ons geschikt als geg,waar te nemen toen boven het water boven de grote zee toen aan de kust in Portugal toen,als zinvol en ook door ons aan te nemen als geg duidelijk te nemen als geg geschikt nemend,om in de uitschrijving,(overige data lezen) duidelijk te nemen om zuiver rekenkundig door te rekenen tot aantoonbaar geschikt berekenbaar,beschikbaar als complex punt noodzakelijk gegeven in ons model rekenmodel nodig,tenminste bij ons in de uitschrijving nodig om te geraken tot transformaiets 3 meetkundig rekenend door,te rekenen per computer door tot laatste geg conclusies 5 tot 3 concl,nu alle gezochte in deze studie bekend te(veronder)stellen.Zie het geg voor de data. en punt schijnend een bewegend object eenmalig als tijdpunt geschikt niet zonder de overige om input gereed te nemen tot de rekeningen computergereed,nu het duidelijk te nemen gaat,als laatste geg Aarde en maan wel doorrekenen posities 2102 tot 2121 voldoende doorrekenend ,binnen complex rekenmodel, tot Jupiter alleen als ,,pool” metend geg lengten voldoende als in 19jaren20
voldoende vooraf in ons model door te rekenenalslengte afstand tot Aarde de grootste wel meenemen tot punt als geknilkt over een ,scherp over een hoek,meest nabij Aarde,NB problruimtelijk,zonder waarnemingen,niet vooraf Cruinthe geg,ook vooraf in model als door te meten te rekenen verschuivend geg te nemen,wel te rekenen wel,nu het
Cruinthe verschuivend metend rekenend een punt vervangend geschitk Jup,het geg het vierde,1xwel gaat,gaat Hyperb 1X ,en niet gaat,gaat niet,Jupiter verschuift als geheel niet,niet door Aarde veranderend geg Aarde en maan hier,practisch Jup niet als geg,niet nagaan,wel nagaan door te rekenen als 1piramidaal J,A,M, Cr,nagaand tot tijd probleemloos 1 te rekenen,wel 1x door tot 2probl loostijd,vulkanen gesch op Aarde en geschikt planetoiden geven we aan op Klad A-4jes boven genoemd specifiek,hier voldoende,
en te programmeren en info te verstrekken,(vooral vooral mbt tot veranderingen in klimaat URGENT,door nu en hier wel als opmerken bezoekers,objecten blijvend ;gaan niet weg,als objecten als 50 planetoiden binnen ons zonnestelsel bllijvendgeg te rekenen geschikt coord posities veranderend na te gaan geschikt doorrekenend geschikte te nemen te nemen,mede zo mede mede te nemen overige,anders veranderend binnen tijd en ruimte als blijvende posities coordinaten veranderende items zelfde vuikanen als items op Aarde en erbuiten in het systeem andere coord systeem geschikt door door rekenend tot 1×3 dezelfde categorie coord,d.i.als coord de onze,lezen,complex geg 5,3 duidelijk nemen te rekenen,hier alleen ,voldoende complex nu het gaat nemen te rekenen lezend nemen rekenen stellend te stellen,stellen,nu het wel alleen complex zo gaat ,gaat 1×2 theoretisch getaltheoretisch geg 3 concl 5 ,vanzelf duidelijk,(zo niet, ga zelf,lees laatste archief A-4tje door//Are you with me?Als Cruithne geg mee,beslist mee.
en als,
als na A-4tje doorlezend,hier vierde geg punt
tot 2102 duidelijk duidelijk
1917 zon tot Aarde door als tot Jupiter 1x door
Jup. 1×1x als pool als hemelpool als dezon ook niet
165 1xtekengeg,
,geeft Cruinthe geg voor ons op Aarde beter alleen op,meten,
(en)
op Aarde als rechte 1×1x als verschillengte dezelfde als punt te rekenen rekenend
en na 2102 apriori apriori als geg 4×4 planetoiden,
1X geschikt
duidelijk duidelijk duidelijk hier analytisch nemen
als op Aarde de vulkanen de geschikt geschikte genoemden
tot analytisch
115,1X,x
OKAY.

2903 2017.
archief dd 2903 2017,aanwijzing voor computerrekenproces.,1x A-4je.niet te lezen tot hier
wel theoriegeggeg opmerken ala Perelmansgeg in theorie hiervoor bij ons 1x (zonder) Fermat gegt 1×1x hier door

3003 2017,
lees het geg als om aardbol verder(zelf verder,beter,beter in check svp),
niet een snede,wel als een snede,het derde geg als snede lezend,b als booglengten lezend
anders niet getaltheoretisch als op te merken nalatend punt 2×1x punt als rekenpunt geschikt,wekt 1x,1x en gaat analytisch 1X,(x) alleen theoretisch practisch alleen voldoet ‘t tot Analytisch!X,x
hier voldoet het in vervolgstudie om,hier op te merken als geggeg het 5,3 Kuipers -geg als het complexe 1×1x,
voorlopig duidelijk ons te nemen te nemen
als doorgaand als vanaf Kaap Hoorn over booglengte tot ver voldoende vanaf /bij Afrika-kust door op zuidelijk halfrond blijvend alleen,duidelijk door
1x (anders) door onder langs Kaap de Goede Hoop door,wel verwachtend, en wel langs kortste weg als de kortere en wel 1×1x anders terug ,door,zuidelijker bij Kaap Hoorn door,als zuidelijker door Straat Lemaire door,((Straat Drake)), en wel anders,zuidelijker, onder langs bij Kaap de Goed Hoop nu zuidelijker er onderlangs door, en als verwachting dichter langs Antarctiia gaat het Oost gaat het,en Westelijk zonder afkalvend ijs,door door tot Oost door tussen Australie en Oostelijk Antarctica door door als verwachtng gaat het tenminste nu nog wel,nu het nog gaat,buiten de aangroeiende ijsvelden blijvend,en in vervolgstudie op te merken,ook wel te berekenen,tenmimste getaltheoretisch te beschrijven,beschrijvend opmerkend,lees behalve het geg boven als rekenpunt 1×1x mee als 1×1xterugrlezend geg Perelmans bij ons zonder Fermat,mee,duidelijk mee 1×1x,te rekenen
tot,in vervolgstudie als,quantummech,1×1x door door te rekenen terkenen op,behalve op 3 geg Temp.als vierde geg mee op te rekenen op als het geg warmte Q,T als het geg niet zonder het vijfde het geg Q?t wel mee om op te rekenen meerekenend,,(en lees steeds terug in deze blog),behalve in computerrekenproces de geg wel mee te rekenen en beschrijvend,NASa,ESA geg voldoende, door mee te rekenen duidelijk te nemen en tot voldoende doorrekenend voor veranderende veranderlijke temperaturen ,ook warmte als ander opslag ook anders als opslag behalve in de grote zeeen,vooral anders in ijs,vooral in het Zuiden,nu het theoretisch gaat ,te rekenen gaat,en gaat 1×1x het Kuipers geg 5,3 hier als het complexe het geg duidelijk mee ,om vollediger door door te rekenen,behalve tempverandering binnen atmosfeer Aarde anders vast te stellen,ook wel uitbreidingen als ijsoppervlakken als in oostelijk Antarctica als vooraf berekenbaar vast te stellen,ook wel andere grote veranderingen vooraf voldoende door rekenend vast te stellen,het geg als punt 1x anders in 2rekenprocesssen 1x anders exp in deelprocessen3 tot als op schalen3,als punt,3punten (lengte) op afst 1o geschikt 1×3 geschikter Analytisch !x,x(door te rekenen te nemen)
(de opstijgende hommel op de kust van Afrika en de trillende kolibri in Brazilie bepalen niet im Grossen und Ganzen alles niet, alles voor ons zelf op Aarde niet?)//to check and to open,/(pse to end all of discussions too much) ,to open the one and only last one discussion URGENTLY requested now in time now.FINAL//Glueck auf.

3003 2017.
FINAL FINAL.
en lezen,doorlezen,model bekend spiralen2,aalleen deellengten punten lezend,
op afstand 2×2 punten3 lezen te lezen 4punten tot onze snede analytisch en tot de bolsnede alleen de halve geschikt tot 2punten 1x analytisch mee,
tot 1x als 3punten 6 lezen (zonder 2x 10 niet 1x niet ,als zonder t en als zonder tkwadr)
tenminste 6 deellengtentijden als 3 tijdlengten verhoogde temp en 3 andere als laatst bekende van 1400 zeg tot 1900,koudere)
1punt bekend in de tijd,ca 1900, 5 andere als priemgetaltheoretisch geschikte tot 50 ,te rekenen,in rekenmodel als tot 27000j rekenend tot 3×3x3 en als
de eenheid,de vlg+1 eenheid element als hetzelfde ruimtelijk te zoeken,
zoekt 5 de punt piramidaal buite ontaard viervlak
als in het zonnestelsell,het onze, zelf te zoeken punte halve geheel lezend,behalve bij ons als halve geheel
zon+10 planeten5 ten tijde van Charon na Pluto bij ons in het model,ook we door te rekenen langs de bekende weg
aan te wijzen 1×0 tijdpunt geschikten beter aftellend en rekening brengend als berekenbaar voldoende.
als aanwijend rekengeg lezen
1x als exponent als geg in N als exp 2 tot 1 aanvullend geggeg
t als (texp-2,wel in priemgetaltheorie als de recent geschikte als priem mee als een andere anders geschikt mee,
Analytisch 1X.x,

(lees ruimtelijk als bglengte als tijdlengte als in oneindig projectief bgl vlak en verschuift niet over een hoek niet,ook niet als bgl punt niet
en merkt hier op voor een hoek als over een boolengte verschil als in voorgaande uitbreiding hier anders,hier anders 2complex 3 hetzelfde Complex3,
(behalve tijdgeg als versch zon als over een punt,2440 te rekenen,het andere geg in model hiervoor bij Pluto,Charon als tijd geschikt geg terug te lezen op te merken
als 2×3 rekeningen warmere perioden in model bekend,1x incl tijd stippen in model rekenmodel wel,nu het tot gegeven ijstijden gaat,voldoende model.

Voor klimaat en weer,alle ijstijden bekend ,mee alle tussenliggende perioden,als warmere en koudere,mee als tussenliggende tijdlengten gewoon klimaat mee,en niet zonder 3x 2x als tussenliggende,en meemee duidelijk duidelijk als stabiliserende als gewone als koudere,resp als gewone als warmere,,anders niet practisch tot 5,3 het gegeven,onder te lezen,als binnen geschikt algoritheme 1×1x anders niet doorrekenend niet,als anders meedoor terug te rekenen anders tot 5 binnen computer binnen deelproces ,het ene exp 2 rekenend simultaan 2 de andere algorithisch 2n het andere deelproces,als Optie 1x algorithmisch 10 mee,nu het anders gaat buiten cokputer in het proces optie Chip magn 1×1x,1x geschikt anders,hier anders electrisch niet als in vorige design ,hier2 analytisch ,en tot volledig bekend berekenbaar tot laatste als zesde vijfde vooraf aan laatste en als langs kortere weg binnen 6 tussentijden ,(tussen ijstijden),2×1x als 1×1x bekend parallel (en) extrageg als kwadr punt mee,gaat hier 1x anders ,(bollen punten te rekenen,anders meetkundig,niet als hiervoor andere lich punten mee),gaat hier 5punten meetk. tot 2 terug,rekent door tot 3punten ,neemt als andersom,alleen 1x complex geg 5,3,leest analytisch 1X,x ,,(en laat als optie analytisch 2 na,lees x,x,x,lees als chip+1 het nalatend gegeven).
Opm.leest gewonen 3stabiliserende2 als opvolgend koudere,op koude,blijft, blijft ons onbekend,(optie) anders te lezen,op volgend op warmere,doorgaand als warme te lezen,behalve behalve,(aan te nemen,aannemen) als opvolgend mee in de laatste periode,de koude,(1400 t0t 1900,gaat als opvolgend mee als koudere deelperiode mee (vanaf 1750 tot 1900) lezend aannemend rekenend alle geg aanvullend timesheet geheel (gereed.),en
in onze voorstelling te lezen,voorlopig uitlezend als een warme periode gedurende 500 j, van 1900 tot 2400 meelezend als een warmere mee,vanaf 2150 tot 2450 te lezen,hier terug door als tot 2440,reeel door,ons anders bekend,(lees terug),gaat in de naturur op te merken hier algorithmisch 10 zal het tweede gegeven zijn,doorlezend uitlezend geschikt,theoretisch 1o hyperbolisch als 100 hyperb kwadr. als exponentieel geschikt,nu het bevestigend gaat,geschikt als geg(hier teruglezen) terug 900 tot 1400, wel duidelijk duidelijk mee,wel opmerken,binnen onze hemelruimte bekend als aanwijzend2- geg bekende als gebeurtenis ,behalve in jaar 870 als bekende en als geg geschikt mee,a bekende en als geschikte binnen ons melkwegstelsel als supernova te nemen,exemplaar supernova jaar 1181 te nemen, hier geschikt opmerkend,anders niet sluitend te nemen te nemen
timesheet gereed,gereed
0104 2017
Aanw.: punten hoekpunten 4piramidalen halven 4×4 punten ontaarde te lezen,1×2x als 1×1x doorlezend gaat alleen ontaard(ontaardgeheell lezend) 2punten2 lezend,4x te lezen als 2x te nemen duidelijk mee.behalven 4×4 punten complex 2 ander 3,rekenend,rekent,en geeft Kuiper’s geg complex veranderen2veranderlijk 3 aan,leest 5 als2 terug,rekenend aangevend als tot 3 door,aan,rekent zelf,en ziet als geg 17punten 1×1x1x als geschikt als geg,
Analytisch 1X,x
timesheet gereed 1×3.,

nu het gaat,anders beter,verbeterd te lezen te rekenen rekenend nagaand als te rekenen doorrekenend na te gaan
4punten3 halve piramidalen lezend
als te rekenen te nemen 4punten 3 nemen,1×1x derde (halve) geheel 1x andere halve, (ander piramidaal),derde eerste projectief,alleen zuiver rekenend het geg meetkundig rekenend mee,en
1X als zuiver geg,(analytisch lezen),
!X,xhet geg,(alleen als rekenend het kuipers geg complex als doorrekenend duidelijk duidelijk nemend,terugnemen nemen,gaat vanzelf simultaan bij ons

Aanw.bij ons niet zonder het axiomatisch stelsel het geg,de uitbreiding bij ons,niet zonder na te gaan en gaat alleen praxctisch geschikt tot 3complex 2geschikter,hetzelfde.,
en rekent,rekent zelf WEL, Complex2 rekenkundig rekenkundig zelf vanzelf zonder 3 als het gegeven 1(x) duidelijk optie merkt,de andere, als F.analytisch de andere ,het geg de optie op teken 1(x) op.

,,Losers” be informed from the bandwagon by your whistlle blowing hitchhiker,do not follow them in all their claims before their big fishes shall fall.
To denominate the claims of their euthanasia-deathsquads , ready to deliver each and every moment,as invalid,illegal and infamous for a man,no doubt, it’s not sufficient,worse it is.One behaves Gestapolike-Stasilike as I see it.

vat samen.Weigert men niet te spreken over het leed van Darfur,over de door de bevingen in Groningen benadeelden,over de ziekenhuizen met hun beproefde personen,over de op de proef gestelde klandizie van de GAK-UWV-keuringsartsen,over de lotgenoten,de deelnemers aan de Staatsloterij?
Wordt het klimaat beter of slechter nu het nieuwe parlement evenmin vragen stelt en de pers al weer niet bij het parlement doorvraagt. Meestal niet doorvraagt,(om je plaats in het gehoor te behouden).
Alarmfase rood treedt in,nadat het hen groen en geel voor de ogen is geworden.
Hij gaat voor die mensen niet opzij.Of je het maar weet.
De doos van Pandora zullen zij ,de politici en de klimatologen,zelf openen.Hun big fishes zijn aan de beurt.

0704 2017..
studie,andere studie,hier niet voor klimaat door,als reentry op laatste studie licht terug,hier door te lezen
de laatste geg Tverschil 3x ,QT en Q/T alleen in klimaat de toestanden veranderend op te merken,behalve en hier wel opmerken te nemen
aanwijzen als zesde geg niet geg voor druk niet voor licht niet en niet electrisch als voor potentiaal
alleen hier,behalve wiskundig potentiaal als voor een bron practisch,op te zoeken,
2×2 Supernova’s en andere 2 als supernovae en nova’s
ga voorlopig door,zie vlg blogtitel,,,Facilitystudy 0804 2017″.

Preliminary progress-report.

8 februari 2017

1.De Rechtspraak,Rechtbank Overijssel/team kanton en handelsrecht Almelo/benchmark 5602333CV EXPL 16-6309/post in dd 0702 2017.
2.Sociale VerzekeringsBank,Deventer/AOW-pension/post in dd o6 02 2017.

Reaction to the Conclusion of Reply of Menzis Zorgverzekeraar N.V./GGN Mastering Credit,Rol-/zaaknr 16-6309/5602333.

It is clear,and not to me only, the reply of Menzis- insurance/GGN Mastering Credit to consider being invalid.It does not stand, as I see established my innocence with Sociale VerzekeringsBank,because this body reports to me my pension will be paid out fully from now on, that is to say without any deduction or penalty.

After session @ court Almelo,date 0702 2017,or prior to date,resulting anyhow in removal of double costs for Menzis-care,there is up to here no need for me to forget all the extra penalties I had to pay over the years to ,, The Justitieel Incasso-bureau”,location Leeuwarden,despite the sudden end of these penalties a few years ago.
Sure, I insist on all my requirements and complains ,in so far these still to be valid,as informed in my blog kzv ,k rank z innigheids v erklaring, driven by Microsoft Wordpress through www.Stratobob.nl and in other sources,originated prior to internettimes and mentioned within the blog.
The principle requirement to be,and no other to be the first one,remains to be,the removal of the insanity declaration,either by dutch parliament or by a dutch judge ,acting as president of a dutch court and not without the second condition i.e. a fair clean up of my medical dossier.. i assume the team kanton en handelsrecht will indicate ,,tuchtcollege”
for the following step,if so needed.

This progress report is preliminary as long as no unforseen incidents occur untill date o6/0703 2017,and at date of next session in court Almelo,it will become definititive ( 0703 2017).
As required I shall forward in time, two signed copies of my reaction to this cause 5602333 CV EXPL 16-6309.

So called ,,doorhaling van de zaak op de rol” will obviously be excluded/es kommt gar nicht im Frage/pas du tout,om het internationaal te houden.

1102 2017.
Aanvulling tijdschema.
Internationaal.
Verantwoordelijkheid dragen,doorlezen en teruglezend in vorige blogtitel betr. de laatste potvis opgemerkt voor de Nederlandse kust,doorlezen, opnieuw veel walvissen opmerkend,heden per 1001 2017, in problemen bij de kustlijn van Nieuw Zeeland.Zullen door de gebeurtenissen in de natuur ook mensen aldaar getroffen worden,dan kom ik daar later wel op terug.
Of anders hier en nu wel.
Ook al zou er geen aardschok volgen voor N.Z.,dan nog stel ik,dat de rechtspraak in mijn geval gebrekkig bleef in het gerechtshof Almelo niet alleen,maar ook in Utrecht.Ik werd beperkt in mijn doen en laten en kan ook niet alles alleen op mijn vingers in de casus NZ uitrekenen.
Note.
ga na,lees terug,reken beter per computer door als probl,en wel als geg mee
aanwijzend de huidige beving,op de ,,Ring of Fire” in de zuidelijke Philippijnen,tenminste 8 doden,dd 1102 2017,als geg
1x tot,en als vlg als erbuiten als aan te wijzen af (te) tellen(d),tot 1×1xals de mede-gezochte, op/nabij Nieuw Zeeland vooraf in rekening te brengen.
Reken zelf beter na.

To Check, pse.Aanwijzing:100 schokkenerupties10
als drietallen viertallen,rekenend door,doorrekenend tot
twee andere tweetallen,
1x anders 2,rekent als laatste(n) N.Guinea -event,recent,Philippijnen-event heden,tot NZ-event bij ons axiomatisch als geg door te rekenen,als tot laatste,eerstkomende NZ-event als laatste,1x als enige te rekenen door te rekenen te rekenen 1×1x als enige geg a priori door te rekenen, op/nabij NZ eruptie /(of schok),en timesheet aan te vullen,,incl. safety alarm geven
(na te gaan,in voorstelling nagaand,2×2 gaat erupties als geg in Noorden,(Ijsland),behalve tot midden Italie (en) anders door (niet manifest, als intern, binnenin Aarde),tot N.Z door,behalve behalve,en bij ons axiomatische uitbreiding geschikt rekenend gegeven,als tot 9,10 terug,door tot 8 alleen geschikt,geschikter tot 3,rekent 3/8 zelf,1x,x door,leest,rekent (zonder) 7,niet N.Z. het geg anders N.G het geg,en anders niet,niet anders (zonder) actuele Philippijnen event, anders niet,door ons ook niet anders in complex model rekenmodel door te rekenen,(onze ref,axiomatische uitbr.teruglezen),op als berekenbare gebeurtenis op/nabij N.Z,te rekenen,(per computer exact te rekenen/reeds 6 Philippijnse slachtoffers/de honderden walvissen thans op de stranden van N.Z., in verwarring geraakt door veranderend magn, veld,behoren tot de soort van de grienden) .

1202 2017.
Na de volgende event in het gebied rondom Nieuw Zeeland,kunnen we vooraf in de wetenschap vernieuwing nagaan,en ook meer slachtoffers uitsluiten.
Hiermee wordt tegelijk aangegeven,dat we bij ons in Nederland aan hervorming toe zijn, hervorming van het parlement,het onderwijs,de rechterlijke macht en de journalistiek,opdat er ook thuis niet opnieuw slachtoffers vallen door het gebruik van het gezonde verstand in ere te herstellen en politieke doctrines en dogmata uit te sluiten.En laat er ook mee weer cultuur opbloeien ,levendig en vol variatie,zonder cultuur van de dood en liefst zonder de dragers bekend als de cultuurdragers van de cultuur van de dood.
To be or not to be.
En laat liever thuis,houdt eerder zelf,valse verklaringen als kzv,als ook waarheden als zou bijv. koolzuur verantwoordelijk zijn voor de klimaatwijziging en al het overige occulte.
En het kapitalistisch-socialistisch complex, wereldwijd bekend als het ,,Gestapo-Stasi_maatschappij- model”,geintroduceerd via de vereniging ,,Nederland-Oost Duitsland”,weg ermee.Breng liever terug daar , waar het onmiddellijk al fout ging ,in de rechtspraaak ,de bestendige ,,Codex Justiniani” als enige leidraad.
Of worden wij gedwongen verder te leven als onder de autoriteit als de oligarchen van Oost Europa en de chaebols van Azie , zonder eigen wil te bestaan als nummer,arbeidsslaaf,robot,massamens zonder vrijheid onder het alleenrecht van de enkele staatskapitalisten ,zelf meestal partijsecretaris, om ons, hun platgewalsten, zonder enig recht op zelfbeschikking te laten en pasten zij ons rechtssysteem aan tot hier, nu het fout gaat,toen men hiervoor alles naar zijn hand wilde zetten,als wetenschap,als kunst en recht ,tot het hier fout gaat en het contemporaine establishment vast loopt op de vrijheid van denken.En dat is vandaag.
Verder,ook internationaal,werp het handboek DSM,voor bijverdiensten middels kwakzalverij,ook maar bij het oud papier.Onwetenschappelijk.Blijf op niveau,volg de traditie.Geld is ook niet alles,maar het kan wel meer zijn dan rechtspraak van vreemde bodem als probeersel.En koop niet aan dit drukwerk, mijn handboek voor de politicus.Het is gratis.

2012 2017.
Wij vragen ons parlement,dat zij,die verantwoordelijk te houden zijn voor illegale medische proeven onlangs ongevraagd en ongewild verricht op weerloze patienten in hun psychiatrische inrichting in Noord Holland, aan de minister hierover vragen te stellen,nu het nog kan en zij niet behoeft af te reizen naar de provincie ,of andere plekken,waar het geld zit, om aldaar politieke propaganda te voeren met het oog op morgen,de dag van de verkiezingen.Vluchten kan niet meer.
Op soortgelijke misdaden in de medische wereld,komen wij later zelf wel terug,zou het zo zijn,dat het parlement er geen tijd voor zou hebben,,,Misdaad staat niet op de rol” wordt niet geaccepteerd en mensenrechten zullen bij ons in Nederland niet langer worden geschonden.

2302 2017.
All media info.
Trappist-1 ,p[anetary system on 39 l.y., within constellation Aquarius, holds 7 interesting planetary objects.Suitables.

2802 2017.
Hij heeft ook gesproken over de schilderstukken van N.,vooral over het ene als enige,dat ik ook al gezien zal hebben,maar ik ben nog niet zeker,of het het werk met de verticalen betreft,dat ik me als enige steeds het eerst herinner
Ik zal nog eens voor 18 Maart,de laatste dag, teruggaan om alle werken van de expositie te bezichtigen.Vooral het ene stuk met de verticalen herinner ik mij goed.Vandaar. Of niet vandaar en herinnert zich een andere bezoeker een ander werk eerder of beter en gaan geheugen en eigen smaak hier gelijk op,wel voor iedere persoon anders gelijk op als enige eerste.

2802 2017.
De Etna begint ook al weer te grommen en te spugen.Wacht maar een poosje.

0202017.
Het meest schrikbarend blijven momenteel de situaties bij de rechtbanken.Daarna volgen de ziekenhuizen en aanverwante instellingen en organisaties,zoals CAK,GAK-UWV,e.a. met hun slechte reputatie.Men is kennelijk van plan het hele bestel onderste boven te gooien.Een deel van die lieden daar hebben de dood in de ogen.Zij spreken over niets anders dan de dood.Zij denken aan niets anders.Als we voor de toestand na de verkiezingen van 1503 2017 maar niet van de regen in de drup komen en zij weer wensen over te gaan tot de orde van de dag.
Evenwel, ,,losers”,wij zijn er ook nog en zij hebben niet het eeuwige leven.Wij zien het dan wel weer.
En wie nu goed ziet,merky op al wat niet nodig is.Destructie-bedrijvigheid.
Nothing but Gestapo-Stasi-style.We do not like those and we do know too much.

Rechtszitting dd 1001 2017,enz.

12 januari 2017

Rechtbank Almelo/inz. B.J.ter Beek vs Menzis zorgverzekeraar,GGN Mastering Credit.
Verweer:
Ik zal mijn verzekeringsplicht nakomen niet zonder medisch dossier.
Ik laat mij niet omkopen met mijn eigen geld.
Jurisprudentie facultatief bestaat niet.
Ik ben niet een revolutionair en opereer ook niet als contra.
Ik blijf bereid voortdurend voor de rechten van verzekerden op te komen tot de rechtsstaat zijn taak hervat.
Ik spreek daarom hier ook voor medeslachtoffers.
Er vallen slachtoffers in wachtkamers en operatiekamers van ziekenhuizen en in isoleercellen van inrichtingen en wel door foutieve
handelingen,die soms verricht worden door onbevoegden.
Medicamenten worden op weerlozen uitgeprobeerd alleen om roem en geld te vergaren.
Buiten hun wilsbeschikking om worden de slachtoffers beproefd ten behoeve van de farmaceutische industrie,niet zelden in of vanuit universitaire
ziekenhuizen en klinieken.
Deze slachtoffers blijven soms tot hun dood in het ongewisse.
Ik stel aan de staat vrijmoedig de vraag recht te spreken alleen door de feiten te laten spreken.
Ik wacht op en verwacht van een autoriteit als A.F.M. maatregelen tegen verzekeraars als Menzis en deurwaarders als GGN Mastering Credit in
zake hun illegale practijken,nu A.F.M. zelf al de handlangers,hun collega’s, de criminele incassobureaux,gestopt heeft.
Ik verwacht,dat zorgverzekeraars nauwlettend omgaan met onze gegevens en niet omgaan met medische dossiers,zoals Menzis met het mijne.
Menzis negeerde jarenlang in mijn geval de second opinion,waarmee het dossier in feite vervalst werd.
Iemand in strijd met de waarheid krankzinnig verklaren wordt overal gezien als een ernstig misdrijf.
Talloze malen wees ik de verzekeraar Menzis op mijn rechten en verzekeraar liet mij in het ongewisse.
IK blijf staan op al mijn rechten.
Ik bllijf bij mijn eisen en bezwaren,zoals gesteld vanaf 1Januari 1982 voor zover nog van toepassing.
Deze feiten zijn met bronvermelding opgenomen in mijn blog www, ,Stratobob.nl”.
Laat ook de feiten meespreken als vermeld in de dagnotities van 1982,die ik tijdens het eerste verblijf te Raalte aan mijn advocaat meegaf.
Ook vraag ik opgaaf van reden,waarom het proces voor mij door het juridisch kantoor aangespannen,kort voor zitting werd afgelast.
Alle feiten zullen een heel ander licht op mijn zaak werpen.
In hoeverre de inrichting ,,Brinkgreve” te Deventer mede verantwoordelijk blijft voor het achterhouden van informatie,kan ik zelf niet beoordelen.
Mijn dossier bleef vervalst.
Neemt kennis van de feiten.
Onze Nederlandse rechtsstaat lijkt in alle door ons genoemde en door de pers bekend geworden zaken van anderen minder dan dubieus.
Ons parlement deugt niet.Het werkt niet.Het zwijgt.Het schiet rechtelozen niet met een woord te hulp.
Het parlement blijft stom en behattigt daarmee het algemeen belang niet.
Laten we elkaar oprecht een betere toekomst gunnen.
De verwarring binnen het veranderend ideolorisch klimaat,blijft noodlottig voor de hele samenleving,zolang veel burgers onzeker over
hun rechten blijven.
Aan mijzelf werd een MISDAAD begaan.
BENT U WEL GOED SNIK?
Men ziet mij liever gaan dan komen.
Maar het tij valt niet te keren.
Ook al niet van Borgharen tot Grave beneden en boven de sluis.
Ikzelf houd mij in elk stil,nachtelijk uur meestal aan alle verkeersregels,maar aan de regels van de grondwet torn ik nooit.
Mijn overtuiging leidt mij tot de uitspraak,dat het gezond verstand ons tot de overwinning zal voeren.
IS staat voor de deur.
Weest voorzichtig en neemt kennis van feiten.
It was a bloody shame up to now.
En,zo vragen wij,stuur het parlement naar huis.En laat onze vrienden van de JOSTI-band opkomen
om het ,,Wilhelmus” voor allen te spelen….
Dank U wel.

P.S.
voor politieke orientatie / consult:
dan toch nog maar liever verder voorlopig eventjes met Trump dan met de mevr Frau Izegrim van D’66,want dan heb je helemaal geen leven en blijft het altijd dood tij alleen,als je begrijpt wat ik bedoel.Wordt onze toekomst bepaald door enkel een
lone wolf/of van de paar lone she- wolves enkel de ene, werkend enkel en alleen op haar eentje voor de rest van de troep uit als op het eigen vrije geweten,of wat er voor door moet gaan,of bepalen we onze toekomst zelf?

1501 2017,
Alle Stasi’s en Gestapo’s ,die vertrapt worden onder de zool van de platvoeten van hun tegenstanders,en er zijn er evenveel binnen het apparaat van de overheid als erbuiten binnen de wereld van de onderwereld,kunnen wij beter vandaag nog vergeten dan morgen.Het moet gezegd worden.Wij dienen de vrede.

1601 2017.
Begrijpt men het al?
Onze rechters blijven massamens binnen het collectief van de raadkamer.
Als je het niet met hun voorganger eens bent,hangen ze je op aan het baldakijn.
Maak jezelf maar los van het koord in 10 seconden.Het lukt je niet.Je ontvangt je ticket to eternity als vrijkaartje voor al je verdiensten van je partijgenoot.
Wie met macht bekleed wil zijn,moet ook gezag kunnen dragen,Drewes,en ten Doesschate komt ook aan de beurt.
En hun medewerkers,hun ja-knikkers kunnen wat mij betreft blijven doorwerken,als wel onze ja-knikkers in operatie blijven.Dat zijn in eerste instantie alle items in de buurt van Schoonebeek en vooral het equipment juist over de grens in het dal van de Ems.En omdat koolzuur geen broeikasgas is en zwavel en stikstof als oxiden met gemak tijdig geelimineerd kunnen worden,technisch volgens zuiver bewezen ontwerp,kan dienaangaande alles bij het oude blijven.Het wordt ook tijd voor de second opinion op dit terrein en fossiele brandstoffen blijven ook in de toekomst noodzakelijk.
Het is al lang bekend,dat het aanwenden van geestelijk geweld,als gebruikelijk in internet bemoeienis, bijv. de dwingelandij van het doodzwijgen van door anderen aangedragen feiten, harder kan aankomen dan grof,bruut fysiek geweld,zoals vooral gebruikelijk in vorige revoluties.

1601 2017.
,,Losers”, houdt goede moed.
Hier volgt de prognose.Na 15 Mrt a.s.zal de volgende uitspraak gelden:
binnenkort houdt straks verblijf, en onder ligt nu al de elite van het establishment als underdog,houdt straks verblijf onder in de goot en daarna,zoals ieder ander, onder de grond.Ik zal hen niet levend begraven,zo ben ik/zijn wij niet.
Maar hun Spinoza wentelt zich eeuwig om in zijn graf.Er kwam niet veel van zijn zaak terecht en deze kostte vele millioenen doden,incl. dood tgv de wetten op dood en geboorte. Je zult het zelf wel zien,..losers”,kijk er niet van op,of sla het even gade.Doe verder niets.Zij maken zich tegen dat uur zelf wel koud.Hun leven was ,,voltooid”.Zij hadden een ,,goed”leven,in China , in Holland naar eigen zeggen en in USA anders en volgens dezelfde regels niet,ook niet.
En ik klaag niet over mijn leven.Wij klagen hen wel aan.Waarom blijft toch de rechtsspraak in gebreke in hun staats-kapitalistische samenlevingen? Het individu blijft er minder van belang dan het belang van de staat.
En komt het voor mij opnieuw niet tot een uitspraak in hun rechtsstaat,dan zal ik er over nadenken,of men er te laf voor is.

1801 2017.
FINISHing.
als getal als geggeg als trillingsgetal nagaand ,op afstand op afstand analytisch 2veranderend 2veranderlijk2 als tot 3
complex.alleen practisch binnen de sterrenkunde beter ( tot)2 hetgeggeg als rekengeg als 10 verd.geg 10 als kuipers geggeg te lezen op te merken door te rekenen,
rekenend meerekenend als verschijnselen 4 geg licht andere2 golflengten alleen 1x tot 1x als punt rekenpunt.

En,voorlopig,ga na af te leiden tot een verschijnsel typisch q.m. in de astronomie //blijf in discussie voor theorie en practijk//.
{per 3001 2017,preliminary,doorgaand in complexe voorstelling 2×1x tot geschikt als 1x 2×2,gaat15 agorithmisch15algorithme als 1x(zonder)4,
en gaat als op 2 sneheden licht na tot als geg stilstaand,nul,
en,behalve voor energie,en verschil,mee,2×1x als 2×2x te rekenen ,tot groe,geel,behalve 1×1x door voor golflgeg geschikt,geschikter mee door door te rekenen 3golflengten 2 als geschikter versch lambda,doorrekend door tot 5de geg als punt niet te nemen alleen te rekenen,
en behalve deeltjes protonen,ander,alle fysisch bekende,ook bij ons,andere deeltjes,niet als fotonen,niet anders mee te rekenen door mee te rekenen axiomatisch alleen hier op ons laatste aanvullend geg als exponentieel het geg te rekenen,niet anders tot 1x als geg 5analytisch3 rekeningen simultaan na te laten,volledig op te geven.//discussie.

2101 201.
Journaal.
,,Losers”,leef op.
Het moderne establishment loopt op de klippen en hun elite springt er boven vanaf.
De eerste verlenging van pres.D.R.Trump gaat vandaag in.
Onze tijdgenoten,die de wereldmacht zochten in te nemen door het verstand uit te schakelen door het onderwijs af te schaffen,kunnen nu zij a gezegd hebben aan hun
b verder niet toekomen.
Meteen komen zij als analphabeten in opstand en jagen onschuldigen wereldwijd en in grote getale tegen de gevreesde ontwikkeling de straat op zonder het gegeven D3.Zij verstaan het gegeven niet,want het valt buiten hun sfeer.
Dan verschijnt hun voorman de popzanger als de laatste der Mohicanen,bekend als de complotman van veel fictie zonder feiten.Hij roept maar wat,weet zelf niet of het waar is en vergroot de verwarring .Daarbij ziet Mona Lisa zwijgend toe.
En daarmee blijft de toekomst aan hen,zoals ook aan ons,onbekend.
Daarvoor moet je bij een ander wezen.
Zo kijk ik er vandaag tegen aan.
Morgen zie ik wel verder en maken we daarna samen het bestek op.

2101 2017.
Journaal.
Komt er halverwege de periode v verschuivende magn.NP,2012 tot 2020/(2021),na geologisch laatste activiteit,,(heden), bij Nieuw Guinea,opnieuw,(hevige?) vulkanische activiteit nabij Nieuw Zeeland?
Uit te rekenen, en neem mee in de tijd als recent geggeg de activiteit als op IJsland geggeg als tijdlengte periode eerste activiteit bij N.Zeeland als geg,terug meemee
1×1x periode als kwadr,recent over de jaren in midden Italie als gegevengeg tot als recentste,beter,na tweede activiteit bij N.Zeeland,ook bekend,beter recenter bij OostPapua Nieuw Guinea,(heden),tot,en ga het alleen getaltheoretisch rekenend nagaand,een komende gebeurtenis bij N.Zeeland door te rekenen,voorlopig,en neemt anders zelf mee als geggeggeg,behalve N.Guinea door te rekenen,doorrekenend opmerkend als extra gegeven door op te merken als geschikt om te rekenen,doordoor te rekenen,en timesheet aan te vullen,,niet zonder practisch,reeel geg actueel binnen ,,Ring of Fire ” te nemen,waar te nemen en binnen de complexe voorstelling de extensie door te rekenen tot als berekenbare gebeurtenis,(de toestand voor N.Zeeland op te geven,evt niet zonder tsunami)//for discussion only,gaat na als aanwijzend 2 aftellend 1 als geg op te merken binnen ,,Ring of Fire” te rekenen in een rekening ineens,1x,1x door door te rekenen als de andere als geggeg nabij Nieuw Zeeland als berekenbaar door te rekenen,(preliminary,coming event,en de huidige N.G.aardschok als latente eruptie als geschikt geg als zelf binnen de ,,R.of F.” present te rekenen,anders een andere ,elders in de,, R of F ” wel als eenmalig aanwijzend geg 1×1x rekenend door te rekenen om N.Zeeland tijdig te beveiligen,waarschuwend,en vooraf lezen, functioneel 6 erupties (zonder)zevende lezend als 1×1xals geg lezend,1×1x1x als geg te lezen door te rekenen te lezen).
(Opm.Vorig jaar potvissen,nu bultruggen op/voor onze kust.Ook de laatste,de bultrug van vandaag,2801 2017 voor Katwijk, even van slag door veranderend magn.veld,of is deze te ver gezocht?).

2201 2017.
Journaal.
Hoe denken de rechters,werkzaam in de voorheen door A.Tasman aangewezen gebieden over onze huidige rechters,gezeten binnen de Spinoza-georienteerde raadkamers,
steeds actief,zolang het duurt als D-66-lidmaten,binnen onze schurkstaat,nu voor de identiteit van elkeen met KZV op zak, feit/en andere feiten als fictie niet anders/(ook andere feiten) nog voortduurt,voortduren,want het wemelt overal van de medeplichtigen,kleintjes en grote,is het niet bij de dienst voor zorgtoeslagen,dan wel bij de commissies,die over medicijnverstrekking gaan,en anders wel op locaal niveau bij het verstrekken en weer intrekken van vergunningen als bouwvergunningen en vele andere,als bijv.tapvergunningen,verg.A en/of B en bij het verstrekken van certificaten of het weer intrekken naar het aloude voorbeeld van het genootschap dan weer prominente rechter dan weer gevestigde advocaat.Uiteraard vliegt het geheel als systeem vandaag of morgen uit de bocht.Geen twijfel mogelijk.
En een zelfbewust parlement geldt als eerste vereiste daartoe.

2301 2017.
Journaal.
De drijvers in onze samenleving,de nieuwe elite,die ieder telkens dood en ziekte zitten aan te praten,doen er beter aan hun verantwoordelijkheid te nemen door hun mond te houden.
Zelf neem ik in mijn eigen zaak niets terug,omdat ik het leven gun,behalve aan mijzelf, aan elk ander,behalve aan de kip,die ik slacht, en het konijn,dat ik ongezien doodrijd gaat ook in de pan,omdat het zo leuk is te leven door te overleven,behalve het leven te leven om tussen de huidige Gestapo’s en de Stalingetrouwen te overleven,die ik dan ook ontloop,want ik deed geen vlieg kwaad ,maar ik lust hen niet.Het wemelt ervan,zolang het nog duurt.
De dood telt niet.
,,Losers” wake up,times are changing.

2401 2017.
Journaal.
Eerst kwam er een steen voor de ingang of achter de deur.
Daarna een balk achter de poort.
Vervolgens een sleutel voor het slot van de deur.
En met de Sioux zullen gematigde mensen best kunnen praten.
De toekomst is verzekerd voor de Keystoneline as we remember ( from on 1962).
Employment,competitive production and marvellous state-income to come for certain period of time.
Congratulation.

2601 2017.
Locaal journaal.
,,PYongyang”.
Waarnemers beweren,dat,na de parlementaire zitting van vandaag in den Haag, er nog veel lijken uit de kast zullen komen.Uit de ijskast, denk ik,uit de kleerkast en de meterkast,uit de brandkast veel en een paar uit de stofzuigerkast in de schuur.Het is ook niet zo verwonderlijk in deze periode van hun hoogstaande doodscultuur . Hun geld of hun dood is het.En niet veel anders.
,,Losers”,ga leven.Pro Vita.Mina,mijn Mina Harmonica.Proficiat;beleef het,je zult het toch meemaken,het sprookje is over,je trapt er niet in.,,Roodkapje and the lone wolf”.En de zigeunersenioren zijn onder dak,zoals altijd.

3001 2017.
Het acht uur journaal.
R.D.Trump wordt in de welbekende kringen van de Chinese multi-multi’s,de milliardairs, als een nogal links-progressieve politicus beschouwd.
En niet in het jaar van de slang niet , niet in het jaar van de rat niet,in het jaar van de slak & de ooievaar op de dag van de eendagsvlieg,zodra de koekoek haar ei legt in het nest van de spotvogel,en zodra U ontwaakt ,kaaiman, en dra beseft U,dat hijzelf ,de multi-multi,geen erfgenaam heeft,zoals Uzelf,kaaiman,ook niet.U bent beiden zonder toekomst.U beiden behoort nu tot de klasse der door Uzelf uitgeschakelde gedenivelleerden.Zelfdiscriminatie.De dood door eigen boerenbedrog.
Keren we terug tot de jaren van verstand en laten we het niet zo ver komen,dat onze laatste zwerver zich genoodzaakt ziet het eerste geschenk uit China, ons goed doorvoede Koalabeertje, op te moeten peuzelen om te overleven.

Medisch dossier exclusief second opinion/verhoging.

8 december 2016

Nu de wetgever toestaat,dat verzekerden hun medisch dossier mogen inzien,blijkt in mijn geval,dat in de practijk hier de hand mee wordt gelicht.
In mijn geval worden de gegevens vanaf 2812 1981 verstrekt tot de datum waarop de second opinion werd gesteld.Daarna blijft het dossier zonder toevoeging van second opinion.
De verstrekte gegevens zijn grotendeels als foutief aan te merken voor zover ik mijzelf ken.Men kan ter vergelijking de door mij in deze blog vermelde feiten opmerken,(en de aantekeningen uit 1982,die ik meegaf aan de advocaat genaamd Wesselink naar ik mij herinner).)
Na de datum van uitbrengen van de second opinion,moet het dossier als vervalst worden betiteld,omdat de laatste waarheid telkens ontbreekt vanaf de jongste dag van eerste opname tot laatste gesprek met de bevoegde second-opinion arts,ongeveer 18 jaar later ,nu ongeveer 16 jaar geleden.
De vordering a Euro 5177,89,zoals gesteld in de dagvaarding uitgebracht door ,,GGN mastering credit” zal door mij niet vrijwillig worden voldaan.De reden blijft duidelijk.Ik heb recht op een verplichte ziektenkostenverzekering niet zonder een onvervalst medisch dossier.Mijn eisen en bezwaarschriften over de periode vanaf 0101 1982 voor zover nog van toepassing, neem ik niet terug.
Beleefdheidshalve zal ik,deo volente,ter zitting dd 1001 2017 verschijnen en de rechter,mocht hij open staan voor mijn verweer,ervan in kennis stellen,dat ik niets terug neem.

Note.
En merk hier al op,om andere manipulaties tegelijk uit de wereld te helpen,merk tenminste de check van F.K. Ewert op , die natrok de door NASA verstrekte gegevens,(van het ,,Goddard Institute of Space Studies”).Volgens hem wordt een scheve voorstelling van temperatuurdata gegeven ten gunste van het IPCC-beleid en om financiele en andere machtsbelangen veilig te stellen.Ook andere wetenschappers,ook andere NASA wetenschappers beschouwen de GISS geg als inferieur.Typen als door ons opgesomd.(lees terug),aanwezig in het gevolg van bijv. onze eredoctor Broodheer in Nederland op zijn smalst kunnen het niet alleen af,al die klanten ,die mede- lakeien en ja-knikkers,die meelopen al die livreiers,die meelopen , gaan als al die als galeislaven trekhonden als analphabeten en zij zijn zonder gezag…Die gaan, na Apollo te beledigen ,en godgeklaagd,zij hadden Artemis’eer geschonden door de natuurwetten te verkrachten,zij gaan….,Gaandeweg zie je hen niet meer terug.Zij gaan ten onder.
Internationale solidariteit,losers,is ook wel eens gewoon gekkenwerk.Houdt de eer aan jezelf.
Grote en kleine zelfstandige denkers doen er volgens mij goed aan niet te lang stil te staan bij de horden would be machthebbers als bovengenoemden.
Zij doen er beter aan,lijkt mij, terug te lezen in deze blog om zelf ook na te gaan het bewijs voor 2 gr Celsius temperatuurverhoging,dat ik erin weergaf,nadat anderen er mij in alle bescheidenheid op hadden gewezen.Ieder zonder afgeschaft onderricht kan het verstaan.

1712 2016.
[Onze vriend zal het hele heelal wel van A tot Z kunnen dooorrekenen,zo men wil van alpha tot omega.Onze andere vriend weet meer. En ik weet ook iets.Ik weet,dat wij met elkaar meer weten dan onze aardse rechters in deze periode. In de Lage Landen Leegte ook? (De vraagstelling is alleen wetenschappelijk bedoeld)].

2112 2016.
werkopdracht.
schrijf zelf beter uit,beterend uitschrijving ineens uit,
opmerkend 3 nagaand 2 als 2 behandelend bepalend(andere) 2
(en) als (Bepaling+).1x,gaat ,lezend 2×3 punten ,,Eindverantwoording” lezend als geschikt het geg,,het geg getaltheoretisch analytisch geschikt,geschikter 10 cijferig als getal,analytisch 100 complex zonder 100(e) als geggeg 2complex,
tekenge duidelijk analytisch 35,(135),enz tot 115,!X
en Pappus,(Poncelet),alleen Poncelet complex als toi7,1x (zonder Poncelet 3
stellend 2×2 spiralen 2specifieke mee,1×1x als elliptische projectief geschikt.lengte lezend,de andere ruimtelijk 100 projectief 10,
gegeg als 1X,(Aanw:tekengeg 115,1X) voldoende elk kegelgeg in voorstelling betrekkend,tot stellend,
werkt zelf 1X,
bij ons,voor Cruithne en Maan als zelfde punt 2 complex data 2 tijdsippen,(elk uiterste afstand tot ons) duidelijk en 2 andere 1 als derde punt, als 2 (andere)1 hetzelfde,zonder als verschuiving (Cuithne lezen) en stelt alleen als versch. bij maan tot uiterste stand bij ons vanaf Aarde ,anders niet theoretisch in de practijk anders niet hier in de sterrenkunde anders niet bij ons anders niet,na 2037 door tot na 2037 +1, als 1x door als geg na 2112 en als geg na 2121 (Aug.) als verschuiving,1xals geg, leest alleen in de tijd 2geg1 als geg tot als poolstertoestand Ruitertje mee tot als toestand andere toestand anders alleen per 2212 alleen binnen model heelal 17 als eenzelfde ander punt,gereed,leest meelezend gereed,1×1x als geggeg Cuithne als geg gereed na jaren 79(e),Maan als geg gereed na jaren 179(e),resp timesheet te lezen,2106 en 2206 te lezen,te rekenen,duidelijk te lezen,anders niet zuiver door te rekenen,tot als geg nieuwe poolster zuiver zuiver rekenend meerekenend op blijvend geg algorithme 15 te rekenen,
en,opdracht,
tot vlg poolster doorrekenend te rekenen,mee te rekenen,niet zonder andere lichamen,objecten en manen binnen ons stelsel v zon en planeten,als toestanden,behalve van Aarde en manen,andere objecten planeten in hun toestanden na te gaan als geg niet zonder hun manen beter mee door te rekenen in kaart te brengen.Aanw.:lees wel de vorige blogtitel onder datum 2112 2016 door,desd timesheet gereed als aanvullend 1×1 gereed en volgend probl ,materie als probl. als in logic scheme het probl, gaan wij niet verder na,onderzoeken wij niet,niet ons probleem niet.

2812 2016.
zoek een entry,
doorgaand nagaand opmerkend als extensie beter in studie na te gaan te nemen,
spreadsheet als geg geg anders door te rekenen als te stellen,
wel nagaand
fysisch kleine deeltjes als mechanisch als quantumtheoretisch quantummech doorgaand nagaand theoretisch fysisch door
als deeltjes door als gegggeg lichttheoretisch
(zonder) 3 deeltjes4 als geggeg hyperb,1x niet (niet) door als hetzelfde geg
hyperb 100 als 10,1x niet niet anders 2×1x als 1×1xals geg onvoldoende bij ons in deze studie door
gaat alleen door door te rekenen alleen
complex 10 als tekengeg (cyclisch) geschikt,geschikter door in deze studie
verschiuift 1x 1x niet anders zonder energieprobl als het laatste 1x,1x als 1X zonder energie in heldere voorstelling,complex,practisch
wel beter na te gaan,reken zelf anders,verbeterd rekenend ,doorrekenend tot unificatie,practisch,specifiek als fysisch,speciaal als astronomisch tot de volgende als de laatste uitbreiding gerakend te rekenen,door te rekenen,
rekenen,rekenen,doorrekenend te rekenen,
verschuift niet,rekent als tot 1/2,en rekent alleen als terug,door door alleen door als geheel door,golftheoretisch voor licht alleen, niet zonder +1/2,1×1x mee als sralingstheoretisch geggeg,als mee te rekenen als rekengeg als door te rekenen 3/4 als tot -!,1x rekenend zonder versch.,1Xniet 1x,,gaat alleen te rekenen doorrekenend geschikt,geschikter,golflengten 3 golflengten zonder 1 als 2door,(andere)getaltheoretisch door,1×1x als geg door door als tot 2 door,(Aanw.:iets meer,als geg om te lezen alleen om te rekenen),
en,
ga,voorlopig na, door te rekenen te rekenen,punten 100 punten doorrekenend,(Aanw.:punt straal te rekenen),
narekenend als geg lich.als halve ,,eiv.” lich.,eiv. erbinne,erbuiten,als om 1/4 erom,(teruglezend bij ons in de blog),op afstand als op 3/4 geggeg te rekenen,projectiefmeetkundig als projectief10 door te rekenen tot 1x 3punten 1 geschikt als 2 andere mee,geschikt,geschikter in complexe voorstelling,tot heelal model 1complex door te rekenen door door tot als complex2,(duidelijk model heelal eiv.lich alleen in de natuur hier in de sterrenkunde behalve eenmalig,1×1x het universum,hier te rekenen als op schaal 100 terugrekenend alleen eenmalig 1×1x1x als geg in rekenmodel,miccroschaal 100 punten model te rekenen// DISCUSSION pse//
Opm.:gaat ook na, ontwerp v moderne chips na,EUV-chips.

3112 2016.
klimaat.
de betere data komen per satelliet door,
de aangroei van Antarctica-ijs,(lees deze blog terug),tot op en nabij,op afstand op en nabij,Australie,reeel als gegeven op te merken,te detecteren,
en over de verschuivende als pool,de magn. NP lezende te lezen, tot de uiteindelijke toestand tref ik heden nog niets voldoend aan,(op internet gissingen slechts).De tijd werkt voor ons.Wait and see.The Isle of ,,Pr. of W.” nearby,within sight in due course.

3112 2016 23uur55.
Raadt alle echte ouders van kinderen op de wereld gezet m.b.v. de kliniek verbonden aan de universiteit van Utrecht aan,
om een onafhankelijke DNA-test te laten uitvoeren.
Want je leeft in een schurkstaat,tenminste zolang, tot ,dadelijk,na de volgende verkiezingen, het ,,Gestapo-& Stasi- deel” van het parlement inrukt.
Laten we hopen,dat de toestanden,vooral op medisch-juridisch terrein, daarna niet verergeren,eerder iets verbeteren en er eindelijk vragen gesteld mogen worden in het parlement,vragen,die ook nog beantwoord mogen worden.
Wie de waardigheid van de mens niet in acht neemt,dient voor de rechter geleid te worden om zich te verantwoorden tegenover deze ouders en deze kinderen als losers en tegenover ons allen in deze gemeenschap,onze samenleving.
Overweeg het natuurrecht te overwegen.

Werkaanvrage.

5 december 2016

MEMO voor onszelf..
Het peerd van ome Loeks is dood.
herinnerd per 1506 2010/beter en actueel terug per 1206 2016/terug,door,
door tot 1962 terug,door door per heden op Sinterklaas 0512 2016,
als aanvrage voor werk,bij de spotter,de betere birdwatcher,die naast Schiphol ergens achter het ,,Kopje” (van Zandvoort) te voorschijn kwam,
en zelf toentertijd het licht zelf,iets vooraf aan mij, het levenslicht ook mocht zien.
MEMO.
Het peerd van ome Loeks is dood.Hardstikke dood.
Eylazen,ja toch maar verder.
Lees even mee:Goedels vermoeden bewezen,behalve bij ons,en 1x buiten de theorie,
zal het zo gaan,gaat ‘t fysisch bij ons als bij Heissenberg als bij ons als electromagn,behalve+1 ,1xelectrisch,behalve 1 1/2xmechanisch (en)of te beschrijven beter uitdrukkend
als geg
als electrisch als electrmagn mechanisch (en)als golfmechanisch qm
en/of,terugdoor lezend te rekenen en/of,

(als aanw:,en zonder Gaussgeg,(getalvlak niet, niet teken niet) behalve de getaltheoretische geg, bekend hiervoor Euler deelvlak halfvlak begrensd,als getalvlak zonder1 punt erbuiten 2complex niet (en zonder) 1X niet Gauss integr niet,ook niet 1x niet als tekengeg niet,duidelijk,hier,1x als 3complex10,(lezend niet lezen),1×100complex,niet lezen,rekenend,doorrekenend 1×1x, (beter) 100 analytisch,Notatie 1x ,1x
en,verklarend, gaat tot Riemanngegeg als erbuiten,( Aanw.:buiten vlak als vlak plat vlak als erbuiten) mee mee 1×1x punt mee te rekenen en als plat vlak als te vereffenen als efficient,(zuiver zuiver rekenkundig) te rekenen door te rekenen behalve stelsels als 2stelsels melkweg st2 andere,1x mee door 1×1x als tot in eindtoesdand ons modelheelal 17 concept gereed.wel,wel duidelijk,binnen ons model bij start up 2×1x) als geg 1×1x als geggeschikt,(geschikter),[onder doorlezend}
en/of onder doorlezend als 100(als) hyperbolisch 10 als kwadratisch,wijst aan,telt af
2x1x als 1x1x als geg als Riemanngeg te lezen, als bewijs te rekenen,beter [Notatie],1×1x]

Quantummech,(Aanw:duidelijk gaat door als geggeg Hamilton ,Descartes als 3/2 terug,door,Hamilton geschikt geschikter terug door
als kringintegraal tekengeg te lezen,lezend te rekenen simultaan doorrekenend te rekenen(d) geschikt (en) anders als geschikt (geschikter) mee ,Jacobigeg als geg (d+1) anders te rekenen,3simultaan2 bij ons,beter als analytisch negatief,doorrekenend ineens op Notatie,1x,1x te rekenen,

als discussie openen,
en gaat het verder,wel bij jou wel,ook verder alleen met een tensortekengegeven?
Hoe,spotter,kom jij anders aan jouw aanvulling op Laplace/Lagrange als zou het, alle gebeurtenissen in het hele heelal bewijsbaar zuiver door te kunnen rekenen als zou ik het als jii ook kunnen kunnen,door te rekenen door tot onbepaald lange tijd door te rekenen?Leg het toch eens opnieuw uit..Het heelal is toch (on) begrensd en in de tijd,lengte tijdlengte als translatie negatieve (en) mee tot laatste geg te rekenen op getaltheoretisch geg te rekenen,lengte als 2complex punt wel meerekenend,terug,door,1Xtot negatieve te rekenen,(blogtitel ,,Eindverantwoording”geeft aan) ,en werkt,werkt hier,1X als geg alleen als tekengeg als nalatend Gaussgeg als hyperbolisch10 als kwadratisch het geg,10 analytisch, 1X
(alleen kwadr+1,als1x geg exponenetieel als in N erbuiten geg,behalve 2,1x niet,de andere als exponent ,alle, tot 10,behalve 1x als 7 nagaand de andere wel als Maxwell wel als geschikte(n) opmerkend exponentieel als exponenten,tekens- alleen Aanw.:translatie,eenparig versneld rechtlijnig,gewone getallen tekengesch.voldoende te rekenen,tot 1/2 te rekenen door binnen complexe model als rotatie door te rekenen,negatief als complex door te rekenen te rekenen,gaat als zelfde als compl geggeg,snelh zelfde als versn,1x(exp+1) als dezelfde neg te rekenen,opvattend rekenend op Jacobi als geg (d+1 te rekenen),door tot als geg als +1/2 te rekenen,voldoende voldoet Hamilton te rekenen,rekenend op ander geggeg als Riemannintegraal voldoend rekenend,door door te rekenen,alleen inhoud alleen voldoende mee doorrekenend,door door 1x complex 3/2 lezend,wel te rekenen,door te rekenen,en spec.als tot 15 algorithme voldoet te nemen,wel te nemen te lezen,tot laatste geg Kuipers geschikt te lezen,te rekenen,gaat alleen en rekent alleen simultaan 3,rekent zelf als 8 analytisch q.m als product,(1/2.1/2.1/2),wel doorrekenend in theorie tot als bewijs,als berekenbaar ,analytisch anders niet erbuiten in de sterrenkunde anders niet 1X ,als aangegeven, hiervoor,Quantmmech. nu volledig).
toelichting,
als tautomeer,wiskundig,
in voorstelling nemend,
alleen als lijnen,vlakken,punten+1 alleen,
en in ons stelsel als 1X verschuivend lezend tot als geg binnen onze melkweg als (geschikt) 1×1 punt en 1x een ander binnen onze melkweg als erbuiten 1punt (ander)stel te lezen,lezend 3punten 4,1x als geschikter tot als geg bij ons bij de zon binnen ons stelsel zon en planeten niet alleen,ook als hiervoor te lezen als toestand Aarde,maan hierna en tot hier doorlezend actueel ,ook terug bij ons als gegeven op te merken,als toestand veranderend binnen,buiten Aarde tot als pool magn (en)veldlijnen1 lijn punt alleen 2complex alleen,en
gaat als verschil als gesch. als kwadr negatieve alleen, te rekenen,rekenend -1 als +1 als -2 door als tot -3,rekenend 3 complex 1x,1x te lezen als geg door te rekenen te rekenen (imaginair)
1x als complex 2 door te rekenen,de (andere) 1×1x als gegeven
en merkt op,dualiteit magn NP Aarde opmerken,
in melkweg ab zonder cd als – ,(Aanw: een situatie opmerken,merkt op 2×1x als 1×1x),
en ,wel nodig,
1×1x als punt,merkt op,op te merken als hetzelfde
leest terug,merkt op,rekent door,(Aanw:leest vanuit ander stelsel,niet onze melkweg door bij ons tot bij onze zon,
onze maan van onze Aarde,en andere punten 2punten vooraf,actueel,leest (d) als (d+1),
rekent door,rekent als rekenpunt als gegeven rekengeg door,1×1x als geg. door te rekenen te rekenen.(timesheet aanvullen,logic scheme tot vlg probl.*NOTE).

Vat samen,
hiermede duidelijk voor ons als geg per heden en in de nabije toekomst,hemelverschijnselen aan zon en sterren te beschrijven,ook wel andere te beschrijven,te berekenen als vorige als bij ons in deze blog,en niet alleen door te rekenen tot buiten ons stelsel melkwegstelsel,ook in ons stelsel erbinnen in ons stelsel van zon en planeten erbinnen ,en
niet alleen als aan planeet Aarde,satelliet Maan bewegingsverschijnselen ,*NOTE aan satelliet Maan op te merken,over ca 100 j duidelijk waar te nemen en apriori door te rekenen,ook per heden,voor ons duidelijk,en duidelijk voor allen waarneembaar actueel het veranderend klimaat ,wel als verschijnsel door te rekenen bij ons vooraf,( en voor temperatuur verhogend binnen de aardatmosfeer tot+2gr Celsius,vooraf het bewijs,terug te lezen in deze blog, de toestand 2gr verhoging in 2020/2021 bereikt).

Wat zal/zou ik nu gaan doen?
Weet jij veel?
Zo niet,en dan niet anders niet,
{behalve behalve komende verandering in beweging Maan (2120/2121),als simultaan,(in 2037),rekent simultaan doorverandering in beweging Cruithne mee door,hierna in deze blog}
komt tijd komt zorg en zien we later wel verder.We houden het hier even voor gezien,we weten te weinig,het is niet veel//OKAY?
Opm.de maanden vanaf medio Aug,Sept. Oct,Nov en tot 1 Dec 2016 ,behorend bij blogtitel,,,De toestand van de rechtstaat anno 2016″ zijn uitgevallen en present in de cloud bij fa Strato,(binnenkort volgt herstel).

1312 2016.
*NOTE.
Aanw:als entry in doorgaande studie nagaand
(zonder)Neumann als geggeg als afscheuring cilinders hyperbolisch als geggeg hyperbolisch als geg zonder(zonder) 1x hier in de sterrenkunde alleen 1x zonder
bij Aarde,Cruithne alleen,,behalve 1x 1x als geggeg tot 1 1′2x bij ons in complexe voorstelling zonder doorboring niet anders 1x als verschuiving ,(Aanw.:Cruinthe beweging waarnemen),alleen het geg rekengeg als 1.5x,wel om timesheet uitbreiding door te rekenen, en logic scheme aan te vullen,
nu het gaat,doorgaat als (getallen) alleen,tot 5 als negatieve alleen,terug doorgaat als in het complexe rekenen,als simultaan te rekenen, alleen als tot het bekende geg (5,3) alleen in de sterrenkunde hier,practisch als te rekenen meerekenend als tot 5 analytisch mee mee ,gaat ‘t als 1×1x
alleen in het bewijs,als berekenbaar voldoende voldoet ‘t waarneembaar als geggeg voldoet’t als in theorie bij ons in de [Notatie],1x,1x zelf het bewijs. //discussiepunt Cruithnegeg. vooraf door te rekenen,doorrekenen.Okay?
(lees terug als geg,leest hyperbolisch 10 als hyperbolisch als 100 het geg alleen 10 als kwadr als theoretisch geg negatieve theorethisch alleen,rekent 1xx,practisch 1×1x als geg door als geggeg in progr,1×1x1xals geg door in rekenpramma geschikt door) .
1512 2016.
vat op ,in voorstelling te nemen,toestand per 2120),
gaat na,beschrijft bewegingstoestanden Aarde en manen2,merkt op,rekent zelf door,
gaat als cilindrische opschuiving afschuiving na,schrijft als tot halverwege,(lezend in tijd),
gaat door,opmerkend 3 bewegingen 2,*AANW:hier zonder4 bewegingen,beweging niet van de zon langs hemelgewelf ,hier niet als een verschuiving van zon langs hemelgewelf,niet nagaan,,ook niet over lengte als punt niet, hier niet nagaan niet),
opmerkend als bewegend 3 lichamen 2,Maan en Cruithne om Aarde om anders tot 1/2 (tijdlengte),verder door tot 1/2 door,door tot als 1/2 in komende toestand (2120),
gaat Cruithne om Maan tot als 1x als andersom,(leest als andersom bij Maan) 1/2 voldoende,(tijdlengte 1/3),gaat door,schuift iets op,(Aarde op iets kleinere afstand),schuift door,(in de tijd lezen,vlg tijdlengte1,2 lezend ,tijdlengte 1/2 voldoet als 1/3),schuift iets verder op,(dichter bij),voltooit omloop,Aarde om Maan op ruime afstand,als de ruimste (als voorheen ,beschrijving bij ons),en gaat Cruithne eenmalig 1x,1x)leest na 100j,vanaf 2020,1x als 100x als onveranderlijk Cruithne om Aarde om, tot in 2121,specifiek Cruithnegeg ,2×1xals geg Om,1×1xals geg rekenend (alleen Cruithne alleen Om, rondom Maan om),keert terug,gaat door als in de vorige toestand,(als laatste toestand hiervoor,de beschrijving terug te lezen),leest,rekent zelf resonantie(s) baanresonantie(S)door,lezend vereffenend doorrekenend te rekenen specifiek specifieker, (iets anders).verbeterd na te gaan,(en beide voorstellinge als kegelv.st. meenemend).

1512 2016
voor objecten zon,Aarde ,Maan en Cruithne anders,
en buiten ons stelsel melkwegstelsel 2×2 andere tot erbinnen als vijfde 2lichamen (zonder) vierde 1x,
nagaand 4 stelsels cilindrische vlakken deeloppervlakken,lijnen als punten reeel complex complex,vlakken2 complexe geschikt als punten complex na te gaan mee als geg bij ons in het stelsel,alleen als stelsel v zon en planeten alleen zon .Aarde,Maan (en Cruithne) als stelsel,stelsel als bol als punt vijfde punt,1x(zonder) vierde 5punten 3 terug rekenend te rekenen,niet zonder andere programma als deelprogr,als geg 5 tot 2 terug te rekenen,wel duidelijk, doot te rekenen punt (zonder)de laatste als Cruithne 2×1x als 1×1x,leest .lees niet doorboring niet,leest niet doorboring niet door,(te complex),doorboring afschuiving niet,leest als verschuiving roterende Cruithne op te vatten R(R-1/R) als geg niet een baanresonantiegeg niet,rekent analytisch,hierna duidelijk,(Opm.rekent analytisch,alleen complexe rekenen alleen geschikt,niet anders).

geg in exponentieel grote aantallen waarnemingen door te nemen waar te nemen door te stellen binnen 10perioden3 als geschikt kwadr
theoretisch zonder Neumanngeggeg als gehele getallen bij ons ,door,terug door (en) zonder geg Gauss 10S,ook niet tekengeg niet,niet nagaand,
rekenend op geg ander geg als Hamilton geg (en) mee als Jacobigeg mee
als te veel d.(d+1),gaat 1x mee na in de natuur alleen bij ons hier in de sterrenkunde alleen, 1x,1x,
leest ,leest analytische ruimte 23
als te rekenen 1x,1x te rekenen model 17 heelal door te rekenen,4lichamen 3 doorrekenend,als geg tot berekenbaar bewijs te rekenen,zon,Aarde,2 manen
gaat 2×1x anders tot laatste geg als geg Lagrange laatste geg bij ons recent terug,als gehele getallen geschikte 1×1x als geg geschikter door te rekenen,
theoretisch 1x als geggeg hyperb 4.3 te rekenen als enig geg doordoor te rekenen 1x,1x,(Aanw:mee als hyperb als 100 als kwadr alleen als- mee)
tot als geg in bewijs als Cruithne in complexe voorstelling 1x als doorboring afscheuring hetzelfde als geg te rekenen,doorrekenend,alleen reeel,1xals verschuiving op hetzelfde geg als en geg te rekenen, lengte als punt,(baanresonantie verschil niet verder geg ,R-1/R niet,niet een geg),wel getaltheoretisch alleen analytisch 1X3 alleen volledig alleen te geef,
nu geg te programmeren en op waarnemen te rekenen,programmmeren en model 17 heelal uitbreiden door duidelijke bewijzen.
[#Bepaalt,1x aan te wijzen toestand Cruithne 2 veranderend1 veranderlijk1 toestand aan te wijzen binnen tijdruimte zonder Descartesgeg 4.3 en niet 1x niet als geg (3.2) niet door door te rekenen, tot Notatie,1×1x,vooraf aan waarneming door te rekenen, door door te rekenen door tot tijdstip, als tijdstip stilstand te rekenen op waarnemen te rekenen, door door te rekenen,wel doorrekenen,roteert een tijdje zelf niet en verschuift wel een tijdje,tot berekenbaar bewijs vooraf door te rekenen,(on)voldoende als bewijs,
## ruimtelijk zonder 4.3 geg door projectief rekenend door zonder het volgend probl. 2/3 als -1,1x niet probl niet,
werkt 1x tot 2,1 zonder zon,Aarde,Maan als bol niet,niet anders als punt rekenpunt te rekenen rekenend in het complexe rekenen het geg te rekenen,door tot 1x,x door te rekenen
als tot 1.1 geschikt door,
alleen tot 1/2 door te rekenen te rekenen tot als geg complex 3 als geg te rekenen ,uit te schrijven 1/2.1/2.1/2,(voldoende)bewijs
###voldoet als berekenbaar bewijs,
art blogtitel ,,Eindverantwording” doorlezen,teruglezen,duidelijk voldoet als bewijs voldoend.
*duidelijk volledigheidshalve,ook volgend,verdwijnende sterren,(1 ster als geschikte), aan hemelgewelf,andere optie voor halve kegel als model volgend,beide opties nagaand,anders niet beide geg kwadr 5 tot 3 als geg als geg meegeg kwadr 5 tot 2 mee,anders niet niet anders ,als lengte anders niet veranderende baanlengte tijdlengte voor Cruithne anders niet voldoend als vollediger bewijs,
Aanw.:als geg als circumpolairen lezend en eenmalige,sterren,geschikten,geschikter te lezen,waarnemend tot als1 ster op te merken,waar te nemen ,waarnemen,,opmerkend als enige voldoend de veranderende eenmalige als (retrograde) baanlengte(,tijdlengte Cruithne in kaart te brengen,(wel projectief),
en
op te merken als aanwijzend vermoeden, als geg te onderzoeken,door te rekenen als dualiteit 1x,1x,als bij Polaris,Ruitertje in 2037,Maan,Cruinthe,gaat als een binaire geg te lezen,lezend tot maanbewegingsveranderingen,(63+21 als geggeg+1 als 85 (Aanw.:lezend als j,2037 tot 2121 als geg lezen), te rekenen,1×1x als geg,als een verschuiving,als de volgende,vorige,simultaan als verschijnsel(Cruithne om Aarde vanaf,in 2037 als een verschuiving en als anders doorgaand als om Aarde om (en) maan om Aarde doorgaand als anders,reeel 2037anders (en) tot 2120 als tot in 2121(Augustus),als anders,samen 1×1x1x als anders,*lees terug bij ons voor de maan en vul hier aan). terugrekenendrekenend,door zuiver te rekenen als verschijnsel in 2037 te rekenen,niet zonder het andere,als verschijnsel in 2120 als tot in 2121,zuiver zuiver simultaan te rekenen doorrekenend als berekenbaar bewijs.
(verklarend,zonder e-problematiek,het geg als een geg,als verschuiving, te lezen,1x als geg Cruinthe te lezen,toestand Cr. 2037 lezend,doorlezend lezend,als geg door,als verschuiving,1x te lezen,toestand Aarde 2120/2121 Augustus bij ons als uiteindelijk in ieis andere toestand Maan blijvend als dezelfde,in iets andere, (alle), toestand(en),elk iets anders, te lezen door te lezen te lezen,beschrijvend volledig te beschrijven,gaat alleen door toestanden 2 toestanden als tot 3,(Aarde,Maan,Cruithne) simultaan door te rekenen te rekenen,1×1x1x als geg te rekenen,rekenen,wel simultaan rekenend te rekenen,
en te programmeren,tot hier wel duidelijk,stelsels 4 stelsels melkweg stelsels,elk spiralen 6 duidelijk wel ).

2112 2016
en,andere toestanden,alle toestanden bij maan Aarde niet alleen mee en beperkt tot ons zonnestelsel niet alleen,tot als binnenplaneten+1,(t/m Mars lezend) 6objecten,planeten4 niet alleen,alle onzer planeten en hun manen niet alleen,gaat als geg 9,4 het gegeven,*voorlopig) te lezen,E… het gegeven te lezen,mee,meelezend,geg aanwijzend sterrebeelden Cepheus,Zwaan,Lier als geschikte poolsterren de toestandren,elke toestand,te lezen ,als bekende geg te lezen,reeel als verschil,tot 3 als geg ,negatieve verschillen te lezen,tekengeschikt,1x anders tot ruimtelijk 4/3 geschikt in theorie bij ons bekend 1x als verschuift zon ,lengte als punt lezend,(bij ons hiervooor als tijdpunt in timesheet bekend),doorgaand ,gaat ,en 3.2niet een probleemtijdprobl niet, gaat als geg 3.2 gewoon anders door,door door te rekenen geg 2.1 als geg door door te rekenen,tot 1x als geg 1.1(andere) te rekenen als tot 2 complex door als in voorstelling doorrekenend te nemen,in theorie beter in voorstellijng doorrekenend te rekenen,door te rekenen,(behalve) tot hier fysisch licht in theorie,1x, behalve licht,energie,materie in theorie,1×1x als fysisch geg materie,antimaterie meerekenend,tot 1×1x1x als geg door te rekenen ,fysisch ook in de sterrenkunde//(men is er mee doende,men maakt vorderingen,wij weten er verder niet veel van af,it’s up to them).

3012 2016
verv op 2912 2016,(opgenomen als op 2812 20160,lees door:
(en anders) als electronen fotonen 2×2 ,elk in een straal 3 als 3 in een straal,als tot 3 anders te rekenen,door te rekenen,doorrekenend,rekent zelf door,1x anders als terug te rekenen bij ons na te gaan,
en als geggeg anders als geg 2punten4 rekenpunten anders als rekenpunten2 als simultaan door te rekenen als rekengeg simultaan simultaan rekenend nagaand als op afstand gesch.3complex tot 2 andersom,!X als simultaan tot als 2 getallentheoretisch analytisch geschikt, geschikter ,gaat niet anders,anders niet Bepaling,1×1x1x als Bewijs anders niet.

De toestand van de rechtsstaat anno 2016.

13 juni 2016

Onze rechters deugen niet,onze politiemensen deugen soms niet en de justitie deugt meestal niet.Onze gerechtsdeurwaarders deugen evenmin en onze ziekenhuisdirecties zijn van het minste allooi.
Onze kamers deugen niet.Onze bankdirecties vergaren en beroven ons samen met de providers van alle rechten.
Onze journalisten spreken steeds met gespleten tong uit eigenbelang.
Onze chirurgen en hun knechten verrichten als Mengele proeven op gezonde en zieke mensen,ongewild en ongevraagd,en niemand zegt er iets van.
Vervolgens besta ik het te beweren ,dat onze rechters niet deugen en ben ik zelf nog niet aan de beurt.
Alle leven zonder rechten komt in gevaar.
Men vindt zich bereid zich aan allen te vergrijpen.
Het leven wordt per onderdeel versjachert en verramst.
Een woord van protest is op zijn plaats.

[En daarom nodigde ik ook al eens de hoogste rechter in den lande uit tot een gevecht op de vuist ,den dood ten gevolge hebbende.Hij liet het afweten.En het moet gezegd worden, zijn verontschuldiging kwam geheel overeen met de waardigheid en de eer van zijn ambt.Ik zal het niet vergeten].

En een minister,die zegt ,en in haar geval betrof het wetenschappelijke vooruitgang in de medische wereld, ,,laten we toch maar Engeland en USA in alle ideeen over leven en dood ,toch maar volgen….”,spreekt met weinig kracht van woorden,zoals haar collega toen,die vaststelde,dat de temperatuur van de aardatmosfeer stijgt door toedoen van koolzuur,omdat de meeste van haar vrienden,klimatologen,dit nu eenmaal geloven,…toch maar volgen,toch maar geloven….
Dat zijn geen argumenten.Wij blijven zelf denken,typisch Nederlands houden wij de norm zelf aan,en geven mede de norm aan voor zover we het zouden kunnen en er toe in staat zouden worden gesteld en niet buiten westen worden geslagen door zo’n Mengele-type van heden ten dage.

2306 2016.
Het zal opnieuw tot foute rechterlijke uitspraken leiden,zodra in de discussie ,en in de discussie over energie en klimaat staat het ieder vrij om zijn woord te laten klinken-,horden denken hun woord onbescheiden alleen als het ware te moeten laten doorklinken door daarbij de vrijheid te nemen de inbreng van deskundiger deskundigen weg te nemen.Men kan het onderwijs wel afschaffen,maar het verstand nog niet./Isfahan.

2506 2016.
Beedigde heren gerechtsdeurwaarders consumeert toch vooral herenkoeken veel.Daar wordt je heel veel heer van.En het is veel beter dan billekoek naar de farmaceut fabrikant meedeelt.Luistert toch naar Uw beste vriend.U maakt hem niet murw.Hij vermaakt Ulieden tot lone wolves en raakt U dan vanzelf wel kwijt,U heren verwarde personen.En, koekhappende heren,mevrouw de minister stelt buiten adem,luchthappend, zojuist voor verwarde personen 4 dagen op te willen laten sluiten voor onderzoek,bij U ook te doen ter ontwarring van Uw rekenregels,om de rechter te helpen bij de klachten,die massaal vanwege U op hem afkomen.Wie denkt U wel,dat U bent?U bent helemaal niet van de dienst der belastingen.U vergist U.U bent verward en wordt door Mevr. de minister zelf wel ontward.Ik ontspring de dans voorlop[g,want ik maakte vrienden onder psychiaters.Men,patient, zegt dan ook ,de meeste van hen worden op den duur zelf collegae. /Het Chinees kent 625 tekens.

0807 2016.
Weer serieus, gaan wij niet bewust op weg om te beledigen en te kwetsen en te bedriegen.Maar wij wensen wel de waarheid te kunnen spreken,en blijven bereid ons erbij voldoende in te houden,als het ons gelukt.Desondanks: men heeft er in alle verwatenheid een grote rotsooi van gemaakt in Nederland en niet voor mij alleen.Afblazen is beter lijkt mij. Democratie zonder gezag, weg ermee.Weg met de schijndemocratie van de betweter,die alles beter meent te weten zonder scholing.Bekrompen blijft hij.En.alleenspraak van Uebermensch,Superman weliswaar is het waar,blijft het waar, zijn woord zal nog inhumaner aankomen ,hij blijft dan de ene alwetende grote boze blinde geest.Maar men kan zeker niet,nu ook niet, veronderstellen straks nog wel te kunnen kiezen tussen Scylla en Charybdis te kunnen kiezen.Wie zijn verstand niet gebruikt moet gaan,er aan gaan,ten ondergaan.Er valt hier niets te schipperen niet.Het gaat om leven en dood.De zon gaat ook op voor de doden.Zij,die tot nu toe niet mochten leven.Zo hoort het.Men behoort tijdig te kiezen tussen leiding met respect of criminogene leidinggevenden.Straks is het te laat./Asbestgolfkarton.

0907 2016.
voorlopge losers,thermodynamici en electrodynamici,dat zijn pas analytici die academici politici ,die energiepolitiek verkopen en om alle andere gewonen, klimatologen ook,en burgers ook ,voor te kauwen wat niet waar is, tot zij er zelf ook niet meer in geloven,maar wel zullen blijven zeggen,dat ze het nooit zo gezegd hebben,want dat zou onwaarheid heten en liegen, laat staan draaien ,konkelen of bedriegen, doen wij nooit.
Er ligt al veel glas op dak,er staat al veel in de wind te draaien als hij waait.Veel wordt doorgedraaid,draaien dan maar,en doordraaien dan maar marktconform /Geitekaas//
Herstel Kolderwij

1007 2016.
Mijn vraag aan de beedigd deurwaarder aan mijn deur door mijzelf aan hem gesteld, of ik ook in verzet zou kunnen gaan,werd beantwoord met de mededeling,dat ik mijn vragen aan kantoor kon stellen, en daarbij besefte ik,dat mijn vragen door een vacantiehulp van een jaar of twintig met nietszeggende voorgeprogrammeerde woorden beantwoord zouden moeten worden. van achter een loket.En waarom zou ik ook opnieuw mij melden bij zijn kantoor,het kantoor van een criminele organisatie,dat bij voortduring tal van mensen plundert en berooft,en berooid en verdrukt achterlaat,waarom mij opnieuw aanmelden om mijn vragen te stellen,die door anderen,deskundiger deskundigen,elders binnen onze staat al eerder gesteld zijn ,vragen,die ook niet beantwoord werden binnen onze rechtsstaat, ... rechtsstaat ./Contrabande.

1107 2016.
Zodra de deurwaarder zijn tekorten opgelopen bij de wanbetaler oneigenlijk vereffent door de wetsgetrouwe burgerklant te veel te belasten en hij er van uitgaat,dat de raadkamer hier mee instemt,zal de voorzitter zich afvragen,of hij wel de rechtsstaat dient.
En zodra deurwaarder ziekten- kostentoeslag aanvraagt op naam van de wetsgetrouwe burgerklant,en de som zelf onmiddellijk incasseert,waarna de belastingdienst hem,de burger,die de wet steeds volgt, na verloop van tijd moet meedelen,dat hij, de belastingplichtige ,wetsgetrouwe burgerman geen recht op toeslag kon doen gelden en hem sommeren moet alle toeslag terug te boeken,moet onnodig,en voor het gemak alleen, gek-verklaarde burgerman vaststellen,tenminste zich afvragen,of beide eerstgenoemde bovengenoemden wellicht beiden niet zouden deugen.Q.E.D.

1207 2016.
De geheimen van de raadkamer,een open boek.....,voor wie een boekje open doet....

1207 2016.
Een goed geheugen onthoudt het goede en vergeet vanzelf het duistere,onverstandige/gatenkaas.

2007 2016.
De krankzinnigheidsverklaring op mijn naam uitgeschreven dient te worden nietig verklaard in een openbare rechtszitting
en de second opinion moet daarbij in mijn medisch dossier worden bijgeschreven.

2107 06.
Het zou de democratie sieren en het vertrouwen van de burgers sterken,als de volksvertegenwoordiging de regering nu verzocht opdracht te geven aan het lichaam GAK-UWV alle boeken te openen.(Anders doen wij het).
Merk wel op,dat bij honoreren van dit verzoek,--en het verzoek wordt ingediend door een kritische burger,die bij voorbaat tijdig werd uitgeschakeld door hem krankzinnig te laten verklaren--,de route openligt voor andere benadeelden,voorlopig ook losers, om tot herstel van de democratie in zulke zaken te geraken.Men kan de democratie weer op de rails krijgen,indien gewenst, door het organiseren van een volksraadpleging,het voldoet 40.000 handtekeningen te verzamelen,waardoor de overheid zich gedwongen ziet openheid van zaken in deze kwestie te geven,eenvoudig door te gelasten alle boeken van GAK UWV te openen..
En,zou je voor behoud van democratie zijn,let dan wel op,dan is het beter, zo'n stemming een referendum te noemen om niet in juridische haarkloverijen verzeild te raken en alsnog onderuit te gaan.Je hebt gehoord van justitie.

2107 2016.
onderwerp beslag op AOW-pensioen /SVB-schrijven 4 Juli 2016 /omschrijving vacantiegeld-inhouding.
Bezwaar maken/Reden bezwaar opgeven/datum beslissing opgeven.

Bezwaar./

Reden bezwaar:
U vermeldt en ik ontving niet Euro 805,28,(mei 2015-april 2016,vacantiegeld).Hierdoor kan ik problemen oplopen bij de belastingdienst.
Neemt U er kennis van,dat deurwaarder eens niet door mij aangevraagd,wel als voor mij aangevraagd en zonder mijn medeweten wel aanvroeg,een uitkering aanvroeg en de gehele som van de uitkering zelf inde,
waarop de belastinginspecteur na verloop van tijd slechts overbleef mij te manen,-ik had geen recht op zo'n uitkering-,deze som in zijn geheel terug te storten.
Graag zie ik Uw commentaar tegemoet op de gang van zaken voor zover het deze keer alleen het vacantiegeld betreft.(met de zorgverzekeraar reken ik zelf wel af,en met de staat DDR ook wel)/

Datum beslissing 04-07-2016.

2207 2016.
Als ziekste klant van verzekeraar,Menzis zorgverzekering,en als klant-patient al bijna 40 jaar zwaar psychotisch,blijft men hem trouw verzekeren.Niemand anders wll hem als te hopeloos geval in zijn verzekering opnemen,overal wordt hij weggejaagd.Pluim op de hoed van zulke zorgverzekeraar.Klant's gezondheid blijft hen hun laatste dubbeltje waard.Psychofarmaca slikt de patient niet,spuit hij niet in,snuift hij niet op.Tegen zo een psychose is immers geen enkel kruid gewassen.Niets helpt klant-patient.Alleen Menzis' gouden dukaten blijven helpen,tot het laatste dubbeltje.De patient is daardoor aan de beterende hand.Hij beeindigt dadelijk de Nijmeegse vierdaagse en reist binnenkort hopelijk af naar Rio om mee te dingen en vooraan te lopen.De Olympische marathon of meters 100 binnen seconden 10. Voor elk nummer kan men hem in laten trainen.Hij is er gek genoeg voor.Hindert niets,hetgeen natie- schurkstaat vraagt, wordt door halve gare gek onmiddellijk geboden.En zo op zijn eigen wijze verlangt hij daarmee tenminste iets terug te doen voor zijn zo trouwe zorgverzekeraar.Zijn Menzis zorgverzekering,gaat nooit verloren. Gladiolen voor de zaak Menzis.Laurierkronen met blad en tak voor de huidige en alle voorgaande Menzisdirecteuren.Het kan niet op.Grandeur en stijl.Het kan niet op.
Binnen een open,democratische samenleving,actief,door vrije handel en ondernemingsgewijze productie,blijft het niet gepast beide laatste begrippen in de ziekenzorg aan te wenden.Iemand in een ziekenhuis,opgenomen voor een a.s hersenoperatie niet door te verwijzen naar het WEL zorgverzekerende nabije ziekenhuis,en voor zichzelf alleen gouden winst-dukaten te tellen aan het ziekbed van stervenden,dementerenden of jeugdigen zojuist zonder voldoende zuurstof geboren,blijft ongepast en inhumaan.Shame on you,all three of you,insurers and accomplices,hospitals and state./Polderman cs 800000,aanw:erger dan Enron&Liborrentenkosten.

God allemachtig,welke verzekerde is er nu eigenlijk zo van god los in dit systeem en opent haar of zijn mond helemaal niet meer in het maffiasysteem van onze schurkstaat,Omerta is het wachtwoord van de tweede kamer. Wie,als alle anderen,die ook zwijgen,en ook niet durven schrijven,niet een autheur durft,wie zijn hier de losers en schrijven over van nu en straks en wie zijn van gisteren en morgen ook niet? In onze literatuur sexuele problematiek te beschrijven ,als de boeiendste oorzaak van de meeste wanhoop en interessantste pulp-ellende,sensatie,blijft voor autheurs in een klein taalgebied voorbeschikt, steeds dreigt voor hen het lot broodschrijver te moeten worden.Of is het onderwerp sex niet langer in zwang na de laatste literaire,sexuele revolutie en leest men enkel Faulkner nog en durft men niet over veel anders, iets gewaagds, schrijvend niets mee te delen?Zo doende volg je niet volgzaam en in ons oostduits systeem kom je nooit meer aan de beurt,komt met je kop boven het maaiveld niet meer uit,want hij is er al af.Ikzelf ben ongeletterd,op mij hoeft men niet te rekenen.Ik zit al 35 jaar vast.Cellulair,1x per dag water of brood,1x per week naar toilet,altijd zonder verwarming,verder als dood,wel geblinddoekt en met stevig afgesnoerde mond,wel met pen en papier,maar in de handboeien,en dan kom je niet ver.Isoleercel in holland.Het is haast nergens in hollandsoostduitsland beter,beter voorzien van tape.Tenminste werd mij toegestaan de mooie afbeelding van juffrouw Larissa Costa,koningin aller Brazilianen elegant aan de muur van mijn cel aan te laten brengen hoog boven mijn bed,een bed als brits , enkel een eiken houten plank zonder strooi of hooi.
Orfeu negro,un condamne a mort c'est echappe....
ontsnapt,aangeschoten bij het prikkeldraad boven de muur erboven,niet neergeschoten,voorlopig ontsnapt via ,,Checkpoint Charley".Ik zie morgen wel verder.Wie doet vandaag zijn mond open?Wie schrijft kritisch?,,Music in the air" AFN radi0 tenminste//Randwaarde.

2507 2016.
Ieder,die de berekeningen voor veranderend klimaat in deze blog nog niet nagerekend heeft,kan altijd nog kiezen tussen de actuele Nasa-gegevens en gegevens van IPPC/KNMI.De laatste berichten van IPCC/KNMI zijn eenzijdig en in feite onjuist.Overal op aarde zou volgens KNMI c.s.,(zoals vorige week bericht) ,de temperatuur stijgen en het CO2 gehalte toenemen.Hoe kan de temperatuur stijgen, ook daar waar regionaal de ijsmassa's toenemen?
Licht de rechter in .Hij kan immers ook niet alles zelf nameten.Zorg, door de minister te verzoeken ,voor gekwalificeerde inspectie.En wacht beleefd af al hetgeen de verantwoordelijke bewindspersoon wel of niet zal beslissen over onze energievoorziening,incl.het sluiten dan wel openhouden van zojuist opgestarte moderne energiecentrales,kolengesttookt ,incl uitstootgasfilters voor riskante componenten..En wacht op de volgende uitspraak van de andere rechtbank.
Het moet niet mooier worden.Politiek blijft democratisch en wetenschap blijft onafhankelijk.
En er is maar een schepper de opschepper.En die ben en blijf ikzelf.

2807 2016.
Daar,waar ik de waarheid heb gesproken,neem ik er geen woord van terug.Daar,waar de waarheid nog niet kan worden gesproken,blijf ik er op aandringen alsnog te spreken.Ten gunste van iedere Nederlandse burger te spreken,alsook voor de buitenlander,waar het hem bij ons belangt.
Ten eerste over spreekverbod te spreken,ten tweede over pensioenverbod,ten derde over verbod op geld en goed ,daarna over verbod op eigen gedachtengoed en tenslotte vooral te spreken over het verbod te leven,dat is de dood .Maar dan moet je nog wel in leven zijn.En daar zorg ik zelf in mijn geval wel voor,want Ik heb ze alle vijf nog op een rijtje.En hoe valt het uit voor hen,die iets mankeren?Zij zijn al dood.Doodzwijgen,voor geld,het aantal van 800000 Poldermans-doden en vele andere.Voor hen en over hun lot te spreken,valt onder het verbod als Mammonspreekverbod,p-w &. p-f.
De mond snoeren.//Aanw.:als NadaqMedow-GAKUWV.
3107 2015.
Mijn klacht over de bank.......... ,rond de eeuwwisseling ingediend bij de belastingdienst en nog niet in behandeling genomen,kan nog wel even wachten.De klok tikt geduldig..Ik moet maar denken,geld is ook niet alles.
Als ik me goed herinner,werd de klacht ook nog eens opgenomen in de stukken,degelijk gereed gemaakt door een juridisch specialist, voor het rechtsproces,een jaar of tien geleden,het proces,dat enkele dagen vooraf aan zitting plotseling zonder opgaaf van redenen werd afgelast./Oostduitsland

0108 2016.
Out of order,(aanw.).

0208 2016.
weer in orde.
STRAFSCHOP.
komt nog wel...,wacht maar even....

0608 2016.
opgave/model/als hypothese natrekken
.
Kan/was er ooit een clash (ge)komen tussen de aarde en een komeet?

(n)een,(n)ooit,((niet)s))
aanw rekenk.:ga het (niet) na middels Meton (zonder) Gauss,
ontstaan Aarde,maan 3lichamen2andere in voorstelling nemend,
1x niet anders,elk, en reken door tot volledig bewijs in aantal opties tot
elk coord 3 duidelijk en (als) de geschikte in aantal tot 5,
terug door als (tot)3 gaat het niet anders per computer gaat het niet anders naar Gauss
alleen door te rekenen tot bewijs door door te rekenen tot 2 terug door te rekenen,en,
vermoeden,
heden als gepasseerd station na te gaan,en aanw fysisch,zoek met Einstein( als ref.,(dualiteit als Brownse beweging als eenmalig rekengegeven voldoende door te rekenen in complexe voorst.kometen,andere ,als botsend met aarde uit te sluiten ,mee,ook als nulpunt boven het maaiveld,als uitsluitend,als geg(geg) als gebeurtenis,elke andere,alle,doorrekenend uit te sluiten,
en stel bij ontstaan aardemaan,3bewegingen 2 te rekenen,door te rekenen,behalve aarde ,maan blijvend gescheiden, en andere objecten 2,ontstaand uit de aarde na 2perioden1 maan ontstaan ,wel 2objecten botsend terugkerend te stellen,(lees terug ontstaan Aarde 1x2x startbewegingen),ga voorlopig zelf mee na
1x in Siberie,(inslag) bekend,1x andere (inslag),in Canada(?),anders later wel/of hiervoor al.(en wel,wel vooraf/of nu achteraf wel door te rekenen).
wel nodig,nodig 2x1x als 1x1x (andere) bewiizen door te rekenen door tot volledig voldoende bewijs nodig doorrekenend . te rekenen.Als hypothese door te rekenen, tot als conclusie te trekken..
voorlopig
en verbeter anders bij ons als hypothese als komeetgebeuren te beschrijven
als bekende geg in 1908 Toenkoeskaexplosie ,2013 Tseljabinskexplosie ,
merk als verschil op -105 j.,
lees terug bij ons duidelijk terug theoretisch getaltheoretisch
zonder v teken het probl niet (en) niet andere 2probl niet,
leest 1908-2008 tot -,( geg.1x als 100)
(en,maangeg 2102 teruglezen bij ons geg v maan)
1 /.(2007 gaat als geg +1 als-1 gaat 2als5). andersom
als1xniet1x anders te lezen,door te rekenen,voorlopig hypothetisch 1x1x,alleen rekenend door
tot zekerheid 1x1x1x door te rekenen,
PRELIMINARY,
en stel zelf rekenend per computer het voldoend bewijs/ook indirect voldoend,(andere geschikte) kometen botsen niet,niet met onze Aarde niet,keren terug naar eigen oorsprong,en,
als rekenaanw.1xals geggeg 2x2 bolcoord.(NB en OL)3 coord andere coord),te lezen,beter doorlezend bij ons ineens,1x (zonder)4,3 andere als bekende coord bij ons doorlezendopmerkend doorrekenend door te rekenen nagaand,(in Siberie alleen),wel alleen per computer doorrekenend nagaand,invullend timesheet,vanaf ontstaan Aarde,maan,dilatatie,tijddilatatie,gravitationeleel als geg mee aanvullend,tot geschikt in voorstelling te nemen,alleen in computerprogr te nemen,te rekenen tot eenmalig bewijs door te rekenen,gaat alleen 100 Kuiperwolk het geg,onze planeten10 doorrekenend alleen uitbreidend geschikt andere andere,(Oortwolk geschikte) mee door te rekenen,te stellen,timesheet,logicsscheme 1x1x als gegeven,als uitbreiding,en in complexe voorstelling voldoende kwadr te rekenen,te stelleen,te noteren
vat samen en ga in studie na q.m. in voorstelling te nemen door te rekenen,
tot (andere) 3objecten 4 lichamen te stellen,logic diagram op te stellen
3006 1908 Toengoeska//1711 2003 Encke//0502 2013 Tsjeljabinsk (en)als andere mee C/ 2012S1 2811 013 voorlopig,
en ook wel andere drietallen ,viertallen programmatisch.100kometenplaneten10,in complexe voorst tekengeg (s),getalgeg (S) na te gaan door te rekenen te rekenen, en als ref rekengeggeg ln S en lnkwadrS,elk anders geschikt na te gaan,te rekenen,door te rekenen,geschikter mee,1x anders kwadr ln mee door te rekenen,anders door te rekenen voor typen Oortwolkals buiten ons zonnestelsel getallen (2S)anders voor typen als interne hemellichamen binnen ons planetenstelsel wel door door te rekenen tot eindstadium analoog Toengoeska,Tjeljabinsk/ Encke en alleen waar te nemen door te rekenen tot conclusie,hypothese als nulhypothese te verwerpen,in theorie tot zekerheid te geraken,(en de Kuiperse wolk hiervoor behandeld bij Pluto af en aan tot 3objecten4 terug te lezen als geg opmerkend),opmerkend,tot rekening door,om en om timesheet en logic scheme,Om,1xals tot [Notatie+1],extensie.Tot zover,gaat wel hierna beter na,doorlezend tot galactisch centrum zuiverder te rekenen,en,algemeen,tenminste als uitbreiding tenminste scope aan te geven,

Voor ons zelf,doorgaande studie, galactisch centrum,Oortwolk opmerken,hier extra nagelaten analytisch geg op te merken door te rekenen,
Oortwolk 2x waarnemen rotatie waarnemen
2×1x te veel,als overrotatie
2×1x te weinig,als achtergebleven rotatie
op zon betrekkend als rotatie nulrotatie
en de kromme bekend als geg gem.rotatiesnelheid van de sterren afhankelijk. van hun afstand tot het galactisch centrum,(een heel zwaar zwart gat), verbeterd,bekender als deelkromme nabij het galactisch centrum,reeel,beter te bepalen,gaat,na te gaan als analytisch extrageg mee als geg als geschikt rekengegeven,tot 1x extensie.
Als studieref.vooraf kennis nemen,(te googelen}, van de laatste lijst van objecten binnen ons zonnestelsel,lijst beter op orde brengen.te zoeken in de lijst,extraextra analytisch geg zoeken (per computer),opmerken
lezen de gezochte extensie lezend,te noteren,1x[Notatie+]

ga,voorlopig,beter verbeterd na
3×2 geg als punten ln na, op te merken 2×1x beter 1x als 10 geschikter tot 3 complex zonder 4,
1x als geg lnkwadr,1x (tot)3,aanwijzend aftellend zonder 4 door te rekenen 10 objecten6 door te rekenen
geschikt als geschikter Kuipers lichaam als Pluto binnen ons stelsel planeten mee 4obj3,1x anders als tweetal Charo en Pluto
gaat anders geschikter geschikter als Oorts tweetal geschkter als Kuipers bij ons na te gaan als laatste gegeven tot bovengenoemde deelkromme op te merken als rekengegeven
blogtitel ,,Eindverantwoording” dd 1909 2015 te verwerken zuiver door te rekenen lijst,behalve,en na te gaan,stelt zelf wel samen
behalve behalve,Charon,Pluto,tijdig op te merken als tweetal binnen de Kuiperse gordel als band,en 1×1z mee op afst deeloppervlak bol,Oortse objecten2,op afstand geschikt mee,1xals1x als 1geschikte 2 mee
gaat als tweetallen (andere) 3 mee,geschikt,geschikter op te merken,waar te nemen,zuiver door te rekenen tot twee te lezen Vesta,Orcus door te rekenen,’t analytisch extraextra geg door te rekenen als tot 3,Charon.Pluto,Sedna door te rekenen,berekenbaar,gaat bij ons binnen stelsel Sedna als Oortse ,,verstekeling “mee,behalve behalve 1x anders 1/2 door door te rekenen voldoende berekenbaar,gaat als Sedna,optie berekenbaar Vesta als Sedna voldoende door te rekenen (en) de andere optie berekenbaar gaat als Sedna/of Vesta optie Orcus te lezen berekenbaar te rekenen voldoende door te rekenen.Doorrekenen.
En, doorrekenen,ook verder doorrekenend zal het wel verderwel gaan,behalve vulkanen,uitbarstend op Aarde vooral verderna te gaan door te rekenen,intern binnen Aarde bewegingen beter verder in studie te nemen,logic scheme uit te breiden,nu het beter,verder zal gaan,timesheet op schaal geschikt uitbreidend als hulpgegeven te lezen,mee door te rekenen,

vat samen voor het rekenen,
van oorsprong binnen zonnestelsel objecten als kometen door te rekenen,(om te negeren),
ruimtelijk 3 als Oortse objecten op afstand ruimtelijk2 alleen geschikte als Kuiperse aan te wijzen,aanwijzendaftellend eigenlijke Kuiperse mee,
voldoende door te rekenen (en) anders rekenend en als galactisch centrum+1,behalve als vulkanen eruptie(s) op andere planeten,(niet op Aarde),aan te geven 1x geschikt verder
volgende eruptie op Aarde,bepaalt, 1x,1x in timesheet aan te vullen ,(als uitbreiding lezen, geg als hyperbolisch als kwadratisch als 100 het bekende gegeven op te merken).Voorlopig.

wel geg.bij Moebius opmerken,(en straal nul nemend) band als geg transformerend oppervlak als boldeeloppervlak beshrijvend als over halve complexe oppervlak+1 te rekenen door te rekenen tot 2/3 door te rekenen door door te rekenen,zuiver rekenend tot 1,5x complex geschikt ineens rekenend te rekenen, analytisch gegeven.Voorlopig.

1208 2016.
voorlopig.
uit te schrijven als erupties,(vulkaanerupties) 100als gegeven op,in aarde na te gaan,timesheet weer te geven,geg geschikte 2 als geschikt galactisch centrum,1×1x geg,(terug te lezen ,behandeiy 1x eruptie op aarde,leest galactisch vlak),1x na te gaan,ruimtelijk 3,al bolvormig, erupties op planeten buitenplanete,n tot 8,gaat getallen grote negatieve gehele tijdlengten na ,zonder 4 voldoende bolvormig,(merc,Venus,Aarde,mars,niet zonder satellieten,leest,1xtot 7,geg bij moebius geschikt),leest 1x geschikter 7,planeten buitenplaneten4 zonder 3 tot Neptunus 8,
merkt op,merkt 53 dwergplaneten op
rekent 6ongeschikte4,bijna)dwergplaneten,behalve,(en gelijmatig,1x,1x door te rekenen),t1x als tweetal,voldoende bolvormig,Pluto,Charon,
merkt op,3lichamen op doorbrekend als dwergplaneten6,(Aanw:Vesta,Pallas,Hygea),om en om rekenend ,1x tot 5 (ongeschikt terug,niet te rekenen),rekent wel 1x,rekent als 8 door,rekent complex buiten Aarde,eenz. eenz,,(leest Jup.,Sat.,Uranus) eruptie(s) kwadr perioden als( tot) 3,(Aanw: kromme deelkromme bekend galactisch geg voldoende door te rekenen),gaat 15 algor. kwadr congr wederkerigheidsregej voor teken geschikt,1X als simultaan,te rekenen,doorrekenen rekenend 1×3,op aarde verder 100 erupties als gegeven als 10 (vast) als 3vranderend2,{wel gelijkmatig1x,(andere)1x (rekent als Perelman door)},veranderlijk2,1x alleen in de natuur mee als gegeven
9planeten als objecten transneptunisch gaat 8 mee tot 17( te) lezen,wel bij ons wel 1000x lezen,door te rekenen programmeur wel duidelijk,en wel opmerken 10 transneptunische objecten 8 te lezen,100x doorlezen zonder 1xPluto,Charon niet,
en 1xgeg,(tekengeg opmerkend) als 10 tot 3 (V.P.H.te breken), (on)onderbr doorrekenend 10,6 het geg opmerkend,rekenend door tot 1/2 voldoende geschikt,selectie 1x zonder 4 als dwergplaneten
20070210/Sedna/Orcus//Quaoar/2002 TX300/2002 AW 197/Verona?Verona/Ixion beter vervangend te rekenenen als een groep een rekengroep te rekenen 7 een groep,vervangt 1x alleen in de natuur een groep 3 als een groep,groep van kometen 20 te rekenen,
en zonder 10,1×1x niet anders derdegeg10 te rekenen10 lengten tijdlengten lengte afstand het geg veranderend,onderbroken het tweede geg,analyisch 5,1x ,wel als onondebroken in theorie bij Riemann,
(hiervoor bij ons kromme deelkromme ,op afstand 1×3 als 1×10 geschikt analytisch als geg eenmalig,functie analytisch als Riemanngeg deelfcomplex, 1x 1waarde als de andere als dezelfde complex geschikt 1x als de andere,( na te gaan), en getal, 10cijfers, getal priem,getal functie niet het geg waarden 1o waardengetalwaarden geschikt 2 na te gaan,nagaand functioneelgeschikt1xals de anderen,(1×1x1) gaat als 1/2×1/2×1/2 te lezen,q.m door te rekenen,niet anders.Aanw:voldoende geg terug te lezen,bij ons teruglezen),
vervangt 1×1x
blijft simultaan doorrekenen,15 algorithmisch 1x geheel,1x tot 1/2 voldoende als kwadr wel simultaan ,anders niet q.m.niet geschikt anders niet

en gaat na,voorlopig voldoende geg als rekengeg na te gaan 15 algorithme tot beter tot 5 analytisch eenmalig geschikt 1x,x
zal zijn tot 5 voldoende rekenend als terugrekenend voldoet alleen e rekenend,rekent 1×1x Kuiperse geg 3,5 exponentieel door te rekenen te lezen ,op te merken 27,32 te lezen 2×1xopmerkend 1×1x,(vat op analytisch 10,1x geschikt 3 zonder kwadr het probl niet tekenprobl niet,laatste geg priem tekengesch2w3,1xcomplex3 anders2 op te merken te rekenen het laatste rekengegeven te rekenen,wel voorlopig door te rekenen 2 getallen 3 tot cijfers 10 cijferig voldoende 1/2 tot +1/2 voldoende voldoende als geheel 1×3 door te rekenen)/
to check,later,en rekeningen later wel.

voor mijzelf,onszelf.
golfmechaisch,q.m,getaltheoretisch nagaand’
getalgeg Hanke,Bhargava lezen,doorlezend 100.000xzonder 4xexponentieel ongeschikt2 ,niet tekengeschikt vvs 4 als 3(v)s als3 v(s),selecteert hierna wel,
behalve tot schema 8×8 voldoende gehelen tot 36 (geschikte),geschikt in verschll op te merken v tekengeg 28+1,1x als 29,10x te rekenen zonder gehele S getallen 10S,alleen 1x tekengeschikt lezend rekenend,selectie opmerken,vorige geg 290 eenmalig geg opmerkend,leest door alleen 17 geschikt verder door,nog 1000x lexen,doorlezen,
gaat bij ons terug te lezen ,ruimtelijk 5 kubisch gestapeld in voorstelling nemend,(en opmerkend 5 niet een log), neemt grondvlak 1×3 blokken(lbreedte,hoogte dezelfde,lengte elk anders,stapelt als balken l,b,h elk anders (en) 1x anders,niet als dezelfde 2 te nemen,b en h niet dezelfde,alleen l dezelde ribbe kubus nemen,
en als inhoud geheel,log 10 te bepalen,bepalend 2 gaat 1x niet als een half 5 niet te lezen,niet een gegeven,en gaat projectief schuin ,scheef,
1x 3 rechthoeken ,(ziivlak kubus) 3parallelogrammen lezen, 2andere zijjvlakken,(verlengde ribbe lezen) 3 rechthoeken paralellogrammen lezen,alleen hoekpunten lezen 6puntenhoekpunten4 en 1×2xhoekpunten snijpunten lezen te lezen doorlezen,1x als optie andersom,(grondvlak bovenvlak,2 ander zijvlakken lezen) te rekenen,door te rekenen,gaat 1x complex door diagonaalvlakken4,halve kubus deelvlakken4 als 2 halve 1 gehele te rekenen,doorrekenen ,duidelijk 1punt extra geg rekenpunt, te rekenen,en#
en opmerken hier,blijft als geg tekengeg 1x alleen,allen zonder(lnkwadr+1)niet verder een gegeven

1×1x buiten vlak als plat vlak tot vlak plat vlak +1,het vlak door zon en Neptunus en Pluto,eenzijdig punten als hoekpunten buitenplaneten 4punten 1x 2x als 1×1x 8 punten hoekpunten parallelogrammen,niet zonder vijfde,bij ons 1×1x geschikt,1x als planeet dwergplaneet geschikt in positie,niet zonder anders eenzijdig,(bij ons geg teruglezen vijfde punt anders als geg op kegelvlak eenz eenz erop) erop voldoende 3dwergplaneten4 door te rekenen op te merken 4,3 als het geg geschikt Einstein geschikt zonder e,(terug te lezen),en,doorrekenend zonder (e),en als geg 3,2 zonder (e) te nemen,niet nemen,doorlezen posities 5planeten3 alls eenz eenz zonder 2 anders eenz. niet verder nagaan,wel opmerken,1x zonder Pluto 3 andere dwergplaneten optie op 8,1×1x als geheel +1,(dwergplaten 8 en planeten8 zonder andere +1,1x als Charon),
merken wij voorlopig hypothese op,op afstand verre afstand,exponentieel 7 als geschikt,1x ander bron,ander zwart gat,aan te wijzen als geg mee te rekenen,niet tot brekende hemellichamen,druk opbouw niet tot een vlak,voldoende gericht tot eruptiegeschikt ,als een lijn breuklijn,op planeten,ook op aarde,ring of Fire op te merken ,te lezen,voorlopig voldoende geg terug te lezen voor vulkanen ,golfmechanisch,quantum theoretisch,getaltheoretisch ,
wel rekenend theoretisch na te gaan,
als snijlijn,en buiten bgl geschikt geg exp 5.3 op te merken getalvlak bij Gauss het geg te lezen,lezen,
1x buiten lijn begrenzend vlak als deelvlak, buiten deellijn complexe deelrechte 3/2 als het punt beter als 3,2 binnen Eulers deelvlak getalvlak te lezen,niet nemen ,rekenen,doorrekenen bij Perelman gelijkmatig1x als bij ons 1×1x gaat zonder Fermat gehele getallen 10S,hier niet nemen,alleen 1X tot Gauss gehele gehele 10 priem alleen geschikt door tot Euler 5gehele 3 door geschikt zonder torsie geg 1x 4 niet geg,optie 5.3 vrij om te rekenen alleen complex als rekengeg geschikt,nu het gaat ,zuiver rekenend doorgaat het andere geg als bij Einstein het probl hier zonder probl bij ons niet 1x zuiver rekengeg 4.3 het andere vanzelf niet zonder (e),gaat gelijkmatig 1×1x1x bij ons 5complex door te rekenen binnen 2deelprocessen1 rekenproces,1×1x1x(zonder 4.3) als (x1×1x) q,m 1/2 oor te rekene,.in het andere simultaan doorrekenend zonder q,m. al kwadratischgeschikt,nu het anders kwadratisch 2 niet voor probl niet,niet anders gaat 2gaat
2bronnen(zw.gaten), 1xanalytisch 100 erupties op Aarde door te rekenen onder te brengen in timesheet niet zonder logicdiagram mee op te stellen.

opm.
wel opmerken 1x aftellen aanwijzen 29 getallen bij Hanke,Bhargava bekend,1x buiten theorie door te rekenen 1×1x terug te rekenen 29,1x als 10 niet ander als bewijs te rekenen 1×1x berekenbaar als bewijs doorrekenbaar,berekenbaar+1 in theorie 1×1x in theorie,practisch,1x niet andere objecten dwergplaneten 53 niet andere gegevent in bewijs niet nie andere geg,(en bij ons 1×1x tot 106 als (tot) 105,recent terug te lezen

#opm.
ga mee na,de getalschema’s V/d Essen c,s, mee nagaan te nemen

1308 2016
model,
in voorstelling nemen,
2×2 planeten dwergplaneten achter de zon geschikt in positie achter de zon langs,geschikte geschikte situatie2 dwergplaneten voorlangs,behalve continu in operatie,centraal binnen Pacific , binnen ,,R of F.” 1×1x,op Hawaie 2 andere,nabije opmerkend,opbouwend drukgeschikt binnen Aarde ,3×17 lengten rechte lengten op voortbewegende aarde als bglengte,lezend snijlijn,1x plat vlak galactisch melkweg geg 1xsnijdend ander vlak als plat vlak andere zwart gat,elders op afstand,en als verre afst als exp 7 een rekengeg na te gaan,en 2 configuraties 3 toestanden ontaard op te merken binnen ons zonnestelsel zon en planeten voor punten,alleen hoekpunten veelhoeken,de andere toestand voor punten,wel duidelijk (teruglezen),alleen halve bollen,enz. en als derde toestand beide wolken(Oorte,Kuiperse),in voorstelling nemen als ontaard geschikt,uitbreiding lezen,(vooraf aan 4objecten3 ,als behandeld,teruglezen),dwergplaneten,in voorst nemen alle dw.p. weer terug,behalve 1, tot buiten ons z.st. terugkeren.,meest ontaarde toestand opmerken,(door te rekenen) 1×3 planeten op Hawai,doorgaans een in continue operatie 1×1andere ,beide rustend,behalve,en toestand v planeten,buitenplaneten 4,(tot Neptunus lezend) keert om (voor punten beide typen lezen). alle drie vulkanen op Hawai actief in voorstelling doorlezen,snijlijn 2platte vlakken,2gaten 1xontaard lezend opmerkend voor voortbewegende aarde door de draaiende ,,R of F.” 3×17 bglentengten,geschikte drukopbouw lezen,gaat 1x,(en duidelijk gaat !X toestand Hawaii te lezen),lezend niet tegelijk,gaat niet 1×2x niet,golfmechanisch gaat functioneel v teken alleen ,gaat alleen als 1X,x,ook wek 1x,1x,1x en,andere optie 1x,anders 1x,1x,(duidelijk om te wisselen),erupties duidelijk,rekenen wij wei door,timesheet aanvullend, ,,Ring of F” drukopbouw over bgl 17 ,3x mee erbinnen*geschikt 3×17 bgl drukopbouw lezend,erupties nabije vulkanen te lezen,ook niet manifeste,(blijven onder maaiveld),ook erupties bekend in verleden meelezen door te rekenen,bij ons de rekengegevens, mee mee te rekenen,huidige geschikte geschikte actueel in operatie meerekened doorrekenend tot komende,nu het uitbreiding, 3,4 lezend,als controlloop lezen in de natuur opmerken,nu het uitbreiding logic sheme ui te breiden gaat,duidelijk hier,behalve voor ons gegeven aan te wijzen,(hiervoor behandeld.HIER REF OpERKEN.mee aanwijzen,en behalve als voor een loop als controlloop niet een rekenloop in de natuur alleen als bij ons bij Einstein alleen 4,3 geschikt zonder e geschikt,*geschikt mee,vanzelf mee, 3,2 het geg zuiver zonder(e),bijgevolg in timesheet wel duidelijk gelijkmatig 1x,1x, als optie,(bij ons bijPerelmans geg als ref in theorie terug te lezen,te lezen ,als optie niet lezen alleen lezen doorlezen,hier geschikt duidelijk tot 1×1x1(x) lezend om rekenend te te nemen,in de natuur wel,1(x) extra nemend(als hiervoor niet,niet gegeven),1x groot getal S,als Fermat geg geschikt in de sterrekunde wel,om 1x anders als voorheen,hier in de sterrekunde,1x (zonder) Gauss algoriihme 15 als geheel door te rekenen,1×1x alg 15 voldoende voldoende vlg de regel v kwadr congruenties te rekenen,(gaat 5 veranderlijk3 ,duidelijk tot 5x,en
[en merkt wel op,merkt maantje Venus als vast gegeven op,en duidelijk 2x27 dwergpl terug,behalve 1,leest,rekent door,rekent 15algorithme5x3x door en gaat terug 3dwergpl 2 teruggaand tot een wolk 53 dw.pl duidelijk]
doorrekenend,mee1×1x teken geschikt gewone gehele getallen(zonder) gebr getallen door te rekenen,doorrekend anders niet vrij optie 1x (ekwr +1) anders niet vrij,anders niet vrij andere rekengeg als tweerekenen door,bij ons rekengeg.op te merken,,terug te lezen),
vat samen;behalve
2configuraties3
en situaties 1×3 op (Hawai,1exemplaar in volle operatie,1×1andere om en om mee,in deeloperatie tot 3,4 geschikt lezend,(configuraties) opmerkendopmerkend 3 congiguratieS 4 op te merken,door opmerkend aanwijzend
analytisch 1X3,
1geg ,,R. of F.,incl Hawaii,1Xals Configuratie
1geg equatoriaal rondom,1Xals Constellatie
1geg circumpolair polen N.Z rondom,1Xals geg,zie *opm.

[merkt op,geg Hanke,Bhargava anders 1x te lezen,anders niet per 1408 2016 te lezen als E,Noether te lezen,hier opmerken 1x getallen H.B. zonder 10 anders niet 1x1x doorlezend zonder 10,1x extra te lezen,niet lezen ,doorlezen tot 110 doorlezen,ons bekend 110 als geg.,hierna duidelijk,hier opmerkend tot 290 doorlezend 1ls zodner 110 lezen te lezen 3x verschil lezend,1xals geg (2min+1),1x als het specifieke geg hier te rekenen,per 1408 2016 toe te passen,wel duidelijk,3probl2 zonder rest te rekenen te rekenen,1x rekenen,op geg te rekenen].

rekenend (analytisch-1) doorrekenend alleen,getaltheoretisch 1×2,gaat 2Perioden,tijdlengtenkwadr als tot 3,(Aanw.: grote getallen gehele negatieve negatieve 5,bij Hilbert verder 5 getallen 3 geschikt,duidelijk wel),wel in de natuur wel,ook wel,getaltheoretisch 10 cijferig getal,1×1x als 2opties 3,te lezen als complex.(bekend) als (tot)3 door te rekenen tot complex 2 oorrekenend,duidelijk wel,time sheet en logicdiagram,niet zonder voorheen geeristreerde data mee uitbreidend duidelijk,(hiervoor zonder tekengeg 4,3 bij Hanke,Bhargava n te gaan,hier zonder tekengeg gehele getallen niet voor een log niet 5 niet,3 alleen als geschikt alleen ln na te gaan alleen tot 3 tekens 2 niet nemen,1x als rekengeg 1/e hetzelfde (e),1x, na te gaan,te nemen,wel nemen).

1408 2016
beter te ordenen,in voorstellimg te nemen,
53 dwergplaneten,door,terug tot Kuiperordel,behalve 1,op te merken klein maantje Mercedes,en (soms) op te merken,(onzekerheid) tweede objcct als maan bij Venu,
duidelijk 2x 27 door te rekenen 1×2x, voor tekens 100 te lezen te rekenen 2x tot-,- en tot 1/2 rekenend,doorrekend,en 3tekens (-),(-),(-),lezend,en blijft hulpitem als vast geg maantje Mercedes,hierna 1x rico opmerken,later baancorrectie M (hiervoor beschreven,teruglezen,ander item,soms bij Venus op te merken,1x hulpitem als rico,later bliivend,en als tweede rico geschikt,hierna duidelijk theoretisch geg 4/3 te ruimtelijk en halve ruimtehoek als binnen kegel projectief,ruimtelijk 3 tot plat vlak te rekenen,geg 1x(ekwadr-1 tekenge 3 tekens 2 na te gaan te rekenen als kromme 3 punte plat vlak door te rekenen te rekenen bij Riemann op te merken,(teruglezen) punte 3punten 2 analytisch,4 ruimtelijk 3 ,1x verwerkt (on)voldoende ,voldoet alleen ,gaat als geg,teruglezen ,HIER OPMERKEND…,
analytisch duidelijk,27dwergplaneten 2,keren alle terug tot buiten ons z.st. als transneptunische ,keren 1x terug,behalve in laatste instantie 2,als in eerste instantie 1item bij Venus als Pluto te lezen,blijft als vast geg bij Venus blijvend,tot gereed in eerste instantie 4objecten3,(tergklezen) astronomie en theorie kleine fysisch deeltjes samen te beschriven,proces beschrijving teruglezen,doorlezen tot laatste geg Charon als laatste item in positie Pluto,
en wel te beschrijven,specificerend, in voortelling nemen 1×1x plat vlak,2punten,elk zwart gat als plt vlak door gehele Kuipergordel,1×1x plat vlak zon,Neptunes snijdend Kuipergordel opmerkend wel opmerken als 2 deellengten snijlijnen,Oortse geg 3ruimtelijk 4 als bol lezend,voornoemde kromme middelend opmerken als geschikt 4punten3 ,op afstand tot analytische kromme deelkromme Riemann teruglezen 3 punten2 geg,hier,na tijdverschil,zwarte gaten anders op afstand lengte afst,,hier lezen ,3punten 2,1x andere 2,gaat 1×1x item al Oorts object,beurtelings ,na perioden 2,kwadr geschikt,keert 1x (niet) terug,gaat 1x door,blijft in dere instantie eerste,
en leste tot gereed,leest,1x,2objecten,binnen plat vlak zon,Nept. 1xlezend situatie Mars als in zelfde,vorige positie Aarde lezend,
merkt op,neemt waar ,rekent door,over aangegeven tijdlengte,geschikt ,behalve+1 als 59d60 ,rotatie Merc zonder 1x als vast punt,als vooraf door te rekenen,
opmerkend optie (2min+1), vrij,1xals tekengeg 1×1x gelijkmatig,lezen te rekenen,,(veersneld vooraf doorrekenen zonder lange tijd op waarn, te wachten),
243 d bij ons uren 1×1x 286 uren,Venusgeg.,en Aarde i positie geschikt,op meten,na 24d1ox,1x als 240 uren+3d zonder rest als 4 min geschikt,(Aanw,in,behalve deelvlak Euler geschik zonder Gaussgeg,in theorie vrij 30 als d op te merken optie Riemann deelvlak alleen als optie geschikt tijdschema aanvullend nu het aanwijs baar gaat,Mercurius gaat omwentelend tot 270 gr door tot 360,en versn, zw.kr.als gescikt,1x tekngeg (en) als gesch gaat binnen 4 dagen3 tot 1/2 rond te rekenen,gaat rotatie,eigen rotatie te nemen,neemt zelf binnen 3×60 d2x geheel1 ronde. .Aanw tijdlengte posities Aarde, Mars niet kwadr geg,en geg 10 duidelijk,1x Hanke Bhargava getallen doorlezen tot laatste geg 289,1x (tot)290,later verder duidelijk,hier opmerken zonder tekenprobl 4tekens drie niet een probl. niet,!0 getallen S,Fermatgeg,en 1x H.b.andermaal zonder 10 doorlezen,nemen duidelijk alleen1 S getalcomplex te nemen alleen 3w2,1x om en om complex te nemen,en we hier wel op te merken 3 gehele getallen 2 niet probl niet,(8×8 schema lezen),bij Gauss niet,en wel door tot Euler geg 1×1x door,niet bij Gauss door andere geg Gauss,niet verder zoekend te verwerken,(geen tekens),behalve geschikte geg log gaussische geschkte,ongeschikte,wel doorlezen in tabellen en selecterend 5 dec geschikt geschikt zonder2 als 3 decimaal geschikt,geschikter en als coord geschikter,guassische selecterend middelend door te rekenen voornoemde kromme tot bij ons geschikt binnen 4coord 3,1x geschikter,en zonder 4 getallen3 in schema 8×8 door,door tot geschikt,(teruglezen bij ons,tekengeg 17 als de geschikte te stellen,(samen) te stellen),3,2 geschikter te rekenen,tot Riemann geg delkromme analytisch 2punte3,wel 1punt comlex als anders,1x reeel,niet complex,,1×1x door te rekenen,gaat 1×1x1geg wel opmerkend,HIER OPMRKEND AANWIJZEND 2 ,Ref #..(terug te lezen bij ons,duidelijk,en wel vooraf deze blog tot hieronder laatste verwijzing Ref#doorlezend)
tot hier,1x gereed, en 1×1x gereed,correcties op Mercuriusbaan, enrotaties zuiver 3.2 te lezen,niet verder nagaan,
doorgaan,in model doorgaand geg te lezen, lezend,
4buitenplaneten3,lezen M.J.S.U, 1×2x optie 1×1x andere lezend,(J.S.U.N.),theoretisch niet zonder derde geg,hoekgeg phi exp 3 te lezen te verwerken n al optie opmerken Nabla al het gegeven,al kwadr exponentieel teken opmerkend,1xals teken druk,sharestress opmerkend geschikt 1x druk voor een kracht,versterkend door deelvlak binnen zon,als vectorkracht v arbeid binnen Aarde tot eruptie (niet)manifest,geschikt 2objecten 2×2 achter de zon achterlangs in onze voorestelliing als ruimtehoek vlak deelvlakcomplex binnen de zon 3ruimtelijk2 binnen de aarde,en2rico’s lezen te lezen, lezen,doorlezen binnen de Aarde eenzijdig als geschikt drukopbouw tot eruptie geschikt,tot lengte rechte bgl voortgaand aaarde over oppervla lezen,1×3 x17 dwergplaneten achterlangs de zon langs,er werkt galactisch zwart gat werkt functioneel voor enen krachtenveld gerichtdoor binnen de Aarde tot oppervlak rondom1x,1x gaat mee binnen de Aarde rondom erbinnen,ander zwart gat,minder zwaar,werkt 1x 3x 17 dwergplaneten als dezelfden,te lezen,alle,(vele), door te rekenen,(achterhaal voorbije gebeurtenissen),blijft 1X eenmalige Optie,behalve +1,1xoptie eenmaliig Mona Lua doorlopend actief,
1×1x Gebeurtenissen2 (als) vulkaanerupties,te lezen,alle berekebar,(voorlpig voldoende in aantal),andere erupties,erupties langs equator op te merken door te rekenen,1,x anders als langs grote cirkel,iets geringer,omtrektekengeg 115,1×1x het tekengeg geschikt anders niet als geg geschikt anders niet onder een hoek niet anders als snijvlakken,niet snijdend,complex wel,zwart gat,het minst zware in voorstelling//langs,over N.pool Z.pool,geschik onder een hoek, 1//als raakvlak+1 op afstand langs Oortse bol als geg onbepaald 1×1x anders bep,aalt,1x reeel onder een hoek,halve tweevlakshoek op afstand 1×1x langs kuiperse gordel,1x scheef in de voorst te lezen,1x schuin alleen complex door te rekenen,gaat niet zonder geg,HIER OPMErKEN,teruglezen bij ons..#…,en wel duidelijk ,voor objecten na te gaan,op te merken 5 items opmerkend,blijft 1 als geg bij Merc,1 als blijvend bij Venus 1 als Sharon blijvend als Pluto,opmerkend 3 veranderlijk 5 door te rekenen en meemee door te rekenen,andere optie,(U,J.S,1x in ander positie,als Archimedische geg bij ons teruglezen analytisch 5,1x geg ,analytisch geg omloop tijden 3 omloop tijden,als negatieve,negatieve gehele als Hilbertse algebr algebr analytish ineens volledig,volledig geschikt,
HIER OPMERKEN,AANWIJZEN,teruglezen bij ons ,,#Ref.
( en opmerken voor objecten alleen,blijft object uit Oortwolk binnen ons stelsel v. zon en planeten,anders blijft alleen 1 binnen zonnest en kuiperse gordel alleen 1 ander,zien we nooit weer terug in de Oortse bol zelf,wel doorrekenen N,H.Kuipergeg 5,3 onveranderlijk exponentieel geg meerekend in het exp veranderend exp .2 geg mee te rekenen,
alle geg door te rekenen,vele gebeurtenissen berekenbaar,specifiek in rekenonderzoek te betrekken,vooral meekomende Gebeurtenis als een tsunami in onderzoek betrekken,vooral op een zondvloed letten).
#Ref…….TERUGLEZEND BIJ ONS…,,(tref svp zolf aa,lees zelf terug)
*Opm.voorlopig nagaand op te merken 3.2 geg als een loop een controlloop als een rekenloop opmerkend opvattend Configuratie,Constellatie,en na te gaan in studie samen,sterrekundig,fysisch kleine deeltjes,fyisch golfmechanische,quantumtheoretiasch,Configuratie,Constellatie,als geg cirumpolar,op te vatten niet rekenen te lezen als E.Noether lezend te lezen,niet rekenen,na te gaan op te merken alsi interlock+1 het geg 1x geg 4.3 als te lezen te lezen,en na te gaan 1x verder,uitbreiding na te gaan,uitbreidend logic scheme4,3 verder,1x,en als 3geg (boven,Conf,Consr,Derde geg) samenvattend als practisch geg posities,exponentieel grote aantallen, in grote aantallen objecten,reeele objecten alleen nagaan te nemen,nemen ,exponentieel te verwerken tot rekenend voldoende door te rekenen,rekenend voldoende te nemen,neemt 1x,werkt 1x het geg 15 alg 15algorithmisch anders niet,en ,ook wel,voorlopig geschikt mee te nemen ,andere data geschikt aanvullend geschikt mee,wel bekend in de tijd,ook.ook tuberanzen 10 tuberanzen11 te betrekken,mee betrekkend tot het minder complex,(sommige geg ontbreken,niet opgemerkt,niet geregistreerd),grote aantallen beter,reeler,gaat,doorgaat 15 alg rekenend algorithmisch 15 dootgaat te nemen,als geg,het geg anders niet anders geschikt het gegeven( te) nemen.

[Wie en wie hoopt niet ,losers en losers,dat al onze vijanden in een aanstaande zondvloed verrekken.Zij waren en zijn blljvend te lui,verdommen het, zwemmend te leren hun vege lijven tijdig te redden.Wij steken geen poot naar hen uit.Ik zelf kijk alleen maar naar jullie om,zolang als het gaat tussen Scylla en Charibdis.Ook niet altijd.Wacht eenvoudig op betere tijden].

1608 2016.
doorgaan,nagaand
Gauss geg na te gaan tot logarithm., en coord nagaand tot kromme als punten,in de ruimte tot geg puntendimensies,
als tweevlakshoek als snijlijn complex) zon-Neptunus,als zijvlakken1×1x ( zon,N,galactisch centrum, en zon N,ander zwart gat centr
eigen rotaties 4 rot3 als en 1×1x te lezen,
Aarde in eigen rot,zonnestelsel in eigen rot,1x anders als verschuivend over lengte e,1xpunt,(trilling allee),
1x melkweg als roteren 1xtot andere straat,voldoende lengte als elengte lezen,andere zwart gat stelsel als(e) lezend en andere tweevlakshoek als snijdend,snijlijn complex,
de geg door te rekenen,niet zonder geg, HIER OPMERKEND,zal zijn art. blogtitel ,,Eindverantwoording” dd 1909 2015,duidelijk
beide duidelijk deelkromme,analytisch geg 3punten2 geg,de andere als functie deelfuncties5 ,(Hilbertse gehele als negatieve,negatieve aan te wijzen)
(zonder) 1×1x,(H,B getallen lezen zonder 10),als 25 aftelbaat+1,teruglezend 1x als tot 35+1,1x 2analytisch 2 door te rekenen,
rekent 1xals 1x
1x (analytisch-1) 5objecten4,(Mars niet in positie dezelfde als Aarde,3x waarnemingen verrichtend),analytisch 5,1x geg
1x analytisch,(Mars in zelfde positie eens als Aarde waarnemingen 10 te verrichten, geschikt 1xals 3,
beiden te rekenen,tijdlengten als kwadr geschikt 2 en 1periode lengte als tijdlengte alleen gesch kwadr als geg.over tijdlengte ,(M.in positie als Aarde,1x schuin onder een hoek waarnemen),tijdlengte,en M.in andere positie,schuin,scheef onder een hoek,complex geg na 2j3 tijdgeschikt,(omlooptijden,siderische,beide lezen,1ox waarnemen,voldoet,in 20 waarn dagen,vodoet als verschil,36 opmerken,zelf 25,behalve 25 present in 8×8 schema,als twee andere,present 225 en 100 opmerken,als verschil op te merken,1×5x als product (on)geschikt,niet rekengeschikt,blijft alleen getaltheoretisch 10cijferig al 1×3 complex geg beter na te gaan,
rekent 1x anders als 1x,
rekent samen,en snijlijn ruimtelijke tweevlaksh,2 slelsel 3 te rekene,1×1x melkwek,1x ander erbuiten als complexe snijlijn punt,in rekenmodel reel als vast punt te rekenen,
door te reken,opmerken tijdgeg als 100 kwadr niet een geg,gaat mee 1x te rekenen tijd 10 ,1x kwadr niet een gegeven,blijft tijd 1 x10xals kwadr geg,v zon en Aarde lezend,1×3 toestanden+1, q,m kwadr te lezen 3categorien vulkanen op Aarde op te merken,en1×2x getaltheoretisch gaat ,(getal 10 cijferig lezend),
en,in onze voorstelling,Aarde keert niet andersom ,(N.P. tot ZP.,iet optie),
anders niet een vulkaan eenmalig als de grootste in continue operatie,
anders niet categorie ,,Ring of Fire”,1×1x in model lezen
2Configuraties1 Constellatie,lezen vulkanen evenaar om en nabij,
gaat niet anders,als Conf niet 3 niet gegeven,derde categorie vulkanen als circumpolair N.Z. blijvend,(niet richtingen theoretisch niet geg niet), ///…verder
tot 3j voldoende tot 1000 eigen A rotaties voldoende te lezen tot M in …uitgevallen,boven terugzetten.

verzamelen ,rekengeg verzamelen,
bij Gauss, logarithmen,coordinaten,tabellarisch dimensie punten verzamelend te rekenen,
verzamelend en ook door te rekenen te rekenen,theoretisch geg als geschikt
ooord kromlijnige,(Aanw (1×1x als tot gaussische geg(geg),1x anders na te gaan) en als geschikt, tot hier Euler als deelvlak rekenkundig geg,Riemann meetkundig deelvl als platvlak voldoende geg. en als geggeg als bij Gauss als dim geg tabellarisch geschikt dim als punten tot 3,2 geschkt , verschil1x bij Fischer doorlezen (niet) zonder de andere 4,3,p kwadr zonder q,1xanders,1x als derde geg aan te wijzen
1708 2016,
nog aantonen,berekenbaar,ook bij ons het geg. ,53 planeten dwergplaneten.
nagaand doorlopend geg 53 objecten als exp 3 rond in ons z.st. verzameling lezend brekend bij enty tot 2×27 blijven,voldoende bolvormig als bewegings geschikt binnen ons zonnestesel,en
geg geschikt tijd geschikt in eerste instantie duidelijk bij ons in model
een maantje als geg als presenrt als bij Mercurius waarneembaar soms,voortdurend alleen in situatie,in tweede instantie ,(beschrijft Merc,en teruglezen bij ons correctie op omloop 2/3 tot geheel 1 present als 1 omloop(, en duidelijk,in ons model (teruglezen),onze correctie ,(als correctie aanvulling op Einstein als, voorheen , in 100j,hier lezen als in 1oo j),op te merken,V enus als complex geschikt blijvend als geg tenminste,vervangt 1x maantje Mercedes als blijvend bij Venus,Mercedes zelf,tijdelijk,anders complex lezen,als een eigen rotatie een halve lezen,wel 1 hele omloop lezen,en
duidelijk 2×2 objecten,2x rekenend ruimtelijk,te ruim achter de zon langs ,(on)geschikt als 1situatie tot eruptie op aarde ongeschikt1,gaat zonder geg als hulpobject als rico 1×1x als gegeven,ongeschikt ongeschkt zonder tussentijd, 2 objecten 1object wel bolvoermig,te klein,1object te klein en niet bol,verdwijnend,beide verdwijnen uit zonnestelsel,optie alleen breekbare op te merken in tijdschema verder na te gaan, wel vervangt Pluto als geg bij V,tot zelf werkzaam,(Pluto), geschikt de situatie 3objecten4,(teruglezen,tijdgeschikt,ruimtelijk geschikt,eerste situatie eerste fysisch kleine deeltje(s) te beschrijven,schriift,1x zelf 1×3x tot Conf, 2coord gesch als geg als situatie te lezen,te nemen,opmerkend,wel duidelijk bij ons voor coord,ook ,behalve Conf.,behalve Constellatie,Derde geg mee als geg,anders wel duidelijk,voor coord duidelijk,de door ons aangewezene duidelijk, duidelijk door teruglezen,blogtitel ,,Eindverantwooding” teruglezen,,isokaedrische geg,niet rekenkundig,1X3,moduulgeg Gauss lezen in voorst geschikt in model nemen,meenemen) ,en,
en behalve,eerste planeten binnen- planeten 1×1x voor 2 situaties waarnemen positie mars (voldoende) als positie Aarde,waarnemend 2×1x een vorige als zelfde(n),2×1x tijdlengte niet alleen e-1,meten,doorrekenen, product geschikt,derde geg,alleen rekenend te rekenen verschil als verh geg te rekenen,
1×3x tijdgeschikt waarnemen,meten,doorrekenen,
alle planeten 1xmee alleen M.J.S.U. tot Nept
alle planeten als (tot) Nept,gaat mee in model 1x als verschuivend geg Nept tijdlengte rekenen te rekenen,
tot hier alleen in de niet Archimedische situatie op te merken,1x,en
ook in de niet Arcjhimedes situatie,(d,i, getaltheoretisch bij ons te beschrijven,terug te lezen bij ons bij Arch voor bolgeg tot 5,1x analytisch,als situatien alleen waar te nemen vanuit
locatie buiten zonnestelesll,gaat niet),op te merken,exponentieel in aantal data op te merken door te rekenen,data projectiet 1×1x door te rekenen,leest 1x hoekgeschikt door,transneptunisch door,merkt op theoretisch hoekgeg als phi exp 3 tot als geg exp 3,1x tekengeg exponentiee;2,te lezen,te rekenen, geschikt,lezend nabla theta+1,1xverschil nabla lezen, te rekenen,1x tekengeg,door te rekenen tijd geg 5 kwadr 3 terug te rekenen,1x veranderend 2 op te merken,wel opmerkend verder in de ruimte,
behalve galactisch centrum 1x als verschuivend,als plat vlak parallel verschuivend,tijdgeschikt ,als vast punt ,en ander stelsel zwart gat,(verschuift niet,te ver,niet anders waar te nemen),tijdgeg 1x kwdr te meten ,te rekenen,Nept verschuift,1xdoor,
en specifiek zonder laatste geg stelsel zwart gat op grote afst niet nagaan als derde geg tijd kwadr op te merken,en leest,rekent bij M en bij A te lezen,1x geschkt ,1x (e-1)(e-1)
voldoende tot 1/2 door te rekenen,terug te rekenen als tot 1/2 zonder 4,ekwadr. niet een macht,1xniet 1x),merkt op,neemt waar,voldoende te rekenen punt complex als punt Neptunus als punt 5complex3 in onze voorstelling te rekenen,en
melkweg 2×1x een baan paralleel gaat tot bollen ,bollen afzonderlijk,2bollen afzonderlike1,als bij als nabij ,,Schutter” het geg te lezen, lezend rekengeg rekenend,
over de tijd te rekenen,en waarnemend,kuiperse gordel snijdend onder een hoek geschikt over tijd,,galactisch plat vlak 1punt Neptunus 1×1x ,projectief als rotatie, vlak als lijn lezen,1 rotatie om lijn,als 2snijlijnen 1 snijpunt complex in voorstellijng nemen wolken 2 wolken,bollen ,punten lezen 1snijpunt als geschikt over tijd
2×2x waarnemingen,schuin, scheef onder een hoek,Kuiper gordel,mee ruimtelijk geschikt binnen kuiperse gordel,vlak,1×3 projectief 5 te rekenen binnen Oortse bol geschikt deelbol,(sement) 2 objecten 1x tijdverschil metend,exp veel waarnemingen door te rekenen,gechikt te rekenen door te rekenen terug te rekenen tot Kuiperse gordel (on)geschikt (voorlopig) ,1 Oorts object,soms bij entry in zonnestelsel niet brekend,verdwijnt weer,ander object geschikt Oorts,verschijnt,gaat,keert niet terug,(niet bolvormig genoeg,ook niet na breken,breekt niet eens,verdwijnt),en lezen wij in theorie 1×1x geg getalvlak Euler 2/3 geg begrensd ,1x als het complexe ,hier geschikte geg aan te wijzen
en rekenend bij ons voor objecten geg doorrekenen
3obj 2 als geg zonder (e) niet voldoende,doorrekenend,en niet nagaan getalgeg als punt buiten getalvlak Gauss, complex 5 te complex geg niet nagaan,mee nagaand (niet)nagaan,1x niet,het geg 4obj3 tot geschikt ,zonder e,1x nagaan,en wel op te merken voor de situatie tot 1x geschikt,bij Mercedes veranderlijk, als tot geschikter 2,onveranderlijk 3,1x bij Merc,1x bij V,1x,(Aanw: en tijdig als toestand bij Maan A,en vlg geg bij ons tijdig mee nagaan),voorlopig haalt Pluto, zelf geheel verdwijnend en wel ,als ongeregelde terug ,door tot als geg bij Venus geschikt tot in de tijd,en alle geg 53 objecten geschikt timesheet aanvullend geschikt,Pluto zelf in zijn laatste positie ,en vooraf zelf eerder,als opgemerkt brekend Twee,(Charon lezen),opmerken,,voorlopig tijd (on)bepaalt 1×3x,wel ,(Bepaling+1),1x opmerkend, wel practisch in de natuur 1X,!x als geg op Bepaling rekenen,te lezen,te rekenen,anders,andere erupties ,mee door te rekenen,behalve 1xals Confiruratie,behalve 1x Constellatie geg(terug lezent,tijdig timesheet aanvullen),1x Derde geg erupties 100, Conf geschikt,Const geschikt,Derdegeg geschikt,nu tekengeschikt 10 analytisch 3,1X als geschikt tekengeschikt 100 complex10 cyclish tekengeschikt,1x het op te merken als voorheen 100complex10 cyclisch tekengeschikt in het rekenen,hier doorekenend ,Configuratie ,Consteltie,Derde optie ,3,1x doorrekenend tot (alle)eruupties doorrekenend te rekenen als hetzelfde geg 1X anders geschikt,3,1x analytisch tekengeschikt,en op te merken,nu het gaat in theorie geschikt gaat te nemen,theoretisch,practisch geschikt,geschikt gaat op te merken gaat het geschikt ,gaat golfmechanisch 1×2x gaat ‘t door,door gaat ‘t q.m gaat ‘t getaltheoretisch (zonder),1x niet qm+1,1x als kwadr,
en gaat wel mee in het rekenen door te rekenen,complex als geg 5,3 als veranderlijk geg,blijft bij Neptunus in onze complexe voorsteling als practisch geg geg,wel in zuivere rekenen als het andere geg 10complex 3 het geg als 10cijferig getal 1×3x zuiver te rekenen rekenend alleen analytsch 2,1X,anders niet door te rekenen tot 3complex2, nu het analytisch1x eenmalig gaat,en gaat wel 1×1x 10 cijferig geschikt als vast geg geg 15 algorithme 15 eenmaligte 5x veranderlijk3x geschikt te nemen te nemen,alleen 2geschikt1 als vernderend 1 geschikt te nemen,te nemen,nemen, het geg niet anders nemen
en duidelijk in model punten geschikt,ook te nemen,door te lezen bij ons,
te nemen
1×3x 17 bgl punten 2×1x anders 1×1x in model voorstelling geschikt tot 100 erupties,(alle) door te rekenen,(tenminste in theorie),te rekenen,door te rekenen bij ons niet zonder te lezen
wel tabel voor p en q lezen tabellarisch geg Gauss als Fiisher-tabel door te lezen methodisch als het geschikte geg door te lezen dimensies als punten te nemen,bij ons n archief- A4tje dd 1608 2016 doorlezen,punten rekengegevens geschikt dwergplaneten als (blijvend) blijvend als aantal 53 blijvend,binnen ons zonnestelsel als aantal het juiste blijvend geg lezen.

proefopstelling.
te specificeren,voldoende aantoonbaar,duidelijk berekenbaar,
eigen rotatie,elk J.1x (en) S,U,1x als dezelfde(n)
in aantal betrekkend,
(zonder) 1x verschil 35 min,(bekend S,U)
1×10x J. volgend tot als geheel 10,(bekend J 10h50min
gaat als tweede geg eerste te lezen
in eerste instantie (en) tweede als derde tot eerste telezen
1×3 waarneminge 2 elk,wel +1 als -1 opmerkend als Aarde +4 min Mars -4 min opmerken,
1x gehele2,1x als een projectieve gehele extra te rekenen
alleen Neptunus positie,situaties 5,3 beter 3,2 door te meten,lineair verschil meten,en
alleen in 15h rotatie
1×1x 30 waarnemingsuren Neptunus
rekenen zonder 3/2×40 als geschikt geg opmerken op te merken te nemen te rekenen tot 1/2,
en 1x wel op te merken niet anders (niet)nemen 1×1x niet wel 1x anders 1 te rekenen,gaat het wel als q,m. geschikt in het specifieke rekenen,(ontsnappingssnelheid als geg ook we na te gaan)hier gaan we door
en wel tekengeg 1x(2mn+1) tekengeg te nemen,door te rekenen nemen
steeds 2 Oortse objecten,eel waarnemingen nemen,,
1x geschikt haalt baan geschikt achter de zon achterlangs,bolvormig voldoende,zwaar genoeg

1×2x1x als geschikt ongeschikt,te groot,breken niet,keert als project voorlopig niet terug,blijf ongeschikt

1×2x gepaarde 2 volgend 2×2 geschikt achter de zon achterlangs,en
1×2x gepaarde 2 lezend te volgen oor te rekenen 2x volgend Conf,1x geschikt
2x volgend,Derdeoptie,1x geschikt,
geschikt 2×17bgl 3x te lezen,tekengescikt tot 100,-,2x geschikt als teken -
en
aftelbaar+1 als +2,op te merken zonder 4punten als 5 cmplex niet geschikt,niet te nemen,wel te rekenen,(kegel ,1x ontaard,complex geg,
als geg 2x aanwijzend,nu juist, analytisch 3,1x
meteen gegeven te rekenen op 53 objecten dwergplaneten’
1x als 2x 27 geschikt berekenbaar,
geschikt vlg conditie theoretisch als berekenbaar bewijs 1×1x voldoende bewijs.

AMENTMENT.
verbeter 1x 2 wolken bij ,,Schutter” als in punt complex ,1punt op afstand gaschikt buiten de zon
op afstand geschikt buiten Neptunus eenzijdig als twee punten 1×1 ander na rotatie zonstelsel als geheel +1,1×1x als 4punten,niet waaenemen,alleen doot te reken,eenmalig geg,
1x tweevlakshoek halfvlak 3complex,2 door te rekenen,,model zonder eigen rot Nrp.rekenend,
1x andere halfvlak als geg te nemen op afstand 1×1x andere situatie tot Kuiperse gordel roterend schuin door,1x scheef,alleen objecten,nu vier,Oortse objecten in bolsegment Oorste wolk 2×2 projectief 2 over de tijd,zoekend nagaand volgend tot als geschikt 1x als geschikt 2 andere 2 te verdwijnen,om als vervange geg 1x q.mkwadr,1x alleen zonder en verder,hier onnodig,quantumntumtheoretisch q.m, niet nagaan,behalve wel opmerken,op te merken,kleine objecten 10,1x als10 kleine geschikte,(NIET Pluto,kleiner),blijvend in zonnestelsel 1×3 kleine,als optie te lezen,1x geschikt tijd,ruimte als isokaedrische coord hiervoor beschreven,hier als opties,coord later wel,als deeltjes,allen anders present als opties een enkele waarneming bekend,aan te nemen,2 andere ander twee ook wel aan te nemen,lezen als waarnemen,aannemen

donkere materie astronomisch,fysisch energie probl het probl niet,(op den duur na rekenen niet).

5 juni 2016

als entry om als probl als fysisch energetisch anders als energie anders astronomisch als probl rekenend te onderkennen,
zie bij ons klad A4tje dd 0606 2016 ,in ons archief toegankelijk.
.
[Tot hier,om te eindigen met MnS,het vuilste gif in Nederland,wij zitten even op fout spoor,beter bij de eerste gelegenheid overstappend,door, voort, in de juiste richting voort].

vervaldatum
0706 2015,
conjuncties 2,betr.energie (en)materie binnen ons model heelal rekenmodel 17,als geg,als berekennbaar,als afleidbaar het bewijs in ons archief toegankelijk voor ingewijden,onze bekenden, en aan andere bekenden,hun gasten – mijn gasten,(bekend en als tabellarisch bewijs te lezen wel doorlezen alle tabellen,data lezend ,in te zien aan de wand van mijn ,archief/computerruimte).
Aanw:en los ook het vierkleurenprbl volgens grafen theorie verder op,tot 3 inkleurbaar te rekenen tot 7 problemen 2×2 als probl zonder derde als fractie(s) verwaarloosbaar,,als geg als 3 getallen 2 in verschil zonder derde te rekenen 1x als elementgeg,(optie),1x (diffquotient+1) ons geg, en beide andere,zie klad A4tjes dd t/m 0706 2016 ,
voor energie en niet alleen 10configuratiies tot3 door te rekenen,beter 2conjuncties ,energie zonder probl doorrekenend verschil E niet alleen als 10 zonder 3probl niet,
2analytisch1, gaat 1.5x geschikt te rekenen kleuren als geg binnen tabellen erbuiten als punten 5punten (diagonalen ref A.v/d Brandhof lezen we eenzijdig {eenzijdig)17×17 het geg anders 2x halve 1x anders als halven,rekenen zonder problemen andere geg 2tabellen,bron v/d Essen,geschikt,geschikt tot voldoende bewijs,
2×2 x energie donkere energie,materie geschikt zonder energieprobl,en 1x als torsiegeg in de natuur geg zonder 4/3,1(x) als rotatie te rekenen,tekengeg te rekenen cohesieve krachten voldoende !/2 door te rekenen,door door te rekenen,rekent simultaan door in het coord stelsel,systeem cilindrisch 6 door,hier,(anders,niet als in vorig ontwerp, zie autouitlaat)
perspectief 1×1 in voorstelling geschikt,tot 3 (andere 1 dezelfde) coord isokaedrische 5,geschikt te lezen als bewijs energie donkere energie,materiie berekenbaar,getallentheoretisch 3 getallen,1×1x andere input 2 getallen 10cijferige,en als derde,gaat zelf na, tot Schroeder,1X,tot Weber,Helfgott mee 1x,1x,1x als enige geg Cayley geg mee als mtk rekenpunt mee door door te rekenen,rekent rekenfunctie 100,behalve analytisch 1x tot complex 2,1×1x als het zelfde geg,tot de oplossing te rekenen 1x 3complex2 als hetzelfde geg als oplossing,1×1x voldoet ‘t ons eenmalig,bewijs berekenbaar gereed.
verklaar,zal zijn,Affiene ruimte wikipedia googelend,affiene ruimte,projectieve ruimte,vectorruime,opmerkend K exp 1 pijlomlaag notatie opmerkend (en) Grahamgetal laatste 10 cijfers 1×2x zonder 4 zonder probl 3 andere meelezend als 3 andere 2 meelezend ,gaat na,(preliminary) als getal Helfgott voldoendevoldoende mee als Mahalgetal,bij ond tot (on)bekende derde,schrijven wij niet uit,rekent computer proces 2×1x als 1×1x als andere 10 cijferige input getal#,door door te rekenen,doorlezend de geschikte,juiste gegevens zuiver door zuiver door door te rekenen tot het eenmalig bewijs 1×3 berekenbaar,Notatie,!x.!x energie,materie,1x op te lossen het probl donkermaterie energie niet alleen,ook ala Quantum,(hoeveelheid) 1xals (andere) Notatie mee ,bepaalt,1X mee weer te geven
#rekent laatste 10 cijfers Grahamgetal 5387,rekent zonder Helfgoot exp.+1 als 1347 tot als geg 4040 door 2inputgetallen 1o cijferige 1×1x geschikt 6 cijfers 4 het andere gaat geschikt rekenend door 2 cijferig 3 mee,blijft als geg exp,gaat niet anders,blijft in theorie 5,3(-) 3,2 en 1x als 1×1x alleen rekenend (on)geschikte data juiste, rekenkundig zuiver zuiver 1×3 rekent computerproces tot bewijs door, in de theorie wiskundig getaltheoretisch na Helfgotts bewijs, (in 2013),nu ,optie vrij, in de astronomie, fysica door te rekenen,

let op vatten we hier samen op
2andere en als Mahal 5cijferig,gaat 10cijferige geschikt 3veranderlijk 5 veranderen2 mee,
15 algorithme lezend
(en)geeft 1(x)tekenrotatie intrippend lezend
een snelheid andere snelheid groepssnelheid
verschil zonder 4
1x andere eenheid,(SI)
in voorstelling 3complex2 te lezen 3complex2 lezend opmerkend signalerend 1×1 signaal
10 configuraties als tot 3 door door te lezen (ander)2 conjuncties zonder probleem
en
theoretisch Sgetal als 2x,1x tot 10 1x tot 2o geschikter 1x als tot 30 (beter)20 als tot 30 geschikter
en in theorie 5 tot 3 anders Schoeder alleen beter zonder 3,gaat zonder binaire 2,1x coeff bin niet een probl niet,
leest zonder 16 affien K+1 lezend 5 tot 2 (en) als tot 3,
alleen als graaf de geg geschikt te lezen,te rekenen,
en blijft Helfgott exp 3100 in theorie
1x complex100
en gaat exp 32
gaat optimale rekensnelheid
27 als 3ex p3,terug door1x als op gewone snelheid rekent rekenend 10 door binnen
23 analytisch de ruimte geschikt zonder rest 46 lezend verwaarlozend ,2×1x niet ,niet 1×1xvanzelf 1×1x niet een rest niet,(anders niet duidelijk niet ,zonder Bhargava,Lagrange bij ons hier niet anders duidelijk niet),,
nu het wel complex gaat 3complex 2 zonder 4 (ln)S,1x gaat,S/s als S/1×2 gaat,
1punt in de ruimte punt ruimte,rekent Cayley geschikt tekengeschit,rekent 17 zelf tot 15 algorithme door en door 4transformaties 3 door tot coordinaat geschikt 1×3 door
rekent difquotient +1 (integratie) tekens geschikt,enz
5 gehele tot 3 in verschil negatieve (negatieve),1×1x en leest 1x cilindrische coord in het systeem mee,meetkundig omhullend geschkter 5 cilindrische als getal coordcoord als getal 2×3 (zonder)1×3,gaat 13 punten,1×10 vectoren punten gegeven zonder verschilvectoren 5x niet 3x als 2x gaat 1x binair niet in systeem niet
en gaart alleen getaltheoretisch,Schroeder,1x en rekent wel door Notatie 1×1x,signaal lezen perspectief meetkundig 1×1,
theoretisch gaat ‘t Webergetal niet zonder Helfgott getal 10 cijferig getal 1×1x bij ons niet zonder Mahalgetal 5 cijferig niet,niet anders wel andersom 2laatstecijfers 2 eerste vanzelf andersom 3,2 geschikt practisch in de natuur,1x alleen als geg bijA.v/d Brandhof niet voor een kleur bij ons 1x als punt bij de bron(nen) van v/d Essen te lezen,wel alle meelezen,1×17 x10xals 100×1000x geschikter,geschikt getallen,ook Wiles cs 1x 130 tot 140 als geg meelezen tot schema 8×8 ordelijk verspreid 5 getallen 3 gehele gehele negatieve negatieve zonder vierde 1×1x als negatieve(negatieve) gehele (gehele) algebr ongechikt,niet als de andere 3 als 5x tekenverwerkend,gaat bij ons getaltheoretisch geschikt 1×2 geschikt.
en gaat na,1x punten als getallen geschiktgeschkt als geg 110 tot 130,(Wiles,Jonathan… ) als 20 scalarveld geschikt punten discreet 1x,1x door door te rekenn complex zonder Bhargava (en Lagrange niet,gaat 5 coeff als geg als getallen>1 Euler-gegeven exponentieel3 complex beter door te rekenen tot schema 8×8 gaat het 4x beter verspreid 3rondom verschillen veranderlijk veranderend2 en als extra geg lezen wij beter 1x als isokaedrischgeschikt geg bij ons lezen wij Kuipersgeg geg interpreterend lezend rekenend
donkere materie astronomisch,fysisch energie probl het probl niet,nu het bewijs geschikt gaat,niet zonder de update van B.Steinbach,het 12x 21 probl andersom lezend te lezen rekenend gaat,(als ref bij kennislink.nl/publicaties 17×17 probl opgelost),oplossend te rekenen gaat,,en het nu gaat in de practische toepassing het 4kleuren probl opgelost gaat,leest programmeeur,waarnemer 4kleuren 3 als rondom andersom 1×1x in andere volgorde 1×1 voldoende tot opl 1×1(ander)kleur 1×1 kleur anders.
en rekent 1×1 anders tot bewijs 1×2 te rekenen

0807 2016
For comments only.
merkt op,
en leest geg het laatste geg te lezen tot plyederformule in grafentheorie tot 5 inkleurbaar bekend,
enopmerkend rekenend doorrekenend doorlezend lezend te lezen
opmerkend tabellarische gegevens 2bronnen,(wel duidelijk),op te merken,
kleuren combinatoriek+1,1x de ene bron,(bron A.van den Brandhof)vierkanten geschikt 1punt erbuiten
(on)voldoende geggeg voldoende geg (rekenpunt,1x bron van den Essen onvoldoende,
(en merkt Cayley zelf in graventheorie op),
merkt zelf bij ons op door te rekenen 2transformaties lineair1 ,1x tot de bizinder ti transformatie
en punt(voor kleuren) analytisch 4 transformatiesrekeningen3 te rekenen nagaand doorgaand optie vrij door te rekenen
1x hoofdrekening,(bron v/d Essen het gegeven
tot 3 rekeningen als tot 3 geschikter te rekenen door te rekenen notaties 2 door te rekenen,
1x geschikt in het projectieve rekenen
1x ruimte affiene deelruimte K+1,1x (on)voldoende geg

Functie merkt op,alleen punten opmerkend
rechthoekige driehoeken10,tot de laatste 2 een
1x rechthoekszijde <1 en ander driehoek ook pythagoreisch rhz<1,
schuine zijden 100 oneindig 10 rekenend door
rekenend 10 driehoeken 30zijden 1o gemeen projectief20 (z0nder)1x
nu het gaat,optie gaat 10S tot 20 beter 20 tot 3o

en wel,en merkt wel bij Gauss bij ons op constructie getal 17 veelhoeks getal,de geevens geg scheef in plat vlak,1x schuin alleen 3punten 2 geschikt getal geschikt opmerkend,
wel 1x Wiles,Jonathan..geg gepaarde 130 tot 70 terug geschikt 130 tot 140 opmerkend,
gaat opties 2,beide vrij Euler exponentieel 3complex2
samen gaat
1x1x tekens waarden getallen geschikte 2 waarden 3
1x complex priemtekengegeven
in proces 6deelprocessen rekenend rekent computer 1x operaties 5 geschikt 3exponentieel2 to vlg schal op rekensnelheid terug 1x 3 terug door tot optimaal,gedurig 1x door te rekenen
en merkt optie (behoud),op
affiene ruimte 1x geheel door door te rekenen 3ruimtelijk2 projectief rekenend2 rekenend geschikt
tot 100 punten binnen puntruimte
2x3punten
geschikt punten 1x3 punten
binnen vectorruimte geschikt rekenend,rekent diffuotient+1 zonder vershil,
1x geschikt gaat een punt
element,element+1
e rekenend 5 rekenend tot ekwadr+1 tot 5,1x en nagaand getalrekenen nagaand analytisch 1,5x
de ti transformatie1.5x rekening hoofdrekenng tot Notatie,1x,1x
anders niet tot 2 veranderlijk 2veranderend2 geg als bij Kuiper alleen
zonder probl door te rekenen bij ons door door tot 5 getallen 1x1x tot algebraische 3
geschikte tot 2 getallen 10 cijferige,input geg,
en rekent d element 1/10 Grahamgetal 4 cijfers 3 terug (en) als el+1 rekent simultaan getaldifferentierend Helfgot getal exponentieel+1,1x zonder 100,1x tot 5geschikt 32 opmerkend,blijft in theorie exp bekend 5.3,anders bekend in Mahal getal blijft 2,3 andersom in hetzelfde 5cijferig getal 2x1xgeschikt 1x1x het andere 10 cijferig getal binnen compuerrekenproces geschikt door door te rekenen te rekenen,
rekent computer rekenproces continu door zonder probl materie donkere energie door
stelt programmeur vast,neemt waar,2x waarnemen
3kleuren rondom2,in ander volgorde andersom 1x waarnemen,(en trekt zelf zijn conclusie),
en
hoeveelheid energie .quantum te bepalen,bepaalt 1x Notatie,en de andere 1x Notatie,1x geschikt te bepalen de transformatie rekening 2x tr.f lineaire tot de bizondere ti trf,bepaalt, 1x de ene niet zonder de andere Notatie 1xOm1x
gaat alleen te bewijzen per heden mee,per heden bekend zelf als bewijs,bewijst M.Heule Pythagoreische driehoeken, door computerrekenen,voldoende voldoet ons, te noteren,de gelijkheid akwadr +bkwadr in een kleur =ckwadr in een tweede kleur,gaat bij ons linkerlid+1 tot de gelijkheid,
leest Gauss regel kwadr congruentie 1x geschikt,
rekent 2x1x geg tot de gelijkheid,in de natuur fysisch theoretisch, faseregel Gibbs lezend 1x1x theoretisch mathematisch Eulers Polyeder geg,beide 3x te lezen,elk veranderlijk 2,1x mee de ander 2 tot 3 mee,om en om te lezen,verschillen gehele 3 negatieve2,om,om1x negatieve2 andere 1 mee,
geg door te rekenen quantum geschikt,rekenend 15 algorithme tot 5 ,alleen 3x2 en 2x3, (zonder geg voor torsie niet energie te rekenen niet,gaat niet 4 frequenties2 niet,ook niet verschil niet),geschikt 15 algorithme,en verschillen gewone getallen rekenend doorrekenend tot tekengeschikt geschikte alleen,werkt1x Gauss wel door te rekenen tot quantum mee in de rekening,energierekening in de natuur zonder probl op te geven,nu het gaat,bewijs mee gaat,nu het M.Heules bewijs meegaat ,(heden bekend),als hulpgegeven te lezen,quantum bepaalt 1x in de energierekening bekend mee te rekenen,(en affiene ruimte optie vrij vectorruimte punten geschikte getallen,getallen vectoren,niet verschilvectoren,te rekenen,door te rekenen,doorrekenen,
en
duidelijk M.Heules geg. complex tot de gelijkheid +1 lezen lezen wij 1kleur complexvierkant erbuiten 2punten rekenpunt1Cayleygeg,1xzonder het andere rekenpunt cirkelpunt niet te rekenen.

MODIFICATION
voorgaande ref als vermeld ..Wiles c.s. en ook als ..Jonathan... verbeter Bhargava,Manjul en Hanke,Jonathan en betr getallen 1,2,3 ,5,7,....,203,290/art NRC ,,Ode aan het gehele getal".B.Mols dd 2307 2006

1006 2016.
volledigheidshalve,
insluitend het bewijs v, M.Heule en het gegeven v.Bhargava,Hanke mee alle getallen in een kwadratische vorm te vormen,
houdt het bewijs in energie binnen het heelal volledig te beschrijven ,mee af te leiden materie als energie af te leiden en door door te rekenen, doorrekenend volledig door door doorrekenend alle energie,alle materie doorrekenend tot de balansen voor energie en voor materie sluitend te stellen,op te stellen,stellen,(hier tot het bewijs,
theoretisch,en duidelijk bij ons terug te lezen geggeg
Constane v Euler-Mascheroni,constante v Kaprekar,getal v Graham,getal v Skewes (en)bijgesteld
Kaprekargetal,
Skewes tot Helfgott biistellend,nu het Heule bewijs aanwijzend gaat,aftellend,doorrekenend het Fermatgetal Fermat pythagoreisch priem( geschik)t , getal, (in tweekleuren als Heule beschrijvend),zelf geschikt de balans zuiver te stellen op te stellen,opstellen.

leest Skewes,bijstellend lezend 1x1x
en Fermat alleen pythagoreische geschikte bij ons,bij Heule anders bij ons door
tot (1x1x1x1x),
en de Notatie
1x1x1
niet anders (te) stellen,
andere geg Fermat (priem)getal gegeven bijstellend lezend,opmerkend doorrekenend,
niet anders stellen,opstellen,
nu het niet anders gaat,
en conditie,2x1x bewijs 1x1 anders 1x1 aanvoeren,
gaat tot Notatie E gaat
leest 1x1x
Skewes geschikt bijstelling 2x Helfgotgeg
Kaprekar(1x1x)Kaprekar,
bij ons,bijstellend,Heulegeg ( bijstelling)geg te lezen,lezend
2x2 rechthoekszijden,in tweetal gaat 1xrhz<1 mee,1n ander tweetal1x rhz<1 mee,(andere)2,1xalleen>1mee,(voorheen 3 punten bij ons oneindig 10,oneindig 100,hier verder, Heukels computer bewijs voldoet),
bijstellend Heukels grote getalgeg te lezen 2x 3punten 6 punten te lezen te lezen,mee te lezen,Sk.H.K. meelezend,12 lezend 1x rekenend zonder 4.3,
(en alle constanten geschikte vanzelf duidelijk rekenend door te rekenen,spec later wel),
rekenend 1×3 punten door door te rekenen doorrekenend tot andere schaal exponentieel in computerrekenproces,
en werkt ,leest,leest 6punten5,en in de natuur,procesfunctie lezend opmerkend werkend,werkt 1x door
punten voldoend geschikt en leest de balans,
rekent,rekent punten 5 punten,complex1x,1x ,(laat 1x Skewes na, en,nu het,niet nog eens,gaat 4tr.f 3 ineens lezend rekenend gaat, leest,vervangt Kaperski zelf wel opvattend (extra )teken geschikt nalatend,1x)blijft 5,3 het geg (-)3.2 in theorie,1x(zonder het laatste wel anders lezend) geschikt,geschikter ,(en gaat,voldoet 1×1 trf voldoet),stelt Hoofdrekening Notatie,1X,
en keert niet terug 3 configuraties 4 in 2 Conjuncties1 niet niet.(4transf REKENINGEN 3 ineens,1x rekent 1x niet terug,door niet,laat na,2×1x op te merken,merkt 1x extra teken op)/Okay Okay.
[Opm
leest Kaprekargetal +1 door Kaprekarconstante(+1)
merkt op,leest
Eulerpolyederformule +1,tot de gelijkheidtheoretisch (+1) mee en Gibbs geg tot de gelijkheid+1 lezend
rekent zonder 4transformaties,
rekent 1xrekening transformatierekening,duidelijk]

1207 2016.
binnen de sterrekunde,voorlopig,2lijncoordinaten 1 punt mee,waarnemen te lezen,voorbij langs de maan vooraf aan 2137 door te rekenen,nagaand
doorgaand doorrekenend te rekenen ,en maan bereikt,na 4j te rekenen in 2141 te rekenen,blijvend regelmatig terugkerend op korte afstand+1,(niet de huidige meest nabije positie de korte,ook niet de komend korste,blijft eenmalig en keert niet terug),
rekenend nagaand na laatste 180dagen 360,vertrekt laatste begeleidster,huidige tweede bij huidige poolster te lezener,voegt tweedebegeleidster komende poolster in,operatie 4punten 3 rondom te lezen,waar te nemen,
elders langs maan 2lijncoord elliptische bgl punten als coord ellipt geschikte 2 punten 3 ,bepalend waarneminggsveld begrensd te lezen
werkt F door,in de ruimte tijdruimte 4,3 ,(zonder 4/3),1x ruimtelijk 3 tot ruimtelijk2 ,plat vlak alleen het halve te rekenen,
werkt 1X gegevens door,
en 5getallengeggeg in theorie blijvend complex het gegeven,practisch
1×3 punten 10puntenen lijnen als rechten gebogen over cilindrisch vlak ruimtelijk3 projectief 2 als deelvlak begrensd
2×1x buigend doorbuigendprojectief lezend 6punten3 lezend
doorlezend meelezend 1punt graaf lezend 5 andere 3
beter zonder pool beschrijvend en niet v coord poolcoord niet
binnen de kegel doorsnijdend 2×1x platvlak binnen 2 snijlijnen rechte bglengten punten 2punten,1×1x ,en de andere kegel kwadr rotatie geg te lezen.
3punten2 eenz eenz op binnen opperrvl kegel te lezen,te rekenen,op afstand+1 andersom 2punten op cirkelbglengten tot 3 punten 2 complex lezend te rekenen,hier niet verder te rekenen,1punt rotatie over een hoek,kegelkwadr te lezen meelezen,niet rekenen,nagaan
werkt 1X,
alleen Omvang,1X geg te lezen,als vijfde punt graaf het gegeven hier te lezen te rekenen,doorrekenend te rekenen 5 coeff binaire 3
door te rekenen
de bekende geg(hieronder beter lezend# 27000 j,platonisch dierenriem,wel complex door te rekenen 2/3 geschikt 1geheel,(36000),en 1x(andere) eenheid,dezelfde 1x(nutatie+1),de halve nut.,rekent op gegeven 4punten 3 terug door te rekenen,
bij ons in de sterrekunde binnenkort 4x metend ,detecterend,opmerkend,
en waarnemend op breedtegraad,iets bezijden Munchen ,dezelfde breedtegraad iets buiten Rennes, op deelbooglengten geschikte rondom breeedtgr,alleen op de halve omtrek (geschikt),3waarnemingspunten6 op de hele omtrek 1x (on)geschikt0,6metingendetecterend3,geschikt door te rekenen,vooraf rekenend door te rekenen,vooraf aan gebeurtenis op aardoppervlak gebeurtenis 0mhullend om zon vergroot oppervlak waar te nemen door te rekenen,
punten getallen als coord geg cilindrisch,elliptisch, (trigonometr) beter goniometrisch,goniom 2H,algebr
nu het gaat,bij Moebius niet alleen gehele getallen 5 door te rekenen,
en wel doorrekenend nodig barycentrische coord tot 1/2 cartesiaanse geg ruimtelijk 100 ruimtelijk 10,rekenend transformatie 1/2.1/2.1/2 wel nodig door te rekenen, binnen 3x een waarnemingslengte tijdlengte geschikt 1 transformatie3 meetkundig anders niet door
niet anders door bij zon,voor een gebeurtenis door, 5getallen gehele tot 3 als getallen coord gegeven isokaedrisch 1 coord eenmalig,voorbijgaande gebeurtenis aan zon oppervlak in voorstelling te rekenen coord v tijd (kwadr) energie donkere materie,gaat anders op aarde,tijdlengte kwadr+1,1x te rekenen,op vorige extensie gebeurtenis aan aardoppervlak te rekenen,door te rekenen,hier bepaalt 1x op de breedtegraad op zee/op land een lengtetijdlengte definitief door te rekenen,aan te wijzen,aanwijzen,(vooraf aan 2121 ),

beter invoorstelling nagaand voldoende
booglengten gebogen lijnen rechte lijnen projectief cilinderoppervlak plat vlak kegeloppevlak,kegeltop oneindig,2×2xrechthoeken 8(punten) hoekpunten beter 2×2 lijnen4(punten)4 om en om lezend doorlezend 3 lezen (en) de dubbele kegel niet lezend het andere geg de kegel kwadr tript in het geg (rotatie+1),1(x) tekengeg,gaat anders,alleen punten lezend,
de gewone kegel snijvlakkeen ,2x plat vlak,snijlijnbuiten de kegel,snijlijnen halve bglengten,cirkelelliptisch,(halve kegeloppervl snijdend),op afst 1×2punten op deeloppervak kegel te lezen,1punt meelezend,(snijpunt plat vlak kegel kwadr op kegeloppervl, op het halve,eenzijdig complex,op (afstand+1).1x
tot 3punten geg bij ons
door te rekenen
10 door te rekenen,zonder (4,3) ruimtelijk cartesiaans ongeschikt 100 ruimtelijk10,1x beter ruimtelijk 3 te lezen 20 punten 10ruimtelijk2 geschikter halve ruimtehoek 10 punten 5 beter 5 rekenend,1x(ekwadr+1)rekenend meerekenend te rekenenen 2punten 3 complex geschikt andersom,blijft (3,2) in theorie exp geg 5.3 (-)3.2 het gegeven,
anders niet 100 gehele getallen analytisch tot 3

{getaltheoretisch algebr 3 gehele 2 ,bij ons hemellich zon,door door te rekenen door tot 3 door te rekenen ,gaat op hoogte 2/3 breedtegraad 5 tijdlengten lezend,terug door 2 etmalen duisternis aaneengesloten,en temp 1×1x tot optimaal T 1000gr C verhoogd te lezen binnen 3 tijdlengten1o door te lezen te lezen Laatst bewerkt door bjterbeek op 12 juni 2016 om 17:59}hieronder*

//terugplaatsen……Extra velden
,waar te nemen tzt,wel apriori doorrekenen,rekent onze nieuwe computer tijdig wel door,…//

#anders doorlezend,plat.j. tot 27000,nutatie als tot 18j,1000x te verwerken te lezen zonder probl 400,600 complex te verwerken ,gaat,nu het gaat,tot in dierenriem doorgaat,terug op te merken bij zon op te merken,waar te nemen,door te rekenen een verschijnsel te rekenen anders doorgaand,gaat door anders tot op aardoppervlak op te merken,waar te nemen,door te rekenen,hiervoor in een extensie aanwijzend,hier specifiek in een rekening aanwijzend de aaneengesloten deellengte over dezelfde breedtegraad,N.B.,Noorder Breedte( 2/3 hoogte projectief 1/2,ca 45 gr lezend) te lezen,
getaltheoretisch algebr 3 gehele 2,bij ons hemellich. zon,door te lezen te rekenen door te rekenen tot 3 door te rekenen,gaat op hoogte 2/3,breedtegraad.N.B.aardopprlak,5tijdlengten 10 lezend,terug door 2 etmalen aaneengesloten duisternis,en temperaturen tot optimaal T 1000gr C verhoogd te lezen binnen 3 tijdlengten 10 door te lezen te rekenen 100 temperaturen 1000 geschikt 10 rekend,terugrekenend 100 temperaturen te lezen tweerekend lezen te rekenen 1×1x temperaturen,2 temperaturen T,elk als tot 1000gr C optimaal door te lezen,voldoende door te rekenen
en rekenend,rekent als 8 boven 2×1x complex,1xx M.m door
bevestigend uit te schrijven
bevestigt astronomie zelf,
dierenriemgegegeven lezen op merken,waar (te) nemend door door te rekenen//
to check pse,voor discussie.

Tot zover,voor discussie,
[en tenzij deurwaarders meinedig vermogen te blijven, willen blijven,ook ter discussie stellen,d.i.deze bespreking laten wij aan deskundigen over,aan deskundige rechtsgeleerden laten wij het punt ter behandeling over, en daarbij uiteraard uitsluitend de inspraak van belanghebbende zorgverzekeraars'deskundigen.Het komt ons voorlopig duidelijk genoeg voor, ter discussie stellen.In ieders belang te stellen.Recht doen].

1706 2016.
studie geluidsoverlast.
concept.
Basis of design,nagaand,voorlopig theoretisch,[designing duidelijk,de constructie geluiddemper uitlaat wijst zichzelf wel aan}Mersenne (priem)getallen na te gaan
#Fermatgetallen F5 tot F32 niet priem,nagaand 2(anders)F27 niet priem niet priem F25 niet,en 1anders tot F32 nagaand
##Fermat priemgetal tegelijk Fermatgetal en (priemgetal) nagaand voldoet Heukels gegeven voldoet in het computerrekenen voldoende.
###lees refs door Fermatgetallen F5 tot, (factor),642,1xgeschikter 641
F10 tot (priemgetal 252,1x 252 cijfers), P252,1x ,en lees mee tot 1/2 mee
F11 tot P564/1x3 ,tot 1x geschikt,geschikter terug 1x 180 geschikt,wel zoeken,aanwijzen 2 extra geg mee,in fysische theorie v geluid aanwizend,aftellend 1(punt)te rekenen verschildruk ongeschikt voor geluid niet energie geschikt verschil te gering

gegeven 30 deelbaar 10 zoeken,terugzoekend,en,nagaand3 Kaprekar 5methodisch3,gaat 1x1x1x,

ga na wijs aan,tel af,en aftellend punten te rekenen,en 5 niet een logarithme,punten hoekpunten veelvlakken ,veelvlakken viervlakken ,hoekpunten (blokken) balken alleen hoekpunten alle ontaard rekenend binnen (kubus) tot 1/2 viervlakken3viervlakken doorrekend door tot geheel 5viervlakken,rekengeg opmerkend te rekenen door te rekenen +1/2,1x geschikt1/2 alleen door te rekenen,doorrekenend,
en,
behalve Fermat getallen boven
Fermatpriemgetallen anders nagaand,vorm 2exp2expn +1,een Fermatpriemgetal is een Fermat getal,dat tegelijk priemgetal is,hier n5 geeft 2exp32 +1 deelbaar door 641,zie boven factor F5, doorlezend 3x 1x stellend
180x3 ,1x verschil stellend te rekenen 540 zonder 641,1x2 op schaal door te rekenen,boordcomputer rekenend tot schaal +1,rekent exponenteel geluidsniveau 3 tot 1 gelijkmatig terug door binnen 5 ruimten deelruimten,(geliuddemper0 tot 3 als tot 3 geschikt ,geschikt ,1x3 op schaal geschikt rekent boordcomputer gelijkmaatig optimaal door,
lezen wij Kaprekar geg 1x1x1x,
nu het getaltheoretisch priem geschikt tekengeschit 10 geschikter 3 gaat.,
behalve Mersenne(priem)getallen 30 geschikter
geschikt 30 deelbaar 10 gaat,
en te rekenen bij Euler exponentieel 5 complex 3 alleen geschikt,
nu het gaat zonder 4 gaat,10 zonder 4 zonder 6 gaat,hier anders lezend fyisisch geg 1(x) (tensor+1) anders hier (tensor),1x lezend stellend,1.5x (en) anders stellend 1x kaprekar het gegeven 1x,1x,1x,(vanzelf doorgaand Kuipers geschikt, duidelijk),
REF2.www.staff.science.uu.nl /Hoofdstuk 5 Mersenne- en Fermatgetallen lezen tabellarische geg pag 30 tabel duidelijk n31,n25,n27 doorlezen gechikt,geschikt de getalgegevens te stellen,
ontwerpend rekenend gaat,volgt de constructie vanzelf wel rekenend ontwerpend duidelijk,
lees zelf ,,modulorekenen en Fermatgetallen'" (googelen),d.i.REF1. home.kpn.nl/grietjeh/larsvandenberg
en
de input gegevens,getallen data,wel duidelijk,3inputs1 gehele getallen alleen,merkt ontwerper detailed design zelf wel op,
voorlopig voldoende minder geluidsoverlast ontwerp,(ver)werkt anders aanlandende vliegtuigen ,werkt 1x anders hinder opstijgende vliegmachines,wel duidelijk en wel de gegevens teruglezen,de reeele meelezend,de vorige extensie geeft aan 2 andere getallen3 inputs 1 algebr getallen 5 selectief algebr algebr 3 verschillen door te rekenen,doorrekenend getalgeg
(quotient+1) het geggeg productquotient geg 1x1x anders element 1/e te rekenen,(optie) de mee te rekenen,
leest mee te rekenen optie 2,graaf lezend te lezen,5punten3 terug 1 geschikt mee mee door te rekenen tot geschikt 1/2.1/2.1./2 ddoor door te rekenen,hier wel,3transformaties 1 voldoet 't meetkundig ineens ,rekenkundig rekenkundig analytisch 10 als kwadratisch 100,1x 3complex2 hetzelfde geg reeel 3 andere 2 ,1x rondom algebr geschkt niet anders 2 geschikt zonder energie 3probl2 niet anders getaltheoretischgeg
tabellarisch n25,(ref2,,,Mersenne en Fermatgetallen",pag 30) te lezen te rekenen ,door te rekenen, REF3,pag 67 C.Reid lezend, 25 kwadr exponentieel rekenend tot 625 door mee doorrekenend 125 geg doorrekenend , alleen geschikt 35 kwadr terug door,tot als 135 door,gaat priemtekengeg 2x1x gaat,Omvang,1x teken 115 geschikt,nu et rekenkunfig 1x1x elk 115 niet verder,1x niet verder,tabel inzien tot 21 niet 121 niet priem kwadr 1oo niet 1o niet,voor teken priemtekens anders niet gaat,17 oneindig 1x anders niet,(niet volledig volgens theorie vereist)3 niet anders,en 2x1x te noteren5,niet anders,1x1 geschikt getaltheoretisch3 getallen 2 geschikt,
(100 gehele getallen 3input geschikt 2,mee,input gehelegehele alleen geschikt 3 mee),1mee,anders niet rondom 1x3 rond,optie volgende gebeurtenis.landing,1x te noteren,(geheugen werkt vooraf,1x),

blijf duidelijk afleiden,ga door,ga na
vraagt Mersenne(priem)getallen,werkt 1X
levert Mersennepriemgetalleen geschikt Fermatgetallen priemgetallen,
1x3 tot 5 bij ons bij Heukels geg mee tot 7,en zonder probl Moebius gehele te lezen
als rekenend 10 rekenend te rekenen 3 gehele ongeschikte te rekenen,doorrekenend te rekenen,
(en kaprekars rekenen hierna wel duidelijk eens,,zal wel modulorekenen zal t wel zijn),
hier n30,ref 2.pag 30) geschikt door te lezen,door door te rekenen,,
1x en anders Heuvelgeggeg 1x1x exponentieel2 tot 30 exponentieel complex 32 mee
alleen 2 exp 5
(zonder) Fo,
2x1x door te rekenen,1x (niet) tot 30 geg deelbaar 10 niet lezen niet rekenen,doorlezend bij ons de geg te lezen,
gaat 4x niet vormen,halven niet vormen,
Bhargava 64(64) bij ons niet gegeven,bij Euler niet exp vorm 5 exponentieel niet,,niet,niet anders 2compl5 alleen 3 exponentieel (zonder) 5 punten,lezend (ekwadr.+1) lezend 1x 2e doorlezend door door te rekenen tot 17 geschikt getalgeschikt tekengeschikt,
en wel,wel 1000x doorlezen getallen Bhargava,Hanke 100 x geschikter,1ox geschikte 2 doorlezend te lezen,anders niet door te ontwerpen,
vat,(voorlopig), mee samenvattend samen te vatten
*geg 1x5 punten lezend 2 graaf1 rekenend te rekenen,
*1x tot 5 rekengeg alleen de en 1/e geschikt te rekenen,
ga,voorlopig,na
*30 deelbaar 10,gaat 2x1x geschikt,geschikter deelbaar 30 voldoende
#tot 15 dempend 10x1x 320 m/sec tot 150 niveau+1 te lezen tot 75 dB accepptabel op 3m afstand 10m beter 100dB te rekenen,(ref.in de procesindustrie 3m,hier aannemend voor luchthavens 10m) geluid beperkt gebied op 10m begrensd te lezen (en beter rekenen,te ontwerpen,door overlast aan de bron weg te nemen,later specifiek vanzelf wel)
en,
behalve stellingen 2 stellingen Fermat te lezen,derde geg Fermat door te lezen te rekenen,licht langs kortste weg,kortere weg door glas 2x1x gaat 1,5x door,(c lezend) ,snelheid andere snelheid, 1x zonder oneindig 6,gaat 1x anders snelheid,geringe snelheid,10x geringer,binnen beperkt gebied verruimd, 1x10 rondom 20m 1ox beter 5x ruimtelijk3 ruimtelijk2, vlakgeluidarm gebied, door te rekenen 75dB te rekenen,haalt 1x de norm wel,( acceptabel),
wel de nieuwe computer,boordcomputer,mee aan boord nemen,meenemen.
1806 2016.
tot hier getaltheoretische geg,en zie klad A4tje dd 1807 2016 de bijbehorende overige,
hier door de functie,als de analytische,behalve...... te (onder)zoeken,de gewone functie zoekend de geschikte geg om discreet rekenend door te rekenen,
voorlopig te zoeken door te zoeken zonder ,in eerste instantie de kladgeg,(gereed kaprekar,behandelt theoretisch ,mee,zie klad,1 techn item voldoende duidelijk,te installeren),
ier door,lezen....
en in studie nemen
Eotves.Eddington, NIET als Euler,Vinogradow,1x ,1x ,(aanw:lezen(kwadr+1)1x)
vat samen
de,1/e de elementen rekenelementen (discreet+1),terug door te rekenen,behalve te complexe,complexe 2,scalarveld,begrensd 7 begrensd, 20punten 3 geschikt,
Eulers geschikt rekenend geg te rekenen buiten deelvlak op begrenzende rechte complex buiten deelvlak erop net rekenen,tot erbuiten erop te rekenen,en zonder geg niet door te rekenen samen ald voorheen buiten getalvlak Gauss het gegeven,hier zonderbeide,Euler 1x nietniet Gauss1x niet geg,tweegeg tot 3 niet gegeven,
hier alleen erekenend,priemzoekend na te gaan,
nagaand,wel als Eulers gegeven rekenend dd+1,1x te veel door te rekenen
exponentieel 5,te veel, zonder 4,1x te veel,alleen door tot exponentieel (anders) 3 door,2x1x anders 1x1x,gaat alleen 1x1 geg,wel eerst doorlezen,behalve de vlg Euler-Mascheroni in studie nemend,lezend meelezend ref 1 ,en meelzend,doorlezend tot Stelling 5.1.4 voldoende REF 2,mee te lezen,door te lezen
en ga in studie ermee,met ref 1 mee nagaand),REF 1,,,modulorekenen en Fermatgetallen",...,mee na te gaan in gesloten deelstudie volledig voldoend,(voor techn ontwerp voldoend),andere volgende factoren producten voldoende ,behandelt (Kaprekar) 1x3,bepalend 2 bepalend1,bepaalt 1x,geschikte data,1x exponentiele data volgende,niet zonder geg mod rekenen in ontwerp niet zonder te rekenen,door te rekenen,en,ook weer naslaan, voor gehele getallen,ook binaire als getallen coeff binaire lezen ,(geschikt), REF 3,C.Reid door te lezen. en gegevens,alle REFs door te rekenen tot eenmalig, berekenbaar, ontwerp,1x1xvoldoend enig bewijs, i item type voldoet,(niet 1 ander item voldoet technisch reeel niet,niet te bewijzen,niet te ontwerpen,beter niet nagaan) .
en
gaat (z0) door
6punten (18 te rekenen),2x3x punten6punten (te) lezen,2x1x punten6punten 1x1x geschikt 1x3 punten,zonder 4 mod niet te rekenen,geschikter 1x3 punten,
verwerkt kaprekar opnieuw exponentiele data cijfers 4cijferd 3 scrappend te schrappen,tot vorige,laatste gegeg dezelfde,en mee hier geg wel lezen,opmerken,tetraedische regeling,1x3 punten, onderbrekend,gaat getalregeling2x1x geschikter,geschikt,geschikt door,nu het gaat regelend,bijregeling gaat,pkwar beter gaat p1p2 voldoende.( in dezelfde ichting) p2p1 +(1),rekent Eulerse 2rest,gelijkmatig,1x,1x,1x,(Aanw:ref Perelmans bij ons lezen),nu het Kaprekar verder niet gaat,gaat het(simultaan) wel 2rekenend 10(simultaan),
analytisch2 ,en doorrekenend 5e voldoende tot 3,(rekenend terugrekenend te lezen,in techn bedrijf metend gegeven te lezen doorgeven toerenteller tellend verschil aftellend geschikt op te geven,(Riemannss geg te lezen),rekent Euler zelf te elimineren,2x1x een rest 1x1x zonder een halve een rest niet,(te complex),
in studie eerst REF 1 voldoende verder door te lezen (anders) niet tot REF 3 door te lezen,doorlezend zoekend gehele getallen alleen,geschikte alleen,
en
hier meetkundig afsluitend weg te nemen te nemen te lezen overlappend geheel zonder bijlappend deel,als geheel analytish geheel,wel duidelijk,waardeloos,wegnemen
en door tot 3 entries rekenkundig,
functioneel 2 door te rekenen,Weierstrass elliptisch kwadr geg voldoende de ander w.str ellipt voldoende doorrekenend,de ene niet zonder de andere waarden f waarden 5 waarden3 andersom te veel 2complex(andere)2complex te veel,1X geschikt op te merken,niet functioneel,ongeschikt ongeschikt,Bolzano f zonder element,vervangt 1x teveel dd+1 weg te nemen,
1x geschikt 1/2 . 1.2 door door te rekenen,
en 3rekenkundige enties 2 functioneel door door te rekenen,gaat functioneel 1 mee het nalatend Riemann geg (punt) elliptisch gaat functioneel 1 mee
te veel,
1/2.1/2.1/2,,1X(qmkwdr+1),niet zonder geg Vinogradow boven ,(tot 5 geg4 in N doorlezen,Erdosch 1xaanwijzend1x aanwijzend ,aftellend Eddinton1x1x,
gaat alleen rekenend,terugrekenend 5 zonder 4,
tot 1(x)(q.m +1),
en als gegeven,ontwerprekengegeven na te gaan,
geluid op afstand vervalt een niveau.
/discussie,geluid boven de gehoorgrens voor normale personen niet een probleem,als deeprobleem wegnemen,en andere deel tot zachte bromtonen geschikter te nemen blijven aanvaardbaar op afstand>100m te nemen).

1906 2016.
zoek een oplossing,en lees dualiteit compressorontwerp Pointing het gegeven,grijpt aan als een vector,doorlezend ons ontwerp hier toerental onderbrekend over tijdlengte natuurlijke logarithme,factoren producten voldoende som product in de noemer,zonder ln kwadr. jn niet lezend,lengten verschillengten,lengte afst te rekenen,10 tot
1x3 geschikt tot 1/2. door te rekenen,door door te rekenen,(en wel volgende Eulergeg Euler-Mascheroni nagaand,duidelijk),hoge tonen onhoorbaar,als verdwijnend te lezen,als zonder energie door,voldoende energie verschil voor lage tonen,bromtonen,in geschikt ontwerp tot verloop verval ineens,en alleen 10 getallen gehele,8 rekenend ,1x1x,hier,op 100m afstand tot bron,lezend100m150 lezend,(mist,vocht,etc vervlakken geluid anders)5 gehele getallen door door te rekenen (zonder) voldoende energie,4punten ruimtelijk3,1x1xdissipatie,6punten 3, 2x3,( geschikt) 1x3 geschikt te lezen te rekenen,niveau geluidsniveau +1,buiten 100m area niet verder storend geluids als overlast niet waar te nemen,rekenend ontwerpen detaillerend verder,vanzelf duidelijk design,
(en voor detailed design, wel vorige design,auto-uitlaat 1andere 1(andere#)motor mee in verder onderzoek,en wel doorlezend,ook voor coord doorlezend 6 coord cilindrische lijnen 1x1lezend,gaat 2projectief1,punten,(op afstand) coord 3 kromlijnige, projectief doorlezend te rekenen punten 3isokaedrisch coord 2 ,en 1x anders hier tetraedisch functioneel 2 mee,extrageg goniometr.hyperb 2H ,hier anders,niet te horen, schelle hoge tonen als v energie als vernietigd als weg te nemen te lezen,doordoor te rekenen,
en in verder onderzoek anders PoYntinggeg mee,(dualiteit compressoroperatie opmerken),1/10 elementrekenelement het gegeven, ,derde geg volgend op Euler-Mascheroni als getalgeg eerste getal geschikt,terug door te rekenen,
1/2 x...sluitend 1x1x 5getallen ,1x1x1,gaat 't algebraischalgebraisch (1x1x1),getallen gehele 3 algebr te lezen te rekenen,
laatste geg theoretisch getaltheoretisch nalatend zonder Diameter D als nalatend geg.,als laat 17 na als bol D10 na,hier extrageg zelfde punt na,1x3 hetzelfde punt opmerkend,,duidelijk in het rekenen,behalve tot F10 mee voldoende F11,(nagaan,voorlopig, tot F30 deelbaar beter 1x2x tot F15,teken 17,1x vrij), en wel ,ook hier, Heukels computer geg voldoende priem,1x1x bij ons (extra) geg door door te rekenen,nu het in ons rekenen te lezen,vrije optie lezen,duidelijk gaat,lees terug voor driehoeken ziiden rh zijden ,<1,tot 2,1xals *(tot) 2 mee,te rekenen te rekenen Heukels gegeven1x extra te rekenen door te rekenen in het ontwerprekenen door te rekenen,gaat door te rekenen tot geg hoge tonen,energie te gering,als schrappend te lezen,en wel ref,, Prins" mee,geschikt,spanning voor lading capaciteit lezen,punt inductie electr. voldoet)

Aanwijzing: googelend door,vanzelf duidelijk de gegevens geschikt tekengeg te stellen,tot Kaprekar geschikt,
merk op
en gamma+1 tot de gelijkheid lezend,andere geg,doorlezend natuurlijke logarithme.,(bij ons tot3, ln,lnkwadr in N),tekens teruglezend ,door dubbele jntegr tekens duidelijk voldoende rekenend te stellen,Kaperski nagaand geschikt factorisatie tot voldoende geschikte factoren ,deelproducten,zonder verschil,1x (quotient+1),1x tekengeg( Pointing) geschikt,element+1,,
door
in fysische theorie,bij ons hie fysischelectrisch door,
behalve behalve,
en coeff binaire verwerkend gaat bij de beide Pascals geschikt in theorie anders door te rekenen,(hierna wel ref modulair rekenen,
getal Euler hier bij ons anders,
drukverschil/ rho vkwadr,lezend te lezen bij ons 1gegeven anders te stellen,optie,
fyisch electrisch Volt
potentiaalvoltl,niet voor energie niet,duidelijk niet anders,punt,ontwerppunt gegeven te rekenen te stellen,door te rekenen te stellen,rekent ontwerper-programmeur wel door,en merkt zelf ook wel op,al rekenend, dimensierekenen komt mee,merkt zelf wel op als vlg optie, vrije optie,om telkens ruimtelijk op afstanden geschikt,lay out/arrangemen geschikt te dimensioneren,en geschikt meemee,bedrading,dikten, isolatie dikte mee,materialen,enz , tot alle details , en dimensierekenen het ontwerpend rekengegeven ,specifiek tot de laatste bekend,/voorlopig doorstuderen
#type turbostraalmotor.Ref ter orientatie manufacturer-manuals: Ingersoll Rand/Dresser Clark/Burckhardt/Nuovo Pignone/ Weir,en vraag ter inzage Pratt and Whitney/G.E./R.R.[ik kan het zelf niet.Ik ben zonder identiteit:uitgeschakeld.Schakelt gerust door,naar believen.Niemand waagt het je tegen te houden].

2006 2016.
[Wie zou er op tegen zijn om dit jaar in alle bescheidenheid de Nobelprijs cum laude toe te kennen aan het drietal internet-operators,zijnde de Italiaanse jongeman, die door google earth een prachtige antieke villa met vaste vloerbedekking,een mozaiekvloer, aanwijst en de vloer blootlegt,op zijn leeftijd van ca 14 j,en de even oude heer,een Canadees,die een hele stad,een woonplaats in Yucatan van de stam der Azteken ,der Tolteken of van de Inca-familie aanwijst en opgraaft,en tenslotte hun leeftijdgenoot,born in the USA,die de geneesheren na een half jaar ijverig internetten een werkzaam medicijn aanwijst,een middel tegen een tot dan dodelijke ziekte?Dat is eerst andere koffie.Dat is pas zuivere koffie.The winner takes it all.Zij hadden niets te verbergen in hun kop,en konden zonder bijgedachten geboeid blijven doorwerken.Hun verstand haalt,ook daarom, boven de norm de waarheid echt zuiver boven tafel en deze jongelieden hebben in ieders belang,voor ons allen, daarmee hun verstand gewoon gebruikt.Komt daar hier maar eens om en steekt hier Uw kop eens boven NAP uit.Hij is er al af.Gij zijt al kwijt Uw hoofd.En U moet het voor altijd kwijt zijn en kwijt blijven].

2006 2016.
Study.To check, please
nagaand tot 7
en
to google conversietabel Euler constante mu in 10dec behandelend,
verwerk alle transcendente 10,producten trst,trsdt 6,4 anders bij ons,(lees bij ons terug)
(on)bekend (trsdt),niet(trscdt),
en 2 trsdt 3wortels2 en gammaf,werkt 1xKaprekar ook hier,en 2trsdt bij ons 2mukwadr+1,werkt 1×1x weg
werkt 1×3 coeff 5 binaire weg,(leest functie gamma,gamma+1,en derde gegeven f w aarde alleen, wel een complexe),werkt 2×2 als coeff,+1,5x geg weg (coeff onbekende weg),
lees t bij Pascal eenz driehoek8 termen2,1x product,en gaat alleen rechtszijdig eenz door,
en leest 4×16 punten,deelruimte Hilbert lezend,1punt erbuiten,tot 5x 20 punten 100 geschikt energie het gegeven niveau nagaand niveau +1 tot interface 3 punten gegeven te rekenen
door te rekenen gegeven kleinste kwadraten beter alleen fysisch mechanisch voor geluid, hier (Maupertuis), voor geluid hier kringintegraal een lineaire,duidelijk het geg te stellen,
en nemend, neem deze items,geluiddempers, in optimale productie te nemen alleen duidelijk in serieproductie 3D productie te nemen alleen,
(voor gammafuncties,ref T.C.Fry ,,Probability and its Engineering Uses”),en de ,,loop”,die de lijnintegraal volgt,zie onder,volgend rekenend doorrekenend stellend,wel vanzelf stellend duidelijk te stellen.

toelichting.
nagaand (tot 7,moebiusgeg hierna)
zoekend,doorzoekend atellend,telt af,doorgaand ,opmerken,
Euler-getal theoretisch,voldoende cijfers,voldoende cijfers door 1mee,Euler-getal fysisch thermodynamsch voldoende al voor een fase(vloeistof samendrukbaar als gas) volgens eigen formule,polyederformule0 formule+1 lezend doorlezend,
als oor een gas een component (lucht).fase +1 als +2 in de regel bij Gibbs in zijn regel lezen,doorlezend, aantal vrijheidsgraden (Euler0,1×2mee,bij Gibbs 4 door,thermodynamisch zonderT,(zonder vierde T geg T niet te geef),
terug,bij Euler terug,Euler-getal fysisch het gegeven,doorlezend rekenen,voldoede doorrekenend,electrodynamisch alleen als een coeff voldoende coeff+1,wel theoretisch,practisch
mee lezend rekenend,
convertor lezend,(,,Euler-Mascheroni” wel constante wel zoeken),
EulerMascheroni bewerkingen 10 cijfers decimalen,,
1xtot floating-point approximatie,(gisteren niet),nu wel te lezen,op te merken
approximatie+1,
lezen,Weierstrass teruglezend
opmerken 2 functies functioneel 6 na te gaan 2×1x,
gaat na bij Weierstrass zoekend
1×1xgeggeg(geg) opmerkend (f),(f+1),1waarde,te zoekend,complex functioneel mee

bij Weierstrass 1x Approximatiestelling onvoldoende gegeven rekenend computerrekenen vlg approximatiemethode te rekenen,geschikt door te rekenen

en bij Kloosterman (vectoranalyse lezen),invullen voor een bron,een geluidsbron,
1x dezelfde een andere,en Kaprekar rekenend,duidelijk te rekenen,rekent hier (anders)door,doorrekenend doorzonder 7 resten door
resten binaire 3 niet +1 niet,
4x niet,
neemt weg 1x bin 2 zonder teken,anders doorrekenend
blijft 1x differentiaal niet verschil niet,
gaat anders mee
behalve product quotient,
gaat mee quotiet +1,1x
en (quotientquotient+1,
leest tproductquotient,1x te veel,rengt Kaprekar terug zonder beide ,de en 1/e,niet,
gaat alleen mee getaltheoretisch element rekenend
element 1x,1x gaat 1/10,1x
(Pointing werkt mee,hier gaan wij na alleen in de vliegtuigbouw na een bizonder type straalmotor aanwijzend te lezen ,beter voor geluid zonder overlast te ontwerpen),
en wel duidelijk door te rekenen theoretisch methode kleinste kwadraten doorrekenend dor door te rekenen
(algemeen,bizonder) ,,principe van de kleinste werking (Hamilton,kringintegraal+1 lezend)
door(kringintegraal,1x reeel geg bij Maupertuis lezen)
zonder element element+1 niet anders gegeven gegeven buiten de bron bij ons te leze,
en voor getallen gehele ,(10S),door complex tot op 100m afstand buiten de bron analytisch 5.1x
nagaand vervalverloop+1
en neemt weg als geg Hamilton weg kleinste werkiing weg (zonder) energie,gaat door,
en wel Kaprekar anders anders door zonder probl exponentieel 2×2 niveau’s,1x zonder 5 tot 3 geschikt op afstand buiten bron door
lezend geg opmerkend
1×3 als 10×10 op 100m150 waar te nemen,tot andere 3 andere alleen exponentiele,geluid tonen te horen allen lage tonen te horen
delend 10 als quotientquotent zonder product getal
zonder productquotient niet 1x quotient verschil niet,
gaat wel
gaat wel,
designer,
gaat uitlaat deelontwerp na
(nagaand)
blijft ondeelbaar (10S),deelbaar 30
alleen 1×2x tot 15 gegeven,
1x analytisch zonder enrgie 1o niet kwadratiscg,ook niet 1/2 niet,,
blijft en gaat als getal geheel getal vor geluid niet verder,verloppt (e) vervalt ineens
exponentieel 1×3 blijft onhoorbaar,
gaat door 1×3 bron geluid na 100m tot waarnemer,(publiek,reiziger)op bijbehorende,passend behoorlijke afstand,
klassieke mechanica,principe van de kleinste werking,spec, Maupertuis,bij ons getaltheoretisch door te rekenen
als relativiteitstheoretisch gg al geschikt p afstand verlooptverval ineens als S /1×2x,
analytisch 5,1x,numeriek wiskundig geschikt,wel voldoende nauwkeurig door te rekenen,

en zal zijn,
binnen de uitlaat deelruimten geschikt 6 operaties 5
discreet door te rekenen
5 deelruimte 3geschikte punte geschikte door te rekenen
5×4 punten,1x zonder vierde
4xpunten 5punten geschikt +1,
1x tien terug te rekenen,1×3 punten tot op afstand,1x als tot 3
geluidsniveau(’s) zonder overlast,(100 dB op 100m150,verderop aanvaardbaar te rekenen),
ontwerpend nagaan,
fysish thermodynamisch 1x (T) te veel
fysisch eletrodynamisch,1x inductie te veel,
binnen uitlaat,gaat als theoretisch gegeven,en tref de technische oplossing mede aan,
lijnntegraal,
(Riemann’s),
zonder de ruimte,de vierde deelruimte voor geluid ,als tot de vijfde,(theoretisch functie ruimte lezend,
technisch ,te ontwerpen,,terug geschroefd door tot 3 ruimten door,

en gaat alleen bij ons 10 getallen (zonder) 7,

{ref .T.C.Fry,gamma-functies,en bij ons teruglezend 7 en 10 niet,gammafuncties (en) tekengegevens 7 en niet 10 niet,behandelde geg teruglezen,en behalve lezend,kKaprekar verwerkend lezend,behalve tabellen,en dimensies opmerkend,dimensionerend te nemen,aanwijzend getallen n gegevens aan te wijzen,door te rekenen getallen 1×3 geschikte ineens,geluidsterkte geschikt 1x tot 3 niveau’s,gaat 10cijferige3,heoretisch getaltheoretisch gaat 1×2 het gegeven,wel duidelijk}
1x tot 3 gehele gehele theoretisch tot 4 getallen
Moebius het gegeven,(teruglezen), theoretisch bij ons tot 4 gehele (2S) door te reknen
doorrekenend gaat ‘t alleen numeriek gaat ‘t alleen,nu ‘t Weierstrass theoretisch 3,1×1x(Bolzano) mee,1×1x1 niet gaat,anders gaat 1/2.1/2.1/2,verder gaat
5 geluidsniveau’s als ot 3,
wel voldoende wel,op afstand van bron,2bronnen1 alleen lage tonen aanvaardbaar hoorbaar,en gegeven bij moebius bij ons theoretisch boltorus te rekenen,gehelen daarna numeriek approximatie rekenen per computer methodisch gesikt,
en gaat het niet geschikt,optie T niet vrij,(T voor Temp lezend,vliegt machine een ronde,langzaam tot geschikt verschil T de ene voor Temp,voor toeren T,1x geschikter, beide geschikt,de ene niet zonder de andere,tot boordcomputer ontvangt voldoende data,opties geschikt rekenopties voldoende),
wel duidelijk
designer ontwerpend rekenend duidelijk’
uitlaat rekenend doorrekenend stellend ontwerpend,
wel ref.,,lijnintegraal over een scalairveld f “hier zijn gegeven ontwerp gegeven duidelijk op te geven,(te googelen).Aanw.:ontwerer ontwerpt rekenend ontwerpend
4vlakken5,wanden 3 tussenwanden,optie floating point vrij,Kuiper’s.gaat ‘t ,floating point1x,1x door door te rekenen,anders niet anders tot constructie,reele constructie te geraken.

(#Opm.voor mijzelf,ga na fractale dimensie(s) zonder 3probl 4,bij ons,en bij ons Moebius bij ons in eertste,zonder 1×4 gehele niet,de andere 2 algebr,algebr,(algebr),statistisch door,en op schaal in complexe voorstelling 2×2 door,terug erbinnen,(bron,demper lezend),dimensielozen lezend,punten niet afmetingen,behalve Euler dim.loos,3x andere 2,in rekening te brengen Fourier transformatie2,1x hoofdrekening Cauchy mee,na te gaan,om en om tot op afstand 100m150 numeriek+1 tot op 7m10,niveau’s tot 3 acceptabel,5exponentieel3 ,niet zonder voldoende vrije opties present binnen boordcomputer op te vatten sturend het systeem opvatten,wel aprior int tweede instantie eerste,vooraf computerontwerprekenprogramma ,wel transformerend,1×5 (andere) transformaties dimensielozen geschikten na te gaan,op te merken,computerproductie programma te schrijven,
en gaat voorlopig tot detailing na,getal v Nusselt,Prandtl,Eotvos fysisch,Mach+1,1x complexcomplex1x,(tekenpriemgetaltheoretisch Erdosch),en tekens terug,combinatoriek +1,beter Combinatoriek,1X Vinogradow beter voorlopig wel nagaand doorgaand rekenend tot 1/2.1/2 gaat alleen als qm geschikt 1/2.1/2.1/2,teken Eddington priemtekengeschikt alleen,en zijn geg temp begrenzend later wel,vanzelf door doorontwerpend wel duidelijk,en

##opm.
[floatingpoint 1x,1x blijft,gaat Kuiper's gegeven,motoren aandrijvend machines,niet vliegmachines,installaties op aarde fluctuerend2 veranderlijk 1 veranderend 2 na te gaan 1x1 schakelend regelend nagaand om en om,T ,(andere)T,geluidbeperkend door door te rekenen,computergeregeld,regelt,1x computer zelf wel,door te rekenen,4 gehele3 door,terug te rekenen,aanw.:ref bij ons te lezen,dualiteit opmerkend,teruglezend de uitbreidingen computerregelingen bij ons terug te lezen,toen voor T,Temp (en druk) geschikt,hier fluctuerend T extra 1mee,toerentallen 1exta geg meelezend,meerekenend ,(nu het gaat als compressor zelf het aandrijvende equipment turbine te lezen gasturbine of combustion turbine lezen),mee te rekenen,energie rendement (verbeterend) en geluid (verminderd) in industutrieel complex beter te stellen,doorgaand te stellen,turbomachine (en) als,,axiale" als 1 geg extra(extra) mee,rendement verhogend,geluidbeperkend opmerkend,en duidelijk wel in een richting dezelfde door te geven,wel ,,axiaal" te lezen stages,trappen eenzijdig te lezen doorlezen,rendement (verhogend),geluid(beperkend) opmerkend opmerkend als geg(geg) te rekenen RENDEMENT Verhogend ,geluidbeperkend te rekenen,doorgaand getaltheoretische vooruitgang vast te stellen,op behoorlijk hoger rendement te rekenen,percentage hoger tot 3/2 x ,(en vergelijk vervolgens kosten hierna,vooral maintenance- kosten,verg. met bijv. windmolenpark),nu het veel beter gaat >3/2 x beter gaat,wel duidelijk onder druk verhoogt door door reciprocating machines door,als verbrandingsmotoren,(verbranden niet,verhogen druk),geg3,4 duidelijk,een slsg (over)slaand2 nemend te rekenen>>3/2 costefficient rekenend te rekenen,met de concurrent afrekenen,door computergestuurde getaltheoretische betere procesvoering.
Note.en ga,in voorlopige studie de Sterlingmotorgegevens hier verder na,hier niet voor stoom niet w.w.'s tot 7,interlock vorige studie lezen,hier 7 anders interlock lezend,en stoom overbodig,als parallel roterenden,(3x2 ,gasturbine machines3 combustionmachines chambers2 lezend,trappen,stages geschikt opererend lezend),door geschikt doorverbindend ,tot 2x2 reciprocating machines,trappen 3trappen5 te lezen,te koppelen,1x2 lezend 1mee ,tot Sterling motor 2 units doorlezend te lezen 1mee,wel om en om op tweede verbrandingstemp,en lezen,installeren drukvat,buffervat bij pistonmachines,(en trappen,en 6 trappen 5 lezend te schakelen,terug,door schakelend 3 geschikt lezend), te koppelen 1x(andere)2 lezend doorlezend verbindend aan,tot 2Sterling machines 2x2
(deelruimten lezend,en als verwarmend medium koelmedium van de zuigermachine met het hoogste toerentaj aanwendend,beide toentallen alternerend lezend,1x1 deelruimten,andere 2 als andersom opererend te lezen) ,
(en)1x1mee geschikt en om en om tijdig omschakelend door,en om 1x,behalve sturend lezend te lezen,stuurt 1x3 geschikt exponentieel rendement verhogend,wel duidelijk,binnen dit progressievere industrieel complex voor energieproductie,en telt verder bij efficiency verhogend bijtellend lezend,en mee ,te installeren te lezen,wel lezend installerend mee 1x1 unit alleen Wankeltype,
{excentrisch geg opmerkend lezend,(entry heet gas van recipr machine and extra gas - inlet,1x2x,voorheen ignition points,nu vanaf Sterlingmachines 1x(andere),1x geschikt drukverwerkend lezend opmerkend rendement verhogend te stellen,outlet-gas zelf na te gaan te lezen)}
als motor rotor geschikt meeinstallerend, om,en alle,(items),te lezen te installeren,installeren ,Om1x in het meest progressieve complex de getal- theoretisch hoogste efficiency in computerized ,computergestuurd proces te halen,(bouwt op voor spanning electrisch,stel zelf het diagram op ,of vraag erom bij de electrical specialist,en ook,wel navragen, bij specialisten vragen m.b.t. temperaturen en drukken ,betrekkend op materialen ,en de meekomende kosten erbij). Tot zover mathematisch zonder theoretische problemen,en nu wel duidelijk, Pointing1x1x1x duidelijk 2aangrijpingspunten1 extra mee hier in dit design in drukvat te lezen,1xextra,1x mee terug tot toerentallen,centrif machines stages en trappen,en 2 toerentallen vaste,niet dezelfde voor 2 zuiger machines,wel terug door,(override opmerken),tot gasturbines optie vrij lezen,stage1xtrap lezend opmerkend,item buffervat duidelijk hier ,in dit ontwerp,druk(verschll) aanwijzend,verschildruk+1,1x,1x,en vorige uitbreiding compressorregelingen teruglezen,hier regelend aan te wenden,toepassend,(1x3,voor toerentallenT,tijdlengtenT,Temperaturen).Tot zover fysisch,technnisch problemen o.i alleen materiaalproblemen ,geg op te zoeken na te vragen,op te vragen bij deskundigen.

Opm.:en sluit hier,na deze uitbreidingen,toepassingen, aan ,terug in de astronomie studies bij ons, en na de uitbreiding fysisch kleine deeltjes in de sterrekunde en mee na de uitbreiding donkere materie donkere energie,niet anders aan te sluiten,aansluitend doorgaand theoretisch voor licht mee in de astronomie-studies doorgaand verder nagaand,aan te sluiten,getaltheoretisch geschikt door door te rekenen zoekend rekenend doorzoekend doorzoekend,...later wel..na te gaan,nagaan, in volgende studies eens na te gaan.

2506 2016.
Aanw. voor onself
Nusseltkwadr.+1,,ook wel 4ander2 kwadr te neme,em zonder 4prod
,(dimenxsieloze).+1,
wel analytisch 5,1x op te merken,
en anders,rekenend 8 tot 3 op te merken,rekent als 8 ,
hier alleen analytisch op te merken
tot 5,analytisch2,als tot 2 ,(extra geg alleen lezen,
bij benadering in verg rendement n zonnecellen tot 20% rekenend
nkwadr doorrekenend 2n+1
tot 40 x 1.5 als tot 60 % te rekenen.

anders nagaand,techn ontwerp
Nusselt,1x,1x en als 10dimensielozen 3
zonder productquotient anders als quotient.quotient
1x1x zal zijn Eulergetal complex1x1x,(zonder) Euler theoretisch,Euler fysisch 1x1x1x mee (niet) inductie electrisch niet voor een kracht anders na te gaan te koppelen,hete Wankel als motoras als te koppelen zonder warmteprobl als tot rotor binnen stator geschikt spanning opbouwend lezend,driefasenmotor te lezen te rekenen,lamellen doorrekenend te rekenen,tot te stellen te rekenen,stelt 1x rekenend rendement vast,en wel opmerken nuttig effect,arbeidsfactor,(bijv.tabel 78,techn handboek NEM,vierde druk,1966),
4 toerentallen 2x2 schakelend 2x1x,door als zelfde.(1x zonder 1000 rpm0 te nemen te nemen,(override) lezend opmerkend tot centrifugale machines,de geschikt als vijfde alleen,duidelijk T tijdlengte stage,trap,1x dezelfde,bekrachtigt,1x ,(en tekengeg Pointing buffervat duidelijk),)override,1x1xopmerkend,geschikt,geschikt,en anders geschikt(,geschikt) computergestuurd,Delay,1x ,(zo nodig,voor duidelijkheid, terug te lezen in deze blog).

2506 2016/2606 2016.
nog verder nagaand in studie,FOR COMMENTS ONLY.
ga (beter) als gegeven inductieve koppeling na,beter theoretisch fysisch beter (en) VerliesBehoud wervelstromen nagaand binnen technisch ontwerp tot +4 beter tot 1/2 x1/2 tot 1x3x2 beter te rekenen tot rendement 75%+ 2% wervelstromen3% tot 78% beter theoretisch nagaand doorgaand rekenend door (tot) hoogste rendement het gegeven, (duidelijk door in ontwerp gericht in de constructie,lamellen,draden,beide beter onderzoekend rekenend te stellen,stromen als wervelstromen extra 3% tot 78% rendement duidelijk),en in studie theoretisch het geg bij Euler, zijn formule in de complexe analyse ,voor goniometrsche en exponentiele functie
e exp ix= cos(x)+i sin(x),
tot de gelijkheid+1 nagaand te lezen,door te rekenen te lezen te rekenen,
door door te rekenen,1x,voor complexe waarde van x tot 3complex,1x complex 2 te rekenen,{phi blijft als pi complex 3 in de exponent,en het andere lid+1 lezend ook als de gelijkheid+1 lezend,hierna modulair te rekenen,hier nagaan
product+1 tot de gelijkheid (niet) stellend ,wel 1/2 volledig te rekenen,zonder (de andere)+1 ook niet te stellen te rekenen niet,hier nagaand opmerkend rendement 78% lezen,haalbaar,
hierna techn ontwerp verder in studie nemend.

2606 2016.
voor instrument diagram en logic scheme,zie mijn achief,1a4tje dd 2606 2016.
Vat samen
1x hoofdwet van de rekenkunde te rekenen,
1x doorekenend hoofdwet van de thermodynamica,alleen tekengeschikter nagaand,derde hoofdwet,Nernst,1x tekengeschikt door door te rekenen alleen
((hoofd)wet)) algebra, alleen algebra gehele getallen 3 getallen 2 te rekenen,(algebr),1x mee 5 getallen,vectoren,3 geschikt,geschikt door door te rekenen,rekent computerprogramma het computerized energieproces geschikt door tot het rendement,78%,het hoogste theoretisch,(practisch) te rekenen,
wel
beter lezen ((hoofd)wet) algebra beter lezend
als algebra alleen gehele getallen nagaand te lezen meelezend de wet van de kwadratische reciprociteit mee te lezen,
gaat,nu het gaat,doorgaat Stelling v Euler te rekenen zonder kl stelling Fermat door te rekenen
alleen geschikte relatief priem,
positieve gehele getallen door door te rekenen,modulair rekenend
de gouden stelling v Gauss doorrekenend,stelt 1x het bewijs.
OPM.en blijft geldend in practische toepassing,nu het,(zie Heukel's computerbewijs bij ons gaat het 1x1x mee),gaat,als 4punten kleurenpunten punten 2 gaat practisch 1 mee,voldoende gaat door te rekenen relatief (relatief) priem gaat 't voldoende voldoende door te rekenen,practisch berekenbaar bewijs geldt.
OPM ter verduidelijking
we gaan hier niet na,een ontwerp voor twee tandwielen niet na,tegen elkaar indraaiend,met het aantal tanden relatief priem,slijtvaster gaan wij hier niet na,hier anders te lezen,vrije optie relatief(relatief) priem opmerken computerprogramma geschikt,Delay,1xteken opmerkend te rekenen,te stellen geschikt.
Aanw voor ons zelf:en sla er nog over,als te lezen tandwielen overslaand te lezen,wel optie lezend, rekenend er op lamellen draden in de constructie,beter te stellen , om tot hoogste rendement op te voeren, practisch te rekenen, (tot) 78%,
opmerkend als voor een motor te stellen,(hierna ontwerp lezen generator-ontwerp duidelijk)constructie-aanwijzing dimensierekenend,bij lamellen in de constructie nagaan tot 100 te rekenen,1x scheef stellend,tot het halve aantal voldoende door te rekenen,schever voldoende door doorrekenend,(nog goniometrisch),1x andersom schuin,(wel hoekgeg lezen lamellen correct aanbrengend),goniometrhyperbolisch geg 2h op te merken,(algebraisch) en(ver)werkt 1x wel getalgegevens( te) lezen 32 en 27 niet zonder tot 25 (tot)26 Fe eenmalig geschikt,werkt 1x, juiste geggeg als priemrelatief(relatief),wel geschikte(n) te lezen,rekent constructie juist opgestelde lamellen rendementverhogend zelf tot+3% mee door,en, detailing, afmetingen lamellen vanzelf ontwerper ontwerpen wel duidelijk.,voor ons generatorontwerp verderop duidelijk.

2706 2016.
to forward to electrical department..
electrical designer gaat na,gaat ook zijn lamellen specifiek na,in hoeverre de bekende inductie verlaging(>inductieverhoging) ,als bekend in de energiecentrales bij de gebruikelijke synchrone motoren,in de nieuw centrale met dit a synchrone type Wankel door de constructie zelf het verminderd vermogen (enigszins) voldoend voldoend te vereffenen valt gaan wij zelf,voorlopig, hierna beter wel na.
2706 2016.
MODIFICATION.
Proces Flow Diagram,
{ *voorlopig nagaan,merk op en vervang,voeg toe synchrone unit,bij de ene Sterling motor,in eerste instantie, meenemend een synchroon type,niet voor stroomafname,zonder sleepringen,onnodig te nemen,alleen als veranderlijk veld te nemen,de andere Sterling regelmatig,(ger lezen), opererend te lezen,werkt,1x voldoende als op einddruk als dezelfde zonder probl tot tweede en derde entry Wankel-unit- als generator duidelijk betere constructie te nemen,construeren,en in tweede instantie andere drukken verwerkend ander type Sterling,(of hetzelfde) nagaand opererend te lezen, (desd zonder 4items,blijft 2stuks,als sterlings te lezen,te installeren),veld electrisch zonder haperende problemen,flux magn werkt 1x,opmerken rendement sterk verhoogd opmerken.
en,,
na te gaan,in studie door,niet in operatie zonder de geavanceerde computer door,en hier in techn ontwerp magn geg nagaand#,wij zetten 2% als Foucault-verliezen (niet)3% niet 4% niet om,1x zonder 4 niet,
Om,1x VerliesBehoud alleen 5.3(-)3.2 het gegeven te rekenen,in theorie blijvend,(te) behouden(d),doorgaand te rekenen,(in studie door),
rekenend doorgaand te ontwerpen verder door door tot FINAL DESIGN nagaand na te gaan,rekenend nagaan,(behalve, op te lossen, laatste probl,hoge temp, aansluiting as Wankelgenerator-anker)
behalve,en wel nagaan,andere optie
werkt alleen opererend in deeltijdlenge geschikt voldoende drukverandering mee vereffenend,als hulpitem,synchrone,(van Sterling afgeleide) type,1x lengte tijdlengte geschikt in operatie 1x2 trappen,(4pistons),rec.masch.hoogste druk tot operatie+1,1x andere rec.mach,(lagere druk,4psitons),drukverschil vereffenend (en) mee gas mee tot Wankel equipment mee,(debiet minderend nemend, tot buffervat minder te nemen),drukregelend geschikt opmerkend voor druk bijregelend nu het gaat,1x(drukverschil+1),en voor druk niet andere geg beschikbaar niet,als in 3trappen2,1xals geschikt vereffenend in operatie,in continue operatie blijvend,ononderbroken,niet een storing,doorgaand ,wel ontwerpend te rekenen door te rekenen,extensie,((modification),VOID},to REDESIGN

*definitief,beter, nagaan,REDESIGN,
als laatste noeveelheidQ heetste gas en als item andersom (Sterling),gas expandeert,en synchroon,(afgeleide) type zonder borstels,alleen veranderend veld nagaand derde Wankelinlet tweede andersom,opereet tweede item Sterling,leest geschikte druk inlets geschikter,(derde trap recip.mach tweede inlet Wankel-item,resthoeveelheid Q geexpandeerd voldoende drukgeschikt tot (grotere) derde deelruimte Wankel-item (a-centrische as pmerken,en opmerken een slag synchrone item voldoet,leiding vanaf centrif.equipment, naar buffervat,gedurende deeltijdlengte openhoudend verlopend (en als (optie) lezend Tverschil combustionchambers opmerken andersom en zonder hoogste temp recpr machines operend als T,toerental,derde geg centrif machines lezend,Delay,1X,x duidelijk,duidelijk 2x2 andere pistons (en)2x1x andere trappen2,behalve 1/2x 1/2,en stuurt proces gas door geschikt tot buffervat door,(niet v recipr machines),vanaf centrif items geschikt,behalve,(behalve+1),d.i,niet 1x niet,(zonder toevoer tot buffervat),
1x1x1x geschikt, (interlock+1),1x
en duidelijk ,override vanzelf,voor druk twee gegevens,(dp en als Pt gegevens,beide(n) geschikt,en binnen constructie aanbrengend 2x2 items Pt in buffervat aanbrengen,opmerken het geg Delay,1X, (en) computerprogram het geg delay,1x,1x, gaat Procesoperatie(S) reeel,nu het rekenend gaat toerentallen,alleen gehele geschikte verschillen 5 tot 2 terug,door als tot 3 geschikt,reeel door,anders niet reel,1x xinterlock het geg op te merken,opmerken,(werkt als rendabel proces)

2906 2016.
als studie lezen om ontwerpgeg te zoeken,daden andersom,in andere richting door langs andere halve omtrek als geisoleerde lamellen,magn flux zuiver het gegeven rototgegeven:

vat samen om in optimale serieproductie productieproces in rekenontwerp mee te bepalen,over de omtrek tot 1/2,(tot 270 gr. lezend,stator omtrek)bepaalt 1x,en,( geisoleerde lamellen aanbregen),verliezen uitsparend,en ,
(hier voor constructie ontwerp nagaan,(hierna voor operatie ontwerp lezen),als andersom 6x17 geschikt 1x mee als 10 geschikt mee,alleen hoekpunten 4 geschikt voldoende mee,andersom,tot 1/2 (over de omtrek,tot 270 gr,en 1x rotatie 25 gr,1x1x beide te lezen,gemeenschappelijk 2 halven omtrek)dradenbundel1x3 aanbrengen gelijksstroom i1,i2,i3 versterkt i ,1x2x versterkt nemen als magn veld het geg flux lezen
1x(10(teken) tot geschikt,geschikter 130 punten geschikt geschikter 2x3 als 1x3 punten
hoekpunten 1x1x om en om,wel draden als doorgeknipte, andere,als lamellen te lezen lezend,1x3 hoekpunten 2,1 andersom anders 1x1x,Om,om,1x door, wel 270 gr als halve omtrekken gemeen 50 gr gemeen nemend in de constructie rekent proces zelf (Delay) geschikt 1x goniometr meetk (on)voldoende voldoende voldoet computerrekenproces goniomhyperb 2h doorrekenend geschikt (algebr) onvoldoende,
nodig,
en door door te rekenen in productie rekenproces
1x als 10 lamellen dezelfde(n) als hoekpunten als dzelfden2bepalend 1x geschikt mee,gaat theoretisch als verschil 1x(anders),nodig1x, Foucaultsche verliezen voldoende behoudend als geg uit sluitend verlies voldoende behoud,in het productie constructie rekenontwerp(te lezen exp 1xkwadr,1(x) door te rekenen tot +1/2 zuiver#

duidelijk in de constructie 1 item als Sterling voldoet 1x1x,NIET 2x2 als boven,verwerpen, WEL 1x3 Sterling items installeren,voldoet,mee op te merken 2opties op te merken,
als optie vrij,tript derde pistonmach in,beide andere nemend te lezen tijdlengte omschakelend het gegeven vrije optie de andere ,en combustion chambers wisselen om de ene groep centifugalen 3 stages2 de andere centrifugalen 3werken door,(op halve toerental door) 2stages 1 tijdlengte vrij te lezen,opmerken als operatie procesoperatie 1x zonder buffervat de gegevens te lezen te rekenen alleen door te rekenen,rekent het computerrekenprogramma 1x (anders) geschikt door,

#en in productie,opererend binnen energie productieproces opmerkend,flux magn lezend
3 behandelend 2,bepaalt,1x,
en buiten de rotor 2 veranderlijk veranderend 2,duidelijk door te rekenen,5 tot 2 terug zuiver tot 3 door,
en als eenzijdig geschikt, als axiaal,(rotot a centrisch), als scheef,1x per rotatie,als schuin,(,,schever"),gerichte lamellen,
erbuiten alleen theoretisch practisch als geg mee,bepaalt 1x,
2veranderend veranderlijk 2 fluctuerend 1mee,
nu het gaat in jongste proces voor productie van electrische energie,(rendement loopt bij ons op tot +3 %,d.i. tot 78$)
gaat het door door te rekenen rekenend geschikt, in het ontwerp rekenproces geschikt, deze items juist door te rekenen, in juiste aantallen alleen geschikte productie te rekenen,producerend optimale alleen.,
als 6x17 rekenend items als 2x3 door mee door te rekenen alleen
opties 2 opties 1vrij,,
{rondom tot 270gr nagaand 35,35,65 anders 65,35,35, te rekenen Omvang 2x1x optie vrij,1x te rekenen,teken 115,en andere optie,niet vrij,blijft in computerrekenprogram,op te merken,in vlg andere operatie,voldoende 4.3 door te rekenen voldoende voldoet geg voldoende tekengeg buffervat mee ,(analytisch-1},1x tot gouden st. analytisch okay,duidelijk}
,HIER LATER VERDER,still to check....
geschikt door 1xals 10 items als dezelfde lamellen als dezelfde 1x als extra mee,(alleen hoekpunten geschikte mee),mee door in het productie constructie rekenontwerp 20 duidelijk analytisch 5,1x (en)
doorrekenend erbuiten in het rekenprogramma van het computergestuurde proces duidelijk het geg delay,1x,1x,1x alleen duidelijk te nemen,neemt binnen het buffervat alleen het gegeven present, geschikt,en
gaat/blijft 5,3(-)3,2 het theoretisch gegeven voor ons duidelijk,1x

3002 2016
1).gaat, blijft als hetzelfde geg,duidelijk 1x1x niet zonder voldoende bewijs,analytisch 2 mee,voldoet 't volledig bewijs,
nagaand
meet alleen Pt door tot geschikt (dP)
meet nie temperaturen T niet ,ook niet als vierde geg in QT niet
meet niet anders tijdlengte T niet anders alleen in kwadraten5 toerentallen 5 tot negatieve 2x2 (andere toerentallen10),2x mee,6punten 2x3 geschikter 1x3 rekenen,leest zonder stages 2x niet1x niet anders,derde machine als recipr item,(optie) 1/T anders nemend,vervangt 1x stages2stages,tijdlengte verschil geschikt, 3 toerentallen rec.machines zonder eerste,2x1x te lezen,1x1x tijdlengten tot3 toerentallen2 terug,mee1x mee,optie tijdlengte dezelfde reeel,centrifugale compressor 1 stage,de andere twee,als gasturbines 1x optie 1x tot lagere resp hogere verbr temp,(niet tegelijk),
en
Delay,1X,1X computerprogramma het gegeven zonder Delay,1X niet het buffervat niet het gegeven (en) niet buffervat zonder dP en (dP+1) niet
gaat alleen continu door (on)(onderbroken
en blijft 1 stage loose
op hoogste temp 2combustionchamber 1 geschikt,de volgenden,recipr machines bepaalt,1x temp geschikt,2x 1optie 1hoogste temp door tot eerste inlet Wankelrotor op hoogste snelheid,
en neemt optie Delay ook wel anders,buffervat het geg 1x,gaat als proces continu door,als onderbrekend andere opties lezend doorgaand terugkerend tot vorige toestand,grootste energie output doorgaans gegeven,
alleen theoretisch berekenbaar bewijs op te geven 1x1x in theorie blijvend geg 5.3(-)3.2 opgeven,en

3006 2016
tot bewijs
meet alleenPt door tot dP als geg
meet niet temperaturen T niet,ook niet als vierde geg in QT niet ,optie loop 4,3 aan te houden)
meet niet anders tijdlengten niet anders,alleen in kwadtaten toerentallen 5 alleen tot negatieve verschillen 5 tot 2 door #

ga meteen Gauss (gouden) stelling na,6 bewijzen 4 nagaand,(Gauss bewijst zelf 6x, t.t.v. C.Reid 50 bewijzend,heden 200 bekend, Vermoeden,gaan we hier niet na,1000 bewijzen),wij nemen als een loop,rekenloop,en lees terug voor kwadraten ,bij ons te nemen rekenend 1/2 .1/2 voldoende,1x door als erbuiten
(kwadr+1),1x (Erdosch),1x mee,1x voldoet,erbuiten tot erbinnen (Eddington),1x

#neemt !1/T,(temp.lezen derde zuigermachine,wegnemend vervangend lezend te lezen
neemt weg,onbekend verschil geschikt wegnemend
tijdverschil van een centrifugale comprturbine en van een tweede centrif compr,leest als Gauss 6 opties bewijs, (bij ons 3 machines)
werkt zelf,(Proces lezen),werkt 1x
en neemt onbekend verschil rekenend 2 tot 1/2 door,( bij 2 recipr machines ,(elk 4 zuigers,2x2andere nemend,andere toerental geschikt -1 te lezen tot !/2 gaat +1/2,1x
nu het gaat geschikt 3trappen 2 terug,(bij centrifugalen opmerken toerental verschil geschikt vlg centrif compr turbine ander combustionchamber),neemt !/T mee,tijdpunt lezen,derde machine tript in,
lezen te lezen 6 zuigers4 en 3trappen2,1xals dezelfde,wel op te merken,merkt op bij Gaus door tot 7 (als bewijzen v zijn stelling te lezen,doorlezend) theoretisch opmerkend voor kwadraten,(selling Gauss zijn bekendste) tot 100 bewijzen terug tot 51,gaat zelf proces rekenend na door te rekenen gaat 17 rekenend zelf na,
en alleen op te merken als in een richting geschikt,zonder buffervat lezend,leest,neemt interlock,rekent als techn proces op rekenloop,rekent zelf,computerpramma,door Delay,1X.!x,
als een loop rekenloop+1 door,(Viogradow,kwadr+1,1xErdosch,1xals geschikt (Eddington) mee 2tekens 3 mee1mee0,als rekenloop in rekenprogramma als interlock in techn proces,
en andere toestanden,
meet niet druk,gaat anders
leest opties buffervat dP en (dP+1)
als Delay,1X alleen tekengeschikt 1x,1x,gaat 1x zonder 1/T gaat andersom,alleen bij centrif3 lezend,opmerkend (T) niet v reciprmach niet voor tijd,blijf (optie),Delay opmerken,out of operation 2stages 1anders ,verschil tijdverschil Delay ,1x optie wel opmerken,in rekenprorgamma als een optie te nemen (niet) nemen,1(x) erbuiten in techn proces te nemen bij buffervat tekengeschikt,1x.1x.1x aanwijzen

{voorlopig ,wel na te gaan te rekenen,variatierekening,1x,1x door tot combinatoriek+1 (zonder permutaties te rekenen)anders rekenend door aanwijzend als geschikt na te gaan modular rekenen,(hierna) na te gaan om rekenend,ontwerpend door te gaan,(hier niet)}

voorlopig hier,
1)model rekenmodel 17 comp;ex door te rekenen
als rekenpunten 3,elk 5x20 punten,(en vanzelf nodig Eulergeggeggeg hierna in studie,rekenstudie te neme,rekenend geschikt specifiek geschikter te rekenen),rekenpunten 3,
elk 5x20 punten isokaedrisch geschikter 3 geschikter,behalve 1x3x4 zuigers zonder zonder 2 andere trappen (2x2)door 1x zonder Delay door,(als zonder stages2 en,(zuigermach.), trappen3trappen2 ongeschikt 2,rekent gewoon door,1xoptie (Delay) tot hoger rendement,ook wel ineens,rekent een loop een rekenloop+1,1x in rekenprogramma als geg 1xDelay,te rekenen op optie hoogste rendement,blijft 2exp rendement n+1 geschikt,juist 64+2.7 als 78 $ bij ons,wel spec 2)nagaan Euler spec nagaand anders niet doorgaand tot Gauss voornaamste stelling,(de gouden steling genaamd),
2)in continu opererend over tijdlengte,2 centrifugale turbines elk mt toerentallen als dezelfde+1,parallel en als stages2 stages tijdgeschikt tot Wankelrotor deelruimte2 en deelruimte 3,inlets gescikt,1x(teken17) geschikt eerste inlet 1 tot productie,optimale afname,energie afnemendrekenend aanwijzend bij het hoogste rendement te stellen,stellend bij ons.
en na te gaan,
(Euler getal lezen en bij Euler verder geg doorlezen,geschikte),
neemt 1x tkwadraat weg,
ln e geg te lezen 1x ln product
e.e+1/2
zonder 4 weg (te) nemen
1/e nemend rekenend als (element) rekenelement (en) element+1,1xerekenend5 tot tweerekenen,andere rekenoptie te rekenen,
wel lezen bij Euler getal,getal+1 doorlezend door te rekenen,rekenend op coeff Taylerreeeks het gegte rekenen,
rekent 1x (on)voldoende niet voldoend in de natuurkunde niet voldoend niet,door
coeff in de reeks van de reeks sec-hyperb functie,
merkt op,neemt mee teken mee,en
verh. drukval en dyn druk Euler getal verh+1 lezen menemend teken 1x elders te rekenen,hier elders,ij Euler geg verder
1x sinus goniometr (on)geschikt
1x cos goniometr. (n)geschikt
1x de exponentiele funcie,f,vlak,voor negatieve waarden geschikt
(onvoldoende)
dor,bij Taylor(s)+1 (beter) door 1xwaarden 6 waarden5 tot geschikt exponentieel +1 vlak
voor negatieve waarden geschikte 2,en reeel alleen +(1) in technisch proces op te merken 1(x)tensor+1,ga het na als geg beter na bij de andere Taylor nagaand als het geschikte andere tekengeg ,niet voor een vector niet verschil niet,ook niet (tensor)niet +1 als -1 wegnemend, 1x gaat het Riemanns in rekening 1x(ekening+1) door
negatieve waardengeschikte (andere)2 door
bij Euler door tot de opl+1 door,(Euler+1),1x leest Euler opl
(en lezen gouden getal,lezen,ook opmerken,collega- geg tekengeg ,reeks het geg teugrekenend opmerkend het geg geschikt te stellen),
stelt zelf wel,bij Gauss door,gouden stelling,1x1x,
rekent wel,rekent Gauss zelf tot een opl 6 ,
gaat,
(toelichten)
bij Euler zonder tijdprobl,en keert niet terug,ook niet t kwadr niet
gaat door 1x exponentiele f complex 1 waarde ( niet) de ander niet,en gaat 1X zonder Taylor geg(geg)tekengeg 3,4 niet gegeven,
gaat 1waarde1 door,
eerste afgeleide,
nu het gaat,elment gegeven,
te rekenen gaat ,tot analyltisch functie,(f),gaat 1x gaat als Gaus te rekenen gaat,alleen in practisch,technisch te stellen,stelt procesf zelf 1x tot oplossing

0206 2016
voldoende samenvattend,de ene processituatie
en de toerentallen van beide typen machines,compressoren,n1 en n3,gasturbines,n3 en n4,
variabel n2/n11x n2 terug voldoende 1,5 tot 1 terug,de anderen ,n3/n4,vast,2 tot 1 terug
nagaand de andere situatie processituatie
en toestanden 2 toestanden binnen techn, proces lezend deelruimten 2 en 3, bij Wankelturbine te lezen,nagaand
20pties, (als Sterling items gegeven),
tript in,1x,en gaat door energie productie gaat continu door,
leest 4items Pt,(buffervat#),
1x geschikt 2 als in verschil 1.
en,andere optie,
tript in 1x,1x,merkt op toestand buffervat# volledig op druk,
leest 1x geschikt als (dP),1x in verschil 2,
rekent alleen binnen computerrekenproces rekenloop+1,1x geschikt,(teken lezen,laat Euler complex na,hierna duidelijk), en als de andere,binnen computer,1x als 3.2 door,exponentieel op schaal+1,1x productie optimaal geschikt, nu het gaat zonder 4.3 niet voor een loop een andere alleen controlloop temp in techn proces,gaat 't,buffervat lezen geg te lezen,
1x,1x,1x gaat '
tript 1x in, derde compr variabel toerental lezen,2x voor vierde geg temp,QT niet nagaan,niet meten,
drie temperaturen 6,voor gasturbines 2 en na 4,elk 2x2,bij gasturbines Tt,transmitters, installeren,2x3 items,rekent in computerrekenproces als Gauss arithmetisch geometrisch+1,1x geschikt door*,

{ het gegeven bij Gauss bij ons door,als variabel toerental alleen gehele te lezen bij ons zonder ongeschikten (10 S) gaat volgens Gauss methode Kleinste kwadraten door bij ons door (en) verder terug ,door analytisch 2 (tekens twee tekens,Euler laat na,X,X tot voldoend,hierna op te merken voldoende -,(-) - (-),vooraf hier op te merken te rekenen priemgetaltheoretisch 2 tekens geschikte tot 4 gehele geschikte in verschillen 5 (negatieve)negatieve,gaat hierna te rekenen tot geschiktegeschikte 3na ,wel hier opmerken 17 mod 10,anders niet tot priem 15algorithmisch priemkwadr alleen geschikt geschikt mee Vinogradow c.s als in een loop 2 andere 5 mee,gewone getallen gehele tot 100 mee (en) mee 3andere2 als gehele verschillen mee,3verder na te gaan,enkel 17mod 10 alleen,wel,en hier a priori duidelijk hierna inputs 2 cards anders 15 algorithme niet geschikt niet zonder cards niet grote gehele3complex2 niet anders algorithme 15x voldoende door te rekenen,tot beide voldoende oplosbaar,q (mod)q voldoende voldoende p(mod)q,niet zonder, hier duidelijk ,(en tabellarisch te lezen),Heukels' computergeg 1x1x bij ons,1x gaat het p+1 tabellarisch geg duidelijk mee,(vanzelf hiervoor/hierna wel duidelijk,en 4n+1 als 17 lezend te lezen geggeg 1x1x priem het geg te lezen,lezen,tekengeg 10,4 geschikter gehele getallen priem 2 getallen,elk 1 waarde2waardencomplex1 x1 als dezelfde complex de andere te rekenen) tot het voldoende voldoende tot p+1,1x gaat als tot de oplossing tot de andere voldoende q gaat,tabellarisch input geschikt gaat,(gaat duidelijk niet zonder input/,in deze computer 1x3 schaal gegeven)

*extra opmerken te nemen,neemt alleen voor druk nemen,duidelijk override,1x,1x opmerken te nemen,en neemt optie snelheid ,gewoon rekenend rekensnelheid+1,1x exponentiee[ tot schaal +1,als de volgende,als optie ook vrij om te nemen,als ononderbroken continu rekenend door rekenend te nemen
gaat alleen,
en daarmee alle andere gegevens vanzelf duidelijk,gaan wij niet nog eens opsommend na,duidelijk als getalgegevens,Fermat c.s gegevens t/m computergeg,bij ons 1x,1x,en variatierekening 1x duidelijk zonderpermutatie (zonder)combinatoriek,1x niet(niet)1x lezend,door te lezen,
geschikte geg te nemen,duidelijk rangschikkend nemend
laatste geg als beter als Heukelsgeg bij ons
tot laatste gegeven Riemanngeg het laatste,(en door ons bewezen),bij ons in rekening te brengen,
nu 't als bewijs gaat,analytisch 1x bewijs gaat analytisch 2 priemgetal theoretisch analytisch gaat,1x gaat,
wel als tekengeggeg nalatend geg bij Euler aantreffend analytisch,1x,en
alleen duidelijk als complexe vorm eenmalig als bewijs voldoende berekenbaar in techn,practisch proces voldoende lezend alleen voldoet

Vinogradow,1x mee(+)Erdosch,(Eddington) geschikt mee als it de N. mee,
5 tekens priem als analytisch 10 lezend zonder 4,1xniet voor een loop niet een controllloop niet anders als controllloop 4T3 in techn proces voor T alleen,
samenstellend 1x 3tekens2,(Erdosch,Eddington),alleen priem,
en ook gewone getallen gehele 100 geschikt 1xgeschikt mee tot 3 mee door tot 5,in de noemer te lezen,en alleen priem 17,1x1xpriem alleen geschikt,
(wel 1x3 modulo rekenend,nagaan),
1x(teken Euler[pkwadr.+1 als p2p1 +p2/p1] bewijst geschikt,technisch proces in een rekening zelf ons het bewijs.

Aanw. voor designer
werkt,buffervat geg,als dP en als dP+1 duidelijk designer merkt op,installeert three way valve,beseft het als bekend als techn. lstig item bekend,en seleteert 1 item als Sterling item om te bekrachtigen 1×1x,of,en vraagt voor mij na,bij electrical colleage na,beter 2items als Sterling items te installeren in geval minder lastig operationeel.

0307 2016.
toelichting,
lezen wij als vraag,(ref.C.Reid,pag 127),bestaat er een kwadr pkwadr.,dat q meer is dan een veelvoud van p,
het antwoord
Vinogradow+1,1x als kwadr+1 het juiste antwoord Eddington 32 geg, analytisch 5x meer beter tot Erdosch(analytisch-1),nu het functioneel,(tekens Euler)
tot een opl 2×1x in samenstelling 1×3 alleen analytisch gaat
in samensteling,gewone getallen,getalf leest voldoende tekens geschikt,Procesf analytisch deelf 3 (geschikt) 5 in versch.3 door,F,rekenf, rekent 1x als verschil product p2.p1 door mee door+1(on)bekend p2/p1,(tabellarisch geg,(bij Kuiperref tabel lezen,3x als verschil,371/271 ,387/287 ,494/349,opmerken analoog alleen tekengeg1X te lezen 1×1x laatste cijfers andersom lezen,doorlezen te rekenen grote getallen exp door te rekenen 2exp1 geschikt door computerrekenprogramma, geschikter geschikt alleen in fysisch techn proces door,operaties geschikt,geschikt in continu proces,als proces te bewijzen alleen in de practijk alleen , zal het anders te bewijzen niet zijn niet,niet zonder inputs 2niet anders in computerrekenprogramma als geschikt andere card-input exp+1 geschikt,niet alleen,behalve geschikte inputs 2 nodig op te merken als gegeven teruglezen ((tensor)),1(x) niet tekengeschikt voor een vector niet,ook niet als vector electrisch niet,wel als punt geschikt als veld als honderd electrisch reeel als geg te rekenen.

0407 2016.
bestudeer als entry na te gaan te rekenen na te gaan
analoog 2/Tesseract/2opties nagaand,1optie ontaard 2×2x2 (en) mee als optie punten5 punten complex
na te gaan door te rekenen,behalve geschikten, getallenschema’s van der Essen en leerlingen geschikte door te rekenen,(ref 2303 2007 TCT,pag 8,ref. de Volkskrant dd…(lees terug)), geschikte(n) geschikter 5waarden3 Euler-analytisch als vlak,1x(zonder) 4als compl,3 (lin),1x,1x beter ineens vlg Gauss meth kl kwadr. door te rekenen, 2opties totaal ontaard doorrekenend ,terug,door te rekenen (2×2x2)door te rekenen mee als optie 5punten complex 3 door door te rekenen en 2opties1 andere 15 algorithme ,behalve tot ledig+1 halfledig 150 door te rekenen 3.10 alg 15, 1×1x,in analytisch compl voorst, te rekenen tot 650,1x als tot 1000 te rekenen,roteert tript in,vanzelf 1000 punten als berekenbaar bewijs op te merken,theoretisch hier te stellen Gauss stelling 1ooo bewijzen te stellen,als enige aantal bewiizen het hoogste aantal berenbaar stellend
rekenend,wel verder,(ref.Oosthoek encycl.onder Kloosterman’s art ,,Vectoranalyse”,duidelijk,(en niet ,,vectoralgebr” lezend tot hier niet),…

recapitileer en bestudeer,
Gauss’ ,,gouden stelling” kent 1000 bewijzen,
leest beter als andersom analytisch (bekende) gegevens door
3/27 als 27(-)32
en gaat (hier vooraf) na Taylorreeks lezend 6termen 3 verschillen negatieve 5 te rekenen door te rekenen rekenend en (andere) Taylortekengeg,1x
5termen3 terug,door 2in verschil complex mee
tot
1x(tien element) als quotientproduct+1
beter te veel als te weinig,
1x geschikt andersom analytisch niet anders
p1/2p alsp2p1+p2/p1,
gaat alleen als element +1 geschikt als 100,
gaat tot 25 na als derde gegeven door te rekenen tot (125.),gat niet verder,ook niet inde practijk tot (125). niet,
alleen gaat 15 algorithme,10 als vast,1oox 10 getallen als gewone getallen geschikt 1×3 tot 30 te rekenen,
vanzelf blijft (optie) 5.3 exp (en) de andere,keert ook niet om,blijft 3,2,wel 1x erbuiten 3/2 alleen analytisch de optie 1,5x lezen,(vorige studies doorlezen verhelderen voldoende duidelijk),
leest 30×10 x1,5x analytisch 2×1x bij Gauss alleen geschikt tot 1000x zijn bewijs,zijn bewijs 1000x te bewijzen,(niet meer),hier vermoedenbewijs bij ons,hierna verder tot eenmalig bewijs bij on hierna.

recapitulerend verder,en lees terug bij ons,archiefgegeven,(dualiteit sterrekunde),
in het rekenen het geg ((tensor)) in 1×3 punten 2x,9punten niet aangrijpinspunten vectoren te lezen)
6 punten 7 te lezen voldoende tensorrekenin door te rekenen (en) cartesisch product+1,1x (on)voldoende door te rekenen,
wel anders als getal,ook in deze studie energie studie aardgas,3punten geschikt als getal als coord gegeven isokaedrisch door te rekenen,
gaat,door te rekenen,tript in 1x tript als veld electrisch als exp versterkt ,inductief2lezend,in,
rekent computer chip magn electrisch alleen door op schaal exp geschikt andere schaal 1x geschikt door,(bekendgeg 3x een schaal in de nieuwe computer),tot optimale productie,
tensorrekening voldoend te rekenen doorrekenend,producten doorrekenen,cartesisch product+1 (algebr) onvoldoende gegeven voor ons,(gaan wij hier niet na,vectorrekening niet,
gaan door,in vectoranalyse alleen duidelijk,
en geg 9rotating machines 10 geg curl beter curl+1 na te gaan
tript 1n 1×1x anders,
resp derde reciprocating machine 1x,
anders 1x stages 1 andere (bij centrif mach lezen,tript niet simultaan in rec.geg en centr geg,gaat niet simultaan,
Pt Wankelruimte,1×1 Pt derde rec.mach voordruk geschikt als (dP) opmerken,
amentment,
alle items alleen Pt installeren,voor centrif 2,(geschikt 1),na centrif 2×2 items voorheen Tt,nu Pt
en
ref art Kloosterman(Oosth enc.) verder lezend,
zonder ,in eerste instantie,in tweede ook niet,niet de electr kracht niet,teken1x ook niet voor kracht niet
wel lezend door te lezen tot tensoranlyse 1(x) rekening tensorrekening voldoend doorrekend
geg te lezen te nemen ruimte opspannen het geg gaat opspannend een ruimte gaat 1×1x ineens,1x tekengeg wel tensorrekening voldoende tot 1/2,1xmee,doorrekenend,
en curl+1.1(x) allee door mee te rekenen,
in het veld electrisch zuiver electrisch inductief2,sterkte 1x,1x
bekrachtigend derde recipr mach.,ook wel 1x andere centif machine 1 stage andere( te) bekrachtigen)d) lezend te rekenen en
gaat ineens items 2items (Sterling items) 1×3x bekrachtigend 1×2x geschikt 5tekens complex door te rekenen,in theorie 1x opmerken 1000 bewijzen gouden stelling( hier) onvoldoende
opmerkend als geg tisserant geg
8 aan te wijzen,af te tellen,Euler exp f nog vlak,
15 algorithme ,10 als vast,30 x na,(en Gauss gaat na,ref Kloosterman ,art Oosth Encyvl.onder,,Vectoranalyse) ,teruglezen in derde instantie,1x als eerste)
15 algorithme door te rekenen 5punten complex3,in complexe voorstelling te nemen
als getallen als punten 4×5 punten,
zonder 4,3geg,1x als cartesisch product niet anders prod+1,1x te rekenen,en zonder +1 inw prod +1 wegnemend,difverschil mee weg,qutientprod,1x optie opmerken,
gaat alleen analytisch Procesf
15 algor. 10(vast) leest Gauss als 2x,integr gelijkheden art. lezen,(+1 tot de gelijkheid),voldoend 4gelijkheden 3,voldoend geg
integrals tekengeg als bij Riemann bij ons door te rekenen tot 1/2 integrerend,door getaldifferentierend +1 als +1/2,1x geheel,
en zonder gelijkheden,vectorproduct niet,curl niet ,te lezen niet lezen niet anders ,wel lezen,rekenen,curl geg curl+1,alleen 1x,verder art Kloosterman niet lezen,wel volgendel art Kloosterman,zelfde bron onder,, vectorrekening” lezen,rekenregels 5 regels 4 lezen,1x regel zonder -,duidelijk,blijft 5,3,
zonder 4,3,1x wel teken mee
1x zonder 3,2,gaat analytisch 3/2 ineens 1,5x,
rekent analytisch 2,
rekent 1oo punten complex,(leest punten 200 als tensorgeg),2analytisch 5,1x tot 1000 door,
en rekenend tot de conlusie bij ons tot bewijs,voor de Stelling van Gauss,bekend als de wederrekerigheidsregel voor kwadratische congruenties,bestaan 1000 bewijzen,(en niet meer,zullen waarschijnlijk wel op den duur alle bekend worden),hier vermoeden bewijs,hierna bewijs te stellen,1x vaststellen
en hier in procesontwerp aardgas electr. energie centrale
als art doorlezen als vlg stelling,Gauss de gouden st
geschikt,geschikt
optie vrij alleen (in) computerrekenprogramma 15 algorithme door door,5punten 3 gaat niet,niet terug niet,bij Euler vlak 5 punten 3 niet de exp funtie niet zo gegeven,anders lezen,graaf 5punten 3 beter dezelfde isokaedrische als punten gesch 2coord3 opmerken,in het rekenen op te merken,in de algebraische analyse, 5 negatieve (negatieve) tot negatieve,negatieve 3 algebralgebr gehele getallen,rekent techn prosesf+1, analytisch,1x (zonder 4), geschikt in de N 3,elk als deel functie,getal geheel getal,en te rekenen in het proces gelijkmatig 1x,1x geschikt bij ons door,na Perelman voor Poincare’s vermoeden het bewijs,gaat in het bewijs bij ons mee,en duidelijk 15 algoritme anders uit te schrijven voor gewone gehele tot 100,bewijst zichzelf techn practisch het energieproces met het hoge rendement,(tot 78%),
werkt alleen 1x,Proces continu door,en,tot hier, items 12 items Pt alleen,wel tabel lezen,teruglezen 9 cijfers 4 andersom,(zonder) 9 analoog 10,bij Euler ,de exponentiele functievlak,
3 waarden 2 complex mee als tot 5 geschikt mee ,mee te rekenen,en verrekent Gauss wel lineair geschikt volgens zijn methode van de kleinste kwadt het gegeven,door geschikt
tot 12 als items gaat door tot 13 als eerste geg in getalschema 8×8,duidelijk uitschrijvend doorrekenend geschikt rekenend,10 vast ,algorithme 15 doorrekenend als geschikt geg wel mee in samenstelling te rekenen mee te rekenen te rekenen.

0507 2015.
tot hier theoretisch onvoldoende,beter in studie,uitbreiding fysisch theoretisch na te gaan,

als doublets 3douplets2 na te gaan als geg,beter,(verbeterd), 1singlet (doublets+1)singlets3 als verbeterd,ga zelf na,speciaal Riemann geggeg theoretisch beter na ,hier opmerkend tot q.m geschikt
de F gaat na,neemt,-en verwerkt als Gauss,f werkt als rekenf 1x tot product geschikt methodisch als Gauss,Kleinste kwadr.,(lineair+1),1x -,en leest als geg exponentieel+1,1x geschikt mee Eulerfunctie analytisch,(deelf),vlak 2waarden3,
F gaat door,complex analytisch 2 deelf,neemt 1x als geggeg derde waarde analytisch Euler mee,merkt complex (anders) op exp het geg 5.3 op,
F 17 neemt weg,1x als kwadr ongeschikt 5 als kwadr zelf producten,tot binaire 2 weg,(neemt 3 weg als inwendig product weg,in dit veld geen sprake van een vector),
andere F..als F+1,leest alleen punten als 2×2punten2x ,(analytisch),tot 16 geschikt door,
en neemt als F,neemt zelf,derde eerste geschikt vlak,gaat 3/2,analytisch gaat het 3/2 te lezen als geg 1,5analytisch 1x,en als nalatend geg 1o punten op te merken als punten tekengeg 17 nalatend 6,4 geg te rekenen,1x blijft reeel geg 3.2 als geg in exp het bekende geg 5.3)-)3.2,
merk wel op,hier onvolledig beschrijvend,door in de volgende studie priemgetallentheorie bij ons,als bij ons verder,wel opmerken,hier [ezend ,hierna zonder 3doublets2 tot als voldoende geg 2doublets2,(doorlezend volledig beschrijvend t/m 0907 2016

en gaan wij na als fysisch geg als triplet d0ublet 1×3 methoden 2 te rekenen,
gaat beter functie zelf na analytisch te rekenen,
1x 3( triplets),als punten als 1o te rekenen doorrekenend 2×1x als 1×1x,(zonder inwendig product hier niet als gegeven),tot 20(punten),5x door door tot 100 (punten) als gegeven alleen Mandelbrot als gegeven te lezen 2complexe 3 samenstellend ,merkt f zelf geschikt op,Tisserant,(te googelen,te googelen),het gegeven te lezen 5×4 kubushoekpunten te lezen 1xals vijfde punt (vlak) tot 3 tisserantgeg terug door te rekenen 3×4 hoekpunten +1 geg als -entry geg als eerste getal 13,andersom 1x doublet 31+1 geschikt en zonder 4,3,gaat 1xals 10x 3exp3 tot 270,en bij de Wankelrotor 4punten 2×2 lezend 135 graden 1×1x,het veld zuiver electrisch inductief 2 opmerkend alleen in constructie overlappende lengten 1x 15gr16 geschikt als eenzijdig overlappend de andere zijde +1gr overrlappendgeg(dezelfde als 17 complex 15 +1 als +2,en ,niet lezend als verh dubbelverh niet lezen ,het geg verh+1,1x opmerkend,1x qutient+1 geschikt geg hier te rekenen productquotient,1×1x het rekengegeven,hier duidelijk, zonder differentiaalverschil niet gegeven,niet rekenen,wel doorrekenen,rekent programma wel geschikt door),en als eenzijdig,een oplossing te rekenen ,
in samenstelling zuiver,1x volgens de hoofdwet rekenkundig gaat het,gaat ineens,door complex volgens derde wet,(Nernst thermodynamisch electrodynamisch hier alleen voor teken alleen),1x als eerste door rekenend door,gaat niet anders door,door door te rekenen 1x bij Gauss door volgens zijn wet ,bekend als de wederkerigheidsregel voor kwadratishe congruenties,getallen complexe tot 2 (als bekende voldoende bekend)complexe getallen gehele 3complexe de oplossing gebonden bij Mandelbrot gegeven hier tot getallen 100 getallen geschikt te behandelen rekenen,
en laat ons na als gegeven,mee de oplossing voldoende voldoende de andere opl Mandelbrot als ongebonden mee,wel als geheel te lezen door door te rekenen op te merken extra geg op te merken als nalatend geg,voor Gauss quadratische reciprociteitswet aantal oplossingen aan te geven op te geven,als stellen wij vast,Gauss gouden stelling kent 1000 tal oplossingen,meer niet,stellen wij hierna definitief vast

OPM. en wel installeren,de overige 10 items Pt ,totaal 16 items als 20,de overige 10 tot 16 en als verschillen 3 versch 4 lezend,installeren wel duidelijk(3.2 lezen,druk,1x tot verschdruk2 en 1×17 rekenen doorrekenen duidelijk ontwerp geschikt,eenmalig te stellen,niet anders ontwerpen,nu het gaat,lezen 1x druk,begindruk, 3,2 andere anders als verschll2 anders tot einddruk,eenmalig+1,1x door door te rekenen,niet anders te ontwerpen het gegeven niet anders meerekenend te ontwerpen,ontwerpen,opstarten,turn key..

OPM,mee opmerkend hier Voor Gauss’stelling theoretisch,lineair+1,1x anders niet anders,gaat niet linair geg zelf,kwadratisch2 niet anders,lineair,1x,1x niet anders (en)tekens,x, andersom niet,niet te lezen,te rekenen 1×10x100,meer oplossingen voor zijn stelling zijn er niet,
duidelijk lineair,1×1x bij ons voor grote getallen,en getalleen als aantallen 3 zonder 4 als exponentieel op schaal rekenend lezend als op schaal ,(2schalen3),als op schaal 3 zonder 4,rekent zelf vanzelf tot het bewijs door,stellen wij, 1000 oplossingen en niet meer,voor Gauss bekendste stelling te stellen,stelt theorie 1x vast als bewijs definitief.

NOTE.
Discussie,valt er nu ook te geraken tot een uitspraak,extensie, aangaande Riemanngeg als geg arbitrair tot op heden,en nu,algemener niet meer arbitrair?

0607 2016.
door
Fermat- getallen priemgeschikt
(en Eddington hier lezen 32 lezen),
en
Mersenne priemgeschikt 2exp n geschikt _1,als het grootste bekende getal priemgetal lezen te lezen tevens priem als mersennegetalpriem bekend,
lezen,opmerken als een (oplossing) te rekenen 1x tot deeloplossing getal als getal reeel+1 door door te rekenen tot de gelijkheid,(bij Mandelbrot lezen0, ikwadr+1 door te rekenen,wel door door rekenend door ,bij Mersenne door tot opl+1 rekenend ,rekenen wij niet als Gauss gehele getallen 4getallen3,arithm geom+1 rekenen wij 5 onbekende (10S getallen 2S) voldoende tot 1/2 door te rekenen,bij ons 4 lnkwadr. gaat 1tot 2 terug,1×2x als 1×1x(zonder( ln) en zonder ln kwadr) na te gaan,
enHanke,Bhargava geg tot 1000x door te lezen,zonder tekens (s) 3 tekens 4 niet,op te merken als nalatend geg
na te gaan geg ekwadr +2/e mee alsgeg in het rekenen,(on)gebonden sequenties 2 opties,(Mandelbrot lezen),simultaan rekenend 5punten complex,x gaat 3rond
1x (Eddigton) als 320 mee 100x 27mee
tot 3000 geschikt,zal zijn q.m 1/2 x 1/2 x 1/2, nu wel geschikt licht theoretisch geschikter,bekender,door te rekenen, door rekenend bekender,minder onbekend als voorheen.
(en gaat na inw prod tot het halve te rekenen,doorrekenend te rekenen qutient product 1x te veel,productquotient 1x geschikter te rekenen,mee te rekenen 1×1x door te rekenen te rekenen,
en vat op Mandelbrot sequenties 2 ongebonden gebonden1 door te rekenen,wel doorrekenen,
ook wel door in het theoretisch priemgetal- onderzoek doorrekenen,minder onbekende problemen dan voorheen,aanwijzend meer,vooraf beter getallen klassen,groepen,categorieen beter te ordenen,door analyse te rangschikken).
Note.het grootste van 49 bekende Mersennegatallen tevens priem,in Januari 2016 bekend,2exp 74207281 – 1
Opm. meer zijn er niet na te gaan,Mersenne priem niet na te gaan, voorlopig in ons archief als studie,voldoende geg licht door te rekenen,na te gaan 8cijferig eenmalig bij ons +1 als -2,en neemt 1x weg als Gauss weg neemt,1x cijfers 10cijferig 3 weg ,tot 7cijiferig,gaat na te gaan,priem als geschikt 2,en laatste drie cijfers 1x andersom eerste twee als bekend voldoende 2complex,gaat als derde complex mee,minder bekend,mee
door door te rekenen,als methodisch met geg als geggeg geg licht mee,weg te nemen,te elimineren 5 coeff binair+1 tot binaire 2,1x(bin+1) in N.zonder probl door,ook zoekend naar practische toepassingen,door in het theoretisch priemgetal-onderzoek.

0807 2016.
voorlopig,(studie)
zoekt nulpunten als geggeg(Riemann geschikte)
nagaand te schrappen ongeschikte schrappend exponentiele als Kaperski schrappend,
tot +7,inductief 1 inductief 2 door als tot 15 door als te rekenen te rekenen tot inductief terug te rekenen,terug en alleen als tensorgeg na te gaan
afgeleiden ,beide(n), Hesse als geg te nemen,1x anders ,wel duidelijk,anders en verder in theorie priem,hier voldoende opmerkend,behalve Vinogr,1x,1x te rekenen een geg als geschikt tot 1/2 door,
ook door in techn ontwerp energy-plant,
tot 3zadelpunten 2 als geg,als op afstande lezend 2e als op afst geschikt,1x mee,leest combinatoriek,1x geg
door (niet) zonder 4 punten 3 door,1x als op afstand niet afstand(e) niet
,en spant niet veld op,1×2x niet ineens niet, hierna (bete)r geg opmerkend,1x teken,tensoren geggeg opmerken,andere teken lezen,hierna voortzetting 1x te stellen, afste het geg afstegeg eerste mee en 1xdoor te rekenen kwadr +e +2/e,voldoend rekenend door voldoende door tot priemgetalgeg in techn energieproces voldoende door,nu het doorrekenend,nu het als functioneel rekenend gaat,doorgaat ,
punten doorrekenend gaat,voortzetting,1x(anders)1 mee (functioneel) mee
Euler deelfunctie (lezend) 2punten vlak rekenend doorgaat functioneel,1x doorgaat,complex procesfunctie lezend 2punten1 doorrekenend gaat,
gaat ‘t geschikt,behalve Vinogradow,c.s geschikt,hier in techn proces binnen computerprogr door door te rekenen door algemener door te rekenen.hier als in studie voldoende,(en door verder in theorie door,later wel),hier duidelijk punten tekengeg te nemen,1x tot 5
1/1 (x) 1/1 tot,(aanw.:en afgeleide Hessegeg,1x voldoende0,mee gaat) (+) 1×1 /1,(tot 12 complex 13,als eerste getal schema 8×8 op te merken,
e rekenend als Gauss arithm,geometr +1,1x als geg derde punt eerste deelf Euler rekenend geschikt door door te rekenen om en om,1xOm,voortzetting 1x
2analtish 2punten andere,en als afgeleide tweede eerste Hessegeg lezen,doorrekenend,alleen deelfunctie Riemanngeschikt,analytisch2 geschikt geschikt 4punten3 geschik1,en zonder 1x andere geg 4.3,nu het ,(en niet opspanning ruimte hier niet gegeven,ook niet lezen),1×3 gaat analytisch voortzetting 1×1x gaat,en lezen wij als Kuipers blijvend geg exp bekende geg 5.3.3.2
nu ‘t Vinogradow kwadr voldoend 2 complex gaat,’t 1x voortzetting complex5 gaat,gaat ‘t geschikter,geschikt 1x voortzetting geschikt,(algemener, voldoende algemeen) gaat,wel bij ons inputgeg 2 computercards input in ontwerp mee in operatie techn.proces geschikt,
en bnnen computerrekenproces als chip magn electr erbuiten,(aanw.:techn geg de uitbreiding chip magn bij ons teruglezen),rekenend doorrekenend als op schaal exponentieel grote aantallen rekenend doorrekened 1×1x exponentiele data geschikt,
,rpm-selectie(S)
.en wel imaginaire2(kwadr.) tot 1x+1 in ikwadr als de gelijkheid 1x (andere)1mee,theoretisch voldoende reeel,imaginair door,bij Mandelbrot voldoende voldoet de gelijkneid te lezen geschikt te rekenen door tot op schaal geschikt alleen1×3 gaat,blijft als voorheen computer 3schalen geg in operatie wel hier cards,2inputs, getallen 1×3x anders te lezen tot 5x door te lezen,geschikt als laatste 3,anders 2×1x,en anders 2×1x ,elders deelruimteruimte als ruimte geheel niet op te spannen ook niet op te spannen niet,
wel,wel doorrekenend complexrekenend, 2 getallen 5 geschikt samenstellend door te rekenen voldoende door tot geschikt ,geschikter samenstelling,1x als zelfde geggeg 3omplex2, 1x anders door te rekenen door tot hetzelfde geggeg 1x door,okay //
to check pse,tot hier voorlopig als studie voldoende.

en,
o907 2016,

in complexe voorstelling nemen,opmerkend,tot 1107 2016 uitschrijviend 1×1x uitschrijving,rekening te lezen,te rekenen.
merkt op als gegeven 1x,singlet5 als geg ,in de uitgebreide priemgetallen studie opmerkend,,
gaat terug in de voorstelling 1x(zonder) geg 4,3 en 3.2 geg (niet),1x niet,
leest in de vorige studie(dd,0807 2016,techn. ontwerp aardgas energy-plant), analytisch 1,5x,anders niet volledig,blijft geg 5,3(-) 3.2 het ons bekende gegeven blijft.

en,vat samen voor techn ontwerp voor energieproces,rekenend te ontwerpen,
en beter lezend tekengeg 4,3 hyperb beter doorlezend,terug
1×3 opties hperbolische geg doorlezen
3projectief2 huperboloiden 2 andere hyperbolische spiraal in een richting 2 (punten) andere 3 mee tot 5 projectief geschikt,
en verschuift 1x als punt 3ruimtelijk 2 terug geschikt door te rekenen 1×3 punten vlak door te rekenen,#
{Archimedische spiraal als ruimtelijk 3 punten geschikt,geschikt door te rekenen,
en 5analytisch terug,door,
in practisch,technisch ontwerp 17 theoretisch +1 als+2.(graden te lezen),
4 andere geg lezen beter ineens opmerkend,behalve 115,1×1x tekengeg
en 120,algemener,(f+1),1x gaat 135 mee,
leest 120,zelf 3w4 door,rekent,1x teken, exponentieel geschikt, als geschikt 5analytisch3,behalve 7 Poncelet gegeven tot 10,beide opties priemth.geschikt 2,
de ene rekenend als tot complex 3 door te rekenen,alleen analytisch 2,beiden samen te rekenen tot complex 2 ineens,
nu het Riemann’s deelf analytich complex als 4 punten3 hetzelfde gegeven in techn proces procesf complex (on)voldoend 1xvoldoend 3inputs 2 gescikt tot hetzelfde geg 2complex gaat,
alleen getal theoretisch zonder 125 niet volledig doorgaat 1×3 algorithme 15 als tot 675 terug ,door tot 700 zonder 4.3 priem 100 niet 75 niet niet anders priem10 niet anders exponentieel als kwadr +1,1x als 5x ledig 100 tot 150 zonder probl 4 x als ledig 100 als 2×2 ledig 200, tot 650,1x, en zonder geg ledig+1 als ledig 100 te lezen complex te rekenen door te rekenen,1x 450 mee,geg als tot 1000 door te rekenen,wel in het techn proces op het gegeven door te rekenen te rekenen,gaat alleen getaltheoretisch geschikt,ook bij ons wel door te rekenen,geschikt proces energieproces te ontwerpen alleen door te rekenen te ontwerpen,
en wel hyperbolische gegevens,krommen punten op afstand geschikt 6punten 5projectief rekenend,paraallel,2×1x als spiraal parallel hyperb spiraal 1×1x punten 3punten2( geschikt)1x mee punten 5punten 3,de Archimedische spiraal bij ons lezen,1x meerekenend,5projectief 3 terugrekenend,
andere optie 5 tot 2 terug,merkt op veschuift 1x als punt 4,3 rekent door te rekenen in geschikt coord systeem bij ons 5x(zonder)4 punten,1x op te merken,om in ander coordsyst 2punten 1(isokaedrisch) op te merken,*

{5×4 puten,opmerkend hier goniometr functioneel,drieoekscoord 2 lezend als getallen 2 als coord alsandere mee,leest tot (isok),anlytisch mee nagaand behalve als tot 3.2,
en duidelijk te rekenen tot,rekent tot 2e,gaat hier opmerken,(behalve) het systeem andere systeem coord Moebius mee nulsysteem rekengeg geschikt door te rekenen,
behalve(behale),te lezen hier gegeven Archimedes (nu) analytisch 3punten (rekenpunten) als cirkelpunten aleen 1×2 analytisch 2,en ook hier vooraf op merken tot hierna hierna tot alle gegevens tekens 10 analytisch opmerken,anders zonder geschikte start up procedure dd 1107 2016,wel duidelijk,behalve(behalve) hierna bij Steiner en complex 1×1x en 1×1x,behalve(behalve) als terug analytisch 1,5x en behalve(behalve0 3 analytisch 10 geschikt,duidelijk vanzelf analytish 5,1x gaat anders niet,leest punten 100 complex analytisch10, 1x anders zonder start up en Gaussgeg niet in te rekenen 15 algorithme kwadrniet congruent nite,2×1x startup 1xals 1×1x geschikt anders niet,1 als (eigen)startup besturingsysteemzie final 1107 2016)

*Om,1x Om,
blijft alleen geschikt als geg tisserant 5 geschikt alleen tisserant het veranderlijk gegeven Om,1x tot 3 ,nu het 3singlet1 (al)gaat,en de andere optie, 3,2 optie, 1x Mandelbrotgebonden sequentie voldoende rekenend tot =2,gaat,doorgaat,(1x cards gegevens 2geschikt3 veranderend gaat,rekenend doorgaat)./okay.
Note.
duidelijk wel na te gaan,en verzamelend hyperb.geg ,geschikten,bij ons terug te lezen,(voorheen in deze blog terug)
spiralen 2×2 spiralen,deelspiralen rechte lengten hyperb sp,parallel 2, punten 2×2 punten 1xtot 5,en door onder een hoek2,(geg 2hoekgeg),
Archimedisch geg alsspiraalArchimedische,rechte lengte 2x 1x projectif ruimtelijk tot geschikt 3,punten 3 punten 5 terugrekenend als tot 3,opmerkend ge 3.2 door te rekenen bij ons aanwijzend halfregelmatige lichamen halve 1x aftellen 100 punten ontaarde hoekpunten,analytisch technisch alleen 5 (gechikt,Tisserant alleen lezend),en Archimedes geg geg bij ons door,teruglezen,de gegevens 5 punten cirlkelbglengten deellengte 3,bollen halve bollen Archimedische alleen boloppervl comlexe punte alleen,5punte analytisch tot theoretisch geg laatste geg te rekenen,niet doorrekene,wel 1/2 rekenend,(als geg opm in theorie bol eens vierkant,wel vier andere punten hyperb geg boven opmerkend door te rekenen0,
rekenen samen wel door,punten 1×3 analytisch,(bij Gauss hyperb lezend,en als rekenend volgend zijn wederekerigheidsregel ,10 analytisch2 geschikte geg priem tot 3,derde geg zelfde priem geg te nemen,nu het gaat 120 functie gaat als punten 1oo ontaarde tot door te rekenen tot 1/2,door door te rekenen +1,1x als 1/2 door,niet zoonder Gauss,Archimedes samen rekenend geg samen, gaat 1x als tot q.m,leest Archimedes punten 3 (rekenpunten),rekent 1,5 analytisch,1x geschik,tot 3getallen complex 2 niet zonder onze computerinput 2 complex andere mee,Om,1x operationeel (geschikt) proes,
en transformatie rekening Riemanngeg 1x tot 8 als geg zonder 7,rekent zelf 1xtot 5,en rekent,de ander f rekenf rekent complex, als 8 tot 3 geschikt,geschikter,1x(compl als +1 geschikter 1/2,1x rekening hoofdrekening als bij Riemann geg tot 8 ,voldoende in rekening tot +1 als tot +1/2,1x analytisch,gaat techn alleen, wel doorrekenend door door complex 2,geschikt,1xopertioneel het proces 1×1x in bedrijf te stellen .//

( voor onszelf, still to be checked)
ruimtelijk spiraal,eenz.,geschikte richting,1x projectief alsd 1×2x doorrekenen,alleen punten tot 7,en geg,lichamen. halfregelmatige. punten hoekpunten lezend
meelezend rekenend 3punten2 terug,analytisch geg punten rekenpunten en vorige gegeg 10punten rekenend doorrekenend 3 geschikt,gaat rekenend zonder problemen operationele rekenproblemen ook niet,gaat zonder problemen,voor energie door in optimaal gewenste productie door,alleen gaat ‘t geschikt gaat ‘t techn productie proces als geschikt continu proces voor goedkope energie,gaat alleen door in geval het nieuwe computerrekenontwerp mee in bedrijf gaat,wel in het rekenprogramma het juist aangegeven programma te installeren../(good luck,.losers,are you with me,team,all of you, do you check with me?).

3onvolledig,beter (on)volledig nagaan zonder4 projectief 3 na te gaan hyperb spraal erbuiten op afstand,lengte als aftand geg 10punten geschikt,verwerkt 1x kwadr methodisch,1x Gauss bij ons tot geggeg tot 5,1x teruglezen (en) bij ons ook teruglezend bollenge Arch.projectief omtrek 3/4 ,anders niet geschkt,niet als voorheen rekenpunten 2,1 ongeschikt,hier analytisch beide tekns geschikt,5,1xen 3,1x en gaat anders niet,gewone functie gehele getallen tot 1oo,tot 6ogeschikt,enz,anders niet mee tot 5 in de N.tot gehele negatieve(negatieve) 5 anders niet,wel meerekenend,anders niet priemgeschikt 15 algorithme15 door te rekenen,1×1x als (vast)10 algorithmisch,4x zonder lnprobl 3x anders tisserant3 het gegeven te rekenen,complex te rekenen,cirkelgeggeg 9puntscirkel10 bij Feuerbach,de andere complex als geg bglengten 3deelbglengten,eenz alleen 3punten4 totbgl eenz.eenz 1x erbuiten voldoende erbinnen,anders niet volledig,analytisch bij Archimedes tot tekengeg analytisch 1x,1x en anders niet mee inde complexe voorst mee te nemen,5 geg verschillen boven onvoldoende beter hier voldoet’t 1×1x punten 3punten 6 voldoet ‘t 1×3 punten,data grote getallen exponentiele geggeg complex 3 hetzelfde geg complex 2 voldoet rekenend in continue operatie,)lees 1x de ander cirkel 10 punten complex ,omtrek bgl punten alleen 5 rekenend,wel duidelijk)/
pse loop als studie -team ook deze uitschrijving na,beter uitschrijvend,nu het volgens mij gaat,4 transformaties 3 doorrekenend,anders niet te geraken,nodig, tot rekening hoofdrekening,1×1x geggegals geg bij Riemann bij ons 1x hiervoor,hier,nodig, 1x verder,2bepalendbehandelend te rekenen,1×1x en gaat alleen behandelend 3technisch het geg te rekenen,bepaalt,1x,nu reeel het geg tesseract 3 geschikt 1x,1x voldoende door te rekenen voldoet.

1107 2016
en gaat wel in complexe voorstelling te nemen,projectief 1 door te rekenen,Mandelbrot zoekend in de verzameling,gaat tot(tisseract5),leest exp 5,en 1x zonder verschil als differentiaal het geg niet,als 3 ruimtelijk 2 niet
tot 3 projectief1 punt,(Steiner geschikt(,door,Mandelbrot verzamelendlezend -2 te rekenen,
1x ruimer,(ongebonden) door 5×4 punten complex,(Steiner complex geschikter,1x,1x)
punten kubus hypercomplex door te rekenen,reeel gegeven op te merken
ekwadr.+2/e
theoretisch practisch gaat 10priemtekengeg (en)anders 10 gaat 1x e
te rekenen
pkwadr+1/2 te rekenen te rekenen gaat 2×1x beter 5 analytisch, 1×1x
gaat getallen 1×2 getallen,(input geschik),
nu het gaat te rekenen als Mandelbrot verz. geschikt -2,rekent tekengeschikt (ongebonden),1x door,terug uitschrijving 1×1x door transformaties 4 transformaties tekengeschikt 3 alleen geschikte tekens te rekenen tot als Riemanngeggeg bij ons als getallen gehele complexe5 bij ons in ontwerp 3 gehele complexe 2 geschikt,geschikt 2 andere mee als inputs elk voldoende 1×1x anders door te rekenen,in vol bedrijf te rekenen,
en gaan wij na,na te gaan,start up procedure in studie te nemen.

1107 2016.
start up procedure 1×2x anders 1×1x lezen start up procedure lezend nagaand
2 systemen besturingssystemen
koppeling na te gaan,
koppelend computer ontwerp fabricage programmageg als inputgeg nagaand mee als geg energieprproducctie- computerprogrammageg 1geg als geg nagaand 1 koppelelend geschikt
als gegeven,(navragen type),gaat programmeur-ontwerper wel na
Hewlett Packard als geschikt programma ,tesseract,
om als het juiste programma te starten,
wel het juiste type bestand te bepalen om het juiste programma te starten,te openen,
(door) te starten,te starten,(als een eenmalige gebeurtenis lezen,instructie lezend,openend 2 te starten 1×1x op te starten).

voorlopig,opstart rekengegevens te lezen,
als ref. kustlijnparadox lezen
100punten complex1
als fractal kromme te lezen en 1oo als 200 meelezend,
opmerkend
Mandelbrot 1 geg mee(ongebonden) mee door door te lezen 20pties vrij,
en als derde eerste
geg 3complex2
gaat kaartinput andere geg door door te rekenen,rekent 1X als systeem ineens ineens besturingssysteem startup geschikt,beter nagaan,mee Eulerromme ,2analytisch,Riemann geg mee

1207 2016.
voorlopig, en nagaan( ook ander progr en bij Linux besturingsgeg nagaan beter als besturingssysteem te zoeken,verbeterd punten zoeken,doorzoeken,gegeven ander prog (HewlittPackard als geschikt te onderzoeken als geschikt progr mee,anders navragen),
tot om en om geschikt bij ons en bij A.v/d Essen magische vierkanten doorrekenend,bij ons aftellend (rekenend) 5Projectief zonder 4 projectief,1xcomplex 5 opmerken te rekenen door te rekenen om extra card inputgeg geschikte ,geschikt bij startup te rekenen,

en 3x niet bij ons niet ,(teruglezen 2×2 geg 2×2 projectief 3,zonder1×10 log,1x projectief geschikt de ander als log ook niet,5 niet een log,vanzelf 2 hier niet,aftellend aanwijzend punten aanwijzen te rekenen,door te rekenen 5hypercomplex 3 terug te rekenen,gaat alleen rekenend mee tot oplossingen,(bij magische vierkanten lezen) geggeg mee opl geg Schilte,Alkema,Hoekstra mee mee te rekenen
zonder 3probl2 ,voorlopig niet in moeilijkheden bij start up niet,en als een rekening meegeven alleen tekengeg,1x alleen,wel een card als geg input geg, extra gegeven1als tekengeschikt zonder opstartprbleem,2 besturingssystemen alleen geschikt,1xelement input geschikt lezend,doorekenend 20 punten als hypercomplex 5xanalytish 3x,anders niet anders startup geschikt zonder 1,5x ,(blijft als geg (optie)),opmerkend,wel blijft 1x als (vast) geggeg 1×1x duidelijk 10algorithmisch duidelijk ,en verder wel duidelijk wel algorithme 15 wel duidelijk,gaat 1×1x startup proces geschikt ,door energie leverend continu door in gevraagde afname geschikt af te leveren

voorlopig
lezen wij door,en merken op systeem coordinatensysteem voor complexe coord niet een gegeven,
rekenen doorrekenend,coord complexe 2×1x beter als zelfde geg (isokaedr) 1×1x1x
niet anders dualiteit lezend 1×1x gaat zonder 1/2 voldoende anders te rekenen bij Moebius alleen systeem nulsysteem rekensysteem,bij ons,(Aanw.:lees terug).1x extra nulsysteem 1x,1x,
en niet in een prgr hier niet vecioren niet ook niet getallen vectoren niet,niet als een geg hier niet,niet nagaan,hier wel alleen vectorruimte 2lineair alleen rekenen,
niet vector gegeven,alleen als objecton, ,,geschaald”,scalairen ,en
voorlopig voorlopig
Linux ander besturingsssteem,anders progrtaal,3.2 lezend,,Julia afbeelding ander Mandelbrot,(…..) door te rekenen,rekent programma door,als gelijkmatig 1x,1x, (@start up)
kritiek punt,1x terugkerend in ander( HewlittPackard programma),1×1x functioneel aanwijzend geg in zelfde inputcard,geschikt,vul boven in ander afbeelding Mandelbrot ,behalve behalve Juliageg,en niet afbeelding Poincare afbeelding niet,voorlopig,terug Juliaverzameling,vul in,vul aan !x,xFatou afbeelding
en merken wij met Perelman mee na Poincare,hier geg lineair2 en lezend,teruglezen bji ons doorlezend duidelijk hierna voldoende bewijzen als geschikte (als) bij ons(voorheen,rekenbewijzen),,en om hier gelijkmatig 1×1x rekenend 1x ,gaat alleen analytisch-1 geg tekengeg lezend voldoet rekenend .5,1x
lezend rekenend anders doorrekenend in computerrekenproces door,
en complex toegevoegde paren,teruglezen,lezend nulpunten complexe terug te lezen,
voorlopig voorlopig
lezend ((ongebonden)) geg 1x,1(x) rekenend te zoeken,onvoldoende,1Xsysteemrekensysteem onvoldoende geg,
voldoende voldoende Systeemrekensysteem,1X.1x,en rekent Moebius,
(en Moebbius rekent hier niet niet voor coord barycentr niet door 1×1 als 1/2.1/2 niet) ,
rekent Moebius zelf mee nulsysteem,1x tot geschikt nulsysteem Moebius bij ons Moebius+1 ,gaat 1×1x (en niet voor coord lezen,1x,
rekensysteem,1X.x,zonder chaos bij ons in startup procedure 2×1x zuiver 1×1x,stellen wij ,voorlopig,einwandfreie start up,stellen wij,voorlopig ons in voorstelling voor/Okay,and to check this ,pse.

1507 2016.
tot laatste ref.
en ref bij ons lezen archief 2 A4tjes dd 1507 2016 inzien,techn als geg binnen ontwerp te rekenen
tot als gegeven getal als geg constructiegetal door te rekenen,wel
als techn geg als dualiteit opmerkend geschikt als geg meelezend en door door te rekenen doorekenen anker,magn veld en overige bedrading,inductieklos als duaal geg op te merken,opmerken
en als ref theoretisch,de juisten,en te rekenen 1x (zonder) Perelmans als 1x,(1x)(zonder,niet anders zonder 10S analytisch 5,1x,r Poincare rekenend (1×3) mee,tot als 1/2 door door te rekenen als bewijs als Perelmans bewijs rekenend complex door te rekenen,rekent als constructie als getal voldoende operationeel geschikt door,wel als ref de juiste(n) mee te rekenen door te rekenen duidelijk te rekenen.
ref.http//www.mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid.shtml

en,detailed electrical ontwerp,geeft (hierna0 computeontwerprekenprogramma wel aan,
tot hier geven wij aan,behalve +1 techn pntwerp electrotechnisch te rekenen te rekenen
doorrekenend driekwart en deriekwart,
en,1x zonde r 4 als -4 niet in 5 niet 1×1x tot als geggeg(geg) -1 als+1
tot (16),
1x zonder tweede,alleen als derde eerste te rekenen,(10x),complex als tot 120 zonder 36
bij ons zonder probl zonder+1 niet v teken binair niet
duidelijk zonder zonder 100 en als +2oo,2x als 1×1x als de (andere)2 ook niet 2xniet 1x
tot (289) technisch als probleem niet gaat alleen zonder probl Gauus beide na
doorrekenend bij ons getaltheoretisch door door te rekenen 1×1x door door te lezen
5exp3 als rekenend door
tot als 804 (lezend)-625 als gegeven niet anders zonder 840 niet 1x niet anders door,door door te rekenen,(techn electrotechn,item,1x als startmotor,voorlopig, als veld bekrachtigd magneetvald opmerkend),
rekent (computerontwerp rekenprogr),rekent 17 tot 1000 voldoende voldoende alleen door,
bekrachtigt,1x als motor als (op)startmotor ,wijst aan,behalve tot 2850 rpm mee aan te wijzen te lezen mee te lezen geschikt alleen te rekenen als
bij ons kortsluitankerdraaistroommmotor anders als geg opmerkend als turbine te rekenen ,mee te rekenen te rekenen door te rekenen te ontwerpen te rekenen,turbine- genenerator ontwerpen,poolschoen als geg in ontwerp mee te rekenen,als item in rekenontwerp aan te wijzen,door mee te rekenen te ontwerpen.
(Aanw.:alleen flux magn,geringe toename geschikt alleen,voldoet als geg in ontwerpconstructie te rekenen ,rekenen designers,electrical- en instrumentdesigner, wel door).

en bij ons(als) gegeven opmerkend als geg optie vrij als het gegeven opmerken,rendement 79% lezen voldoende opmerkend te rekenen,mee te rekenen,rekent er op

bolletjespunt.

18 mei 2016

1905 2016
de gezochte,als enige exoplaneet binnen ons stelsel als melkwegstelsel en als enige exopl incl. biosfeeen r als aardse en als enige door coord te rekenen 5typen (zonder) 4 als type bolcoord alleen als punt ,behalve door door door te rekenen coordsysyeem door te rekenen,systematisch simultaan 3 per 3systemen 2 rekensystemen,tot resultaat,de gezochte aanwijzen,wel veranderend 2 nemen,neemt 2,x1x als 1×1x dezelfde veranderend,duidelijk ,en als op Aarde,en bij klimatologen ook nog steeds onbekend,1x eenhid temp. in gradenC anders gr boogl anders,wel geschikt,en bij het zoeken naar gezochte,wel aan te treffen,treft aan door berekening 1×1x anders 1x anders wel dezelfde veranderend en temp 1x opeen nabije exoplaneet 1x anders,ongeschikt,niet dezelfde biosfeer niet,wel doorrekenend om het eigenlijke object aan te treffen binnen zijn systeem v zijn zon en planeten,
niet zonder een grote supernova op afstand geschikt in het rekenen te rekenen mee te rekenen, als een kleintje meerekenend,gaat het niet ineens ineens tot 3notaties aanwijzend gegeven,gaat het wel 1×1x als 2×1x,wel 5x ruimten doorrekend 6deelruimten5,en zonder 1xzonder ,niet anders buiten een deelruimte een lege als halfledige niet nemen,niet een gegeven een punt ongeschikt deelruimte 1×1x geg bij Kant logisch beter bij H. nagaand te nemen reeel,1x hier nemen duidelijk1x nemen analytisch in voorstelling nemen,en tijdig,wel 3simultaan2 door,2 straten binnen melkweg voldoende 1/2 door te rekenen binnen hetzelfde ysteem,bij ons axiomatisch, in 1(ander)systeem rekensysteem nemend,wel duidelijk, nemen,niet zonder 2 nova’s 2×2x als nabije,lezens (nabij gezochte),rekenend te nemen als 3x tot +1/2 door,zoekend,wel zoeken en geschikte versopreid te nemen, objecten3 typen 3,
als 100 1x geschikt als type binnen een nevel,emissie nevel,1×1x binnen een andere categorie zekend door zoekend op dezelfde conditie 1×1xtemp,bgl (geschikt) afst 2,3 geschikt (geschikt)) geschikter geschikt,terug door in het andere susteem rekensysteem rekenend gehele getallen 5 gehele complexe bekende gehele (als geg tot algebr,nagaand coeff 15 alleen tot 5 coeff3,niet verder,zonder,wel duidelijk), 100 vrijheidsgraden punte 1o als geschikte door door te rekenen,input geschikt
3 categorien2
sterrenstelsel,olvormig als hoop,als een halve als voldoende (verspreid) als erbuiten,tot meerekenend 3 simultaan2 anders 2 als hetzelfde derde geg eerste geschikt,geschikter
1x vanuit 1×3 door,wel 1x vanuit andere positie,(Sat Kepler aan sturen) ,zonder als tweede geg rondom*(voor ,,Kepler ” onzichbaar,merkt een zijde niet op,neemt niet waar),neemt waar 1×1x als iets verduisterde vlek,passeert als exo voorlangs zijn zon,iets minder verduisterd neemt ,,Kepler”duidelijk wel waar,geeft zelf als rekenend verzamelde gegevens
te lezen te lezen,voorlopig langs kortste weg korter te lezen te nemen tot ons ,als computer input geg door programmeur duidelijk te nemen en door te rekenen,en,en gaat zonder H.,Hilbert 3 algebr gehele,duidelijk),
neemt 1×3 exo’s waar,gaat,nodig , geg 4,3,zonder 4/3,nodig 1(x) nodig, als geg 2 als dezelfde exo”s ,(biosfeer als geschikte optie)gaat na,rekenend doorrekenend nagaand getalmatig het geg 2,1,geschikt nagaand rekenend,
door door terug door door in het rekenen,(en gaat niet,ook niet Neumann gegevens ongesch, niet,wel bekende bij ons,s tekengeg niet,alleen 6,4 getallen gehele alleen S als 2S geschikte ongeschikte 10S als Ferat bij ons niet,niet 10 niett 8 tot 3 en tot 5 ,beide niet,alleen veranderld2 veranderlijk3 duidelijk te nemen,
blijft Euler’s complex exponentieel 5,3(-)3,2 blijft (on)voldoende geg beter voldoende voldoende,en wel algorithme 15 analytisch en analytisch als kwadr geschikt (en) mee alleen Gauss eenmalig geg de regel v kwadr congruenties geschik t mee geschikter,
en leest 1x coord plaats geschikt,tijdpunt geschikt,1x alleen isokaedrisch geg,in het andere stelsel coord stelsel tetraedisch het stelsel het geg als punt als octaedrisch beter beter tetraedisch halve(n) zijvlakken6 als punten 3 doorr,terug ekenend nemend,geg isokaedrisch 1x,1x als getal coord geg nemend door door te rekenen,wel aftellend te rekenen
100x aftellend tot 10
1x analytisch kwadratisch alleen1,(als Gauss alleen1 als exoplaneet de gezochte wijst programmeur 2x als 1x ,wijst 3kleuren 2 1×1x anders volgorde dezelfde in display wel aan als de juiste ,enige exoplaneet,nu het bij ons theoretisch theoretisch gaat als gegeven

te kort,op eenheid 6436-6500(…) als exponentieel lezend -2
als 1x te veel 6400-36, zoekt de nabije nabij op verschil,3200 /2 beter 3200/1×2x
op 1600 ruimtelijk 1oo anders,
1punt complex
buiteneen ruimte een lege beterhalfjege als vijfde,(ledig+1),halfledig
op afstand als 1/2 lezen zoekend te nemen
buiten de entrale verdikking zoeken en nagaand in andere eenheid dezelfde ,vanuit emissienevel de volgende op temp als dezelfde andere booglengte zoekend als uitsluitend 2 alleen als tot 3,lengte punt
1×2 geschikt getaltheoretisch tot complex 2(en ) blijft,blijft definitief exponent het blijvende geg alleen
5,3 (-)3,2 het enige exponent gegeven,eenmalig blijvend gegeven,theoretisch gegeven,
en ga practisch de Aarde zelf na als in een proefopstelling de geg als,, de Ring of Fire”mee te zoeken,als geschikten inbrengen,fysishe fenomenen ,(erupties) als in timesheet geschikten aanbrengen, input allen geschikte niet verwerpend,,
wel theoretisch getaltheoretischniet zonder 1×1x tot de laatste(n),uitbreidingen lezen,nemend,en tot voltooit als het Cantor gegeven niet nemend,(blijft in theorie) ,op afstand 2 als het gegeven,niet een afst gegeven,,nemend te nemen als gegeven op afstand voldoende punt in de melkweg voldoende,
fysisch buiten veraf tot binnenin de Aarde binnenerin
als krachtenveldop te vatten,punten tot Ring of Fire door door te rekenen,(en) theoretisch astrofysisch punten 2×1x geschikt geschikter,lezen rekenen doorrekenend,geggeg( cirkels 2,(Feuerbach cirkelpuntscirkel) geg punten tot als drie als punt bij ons 1o ruimtelijk3,als de constructie 17 hoek (on)regelmatig ruimtelijk punte in de constructie erbite geschikt complex rekenpunt geschikt reel complex cirkelpunt,complex punt gegeven,1x doorrekend nemen te nemen
Brace=Goetze drukprofiel duidelijk vanuit de ruimte geschikt te nemen,niet allen als voor krachten als zwak te rekene als op veranderend atmosfeer,klimaat veranderend,(temp grC verhoogt 2 gr) te reknend,kwadr als exponentieel krachte als sterke krachten rekenend door te rekenen,lgebeurtenissen,(erupties),logic scheme,timesheet uitbreidend doo r te rekenen,gaat (en) gaat tot als derde geg tenemen wel 1×1x rekenend nemen te nemen binen melkweg op afstand+1,het geg aftand(e) niet een geg een afstandgeg opmerkend verwerkend wel,werkt 1x 2 geg exo’s gegeven 2x als vier,wel rekenend tot eemalig aanwijzend door,een exoplaneet als Aarde niet zonder biosfeer als aardse aan te wijzen,binnenkort,later wel).
Aanw.
na te gaan,bouwt op,bouwt drukkrachten op,op exponentieel grote schaal,nagaand te nemen
3exp3en 2 exp5 (macht lezen)
neemt 5,1x tot 3 (machtsvlak)
het gegeven duidelijk blijft,blijft als 5,3 (-)2,3 andersom alleen (2 niet een macht nie)
machtigheid hetgeg te lezen te nemen tot bij oppervlak als aardoppervlak deeloppervlak rondom Pacific rond door te nemen:
en nagaand(samnhang) beter mee betrekkend, binnen studie sterrerkunde melkweg 2 (straten 2 bekend geg) tot opbouw bij aarde 2×1x als 1×1x ,voor krachten velden electrisch als veld magn anders als punten anders,als punten gegeven afleidend tot ander klimaat alleen voor temp,verhoogt eenmalig 2 gr C,timesheet,logisc scheme gereed en tot uitbreidig gereed asap mlkwegplaneten niet zonder samnhang,hier het Riemann geg lezen,reel nemen,
om ineens 1×3 rekeningen notaties geschikt ineens bekend
2objecten1{2objecten1 geggeg 2exopl 1 als aarde (en) biosfeer als dezelfde,wijst zelf aan,en wijst als derde geg aan analytisch door te rekenen
punten aftellend aanwijzend,vulkaniche erupties in timesheet voortijdig present in logic scheme uitbreidend 1ox doorrekenend100 erupties,gebeurtenissen apriori apriori onder te brengen,stel de schema’s op.
nu het gaat,behalve als getallen coord geg isokaedrische2geg mee,lijncoord mee 3 andere mee
tetraedische/(bolcoord1) als bolcoord complex als punt/puntcoord,(en als complex coord niet een getal als kwadr te nemen,ook niet exponentieel niet,niet als punt niet,ook niet buiten de ruimte kwadratisch al de analytische niet,gaat niet ledig als halfledig niet,ook niet erbuiten niet als een punt helemaal niet,gaat alleen bij ons in ht rekenen axiomatisch uitbreidig als bij ons hiervoor bekend,te nemen,duidelijk onze gegevens wel nemen)
en ga reeel na ,op een grote afstand krabnevel supernova als een kleine te nemen,
op 6500l.j
in 1054 in China waar te neme/andere geg nu duidelijk,(vanaF(1285 recent aantal exoplaneten bekend,vldoende geg,
zoek zelf beter verandering als eenzelfde 1×1x,wel een eenheid zelf 2 zoeken,(als bijv 1oo lengten lengten afstanden 10,wel1x andere zelfde 10,decibell10,na te gaan,beter zelf te doorzoeken),,
wijst zichzelf wel uit door door te rekenen uitbreidingen zoekend fysisch,geofysisch,astrofysisch rekenend te onderkennen.

{wel,en model in voorstelling nemend,3 (erupties) NP omgeving als verspreid binnen area als binnen halve domein op noordelijk noordelijk halfrond area,gebied lezend,
en 1×2x als1×1x eenzijdig buiten Zuidpool,bij Nieuw Zeeland,neemt erupties2eruputies te nemen,2×1x als 1×1x te nementenemen,en
gaat,(gaat niet anders), als bekend 1×3 erupties bekend, in gebied antarctisch bekend, wel,gaat soms,anders als (een )somgegeven theoretisch niet te nemen tot 3 als tot 3 practisch om en om, een vulkaaeruptief te nemen en als de Honolulu ,en vulkaan als buiten equator 2 vulkanen1 andere meer nabij evenaar ,beide erboven gegeg(geg) 1andere2mee,gaat 1x eruptief bekend eronder als voldoende erop,(kenia) eruptief,de andere erop erop als geg,zal ‘t de grote uittbarsting Kan ‘t zijn Krakatau kan ‘t wel zijn,(bevestig in en check een rekenchech aantonen,uitspraak aantonen}

hiet tot gegevens evenaar hier,anders niet model niet reeel niet als geofysisch theoretisch model niet,niet anders geschikt door door te rekenen,beide schema’s doorrekenend niet anders door te nemen,1×1 duidelijk nemen anders niet timesheet (1×1x10 gereed,gereed 1×1x1 logic scheme toestanden op en nabij tot in en nabij melweg (en) aarde gereed
en merkt wel op, leest(neemt) blijft,en als logic scheme aan te vullen,verderop,buiten nevel krabnevel aan te vullen,wortelteken te zoeken,blijft
5 macht de andere exp+1,
leest niet neemt niet (blijft)
3x zonder 1x de andere,exp+1
geggeg 5,3(-)3.2 blijft,ook hier het gegeven,
gaat ‘t theoretisch hier alleen hier complex 2 het geggeggetaltheoretischgeg gaat ‘t alleen algemeen alleen, beetgetal1x,1x het gegeven,wel
NOTE,
hierboven ,anders,nagaan nemen,anders uitschrijvend nemen
15 algorithme analytisch 2 analytisch1 , bahalve analytisch ala kwadr exponentieel 2 als verschillen tot 100 als tot 1ooo,1×10 nemen,verschilleen negatieve alleen lezend 10x te lezen,nemen geschikte 100 te nemen,nemend alleen
door terug door gewone tekens 100 alleen geschikt als tot 1000 door complex door 5×3x terug als tot 100 complex door 1×10x (beide) te nemen,(aan door),2,1 het geg getalmatig niet anders het gegeven,1x anders zonder Fermat gegeven en Gaussgeg niet anders 17 tekens 18 laatste als tot eerste ,niet anders voldoende alleen tot als 1/2 tekens tien tekens geschikt te nemen,wel 100 tekens geg electrisch geg als voor licht een bron,drie lichtbronnen,tekens electrisch gegeven,1x electrisch als kwadr als v energie voldoende tot licht als laserlicht,(als v 2bronnen te nemen ,niet laser licht,wel vold energie)teken verschil nemen,{gaat hier duidelijk zonder exp complex Euler wisk hier niet nagaan,,verschil niet in exp niet een geg niet,niet inductie nagaand,gaat hier niet,ook niet wisk niet),gaat wel.en gaat ineens tot Gauss geg 10 onbekende S als 2S,zonder Fermat als gegevens,alle niet nagaan,behalve zijn stelling kortste weg hier nagaand te nemen,4,3,anders4/3 niet,niet nemen,anders niet vrije optie vrij vrij te nemen,opties kwadr vormen,1x geschikt als aangegeven als geschikt alleen tijdgeschikt,(ver)werkt 1x het gegeven in China terug in tijd,opmerkend supernova geg geschikt in het rekenen bij ons op te nemen,als input data tijdlengte te nemen,geschikt door te rekenen tot programmeur op kleur geschikt interface gegeven,beslist.
Opm.neem mee als gegeven,om langs kortere weg rekenend tot uitspraak te geraken,radiobron als hulpbron,beter te nemen,de bekend als nabije,binnen de ruimte als lege ruimte voor bronnen radiobronnen,de bekende ,,lone wolf” ons bekend op het als afstand geg als 7/8 als het gegevengegeven,(2×1x een zon 2×2 exoplaneten,wel als een tweede als grote,op afstand (tot),als kleine,(een tweede nevel als krabnevel zoeken meenemen,en binnen 2hopen,bolvormige sterrenhopen,de een ver veraf van de andere,projectief rekenend,als 2spiralen als Arcimediscehe projectief lengten de ene een bgl deellengte voldoende,de andere als sterrehoop punt als complex als sterrehoop als halve projectief als punt complex2 als hetzelfde,(spriraal deelbglengte) ,lezen nemen in coord poolcoord. door te rekenen tot radiobron,de bekende als nabije,geeft lengten tijdlengten aan,aan te leveren aan Kepler satelliet,5 lengte gegevens 2×2x tijdlengten als punten,2×1x 1(andere)rico
5 waarnemingen verrichten tot exoplaneten,ene zon,(voldoende aantal meten,wel doormeten) en waarnemingen verrichtend tot exo’s andere zon,
tot het (zelf) vlugger gaat,langs verkorte weg detecterend,doorrekenend gaat,zelf samenstellend gaat,gaat door tot Uitspraak door,getaltheoretisch rekenbewijs tot geg 5,3(-) 3.2,en geeft programmeur-operator waarnemer het display gegeven als uitspraak wel door,(merk wel op,men noemt vandaag, dd 2005 2016, reeds 3400 exoplaneten,zomede voldoende tekengeg te halen,haalt boven het geg om coord poolcoord door te rekenen,(zonder,niet gegeven,en niet nodig,niet een pool ,niet aanwijzen,onnodig een gegeven een pool te zoeken,niet zoeken,en gaat hier (dan ook) niet,als punt als complex punt niet een punt,niet gegeven een pool niet in theorie niet).
2005 2015.
Opm.gaat vandaag,(nu bekend 3400 exoplaneten), duidelijk langs kortere rekenweg verkort door te rekenen,en schrijft als Cayleygeg,,
en te nemen,nemend
2×1x als nalatend 17 geggeg, 4x tekengeg —- (-)(-)(-)(-)
punen na te gaan
getallen gewone 100×100 te weinig tot 100x 10 analytische verschillen (geschikt) on (geschikt) algotrithme 15
en als vast punt 1×1x 1o veranderend nemend,(zonder verschil differentiaal verschil niet het tweede geg),laaste eerste,veranderend 2 nemend,
doorlezen 1x 1oo x1oo ,en gaat alleen 7Poncelet analytisch als kwadr,tekengeg 115,1×1x nemend,gaat alleen door doorlezend 1×10 exponent 10 doorlezend,(10 milliard), te nemen,wel nemen
anders niet 15 algorithme niet geschikt,exponentieel gebroken 5,3 en 2,3 ongeschikt beter,nu het beter niet zonder gelijkmatig,1x,1x als Perelmans rekenend voldoende,gaat,doorgaat,en doorgaat te rekenen algorithme 15 als simultaan 5 door door te rekenen gaat,1x gaat het,andermaal ook niet exponentieel niet hier niet als Eulergeg niet geschikt anders niet tot de ander optie,door tot Lagrange,1x,1x anders door tot Lagrange,1×1x anders schema gehelen 8×8 rekenschema als anders 2×1x als nalatend 17 geggeggeg,duidelijk 15 algorithme 5 x te nemen ,niet anders te nemen
1×10exponent 10 doorlezend geg doorlezend anders niet geschikt geg 5.3/2.3,(gaat niet gebroken,ook niet complex niet),
gaat wel als andersom, 1×2(exp)_+1,(tot 3), de andere alleen exponent 2,gaat wel alleen 5,3 (-)3.2 het gegeven alleen mee,5x te nemen duidelijk niet anders 15 algorithme te nemen,5x,simultaan,3x doorrekenend te nemen,nemen,en schrijft als Cayley geg 1×3,((f)) het cirkel functie geg functioneel als het complexe geg wel duidelijk meenemen te nemen,duidelijk,meenemen,beide opties langs kortste weg als verkort 1×1x rekenend duidelijk getaltheoretisch zuiver zuiver rekenend te nemen,duidelijk nemen.

[balletje,balletje,deurwaarder,deurwaarder,al gemene gemene Gestapo-Stasi radicaal gemene IS-er,er zal opnieuw een parlementslid ontdekt worden,en vele anderen zullen met hem opstaan en U, als speler stomme speler als domme valsspeler meinedigmeinedig,U het zwijgen opleggen,en wel inleveren,afgeven wel bij de ware justitie,werkzaam,en volgens de wil van ons volk,werkt zij met respect door de hele Codex Justiniani heen binnen onze staat als rechtsstaat hersteld,en wel inleverend,afgevend, teruggevend wel al het ontvreemde,onmiddellijk en niet na tweede instantie niet na een plebisciet niet,niet nodig als stemming niet niet,U bent reeds ontrecht,U hebt Uzelf reeds veroordeeld, door Uzelf, als meinedige, bent U al veroordeeld,en als dief bent U het merendeel van al Uw bezit reeds kwijt geraakt.
M.i. bent U ontrecht.niet terecht deurwaarder met recht niet].

1905 2016/2105 2016.
[een overheid,die vandaag met de farmaceutische industrie collaboreert wordt net zo fout,wordt daarin even fout en verwordt]

2105 2016.
0pm1)
1x 10 exponent gegeven doorlezend anders niet 15 algorithme niet geschikt tot geg 5.3(-)3.2 anders niet.
tot 1000 gaat het alleen 2×1x doorlezend tot 10.000 beter als (tot) 100.ooo lezend wel doorlezen
mee als 4.3 zonder 4/3
lezen nemen andersom lezen wel meenemen 3/4 meenemend
1x 100.00 mee,
tot terug,door
mee 5.3 -2x 2/3,1x als tot (en) als tot 2/3 als andersom.(analytisch wel),5.3 -1/1,1x
1x wel 5.3(-)3.2 wel analytisch
en zonder probl 2.1 gelijkmatig,
nodig,nodig
10 exponent 10 doorlezend 1x door door te rekenen
15 algorithme 5x 1000x door te rekenen 5.3 exp zonder 4x niet 2x exp4,
1x als exp 2 1x exp+1 tot als 3
1x exp 2+1 tot 3 de andere alleen exponent,tot 3.2
alleen niet gebroken te nemen
5.3(-)3.2 te nemen/hierna opm 1) verder door

opm 2)
2105 2016
(en voorlopig,tenslotte,om niet blind te werk te gaan vanuit een wild idee niet,voorlopig in studie nagaand voedselpakket correctie(s) in onderzoek nemend)
als geg samenstellend anders 5.3(-)3.2 practisch 2x samenstelling nemen,
voor carcinogene patienten nagaan te nemen
(zonder zonder) zwavel(32)zwavelhoudend te nemen(zonder Nhoudend als een half niet nemend,niet door te rekenen te nemen,
beter nagaan,duidelijk aminozurengegeven binnen pakket voedselpakket verdelend 2.3 het geg als het eenmalig gegeven tyrosiene,… beter nagaand te rekenen zonder probleem 2.1 stikstof histidine,hystogeen eenmalig N2 molecuul,atoom N1 te suppleren,
het getaltheoretisch geg,anders niet theoretisch tot 25 in 125 het laatste geg opmerkend wel opmerken,
anders als theoretisch in medicinale voedingsleer practisch als geschikt toepassend gegevengegeven
5.3((-))2.3 /2.1
voldoende tot als geg als theoretisch geg als recept voor patient’s voeding lezen,1x duidelijk,over de tijd veranderend,veranderend lezen voldoende tot (eventuele) genezing te nemen,
(voorlopig,tot commentaar voldoende,alleen te bespreken)/aminozuren wel duidelijk,
(voor mijzelf,lezen aminozuren bevattend proteinepakket 3 zwavelhoudend2 pakket,1x zonder 4/3 Nhoudend2 als derde (niet) tot eerstepakket1ook niet het gegeven niet te lezen,te nemen niet,beide zwavelhoudende aminozuren als eenmalig,1×1x aanbrengen wel aanbregend als in een pakket,(niet atomen) moleculen 2 moleculen 1,wel 2x 1x in elk pakket 1×1x doo computer gestuurde opname in een soortgelijke intensive care ruimte geschikt veranderlijk veranderend toe te dienen tijdens een kuur
tot voldoende doorslaggevend gegeven te nemen anders niet als tot therapeutische uitslag (geschikte)te lezen/de aminozuren te googelen,
8 essentiele 7 het gegeven samenstellend duidelijk wel,(N lezend),lysine,tryptofaan e.a wel duidelijk eenmalig,(eenmalig) door te rekenen,
ddor tot in samenstelling geschikt,methionine tot cysteine zelf als het eenmalig geg,1X,(aanmakend tot genezend als tot het diagnostisch geschikt als(tot) therapeutisch geschikt als geggeg te lezen te nemen, waarnemend geschikt te nemen, geg 1×1 waarnemen nemen)

opm.1) door
2105 2016.
beter anders te lezen,anders als onder opm 2),hier, in de melweg anders,en wel lez tot en prctisch te nemen theoretisch geg kw.2,kwadraten 10al het Gaussgeg hier yjeoretisch practisch te nemen,nemend gegeg kw2 tot 7 kwadr+1 gaat alleen tot 9,10 door terug door te rekenen,rekent als 8 door,terug kwadr+1 a;s het geg 5x,1x te nemen,meenemend,
hier wel anders onder 1) hier anders zuurstof noodzakelijk mee H2O mee als geg geg reel,1×1x ,binnen de biosfeer 2×1x onder oppervlak exo tit voldoende geschikt 1×1x te lezen te nemen 1×1x als geg 1×1,nu het gaat,tot 3400 aftellende exoplaneten,gaat ‘t eenmalig 1×1x (te) bewijzend als tot 3 te bewijzen
H2O,18
O,1×1x tot 34,niet zonder C12 in CO2,(koolstof12 tot in 28,geschikt door als 28-44,gaat alleen als 1/2 analytisch ineens rekent 8 analytisch complex door terug,1x analytisch alleen kwadr geggeg 2×1x als 1×1x door te rekenen te rekenen (en) zonder 7 kw niet 1x 1 niet geg,(geg niet nagaan)gaat ‘t reel wel theoretisch wel door
bij ons Bhargava geg,!Xn anders,niet algebr, tot geg 2 Lagrange3,,gaat ‘t theoretisch practisch reel een berekenbaar bewijs door door te tekenen tot rekenschema 2×1x gaat ‘t als gegeven rekenschema erbinnen,als binnen een schema 4 gegevens verspreid binnen schema 8×8,te rekenen 1oo exoplaneten 1 als Aarde de gezochte aan te wijzen,wijst1×3 door een rekening geschkt aan, als Notatie het juite bewijs aan.
( voor mezelf,beter nagaan,nodig tot bewijs 1×3,ook 2 verscilT,1x tot !/T mee,
1x O2 als 2×16,2 electronen 1x mee,in H2) nodig,
geg binnen atmosfeer zuurstof zuurstof als thermodynamisch,(fase)anders geschikt als erbuiten,(diep genoeg eronder),
geschikt als derde geg
eerste derde te nemen nagaand 2 nagaand opmerkend 3
het schema 8×8 na te gaan tot als erbinnen door door na te gaan tot als tekengeg als over 1/4 beter anders verspreid 16 tekens 17,1x als rekenteken te nemen
en anders niet nagaand te nemen
opbouw aminozuren tot 20,
1x als 3 bouwtenen, geschikt zonder vierde,
gaat als 15 geggeg practisch mee als practisch complex mee
3ruimtelijk2 mee te nemen,meenemen,
tot als derde uitgesloten een toestand eerste alleen levensvatbaar alleen,
een toestand als op aarde erbuiten in melkweg alleen erbinnen erbinnen alleen geschikt eenmalig alleen als dezelfde toestand biosfeer door bewijs berekenbaar nu wel aan te nemen en,aantoonbaar,bewijsbaar berekenbaar,mwel 1x een geg (een) check, aminozuren 20 gaat algorithisch 15 veranderlijk5 (essentiele)5 veranderlijk3,gaat zonder 16 als dezelfde anders niet anders,(cysteine,cystine 2veranderlijk 1 lezen,neemt in de natuur zelf wel),anders 4 stikstofhoudende8 andere,1x zonder 4/3,in de natuur 1×1x (en) 1x,niet zonder (3-4) anders binnen geggeg 5.3(-) 2,3 /2 als ,en tot 20 aminozuren bekende alleen in de natuur bekend,wel nemend,neemt optie vrij om te nemen,neemt proces in de natuur 1x zelf wel als andersom 5.3((-))2.3/2×1x in de natuur wel als 1×2x wel 1x als tot het blijvende theoretisch gegeven 1xals het gegeven reeel blijvend in exponent anders niet duidelijk te nemen,nemen,neemt zelf wel.,
nu het gaat,tot hier schrijvend gaat,(lezen 4/3 het gegeven 1×1x lezend),gaat,en fundamentele 1×4 als rekenend,stikstofhoudenden,als tot 12 rekenend doorrekend 3×4 fundamentele aminozuren doorrekenend gaat,gaat rekenend,rekent 1xals 8 rekenend 3complex door,terug complex2 tot als hetzelfde geg,1X anders cysteine,cystine als het zelfde geg,wel Perelmans theoretisch nemend,gelijkmatig 1x,1x wel duidelijk in het rekenen te nemen,te nemen,wel duidelijk door,terug te nemen,nemen,neemt in de natuur vanzelf wel.
MODIFICATION ,verbeter boven tot fundamentele 20,essentiele 8,en neem voorlopig als hypothese aan,riskant voor het leven,kwetsbaar zwavel in cysteine,cystine,onleefbaar,blokkeert het leven,samen met stikstof, (stikstof op zichzelf minder kwetsbaar voor het leven),samen blokkerend wel ,,alle”,(meerdere) opties samen wel,zwavelhoudende en stikstofhoudende samen theoretisch niet werkzaam te nemen blokkerend tot ophopingen ,tumoren, te rekenen,en hier niet
getal theoretisch,theoretisch vector product 3,ABC niet hier,(te theoretisch),wel doorgaans,(bij blokkade niet),door,per,in verh geschikt de bekende gegevens wel,wel voor tekens geschikt tot rekentekens,en zonder verschil als differentiaalverschil niet,gaat 1×1x tot quoient+1 als vierde derde,eens eerste,1x in gezond opbouwend leven gaat het practisch continu door,1×1x als rekenend door. door tot een andere terminale oorzaak door,en lees,studeer met ons in discussie wel als probleem cistine,cisteine tot oplosshg zoekend door niet zonder geg zuurstof radicaal,ook singlet mee tot oplossing,alleen in 1 richting zoekend groep cond,groep+1,alleen als een halfgroep+1 door to reeel in een groep OHgroep alsi n ander richting vrij 1(andere)optie radicaal vrij als geg in studie te nemem,in eerste instantie inhibitor uitschrijven nemen,(zie voorlopige studie info lklad dd 2105 2016 o2016,archief),geringe hoeveelheid,hoeveelheden op nanoschaal weinig,elders in cel buiten cystine,cysteine te nemen,vermindert,1x,x,groeit elders1x aan,als geg het het functie geg te nemen te nemen,(voor toevoeging chemische stoffen in paketten,medicinale geschikt,in open discussie binnenkort wel vrij te geven,1x inhibitoren2 samen geschikt,1x als katalysator +1(zonder de andere als singlet niet te nemen,lezend hypothese vermoeden lezen.Voorlopig).

2205 2016.
behalve voorgaande kladpag 1 t/m 10 door te studeren,hier al wel duidelijk,als weergave pag 11 alleen voldoende wel duidelijk,studie
leest derde m.wortel 4 dootr tot voldoende cijferaantal 3 als geschikt 4 door,
leest wel,(klad teruuglezen), fysisch extra geg, behalve 3 inhibitoren, houdend behalve Sn houdend 4oxiden2 en N houdend zonder 3 oxiden 2,
1x geschikt als.en behalve +1 doorlezend katalysator+1 tot het andere geggeg (en als geg na te gaan,nagaan,zoek het zelf op,check),1x,x geschikt radicaal als zuurstof synclet,leest f Fundtie Procesf 1x,x als geg door,
1x geschikt als geg als een groep,rekent als een groep een halfgroep 1/2 door,tot +1 door,
terug tot +1/2,1xx terug als gehele,
gaat in de natuur model 17 model rekenmodel,1x,x als getal te lezen te rekenen door te rekenen doorrekenend
10 cijferig bekend
……….
bekend door bewijs ((17)) functioneel bekender in de natuur alleen na te gaan als Sn2O4,
gaat als 2×2oxiden,1x als 4 na,gaat mee tot OH in de groep,4×16 lezend 17 als 4(functionee0 als 5 functioneel,
en bij ons
zonder 4 te lezen te rekenen ineens als geheel
10 cijferig geschikt lezend,
en leest zelf erbinnen veranderend 3 veranderlijk1,rekenend zelf als Perelman terug 2,1 gaat gelijkmatig simultaan door tot her 10 cijferig geheel anders bij ons,en wel het Bhargava geg bij ons 1x meelezen,,anders 1×1x lezend tot Lagrange als 4 cijferig gepaard,(tekengeg lezend),2 anders gepaard beide opties simultaan lezend rekenend doorrekenend,
en gaat binnenschema 8×8 door verspreid lezend 4 vershillen 3 lezend 2×1x lezen 1×1x geschkt ,behalve als 4verschillen 5 rondom verspreid,,
1×3 geschikt 2 gehele als in verschil,2×2 verschillen 5 verschillen rekenen als 10 lezen,
wel doorlezend schema 8×8 doorlezen,1,5 x voldoet analytisch,(verspreid geschikt,en binnen 10 cijferige blijft 3 complex veranderlijk2 veranderend als het complexe blijvende geg te rekenen,blijft zelf reeel het bekende geg blijt zelf in de exponent niet anders weer te geven.

(en zo,kortheidshalve,en wel in studie nemen ,vanaf pag 1 klad door t/m pag 10,hier pag 1,
uitschrijven op klad dd 2205 2016/theorteisch om en om practisch om,om
en als geg inhibitor nagaand als complex 5 in voorstellijng nemend,om theoretisch practisch vereffenend nagaand nemend
100 ruimtelijk 10 (door rumtelijk 2 door),
hier,door…….present in archief t/m pag 10).

pse to check,en desd ,door als cirkelredenering(en) op te merken aan te wijzen,uitschrijving,rekening als verwerpelijk te verwerpen.

[Mag ik nog even,wordt het hier,in dit verband, wel even toegestaan, nog even te kankeren?
Alles wat jullie niet logisch onder woorden brengt en wel aan ons verder als naar waarheid doorverkoopt om het door ons als waar aan te laten nemen,doen wij niet,nemen wij niet,wij nemen niets van jullie aan,zo ,in het waarheidslievend denken, goedgelovig bijgelovig lichtgelovig zijn wij ook weer niet Jullie blijft zelf met je vermeende waarheden zitten.Beken het nu maar.
Alles liep bij jullie mis.Was het niet bij Rome de club,ging het al verder en liep het denken bij het veranderend klimaat jullie uit de hand,het blijkt niet maakbaar,zoals in jullie maatschappijleer de vrije samenleving ook niet,niet maakbaar,kneedbaar ook niet, een beetje te koeionneren enigszins .Transitiekundige,klimaatkundige,deskundige deskundigen rechtscollectieven,cultuurpessimisten houdt jullie er toch mee op doemdenkend te denken te veel als valse profeten te denken en bovendien te weinig ware dichters en dwazen toestaand andersdenkenden te zijn en altijd te blijven.,,Losers" aller landen,verenigen wij ons,wij ware proleten].

wel door,functie merkt op,ziet
1x 10 ruimtelijk 100 punten,
punte als terugkerend tot 10 rekenend
als 3projectief2 punten ruimtelijk 10 , voldoende erekenend vijf voldoende voldoende door 2punten 2 door doortweerekenend rekenend tot 1×3 punten,
gaat wel differentiaal meetkundig als d+1, als elemen,en (element+1),wel 2punte4 samen,simultaan,door door te kenen,
en merkt op het volgende element teken integraal teken,punten waarden getalwaarden doorrekenend 1/2 door te rekenen,
1x een punt voldoende tot 3punten 4 door door te rekenen ,rekent het andere teken integraal teken mee ,1×1 door door te relenen,2waardegetalwaarden 3complex2 waarde 1 omplex 2 andere getallen,gehele ,1×3 door te rekenen 1 bekende 2comlpexe als voldoende 3 veranderend2,erinnen 1x anders bekend het gegeven in ons rekenen te rekenen,gaat als bekend als 3/2 alleen analytisch 1.5 x het tekengegeven,
en gaat analytisch 5 ,en 1x 10getallen priemgeschikt analytisch 3 priem priem geschikt als gehele door door analytish 5 geschikt,1x analytisch 2 als kwadr 1o gehele (geschikte), binnen schema geschikt 10 mee als gebroken,gebroken gehele,levert Functie proces,(therapeutischgeg lezen,tot zonder 4/3 te lezen) te rekenen te rekenen door te rekenen 6 schema getallen ,beter verspreid 3 verschillen negatieve gehele gehele 2gepaarde2 als andersom2,( analytisch-1), geg getal 10 cijferig priem als gegeven bekend 3x bekend 2x als bekende bter bekend,duidelijk rekenend doorrekenend te rekenen duidelijk bekend.

2306 2016
procedure.
wel lezen,(hieronder# lezen)hier opmerken
receptuur voedingspakket rekenend uitschrijven,
en wijst in theorie chemie zelf aan,behalve als geg,en binnen Periodiek Systeem 2inhibitoren1,werkend kwetsbare doorgangen,(zwavel en stikstof minst levensecht,niet viitaal) mee als derde geg,leest het P.S. zuurstof (on)geschikt,geschikt,neemt proces zelf 1x inhibitor(radicaal),1x syncklet,1x als geschiktgeggeg(geg),katalytisch geg 1x,x,
gaat rekenend door theoretisch samenstellend in samenstelling 2×1x samenstellend 1×3,als 1×3 dosering rekenen,1×3schakering duidelijk rekenen doorrekend theoretisch als gegevens rekengegevens te nemen,rekent in stappen 3 stappen samenstellend te nemen,theoretisch 5methoden3 als het methodisch rekengeg te nemen,te men,rekent zelf proces op het geg 3inhibitoren2,(opties) 2 opties,1x geschikt 2inhibitoren1,1x als katalytisch geschikt,hier duidelijk voldoende receptuur uitschrijvend te nemen,te nemen,voldoende voldoende duidelijk duidelijk hieronder# te lezen,doorlezend rekenend duidelijk eenmalig geschikt samenstellend de receptuur rekenend uitschrijvend te nemen

opmerkend
gaat 17’s,
(als los punt los,stuurt als proces zonder vast punt)
gaat door 15 algorithme 15 x door,
gaat
(en hypothese cystine,cysteine eerste zwakke schakel in proteine opbouwende keten)
5,a.z. fundamentele,essentiele 3
gaat 2verandrlijk1 (zonder blokkade cyst.cys inhitor toevoegend)
gaat door
(en hypothese zwakke schakel stikstof,kwetsbaar,(tryptofaan nagaan?,opzoeken) en in studie

{beter te rekenen(zonder)4 als 4 andere stikstof,zuurstof ongeschikt 2×2 tot 16 te lezen te nemen niet nemen,beter receptuur samenstellend door te rekenen,langs kortere weg,1x methionine,(S,N,O,OH present geschikt 1(andere)mee in receptuur geschikt mee door door te rekenen,bekende hoeveelheid concentratie,(1×3) te nemen,nemen,nu het gaat als tot 16 (niet) gaat ,en gaat 1×2 het getalgeg geschikt,geschikt gaat ‘t,getaltheoretisch gaat ‘t geschikt het geg,gaat niet als tot 16,een punt erbuiten anders niet tot 17 niet,practisch 2punten 1×1,als syncret en een ander,
en anders niet 1×1x theoretisch tot geg als nalatende bekende 10 als geschikt anders niet priemtheoretisch geschikt anders niet,
te nemen in studie beter, laat techn detailed receptuur- design beter hier beter over aan specialist,organisch fysisch-chemicus overlatend,(als een ander geg, aanvulend te zoeken,Note#),
gaat door
5(3fundamentele 2 andere,(niet als boven),essentieel 1 andere 4.3)
onverandrlijk,2x blokkade
5(4 fundamentele 1 andere duidelijk 5 essentiele zonder1)

gaat wel tot 20 te lezen te nemen
natuurlijke a.z bij 3 routes boven 1×3 andere
per verh,naar verh+1
als geg 2×1 in
3routes 2 voldoende voldoende
te nemen 2×2 een route andere (tijdig)nemen,
tot 12 gaat ‘t
17’s alleen 15 algorithme 15x nemen,in rekenproces mee in tecchn behandelings ppoces vanzelf mee 15×15 het algorithmegeg nemen te nemen,
tot hypothese diagnose therapie,
groeit zelf opnieuw aan
gezond opnieuw door,wel
als signaal cystine/cystiene (receptor) te lezen,waarnemen,vaststellen,lezen.(als eerste therapeutisch bewijs)

Note#.
voorlopig vermoeden therapeutische behandelperiodeprocedure verkort in tijd te nemen,
2405 2016,
zo voorlopig nagaan,procedure verkort nagaand te nemen,
theoretisch,gaat in waterig milieu door,door geschikte toevoegijg aan medicinaal pakket,tijdig ,wel overgang,en hoeveelhuid,1x ancers concentatie verannderend 1 doorgaand, zonder 4,3,lezen trilling Nexp4,1x vweshil als 3,schakelt beide (niet )uit
algorythme 18 lezend,2×1x als fundamentele tot 8 door tot 5 terug,en als geg 2punten 1 buiten puntruimte 16 erbinnen(ongeschikt)andere2punte 1 als dezelfden 1×1 *buiten de ruimte kwadr,simulaan te rekene 15 algorithme,*zonder) supply 15 essentiele (niet beschikbaar,behalve van buitenaf als tot 20 aminozuren vervangend 3complex 4 andersom 1×11 complex behandelend nemend
dipool eenzijdig geschikt,water geschikt,1×1 behalve 4complex 3,cysteine,cystienezonder 2problemen2 de andere als hist….. mee ,meelezend alleen voor geleydbaarheid lezend 2dipolen geschikten zonder Gauss geg zonder Fermat en niet kleine st voor licht niet behalve in computerrekenprogram lezend nemend,trekenend toevoegingeh hoeveeleden conc verscgil 1×1x sluitend te rekenen en practisch zonder Bhargava bij ons Lagrange geg ,beide hier niet practisch nagaand ,2×1x blijft als Lagrange geg geschit 3,2 als het geschikte,en rekent gelijkmatig 1x,1x ,*als Perelman geg leze,1x nemen,bij Euler nagaan inductief als buiten de exponent,beide naagaan,als inductie niet elecrish niet en niet 2 v indute,gaat alleen samen,torsie lezen wisk het gegeven lezen gaat als een slar (een) geg een slag 1.2 te nemen 2in eenslag 3/2 het geg analuysch 1,4 x nemend en blijfy als geg beide in exp 5,3 (-) 3.2 theoretisch practish erbuite (e) lezen 2x nemend als punten 6punten 1×3 geschikt,geschikt punt 1×3 te nemen,nemen aequipotentiaalvlak als deelvlak begrensd als getalvlak 3punte potentiaal electrisch,potentiaal electrisch geschikt,tot 4 punten buiten deelvlak buiten ch uitbreiding lezen te nemen,hier nemend als begrenzende deellijn halve lijn,theoretisch practisch vierde punt derde,
1×3 punten geg getaltheoretisch geschikt zonder e te rekenen,en opmerken,niet verderr doorrekenen bij ref Kloosterman,Oosth encycl lezen doorlezen onder vector analyse gaat het theoretish algebraisch geschikt,algebr,algebr ,potentiaal 2bronnen 1 lezen theoretisch duidelijk tezen duidelijk nemenalgebra gehele getallen getallen 3 verschilen 1x geschikt als rondom niet als ander 4punten 3 niet rondom 3punten door te rekenen,gelijkmatig,vereffenen,1x roo ruimtelijk 10,1x als ruimtelij 2 geschikt alleen theoretisch geschikt op te merken,niet rekenen te rekenen practisch geggeg 1x (andere) 2,rekent beidegeggeg geleidbaarheid,(2dipolen lezen)//…plaats terug…andere geg algebra v gehele getallen lezen geg 2bronnen 1//
nemen,nemen te nemen derde geg potentiaal nagaan,redoxpot,in samenstellend medicinaal pakket hoeveelheid toevoeging als dosering 1x ander als 1×1x concentratie alleen concentratie verschil 1×1x anders alleen als extra geg 1x 1x te nemen te rekenen
tot het simultaan geschikt gaat om en om geleidbaarheid beter Om,1x het ander geg 1x om op te merken als waterstofgeg in water 3 moleclenatomeni6 als geg 1×3 punten verder het geg trillend niet nagaan,wel nagaand te nemen,doorgaand te rekenen geleidbaarheid het gegeven te rekenen Om,1xn te rekenen complex in computer proces doorrekenend,Om,1x ook niet geleidbaarhd te rekenen geg geschikt op te merken,niet als geg voor koper capaciteit i1 niet ,inductief hetgeg lezen niet nemen ,niet nagaand,wel nagaand opmerkend nemend ala potentiaal exponentieel3 als geg in computerrekenproces op schaal 2,3 door te nemen,erbuiten,neemt fysisch proces on(on)derbrekend rekenend potentiaal redoxpt+1,1x,1x als gedurig rekenend te rekenen doorrekenend door te rekenen ,verkort rekenend door,,15 algorithme 1×1ox geschikt 15×15 doorrekenend te nemen,duidelijk niet zonder1xals 3×5xals 15 x analytisch 2 als andersom door voldoend exp als kwadr als geg gebrgebr gehele als geg geg in fysisch proces gaat ‘t vanzelf gaat ‘t door door als proces tot genezend voldoende geheel,detextie signaal aposteriri diagnostisch nieuw methionine,beide als bruggen,dipolen effectief werkzaam lezend als indicator metend als derde geg geschikt methionine zwavelhoudend,stikstof houdend,(zuurstof onnodig,(niet nagaan)), methionine als indicatot geschiktl//…lezend als potentiaal inductief 1x,1x niet geleidbaarheid lezend a;s potentiaal exponentieel 3 het zelfde geg binneb computer potentiaal water 2×1x mee als geg … (uitgevallen boven als verschoven boven terugplaatsen)

en 1x wel nagaan capaciteit bij koper het gegeven in computer wel 1x als geleidbaarheid als inductief geg geschikt lezen,wel 1x doorgaand te nemen afnemend toenemend geleiding electrisch doorgaand ononderbrekend doorgand te nemen,duidelijk te nemen,anders niet theoretisch (kloosterman0 vector algebr tot geschikt en Theoretisch wel 1x 1 mee bij ons gaat het Bhargava 1x tot 2 geggeg Legendre,1×1x theoretisch anders niet practisch tot verspreid binnen schema 1×3 gehelegehele algebr geschikte negatieve negatieve verschillen 3 verschillen doorrekenend anders niet geschikt doorrekenend te nemen,
en verduidelijkend opmerkend
anders geschikt als torsie nalatend theoretisch als electrisch als geg Euler geg tekengeg te nemen,neemt in het complexe rekenen,1x rekentekengeg 1×1x lezend nagaand nemend te nemen doorrekendd duidelijk te rekenen alleen practish ongeschikt alleen geg niet d +1 te rekenen,doorrekenend en electrisch trilend als geg opmerken waterstofproton verder niet nagaan,beter opmerkend gaat als geg Klen 4,3wortelgeg op te merken niet lezen niet nemen,1x gelijkmatig tot bewijs Poincare ,Perelman niet,hier niet, hier te theoretisc niet nagaand nagaan niet anders alleen practisch als rekenpunt geg 1x,1x op verschil in geleidbaarheid 4complex 3 (zonderr extrageg, gegeven cyst,cyt (en) his…,.. als het complex1x niet anders 1×1x1(extra)geg mee,door complex 1×1x door te rekenen meenemend geg (nagaand bij voorkeeur als extra geleidbaarheid extra gegeven mee,preferent,volgens Gibbs regel preferent,F+1 nemend,4componenten 3 geleidbaarheidsgeschikt 1×1x (anders) in ander 2paketten1,1x anders 3componenten4 nu het tot 20 aminozuren(bekende) anders niet gaat tot 1×2 in computer rekenproces exponentieel tot geg als schaal exp 1×3 ,doorgaat inproces genezingsproces als tot 1/2 gaat doorgaat 1xals tot +1/2 doorgaat, 1×2 gaat doorgaat tekengeg nalatend 17geg 10 tekens,1×3 theoretisch analytisch2 geschikter,geschikt ineens gaat en meegaat gewone tekens 100 getallen gehele te nemen meenemend te nemen,wel menemen,en gescchikte gebrokengebroken als gehelenl,als exponent al geschikt gaat ,blijft het gegeven 1x anders als erbuiten in techn proces in samenstelling geschit\kt,geschikt als extra geg ,geleidbaarheid geschikt bij voorkeur eenmalig sythesisch geg 1aminozuur in receptuut geschiikt synthetisch aan te maken,(in een organich cheisch laboraorium),en uitsluitend als derde een categorie,2×1x een type,behalve tot 2 typen niet riskante andere3 typen,2×1x tumorentypen,1×1x1x uitsluitend nagaand 1×1x1 ineens genezend tot 3typen geschikt(en niet terug kerend 1×1x ander type als in ander type riskant),en in voorstelling te nemen bij ons,rekenend vanzelf,het proces rekent, meerdere tumoren verspreidd analytisch ineens,als langs verkorte weg,weg als rekenweg als verkort rekenend op,en minder riskant binnen kortere tijd,op algehele genezing te rekenen,van deze beruchte gecompliceerde ziekte te genezen te rekenen.
vat samen 2 hypothesen te nemen ,te stellen preventief te voorkomen typen opvolgende carcinomen voorkomen,een type carcinoom als eerste te genezen verspreide tumoren ook mee te genezen als weg te nemen kwaadaardige tumorengroei weg te nemen,(goedaardige tumoren specialistisch operatief wel te behandelen,blijven weg nemen).
studycheck.
methionine,Shoudend en N houdend,maakt zelf (de mens ) niet aan
beter als (een) geg (een) check,
en wel als toeoegend methionine geschikt als beide,en alle drie ongeschikt ,elk niet als indicator geschikt,beide andere histidine,arginine,(beide stiksofhouden anders geschikt) toevoegend meenemend nemen,wel meenemen,duidelijk binnen receptuur 2 pakketten nemen meenemend rekenend samenstelling doorrekenend geschikt nemen door te rekenen tot voldoende t rekenen,en als indicator niet een andere nemen,niet verder zoeken,,en alleen als indicator,pH meting wijst aan,als geschikt nemen.
tot zover studie,for comments only.,
voor mijzelfzelf doorgaand
2405 2016,
en als geg nagaan te nemen, 2inhibitor 1 katalyst als geg te nemen,(als studieggeg nemen),
als metaal H redoxpot OH
als radicaal O niet te nemen synclet (,hier niet,hierna)
een geg in SnO2 2×1x (SnO2) als complex in waterig milieu 1mee
als OH radicaal O niet1x niet
en gaat het niet Sn niet,in periodiek syteem geschikt niet 2 niet te lezen (niet),gaat t niet anders
7Nniet 8 O niet anders niet door zonder getaltheoretisch probl als S/2 hier niet het probleem niet,niet anders niet,geeft P.S zelf weer niet 18 S te lezen 1×3x ongeschikt,geschikt alleenzonder radicaal
50 Sn 2×1x geschikt complex in Sn2O4 in waterig milieu zonder radicaal O,door te lezen hieronder duidelijk tot uitslag,uitspraak,te nemen,te nemen,neemt zelf 1x definitief zijn conclusie,

en wel toevoegend in het waterig milieu wel in he tweede pakket,en blijft eerste tweede pakket pH neutraal metend doorrekenend te nemen,anders als in eerste pakket anders
als gegeven ((SnO2)) anders als 4complex het geg te lezen in het andere pakket OH 2×1x als radicaal het geg te lezen,1x niet en als Ogeg niet 1radicaal anders als synclet 1×1x te lezen 1x geschikt nemend niet zonder de andere in het geeigende pakket als radicaal 1x als geschikt te lezen te nemen (en) meenemend als gegeven binnen het waterig milieu als H2 het molecuul niet anders als neutraal wel het bewegende deeltje opmerken te rekenen en binnen het veld als veld alleen magn het veld eenmalig te rekenen,rekenend gaat het door in de nieuwe computer ,zie hiervoor,geschikt als chip magn,erbuiten binnen he rekenproces tekens electrisch als gegeven te rekenen,en,nu het gaat in techn proces gaat te lezen te nemen tot 18Sn geschikt binnen Snge als object ,binnen object water,zelf als neutraal als object zwaartepunt positieveen negatieve lading anders als anders verdeeld,ietsamenvallend lezen niet lezen,1×1x als tot 2,(tot Sn het geg lezen tot !8 Sn),alleen in onze procedure getaltheortisch optie op genezing te verwerken,werkt 1x,1x,(zonder)8O16S,1x zonder 16 S 50 Sn lezen te lezen af te leiden optie op algehele genezing werkt,werkt getaltheoretisch tech,1×1x1xnisch
en,en nu het in techn proces gaat het anders 2×1x te lezen 1xanders1x als boven te lezen hier samen (1×1x1) geschikt in het rekenproces tot de programmeur- arts,vaststelt door het metend geg geschikt af te lezen,waar te nemen,op te merken,als voorzichtige uitspraak meedeelt,,,voorlopig aan de beterende hand” zal het zijn en eerst binnenkort tot een definitieve conclusie 1×1x1 zal het zijn niet anders zal het zijn.

tot zover study,for comments only.(en detailed designl,als bijv voor containers,als bijv. stanniool te nemen(td) nagaand,special design ampullen in design special design,-zo nodig- (en) mee samen in ontwerp,andere items mee ontwerpend geschikt ontwerpend zoekend,later wel,en lees daartoe,ter verduidelijking,eerdere ontwerpen terug in deze blog).

en, neem als voorbeeld in studie,alleen om te bespreken timesheet voor behandelperiode,1A4tje dd 2405 2016 present in mij archief,gaat bij lezing,klad doorlezen voldoet,duidelijk 1 rekening,Ph doorrekenend,en 1rekening tijdrekening voldoet eenmalig,vooraf op te stellen,1x een tiidbehandelschema op te stellen,uit te schrijven,eenmalig gegeven,alleen tijd in andere eenheid,(niet dagen lezen,niet noodzakelijk) uitdrukkend,blijft voorlopig hier vrije optie lezen,wel navragen ,in eerste instantie als noodzakelijk,bij chemici data snelheden reactie snelheden op te vragen,en hier voldoonde op te merken,
to basic-design data opmerkend in
opmerkend in,merkt binnen Per. Syst. geg op,merkt op 7 N ,merkt op 8 O (en) als geg,niet anders 18 (S) als voor zwavel op,niet anders zonder overige ,voor tin, overigeg Sn geg voldoend tot 50 Sn, en vanzelf buiten Per.Syst.. opmerkend,(en de andere geg radicaal,in een groep,chemisch een groep,redox,enz vanzelf duidelijk,zie mijn A4tje)
zonder overige geg voor tijd,behandeltijd,gaat 1x als in 2 maanden tot 50 dagen +10 d (bijtelling),duidelijk te nemen,(verklarend archief A4tje dd 2405 2016,verduidelijkend addendum dd 2405 2016,1A4tje ,duidelijk te nemen, neemt als extra geggeg,en neemt niet buiten de theorie het exponentiele bekende geg,werkt 1x anders als gegeven in de medische practijk hier als geg ,en op te merken,merken we hier op,tijdgegevens reactiesnelheid geg binnen tijd opbouwend als 20 am.zuren bouwstenen als in groepen3 (categorien lezen,fundamentelen,essentielen en bizinderen 2×2,c,c en hist,arg),bouwt op als tot 3,(20am.z/peptiden/prot),en 15 alg tot 5 in de N.te nemen,gaat alleen als geg onze F als geg v tekens nemend,neemt als getalf priem als geg de tekens 5tekens 5x,nemend tot in 15 algorithme , en hier duidelijk als voor tijd niet,voor tijd niet een functie,ook niet een andere,ook niet complrx als een andere functie,voor tijd niet een functieniet,duidelijk als tot 100 niet,gaat niet 100(e) niet,ook niet kwadr10e niet,alleen zonder e geg te nemen
als hiervoor bij ons in de sterrekunde als 1×1x bii Einstein bij ons 4,3 (zonder) 1x (e) mee,werkt ‘t hier, *
nu het gelijkmatig 2×1x alleen terug,doorgaat 1×1x-

en wel groepen anders als chemisch als binnen molecuul OH groep,enz,door te rekenen,rekent functie als rekenf 100,1x anders als complex 10,1x ,
en laat,hier opmerken,hieronder duidelijk,Proces ,tech proces niet na als een probl niet een probl tijd niet

*anders werkt ‘ hier het bekende geg werkt hier 1x anders als gegeven,blijft duidelijk voor ons hier, onnodig,niet verder zoekend,niet nodig te verzamelen ,op te vragen andere geg,tijdgegevens niet , ook niet geg,als in reactiesn.h..voor tijd , overbodig na te gaan,niet verder nagaan,hier duidelijk voor ons het schema zelf,het schema in de procedure voor tijd behandeltijd zelf,hetzelfde schema timesheet bekend ,en gereed timesheet gereed,okay.

Tot hier,in deze toepassing, de getaltheoretische gegevens, en mee in het bewijs onze gegevens mee,gereed voor toepassing,tot proeven in de practijk.

2605 2016
en theorie
Begrip voert niet op.gaat ook niet neemt ook niet een sprong +1 niet,niet 1x,1x niet vor een sprong,ook niet tot gegeven een sprong 7 niet het gegeven,en als geg als een sprong te lezen alleen ,(lezen)
en als geg te lezen (te) nemen,
en neemt f alleen anders getal anders lezen
neemt F de ene,en neemt 7 (niet) af 2×1x niet,ook niet teken niet
de andere eerste derde tot tweede,(lezen)

functioneel nemend 3(nagaand)
als 3 exponent3 alleen blijvend geg ,(anders lezen),27 in 25
blijft exponentieel 32(-)27 hier als geg anders lezen nemen stellen nemen
nemen(dt)
32 (-) 3 exp als tot 27
32 ((-))27 geg blijft vormwaarde functioneel anders te nemen,nemend
32(-)27 afleidbaar stellend nemend te nemen,beter schrijvend te lezen te nemen,
neemt,schrijjt,(beschrijft zelf niet ),1x de ene niet de andere niet,
groeit als voor tijd,leest niet,extra geg extra 5 (dagen10),behalve in natuur 10,
(rekent 1x op andere eenheid,rekent anders niet PH geschikt door,leest tweede geg Sn oxiden anders niet basisch,zuur andersom als geschikt geg 1xdoor doorrekend door tot geschikt,gechikt door)
te rekentot,gaat alleen geschikt aminozuren 100,1xpunten 6punten zonder 3 andere,gaat 1×2x,gaat(leest) niet rondom,neemt 1x andere 1o en gaat algorithme 15 t0t 5 d00r ,simultaan geg simultaan rekenend nemend analytisch-1, gehelegehelete mee 100 tekens ,gewone door mee gebr ,gebr(>1) zonder vierde geg tot 5,1x analytisch 10x (kwadr lezen
1x 15,algorithme neemt rekenend meenemend te rekenen 225x door te rekene,behalve getallen in schema 8×8 te nemen,in de natuur alleen extra geg tot schema 2×1x te nemen 1×1x getallen binnen schama 1×3 getallen 2 anders verspreid
nu
theoretisch niet voor een sprong
gaat alleen functioneel (f),
de ene 1 3/7 complex geheel getal,(lezend 1 4/3) niet getal f niet,niet hier niet geg
de andere gaat niet niet als derde,neemt 7 niet af,
neemt alleen zonder( zonder 7),gaat 1×3 tot 20 geg in natuur,anminozuren15 geschikter,geschikte geschikten,
en
gegextrageg in proefonderzoek technish gaat ‘ ‘t metendrekenend te rekenen,en blijft alleen het bekende exp gegeven blijft in theorie,door door te rekenen te rekenen,rekening PH door te rekenen 1×1xrekening,(Notatie),geschkt,tot enkelvoudige conclusie te nemen,alleen door bevoegde(geneesheer NN), te nemen,neemt anders zelf wel,neemt wel alleen.
# beter nemen stellen mee ineens stellend en #),#)) als andersom
#)essentiele 15 anders functioneel2 mee 1(mee),als fundamentelen (als) tot 20 als (tot)3 mee,
door (zonder) 1 3/7 complex,niet getal niet geg functioneel alleen (((f))) tot
#))en lezend nemend geg getal functie alleen het gegeven te nemen functioneel f te nemen alleen ((f)) het geg te nemen
en getal 10 cijferig
2×1x door 1×1x gegeven tot 6 cijferig 1×1x mee door
als geg anders,anders ook zonder 7,en anders 2S door,1×1x,ook als kwadr mee tot 1000x lezen,nemen,anders niet 1xals 10 in schema verspreid 2×3 als 6gegevens erbuiten,wel binnen computer rekenproces het ene exponentieeel p schaal 1×3 geschikt rekenend het andere rekent simultaan door,(getaltheoretisch)geg gelijkmatig 2×1x voldoende 1×1x door,op andere snelheid terug door tot snelheid rekensnelheidoptimale+1,1x geschikte door,
en wel duidelijk te nemen,(laatste) uitbreiing terug in computerontwerp te nemen,geinstalleerde magn chip,present in dezelfde computer,neemt 1x als geg,rekent niet,rekent in het andere proces rekenproces 1×1x simultaan 3 door 2simultaan doordoor,tot het 10 cijferig getal door, rekent getal als anders door,anders, als bekend bij ons door,bij ons verschillen als getallen gehele gehele tot (algebr) geschikte 3 door (en) blijft zelf het bekende geg exponent gegeven geheel in theorie,nu ‘t alleen algebraisch gaat 3 gehelegehele verschillen2 (bij ons)algebr gaat als tot 3 gaat ‘t ,
en,
gaat het,en Perelmans bewijs onlangs bekend,Fermat bewijs ook bekend onlangs, Bhargava ook wel Bhargava’s bewijs wel alleen om op te merken hier alleen .
hier alleen gaat,bij ons gaat ‘t geschikt alleen practisch binnen de medische behandeling hier,het algebr. bewijs, 1×1xmetend detecterend PH( 1×1x1),een rekening eenmalig geschikt bewijs
1×1x1 geschikt bewijs,
gaat na enzymen,bioenzymen katalytisvch katalysatoren
geg als 1×3
stabiliserend pH gelijkmatig 1×1x1x na te gaan in studie nagaan
en als hydrogenase het gegeven als in studie geschikt na te gaan te nemen
in onderzoek door tot zuurgraad PH stabiel,aan meer/minder water in waterig milieu vooraf te onderzoeken,
wel opmerkend als in water als 1x als anders door concentratiegeg,
wel PH geschikt tot<1 als tot>1
1x,1x als andersom 1x als tot geg componenten als tot 2.3 te nemen
opmerkend wel,nagaan te nemen
geg als hydrogenase lezend
als concentratie geschikter in water vrije optie,meer Hionen als pH verminderend lezend te nemen
als indezelfde hoeveelheid water waterig milieu PH als gelijkblijvend beter te rekenen,
stabiliserend gelijkblijvend alleen als in een richting te lezen te nemen over tijdlengte voldoende(n)
voldoende de rekening+1 door doorrekenend binnen computerrekenproces d oor door te rekenen,
rekent het andere in een richting alleen priemtekengeggeg tot laatste(n) eerste 2 door theoretisch te nemen
PH rekening 1×1x geschikt,rekening +1,1x geschikt,geschikter tot uitspraak geldige conclusie,1×1x
geschikt,geschikter mee
protease in hydrogenase te lezen te nemen,
(ook wel door testen,laboratorium testen waar te nemen),
nemend te nemen 2 als middendoor,aan het eind afknippend,het geg aannemend geschikt3,2 afknippend als middendoor knippend geschikter
geggeg hydrolyse beter hydratie te nemen in waterig milieu rondom minder water opmerkend gaat ‘t
duidelijk tot de rekening PH rekening erbuiten 1×1x1
(het geg als Notatie lezen),
nu het niet anders,anders 17’s gaat,
doorgaat in het andere pakket nemend het geggeg 4oxiden2 gaat te nemen,alleen nemend nemen 1x als 1×1x tot geschikt basisch door zuur door,
in het pakket als heteedere pakket als het proteasen bevattend pakket door,
zuurgraadverhogend verlagend als het zelfde geggeg door door te rekenen,17x doorrekenend,gaat het nu duidelijk te nemen,door tot 15 essentielen 2andere3 geggeggeg als geschikter,geschikte 2componente 3 andersom 1×2x als 1×1x samenstellend,1x als samenstelling tot 3componenten2 in waterig milieu binnen omhullende mantel erbuiten
tot als 3 geschikt doorgaand doorgaand (tot) 3, 1xals gegeven,wel ruimtelijk3 beter 2,aftellen,rekenen 15 essentielen,1xaanwijzend geschikt door te rekenen als gegeven 2 pakketten halverwege door complex door te rekenen als 3 complex2,een eenmalige samenstelling door te rekenen samenstellend te nemen,in een ander proces productie proces complex 1 mee te nemen,neemt computer zelf,voor productie ,faricage alleen 1optie extra geg mee ,magn chip 1×3 als kwadr in aantal 5( zonder) 4,1x als tot 17 door als tot 20 complex 5x complex complex doo,terug door als tot 17,1×10 samenstellend bestanddelen,
(Sn) 2 oxiden3 geschikten1 oxide 4,2 veranderend3 geschikt te nemen, andere component 3(on)geschikt2 geschikt,niet anders (wel 1 toevoegend nemend alleen als geschikt,beide andere proteasen component ruimtelijk2 geschikt te nemen) ,
door te rekenen nemend,rekent computer data in exponentieel groot aantal ,1×10 exp 10 de samenstelling zuiver door,gaat zuiver zuiver door te rekenen in het rekenproces meerekenend input 100temptgeg , 5x ,1x geschikt, tot 2geg verschil Tdoorrekenend te rekenen tot 3 als tot 3 rekenend geg 1/T,wel een Temp operatingTemp T en als geg blijvend in proces,fabrigageproces tot eindproduct gereed, te rekenen door te rekenen te rekenen.

2705 2016
Bereiding,
bij fafricage sluit fabrikant uit,sluit route 2x 1x Bhargava(en)Bhargava bij ons mee,1×1x uit te sluiten
gaat Safety,1X na te nemen 1x,1x
uitsluitend te nemen onder 7S als reeel+1,1x
rekent wel door doorrekenend 1×1x en als tweede geg zonder zwavel en zuurstof te nemen andersom als ruimtelijk in milieu water te weinig,als concentratie +1
te lezen toevoegend te nemen,
bekend DAS-solvent ,Mol.gew 78 (zonder) als toevoegend 1mee,(wel toevoegen) dimethylsulfide M 32,als ruimtelijk wegnemend 2,1x verschil water te weinig,
1x als verschil 78-62 geschikt te nemen als geg waterverminderend lezend,
meelezend,doorwerkend 1x Sn oxiden geshikter als in minder water te rekenen als door te rekenen nemen als concentratie verhogend als pH verlagend te nemen,
nog 1x Per. Syst geschikt dooriopen,wijst zelf aan,
gaat het bij ons zonder Bhargava geg geg alleen 7N (en) door 8O(zuurst)lezend ,niet nemend (7.8)
doorlezend nemend niet,leest zelf wel 50Sn
door te lezen,te nemen,1x(duideljk) 1x als gegS,duidelijk,wel reeel,
en
in milieu vermindert 1×1x zonder H2O en doorre kenend
1x arithm gem.(Gaussgeg)+mtkgem,gaat !x rek.kgem .mtkgem /1×3,
(Aanw zonder S probl getaltheoretisch bij Gauss niet S als 2S niet,niet1×1x niet,blijft hier complex),
gaat wel theoretisch practisch
DAS 30+48,1x+1
zonder DMS 30 zonder S32 zondrer 16 O vanzelf terug,telezen,neemt zelf reeel als geg1x terug
rekent wel door zonder zonder 7 N,2x,rekenend 2x als 1×1x complex door,

(Aanw tot hier 1x zonder DMS als binnen DAS,1xals,ruimtelijk geschikt,H2O),
gechikt geschikter
DAS, als M 30+48 gaat 1 mee,(zwavel S zonderO,leest 32-(-16),werkt 1x minder H2O
geschikter geschikt alleen Snox gegeg,data in pH rekening door te rekenen te nemen,
nuhet bij ons zonder Bhrgava’s gaat
alleen 17’s gaat, 1×1x gaat,
en wel duidelijk in P.S geg 7N geg (7.8) lezen meelezen 8O doorlezend 50Sn doorlezen zonder 1x andere oxide alleen pH geschikter,(verlagend in rekening,het betere SnO2 alleen,
wel te lezen,beide lezen
lezend als DMS als binnen DAS als zonder 4groepen CH3 goepen 2 groepen niet
80+2groepen wel als 80 + 40(SO) geschikt ruimtelijk geschikt
alleen als geg 120 functioneel nagaand
en wel als kwadr+1,
geg 1x exponent+1
zwavel als in verschil +1,(c+1)
tot 64 terug,door
als 100-64,
behalve,en in Per.Syst lezengeg als punten compl geg lezend,als verschillend2,#

{en merkt hier op te nemen temperaturen ander eenheid als dezelfde,37gr C als F gr+5,blijft ,fine tuning lezen,tempgeg mee te nemen te rekenn als geg in pH rekening doorrekenend preciessr verhogend als verlagend op gelijke operating T in het proces fabricage proces tijdig nauwkeuriger te rekenen als geg op tijd invoegen in het productierekenproces
als 1oopunten tot 36 tot als 136 als (tot) 37 lezen ,nemend+1 nemen als getalgegeven te nemen,en 4×5 punten als (37-20),1x 17 geschikt nemend door te lezen te rekenen doorrekenen2 verschillend te rekenen,1x geschikt temp operating temp (37-20) geschikte t operatingT,en gaat als derdegeg 4,3 zonder probl door,1x op schaal exponentieel terug,door in computerrekenproces op ander snelheid to rekensnelh optimaal door,door in het andere rekenproces productie proces gaat het door tt concntratie geg exponntieel +1,1x als aangegeven,werkt 1x chipmagn data in groot aantal als kwadr+1,1x vergroot als expoentiee groot aantal geschikt,geschikter samen anders niet als simultaan geggeg
gaat ‘t 17’s anders niet,wel geschikt anders anders 5,3(-)3.2 het geg 1x (buiten)theorie,niet anders blijft binnen theorie dit nu bekende gegeven}.

#en wel,
2 andere als punten gehele c-1 niet voor zwavel alleen zonder zuurstof als in water
S32-O16 zonder water als -3×16 tot 32-16,4x
gaat 1x andersom
5.3
hier 160-3.2 als 160-(2.1),1x
160-O,als32–O8
tot 120,nu funftie 2waarden3 voldoet functioneel 1,
(als (priemf+1) tot waarden, 10 waarden geschikt,reeel te nemen te nemen 2wgeschikt3complex ,1xals dezelfde2 ,waarde teken behoud,voldoet functineel1)

to check,pse and to forward to manufacturer.

2705 2016.
[Beledigend.
Zou het zover zijn gegaan,losers,dat bij sommigen Uwer door illegale inning door deurwaarders,door malafide instelling van OM,corruptief het bankcollectief opgelicht wordt?
Kennen wij wel of niet een therapeutisch middel tegen geldzucht,of zal het beter zijn te kennen een middel tegen machtsmisbruik te kennen om het misbruik tijdig te beteugelen,en om terug te keren op tijd naar de oude tijd met zijn gouden standaards,niet alleen om van zulke ordinaire zaken,geldzaken alleen,niet alleen om ze naar behoren wel af te doen en om ze echt kwijt te raken,en wel ook vooral ook, vooral er naar te streven elkaar ook op elk ander gebied niet te na te staan en er naar te streven elkaar met enig respect scherp te houden om elkaar scherp te houden en scherp te blijven houden in al wat ons allen samen belangt?
Doe dan niet of je neus bloedt,zodra het bekend wordt ,dat men,ook al is zij maar je achternicht,dat men haar in het ziekenhuis misbruikt,zelf ervan onwetend blijvend, illegaal gebruikt als proefpersoon,en of wie het mede wordt,het voor geld en roem mee zou kunnen worden,als om hun wetenschap te dienen om er prat op te gaan tot meerdere eer en glorie van zichzelf en in hun belang als ware het hun welgemeende eigen belang]
Noem ons nu maar gek.Daar geloof ik niet veel van.

2805 2015.
facility- study.
schone auto’s
andere ontwerpen volgen later (samen) in ontwerp vanzelf wel,hier scope,
als vliegende vliegtuigen,vliegvelden,acoustiek als de,incl klankleur,timbre zelfde vanzelf wel en lichte tonen,zware mee,tot 6 door,enz later algemeen beter wel,
hier tot rood alleen 1×3 en 1×2,als v licht een bron radiobron (en) 1×1x een bron branstof,1x verwarmd mee tot inlaat terug,door (voor en na carburateur, en alleen benzine verbrandings motoren,niet dieselinjectietypen) en wel als verdelend geschikt tot 3,1x tot voor filter,incl tweede catalyst afvangend (SO)verbindingen, voor volgnde installeren
wel duidelijk samen vooraf te regelen buitencomputer buiten verbrandingsproces en control T control alleen,sturend binnen,boordcomputeprogramma te nemen,wel
samenhang als geg te onderkenen,1x
haalt de limiet voor uitlaatcomponenten 5,(lezen ,nemen 3oxiden stikstof (zonder) genoemde (S0 ),mee te nemen als vijfde,1x te nemen CO als eenmalig type,en andere onvolledig verbrande alkanen komen niet voor op de verboden lijst uitlaatgassen dit type verbrandings motoren
haalt de limiet tem T geschikt,verschiltemperatuenT tot als derde (T) als !/T ook als een verschilT te rekenen, rekent computer ,ook op andere snelheid rekensnelheid op schaal,veel data, geschikt door,(terug),
we nodig rijsnelheid tot 100 km/h te beperken,
mee haalt uitlaat geluid limiet,hier study tot eerste detail- spec
uitlatend,als item dubbele uitlaat,wel duidelijk H2o, en Co2 en tot 5 vijf,geschikt eruit,wel door tot 7 fracties geschikter,geschikten herleidend ,terug door 5 tot 2 door,1x tot 1o door als geschikten tot eruit te lezen,nemen
wel (analytisch) mee tot 3 door ,analytisch, als tot 3 door,mee 100 data ,input t als T,en gaat tijd geschikt,neemt chip magn als exponentieel +1 ,1xverhoogde snelheid tot optimaal+1 de andere snelheid rekent op schaal vanzelf (rekensnelheid),simultaan 2,vereffenend,wel fijner te regelen temp en ongewenste componenten,analytisch-1 het geg door te reknen als ineens,en gaat niet zonder geluid,1x gelijkmatig als vereffenend,1x door te rekenen en als ontwerp als enige hier,facillity-study,voldoend speciificerend detailing,
en wel vooraf duidelijk tot fracties7 na te gaan,en ontwerp 1X door luchtfilter, duidelijk tot blijvend
geg het bekende geg 5.3(-) 3,2
(lezend)nemend wel
nagaand
neemt,F neemt,en andere gaat zelf pVexp k geschikt na,(thermodynamisch) niet warmte temp niet,ref ,,Prins”‘pag 198 ,pag 199 neemt natuurlijke logarithme k exp,de ander rekent theoretisch getalllen,Fermat getallen terug ,door tot als geschikte Mersenne 257 geschikt priem ‘nu het gaat,beperkt gaat,
gaat het bij ons zonder Bhargava 1x,1x beperkt door tot 4,3 Lagrange,niet nemend,alleen (4/3) lezen opmerkend nodig anders niet tot Euler exponntieel 1×1x geg 3,2 anders niet 1x door tot geschikt als 17 ,binnen schema 8×8,rekent rekenf 100 als punten getallen geheel,gehele negaieve,negatieve 1×3 geschikt door,
nu het geluidonttwerpend alleen practisch tot bewijs gaat,gegeven te nemen,
geluiddempend2,dubbele uitlaat geschikt ontwerpr nemen te nemen
opmerkend als geg ontwerp geschikt nemen,dualiteit lezend als items voor strijkers hoge schelle tonen,blazers nemen demper(s) geschikt mee,
als geg te lezen in ons geluidontwerp te nemen,voor normale,volgroeide personen,(kleintjes zetten oordopjes op)
,gewoon rekenen nemen op 2 hoge tonen4 te rekenen,gelijkmatig doorrekend 1×1x wel in computerrekenproces mee 1x door en op geg golfgetal als geg+1 rekenend,rekent complex 1 als1 zelf + 1 als +1,practisch eruit,eruit ,zonder 2hogetonen1lage toon door zonder (golfg.) niet binnen computerrekenproces (niet)rekenproces 100 rekenend te rekenen door te rekenen,rekenend als Proces doorrekenend 10
complex in ontwerp als voor warmte als geg QT,1×3 bronnen warmtebron bron1 radiobron,ruimtelijk 1o0 als 2×1x beter 1×1 beter voor tijd gaat het niet,zonder tijdprobl,functineel,getalgolfgetal functioneel,gaat 1signaal tot rekenproces 4 deelprocessen 3,erbuiten 1anders tot verdelend 2 vereffenend,behalve !x alle componenten 1x 3 tempT als 2 tot als !/T ,gaat vanzelf door rekenen 2 toestanden voor geluid energie voor geluid 1×1x anders te rekenen,als 1/2 geluid het geg log10 exp geg door tot +1,1xals +1/2 door te rekenen gaat het bij ons het design 1.5 x analytisch samen eruit geluidongeschikten als geschikte 2.3 andersom en als andersom 5.2 ,ongeschike2 vervuilers 3 alleen op toegestane niveau eruit,gaat het per computer geschikt gestuurd practisch werkt het 1x als uitbreiding voldoende voldoende practisch werkt het theoretisch bewijs,nu ‘t 1x niet anders ‘t 1x,1x niet anders zonder het bekende geg 5.3(-)3.2 bllivend in theorie volgens theorie 1x niet anders gaat te ontwerpen,ontwerpen.

For comments only.To be checked.To discuss it.

en als zelfcheck een ge (een) check,
schrijf zelf nog eens,nodig.eens nodig,schrijt zelf nog 1x uit,,(zonder v druk niet een probl ook niet te lezen te nemen),
pVexp thermodynamische,expnent net anders nemen
(hier) Fermat getallen 3 getallen tot4 factorial 2x 2 anders 1x tot als geg 257,Mersenne zelf geschikt priem,wel 1×1x bewijzend tot Euler als zelf exponentieel complex als tot 3 lezen,nemen,anders niet zonder probl 2,bij Legendre zonder 3/4 niet,niet 1x anders geschikt erlangs 2,3 omkeren 3,2,gaat 1x,verzamelt 1x,mee,meetkundig 1x tenminste de omhullende na te gaan (en)als geg in de meetkunde wel de geschikte eenmalig (zonder) toon de hoogste frequentie als Nexp4 en als omgekeerde,de periode +1 steeds dezelfde gemiddeld door te rekenen,alleen zuiver rekenkundig +1 als meetkundig het geg het gemiddelde niet rekenend,ook niet bij ons niet als 2arithm bij Gauss niet bij ons niet,niet nagaan als gegeven hier nagaand alleen delend3 het gegeven golf niet.,
en fysisch geg pV exp k als 3/2. wel toestanden 2 doorrekenendtoestanen sluitend analytisch geg 1,5 xtelkenge tot 3 andere toestanden2,beide energiev geluid 1×1 (en)1×1 andere,gaat in ontwerp allebei,duidelijk wel andere 2 vwarmte,(temp mee) tfysisch thermodynamisch (1×1x1) zonder 1×1o. Energieverschil niet probl,rekenend doorreenen10 tot 1/2 ,gaat +1/2,1x door zonder 3probl 2 niet voor tijd
golf+1,1x niet anders teken lineaire transformatie te nemen te nemen,zonder bijbehornde transformaties<(ztr.f.en andere) niet nagan iet nemen niet voor teken,ook niet geschkt,niet geschikt eenmalig energie zondeprobl tijdprobl gereed gereed als ook qauntummech gereed 1x gereedgereed...freq.tot 5,1x (anders !x) ...het verschil 5-1 (weg)te nemen tot 2 gaat 't 1x als tot 3 door,(Aanw.:wikipedia's te googelen)
en de ruimtelijke frequentie,golflengte bij ons anders.de exponent het verwerkend geg 1x als 1anders gaat het niet als Fermat kl; Stx anders niet anders +1 als+1,door te rekenen 2,1 het gegeven wel gelijkmatig 1x1x hier extra geg 1x1x, anders gaat het hier niet,als derde geg Fermat het geg Kl st hier uitsluiten,anders gaat het Euler complex niet als complex 2x wel doorrekenend nemend,anders niet langs Lagrange wel 3/4 opmerkend uitsluitend 3,4 het geg anders niet tot 5,3 tot 17 geschikte,getallen lezen 8x8 schema lezen, niet als geg blijvend anders bekend ,het geg 5.3(-) 3.2 blijft als exp geg eenmalig1x,1x geg bekend als tot 3 niet,1x(als)3 als (tot)3 bekend,kuipers te lezen,duidelijk hier practisch te nemen (en)tot
en wel duidelijk computerrekenend duidelijk nemend 1x,1x door te rekenen nemend te nemen,zonder tijdprobl,nemen 1x3 nemen,lineaire transformatie (S) nemend zonder 2 andere,beie niet googelen,beide niet nemen,ook niet verder nagaan , voor tijd ook niet verder een probleem niet verder nagaan.wel en opmerken wel als geg vrij,door rekenen aan te brengen 3 punten isokaedrische coord doorrekenend als gegeven als getallen als coordinaten als punten detectiepunten,1x als bron radiobron,1xals 1o x 1x detectie temperatuut,warmte geschkt als een bron 100 x metend doormetend 3, exponentiel als n verschil2 ais tot verschil3 geschikt( en) gaat alleen als gegeven een bron als omhullend geg blijft in theorie alleen n de theorie meetkunde een geg te lezen in theorie wisk 1bron als geg bron potentiaal als een bron bekend als eenmalig gegeven 1x(andere)1 geggeg hier bekend te geven 5.3(-)3.2 blijft het bekende geg (en) bekend als geg,blijft vlak machtsvlak het theoretisch meetkundig gegmeetkundig,en als rekenkundig te lezen blijft het bekende geg het exponent geg binnen theorie het geg,duidelijk wel hier nemen te nemen,op te merken,neemt machtigheid s weg voldoende 1x3 geg als punten3geg wegnemend 6 (punten) tot als getallen 3,elk negatieve,negatieve 2 gehele,gehele2 als in verschillen tot 3 weg te nemen,nemend te nemen 1xals tot 3 te nemen voldoende voldoende rekenend 3x te nemen 15algorithme geschikt te nemen,duidelijk t5x doorreknend nemen te nemen ,1x boordcomputer te programmerend te nemen,
en duidelijk hier,(en Euler bewijst het 257 Mersenne getal zelf,wijst het zelf priem aan,voor ons als gegeven zonder door te rekenen aftellend 5 vervuiiers te elimineren voldoende voldoende voldoende analytisch als voor 3 toestanden 2,geluidoverlast tot zonder 3hoge tonen,(volwassen gehoor), eliminerend 2 te hoge als 1x te hoog 4, gaat de ander vanzelf wel mee meen in gechikt verschil als tot 3,geschikt,acceptable, nu het gaat zonderandere 2 te lage te lage niet anders wegdempend 2 in de bizondere,dubbele uitlaat als 2x1 zonder enig probl geluidsprobl niet ,gaat het rekenend ontwerpend te nemen,gelijkmaig 1x1x als anders 1x mee,(als Perelmans 2.1 het geg 1x1x theoretisch bij ons hier practisch 1x1x1x doorrekenend tot geschikt practisch ontwerp te rekenen,gaat het rekenend practisch als complex 2x1x rekenend 1x1x tekens alleen complex rekenend rekent Euler complex alleen tekens 3teens 2 terug,als in 5,3(-) 3.2,blijf het als anders als practisch,(in practisch ontwerp), lezend 17 lezend nemend 15x nemen te rekenen doorrekenen nemen,5 gehele verspreid,aftellnd aanwijzend 2analytisch , anaytisch -1 als kwadr+1 geschikt tot gehele,gehele,alleen als gehelegehele negagatieve 2 tot 3 alleen als tot3 he gegeven niet anders te nemen,(wel rekenend verspreid 1x3 bnnen schema 8x8 nemen,programmeren, input data nemen,bij boordcomputer innemen). .
nu het theoretisch voldoende,en practisch als voldoende al wel voldoende voldoende wel gaat,
en golfgetal omgekeerd golflengte +1
als tijdlengte 2perioden als kwadr kwadr+1,1x1x
tot als 3 geg
1x tot als3 geg(geg) +1 (als)+1 als hetzelfde geg 1x,geg(geg)+1als+1
alleen te lezen quantummech als hetzelfde geg te nemen,
rekent zelf wel boordomputer geschikt door,
rekent proces technisch ontwerp zelf wel geschikt door geluid zonder overlast geschikt geschikt zonder vervuilende componenten als te veel aan buitenlieu af te leveren,gaat het alleen op optimale snelheden 2 deelprocessenv3 andere 2 deelprocessen tot 5 beshrijvend te nemen,5componenten 3typren te beschrijvendsamen 1x3 te nemen temp,lawaai,vuil samen geschikt 2 te rekenen,doorekenend processen 2 processen geschikt 1x simultaan als het ene proces als proces het computerproces als het andere techn ontwerp geschikt ,werkt het simultaan 1x als eenmalig proces werkt het 1x afdoende alle regels volgend afdoende,
nu het theoretisch wel opmerken als gegeven mee mee gaat te lezen
in ontwerp als geg radiobron te ontwerpen mee als geschikt ontwerpgeg theoretisch zal het wel zijn cirkelgolfgetal zal het als ontwerp- gegeven wel zijn,

en ,voorllopig,opnieuw duidelijk voor mij ,en tekengegeven klad A4je dd 2805 2016 inzien beschrijvend geg erbij hier
als transcendent(transcendent)functioneel geg als gamma f 2w1,(als gammaf. vorm,1w complex lezen,ongeschikt,niet algrebr),
erbuiten op afstand 1punt bgl(e) ongeschikt ongeschikt door tot erboven,(boven rechthoek lezen,doorlezend tot vlg punt,tweede punt als bgl(e) ongeschikt,(niet algebraisch),
als bewijs als bewijs alleen (Boolean) punten2x punten 3punten 1x als theoretisch fysisch,behalve behalve 6(punten) als punten 1x1x punten complex als geg (niet) algebr,en1xin voorstelling complex gaat niet projectief 1als projecief,schuin scheef spiegelend gaat niet tot 3punten als vlak deelvlak het zelfde,gaat niet 1x niet,niet als geg nagaa om t nemen,en
1x3 punten als geschikt(algebr),1x als getal geg getal>100 beter niet nemen,beter op snelheid rekensnelheid op optimale 1(andere) 1 gedurig te rekenen,tot 1oo km/h,noemt men kruissnelheid, snelheidsbegrenzer installernd te nemen,doorrijdend vereffenend zonder ingrijpen vanzelf gaat ‘t te nemen (en) door ,alleen op temp gegevens,input data ,vanzelf op andere deelproces ,data geschikt input geschikt,alleen algebraisch geschikt tekengeg rekenend te nemen,gaat het algebraisch alleen 3 gehele getallen, grote,bij ons in ontwerp rekenproces pogramatisch duidelijk het ontwerp duidelijk,gereed, te nemen te nemen,te ontwerpen,ontwerpen//…?het geg te lezen..

2905 2016
verder in vogelvlucht,alleen als voorlopige studie ,doorgaand faciity studie
zie fig klad A4tje dd 2805 2016
in complexe voorsteling zonder de projectie omhullend halve bol alleen,en q,m. geg opmerken
halve bol bewegend tot 1/4, projecrief 1×2x als door,t teug 1x tot 1/4 complex terug als 1/2 tot 1/2+1/2+1/2 als (q.m )geschikt en alleen punten lezend,lezend meenemen punte als punten(on)veranderde,op ajs afstand,afst2 hetgeg, als puntenr als geschikte,lezend als 2complex alleen de geschikte punten als e punten tot (afst 2) terug,mee 1×3 punten,door te berekenen ekwdr-1 als geg opmerkend ,andere als punten als 5 om lich figuur,1x alsb bewgend verschuvend alleen in voorstellin nemend,
duidelijk te nemen,niet alleen q,m kwadr,gereed,doorgaand q,m rekenend tot 1/2 door door te rekenen,en in ontwerp nieuwe dubbele uitllaat,(alls 1uitlaat geschikt samen als 2 halven 1 geheel) geschikt,en verzamelend geg geschikte samen geschikt op te bouwen,bouwt 1x op,*computer proces rekent,door te rekenen,geschikte 10 rekenend,)10 rekenen,5e rekenen,tweerekenen,,
en functioneel neemt onze functie geg 4,3 al geg
functie ruimte als lichaam getallich, en 4ruimtelijk3 geg transformaies lezen 3 (geschik( als vierde 2×1x lezend 1×1x geschikt,*de z trandformatie 1x nemend te nemen zonder beide andere alleen als geschikt (zonder )als geg als 3unten als 2 geschikt alleen mee ,mee alleen als geg,en duidelijk 2 transformaties 1x (andere)1 als andersom doorrekend te rekenen,en blijft exp geg 5,3(-) 3,2 in theorie,duidelijk gehele uitlaat 1x als geschikt ontwerpend doorrekend te ontwerpen,gereed gereed,ontwerpen.,
(details als items als item signaal radiobron vanzelf duidelijk tijdens ontwerp, als andere als items,afleidbaar herleidbaar leidingen bijv,terug door tot andere entry vanzelf wel duidelijk door te ontwerpen doorrekenend te nemen tot passend in het technisch ontwerp)

[Klank,galm,toon,toonhoogte,stackato,harmoinie.,improvisatie,ensemble,rythme,..... ,wie kan niet verstaan,dat Euler zelf voor had een volledig werk over muziek ter hand te nemen ? Sommigen niet, kunnen het niet,verstaan het niet.Criminogenen zijn het.Ik ken er een paar.Zij luisteren niet.Zo lust ik er nog wel een paar.]

29052016/3005 2016,
neemt,in complexe voorstelling voorstelling nemend bewegingen2 nagaand nemend roterend als complexe bol als omhullende om het lichaam als object de figuur ruimtelijk 3 te nemen,mee te nemen de beweging de lineair opmerken mee te nemen,
leest 1x opstaande wanden rechthoekige zijwanden tot de laatste,(in zijn vlak niet parallel als beide andere),perspectief rechthoek vierkant,
en neemt punten op afstand tot zijwanden3,geschikt op afstand+1 geschikt andersom 1×3 punten,en vlak als complex boloppervlak 2×1x punten2punten gegeven door te rekenen,opmerken rekenelement vlakelement,1x gegeven,mee,opmerken (optie)opmerken,1x 2punten,binnen laatste zijvlak als eerste projectie rechthoek vierkant tot 4,duidelijk 1x
op afstand+1 als andersom,(optie)opmerken 1×3 punten,behandelend geg 5punten3,bepalend volgende optie,als (optie+1)opmerke duidelijk blijf theoriegeg %.3 (-) 3,2 het geg hier in het meetkundig rekenen,geschikt door rekenend,(binnen ontweprekenproces),als opties vrije opties beurtelings lijnel,vlakel,ruimteel.niet zonder geg transformaties 1×3 tekengeg 1×3 transformatie (en) als derde de t-transformatie te nemen,te rekenen de dubbele uitlaat door rekenend in ontwerp tot productie te nemen bij vorkeur in serieproductie in aantal tot 1x optimaal,
opzoeken,aanwijzen,rekenen
de transformaties de lin tr.f/de ..trfl/en wel de t-tr.f extra1geg meegeven te rekenen door te rekenen 1×1x….,anders niet geschikt het rekenontwerp als geschikt geheel door te rekenen te ontwerpen,
en wel 1x anders als de optie tot 5punten te rekenen,de andere optie bekend behandelend bij de kegel bekend,wel analyitissch 2hier gehandelend nemend,simultaan 3 rekened door te rekenen als geheel geheel geschiikt temp als T geschikt,lawaai geluid geschikt,geschikt zonder te veel verboden uilaatconmponent geschikt als geheel het ontwerp in zijn geheel geschikt,gereed uitlaatontwerp incl bijbehorende items gereed,(tot specificerend design,enga voorlopig bijv. als eerste item specifiek als eerste desingn het(bijv 10)signaal warmtebron radiobron geschikt ombouwend te nemen, en ga het allereerst als eerste geg na,nagaand behandelend 3 het item als zender mee als kristalontvanger mee als detector,als thermometers 5×32 ,1x( zonder) 10 x thermoelementen 1×3 geschikt meenemend,en tot input beter geschikte,geschikte alleen 1×3 (aantal),)exponentiele als geg tot magn chip,geschikt,geschikter alleen,(zonder) kwadr.(10 niet) door in rekenprocesspecifiek door,door ontwerpend tot het 10signaal radiobron gereed,en specifiek andere items vanzelf wel opmerkend door te rekenen te ontwerpen)

als studieref.voor detailed design
behalve ,,Pythagoras”Jaargang 23,pag 23,1985,
nu ook mee als ref. art ,,Twentsche Courant Tubantia” dd 23 03 2007 pag, 8,mee, en niet zonder, ref., art. ,,de Volkskrant”2803 07,bron A.van den Essen 2303 2007 hernieuwd in studie te nemen.

3005 2016.
Functie werkt,
werkt 1x als fzeta,wijst,telt voldoende af 3 tot in een som2,(leest barycentrisch coord,neemt niet)
gaat door,werkt 1x,(1x) door als bij ons fzta+1,1×1x voldoet coord geg Moebius lezen coord,1x( getal)mee(googelend coeff barycentr lijn coord(
andere optie,(wekt samen)
F Proces werkt
barycentr coord,driehoekscoord zonder 4.coord 3 onvoldoend (niet algebr,ruimtelijk als geg voldoende ( on(voldoende 5.3,niet algebr,
gaat door,neemt als cartesiche gehele alleen,merkt op (algebr)
bij ons gaat,tot ruimtekromme ,de logarithmische ln,op afstand,(als geg, (afst e) lezen (en) andere als geg (afst2e,te lezen,te nemen beide niet,
onze F gaat door,neemt niet Gauss logarithmische coord beide tot 3 niet
F ,Procesf neemt,leest 1o coord complexe,de andere F,als de analytische,merkt op 3 gehele negatieve,onvoldoende 2 zonder gehele 5,
gaat door ,leest zonder 6 tot 5 (on)geschikt als te nemen rekent wel terug,en op te merken te nemen zonder 4,3 voldoet ruimtelijk niet ,door tot als geg alscoeff (algebr)
gebr,gebr tot 5 in de N ,zonder 4(als diofantisch (gebr+1)>1 ,rekent complex 1×1x tot geg opmerkend 5,3(-)3,3,blijft als het bekende in theorie voldoende wel opmerkend,behalve
bij Moebius,barycentrisch mee,1x getal mee,de ander optie,
en wel mee opmeerken zonder barycentr coord,driehoekscoord 1x ongeschikt,ruimtelijk geschikt teraedisch wel geschikt,opmerken,
coeff barycentr lijn coord als gegeven te nemen,meenemen,
lezend doorlezend theoretisch tot geg simplex
ti,coeff v genormaliseerde coord an ee punt n-complex lezen nemen,wel nemen simplexmethode,als smplex algoritheme bekend
tot optimalisatie naggan,bij ons optimalisatie+1,1x na te gaan,in productie proces tenemen,nu als rekenend als doorekenend gaat voldoend 15 algorithme 1×5x gaat,
nu het doorgaat,voorgaande geg telezen,transformaties 3 ,1x tot de ruimtelijk z transformatie tekengeschikt gaat,
en wel opmerkend ,neemt computer zelf geschikt plaats tijd geschikt,en behandelen2 mee tot andere 3,binnen uitlaat,(uitlaat 2 halven 1hele),5 items coord geschikt,kromlijnige2,leiding terug tot filter,en Te item geschikt detectiepunt alsgeg v radiobron nemenengeg 10 xTe op afst 3×2 kromlijnige 2)
opmerkend 2x als behandelend 3,bepaalt 1x in computerekenproces te nemen,ontwerpgeg bepaalt 1x opervlak het halve v uitlaat te rekenen isokaedrisch 3punten te rekenen,niet zonder als andere oppervlak als het halve 2×3 punten coord geschikt 5 andere terug door te rekenen,
to check op details voldoende,voldoend techn,
nu het op te merken theoretisch hypothetisch’hypothteisch,continumhypothese gehele getallen nagaand te nemen,anders te nemen voldoende v tekens geschikte alleen invariant+1,1x als 1x hypothese,niet zonder Kuiperse geggeg,zeker bij ons het bewijs gaat,
en als ontwerp gaat,in productie optimale serieproductie te nemen,gaat het na geluidarme uitlaat in productie nemen,en wel meteen voor als verboden uitlaatgassen de componenten naar wet en regel voldoende elk tot zijn toegestane limiet te beperken,productieontwrp tot hier voldoende gegevens geschikte voldoende in correcte volgorde de juiste door te rekenen nemen,aannemend te nemen en gaat ‘na methodisch 3D als geschikt productiegegeven nagaand te nemen,anders zelf (beter)uitscchrijvend.

To check pse,are you with us,do you object?

{De beide criminogenen,zijn weer langs geweest,De bekende pathogene criminogenen zijn het,de beedigde gerechtsdeurwaarder en zijn beste vriend,de zorgverzekeraar,als zij tenminste in mijn ogen intussen niet al zelf helemaal zware jongens zijn geworden.En als je dan ook twintig jaar steelt denk je vanzelf toch ,er recht op te kunnen doen gelden je positie te mogen misbruiken….Het niet afgesloten pad van een particulier wordt na enige tijd openbare weg.Daar helpt toch ook geen lieve moedertje aan,Zo blijft het andersom gaan verkeert omdraaiend in hun hoofden al maar doordraaiend gaan.Het gaat haast nergens beter.Tot een parlement ontwaakt en niet langer wat aanmoddert,nu nog in een roes dansend in hun congreszaal,met veel gevoel overigens voor stijl,rhytme en toch wel elegant en vol leven…,en reeds prominent.Net op tijd en nog niet dood].

3005 2016
voorlopig voor onszelf een uitschrijving,
als een geggeg 1extra2 nagaan
na te gaan,voor geluid nagaan,
als voor een toon,lagere te nemen,
mee als extra geg
alleen practisch als geg
Lorentz,1x transformatie
en een kracht alleen als voor druk nagaan,(niet nemen),druk als verschil (p) in (1)/p niet,alleen druk functioneel geschikt als tekengeschikt lezen alleen complex mee,
en als correctie Lorentz(lorentz)voldoende (te)lezen
volumetrisch voldoende uitbreidend aantal decibel voldoende nemen lezen theorie tot Log-1
en 1x juist alleen nemen lezen,wel opmerken,als juist geg een getalgegeven,(een) complex (getal) geg op merken te nemen,(hierna duidelijk voor geluid ruimtelijk 10 als ruimtelijk 3 door te rekenen,1xtweerekenend het rekengegeven als optie te nemen,rekenen doorrekenen nemen)
en als getal 2 als het theoretisch gegeven,niet nemen,niet te lezen,bestaat niet 2complex2
alleen teken te lezen te nemen,niet nemend alleen opmerkend opties 2opties opmerkend te nemen,beide geschikt nemen,1x theoretisch beide samen tot de limiet,verwerkend
en uitlaatgassen elk,alle viijf volgens zijn wet,voorschrift en regels
en als samen Lorentzcontactie,Lorentz eenheid,
anders niet op te merken als nalatend opties2(opties opmerken op te merken,
geg als een getalLorentzgetal complex door te rekenen rekenend 1x eenheid anders anders ook wel als dezelfde 1xanders door,

(voor temperatuur alleen,nu het voor water tot 100,5×1x als 4×5x tot 110 extra tot 160 als tot 150 zonder 1x (T),2×1xals verschil T2/T1,1×1xTverschil 2x lezend,alleen rondom nemend te nemen,in waterdamp anders niet gaat),

en
als een getalgegeven als het gegevengegeven tekengeg in het complexe rekenen en 1x optie tweerekenen mee ,mee tekengeschikt mee,(niet simultaan rekenen)
1x element rekenelement+1 later wel de beschrijving tot LIM+1 in theorie,ook bij ons door in theorie,(door ons hiervoor behandeld),
hier schrijven, nu het hier duidelijk gaat
ruimtelijk2 relatief 1 gaat
nemen
Lorentzcontractie veranderend 2 lengte punt,1x als punten 2punten 1 complex nemend
hier beter schrijven LOG-1 niet LOG+1
gaat het anders elders uitschrijvend niet tot theorie LIM+1,(beide ,LOG+1,LIM+1 schrijvend)
wel duidelijk notaties 5,1x [Notatie+1] het apriori aposterio geldend bewijs voor het ontwerp van deze specifieke uitlaat voor verbrandingsmotoren als eenmalig geldend bewijs nemen,niet aannemen,nemen.
NOTE.
voor ons duidelijk hier
golfgetalcirkelgolfgetal in kwantumfysicca
hoekfrequentie detecteren,niet meten
T periode doormeten tot tkwad
f gewone freq (geschikt)0 tot 5Hz
1x zonder 4,niet meten,detecteren
als ref wikipedia (aanbevolen) te googelen onder ,,golfgetal”,door onder,, cirkelgolfgetal’ door, onder ,,hoekfrequentie”,.periode”,gewone snelheid.
NOTE
voor geluid energie niet een probleem,ook niet een rest niet
duidelijk lezend vereffenend te rekenen als vereffening
1x 5×3 als 150 zonder 3.2 als 150/1,5 tot 1oo analytisch ineens niet enig probl.
(en leest naar behoren 100 db voldoende tot 10 db,acceptabel vlg de verkeerswet).

3005 2016. 1×2x begrenzend 100km/h niet versnellend tot,alleen voor een range,120 km/h
anders niet volgens Gauss vermoeden log priem anders niet,
na te gaan tot bewijs,
hrer tot schema 8×8,niet de vorige optie , geluid en componen ten vervuilende tot hunlimiet,)gaat rekenend geg tot schema als hiervoor 2×1x als 1×1x rekenend als 8 ((en) 1x tweerekenend 1x 5componenten tot 3 neg,neg algebr gehele in schema rondom,
hier de ander optie, algebr 3andere yerschil,neg gehele, rondom,binnen schema ,de optie lezen ,de optie v temp en toereanlal nagaand als de andere (optie) niet de geg Lagrange,
hier anders tot schema 8×8 gaat anders,bijbehorende getallen gepaarde geschikt het bijbehorend geg Wiles cs lezend,17000x doorlezendrekenend doorrekenend,rekent 10 rekenend door tot schema als tot 1/2 door terug ,tot getallenparen) door tweerekenend doorrekend,rekent tot als +1/2,1x 5getallen (on)geschikt,1x geschikter andere 3 algebr 3 andere versch.neg gehele gehele,binnen, binnen schema,de andere optie,en leest 1x 1000x,Bij wiles lezen 240 tot 1/2 door,rekent tweerekenend door,1x andermaaj geschikt,geschikter,
1×1x tot +1/2,1x als geggeg simultaan5 tweerekenend tienrekenend rekent 2×1x als 1×1x rekent als 8 complex 1x 1o getallen,schema,rekent 2 simultaan 5 getallen 3 andere rondom,neg,algebr,gaat algebr+1
de ene optie tot de andere doorrekenend geschikt nagaand,
voldoende hiier na te gaan,
behalve als hiervoor voldoende tot db een range+1 duidelijk
hier range ,te rekenen zonder tijd problkwadr niet,1×1x een range,
het andere geg,hier,voor tijd t niet terrugkerend tot het volgende als Kwadr+1 niet,
uitsluitend alleen beperkend de snelheid 100 km’/h tot 120 k/h,gedurende 2min toestaan,nu het gaat zonder probl blijft de andere optie,*onder)vervuilende comp voldoende weg,temp geschiikt doorrekenend,als verschil 120 km -100Km tijd geschikt,geschikter heen in 2 min,terug,op 100,3min ,en 5getallen 3 de optie duidelijk schemageschikt,
wel opzoeken gegeven als toerental bekend,bekend geg verbrandings motoren,toerental (ca) 5000 rpm,als 300ooo toerenper uur,1×1x,lezen 1×1x 10exp optiie eenheid lezen,meelezen elemetelemet+1 optie op bron radiobron het geg 1×1o detecties geschikt als signaal tot computer door te rekene,terugrekenend sturend het proces geschikt 1×3 verwerkend componenten in hun hoeveeleid toegestaan tot beperkt,geschikt mee temp door te rekenen en geluid zonder overlast,beperkt,geshikt getalyheoretisch ontwerp 1hoofdrekening theoretisch,pracisch,technisch de juiste,de juiste.

getaltheoretisch alleen toelichtend wel

en wel nagaan (aan te vangen 2×1x als hier 1x 1x hierna) opstellen timesheet,hier lezen 1xals exp 5×32,gaat alleen terug lezend rekenend als 3×1o rekenendterugrekenend tot 130,1x rekenend 2×1x als geg in sch 8×8 schema opmerkend 10analytisch 5 ,1xals1x 135 tekengeg,hierna in schema 8×8 anders aanwijzend 115,1xals1x,wel duidelijk zal het zijn,eerste ref
2203 2007 lezend voldoende 1/2,(som v elke cirkel-som v elke 2×2 vierkant tot halfverschil 290 door doorlezend door anders als ineens door som v elke cirkel met 8 getallen,som v elke cirkel met 12 getallen als 12 geheel lezen als 20 (cirkelfrequentie) het geg functioneel 3 opmerkend 2mee geg som v elke diagonaal als hetzelfde geg som v elke kolom diagonaal som v elke kolom 2×1x door tot,in andere schema,(ref 2303 2007,,,Tw.C.Tub”),analytisch 1x(tekengesh)1x
tot geschikt,(tot de gelijkheid) als som van lezen 1×3 lezen ,(geschikt,volgorde geschik,anders niet hierna door 1x(115teken,hiernaals hiervoor,hier op te merken,rekeend te rekenen door te rekenen kwart slag gedraaide gebogen diagonalen beter en slag als een halve te rekenen,doorrekend geschikt als een hele,hier op te merken opmerkend,cirkelfrequentie 1x,(x) het gegeven practisch,technisch geschikt in timesheet duidelijk op te stellen,stel het zelf volledig op)

lezen
wel toelichtend,getaltheoretisch duidelijk,
en wel lezen logic scheme 1x vollediger door,
mekrt op,1x verschuivend geg,en ruimtelijk 3 als meetkundig omhullend bij ons in de complexe voorstelling ruimtelijk 3 coord ,elk isokaedrisch geschikt perspectief 1×1,projectief rekenend 2×1x alleen eenzijdig eenzijdg complex rekenend 2×1x alleen 1x tot 1punt geschikt als bij ons in de voorst teruglezen contractie lengte Lorentzgeggeg 1xals punt rekenpunt en 3ruimtelijk 2,1xals punt,1×1x qmkwadr anders1x q.m volledig,
en door te rekenen verschuivend geg zonder 2probl5 niet en rekent als 3 niet,alleen 15 algorithme 5geschiktzonder geg (4.3) ook als 4/3 niet en niet 1x niet 3,2als geg geheel niet,1x verschuift het geg bij ons getaltheoretisch te lezen,opmerken de bizondere t transformatie tekengeschikt 1x,(x) te rekenen doorrekenend als het geheel,dubbele uitlaat incl items gereed tot logic scheme laatste uitbreiding gereed,
en wel als geg golfgetal lezen alleen eenheid nemen,door(wikipedia0)tot frequentitie lezen,niet verder
door googelen wel
cirkelgolfgetal alleen kgeschikt exponentieel zonder 2pi
hoekfreq tot 3/2
verschuift 1x als punt (niet),
rekenend bij ons gaat het practisch,(uitgebreid axiomatisch opmerken,hiervoor bij ons),
getaltheoretisch het ontwerp niet alleen in voorstelling te nemen,beter door te rekenen nu het rekenend gaat tot reĆ«el eenmalig ontwerp gegeven ‘t bewijs gaat ,

wel toelichtend als getaltheoretische geg alleen
Fermat getallen alleen,
en leest intussen( tussentijds 2×1x hier)alleen perspectief in de voorstelling 1×1 het signaal, en als de omhullend in voorst nemend, radiosignaal1o alleen als eenzijdig geschikt eenmalig tot de halve bol de complexe tot practisch geg eenz.eenz, op afstand,het derde afstand geg,hier ook niet,niet andere geg al coord niet ander alleen isokedrsch coord 3 ,voldoende oppervl uitlaat wel x 3 op halve oppervl bekend nu 6coord cilinder coord 2×3 geschikter1x coord isokaedrische 3,en 1x anders als oppervlak als het halve eenzijdig binnen opervl uitlaat,voor geluid ander !/3 overlappend,anders als het halve oppervlak door te reken tetraedisch geschikt coord geg punt geschikt in ontwerp,geg 1x,niet algebr,tetraedische regelijng,gaat het functioneel,autonoom als f Klein als het gegeven, en binaire geg 5 vanzelf wel bekend 1x en 1x 1 1/2x door bij beide door( E. en B.Pacal de geg).,anders 1 tot het ontwerp ipunt,ontwerpend op oppervl eenz eenz quantmmech 1×1x1x drie punten ontwerpend bepalend nagaan,,bepaalt 1x (anders gegolfd binnenoppervlak 1/3) als halve oppervlak als cilindrissch2/3 buitenoppervlak gegolfd anders als ontwerp 1×1 doorrekenend te rekenen,complex vlak geg gereed 1×3 punten,oppervl doorrkennd 2,gereed,

wel theoretisch in het systeem nulsysteem Moebius geg alls geg,nulsysteem+1 geg,tekengeg nagaand functioneel faculteit als tekengeschikt,hier practjsch 2functionee1 als !(!),
1x lineaire geg,geg geschikt bij Fermaat rekenend,hierna wel,
leest tussentijds,leest 1x ,en leest 2×2 punten 4puntencooord niet,gaat ook niet na,
gaat (hier) Systeem na 1ander mee na 1 anders)mee,nagaand 1×3 systemen coord syst voldoende,tot 1/2 door te rekenen,mee voldoende voldoende 2 andere voldoende als tetraedisch goniometrish 1x een mee,1×3 systemen, tot hyperb(gegevens hoekgeg geschikt,(algebr,tetraedisch duidelijk (zonder) bolcoord 100 gaat 10 mee,alleen binnenmodel 17 te lezen,1punt als coord 2punten coord door 2 ruimtelijk 3 kromlijnige lezend elliptische 2,,1punt,niet eencoord. op afstand geschikt cirkelpunt,1x rekenpunt rekenen,rekent 3systemen 2 door,(cord syst Moebius,tetraeisch bij ons 1 extra punt(als octaerdisch geschik,computer ontwerp inzien), ruimtelijk 2 geschikt ruimtelijk 3,het Cartesius geschiktsysteem geschikt 1x 1x
geschikt om 5x punten als coord als getallen10,geschikt punten rekenend voldoende 3xpunten als punten 3x 4punten als 12 cirkelpunten voldoende 8 te rekenen,rekent 8 zelf 2×1x als complex terugrekenend 1×1x anders het geg (ref inzien) doorrekenend te rekenen zonder 10 punten hetgeg som van elke 2×2 vierkant,bij ons in techn ontwerp ,tot 1×1xgetalquotientproductanderx1 product getal,getallen geg 2,verkort door te rekenen zonder de overige geg, coord geschikte,1x getal mee,als geg te googelen niet rekenen,gaat niet eens door te rekenen,1×10 niet 1×2x niet,gaat bij ons,getallen alleen vectoren punten alleen,tekens geschikte 1×1,en rekent in rekenproces 1x andere deelptoces5 geschit 3 erug, door,ook wel ineens ,enloop rekenloop opmerkend andere 10 punten 1x geschikt mee,rekent als in een som 12 punten 8 gaat (1x zonder4) 4 punten8 mee 12, 3x alleen reknkundig 36 geg rekenkund 37ig,1x alleen Fermat getallen geschikt geschikt door te rekenenoperaties tot 6,beter

hierook niet,niet andere geg Isokaedrishe als coord niet andere,(de meetkundige omhullende voldoende beschrijvend gegeven,geg als vlak,complex vlak,1×3 punten gegeven,niet 1punt vast niet gegeven,oppervlak uitlaat cilindrisch het halve 6punten 3 geg als het halve uitlaatopervl beschrijvend voldoende voldoende als het gehele gehele door te rekenen te ontwerpen zonder 2 gehele binaire5 te rekenen,1x gegolf+1,het andere oppervl als voldoende 1/3 , verloopt 3 anders gegolfdgegolfd,als verval ineens lezen,samen verloop verval ineen het bekende geg,blijft zelf als bekend alleen exponent 5.3 (-)3.2 het gegeven,en reken de catalystgeg ,zie vorige uitbreiding,nu anders, de uitbreiding hier verder,de catalystgegevens ,reken de geg zelf opnieuw door,nu het ons voldoende tot hier geluidgeschikt,temp geschikt ontwerpend voldoende wel gaat.,
vatten wij wel ten overvloede samen als beter na te gaan,(to google),
ooord geg
vezamelend de juiste onjuistei als de gescjhikste ongechikten eenmalig te nemen,wegnemend,1x 37 wegnemen,niet pauligeg niet puls geg 36+1 wegnemen geg als gegmee 136 wegnemen tot geg 137,1als geg niet 17 door zonder tot 120,1x terug,niet anders regelgetal+1,2xals 1×1x getalgetal aanwijzend 1×3 aftellend 1×2x,andersom alleen te nemen ,weg te nemen als getal niet gegven tot 1×1x 117 getalregelgetal,regelend 2×2 als waarden geschiktgetalwaarde 2×2,geschikt 1×3 getal alleen 117 regelgetal geschikt
coord geg mee tot andere (zelf googelen,opmerken,)geschikt geg weg te nemen,andere getallen coordinaten geg wenemend anders wegnemend tot anders geschikt
cartesisch barycentrische ,cartesische/ coord,barycentrisch/coeff barycentriscch lijncoord/barycentrisch coord,driehoekscoord/
lijncoord geodetisch 1×2 punten 1 goniometr geshikt compl 1punt algebr,(hoekgeg sin2 h (en )vlakcoord voldond 2×3 punten,1x geschikt hyperbH, bij Nemaann voor gehele getallen verschil
verschil,negatief 2 zonder Cayley,1 x tot Hamilton geg 4quaternionen3 door,bij ons analytish ,punten geg als geg (lezen) getallen 3 (vector0en2 ,alleen verschil lezen te lezen,graaf het geg,wel leend,2xwel lezen
carteische coord,barycentrische/coeff barycentr,tot 1x anders systeem bij Moebius doorlezen nulssteem,bij ons gaat het (ander),nulysttem,1×1x te nemen wegnemen 3binaire (coeff ongeschikt) 5x en mee ongeschikt ongeschikt 2 mee,(lezenoeff biaire en gebr lezen,gaat zonder 2probl model rekenmodel door 15 coeff zonderquaternionen 4×3( en)12 getallen rondom in eencirkel gaat 8 vanzelf mee ,hier bij ons verkort door 5coeff3 algebr( complex in de andere voorstelling,kladfig Atje.dd2805 ons geg opmerken) geschikt (en) aan te nemen,nemen wij aan behalve als de kegelkwadr+1 het geg om punten geschikt 15 algorithme door te rekenen,mee 1×2 mee als extrageg nu rekengeg te rekenen meereken simplex algorithme +1(andere), stellen wij ons voor in het rekenen,volledig voldoende voldoende tot de laatste geg,entheoretisch Cantorgeg niet1xniet,Schroedergetal 1×1x vldoende(on)voldoende,alleen geschikt,wel tekengeschikt 3transformaties 2,1x(x) de transformatie,de genoemde de t transormatie de laatste tekengeschikt de geschikte te rekenen,1x,(x) te rekenen,theoretisch niet anders tot volledig bewijs.
simplex
ti,coeff v
……..
nu ‘t gaat cirkelfrequentie frequentie,(bij ons gaat het gegeven),getal het gegeven frequentiegetal gaat ‘t gegeven,(rekenend op de uitbreiding, op het axiomatisch geg bij ons rekenend in het rekenen geschikt,uitgebreid rekenend doorrekenend te rekenen te rekenen)
genormaliseerde coord van een punt n-simplex
ref simplexmethode,of ook wel genaamd de gezochte
SIMPLEXALGORITHME,
en aanvullend geggeg als puntcoord 2 punten als complexe 2 niet anders eenmalig,niet complex rekenen,ongeschikt,gaat hier niet,niet andesr gaat wel fysisch extra geg opmerken beide,(bij Maxwell), anders eenmalig 1x,1x beide,elk 1x de kegelkwar+1,1×5x algorithme 15,kwadr geschikt Gauss regel volgend,( regel kwadr.(congr),1xals5x 225 terug,door zonder 100 ledig halfledig 1x,1x
rekenend duidelik 225 (en)125,5x,jminder halfledig ledig rekent als functie 4deelf3 rekenfunctie als 100 gewoon door als tot 104 door tot voor tekens tot geg (-) (-)( -)(-) als tot -,- de andere optie als terug op te merken. Procesf 1o analytisch gegeven
305 2016/31o5 2016,1x
wel tot Fermat rekenkundig Fermatgetalleen na te gaan,
in studie opnieuw samenvatten pag 3 klad 3105 2016 terug tot pag 1, wel1 torental anders,(eruit) anders niet 1x niet beter samenhang 1x beter,gaan wij n studie na,en wel (vandaag a),perspectief lezen 1×1 anderso mlezend op afstand geg,lengte als afstand 10x het geg punt nemend,practisch,Lorentz het geg contractie opmeken ) punt geg 2complex 1 punt 1 punt het andere geg,afst lengte 5,1x beter nagaand uitschrijvend al
2×3punten cilindrischNeumanngeg
3005 2016/3105 2016,1×1x als coord telezen tot( Hilbertse) geg 6geg getlgegevens 5 beter door
al rekenend punten doorrekenend
gaat 1 geg mee cirkelpunten 8 meeals mee in 12 tot 20 mee meerekenend als tot 3 mee,,(onnodige gegevens als coord tot getallen als geg niet verder nagaan,verkort rekene,doorrekenen),
1xals 3 gaat
1x isokaedrche (net)
1×2 ander voor componente
2×2 (on)geschikt geschikt 2×2
als geg 5 vereffenend,,
en gaat als Hilbertse 5 andere 2opties,T,temp,en T,toerental anders te specificeren,nu het nog gaat,optie vrij,ander algorithme,niet alleen 15 algorithme,mee alshulp rekengeg mee om,ensnelheden5 ,3x voldoende als voldoende rondom tot 2/3,voldoet andere rekenhulpgeg voldoet 3rekensnelheden optimaal elk voldoende voldoet 1x,wel 3 doorekennd 2 door,de andere optie,1x elk als optie vrij,1x de anderer blijf (optie)

wel toelatend als getaltheoretisch rekengeg alleen,(en duidelijk 1x mee als verkort,pythagoreische driehoeken als geschikt verkort alleen driehoeken schuine zijde geschikt rechth.zijde de vg geschikte meenemen,duidelijk verkort tot getallen eersten alleen priemgeschikt tekengeschikt 10 priemgeschikt tekengeschikt tot F5 alleen doorgaand gehele 5 mee,meef actorials functioneel2 mee ,3x(vermenigvuldigend)als product2(te delen) tot als quotient, als in verschil het derde geg meemee als het verkorte geg verkort.,Opm het andere geg noemt men simplexalgoritme),
en,
en alle gtalgegevens ook schematisch 2×1x getalmatig,ook rijen als halve,kolommen als halve,1 halve(n) doorrekenen tot diagonaal,door rijen,kolommen(in het ander schema doorlezend)ot +1/2,gebogen diagonaal lezend reknend als Perelmans het geg bij ons int heorie,(teruglezen) getalmatig x1x terug door,hier extrageg practisch mee 1×1x,(x),en hieronder ook practisch nalatend punt het gegals nalatend punt,nu rekenpunt hieronder duidelijk te nemen,hier Fermatgegevens door
veelhoeksgetallen 5,punten hoekpunten,analytisch projectief over de halve uitlaatoppervl.cilindrisch als geg pythagoreische driehoeken 3 (en) over andere halve uitlaat omplex inde vooerstelling hlave boloppervlak punten hoekpunten boldriehoekenprojectief 1punt 2 veranderend als mp,en te lexezen 2cirkels omtrekken halven eenzijdig voldoende de een binnen de sndere (bgl lezen,cirkels zonder mp) als driehoken boldriehoeke punten6,1x als tot 7 bewegt als punt door,en als coord (on)geschikt bolcoord beter 4punten1 ( indraaeind 1punt(driehoek) puntcoord,analytisch 1,5x
en als tot3 gegolfd projectief2 anders gegolf 1punt isokaedrisch veranderend,veranderlijk 10items 3 Tegeschikt,theoretisch door te rekenen 2 geg als f weierstrass gegevens functionee functionel voldoende tot 1/2 rekenend voldoende voldoet alleen voldoet nu,pratisch te rekenen te rekenen,
en tot anderecirkel en omtrek+1,2x een omtrek voldoende eenz(eenz) ,binnen elkaar lezen als 1×1x gaat alleen nagelaten geg opgemerkt als elliptisch een punt,als een Riemanns geg lezen,hievoor ongechikt,ier,practisch,nu wel geschikt,nu 1x als elliptisch2 comple 1,1x als cirklpun t rekenpunt
veranderlijk Cayley geg veranderend isokaedrisch geschikt en ontwerp gegeven ruimtelik wanddikteuitlat, hie,r doorrekenend egeven dimensierekenen geschikt duidelijk nemen,,
den ook boven beter rekenend naagaan,rijen,kolomen,elk 2 halven,nagaand 2geg ,(in andere schema door)1diagonaalgebogen,terug in vorige ,1diagonaal,
leest halven tot geschikt als 6×115 (zonderzonder 7) 8 rekenend 7×8 rekenend doorrekenend gaat alleen practisch Lorentzpunt contractie geg(on)voldoende geg voldoende voldoende als nalatend als Riemanngeg als elliptisch punt rekenpunt 1x geschilkt,gaat Cayley’s te nemen ,punt cirkelpunt rekenpunt alleen practish rekend ge te nemen doorrekenend,
duidelijk tot uitbreiding op getal Malba Tahangetal,6 cijferig,nu 10 cijfferig 141 (57),nu 141518(275) nu beter 1415181257 enschematisch bekend,ook wel in het geheel analytischs chema’s 17 stuks,1x 17x als 10x 100 gegevens 1000 (geschikt) als gehelen,getallen 100 gehele getallen ,geschikte input geschikt,1x analytisch 10 als geschikt elk 10cijferig,input geschikt,voldoet als gegeven,
en,en alle gegevens,en behalve
veelhoeken projectief rechthoekige driehoeken op cilindrishe oppervlak projectief hoekpunten 10 driehoeks hoekpunten als voorheen te nemen,ref C,Reid pag 76 lezen,doorlezen nu,zelfde ref pag 70 meelezen tot 117lezen,duidelijk alleen toerental,1×2xtoerentallen2 toerentallen bekende,(trillingsgetal) als kwadr+1,1x,(1x )zonderprobl programmatisch door te rekenen,rekenproces ontwerpend doorrekenen,
01 06 2016,
en behalve +1,alle factorials ,als ongschikt deelfactoren producten,behalve behalve de eerste tot 257,F3(en) anders eersten ,tot F5 eersten in geheel,verder 3selectief2 in scalarveld te rekenen,discreet rekenend tot 20 geheel als eersten,nu het gaat,{en tekegeg te halen 2 lineaire transformatie,Fouriertr.f , Laplace tr.f. (en) z tr.f. tekengeg tekengeg voldoend in het scalarveld discreet het rekenen te rekenen,(4.3) na te gaan,verder in studie als probl te stellen een affiene groep als groep+1 voldoende als oplossing tot 1/2 stellend…uitstellend,later wel verder }
en Fermatgetallen F5 tot F32 niet priem,F5xF32 als ot F37 niet priem,F27 niet priem
F37/F27 als 1x 10 exp 10,
{en voor designer geg opmerken,toerental verbrandings motor 36000 rph,te weinig ge,zoekt zelf verder,niet zonder efuncties geg 1o,neemt temp t 5verschilen mee,voldoende geg,ontwerpt zelf wel en sluit 2probl trillings tijden 3,1x geschikt zonder probl,nu het gaat 1×2x bgrensd bij 100km/h tot120 km versnellendin 2 mindoor terug,door tot de kruissneheid ,100 km/h,beschikbaar 3 min tijdlengt,laat na als ander 2 andersom tot optie 3selectief 2,}
discreet verder door te rekenen 1×3
#gaat F1xF2 /F4/5,nog 1×2
#gaat FxFyFz /(Fx-Fy)(Fx-Fz),nog 1×1 gaat ook andersom
#(Fx-Fy)(Fy-Fz)(Fz_Fx)/FxFyFz gaat andersom niet zonder 1x anders (F4-F0),overige eersten wel duidelijk alleen verder in N( f2-F3) als F3/F2,wel opmerkend grotere P in de verschillen als eerste term nemen,alle verschillen positief nemen,(Aanw: onder Fermat getallen wikipedia googelen)
samenvattend tot hier voor ontwerp gereed componenten behouden,(voldoende hoeveelheid niet naar milieu), T operating temp gereed,toerentalN gereed samen 1×3 gereed,wel opmerken,behalve element rekenelement 1,element geschikt als een vlg+1 alleen geschikt nemend,en anders 1x nemend,temperaturen als lengten tussen punten als(e)punten als eenheid(gr C)neemt 1x andere eenheid te nemen,in onze voorstelling de andere,(niet de voorst de bekende,de kegel kwadrde analytisch ,bedoelen we hier niet,bedoelen we hier,klad A4tje 2805 2016,te nemen eenheid andere eenheid gr bgl nemend,gaat algebraisch, en merk mee op dualiteit ,op te merken hiervoor geschikt temg,zelfde geg gr F,gr C,Blijft bglgeg Poincare theoretisch,gaat pracisch bgl2,beiden electr geg,deelbgl P….,1xelectr uitdrukkend 1 in andere eenheid,
hiermee duidelijk,(on)nodig simplexalgorithme niet verder nodig,niet verder nagaan,behalve 1x teken,teken Notatie,1x nemen en rekeningen5 rekeningen notaties door te rekenen theoretisch voldoende voldoet ‘t rekenontwerp practisch theoretisch voldoet ‘t 3transformaties,de linairr tot de bizonder t transformatie de ruimtelijk bizondere, tekengeschikt1x,(x) als getaltheoretich voldoet ‘t Schroeder getal lx,(x),samen voldoet ‘t,practisch,theortish,nu het alleen rekenend gaat,practisch hier bij Lorentz bij ons het geg op te merken ,gaat ‘t samen alleen 1x,1x teken geschikt doordoor te rekenen 5 rekeningen door te rekenen ontwerpendrekenend,gereed rekenontwerpr geschikt,
HOLD
VOID tot hierAMENDMEnT boven F3 het Mersennegetal 257 het Fermatgetal
MODIFICATION F4 door Eulerrekenend tot het bewijs rekenen wij tot 1/2 als tot 6400 rekenend 100,leest beter beter 80Hg niet,1×1 als 2×1x andere3 andere 6 metalen geschikte detectie (Te) 3 dezelfde,installene elk in thermokppels 2 ,installerend,werkt,1x.
(opm tot hier zonder Bhargava geg komen ook ander geg Lagrange geg niet mee,geheel zonder 4,3,wel mee,zie hieronder gelijkmatig 1x,1x,1xextra mee,keert 1x terug als geheel niet als voor een loop geschikt,keert 1×1x rekenend terug keert in een rekenloop terug
theoretisch nagaan,zoek zelf metalen geschikte 10,bij voorkeur zonder Hg niet nemen,practisch ongeschikt,fungeert zelf wel als ons aanwijzend gegeven,
en theretisch geggeg gelijkmatig 1×1x,nodig 3x,hier nagaan, anders niet in een loop niet,een rekenloop niet,tot F0 alleen 2functioneel (!)!als 1functionee als 1(!),
anders niet anders een loop,niet om te rekenen,het ontwerp theoretisch practisch door lezen te lezen,ontwerpend
F5 (zonder)4 cijfers,1x keert voldoende F4 terug (aanw:verlaten we hier 1oo geg in Bhargava te lezen,1x werkt temp verschil verschilT als geg te groot,thermokoppel in F2,1x in,,dewachtrij”),rekenen wij tot een loop geschikt tot !/2,door(onvoldoende,niet een rekenloop) tot 1geg thermokoppel,gelijkmatig 1xals andere geg ,(2 temp T elk als verschikT,thermokoppel opmerken) mee rekent tijdig geschikt 2items4 Te) als thermokoppel,theoretisch gaat het practisch,ongescikt gaat F32 niet priem,F27 niet priem,beter gaat factorials 5,(F27),factorials 3( F32) lezend gaat beter,doorlezend gaat beter
(F27)/(F32) zonder (F37)/(F27),10x doorlezend gaat beter een loop als eenrekenloop te rekenen
(F27)/(F32)/(F27)/F37-100xlezen (als doorlezen tot 110,1x zonderF3 x Ff10),wel duidelijk gepaarden bij Wiles cs lezen,110 lezen,opmerken theoretisch fytsisch in Per,Syst,blijft theoresch,wijst allen aan ,leest 10x theoretisch aan,nu het gaat 1x zonder probl F2 en als eerste F5 niet verder 1x niet ,zoekt niet verder priem niet,wijst 2×1x aan het rekenen 10rekenend aan,verder niet tot interlock niet hier niet 4,3 het geg anders niet gegeven tot 1×1 geschikt signaal,(leest het gegeven 2x als geschikt 1×1x aantallen exponentiele geg andere schaal geschikt,geschikt,voor geg temp geg alleen aantallen getalmatig geschikt door input 10 cijferig getal, getalmaig gechikt( te) verwerken(d),werkt zelf 1X signaal, tocheck to check op foutloos verbeterd nagaan,en wel vooraf volgend detailed design doornemen

0206 2016.
detailed design
3selectie2,gaat temp T regelend na,detectief als op kleur nagaand,3x, (zie voor theorie, als ref.koolstofijzer- diagram ),leest als geg als tempgeg verschilltempgeg als afgeleide kleurgeg en gaat na
1x tot Curie temp 770gr C (zonder ferromagnetisme)
alleen electr door, tot vlg eenheid+1 door tot verschilT,2×1x als 1×1x(en) nodig selectie 1x tot 10 op kleur,geschikt samenstellend materialen detectie punten zoeken,als voorbeeld het ijzer koolstof diagram doorzoeken,(eventueel beter ander metaal mee op kleur geschikter detectie punt,(en behalve als volledig ongeschikt,cementiet niet geschikt,niet nemen),wel detectiepunten 10 aanbrengen en zelfde metaal,geeft per.SYst zelf aan, 1×3 Hg nemen in thermokoppels nemen,3 installeren,en nog 1x aan te tonen, hieronder duidelijk,behalve Per.syst,tabellen doorrekenend rekenend aan tonend 1×1x Hg gesch.,en hier op te merken,en duidelijk 3selectie (andere) 2,werkt beide,toerental en vervuilers rekenend 1x alleen electrisch electrisch als kwadr te nemen,magn chip het geg v tekens toerenntallen lezen,nemen,neemt design vervuilers 5 componenten ,behalve rekenend als vanzelf,leest,behalve 3xontwerp catalyst gaas binnen uitlaat 1×3 aanbrengend,(zie vorige extensie) gaat als 1ontwerp mee,hier uitbreiding,1×1x voor/na carburateur fractie retrograad nemen,voor diesels gaat het ook wel anders lucht,anders tot geschikt nemen,lezen geg drukgradient lezen, tot gradient+1 afnemendafnemend tot voldoende afnemend te lezen (nog) te vereffenen rekenen te rekenen,.kortom,
en operaties 5 terug door in computerreknproces 2 tot(ander)3 door,1x door,..operatief”(als operationeel en zo) nodig als ,,distinctief”alleen getaltheoretisch tot laatste geg te lezen,lezend,
te rekenen duidelijk alleen inputgeschikt als geg 1x 10 cijferig getal,alleen detecties bepalend3 en, nu duidelijk ,meetpunten 10 detectiepunten Te,elk met een bliivend hetzelfde metaal
en voor temperaturen de schalen geschikter tot ook wel nagaan te nemen,hierna geg tot andere eenheid geschikt lezen conversietabellengeschikt lezen
als volgende de conversietabel te rekenen alleen als tot geg door de coeff als de geschikte lezend verzamelend tot als input geschikt nagaand
temperaturen input geschikt alleen tabelgeg tot 20 te lezen zonder zonder 4 ander +# niet en zonder coeff 2
[conversietabel onder,,temperatuurschaal"wikipedia doorgoogelen]
# als coeff een som niet coeff niet,niet nemen 4x niet
eerste tenminste 4ongeschikte,door naar tweede tabel door alleen coeff diofantische>1 lezen
80/33,32/21.9/5.20/7 15/8,50/11.40/21,5/4 100/33(bizonder)
en voor programmeur 4geschikte3 in verschil,1x als geheel mee,
terug de vorige tabel,
nu wel lngeg als tot 3,gaat 2 in verschil
1x doorrekenend tot 10 als voldoende voldoet als tot 3
veel beter alleen in de tweede tabel
behalve 100/33 gschikt 1x 3 in een som2
…+…+…20/7x 21/32x 9/5×5/4
alleen als input
getalgeg 20/32×9/5,1x oldoende tot getal,(quotient product+1)
alleen product A.B.C getal
1x input geschikt.
Note
F2 als veelhoeksgetal functioneel 10,anders niet als derde geg zonder vierde omhullend meetkundiig als gehele complex 1 ((niet),1x niet als 1×1x om halvecilindrisch uitlaat deeloppervl,tot 3 complex2 (zonder) de andere als deelunctie,gaat 1(x)10 tijdgeschikt zonder probl door als in eigen rotatie 1x voldoende2 als !/2,1x (on)geschikt omhullend over 3punten2,(leest 1geheel 2×1x,1x als 2×1xgeheel, injectie terugleidend fractie uitlaatcomp tot punt filter 1×1x (niet) gedeeltelijk onderbrekend injectiepunt voor carburateu,##

,beter1×2x een klep,gasklep en choke,1×1x beter samen,gelijkmatig +1 om 4punten 3xgelijkatig,1xals geijkjtijdig,geschikt om en om te regelen,electronish te ontwerpen 5.3 terug tot 3,2 terug,de ander2 meest vervuilende comp blijven voldoende achter,(aan catalyst voldoende gebonden),gaat ,,chokend”‘ electronisch beide items,(carb en nrv)te ontwerpen te ontwerpen samen met geg toerental electr te regelen,gasklep bij meer toeren iets vlakker,iets tijdvertragend nrv in operatie geschikt,wel duidelijk,

##en gaat in deellengte tijdlengte als halve geschikt gewoon (rekenend))door,tript in vlg de kegel analytisch het punt tijdgeschikt gewoon rekenend te rekenen,het andere geg 2×1x bij carburateur lezen,leest tetraedisch regelend gedurig1x,(1x) als rekenfunctie 1o complex complex rekenend 1x,gaat regelf functioneel 3 gaat 100 rekenf 3 functioneel2,(F0 lezen)leest 1×1x hetze]fde teken faculteit complex tot ,en gaat”t !X geschikt alleen technisch geschikt gaat’t,(en merk het op met het als complexe gegeven als Hg het geg in het Per.Syst.wel lezen alleen duidelijk opmerk,en de tabellarische tabel gegevens vor temperaturen temp doorlezend,wijzen uit telezen),niet anders duiidelijk tot eenmalig ontwerp te ontwerpen,1o items punten detectie punten Te. geschikt,ooord 6complexe 4andere 3,en1×3 teraedische,en, opmerkend2 niet voor temp,regelend, geschikt geschiktegeschikt ,geschikt 1x tot 4 andere 3 coord cilindrische,1×1x 1 zelfde zonder2opmerkend 1als vierde cilindrischetetraedische,en gaat als isokaedrisch 1x als coord zonder( zonder )3opmerken2,1x geschikt 2 andere isokaedrische erbuiteni als punten binnen het vlak het complexe vlak als veranderlijk meetkundige omhullende,veranderend 1x deelvlak 1punt geschikt,en veranderend over een hoek ruimtelijk als ruimtehoek bij ons bekend ,1punt vlakcoord veranderend puntcoord geschik1x als isok coord als het andere geschikt in zijn deelvlak+1,complex 2 veranderen1 tot coord punt,1x(optie) isok coord ,
in theorie veranderende 2 opmerken2,merkt (opties)op,mee als getalgeg S als 10 complex S,niet als v Gauss als bij ons hiervoor voor S als !0 S,ook niet mee 2x niet1x (zonder) S/2,(affien,door doorlezend ons geg S coord eenmalig punt1×1x lezen 1×3 complex doorlezend ,coord als geg bij Gauss niet 4.3 het net,voorcoord niet,niet, nagaand alleen moebius geg hier juist bij ons hier systeem nulsysteem vlakel element element +1 opmerken door te rekenen doordoor tot zonder binaire geg (geschikte)1x door#,
bij ons anders eenmalg punt bij ons 1×1 puntt bekend hier bekend te rekenen 2punten isokaedrische coord 1x bekende tot 2 andere bekend,elk in zijn ander deelvlak,1(optie) andere 3 geschikt1punt als coord,bekend,vooraf berekenbaar in zijn vlak cilindrisch oppervlak projectief 1x als punt isok in zijn deelvlak bekend ,door te rekenen,punt coord bij ons lezen,opmerken)anders niet duidelijk duidelijk tot ontwerp als eenmalig ontwerp ontwerp duidelijk te ontwerpen,ontwerpen..
functioneel punt inj.p, na carburteur,rekenend gedurig 1x,1x
hier aanwijzen in P.S. 1×3,te lezen,aanbrengen in koppel ,{chek hier zelf ,lees svp Per. Syst zelf anders beter nagaand door} ,Ni,..Chr…Ti…Va1x geschikt anders gaan geschikte aan
te wijzen als dezelfde 3,4 in koppel,gaat1x tot 5 geschikt mee ..Cu mee als erbuiten 1×3 andere (zonder) Fe 26(Fe)zonder 56, gaat 1x mee (zonder29,30)Cu Zn( 63+64),werkt 1xals metaalgeschikte,binaire geschikt 100 geg 5×20 tot complex wel tekengeschikt 1o cyclisch alleen complex tekengeschikt 1×1x tot de andere geschikt 5,geeft1×1x alternerend geschikt anders 1×1x als optie(en optie)en1×1x1x anders Optie(en binnen (1×1x1)optie) leest niet alleen toerental en temperaturen geschikt,leest geschikt vanzelf te verwerken (on)geschikte component 5 te verwerken,werkt 1x,(10cijferig getal werkt),kaart inputgegeven, (in voorstelling als gebruikelijk bij computer het geg in voorst te nemen lezen,{en andere kaart andere automobiel zelfde programma anders te nemen werkt anders als in eenzelfde boordcomputer) , en als 1item electrisch werkt geschikt als electronisch verdeelstuk op geschikte afst2afst gegeven, afst 1×1 geschikt,tot carburateur injectiepunten 2×1x tot filter terugleidend punt 1×1 te installeren,installeren),
en gaat,item ontwerpen,item piezoelecric op tempertuur,electrsich voldoonde versterkend,versterkt drukkristal 1×1x geschikt,anders 1x,werkt als ontvanger zender 1X als bron radiobron,te ontwerpen,te installeren,mee extra geg extra item geg op te merken,nabij inlaat luchtfilter opmerken te installeren,item nrt ,werkt ,en neemt in theorie geg getalregeling het geschiktegeg,1x alleen op druk,eenziijdig geg verschildruk het item valve non return valve geschikt te installeren , en per computer rekenend te ontwerpen door te rekenen ,wel electronisch te bekrachtigen 1×2x,
(en bouwt wel voor spanning op,alleen als voor metalen spanning opbowend nagaand,(P.S.),niet als voor temp 10 elementen metalen niet 3geschikt 2 binnen de andere,nu wel lezen P.S,1xNi,Chr,Ti, 1×1x geschikt als ertussen,Fe,Vageschikt ertussen door tot voldoende erbuiten duidelijk Zn,Cu,(merk op Cu hier niet zelf anders potentiaal inductief binnen computer geg cappotentiaal het geggeg,hier niet ,1x niet,het andere ook niet)
elecrisch inductief 1×2xals het andere item,nrv,e per computerrekenend te ontwerpen door te rekenen, geggeg oppervlakken functioneel anders (als onder een hoek,1x) 2oppervlakken gegolfd,anders onder een hoek,gaat dimensierekenend het rekengegeven nemen,eenzijdig(eenzijdig),binnenzijde cilindrisch deeloppervl uitlaat lezend,projectief 1×2x geg als 1x buitenoppervlak,1×1x projectief,in theorie rekenen,rekenend op 2cirlkels oppervlakkengegeven, als in plat vlak plat, verschil oppervlak lezen te rekenen zonder 1middelpunt 2×1x niet anders1×1x dimensieierekenend zonder(zonder) d4 (en)d3 , alleen d1d2 andersom d2d1d1 ,beide oppervlakken gegolfde 2×1x als een punt 4(punten),niet een punt 3 als een punt,1xwel geschikt als punt geschikt radiobron geschikt,Temperatuur geschikt,1×1x 1(punt), 2xals 1×1 geschikt,geschikt voor toerentallen 5 tot 2,(en) voor componenten 5 tot 2 als tot 3,blijft andersom (optie)gegeven,leest 1x input geg, 10cijferig getal 1x anders als getal 1x anders door,
blijft optie 10cijfrig getal leet 1x anders als getal 1×1x anders door,optie in ontwerp niet een probleem,leest nabij carburateur bij voorkeur voor luchtinjectie,1punt practisch 1xals punt beter geschikt 1x(1x) injectie teruggevoerde fractie te ontwerpen,te installeren,installeren,
nu het gaat als (zonder)luidspreker als microfoon zenderontvanger als andersom als getal 1×3x tot (getal) als tot 1×2 gaat,blijft tot als getal hetzelfde getal,
duidelijk kristallen 2kristallen 1gechikt aan te brengen te installeren,installeren.

[Aanwijzing,techn duidelijk,weergave verkort
microfoon,signaalgrootte/millivolt ,1x eenheid +1,,,rondzingen"nagaand
als geluidsdruk
1x tot p als tot p+1 als tot de gelijkheid+1 nagaan
lezend (ptotaal-p statisch) lezen ptot/pstat
en in SI op afstand geschikt tempverschil muPa lezen,
toerental veranderend als ..choked" de klep het gegeven apriori te lezen verschil extradrukverschil te lezen 2x1x te lezen 1x1x lezen
lezend chokend,(teruggevoerd componenten componenten 2x1x hier 1x1x toevoegen),
(en)
als onder druk piezoelectrisch kristal het gegeven als extra gegeven apriori door door te rekenen in theorie door,theoretisch
p rms+1 tot de gelijkheid
lezen doorlezen wegnemen
en pkwadraat als p+1 lezen te rekenen 1x voldoende begrensd
0 tot T de integraal lezen voldoende tot 1/2 te rekenen 1/T als (T-1)
wortel 2x1x niet anders 1x1 alleen andersom 1x1 andersom
doorlezend andere eenheid eenheid +1,
T Toerental te rekenen,alleen toerental verschil te rekenen.
Tot hier verkort,de gegevens vanzelf duidelijk door,terug,(wikipedia geschikt) googelend onder ,,microfoon'/,,geluidsdruk''doorgoogelen]

0406 201 extensie.
wel extensie anders bij ons binnen de astronomie bllivend 19 jaar als Metongegeven maan bewegend na 2102 terug in dezelfde positie bewegend bljivend anders maanbaan lezend tot op grootste afstand elliptisch ruimer,en gaat na 2bewegingen 3,tot 2121,terug als in dezelfde positie als Metonpositie
heen 1x als op grootste afstand per jaar per 2maanden 1xgeg(geg) in 10 j te lezen,1x cyclisch complex teken geschikt opmerkend, alleen,1x als geg als punt,(NIET punt),,gaat,te lezen aarde en maan als bewegend samen bewegend,door ,als na 2×6 jaren 1xals 7,doorgaand 1x als5x ruimere baan maan om aarde te lezen,toestand,positie,vanaf 2102 tot 2122 als (punt) lezen,door tot 2130,(punt) als (tot) 2141 ,punt,1x lezen,extensie opmerken,blijft als Metongegeven,wel langs andere, iets ruimere baan om aarde tot na 10.j.iets meer nabij als heden ten dage,en weer toenemend, verruimend tot 2141.punt, Meton geschikt,lezen te rekenen ,
en blijft niet hetzelfde invloed maan op klimaat aarde,wel opnieuw door te rekenen,
zal het gaan in onze sterrekunde studies bevestigend lezen ,geg als Prox Centauri 4 begeleidsterren3,geg als poolster,veranderend in 2037 als gegeven 2 begeleidsterren1 blijft1 als de andere1mee met huidige poolster,opmerken hier bevestigend rekenen geg te rekenen hier, optie vrij getalmatig 1×1x in de natuur 1×1x1x,duidelijk de geschikte nodige gegevens voldoende bekend ,(de maan staat gemiddeld op grotere afstand en cyclisch elke 10 j op iets geringer afstand),
Opm.wel,en blijft niet hetzelfde,het effect van onze maan op onze aarde,v klimaat anders,wel voldoende specifiek door te rekenen,doorrekenen.

0506 2016,
en,
in verkorte weergave volgend het 10cijferig getalgegeven als bij de maan, in een toestand geshikt en de 2volgenden1 ,(van mars de toestand geschikt een zijner manen) ,het gegeven als tot de volg4.3 lezend ,(aarde,maan,maan,mars)
als teruglezend,getaltheoretisch doorrekenen
diagonalen (punten)punten o als omhullend 3.2
lezend,(frequentie+1 terug) door,en niet zonder bekende geg geg P.Alkema,J.Hoekstra,W.Schilte door,leest ,leest1x door tot als gegcirkelfreq)onvoldoende (zonder4) voldoet freq kwadr +1 beter exponentieel,practish geg,1x extra,te rekenen
(Schroeder+1),getaltheoretisch Schoeder,1x,1x,1x,
rekent behalve rekent rekenprogramma 3geggeg.1extra tot 4 mee
behalve 3complex 4,
en beter analytisch 1×1 complex2 niet alleen
rekent 2 binair 3, geschikt,1x,bij alle 10 planeten,objecten3 het gegeven,(10cijferige lezen),binair+1geg 1x,in verkorte rekenweg,1x erlangs verkort rekenend weergevend,(gaat vlugger dan je denkt).

De waarnemer Kepler-ruimtesatelliet/een andere planeet als Aarde.

12 mei 2016

1284 geschikte waarnemingen,exo-planeten,voldoen ons in studie,voorlopig,om nulhypothese te verwerpen,in ons stelsel,melkwegstelsel,
niet meer dan een andere planeet aan te treffen,geschikt als aarde voor dezelfde vitalieit,levenskrachtige biosfeer als de aardse,
na te gaan,dualiteiteit),
9planeten10 als 1 mee,(Aarde),meenemen als geggeg,behalve 15 algorithme geg mee,microcosmos geg aminozuren 20 als gegeven exponentieel( ln) bepalend 2 behandelend lezen,

hier 1×17x17 nagaand
en lezend 1000xlezend nagaand 2 gepaarde 17
geschikt 2distributief 3 ruimtelijk wel,wel op te merken
1x als kwadr+1,
werkkt 1x anders zonder 4 niet als kwadr
tot verschil 389_239
(on)gechikt 2 geschikter geschikt
tot 1289,
gaat analytisch 5,1x
tot 1284,
reeel resultaat Kepler ruimtesatelliet voldoend als gegeven bij ons uitspraak,
nulhypothese verwerpen,
1 constellatie voldoet in ons stelsel melkwegstelsel,een exoplaneet geschikt een biosfeer als op aarde,voldoend vitaliteit,levenskracht,en niet een andere niet als deze twee,Aarde en soortgelijke niet elders in ons melkwegstelsel,onnodig door te zoeken,
toelichting voor onszelf,
en zoek zelf op (half(on)regelmatige lichamen punten alleen
complex in voorstelling te nemen model heelal 17 heelal concept door door te rekenen tot als getalgegeven als coord isokaedrische binnen ons stelsel melkwegstelsel
gaat 100 ruimtelijk hyperb als kwadr,
ruimtelijk anders bepaalt 1x als tot 3behandelend2,bepaalt 1x tot 3
geschikt geschikter als ruimtelijk bolvormig als deelspiraal 2deelspiralen,elk anders als een andere bolvormige anders,1x elders een andere (deelspiraal)punt
op afstand geschikt geschikter
eenmalig 1x,1x niet anders elders niet reeel niet niet in voorstelling te nemen als een levensvatbare drager niet ,bij ons in de melkweg nergens elders een hypothese door te rekenen,gaat getaltheoretisch tot berekenbaar bewijs,nulhypothese verwerpend 1×1x ,voldoet in de natuur hier de sterrekunde zelf,merkt satelliet voldoende ,voldoende1289 voldoende, waarnemingen op,(ga het anders getaltheoretisch detailing bevestigend bij ref C.Reid na),en ,voorlopig,gaat extragegeven mee na door perioden 2 tijdlengten alleen de geschikten 2 door door te rekenen tot dezelfde levensomstandigheden als per conditie dezelfde aardse binnen 1x(teken als 10) 10exp9 eenmalig in jaren gemene jaren als hetzelfde leven op aarde (en) exoplanetair,(eenmalig uniek 2,anders geen voortpanting,genetische voortplanting),andere extragegeven vanzelf,localisatie,rekenend duidelijk,nu het gaat,100temperaturen t gaat,beter 3 verschillen Tversch,2 gaat(en) gaat als derde 1/T gaat ‘t gesch.,en als F anders,gaat ‘t anders gesch . gaat anders,bouwt op als op aarde op,aminozuren 20 aminozuren tot peptiden,polypeptiden tot proteinen geschikt ineens 5(-)3 tot 3,2 als (2-3l) gaat ‘t Kuipers getaltheoretisch,waarschijnl.h.tostand alleen geschikt,geschikter door te rekenen,rekenprogr geeft( ‘t) aan door te rekenen in nieuwe computer beter ineens duidelijk te nemen,aanwijzend gegeven binnen stelsel sterrenstelsel aanwijzend,aftellend gegeven als eenmalig geg te rekenen hoofdrekening,Notatie,1X,x het gegeven aan te voeren gaat in het berekenbaar bewijs duidelijk te nemen,neemt 1x zelf wel./

for comments only,

en zie mijn uitschrijving ter commentaar binnen onze discusste,schrijf zelf ook uit,en vergeet daarbij niet,herinner zelf jullie aanwijzing, het lemma,ref.pag C.Reid pag 26 het gegeven hier,hier het lemma gewicht gevend,verder wel duidelijk,pag 25 zelfde ref.alg notatie als n+1 tot de gelijkheid ,in de sterrekunde hier in de natuur n+(andere)1 meenemen,en ref fysisch polytrpe processen opmerken,terug door lemma (boven) aanvullen
tenminste 2 getallen door dat priemgetal deelbaar
opmerkend
eenmalig in de sterrekunde wel 1x,1x lemma als +1 beter gegeven

en gaat het thermodynamisch Gibbs (niet) vrijheidsgraden niet alleen,onvoldoende,wel punten rekenpunten algemeen door te rekenen
aminozuren tot als bouwstenen ,(proteinen), als tot 5 zonder (poly)pept.
tot 3 peptiden veranderlijk2 zonder andere 2,alleen lezen (poly)proteinen te complex niet lezen niet nemend,
wel door door te rekenen product getal,quotient getal,tot als derde gegeven,
door door tot bouwstenen door,en merk het op in de natuur alleen linksom draaiende als in een richting te nemen,(fysisch v licht nagaand,bekend),
alleen als bouwstenen theoretisch punten als hoekpunten,Eulers gegeven ruimtelijk nagaan geschikte te nemen,zonder lijnen niet punten om te rekenen nemen,niet nemen,behalve een punt als vlak zijvlak,half tetraeder het andere erbuiten door door te rekenen te nemen,(lees bij ons terug),
anders geraak je niet tot geg ver verderop,in de melkweg een exoplaneet,zie ons archief voor het geg isokaedrisch coord als getal het gegeven,
en leidt af
tot vanzelf volledig volledig als eiwit binneen een organisme levensvatbaar,ook binnen andere vormen,organismen als volledig,vitaal bekend
zonder andere als te complex 4/3,
gaat alleen exponentieel 5,3 (-) 2/3 andersom als 3,2
het geg duidelijk tot nulhypothesen,1×1x verwerpen,
gaat niet 1x niet anders
1×1
gaat elders niet anders
als op Aarde een exoplaneet met eenzelfde biosfeer,nergens elders een andere niet.en
verkort hier A4tjes per heden weer te geven als tot gegeven isokedrish geg als een getal een coord bij een zon in de melkweg,punten 100punten 10,1x analytisch afstandgeg ,jengte als afstand 10 het gegeven exoplaneet bij zijn zon geschikt door te meten in zin positie t.o,v zon en de onze als 2toestanden in 1operatie rekenoperatie geschikt geschikt als in een toestand levenstoestand te meten,1x te wegen,lemma1x,x gegeven op andere afstand,terug op nabije planeet geschikter vorige conditie(s),fysisch thermodynamisch 1x anders complex als vierde geg (Q,T) volgende +1,terug door methodisch 5,2 door practisch alleen tot 5.3 door als 5,3(-)2,3 andersom,voldoet alleen interface geg computer display 3 punten2 te lezen,als nulhypothese als de andere,en 3punten in kleuren2 kleuren alleen in volgorde geschikt 2volgorden 1richting dezelfde geschikt lezen te nemen,mee,te verwerpen,de andere nulhypothese ook te verwerpen,en zonder waarnemingen de grootste vitale organismen als dino’s,als mammouths,als olifanten ,sequoia’s niet waarneembaar aantoonbaar voldoende berekenbaar bewijs,biosfeer exoplaneet,1 eenmalig,1x dezelfde als op aarde,gaat alleen als getal als coord isokaedrish geschikt,geschikter octaedrisch geg beschijvend computer ontwerp lezen,teruglezen,coord plaats tijd,tijd kwadr het geg als getalgegeven als het andere opmerkend,(en chippgeschikt de computer extensie), 3kleuren als punten als in 2volgorden 1 geschikt te nemen,interface waarnemen,trekt programmeur,en alleen exopl. ruimtelijk in juiste positie als de conclusie vanzelf tot de gezochte conclusie exobiosfeer als dezelfde biosfeer op aarde, eenmalig gegeven bij ons.

(behalve de allergrootste primitieven bij ons op Aarde binnen Nederland,en bij de voornaamste beedigden behorende dienaren,aangesteld in de toenmalige rechtsstaat der Nederlanden,behoorlijke gerechtsdeurwaarders waren het en als hun huidige soortgelijken waren zij en worden zij het in aantal niet,niet veel meer niet,het werkt niet als aantal onbehoorlijk groot niet,werkt het niet,niet binnen een systeem als, bureaucratisch systeem niet,niet eenmaal vruchtbaar als systeem niet,niet een rechtssysteem niet.Volledig onvruchtbaar).

wel 2x uitschrijven
correctie lezen Lorentzkracht alleen lezen,
als gegeven translatie als gegeven nagaand te nemen,als Lorentztransformatie als verkort lezen als punten epunten tot de volgende als lengte complexe elengte lezen te nemen ,1x doorgaand te nemen,niet anders exponentieel niet te nemen,als geg tot 5,3-2.3 exp alleen als andersom reeel te nemen 5.3 (-)3.2 te nemen,nemen,gaat als functiegeg complexcirkelf gaat ((f))het geg
nagaan(d) te nemen
als spiralen 2 Archimedische spiralen opvolgend 2×2x deellengten (geschikt) 4 projectief3 verschillen eenz.eenz tot 1punt veranderlijk binnen 2 veranderend als geschiktgeg te nemen metend doormetend alleen in 1 richting doormeten nemen,
op afstand 4punten,(verschilpunten)3 ,en op afstand ruimtelijk 3 als geg 100punten ruimtekromme deelkrommen 3 geschikter erbuiten10 x op afst 2×1x op afstand geschikter tot kromme complex 2 punten 4 complex 3,gaat 1x (teken10) analytisch 100,
gaat na als in de natuur na translatie,(Lorentztranslatie),verkort 1×1x
in de juiste positie tot exoplaneet’zon op afstand 1×1 gegeven tot de onze, (onze zon),#

schuin,scheef ruimtelijk als metend tot Kepler satelliet door te meten te meten,tijdig in satelliet op te merken zonder ruimtelijk 2 probl alleen mee tot computer bij ons op Aarde,gaat als coord geg alleen kromlijnige reeel als geschikte tijdig te nemen ,door meteen in computer door tot programmeur bekend,merkt interface op,anders 1x een andere (on)geschikte andere als+1 vlg exo buiten zelfde sprialen als deellengten en als punt zelfde geg als zon dezelfde, enz.anders volgende spiralen geschikter door te zoeken,wel doorzoeken meten doormeten,en wel alleen binnen onze nieuwe computer,1x rekenproces deelproces derde eerste als optie geschikt deelproces rekenproces doorrekenend rekenen te rekenen

#rekent 6punten 3 door,
terug door tot 3.2 het gegeven als gegeven als punten gekleurde in display als punten gekleurde alleen 1×1x in dezelfde volgorde gekleurde door,leest programmeur door,merkt op,en rekent computerproces volgende toestand,condities uitgebreider als in vorige,te weinig te veel, tot geschikter,geschikt alleen in dezelfde volgorde kleuren volgorde dezelfde als gegeven,leest programmeeur tot voldoet rekening ineens aan conditie voldoet 5,3 (-)3,2 als conditie voldoet tot conclusie gegeven 2xals 1×1x voldoend als geg anders niet,wel noodzakelijk,hypothesen 2 hypothesen simultaan te verwerpen,verwerpen,
en neem het hier aan, 1exoplaneet in de melkweg present als onze Aarde.

(Aanwijzing:nu ‘t ineens anders beter korter niet gaat,verricht,sateliet verricht waarnemingen,onder een hoek als een halve zonder als een probl 3/4 mee,mee in een reeks 2,1x juister,bizondere waarneming extra gegeven 1 vlek verdonkerd als vlek minder mee ineens ineens in het ene kwartaal als geschikt in het ene halve jaar als het andere (zonder) als jaar schrikkeljaar op aarde en erbuiten 2×2 waarnemingen en als vijfde,alleen te nemen als waarneming verrichten op het punt hoekpunt,scherpe hoek,behalve als vlek ,dezelfde meer verdonkerd en als aantal hetzelfe te nemen,tot gereed ,geg reeel Aantal+1 /1×2,en anders onvolledig geg Aantal+1 /2,doorgaan doorgaand te meten 2objecten3 mee 2 mee bijdezelfde zon mee,aantal tot vijf bekend als gegeven,aanwijzen aftellend de volgende als Aarde,de gezochte (on)nodig verder in onderzoek te nemen,alleen duidelijk aanwijzend nemend,de gezochte aantreffen,wel simultaan beide doormeten rekenend,(anders 1×1x algorithme 15 anders niet geschikt niet.Laatst genoemde geg ref C,Reid bij ons duidelijk hier).En als uitspraak Darwin opties 2opties mee te geven,als ouderdom nagaand,meegeven als optie iets terug,door de andere iets verder door alleen aan te nemen algehele degeneratie dan wel krachtig herstel,na een 7de generatie, een bekend fenomeen bij ons op aarde ook vast te stellen).

ter inzage in mijn archief A4tjes dd 1405 2016,een 1exoplaneet1 biosfeer als Aarde, binnen de melkweg geen andere,de afleiding (volledig) voor studieteam en programmeur gereed bij geopend archief,(anders bellen bij bekenden en vragen naar sleutel computerroom,A4tjes op grote stapel boven erop,vind je zelf wel).

[en ondanks de actuele doodsdrift v/h Nederlandse parlement,je zou zeggen teveel Stasi-achtige, Gestapo achtige als terrors ,dood als een pier;zij zwijgen ieders belang dood tot je er zelf bij neervalt en dan ben je er zelf ook al 'weest.
Wij bevinden ons allen momenteel in een rechtsonzekere situatie.
Maar er is vandaag tenminste een journalist in dit land en hij heet Govert Schilling heet hij.En er zijn deze week al twee parlementariers hier te lande in beeld,en het zijn hr Omvlee en hr Dijkgraaf,zijn het allebei.
En in dit jaar is er gelukkig maar weer,en wel weer opnieuw present ,een geleerde supervisor,en over alle wetenschap gaat hij.Het zal opnieuw de leidinggevende hr W.Dijkgraaf wel zeker weer zijn.
Maar,tijdgenoten, wij allen zijn eigenlijk allen alleen maar analphabeten ,zo zou tenminste onze tijdgenoot heer Newton, denkelijk zelf spreken.Zo weinig weten wij allen te samen.En dan zeg je toch maar beter weinig,beter maar niets meer,denkt men niet?Gaat alles vanzelf dan?Liever niet?

Maar nog zijn er slangen in de kuil.Nog sluipen er ratten door het riool.
,,Losers" ,waar U dan,wacht U voor die honden].

1505 2016.
voorlopge studie doorlezen en geef commentaar svp,vooral om tot practische aanwending te geraken,(ontwerpen te veronderstellen).
tekens afnemen,en zoeken,zoekt gericht,(later wel in vlg deelstudie),
1×17 tekens afnemend 17 derde machten als 2exponent uitschruvend +1 geg(exp 2 zelf het gegeven later wel)
en
1×9 tekens afnemend,

lees geg pag 26 ref C.Reid,
[en behalve lemma+1 ook mee 1x(teken) hoofdstelling
{1x niet 2x niet 1x1x},
mee nemen mee als bewijs (on)voldoende mee bewijs uit ongerijmde mee,
en stel wel samen,stel als bewijs samen]

lees ook pag 67 ref C.Reid en ga door afnemend te nemen,
behalve even getal som van 2priemgetallen,1x teken,(ref postulaat Goldbach)
1x teken (vierkwadratenstelling) en 1(x) mee mee
als (1x) negen derde machten,1(x) geschikt mee,en als geg onvoldoende,1(x)geschikt mee
negentien vierde machten 1x anders niet terug,1(x)als teken 1(x) meemee1(x) en zonder,
en alleen in de N. weg te nemen,wegnemend,
1x vierkwadratenstelling,
door door als quotient+1 door als doorgaand alleen nagaand,
niet zonder Fermat’se getallen als priemen gehele alleen ,,5 cijferige” #nagaand te nemen,(pag 67 C,Reid),
,doorgaans te nemen
6sommen 2 kwadraten samen 9 tot geschikte 10 nemen,
niet zelf een bewijs,
meenemen als gegeven mee,mee in het bewijs mee in het samenstellend bewijs het ongerijmd bewijs bij ons mee als uitbreiding te rekenen,gaat als
ongerijmd bewijs bij ons als uitbreiding rekenend te rekenen//(voor mij zelf,absoluut zeker een bewijs zeker/waarvoor,waartoe?//
en verder,alle Fermat getallen vanaf F5 tot F32 bekend,niet als priem,zijn niet priem,nemen
te nemen verschillen 26 verschillen beter rondom 27 nemend
zonder 25
2x niet nemen,als in kwadraten 4 niet,niet nemen niet
als in een som wel,wei twee in (een) som,
als verder,verder in N. wel nemen
derde teken niet tweede eerste wel nemen,
zoekend geg Goldbach 1x,1x
laatste cijfer priem eerste andere priem
samen in een som voldoende tot als derde te nemen
,
als derde voldoende alleen tot als gegeven derde een priem,rest verwaarlozend verwaarloosbaar in ons bewijs,
en geschikt niet 1x niet in theorie niet gaat het 2×1x als 1×1x wel in de natuur wel,en wel nodig,bewijsbaar,2x bewijzen
en gaat het zeker in de natuur zeker
laatste(n 2) gegeven als eerste(n 3) te nemen 2,3
exponentieel reeel in gegeven 53(-)3,2 nemend te nemen,zelfbewijzend te nemen,nemen,
en in de techniek,en keer terug in studie hiervoor bijv. studie geluid,acoustiek beter te kennen,ervaren,technisch ontwerp beter overbrengend te nemen,gaat t anders acoustisch en semble voor een groep als een blazersgroep slagwerkersgroep,strijkers als groep samen met een groep zangers in koor acoustisch anders harmonisch welluidend even welluidend
tot in de ene ruimte,concertzaal,als l tot in een andere,vervangende ruimte,(bijv.voetbalstadion gesloten een onder een kap}overbrengend te nemen te nemen,naar andere ruimte even duidelijk duidelijk acoustisch hetzelfde welluidend in de muziekleer erbuiten te nemen, technisch over te brengen nemend ,alleen in technisch ontwerp alleen getaltheoretisch,practisch technisch ontwerp tot gereed duidelijk nemend,in ontwerp nemen.duidelijk te nemen duideliik nemen,zuiver rekenend ontwerpend duidelijk nemen,
ontwerpen.

#beter nagaand alleen grote getallen Fermat, als,, 5cijferige” (factoren verschillende) verschillen ,negatieve 2 nemend 2×2 tot als gepaarde 2 als Goldbach tweetal tot als 3 gaat 1mee,
zomede ,als uiitbreiding lezen,poneren, een stelling poneren, een zelfbewijzende stelling ponerend,eerste deelbewijs derde eerste te nemen,geldig in de techniek,ontwerptechniek, alleen,gaat als bewijs volledig voldoende terug door te lezen als hulpstelling te nemen bij ons door te lezen duidelijk als gegeven te nemen bewijs Goldbach teruglezend nemend,wel nemen duidelijk te nemen te nemen,nemen,neemt zelf wel 1x wel.
toelichting: getallen,grote Fermatgetallen,,5cijferige” opvattend factoren 5deelbaar te nemen

schrijf zelf beter uit,(to check,anders verwerpen).

(en,later wel,doorgaande studie,geluidsoverlast in studie nemen,vliegvelden,vliegtuigen,vorige studies v derden,blijvend voorlopig,niet verwerpen,vooraf doornemen),meenemend evt mee,later wel eens ,in voortgezette geluidsstudies mee,en studie geluiddemper,uitlaatgas als samengesteld ontwerp,2opties 1 nagaand bij voertuigen, teruglezen de een en samennemend de volgende mee,beter in studie te nemen).

1605 2016.
wel Galois gegeven,bij productie compact discs,mee in studie,nagaand een groeo als een halfgroep en theoretisch Fermat getallen,grote alleen,2 factorials3,als de ,,5 cijferige” nemen,als 14257 nemend,2×2 factorials laatste 2cijfers eerste drie geschikt,gaat,(nagaan),theoretisch alleen Galois’s gegeven ,algebraisch een groep,1x,1x uitbreiding bij ons veronderstellen te nemen,neemt zelf als gegeven in technisch proces ontwerpproces het gegevengegeven Goldbach vermoeden,even oneven, zelf mee als tot factorials3, tot het bewijs,een proces rekenproces productieproces,technische items in productie nemend,voorlopig voldoende bewijs,
en gaat rekenend getalmatig 2,1 anders niet,
en zonder Fermat Gr st,voor gehele ongeschikt,ongeschikte en zonder F getallen als tot F5 niet 4x ,,5cijferige”niet ,ongeschiktongeschikt 2×2,niet nemen,wel lezend opmerkend wel tot 3×2
niet anders geg 5,4 zonder 4/3 tot 20pties1 ,vrij,getallen Fermat getallen,en blijft geg 5.3)(-)3,2 exponentieel,1×1 te nemen niet nemen,neemt zelf(anders) het gegeven,stelt 1x 3x samen tot ,samenstellend bewijs blijft geldend alleen in de natuur een proces rekenproces alleen in de nieuwe computer te nemen om items in serieproductie batchwise geschikt tot optimaal in productie te nemen nu het(ander2) gaat 2veranderend veranderlijk gaat,duidelijk duidelijk nemend gaat het alleen getaltheoretisch laatstbekende distributieve geggeg bij ons recent behandelend anders toepassend,hier procesontwerpend hier toepassend blijvend geg 20pties1 blijft 5,3(-) 2,3 alleen in 2 deelprocessen 3 hier in de techniek hier in technisch productie proces computergestuurd blijft als optie reeel,(blijvend in de exponent blijvend.//Welke wanden en gewelven v concertzalen bekleedt men tot op heden met gewenst gevolg,onvolledig?,welke haartjes werkend beter,anders,dualiteit, binnen/buiten het gehoororgaan?).Verzamel beter gegevens.

1605 2016.
voorlopige studies,3 studies,en gegevens logisch verzamalend samen in studie ,elk als ontwerp studie nagaand,
1x in ontwerp,geluid afschemende uitlaat mee in vorig ontwerp toxisch materiaal filterend, theoretisch in algemeen practisch bewijs mee en twee ontwerpprocessen computer geschikt tot simultaan3 door te rekenen,voorlopig als lastigste eerste mee,om te verzamelen logisch tot klanken welluidend,ook op afstand overbrengend vervangend ,elke groep items,(instrumenten) in het zelfde algemeen theoretisch ontwerp mee,niet zonder tot licht binnen computer als ,(alleen voor energie electrisch aan bron), tot laserlicht 3 bronnen lichtbronnen 4 als andersom alleen energie geschikter te nemen bronnen 2 potentiaaanbronnen 3 in verschil doorgaand te rekenen doorgaand doorgaans electrisch 2×1x als 1×1x1x tot 1/2 ,1x als 1/2×1/2 ( in het alg bewijs rekenbewijs als voldoende onvoldoende,(algemener)
mee door,nagaand te nemen doorgaand doorgaanS te nemen,verzamelt rekenend doorrekenend andere twee (ontwerpen lezen),geluidoverlast vliegveld beperkt gebied( en ) als erbuiten,voertuigtechniek voor uitlaat geluid,veranderend 2 eenheid niet rekeneenheid 2 andere1 als tot derde,als geschikt veranderend doorgaand als de andere,(bijv. na te gaan Celsius 100 gr ,decibel 1o) derde eerste,ook wel 2×3 punten in theorie model17 als rekenmodel tot 1x(tien)complex 16 als in puntruimte 1x erbuiten alleen door door te rekenen zonder 10,ook niet complex,als los vast 15algorithme,1x blijvend gegeven in ontwerp als Proces het rekenontwerp3,rekent alleen analytisch kwadr 1oo tot het gehele bewijs zonder reducie S ongeschikte getallen coeff binaire,door doorgaand 2opties 2,1x andere eenheid als eenheid rekeneenheid 1 andere als coefficient 5 coeff zonder 3 niet,niet voldoende algebr niet,gaat alleen als geg techn als een groep,beter een halve iet,niet anders practisch theoretisch tot (algebr) een groep alleen geschikt groeps theoretisch bij Galois door voldoende tot(Kleingeg.3/4 door,(wortelgeg lezen),door door tot geg machtswortel 2 het geg nemend te nemen,nagaan rekenend te nemen als Perelmans door alleen terug ,door,terug alleen 1,2 geschikt,rekenend rekenend te geraken,zonder 3x niet Fermat geg,(kl st,gr st.niet en niet getallen ongeschikt tot F5 niet,zonder zonder4x niet 3x niet 10 x,geschikt constanten 2 constanten 1x als coeff gebroken,onvoldoende geggeg vollediger ineens binomiale te rekenen zonder probl tot het gegeven als vijfde,1x als eenheid te rekenen te nemen ineens als element element+1,1x,en wel 2×2 verschillen 1×1 geschikt veranderlijk 2,bij kuiper als nalatend gegeven bij ons rekenen,ontwerpend geschikt in (andere toepassingen(mee) aan te wenden,nu het gaat als partitio numerorum als uitgebreid bewijs zonder als 257,(mersenne getallen duidelijk),voorlopig wel beter per 1705 2016 beter nagaandNOTE,, beter door,(anders door) te rekenen dimensie rekenen d1 t/m d5 beter als zuiver door tot 1×3 door door,(en blift 1optie 2 dezelfde alleen behoud in computer rekenpramma behoud het exp gegeven behoud als gegeven lezen,opmerken) en neeemt simultaan 2 rekenend 1×2 getaltheoretish geschikt als 1×1x complex2# ineens in een (andere)hoofdrekening 2 analytisch proces ontwerpend te rekenen,de een (gereed) zonder de andere 1x(x)theoretisch,practisch voldoende (voor vandaag tot commentaar)

schrijf zelf svp beter uit svp.

# wel beter nagaan in deze studie mee,1xals 2x beter vierkantswortel weg te nemen (zonder) derde machtsw 4,anders 1x Fermat gegeven niet als,(als derdegeg, gegeven te lezen ,op te merken
licht langs kortere weg als de kortste het gegeven gegeven tekengegevens anders niet 6,10 door te nemen door zonder7.8 geschikter,alleen als kwadr gehele negatieve,anders 1x anders niet 1o bij Gauss in de regelv Kwadr congr. niet,1×3 geschikter 17 nalatend geg alle 6,4 wel 3x te nenmen
1x algorithhme 15 anders niet 1×3 geschikt niet anders te rekenen,(3 ontwerpen simultaan door te rekenen,doorrekenen,ontwerpen),het tweede geg ,opmerken en doorrekenen,1×1x complex2 opmerkend,doorrekenend

1605 2016
[Beedigde gerechtsdeurwaarders niet alleen tijdig dempen,ook effe dimmen,niet?Denkt U niet,is het niet erger het onderwijs,het rekenonderwijs af te schaffen dan zelf Uw eigen kind eigenhandig te doden?Hebt U tweemaal Uw verstand verloren?
Bent U al lang lid van die partij? Ruiken Uw laarzen ook als dezulken? Draagt U dagelijks Uw groene uniform?Roept u altijd of luid of spreekt U binnensmonds altijd en kent U niet ooit de lichte nuances bij het spreken van de gewone omgangstaal,zoals ieder ander? Nog niet? Bent U al voortdurend van deze tijd?Of soms effe liever niet?Wordt U al bosig? Gaat U opnieuw zonder mij als sprekend voor mij nog eens toeslagen aanvragen voor mij aanvragen,toeslagen ,die U zonder mijn voorkennis aanvraagt en onmiddellijk zelf U eigen maakt,zodat ik de inspecteur der belastingen zolang ontmoet tot dat ik de som,die nooit de mijne was of ooit werd, wel ineens in zijn geheel moet terugstorten aan onze belastingdienst wettelijk terugstorten moet,omdat ik er geen recht op kon doen gelden en nooit op kan doen gelden en hoewel ik er nooit om vroeg en u wel,alleen voor U zelf er wel om vroeg,wel was het intussen illegaal wel.Bent U nu driemaal gek verklaard en kunt U Uw eigen handelen nog in voorstelling krijgen of bent U maar weer gewoon onrechtmatig bezig met die vrienden van U,die ons allen zo graag ziektenkosten- verzekeren,welke gevolgen er dan ook van kunnen komen?
Bent U bang,dat U de trein niet haalt?Naar Deventer niet,of naar Oegstgeest niet,of wordt U graag elders opgenomen,ondergebracht?Goede reis dan maar weer.En tot de volgende keer dan maar weer]
[Of bent u boos al een tijd en verkropt U miijn beledigingen en doet U mij geen geding aan om Uw handelen xo lang mogelijk te verhullen, opdat uw misdragingen tegenover Uw clentele niet publiek worden,of bent U al dieper gezonken en denkt U alleen nog aan Uw inkomsten?
Of bent U weer zo gulzig, benauwd,dat U de trein naar Deventer niet haalt,of waar dan ook naar toe?
Reist U niet over Raalte.Daar sprong er elke week een voor de trein.Altijd was het een patient ,maar nooit rot als U en niet als een van de Uwen.Glueck auf].

1605 2016/1705 2016.
NOTE.
gefactoriseerden,(,,factorials”),als deeltermen factoren producten binnen Fermatgetallen,alleen geschikte,in verschil(product nog)als exponentiel distributief ,verschil wel, en vijfhoeks getallen in de N in de ene term deelterm
te lezen samenstellend te nemen
in de andere deelterm
F0 tot F5 als(F4) 5cijferig 65537 in verschil _2 vorige3,niet nemend,niet voldoende groot cijferig niet,
behalve 257 als F3 3 cijferig5 geschikt
zonder (f4) als F3 verder,behalve
en zonder zonder eeste drie ook niet in een som niet,(3,5,17)
om niet te missen,de aansluiting niet missend
vijfhoeksgetlallen in andere N,ook gebroken
gebroken+1 (dezelfde),
tot opl,1×1x als Goldbachs vermoeden,bewijs bij ons voldoende voldoend te nemen
in de natuur ,techniek tot 3 als tot 2 complex vanzelf alleen in practisch computerrekenproces,
gaat alleen en niet zonder op te merken en als input extra geg fysisch bekend,zoeken,.

1705 2016,
doorzoeken
opmerkend,eenheid en element opmerken
omwisselend en vervangen
eenhei 65537 getal Fermatgetal
merkt op,vervangt niet, en wisselt ook niet om,
bealve F3 zelf als drie cijferig,
65537 ook een getal,F4 als een Mersennegetal 257 niet prem niet
F27,niet priem-F32 niet priem
as geg exponentiee 5 cijferig geg als eenheid rekeneenheid
geschikt
als element+1
geschikt exponentiele priem door door terug te rekenen
tot distributief geg 5.3(-)3.2
gaatvoldoende alleen tot als geg F72+1 bekend als samengesteld bekend
gaat alleen in voorstelling te nemen exponentieel als de grootste
blijft distriutief
5.3(-)3.2 als het gegeven als het tweede gegeven het eerste te lezen
te nemen in verschil,1×3 rondom,in de natuurkunde,
en niet uit te sluiten,derde eerste zoekend opmerkend bij Paulials het beginsel
37,1x anderomte lezen als te nemen

beter terug theoretisch,(om te rekenen),
lezen,beide lezend te lezen,
elk bekend Fermat samengesteld
lezend F36 en F38
in verschil te nemen,
niet bekend, als te complex,niet als een punt,
behalve als (een) punt als geg (de)geg 1/e,1x,
1x rekenelement
(en lees in beginsel het uitsluitend principe vPauli als ref nog eens door,in de fysica geschikt),vierde punt,fysisch zonder 4/3,als tot derde gegeven door door te rekenen
100 complex 2
in bewijs 1×1 geschikt,volledig bewijs,toepasbaar in nieuw computerin algemeen rekenproces ontwwerpproces toe te passen
de,rekenelement 1/e,en (optie0 in ander rekenproces deelproces optie,simultaan rekenend op te merken te nemen,

als gegeven,als derde uitgesloten,
als Pauli geg derde,vierde
1(x) door4.3
1(x)4/3/(aanw.:lees terug bij ons voor Einstein(
door door te rekenen
en wel nemen tot 100 getallen
23 in derde machten negen te schrijven te nemen
alle overige oplopend tot<9
te schrijven te schrijven
en oploped alleen boven100 getal 239 alleen in negen derde machten te schrijven,te schrijven,(alleen lezen te schrijven alleen lezen)
en elk getal kan worden geschreven als de som van 17 derde machten,en zo
behalve 23,37 en behalve behalve
239,37
2×2 ongeschikt samen niet alsderde niet niet als gegeven,behalve uitsluiten 1×1 ook andersom in volgorde uitsluiten

behalve behalve als derde uitsluiten als vierde geg als derde,(vierde machts wortel lezen),
leest 4,3 3,2 leest neemt 2,1,neemt 1×1 als laatste zonder eerste 1x als zonder,(x) geg 4/3 niet.uitsluitend
niet anders (getalmatig) door,terug rekenend alleen getalmatig 1x,1x door te rekenen ,op opties 2 opties te rekenen
optie 1/e en (optie) als geg (de)

aanw.:zuiver lezen,bij ons teruglezen,bij Klin terug 4/3 tot voldoende al geg 4.3 als tot voldoende,anders niet door,als geheel zonder E.Noethergeg door,niet anders tot Poincare door,gaat mee als geg te lezen Perelman 1x,1x het gegeven te nemen,(nu het ,toestaan,reeel gaat,bewijst recent , hey vermoeden Poincare ht probleem,mee duidelijk tot Euler exponentieel complex,alsook,duidelijk,zonder andere Fermat gegevens,behalve geg van Fermat korste weg livht het geg),
nog eens, tot bewijs1×1 bewijs
239-137
239-37
gaat niet als derde geg niet,uitsluiten,
gaat ook niet (37),1x niet
als geg Fermat licht niet,
kortste weg niet
gaat allen als geg,gaat 1(x),als geg als kortere weg als de kortste
6punten2×3 ongeschikt,
beter 1×3 punten beter
geg als geg v licht niet,niet anders niet energie 2bronnen3 electr ,
gaat als geg 2bronnen1
bronnen potentiaalbronnen
en rekent als Perelman gelijkmatig door terug
2,1 het geg
nu het gaat
toestand kegel als kegelkwadr wel duidelijk,
en 3×5 punten veranderlijk2 veranderend
tot algorithme 15 geschikt,
extra geg 100 analytisch 10 alleen in de reglv kwadr.congruenies t nemen
als 10 vast punt vat
punten 5 punten3 lezend 2x nmend 1x anders tot 10 als tot 3
gaat 1×3 distributief
3punten2 als in verschil,rekenend Perelman tot Poincare
1/e,1x (en)de andere (opte) als geg (de),wel differentiaal als verchil geschikt simultaan ,1 proces deelproces simultaan te rekenen,
op ontwerp rekenend,algemeen ontwerprekenproce algemeen,specifiek als productie proces specifiek op aflevering in seriepoductie optimale afleverend rekenend.

1705 2016/1805 2016 (voorlopig voorlopig voor onszelf)
wel doorgaand,
practisch,en stelling in proefopstelling verrichtend nagaand tot bewijs uitbreidend in theorie fysica nagaand
1×1x binnen theorie practisch techn erbuiten ,erbuiten 1×1x
wel nagaand 1x als gegeven
na te gaan opmerkend
algemeen theoretisch geg (125.) als laatste theoretisch nemend,(aanw: niet tot Cantor oneindig zijn geg niet,niet,hier te lezen niet lezen onder niet nemen,onder anders nemen),
behalve specifiek specifiek als hiervoor
2processenrekenprocessen tot.ontwerp
spec.spec. als in display,(niet rondom), tot 3punten 2 kleuren
als in volgorde+1
leest,neemt waar onder een hoek verschilhoek als onder 1×2x een halve 1x als 1×1x niet anders als een halve niet anders (te rekenen),
(apriori)
en wel data andere inputdata
om
2processen deelprocessen
tot 5 toestanden ruimten deelruimten 5 geschikt te meten,doormetend geschikter detecterend door te meten (en) te detecteren,
(aanw: teruglezen de geg bij ons in deze blog beschrijvend gegeven),
zonder Einstein 2/3 geg getaltheoretisch ruimtelijk meetkundig Minkowski wel
wel ruimten 4 deel ruimten 3 door te meten
getaltheoretisch bij getallen punten extra geg mee Newtongeg bij ons
teruglezend,nemen het geg merkw*prod+1 nemen,meenemend
(en) 2 andere 3 mee beter Catalan drie punten 6 tot 3 mee
het geg,voltooit niet ,niet nemend Cantor het gegeven hier niet
wel hier nemend
tot beetgetal nemen,theoretisch bekend
hier Schroedergetal te nemen,1×1x,als geg 1x te nemen,nemen geschikt nemen (en)alleen tot getal beetgetal+1, 1x te nemen,gescikt nemen
voorlopig als uitbreiding behalve fysich sterrekundig geschikt
erbuiten,buiten theorie sterrekunde,
en als uitbreiding opmerkend,
fysisch technisch een proef
als in een opstelling geschikt experimenteel geschikt te onderzoeken,te verrichten in een test deeltjes (onbekend) door een test te verrichten beter bekend,
practisch,en stelling in proefopstelling verrichtend nagaand bewijs uitbreidend in theorie fysica nagaand 1×1x binnen theorie practisch technisch 1×1x erbuiten erbuiten tot 1×1 bewijs sluitend bewijs,
#Note bij Pauli boven nagaand op te merken,
gaat ‘t axiomatisch geg bij ons hier in fysisch systeem erbuiten in ander systeem rekensysteem rekenen doorrekenend gehele getallen alleen
1x,x eenheid andere eenheid ook rekeneenheidanders
1x(optie),nu optie,1xoptie geschikte,leest,neemt 3 getallen2,geschikter geschikte hel laatste,beetgetal,1x, (x) (opm ga elf wel beter na,to check),

(verplaatst niet getallen niet,neemt optie geschikt 2×1x als 1×1x tijdexponent 2 gegeven 1x niet anders zonder 2probl tijd niet niet als 1/2 niet,niet een gegeven v tijd,
neemt wel als geheel gebroken geheel geheel)

gaat na gaat rekenend doorrekenend na getaltheoretich,(zonder overige fysische geg ,Maxwellgeg niet,hier niet,niet betrekken)
nagaand rekenend zuiver getaltheoretisch getallen gehele alleen door tot bewijs,1×3,(nodzakelijk volgens conditie),
zoekt wel een betrekking,zoekt het geg nat.logarithme gegeven (als)gegeven licht als 3/2 gaat ‘t rekenend alleen,gaat,en neemt niet rekenend licht,alleen gaat ‘ t theoretisch zuiver zuiver door te rekenen,rekent Perelman geg getalmatig door,terug 1x.1x zonder (4.3) klein niet het optiegeg geheel voor een macht 1(x) niet,(ongeschikte geschikte optie),rekent Perelman 1×1x vermoeden,bewijs Poincare door, en hier alleen gehele gehele nagaand tot 3 geschikte rekenend tot bewijs,nodig(per conditie) 1×3 gaat ‘t (onderconditie) gaat ‘t anders niet zuiver,tot 2sluitend bewijs niet anders niet anders blijft,blijft wel in exponent blijvend gegeven 5.3(-)3.2, het gegeven bewijs
.
Tot zover,een stelling in een eenmalige proefopstelling alleen door proefondervindelijk bewijs tot het enig bewijs, zelfbewijzend bewijs,
(en ook wel een andere anders,nu het getaltheoretisch,tot voltooit het gegeven alleen bij Cantor in theorie, in theorie latend,niet anders tot een andere stelling anders niet gaat).

Vervolg-extensies.

29 april 2016

2504 2016/2704 2016.Beshriiving,
2 als gegeven als Fermatgetallen3 als andere 2 mee mee andere2 complex 3/2 tot als omplex2 als complex1x,1x
toepassend,
getallen,gehele geschukt lezend als geg gehele gehele geggeg,het geg 6,4 lezend,tot 4 geschikte geschikt als 2×2 geschikter te rekenen zonder kleine st probleeem niet,
tot het Gauss niet anders 2×1x als 2S tot 3 alleen 15 alg gaat 1x niet rekenend nemend als eerste(zonder)eerste tien gaat 1×3 doorgaat,wijst als Riemann gegeven aanwijzend,aft tot 6 geschikte als tot 5 te nemen,door te rekenen nemend 6punten in het ene proces 2deelprocessen 3,,terugnemend,in het andere pramm lezend,doorgaand in hetzelfde proceshetzelfde te rekenen op veranderde snelheid geringere rekensnelhuid nagaand 2opties1
1 optie nagaand in toepassing situaties S als geg 2S nagaand te nemen,2×1xals geheel getal geschikt te nemen niet nemend,
de andere optie in hetzelfde rekenproces als in het andere programma 1×1x zonder hetzelfde probl rekenen doorrekenend zonder kl.st. probleem
2simultaan3 door door te rekenen doorrekenend 1situatie,(biiv in waarnemingsveld,tot oldoende waarnemingen,testresultaten,etc.),1×1x1 als veranderlijk 2 veranderend2 voldoende,voldoende tot zekere uitspraak,als hypothese als 0-hypothese,gaat :t anders wel tot (niet) verwerpen als gegeven binnen ene deelproces te nemen,door te rekenen binnen hetzelfde proces door tot vlg operatie door,en gaat het niet door,onvoldoende geggeg als hypothese niet te verwerpen,gaat het rekenend door binnen andere program1 00 rekenprogram door tot bewijs,hypothese te verwerpen,het andere het bewijs 1×1xals uitspraak alleen,hypothese onjuist,niet te verwerpen,Uitspraak geeft aan onderzoek uit te breiden,andere data meenemend,en als derde deelproces het complexe rekenproces 10,tot 2simultaan5 mee in het rekenpram,andere data,(bijv. betr deeltjes binnen fysisch kleine deeltjes onderzoek),als programmerend 3 programma’s binnen processen 2 rekenprocessen 1 gemeen deelproces meeerekenend nemen , anders,andere optie,(bijv gebrek aan data,oneigenlijke data0) te nemen,onderzoek beterte beeindigen,nemen

….te verwerpen…

Functie zelf
leest,verzamelt,schriijt,bouwt op (en)gaar door als de andere,gaat (hier) door behandelt,bepaalt,tot geschikt geg op te bouwen
(en) niet als de andere ook niet voor tekens,bouwt geggeg 2×2 op lezend 2×2 (on)geschikt geg 1×1 doorlezend ongesch.ongesch.
bouwt 1x ongeschikt op,op de andere f . rekenend geschikter 1×3 te rekenen 2×1x geschikt doorrekenend te rekenen
als in 2 rekenprocessen als in 3deelproccessen te rekenen,
Werkt 1x
gaar door zonder dere als functie als 100 deelproces rekenproces geschikt 1o te rekenen,
rekent zelf wel
Functie zelf getal,het geschikt (zonder) het derde
rekent zelf als tweede eerste door,

gaat door

gaat als eerste functioneel door,niet om te rekenen als de andere functioneel2 ook niet net om te lezen,
leest 1x.1x als derde f zelf functioneel 100 geschikte data ongeschikte mee ongeschikter 10,1x als functioneel op te merken,merkt zelf complex een geg als functioneel op,
tot 1ooooo geg geschikt in N opmerkend mee vlg eenheid rekeneenheid als in T geg 1x vlg element geschikt om data te verwerken,
werkt,1x F zelf als Procesf100 data tot als geschikt aanwijzend aftellend als gesch data geschiktere lezen,te lezen ,en ander F als getal te nemen geschikt tweede geg eerste te nemen,niet om te rekenn nemend,andersom als tweede eerste 8cijferig nemend,om 1x tot derde geg,functie complex om te rekenen nemend, te nemen 1×3x als fz+1 bij ons als bij Riemann ineenineens doorgaat 5gehele negatieve,negatieve analytisch bij ons (verder ,tot als negatievenegatieve als gehele Fermat als gehele 10 gehele als 3 negneg geg verder) ,en bij ons aanw aftellend 1x als andersom 1x als in dezelfde richting doorgaat te nemen,
rekent ook niet bij ons niet tot het gaat doorgaat,neemt alleen het gegeven algorithme 15 axiomatisch geschikt bij ons als het laatste geg duidelijk te nemen,data rekenend in rekenproces 100 te rekenen door te rekenen 1×1x door door tot het laatstegeg,rekent ook analytisch,te nemen gaat duidelijk doordoor te rekenen duidelijk ook analytisch 10 mee te nemen,nemend1x als geg opmerkend in de natuur,in de techniek als practisch geg mee duidelijk te nemen,in eentoepasing duidelijk nemen,tot het ineens en als Fz+1 het geggeg mee te rekenen gaat,distributief 5,1x ineens rekenend gaat,1x als rekening ineens gaat.// ….ineenshet aanw ijzend fzaftellend…..als probl,(stel de vraag desd bij Asus_fabrikant).
.
2504 2016 .Rekening.
zonder analyisch geg,gaat niet analytisch niet,en ook niet,gaat ook niet transformaties ,analytisch analytisch door te rekenen,rekenend gaat analytisch,gaat wel,gaat ineensineens functie(s) transformatie(s),gaat hier (bij ons) 1×3,gaat Functies2,Functiegetal1, het ander complex als geg 2compl3 ,hier niet bij ons ,transformatie+1,(als analytisch,1x,1x),
gaat alleen rekenend te rekenen functiegeg als 5x analytisch door te rekenen te nemen ,tot gesch.gesch. verschillen5 kwadr3,neg.neg te rekenen gaan wij hier niet opnieuw na,
nu het hier,tot hier zonder problemen 5 niet,in een rekening uitschrijvend tot 1×1x1 q.m.kwadr ineens ineens (q.m) gaat als laatste probl,(bij ons ook) , niet 2probl niet,(1/s niet 1/2 niet,keert ook niet terug niet,(fs) niet een geg),niet anders
inees ineenns,rekening als reeel gaat [rekening+1},1x te noteren,[NOTATIE+1],1x

alleen in gehele getallen ajgebr geschikt te nemen
theoretisch9 9 exponentiele10 (bij ons, lezen Waring 2x 1x lezen,doorlezend nemen 2×1x duidelijk 37 te nemen Chinlegrun bij ons,
en beter,niet zonder Waring anders,zie onder,nemend,
,nemend (hier duidelijk vooraf te nemen techn 2×1x terug door te rekenen te nemen,Pauil 37,
het geg tot 8 door,de ene rekenenend tot 5 gehele geschikt 10 ,terug door als 1×3x niet zonder de andere als hyperb kwadr als 100 geg 7.8 als geschikt 1x geschikt 1×1.5 als 5,1x
te rekenen algorithme 15 voldoende (on)voldoende te nemen,neemt 1x verd tekens 7 bekende mee als geg 1x techn teken Bose Einstein als tot 8 tekens geg.en alleen praactisch techn 4 verd 3 distributef Fisher geschikt door door Snedecor statistisch zondr Cochraa,1malig geschikt,geschikternalatend geg 4geg 3,(Fisher tabellarisch,alleen inde practijk geschikt in de techniek meeals tekengeg te rekenen,1x constanten ,natuurci=ondten geschikt door te rekenen nemem mee statistisch anders als Fisher,1x,(1x) distributief 4 tekensnalatend geschikt 3,1xiet zonder vast punt los als 10 geschikt algorithmisch 15 hetzelfde algorithme 15,4x geschikt door te rekenen,5,1x analytisch vanzelf tot [Notatie+1],1×1xcmputer programmatisch geschikt, en techn,wel andere2 als rekening ineens samen door nemend uitschrijvend ineens getaltheoretisch ander 1×1x rekenend mee rekenen1 geg licht (anders)mee te rekenen,gaan we verder hier niet na,ontwerpend,ontwerper programmeeur vanzelf wel duidelijk andere geg 7x anders mee te nemen,wel terug te nemen,golflengten 7,terug te nemen tot verschillen 3,elk als element,en element+1 niet anders rekeneenheid geschikt in toegesneden ontwerpopdracht rekeninge 5,Notaties 3 ontwerp wel duidelijk neemt zelf wel gegevens rekenmethoden 5 terug door in stappen 2 rekendd tot 3 geschikt simultaan in ht andere rekenproces als tot 3 door,rekenend als simultaa 2 rekenprocessen 1100 niet zonder derde geg bij ons,ook wel in file wel eens te tonen in discussie,zo,nodig.,
en,duidelijk theoretisch duidelijk nagaand nemend
17 derdemachten voldoend tot 8
1x terug door,getallen 3 getallen,gegevens geschikt nemend bij
239 en 37 nagaan
9derde machten 10,
37,2×1x
gaat (waring) neen derde machte (exp) 5 gehele,1x terug door
geg twee geg wel duidelijk,ook Pauli,1x zonder theoretisch Chin legrun theoretisch 2×1x als 1×1x geg wel 1×1x1 Pauli geg geschikt mee.,(gaat,Pauli 2geg bekende 1 meenemend,duidelijk nemen)
….exp…?
en,
andere Waring geg,en 1x geg vorige blog getallen geg 3 complx 2,1x 1 gegeven hier opmerken mee, als nalatend geg hier geschikt te nemend,en duiselijk
17 derrde machten geg achten geg,en wel beter vierdemachten geggeg ref,C.Reid,beter 1x nders mee te lezen als duidelijk te nemen,
ggat derde macht tot 1o, zonder vierde machten geg, anders door exponenten 5 exponten als opklimmend erbuiten als factoren exponenten,gegevens tot de gelijkheid,elk ander,verder,+1 ,1x 4x anders elk
factoren5 exponenten 4,,(als 4,5,6,7),als 5×4 geschikt zonder 4,1x zonderzonder 17,alleen tekens zonder 4,gaat tot het nalatend teken -geg 6 tekens 10,alleen 6x punten ongeschikte punten e,1×3 punten niet nemen (en) kwadr geg ekwaddraat niet,wl duidelijk nemen te nemen,vorige blog laat na,1x tekengeg 1oo(e) niet als teken tijd niet,het geg niet een teken vor tijd niet,,,gaat alleen anders analytisch 100 complex tot complex 2 ineens,rekenend uit te schrijven niet zonder de vorige 5 getallen (algebr) gaat het algebr,,algebr,(algebr) tot 3 constanten 15 gebr,bij Euler door als 5 door,,als constanten gehele geschikt complex door te rekenen inductief 3 door door te rekenen inductief 2, nu het alleen in computer ene rekenproces (ander) inductiee koper kwadr niet anderrs eenmalig niet gaat,rekeningen 2,andere [Notatie+1],1x door dezelde computer,de nieuwe,simultaan anders niet eenmalig ineens,niet anders gaat1x,1x simultaan gaat,
nog een notatie weer te geven,gaat 17 ineens rekenmodel 17 door door te rekenen tot terminaal punt tijdpunt eindpunt het hele heelal de halve bol wereldbol ineens geschikt gechikt ineens door te rekenen,gaat alleen analytisch ineens,1x [Notatie+1],later wel specificerend
wel pag 110 en par 111 ref C.Reid duidelijk lezen nemen
negen derde machten (zonde) vierde, als in verschil lezen,nemend 1x vervangend teken als nalatend vorige blog hier te nemen,duidelijk nemend,vrvangt 1x 1 andere 1 notatie hier geschikt te nemen,duidelijk nemen te nemen,nemen

3004 2016.
anders tot laatste geg nalatend 17 voor tekens 10,6 nagaand
als vectoren gegeven niet langs een weg tot energie niet anders erlangs door 1/2 tot+1/2,1x als erover gaat niet anders gegeven als gegeven na te gaan,
nagaand voor punten alleen binnen velden als krachtenveld punten 10punten geschikte als velden 3velden2 gaat als veld electrisch als 100 op afstandgeggeg 2 het gegeven 1xals1xgeg 1×1x voldoende het andere als veld electrisch als kwadr 1punt 1x te nemen,onvodoende te lezen te nemen,meenemend,alleen punten nemend meenemen punten veld gravitatieveld 3punte2 geschikt2 voldoet alleen theoretisch punten Cayley geg te lezen te nemen 3punten 1mee voldoet gravtatieveld zwakke krachten 3 elk als punt geschikt mee,tot 9punten10 het gegeven,leest 1x geschikt,rekent 1x 2punten 3 door als tot vierde punt,als erbuiten,ontaard,als buiten 3punten,tot 9punten10 het geggeg tot door te rekenen te nemen ,en rekent wel simultaan,1x ineens punten geschikt 6 (en)10 geschikter als het gegeven 17 ineens,nog 1x aanwijzen#,zie onder,
1x(17(zelf teken)x10 als 2×1x punten 1oogeschikt door door als tot 1000 ineens als tot 2opties door,simultaan 17 te nemen, te nemen,ineens te rekenen ineens,1x,1x ,(f)geg lezend nemen,1xgeg (f+1),nemend te nemen 10 rekenend 1 simultaan3,
1x punten 100punten analytisch tot 2 complex(en)
3simultaan2
1×1x punten 1o punten,alleen in de natuur als extra geg opmerkend,nemend tot 3complex2 smultaan simultaan rekenend
duidelijk als hoofdrekening ineens 1×1x1 als derde Notatie te nemen,
en in toepassingen analytisch2 en als andere toepassingen anders,( teken),als analytisch door in rekenproces100 door,1×1x door door tot 1x geschikt,(conclusie),zonder als derde gegeven rekenf complex 10 niet niet nagaan,niet nemen, alleen nemen tekengeschikt 10,1x(conclusie+1),reeel berekenbaar bewijs te rekenen,bewijzen,ook wel om te ontwerpen,techn ontwerp,(denk bijv. aan D3,tot wel 100×100 items te ontwerpen,producten als dezelfde te produceren,items als in stukwerk beter ineens,ook wel ander(e) anders,10×10x10 als het anders niet exponentieel5 niet anders gaat,tot serieproductie verbeterd te nemen theoretisch duidelijk nemen).
#wel,nodig,op te merken,als derde geg als punt cirkelpuntrekenpunt nagaan,in theorie stellingen bekend,betr. 2cirkels,een als Feuerbachcirkel geg ,de andere 9puntscirkel,2projectief2,in complexe voorstelling nemend,alleen punten nemend als op Eiv.lich bol(e),op het halve 9punten als op omtrek als cirkelomtrek op 2 halve bglengten 9punten doorgaand bewegend 5de punt mee binnen eerste sector 4punten5,1x projectief te rekenen 2×2 punten tot halve lijn als middellijjn op afstanden 2,en als derde geg (afst)geg geschikt mee gaat 3verschillen2 ineens als punt reeel,punt rekenpunt als Cayleygeg,op te merken wel,anders niet volledig,onvolledig als beschrijving,en anders niet als uitschrijving te lezen,te rekenen en als hoofdrekening anders niet anders hier tot derde Notatie duidelijk te nemen,nemen,neemt proces zelf wel.
OPm.en duidelijk mee,mee hier op te meken,later wel nagaand uitschrijvingen 2 uitschrijvend een volgende uitschrijving rekening als vierde extra1 mee mee op te stellen,behalve 3 notaties te stellen,later wel,notaties 5 notaties te stellen.
.een
[als ik later dood ga als een pier, zal mijn laatste vraag zijn,en ik zal de vraag honderd keer blijven herhalen,of ik nog een keer mag leven en beleven en niet opneuw de fouten in Nederland nog eens behoef te herbeleven , aub niet nog eens mee te moeten maken,alstublieft liever niet svp].

3004 2016
[Common sense.
hoofdrekening ineens,en functietransformatie als geg nemend,rekening ineens transformatierekening te nemen 2 nemend
als andere geg getallentheoretisch zonder getalrekening ineens laatste 2 niet,als integr voor teken niet diff,niet,als derde tweede laatste eerste niet,
gaat 10 punten 1x niet tot 1x door niet,alleen als complex door tot als geg9125.)...125.,nu het gaat
en beter 1xnagaand 2 ruimtelijk3 zonder als cirkelbgl2 ruimtelijk3 beter punten alleen,en geg op afstand als nalatend geg teken 115,1x opmerken doorrekenend 1xnu het ineens gaat ruimtelijk 10,1x als het andere geggeg 9puntscirkel,Feuerbac'hS ' cirkel als hetzelfde veranderlijk gaat,1x geschikt geschikter 10gehelegehele als complexe 10,1xnu het ineens 2simultaan3gaat, gaat te nemen,ineens duidelijk te nemen
tot op schillen geschikt
exponentieel 5
schalen als 3 geschikt als tot op 3, terug door,door door te rekenen
neemt zelf 1x notatie vanzelf 1andere extra mee

detailing, designing applications,applying suitables later on,whenever ready for approval,may it be in time may it be to forward to
programmer designer certifier,(by preference not a certifiable one)].

0105 2016.
en gaan wij voorlopig zelf na,rekenmodel sterrekunde eindtoestand uitschrijvend,hier aleen beschrijvend nagaand
tot 6punten,toestand binnen halve bol hemelbol,12punten in N door als tot 24 door
getallen 5 gehele 3 als bekende 2 mee,terug,door punten rekenend 6punten 3x als tot 17,tekens 3x,
ineens ineens (f),(f+1),Weierstrass lezend 2 veranderend 3, te nemen element,(element+1 nemend te nemen,zonder derde (andere)tweede niet nemen,als eenheid rekeneenheid te nemen,
ineens zelf functoneel,Cayley geg 6punten, 1x(niet) niet anders zonder 7Poncelet,1x analytisch2 als kwadr,1×10 x10lezen ineens te nemen neemt 1x(anders10) 1×1x,(elk teken115),
duidelijk de bekende ,behandelend bekende geggeg getalf,analytisch algebr,algebr,zonder zonder 4 het geg 1x (niet) tot 1oo,alleen algorithme 15 te nemen,tot 3x door als tot 5x door,
het laatste geg opmerkend 5/3 zonder 1x niet 4/3 hier niet als geschikt,niet diffelement als verschil in de exp blijft optie rekeneenheid inv inv ,alleen voor teken alleen,,gaat priemtekenf geschikt, functioneel ineens geschikt geschikter andersom simultaan door door te rekenen funtie 100 rekent tekens gewone door !X Simultaan de andere rekenend tot 12o door door t0t 2waarden3,getalwaarde geschikt priem derde waarde complexe w eerste,gaat ineens reeel als functie zelf functioneel,ineens ineens,transformatie functietransformatie,en niet geg als geg getallen niet transf het gegeven niet,(in theorie niet bekend),wel als complexe transformatie 3 complex2,1×1x ineens,5 notaties meenemennd uitschrijvend ineens 5 gehele gehelegetallen ineens,(ineens bekende) ,bekender 2 algebr(algebr)3,bij ons bekend 8cijferige getal 1x 2x als 1×1x geschikt 6cijferige1andere,tot {1×1x1],ook bekend,een vijfde,andere///…….a eerst als geg functie 120,1x de enen…

0205 2016.
in stede het geg 17 zelf het tekengeg te nemen,te beschrijven tot laatste toestand theortisch,practisch alleen als toestand als halve eindtoestan heelal 17 model als reken model volledige r voldoend specifieker door door te rekenen,
hier beter als andere processen ,bijv warmteproductie voor stadsverwarming als ander proces verbeterd en als geschikt theoretisch beter systeem besturingssysteem beter als element als besturingselement,reeel proton als extra geg te lezen te nemen in veranderd proces thermodynamisch methodisch volgens Gibbs’regel ,f als C-P+2 als theoretisch practisch gegeven (zonder) H2CO3 componente 3 componenten op te merken als CO2,als H2O,als ammonia (niet zonder voldoende mierenzuur,
gaat het beter als uitbreiding te lezen,nemen rekenkundig als methodisch terug,door als tot 5 stappen 1x tot 3 reeel geschikt door door te rekenen,gaat alleen
6punten5 terug,doordoor te rekenen ,en gaat binaire 2 coefficienten 3 elliptische coord 5 vergroot bereik door te rekenen,
tabellarisch Fisher’tabel door te lezen 2×1x als vrijdsgraden.
{hierna punten rekenpunten rekenend als Eulers geg regelm lich H+Z als R+2,alleen doorrekenend te nemen tot Eulers geschikt 2×1x door +1als +1,leest in de natuur zelf Gibbs geg mee +1 als+2,rekent Eulers complex exp 3 het geg (en )behoudt,neemt optie behoud,1(x) mee},
als p,q beter zonder eenzeenz B Pascals driehoek eenzijdig (zonder) als gegeven,alleen lezen als dualiteit opmerken,als geg afrollen als bol,bij ons als halve voldoende 2/3 omtrek.(omvang)zonder (e) ruimtelijk 3(bewegend ) projectief als tot 1/2,binnen tweede sector ruimtelijk als bol,binnen de halve
opmerkendopmerken omslagpunt,(als dualiteit lezend het gegi in Moebiusband opmerkend) door zonder derde sectot vierde 2×1x als ruimte als puntruimte theoretisch hier practisch ,reeel,1×1x,nu het sturend het gegeven het element+1 als te rekenen gaat,binnen rekenproces nemend meenemen tot beide geggeg,
1X Simultaan gaat,gaat het geg 7.8 als (zonder),1x niet,niet anders 10 rekenend te nemen als vast punt als lospunt alleen algorithmisch algorithme 15 hier geschik geschikter voldoende zonder vierde component koolzuur te nemen,te nemen,en als er waterstof,een brandstof ontstaat bij de winning van koolzuur ontstaat opties 2 opties na te gaan te nemen,of afvakkelen neme, of opslag ondergronds geschikt zonder risico geschikt in een put,
en wel lezen,geschikt nemen,q 17,18 geschikt,terug 1x zonder 8 en 7 niet 9 als tot 10 tot 3,wel zonder binaire 2 probl weg te nemen,,door door te rekenen alleen Fisher’s tabel teabellarisch pgeschikt als eenzijdig 5, (zonder) 3,alleen als verschil,blijft exponentieel,1×1x gaat tot 7,2x niet 3×1x niet gaat nu het alleen zonder 6 gaat 5 het algorithme 15 duidelijk voldoende practisch rekenend sturend te nemen gaat zonder theoretisch probl exponentiee grot gehele getallen 37 Waring gaat bewijsbaar Chin Legrun,gaat 1x 3 gaat 1×2 andere mee
gaat zonder 17 derde mahten alleen exp exp tekengeschikt tot negen derde machten rekent 8 zelf geschikt alleen tekens,1×1x geschikt door mee simultaan 3 tekens,(tabellarsch), nu het vrijheids graden kwadr niet gaat ook niet teken niet niet geschikt niet,(als vierkwadraten stelling),tot als 3 getaltheoretisch terug negen derde m als exp 2anders 1x te nemen ons duidelijk het gegeven te nemen,nemen,(leest axiomatsch geschikt,ook bij ons terug te lezen)
toelichting formeel nagaan,
en als notities te rekenen
exponentieel 5 als (T) verschillen 3 verschillen T door te rekenen,
elk 100,
en lengte als afstand 10 het gegeven,en lengte anders,anders niet v tijd ookniet,
5 als afstand niet v tijd niet het andere gegeven
(boolean) door binnen domein,gebied romdom,
om en om op afstand geschikt
3x andere 100gr C toevoer warm H2O lezen te nemen
afname ineens geschikt te neme te nemen nemen nu het gaat
lijnelement 1×1x buiten de kromme op afstanden2 de Verd rondom 2/3 optimaal,gescchikt
QT warmtehoeveelheid (en) als geg T als geschikt(optimaal) continu door te rekenen
en in het systeem regelsysteem de reactor zelf te regelen (om) getaltheoretisch getalregelijng 2 het gegeven te nemen
nu het gaat te nemen functioneel gaat
bepaalt 1x proton het element
stuurt 1x snelheid reactiesnelheid
geschikt nemend 5 componenten
1×3 injectie(s) nemen,vent(S) 1×2 nemen,
duidelijk in dit ontwerp CO2,H2O,NH3 nemen meenemen mierenzuur,koolzuur mee te nemen duidelijk 1×2 vent(S) alleen als geschikt,(ontwerpen),CO2 naar atmosfeer voldoend H2O mee,alleen afventen zonder 2 andere NH3,CO2 niet niet naar de atmosfeer,
ref 9puntscirkel,Feuerbachcirkel theoretisch gegeven
ref koolzuur ammoniak energie proces technisch gegeven.

0305 2016
doorgaand
uit te schrijven 3andere notities 5 uiitschrijvend en tot Notitie 5,1x teken te nemmen,nemend zonder notities 4,3x niet nemen,terugnemen doorgand 2veranderlik2 anders veranderend
niet lezend 2×2x niet nemen,leest 1x zelf extensie door,
ook wel anders tot 4 andere uitbreidingen doorgaand uit schrijvend te nemen,duidelijk te nemen,
en alleen Functie nagaand,gaat zelf na,merkt 1x op, voldoende bepalend 2,behandelt 1×1x als de andere voldoende voldoende,rekent door te bepalen ,3bepalend2 te bepalen ,te behandelen bepaalt 1×3 tekens geschikt 10 gehele complexe complexe 2 ineens
als een transformatie
niet een functie transformatie
tot ineens ineens als rekening hoofdrekening,behalve als 5 Notaties3,1x 1x,en neemt notaties 6 het geg gechikt,als andere 5 Notaties,1x….[Notatie+1],als een derde,als een uitbreiding
te lezen als een Notatie te rekenen,te noteren,alleen vlg de laatste geggeg 2 geg 2 andere axiomatisch,hier opmerken,laatste uitbreiding bij ons,(teruglezen axiomaverhandelijn,hiervoor in deze blog,en studieaanw.: werkt hier niet,niet ( transitief) als transitief transitief niet teken hetlaatste gegeven 5-3 als exp geg niet anders,(tekengeschikt exponentieel niet,niet exp tot exp-1 het geg niet een geg), andere anders niet te nemen niet,en gaat niet anders te nemen niet,algorithme 15 alleen het algorithmegeg niet andere te nemen,(als studieopdracht,to check de uitspraak,te nemen,aannemen,en
toepassingen notities,ontwerpend tot geschikt te nemen, rekenontwerp Notatie als rekenprogramma nemend te nemen tot final,geschikt te ontwerpen,als product,als techn item,als concl test landbouwkundig onderzoek,concl medisch/farmaceutisch onderzoek,waarnemingen econometrisch tot wetenschappelijke conclusie te nemen geschikte nemend,rekenend te nemen tot FINAL wel FINAL FINAL rekenend nemen).
*werkt 1x teken beter 1x anders verschuift 1x te lezen,beter te nemen gaat alleen fuctioneel zelf als functie het gegeven beter duidelijk te nemen, duidelijkduidelijk duidelijk nemen,1X .
en gaat,gaat1X,gaat anders ook wel ,superponeert het teken gegeven als uit 5(-)3 niet anders alleen als gegeven,andere niet, niet nagaand.nagaand niet anders niet.
en aanwijzend toelichtend opmerkend als aan te wijzen theorie gegeven 2 cirkels ,oppervlakken gehele als 6 halve(n) dor te rekenen door door te rekenen als geggeg 3 punten4 complex complex tot als 20geg punten 2punten 3 complex complex
,behalve buiten theorie als 1x practisch en 1×1x buiten theorie alleen techn opties 2opties elk door te rekenen door tot berekenbaar,gaat 1×2 in de natuur,rekenprogr 100 door te rekenen tot toepassing astronomie model 17 rekenmodel reeel,de andere,in de techniek door,bij ons door,aftellend,aan te wijzen door te rekenen tot rekening ineens,vanzelf een extra geg opmerkend voldoende door te rekenen,rekent behalve verschroeide aarde 1×1x door rekenprogr 100 compl 10 rekent 1×1x1x mee door,methodisch 5 mee door,bijv techn als thermodynamisch Gibbs geggeg als, (hier),vrijheidsgraden,
{merk op,vrijh.gr.geg als dimensies punten/anders geg als punten geg als punten om mee te rekenen gegeven},
hier als punten te lezen,te rekenen,ineens 17 voldoend,voldoet 17 functies als complex 3 mee,(functielichaam) als (functioneel) gaat theoretisch lich f.lich niet als 1/2 niet,(#),gaat door bij ons wel,Hoofdrekening,Notatie op te merken,detailled design,iets specifieker,D3 bij ons ook wel zonder probl als S als getalprobl.niet,vanzelf beide anders geschikt,cirkelgeg 2 geg(geg) 1x,gaat 15x om eiv.lich/ erom als om het halve 2x als 1×1xgaat 17 functioneel als lengte als punten,verschuift niet,rekent rekenend 10 door als extra gegeven te lezen onnodig te rekenen 27 tot 32 duidelijk een specifieke toepassing in speciale ontwerprekenprogramma tijdig in optimale productie te nemen, HOLD BIJWERKINGEN(bijv voor de handel afbeeldingen als bijv.van ,,de Nachtwacht” voor afzet aan grote gebouwen als ,gemeentehuizen ,provinciehuizen,enz,of ,ook wel als bijv,zelfde productie progr,ook wel voor een volgende als luminist voldoend bekend als luminist,in andere omgeving aan te brengen,bijv woonhuizen ,geschikt .geringer van formaat,en toch wel, en soms zeer gewild,ook bij ons voldoende bekend en gewild,behalve behalve als luminist,Fragonard,Watteau mee als luminist colorist,gaat Turner geheel vrij mee mee te nemen in optimale 3D massa- serieproductie,afzet gegarandeerd,niet 1x niet zonder vergunning af te leveren,niet door de autoriteit met het tweesnijdend kromzwaard niet,geeft niet een vergunning af,en niet 1x bepaalt als autoriteit niet Google zelf niet bepaalt niet een certificaat niet, en wel door de onafhankelijke,vrije autoriteit,als een autoriteit,momenteel niet in Nedrland te zoeken niet,niet 1x in China ten enemale niet,en wel de opgave een zoekprobl op te lossen alvorens eenieder ondergesneeuwd zou raken , lijkt het als probleem een monnikenwerk om op te lossen,maar het zal het niet zijn,wij staan voor de keuze als slaven met slavenarbeid afgescheept te worden,of vrije personen met toekomst,die we zelf in de hand zullen houden,om te beginnen in Nederland ,gaat het thans nu niet,komt daar de oplossing morgen wel eerder als eerste op tijd nog.Tot zover VERKOOP-INDOCTRINATE,(in de wandeling,, mangelen ” van consumptiedieren genaamd).
# opmerkend,behalve als complex,als punt,als nalatend geg opmerken als een geven opmerken,niet als een optie opmerken,een gegeven mee op te merken,cirkel zonder mp als oppervl als punt,Eulers complex rekenend als tot 3 door te rekenen zonder 2×1x de ander S als vierde geg,hier wel tot 3 analytisch geg tekengeg mee,alleen wel hier ineens ineens tot 3complex2 als hetzelfde geg 2,3 complex (zonder 100 hier verwerkend ineensineenineens). en note,wel extra note opmerkend
## en gaat als gegeven geg (beter) blokvecto als geg geg alleen +1 als +4 punten 2punten2 extra practisch,2×1x,en punten vectoren,treuglezend bij onze gegevens,gaat het,als in rekenprogramma niet anders,hier (zonder) lichamen,onregelmatige alleen punten alleen,we lezen bij ons,hier 1.5x alle voldoende tot andere geg als geg,bij bollen niet voor laatste punt tot als geg +5,1x wel lezen te nemen,niet nemen,beter als laatste punt als nalatend geg Cayley op te merken,niet als laatste geg bol !7 nalatend als diameter 10 nalatend niet,merkt hier zelf op als punt rekenpunt cirkelpunt,en rekent zelf 100 door als program door,voldoende binnen farmaceutisch onderzoek, bijv Japanse testpersonen,100 Mexicaanse,100 Zuid Eoropese,100 mannen,1oo vrouwen,1oo kinderen,verzamelend geg mee te nemen bacteriele darmflora-samenstelling diverse andere variaties als door proteine rijk (vis),mais rijk,rijst elders (Indonesie),mediterraan anders rijk en wel bekend,om niet alleen in toenemende dosis binnen onderzoek voldoende te varieren,ook door dezelfde medicijncomponenten veranderend binnen elke dosis voldoend tot veranderlijk geschikt te varieren,duidelijk wel in het rekenen,voldoende doorrekenen,nu het methodisch behalve practisch volgens Gibb’s regel,theoretisch Eulers ,en volgens zijn regel te nemen,punten niet hoekpunten,punten zijvlakken practisch// 0405 2016,tussendoortje

[Nederland verstaat,en het klokje tikt nergens,zoals het thuis tikt,dat de halve waarheid als de halve leugen beter is of niet is,en het ligt aan,aan Nederlands' algehele instelling daar ligt het aan,daar ligt het aan,welke halve waarheid beter dan de leugen is,en Nederland verstaat weer,dat de maan nergens elders zo door de bomen schijnt,en dat vanuit de academische medische centra de mensen,psychotische patienten,hartpatienten en kinderen doof aan een oor revolutionnair te behandelen zijn
,en bij proef vooraf al waren aan mensen hersenen te ontvreemden ,waren uit hoofden van behandelden vooraf ,eerder al, mee te nemen,en spoorloos verdwenen bleven deze weefsels, toen al vooraf in ons buitengebied hier verdwenen zijn onze materialen zijn toen al verdwenen , en ergens alsnog terug te vinden zijn zij niet//,

en geschikt als vlakel+1,zonder lijnel niet anders tot bin+1 het probl niet, en in stappen 2 stappen als rekenstappen3 terug, door methodisch tot 3 door,zonder 4 als +4,gaat +2 als+2 (andere) 1x als tot 3 geschikt door door door te rekenen gaat,exponentieel grote aantallen data doorrekenend 1x1 alleen ineens 3 getallen 2 geschikter,geschikte,1x als geschikte conclusie .geschikter,( berekenbaar lezen),zuiver door door te rekenen,hier als voetnoot##wel hierboven binnen de uitschrijving geschikt te lezen,zelf binnen de uitschrijving,juist,(duidelijk),te nemen, te nemen,en wel lezend te nemen data veranderende als ditributief, rekenend doorrekenend te nemen,,en als veranderend veranderlijk distributief distributief data op te merken,mee te nemen, door door rekenend te nemen,tot zuiver zuiver alleen in ons rekenprogramma rekenend te nemen duidelijk tot conclusie en bevestiging te nemen te nemen,duidelijk,voor betere medicijntesten bij ons het rekenpgr. te nemen,wel nemen,tot hypothese,geschikt,verwerp als nulhypothese,andere medicijnen afschrijven,9als inferieure uit de markt wegnemen).

//4 Mei al weer,om in goed vertrouwen en vol overgave de revolutie te dienen door te duwen ineens of,bij veranderende insteliing toch maar te stoppen haar te doen verlopen,nu heel Nederland opnieuw bewust haar eigen waarden onderkennend en daarbij aan de inbreng van nonvaleurs voorbij gaand ,nu ,nu Uw gedachten Nederland U zelf duidelijk worden,dat de aarde om de zon beweegt niet alleen,zolang het duurt,wel tot voldoende voldoende zal het zijn,de revolutie voorbij, de revolutie voldoende achterhaald ,ook de zon tot halverwege terminuspunt om de aarde draaiend ook heen als voldoende er omheen beweegt.De leugen is niet vruchtbaar maakbaar. De waarheid staat altijd in de sterren geschreven.Niet kapot te maken,eeuwig blijft de waarheid. Bekend aan kinderen ,bekend als aan Williiam Gadoury,aan dichters bekend en ,als bekend ,aan dwazen bekend,vooral ,soms het meest,aan de grootste dwazen vooral.Daar hoef je niet Latijn voor te kennen om helemaal alleen ,,De revolutionibus orbium coelestium libri sex" door te nemen of je het nu sexy genoeg vindt of het niet vindt.Doden herdenken.
Wat denken zij van ons?].

0505 2016,
gaat alleen door na te gaan,gaat ook niet practisch techn niet,blijft gegeven exp 2 als een som 2 in een som (een) gegeven als getal product abc en als getal quotient de/c niet verder na tegaan,beter alleen tekengeg als 17 lezend tot 1000,en als teken 1ocomplex functioneel,1x bijtelling te lezen te nemen
anders nemend te nemen
5/3 zonder het tweedegeg 2.3 complex,alleen tot als verschil,buiten exp rekenend 5/3 zonder 4/3 geschikt,anders geschikt,als 17model rekenmodel als Oneindig +1 te rekenen,2×1x als 1×1x rekent alleen complexe f 1o compl als rekenfunctie zonder zonder getallen 2getallen geg als 4 compl 3,ineens ineens 1×1xzelfde complex 2 gegeven nagaand rekent techn produtieproces,gaat alleen 1×1 complex3 alleen 100 complex analytisch het geg gegeven
{t.w. rekening ineens,ineens 2 analytisch 1000 toepassingen 100 reeel,techn practisch ontwerpend rekenend als geschikte geg doorrekenend 10 geg,getallen gehele gebr0ken als Diophantos >1 te breken,samenstellen als geschikte in extensie mee tot uitbr mee te rekenen alleen tot 100 zoeken 10 geschikte geschikter,bijv in chemische samenstelling medicijn verbeterd product aan te leveren,ook wel dubieuze in testonderzoek definitief uit te sluiten,ook wel eens,uitsluiten, als bijwerking door/ van andere stoffen uitsluiten,denk aan bekende lemon- verbod,(niet toegestaan mee inname bij medicijn NN,wel bekend in die kringen),door als door verkort uitgebreid onderzoek uitsluiten,voor te stellen tot betere producten door rekenonderzoek gerakend,
(medicijnen zijn niet bedoeld als giften,en ook niet als gemakkelijke inkomstenbron voor de overheid,voor de Nederlandse overheid ook niet,en voor de ware,beedigde inspecteur helemaal niet),
en voor de gecertificeerde werkers in het veld,testresultaten verzamelend,en voor programmeur , geschikte data input data verwerkend,wel voor hen duidelijk, zal het niet zonder hen niet tot gericht onderzoek rekenonderzoek niet,niet anders alleen in de nieuwe computer zal het rekenonderzoek tot resultaat gerakend gaan,anders niet,niet anders.
[Aanw:niet als hiervoor,hier niet voor bollen niet,en niet hier niet,en als hiervoor bollen,bij Archimedes punten bij ons niet,niet nagaan hier niet als gegeven analytisch 5,1x rekenpunt niet en niet 1x1 optie hier niet,hier anders geg(geg) nagaand,
ref. als cirkeldriehoek geschikt (en) functioneel als cirkelfuncties sin geg en cos geg tot de gelijkheid +1 als tot +2,
alleen, en product als quotient,en wel duidelijk
(en cosec geg duidelijk het gegeven beter bollen punten niet ook niet als Archimedes rekenpunt optie niet nemen niet,en neemt niet,leest 1x,schrijft niet,goniometrhyperb,2h wel algebr. het geg merkt 2x1x op als functioneel (1x1x1x),anders niet 1analytisch 2 gaat 1,5x,(gaat zonder Fermat kl St en Grote St alleen 2 compl gehele getallen 2x1x als 1x1x voldoende anders niet 15 algorithme het blivende gegeven,ref continuumhypothese hier duidelijk duidelijk).
duidelijk1x,x tot punten 7punten scalarveld geschikt het gegeven in programrekenprogramm als het geschikt geg door door te rekenen, als tot 3 door te rekenen,rekent vanzelf wel duidelijk discreet rekenend het rekenend geg als het geschikte door te rekenen door te nemen,neemt duidelijk zelf wel door als tot 3 door,[door tot als bewijs ,1x1x als berekenbaar voldoend voldoet 't,(om de nulhypothese te verwerpen)) nu het puntengeg cirkels 2 cirkels,elk Feuerb en de ander 9puntscirkel punten duidelijk te nemen gaat,analytisch 1,5x gaat tot bol 100,,eropr,erbuitenerop als tot de halve eroperop afs geschikt 1x1x het geg als afst hetzelfde te rekenen,element,ruimteel 1x,x alleen tot(deel) oppervl,*2driehoeken op halve bol erop leest,1x punten 3p4 ,op afst gesch. tot bol(e) als de halve,en de halve halve omtrek projectief nagaand te rekenen,rekent tot punten 10 door,terug als tot 8 gaat element 1x,1x als tot complex 3compl2 alleen zuiver te rekenen,element (anders) te rekenen,simultaan 1x3 alleen rekenen te rekenen duidelijk niet anders onze s,S geggeg als tekengeg 4.3 niet zonderS geg geheel getal lezend 10S,als 1x1x1x duidelijk (1x1) te nemen, tot bewijs voldoende berekenbaar,1x,1x,en vlg conditie als getrouw,hier als hoekgetrouw beter functie getrouw,te geraken,volledig bewijs].

###
lichamen 5 bekende hoekpunten elk als ontaard tot distributief nagaand,1x als hoekpunt tetraedisch ,2×1x als kubus halven-hoekpunt ontaard 1×1x,enz
(voldoende) voldoende door tot 1/2,voldoende voldoende,en leest 1×1x door alle overige door tot de laatste ontaarde,
werkt 1x, alleen vlakken 1vlak als zijvlak als laatste geg,(leest projectief 3) ontaarde als punt,als tot distributief 1×3 door door te rekenen,
gaat alleen in de natuur geg 2 punten extra geg BoseEinstein opmerkend* en tot 5 geschikt rekenend,terug rekenen te rekenen als tot 3,gaat 1×1x tot bewijs,tot distributief 1×3 (en) bij ons blijft Kuipergeg alleen geg theoretisch,practisch bij ons anders niet programmatisch 100 anders niet, computerrekenprogramma100 blijft het enige geschikte geschikt rekenend binnen het proces rekenproces ,de nieuwe computer rekenend alleen, rekent door,door door tot laatste beide geg alleen, eenmalig,1×1x
*gaat ruimtelijk wel. ,(zonder als Kl.St tekenprobl niet zonderzonder Gr St10 als complexe gehele 10 als complexe derde eerste beter te nemen)..

0705 2016.
[Ik bepaal zelf de gang van zaken in mijn leven en niet de overheid,ook niet een andere.En ik beslis zelf over alle punten,die ik van belang acht.en ik handel zelf alle punten af,voor zolang ik deze van gewicht acht en voor zover het me dunkt ,dat dezen me goed doen om mijn lot zelf te bepalen.Ik deel dit mee,omdat ik me ervan bewust blijf gestudeerd te hebben onder N.H.kuiper,een eer bijna te groot voor een middelmatig- zwoegende,hoewel onvermoeibare ijveraar .Niemand laat zich ondersneeuwen.Men vergisse zich niet].

Hierbij enkele handvaten voor medeburgers als,,losers” in dezelfde omstandigheden verkerende.wij beperken ons vandaag tot de belastingheffing W.O.Z.
bijv.
van:….
aan:….
onderwerp:onr zaak-belasting./voorheen verzonden.
L.S.
De vermelde woz-waarde m.i. onjuist.
Ik zal daarom aanhouden betaling als vorig jaar.De eerste betaling zal overgeboekt worden voor de eerste vervaldatum.
Ik neem aan,dat tijdige restitutie zal plaats vinden van het te veel overgeboekte bedrag en dat tegen die tijd de juiste woz-waarde alsnog in beeld zal zijn gekomen,zodat onze problemen moeiteloos zullen worden opgelost,
met vriendelijke groet

bijv. en verzonden 2502 2013,
Aanbeveling voor de burgemeester.
De burgemeester van onze gemeente A.,mede verantwoordelijk voor het belastingbeleid,zou mijn onroerend zaakbelasting kunnen afhalen op het adres in BRD,in R,Land NRW,waar men voor mij als krankzinnige de deur gesloten moest houden ivm de Europese regelgeving op bankverkeer.Voor het zuivere bedrag van de aanslag kan zij eenmalig gemachtigd zijn.
En het probleem,-en haar voorganger ,ene….,moest er voor tekenen,dat ik werd afgevoerd-, dient opgelost te worden,in eerste aanleg door hen,die het mede moesten veroorzaken/er verantwoordelijk voor moeten blijven .
De arts met beroepseer,die de second opinion stelde,te hinderen in zijn optreden,het komt niet te pas.Dit blijft een probleem op zich..Had hij niet moedig gesproken,dan was ik nog verder het moeras in gedreven.En dan was mijn probleem nu groter aanwezig.
Niet alleen ik doe zulke bizarre ervaringen op binnen onze rechtsstaat,ook anderen lopen er tegen aan,bijv.zogenaamde t.b.s.-ers en zgn.,,patienten” van ziekenhuis MST Enschede.
Er zijn er waarschijnlijk meer voor wie de tijden van Hitler/Stalin terugkeren?
En tenslotte ,waarom wordt mijn woning bij dalende woningprijzen en marktwaarde.
als indicator voor belasting-afdracht desondanks hoger aangeslagen?Zou ik niet juist eerder bovendien korting verwachten als slachtoffer van het huidige regime en belasting-regime?
Of men is tegen mij- en het blijft hen vrij voor dan wel tegen mij te zijn-,of men blijft open en rechtvaardig,en dan geldt dit voor iedereen.Dit mag geen vraag zijn.

,,Losers”, met deze twee handvaten is mijn college ,,omgaan met de overheid” voor vandaag wel genoeg geweest,Ik hoop,dat het steun voor jullie betekent.Je hebt tegenwoordig overal te maken ,zij het in Amsterdam,Peking of zij het in New York, met dezelfde bureaucraten,Spinoza’s te maken,zoals degenen,die daar op Manhatten onlangs de hot-dog-kraampjes lieten verwijderen.Wie zijn verleden verraadt,komt niet toe aan zijn toekomst.

0705 2016.Almelo,
Geachte debiteurenbeheerder WOZ-belasting,

Uw e-mail mededeling,dat…….indien het niet lukt om af te schrijven Euro xxx…*,waarna ik vervolgens een brief zou ontvangen, en deze brief,die ik inderdaad ontving,maar welke wel van beduidend andere toon bleek te zijn,dit schrijven,dat stelde,dat ik de hele jaarlijkse afdracht WOZ ineens dien te voldoen,lijkt mij prematuur.Immers de woorden …indien het niet lukt om af te schrijven.*.. ,kan toch niemand opvatten als zoudt U voldoen aan de wettelijke eis mij te verzoeken mijn bank opdracht tot automatische incasso te geven.Ik begrijp weliswaar Uw voorkeur alle bedragen van alle WOZ-verplichten tegelijk en liefst op een dag te incasseren en bij voorkeur op de kortste termijn,niet ,omdat de rente momenteel zo hoog zou zijn,en wel,omdat U ook wel eens van hr Dragi,E.C.B gehoord zult hebben,in deze dagen een gezaghebbende persoonlijkheid.
Bovendien,heer debiteurenbeheerder, wijs ik U op het volgende.
Reeds jaren geleden,toen wij ook al eens in moeilijkheden verkeerden,machtigde ik onze burgemeester de nota te incasseren via mijn bank in het buitenland.
In het buitenland lopen dergelijke zaken nu eenmaal over de hogere ambtenaar.Ik had er zelf verder geen bevoegdheid.Ik hield en houdt me aan de Europese regels.
Wel blijf ik, om onnodige complicaties te vermijden ,mijn maandellijks verplichte storting zelf verrichten.U kunt daar op rekenen.
Het antwoord is aan U,dan wel aan de rechter,die U al noemde,zij het verholen,want invordering gaat, lijkt mij, niet zonder.
En per ultimo…. bepaalt dan de rechter,als het Nederlands niet, Europees anders wel nodig zou blijken.
Maar dat zal toch wel niet,lijkt mij,en hoe dunkt het U?

met beleefd-vriendelijke groet,

B.J.ter Beek.

* volledigheidshalve:
Het rekeningnummer voor de automatische incasso is actief,eind april wordt er geprobeerd weer een bedrag van Uw rekening af te schrijven,(..),lukt dat niet dan krijgt U hier over een brief,
ipv:Mogen wij ook voor dit jaar op Uw maandelijkse automatische betaling rekenen?Denkt U er in dat geval wel aan de opdracht aan Uw bank door te geven?

0905 2016.
[Als ik binnenkort wordt opgepakt,meegenomen en je hoort nooit meer iets van me terug,dan weet je zo langzamerhand in welk land we zo langzaam aan leven.Ik zeg het maar vast,dan weet je het tenminste nu al.Morgen kan het voor jezelf te laat zijn.Vannacht al.En wissel vandaag wel op tijd al je zilver voor goud in,nog beter wissel het in tegen oud ijzer in,hoe ouder hoe beter en waardelozer.Er blijft morgen toch niets van je over.Ook geen herinnering.Ook niet in verroest spijkerschrift niet.Maar wat heb je eraan?

Daar heb je veel aan.
Detecteer mee en stel vast.
Zij verstikken in hun eigen zwijgen.
Het is niets dan zuurstofgebrek,onrecht, aan het einde van hun tijden.
Stik toch hoopten zij levenslang.
En het werd hun eigen lot.
Hun tijden waren bijna nergens beter,
Het zijn dezelde Spinoza's,die op Manhatten aanzeggen alle hot-dog kramen te verwijderen.Wie het verleden verraadt,komt aan zijn toekomst niet toe.
ik zou bijna zeggen rijk en rot en morgen rotter,beter als
voor allen,die het zijn en sedert onheuglijke tijden waren,of het morgen als progressieve nieuwelingen gretig hopen te mogen worden,
als elementen van de vooruitgang ,als advocaat,dan weer als plaatsvervangend rechter, wel op stand wel ,maar door een ernstige misstand in de wet,(hoewel als misstand binnen de kortste tijd parlementair te corrigeren na overkill op overkill van oeverloos gepraat,altijd beter in Nederland,waar nooit een druppel bloed moest vloeien,zoals in het verleden niet en morgen ook niet.Nooit.En onschuldig bloed vooral niet].
Dutch terror.

Gebeurtenis verschroeide aarde-oppervlak en Uitbreidingen.

2 april 2016

De Gebeurtenis door EMP verschroeide aarde berekenbaar.
A4-tjes dd 0104 2016 , dd 0204 2016 mede ,,gaat lemniscaat’s” getitelde A4-tjes dd 0304 2016 ter inzage voor commentaar,

hier samenvattend,heelalmodel 17 concept geeft Gebeurtenis aan,behalve
timesheet gegeven in de kalender aan te geven,berekenbaar,voor lengte als tijdlengte,het verschijnsel (en)
behalve alleen het laatste gegeven analytisch kwadr als Poncelet geg als 115 alleen het gegeven, gaat ‘t alleen 2mee,
gaat ‘t als T verschil (verschil met ambient) tot 1000gr Celcius,(niet hoger),gaat vanzelf als plat vlak als halfvlak deeloppervlak aardoppervlak als bekend,berekenbaar,mee,nu het anders 2 niet gaat,als theoretische gegevens bekend,en duidelijk in onze rekening te nemen,
catenoid als halfvlak voldoende 1×1 ander oppervlak als gegeven in de complexe berekening duidelijk te nemen,andere oppervlak,plat vlak als halfvlak voldoende, minimaal oppervlak,(andere min.opp. zijn er niet,in theorie niet ) om als hyperb kwadr 7.8 door te rekenen 1×3 gaat door te rekenen te nemen tot 1/2, als tot +1/2,1xals 2×1x als geschikt,en hier bij ons vlak als punt het gegeven als hyperbolisch meetkundig geg voldoende, 1x op afstand geschikt,voldoet 1x als puntrekenpunt om simultaan +1/2 duidelijk (1×1x1) rekening ineens te nemen,als rekening op transformatierekening te rekenen
Voor de behandeling van de overige gegevens rekengegevens,ref ,,gaat lemniscaat’s”,6 stuks A4tjes,dd 0304 2016, in te zien in mijn archief om de discussie te openen en meteen te sluiten om wel onverwijld onze specialisten- programmeurs hun final rekenopdracht tijdig te verstrekken.
0504 2016.
opm.
rotatietijd zon als 27 d,beter 30d (24h),op aarde als een half etmaal verbetert 2×1xduister(24h), als 1×1x betert op geschikte halfrond het halve tot 1xals 1/2×1/2 en niet voor tijd, op Breedte (geschikter) als 1/2×1/2,(ca 45 gr N.B.),gedurende een kwartaal als binnen 30d voldoet een trimester,(7.8 het geg uitbreiding timesheet te lezen,doornemen als inputdata spec berekenbaar).

OKAY.Uitschrijving gereed,3 A-4tjes dd 0504 2016.FINAL.

We geven op de Gebeurtenis,temp tot 1000 gr C op aarde als in het jaar 2137 duisternis gedurende 30 dagen op aarde.beter,(en zonder 16 als meetjkundig probl als een punt een probl),beter 1x als Gebeurtenis in timesheet,kalenderjaar 2121 het jaar,
[en meetkundig,zadeloppervlak het halve 3 punten,het andere halve complex,2lijnen1 complexe,1x,en volgende halve(n),punten complexe alleen rekenend te nemen 15 algorthme als veranderlijk5,veranderend2 nemen,2x als tot 30 doornemen,(neemt zelf wel,nu het alleen gaat in de natuur gaat,zie onder,gaat als geg vast punt gaat) wel beter
wel beter 3donkere dagen 2etmalen,lengte 1x1x 72e te nemen,duidelijk duidelijk beter rekenend door te nemen,tot schema getallenschema 8x8,als eerste 13 opmerkend te nemen 10 als opvolgende 100 punten geschikte(s) alleen Pythagoreische driehoeken,zijden alleen geschikte priem alleen geschikter kwadratische gehele 10 alleen beter ,(Wiles,Jonathan geg lezen,nemen),als geschikter 3 geschikter gebroken als lengte kwadr in (een)som1 gehele,rekent zelf complex 100analytisch,neemt 1x punten 20 punten 3,1x analytisch als geschikter 5,1x,nu het gaat getaltheoretisch priemgetaltheoretisch alleen gaat,punt extra rekenpunt,zal zijn als paradox geg,teruglezen,bij ons bij Archimedes,VOID Achilles beter, in theorie,(derde geg naast geg als tautochr,naast geg als tautoch,(brachyst)). behandelt zelf 1x1x zonder tijd exponentieel 3,andere 2 ook niet punten tijdpunten tijdstippen niet,sterke EMP lezen,later wel,wel als andere 2 wel geg EMP 2137 te lezen,lezen,(duidelijk te nemen),beter duidelijk nemen,zadelvlak als het halve,3punten nemen,1x het halve complexe nemenmeenemen,1 1/2x, en lijnen parallel,1x (reeel+1) als punten geschikt 3,tot toestand zon 2437 door,terug,1x aanwijzen,komende EPI 2137,
en......

{en toelichtend te beschrijvenderde kromme als punt op cat. (scheef)deeloppervl schuin nemen,tript in scheef nemend,duidelijk als geg teruglezen bij ons Achillesparadox,kromme punt,1x1x als tautochr het derde geg als punt tijd exp 2 hetgeggeg,tot hier,zonder afkoeling Texp5 (niet) 1x anders,niet (zonder) N exp4,1x blijft,gaat geg als kwadraat door,nu het gaat,blijft Noether' s op aarde tot het op aarde nu wel Noethers's als lemniscaat's gaat,(duidelijk nemen te lezen te nemen tot lemniscaat het halve gegeven een punt nemen),gaat anders,en gaat anders niet door Texp3, niet als geg te nemen,neemt in de sterrekunde hier 15 algorithme duidelijk duidelijk functoneel mede te lezen,(teruglezen bij ons),te nemen behalve 3punten op catenoid,analytisch scheef onder een hoek,bgl,1x en verschuift 1xals ruimtehoek tot het punten 3punten geschikt functioneel gaat,analytisch functioneel nemen bollenbundel,bollen punten, 1x als 3/7 7 functioneel,1x,1x door te rekenen,1x optie als op aarde als geg E.Noethergeg ,(1x1x1) simultaan,15 alg kwadr niet alleen,reeel,1x1x1 geschikt andersom 1x1x1, te nemen geg als getal,getal productquotient duidelijk te nemen,neemt getaltheoretisch Voldoende bewijs berekenbaar hier alleen in de natuur,de sterrekunde hier volledig voldoende bewijs rekenbewijs }

....wel 2x uitschrijven,lezen,doorlezen,als toelichting duidelijk meenemen...

....wel periode op aarde donkere dagen,3dagen donker 10x te nemen,1x anders 10 als vast punt nemen,alleen in de natuur extra vast punt, pool hemelpool geschikt duidelijk te nemen, en duidelijk als voorheen,tot 2437,zon beweegt over lengte als punt 1x1x,(Grote Gebeurtenis 2x lezen)nemen,terugnemen te rekenen op 2137 ,nemend in de kalender Gebeurtenis aflezen,nu het rekenend gaat 3hyperb4 het teken als kwadr te verwerken,gaat alleen algorithme 15,verwerkt 1x als teken,niet een ander nagaan,7.8hyperb als kwadr het tekengegeven alleen,wel aldra,in 2137,(hieronder)
en lengte niet tijdlengte als deellengte bglengte 30 voldoende bgl als om oppervlak halfoppervlak op aarde beperkt,bekend in eenheid omtrek en bekend,als, in dezelfde eenheid,(bijv. kilometers), te rekenen, als verduisterd oppervlak verschuift ,[d 3 nachten 2 ,gaat,opmerken E.Noethergeg opmerken 1x2x,cat.deelvlak een rimpeling,1x een rimpeling, bovenlezen meenemen duidelijk opmerkend als 3punten om te rekenen],door te rekenen,oppevl km kw,lengte km. dezelfden dageliiks], gedurig, 30 d, 1x.x het rekenen nemen,te nemen,(zonder lezen,wel opmerken,onnodig hier op te merken,hierboven beschreven,laat Achilles paradox geschikt geg,punt,na)en hier geeft programmeu,astronoom exacter aan ons en eerste belanghebbenden op.Voor overige details zie in onze discussie ter inzage, bovenstaande A-4tjes als laatste,behalve,en hier nog eens geven we op,op NH geven we op ,geven de Gebeurtenis op,gaat getaltheoretisch niet anders 1×2x een pool,hemelpool als pool en wereldbol alleen in het Noorden reeel het gegeven als pool het gegeven,

en,voorlopig,wel beter in studie nemen,conoid als halfvlak 2punten voldoende voldoende voldoende 3,
2×1x als vlak regelvlak Riemann de optie nu het 3punten gaat als 6punten4,Maxwellgeg tot de gelijkheid+1 lezen,geschikt nemen,meenemen andere geggeg Fermat bij ons,binnen Feuerbach cirkel 10x 10 driehoeken als Pythagoreische alleen zijden lezend 100 zijden 30 nemen,neemt 1xals teken alleen complex cyclisch het teken geschikt,en wel 100 puntensnijpunten cirkels,Euler diagram raadplegen als 17geg,6xpunten 3x binnen het diagram het halve om en om lezen,om,1x als 3x punten 30 punten,bij Riemann in vlak als plat vlak lezen,beter bij Gauss in vlak het getalvlak 10 punten alleen pythagoreisch geg als hoekpunten geschikt 1×3 terug,In Eulers diagram lezen het halve,11/2x nemen,geg graaf geschikt terug,door als 3typen priemgetallen 2 tot de geschikte geschikten als laatsten,eenmalig kwadratische 2 duidelijk te nemen,1x alleen nemen,duidelijk,en volgens theorie, als in een richting nemen alleen,(als voorheen aangegeven,en hier als aanwijzing in theorie v programmeur),
tot hier voorlopig.
0804 2016,
kalender berekenbaar als precessie,
in de astronomie alleen op Aarde alleen Meton als berekenbaar nemen,1×1x 17 vooraf 19,1xextrageg,rekengeg,opmerkend,
jaar Platonisch,25700,1x nemen tot 2600 te nemen,duidelijk te rekenen nemen compl als tot 27000 nemen wij terug
alleen in gehele te nemen
nemend op Aarde 25000 door op Aarde erboven Meton’s gaat,als 19+1,ons toegestaan gaat,gaat als in 2120 te nemen,(toegestaan bewijs bij ons hiervoor te lezen),
als 20x 700 door,erboven door tot bij ons vlg geg 2437) voldoende nemen,als 2400-2020 nemen (en) toegestaan nemen te nemen,nemen
25700 zonder 100,6x 100 anders 100 te nemen,optie analytisch100 complex opmerken,merkt zelf hier voor ons op
als 2400-200
1×400,terug door als 20j 4mnd in 80d,
merkt ook op,en als binnen 1 semester 3halve, (als kwartalen te lezen,niet lezend),trimesters uitschrijvend rekenend te nemen,
als 1/2 tot +1/2,1x door in 90 d over deeloppevl Aarde verschroeid.
Toelichting
als Cartesisch product in het ene systeem,coord.syst,als getal in het andere voldoende getal,
2×1x nemen,6punten nagaand te nemen,3punten 2complex rekenend,reeel 1×1(x) derde als getal,1xals eerste 2 getallen nemen,
ref,in de aanschouwelijke voorstelling Curry-kromme nemen,in complexe voorstelling als punt meenemend,en
3punten buiten catenoid oppervlak deelvlakken 3,1x punt deelvlak complex,
op afstand om en om,erbuite als erop 1punt als vierde complexe erop,
en
grafiek van de functie (x) als xexp3-9x
nagaand tot als geg( gelijkheid+1) functioneel 3
1×10x buiten hemelbol
functioneel,(behalve 2functioneel,Fermat’s, meetkundig driehoeken,1extrageg lezen te nemen,anders bij krommen,1extra geg opmerken duidelijk te nemen),1andere rekenkundig mee,
1×3x binnen hemelgewelf te nemen,te rekenen
3punten 2 om en om te nemen product te nemen 1xals Cartesiaansproduct nemen Om,1x getal als getal derde eerste te nemen,
nu het gaat,als E.Noether als te rekenen gaat,6punten nagaand,analytisch,(hier toelichtend) als geg 1/2 tot +1/2,1x gaat 1,5x het geg analytisch te nemen,neemt zelf 1x kalender berekenbaar,
wel 3punten2 complex 6,als 2×1xals algorithme 15 (en)alleen als kwadr door te rekenen te nemen,(weg)nemen nemen,tekens te nemen,teken(loos) nemend,blijft/gaat,tekenloos blijft logarithme als kromme punt complex2,en duidelijk niet nemend,1x (niet) 1x texp-2 niet anders,1x als punt complex 2×1x als 1×1x op afstand,zelfde,1×1punt lnkromme(de natuurlijke logarithme), 1punt erop als erop 3punten2 tijdgegeven 3/2duidelijk als tot rekenend het geg nemen,simultaan,neemt ineens geschikt analytisch 1.5x,wel 3×5punten 3veranderlijk2 veranderend,algorithme 15 nemend,1.5 x doornemen te rekenen,e andere 2 rekenend pool hemelpool langs halve hemelbol 100,aanvang tot tijdeinde 10 lengten tijdlengten 3perioden kwadr 2,1xals tekengeg mee,in timesheet meenemend,nu het duidelijk gaat,in voorstelling nemen,geschikt als geg,gaat/blijft als pool,(niet pool hemelpool), in theorie als vast punt als het andere vast,alleen 10 vast als vast punt alleen vast punt vast algorithme 15 niet anders te nemen,neemt in de sterrekunde niet anders en anders niet andere punten 100punten te nemen te rekenen,op door te rekenen geschikte geg te rekenen,complex100punten1 complex analytisch te nemen,neemt zelf wel ineens,analytisch2,ineens ineens.

(en tupels als ref nemen,doorlezen,lezen wij door,tot als aanw., programmeertaal Haskell/Curry),
en,
kortheidshalve hier,geven wij op,geven aanwijzende gegevens op,op3 A4tjes dd 0704 2016,ter inzage bij ons, tot gegeg Cochran/Kuiper geven we op,tot,1x teken mee,het paar priem elk als kwadratisch 1x anders alleen eenmalig richting geschikt,bekend,(kalenderperiode,incl 2data),berekenbaar,nu het gaat,schrijven we uit,zie 4de A-4tje archief dd 07042016,kortheidshalve hier samenvattend,tot Cochran de geg,tekengeg mee 9p.cirkelomtrek punten alleen zijden erbinnen pythagoreische driehoeken als cirkel over gebogen oppervlak als plat vlak (en) als plat vlak gebogen,extra geg,ook anders extra geg,het geg op catenoid ,als hiervoor behandeld,het extra geg,wel duidelijk 6 punten te nemen anders niet tot zadeloppervlak 3 punten volledig volledig door te rekenen,en wel meenemen Verdelingen geg ,behalve aantreffen in ref.,,Wisk.Verw. Waarnemingsuitkomst”N.H.Kuiper,en als geg mee tekengeg Einst Bose verd.mee,om terug,door mee te nemen het laatste geg tekengeg als recent in deze blog aangewezen als Kuiper’s gegeven, mee door te rekenen tot getallentheoretisch bewijs ,de Gebeurtenis door EMP verschroeide Aarde,vooraf ook wel duidelijk, (1(x)100 (km)als (x) 10 (km),1(x) binnen 100 dagen 3,nemend 1((x)) elk als 36 uren),in het jaar 2121,tijdig voldoende v astrofysicus-programmeur om details aan eerst belanghebbenden te rapporteren.

To come along FOR APPROVAL.

0704 2016.
USA- collega Hancock,na detentie van 33 jaar,
not guilty,
free to be born to live.

1104 2015.VOORLOPIG
Studie.
Behalve de a.s Gebeurteis op AArde,mee te nemen instudie,om als uitbreiding na te gaan,
lees terug de laatste blog betreff. energie productie,door splitsing en fusie,Helium geschikt,
tot schakeling hiervoor Fles Klein het gegeven,hier door,behalve op halve oppervlak,binnen en buiten zijde 2×2 punten,;geschikt geschikt 2 andere punten als geschikt mee in ontwerp als geg mee te nemen,(Aanw. voor onszelf:zoek het geg in ,,Sesam Atlas v.d Wi” pag…(bij fles Klein zoeken,deel1,pag.246,1977),om als geg schakelend als een functie geschikt te nemen,pprvlak het geg 2punte oppervlak te nemen,
1xals (f) doorschakelend in het proces tot optimale productie 1x,1x te nemen,ook wel,de andere optie
functie getal lezen te nemen,zadelvlak hier getal getal het geggeg (en) het andere geg,getal waarde tekengeschikt tot control temp control te nemen Texp2,de andere T1/T als tot 3,negatief als kwadr lezen alleen gehele nemend,
nu het gaat
regelt zelf wel vanzelf door ,in het andere deelproces control,temp control geschikt alleen als in een richting de ene alleen,
nu het Moebius’gaat
ineens 2 transformaties1 transformatie rekening ineens inneens analytisch geschikt gaat,
neemt duidelijk zelf, de ene transformatie als Moebius de barycentrische (niet) v coordinaten niet,de andere,alleen tekengeg,(nagaan te nemen),waarde getalw ,1x als geschikt interlock,1×1x,(het getal het geggeg Zadelvlak lezen,nemen),als een gegeven als een Kleingeg als een nalatend f.geg,als functie automorph het nalatend geg functioneel het geg( te) nemen,neemt,(nagaan), alleen bij Klein alleen/
studieref.Klen,Fricke,Galois’s theorie v functielichamen t/m isokaedergegevens,
ref.pag 378,pag 379 zadelpunt,singulier punt nagaand,nemend, in de meetkunde,de euclidische een coord te nemen in de hyperbolische,1x als gegegeg getalgeg geschikt) duidelijk te nemen,beide als transformatie(s),lees terug in deze blog. nemend te nemen voldoende,behalve de ene tr.f.(niet) barycenrtrish als de andere voldoende 1×1x,!(x) mee,teken geschikt 1(x) in Noemer,(zie voorheen),
en hier niet anders na te gaan te nemen
en leest autonoom functie gegeven temperatuur control,(optie),
te nemen te nemen,
lees terug in deze blog, voor operatie,toestand,situatie
dualiteit ,1x,1x
entrygeg als Poincare het gegeven als geg voldoende behandelend,hier in de natuur in de techniek anders,niet als voorheen, na te gaan te nemen
hier reeel 1x,1x
(override),1(x) het geg blijft/gaat ,1x
gaat,gaat na,na te gaan,nagaand,gaat anders Perelmans’anders gaat ‘t te nemen duidelijk niet anders duidelijk duidelijk te nemen, door,hier wel,door gaat’t duidelijk door,(optie als de juiste wel in de techniek),1(x)(optie) geschikte nemen,
(lees vorige bijbehorende blog door,gerakend Klein het geggeg tot Poincare,niet verder gegeven,hier wel verder gegeven,//
discussie,pse.

1204 2016.
CCR
…bad moon on the rise..?
..who ‘ll stop that rain..?
..on the run..?
..both of you,insurer,writ- server..?
Riders on the Storm.Molenbeek.

1304 2016.
Wij beschrijven getallentheoretisch volledig voldoende in studie na te gaan als uitbreiding duidelijk te nemen in complexe voorstelling de geschikte gegevens te nemen,door als proces voor energie de productie,rekenend 2 door te nemen gelijktijdig als fusie en als splitsing geschikter de gegevens, voldoende voldoende getaltheoretisch in voorstelling te nemen, tot het sluitend alleen priemgetaltheoretisch tot de laatste geggeg Cochran,Kuiper bij ons in rekenproces,practisch,technisch het ontwerp, tot detailed ontwerp gaat,
als punten 2×2punten als op binnenoppervlak deeloppervlak (en)1x als 2x opbuitendeeloppervlak lezen,nemen.nagaand,opmerkend beide ,opties, nemen te nemen.als (zadelvlaK) functioneel,de ene als optie,de andere (optie),2punten buitenom als 1op binnenoppervlak op binnenoppervlak het lichaam als lichaam fles van Klein on voorstelling nemend,ref.algebr.topologisch,studieref….., terug,door,zefde pag.andere figuur (en) bij ons teruglezen blogtitel….tot Moebius 1x 2opties,de ene3 getallen als gehelegehele als de andere,en rekenend zonder 4 tekens Kleine Stelling niet nemen,2x lezend,1x niet nemend niet anders niet tot geheel getal,nu het Moebius’s gaat 1geg als getal 2x te breken geschikt vijfde geg 1x als transformatie voldoende 3gehele verschillentot 5,1×1x als geschikt
gaat Sgetal( 2S +in voorstelling nemen,hier zonder1o,1xals Gauss voorheen (en) niet 4 als S/2 niet niet 1x als geg,
door lezen opmerkend lichamen2 typen als geschikte,geschikter ruimtelijk als halve lichamen, punten oppervlak nagaan nemend *
100 getallen geschikter 3 ruimtelijk2,functioneel,1x geschiktere nemen 10 pythagoreisch geschikte te nemen,meenemen bij Riemann door voor het gegeven,en gaat 1x 10 het teken cyclisch complex,1xn1n2 lezen te nemen 1x als (n1-1),door,terug te rekenen 6deeloppervl 5xals punt door door tot analytisch 5,1x behalve behalve,en rekent 1x bij ons als het geg teken waarde onbekend S 10 waarden onbekendonbekend,neemt complex 2 in het rekenen tot laatste geg theorie 1x,blijft (optie) binnen theorie (125.) lezen,nemen erbinnen (125).
en behalve behalve [ezen te lezen niet nemen 4 andere punten 1xals 4x bij Gauss niet kromme logarithmische punte 4 te complex mee op afstand 1x2x to 3punten2 als kromme natuurlijke ln,1xals 1x,bgl e en als punt,ook niet nemen,
beter te nemen,neemt zelf wel bol de normale 3x als halve 2 als reeel erbuiten,bij Bayes( bij ons) als kromme 2punten3 te complex bij ons geschikt 2 complex,geschikt geschikter 100 analytisch door door te rekenen,rekenend zonder als geg Fdistributiet teken niet Snedecor nemend,2x1x doorlezen 1x1x lezen te nemen Cochran geschikt als geg,1x als geg meenemen,gaat niet anders reeel,1x1x1x gaat 't sluitend gaat't complex tot (1x1x1) als 3complex2 gaat alleen q.m. in de techniek,getallentheoretisch geschikt,geschikter nemend alleen 15 algorithme getalmatig,uitbreiding opmerken, door 1x als een half door door te rekenen tot 3 als het extra geg mee in uitbreiding mee duidelijk mee te nemen,duidelijk als een geg extra duidelijk nemen,mee te rekenen nemen.
FOr COMMENTS ONLY,en bestudeer anders niet zonder klad A4tjes dd 1304 2016,6'pagina's present in mijn archief,getaltheoretisch voldoende toelichtend voldoet 't in studie.
*behalve als halve lichaam,als geg niet te nemen,als hele te nemen in theorie mee nemend te nemen,het functielichaam het geggeg nemen te nemen,meenemen ,klad A4tjes als geg inzien,wel opmerken,als geg.lezen,nemen als geg functielichaam getallen lichaam als geg meenemen,
en,
wel duidelijk hier opnieuw lezen,dualiteit nagaand, geg zadelvlak als het halve zadeloppervl als geg functioneel te nemen en als vlg geg Pythagoreische lich.,ref pag 147 ,,Sesam Atl v/d wi' lezen en vlg pagina's geschikte geg meelezend,aanwijzend als gesch., duidelijk te nemen
t0t gehele getallen geg 1x geschikt S-getal,en als het halve lich,het halve bij ons erbinnen te nemen ons lich. gegeven,neemt functielichaam,getal als het geschikte functioneel 2 als gehele,nu het gaat ons geg, eiv.lich zelf Functie,hier functioneel gaat,
gaat het anders bij ons bij Gauss,en bij Gauss niet anders (als voorheen) het net geg v coord tot 1o,lezend 2S getallen,anders bij ons,eenmalig S getal,Fermat getal geschikt zonder 3 andere4 als ongeschikt,(anders niet zonder kleine stellingprobl.),gaat het door eenmalig,1x1x bij Moebius,
als voorheen behandeld ,functioneel als 1 3/7,hier gedurig door 3 ongeschikt geschikte 2,beter beetgetal het geg nagaand,
beter snede mee nagaand,
en wel duidelijk zonder bekende verd 7 als krommen punten,mede op afst 10x,wel afst als lengte geschikt,alleen nemend,en (zonder) 7, 1xniet gegv teken niet,niet te nemen,tot 17 raaklijnen 15 als het geggeg,(getallenlich duidelijk na te gaan te nemen,teruglezen)incl de normale verd 1x3x niet mee niet,hierna duidelijk te nemen tot beide geg geg als Cochran,kuiper duidelijk als laatste(het Kuipergeg) mee,blijft zelf als teken complex,hier onbekend,veranderlijk punt beweeglijk,(als complex),opmerken,
na te gaan in studie snede opmerkend,vertakkingssnede nagaand n-waardige functie. geeft als Riemannoppervlak n bladen samenhangend vertakkingssnede
vertakkingspunt,ref ,,Sesam Atl v/d wi'"pag 443,pag 445 (zonder) logarithmische vertakkingspunt pag 443,
neemt pag 442,zelfde ref.,
en ga zelf niet anders na,3 bgl geg punten 7x als 20,3krommen bgl geschikt niet 1x3 niet,als folium Desc het ene ,als het halve schuin onder een hoek niet niet 1x niet als het andere geg,gaat ook niet,niet mee scheef onder een hoek niet, het halve lemniscaat geg bgl punt irreel,gaat niet niet anders tot punten als hoekpunten als aangegeven in ref .,Sesam Atl.v/d wi'' duidelijk in studie te nemen,
en,door,zelfde ref.pag 442 door
tot c)door tot als laatste geg als torus in studiedoor,en functielichaam,to google wikipedia through,
pythagoreische lichamen,en
de overige pag 7 items klad blijven binnen alle 7 pag in archief present,hier/of later volledig te behandelen/ dan wel,zonodig, in discussie te brengen.

en gaat hier (zonder) zonder duidelijk te nemen te rekenen duidelijk verder te nemen getalmatig 1x1x als verder 1x,1x Perelmans' gaat het als geg verder,voldoet 't door 15 algorithme voldoende voldoende door tot 't voldoet,(2x nemen,1x1x als geschikt nemen te)
nemen,in productieproces periode kwadratisch,
lengte 1x tijdlengte,1xlengte ,afname op ander niveau te lezen,meenemen
1x override te nemen,tot7 warmtewisselaars, in opstelling bekend in arrangement turbines, duidelijk duidelijk interlock,1x1x (voor temp binnen buiten reactor)
gaat 1x1x1,rekent proces, computer gestuurd, computerrekenproces door, zelf (1/2x1/2x1/2) door,
duidelijk te rekenen door theoretisch te nemen
1x als 1beetgetal2 nemend,als bewijs berekenbaar in technisch ontwerp te nemen,nemen,ontwerpen,
en,
(en ,na APPROVAL,He,geschikt helium,meenemen,vanaf maanoppervlak binnenkort meenemen)

1504 2016.
Studie.
hier vooraf nagaan,om tijdig anders tot ref 1 te geraken,conoid als het halve oppervlak regeloppervlak te lezen,te nemen,op afstand 1punt geschikt 2 erop te nemen tot als vlak zelf als regeloppervlak ander deeloppervl,in andere meetkunde vlak Riemann als deeloppervllak als plat vlak meetkundig Euclidisch* ,als geg 2punten,andere als anders optie ,een andere,reeel te nemen ,in 10 andere meetkunden3 hier alleen tot meetk v punten alleen,niet (zpnder) ajs derde ,als mtk v an Cayley als tweede geschikt optie andere op te merken driehoeksmeetkunde,bij Euler zonder e probl verwerkend ,

en1x anders,ruimtelijk 3 tetraedisch meetkundig tetraedisch regeling aanbrengen,ontwerpend,door te ontwerpen binnen computerrekenproces regeling getalregeling na te gaan,op te merken,te ontwerpen,

verwerkend,hier duidelijk Eulers geg meenemen Euler-diagram als halve bgl cirkel bgl projetief punten geschikte pythagoreisch hoekpunten tot de laatste geg als ruimtelijk 2/3 andersom geschikter 2,3 algorithmisch ,bij ons de beschrijving,te verwerken,voldoende als geg te nemen,duidelijk te nemen tot het getalmatig 1x,1xPerelmans'beter gaat te verwerken

mtk v Cayley,wel duidelijk nagaan 1punt als hetzelfde andere regelvlak duidelijk te nemen,nemend en niet zonder 4punten3 en in de regel 1(2R+1),
verwerkend
en nagaand wel optiegeg anders Euler complex teraedisch als regeling binnen proces computerproces te rekenen te nemen,
behalve optie hier behalve behalve 3regelvlakken2 geschikt hier terug door te nemen als derde geg,anders niet tot conoid als het halve geschikte als derde regeloppervl op te merken ,ref2,ref1,duidelijk te nemen,nu het gaat theoretisch ,wel duidelijk,gaat 1x1xanders als geggeg bewijs Perelman,Poincare het gegeven 2x lezen,1x doorrekenen voldoende bij ons berekenbaar 1x.x in ontwerp technisch ontwerp het bewijs
behalve behalve behalve,voor programmeur wel duidelijk,genoemden als ref 2x1x voldoende geg opmerkend ref 3,ref 4
ref1) http://www.math.com/surfaces/ conoid/conoid.shtml
ref 2) ,,Sesam v/d wi"pag 247 tot voldoende geg nemen te nemen als Moebiusgeg voldoende,(aanw.: niet tot als moebiusband het geg lezen,doorlezen,alleen als geg als Moebius opmerken,nemen,voldoende als geg nemen.
ref 4,ref3 ,,Sesam Atlas v?d wi"
resp.pag 443,445 (zonder)443, neem pag 442 tot c) als laatste geg als torus het gegeven,voor lezer in studie wel duidelijk voor ons door door te googelen functielich als het gegeven volledig duidelijk niet anders te nemen,via Wikipedia opmerken,pythagoreisch als het gegeven te nemen,wel opmerken doornemen meenemen,
*ga tot hier na,elders in theorie na vlak als getalvlak bij Gauss complex erbuiten tot vlak deelvlak Eulers als halfvlak buiten de rechtehalfrechte complex het gegeven als voorheen,hier in theorie extrageg als complex punt nagaand practisch geschikt,energiegeg geschikt als het geg nagaand,tot niveau als lijn eroperop het geg 1xals interface,reeel,1x1x tot chip magn geg meteen erbuiten als geg rekengegeven te nemen,nemen,ontwerpen

1404 2016.
In gesprek aan de voordeur met een deurwaarder i.o. :
niemand heeft iets goed te praten over ontduiking,meer dan ontwijking, van belasting via Zuid -Amerikaanse kantoren en wel begrijpelijk blijft afkeurenswaardig te achten,het ten eigen bate teveel innen door gerechtsdeurwaarders,het ineens terug laten betalen van sommen, bedragen zgn pgb's,persoonsgebonden budgets,zijnde per vergis jarenlang toegekende sommen gelds,als hulpbedoeld,en het laten bekostigen van dure medicijnen,waar goedkope evengoed zouden werken,enz.
Het gaat alleen,en het zou alleen door kunnen gaan in een staat met als hoofdstad Molenbeek,een schatrijke staat,en ,logisch, eerder als vijfde ,van onderaf,present op de lijst van minst corrupte staten,inwisselbaar beter met een land als Ukraine,als staat tijden lang straatarm de bevolking gehouden,deswegen zelf zonder veel geld en weinig geld voor corruptie,met een economie niet groter dan de economie van de Veluwe,een land beter als vijfde inwisselbaar met de vorige op de lijst ,vanaf nu als de onze,als vijfde van boven op de lijst van minst corrupten dichter bij de waarheid.
Het kan verkeren en blijft gevaarlijk verraad in een land,waar ieder alleen zijn eigen waarheid alleen in pacht heeft.De echte vrijheid zal hier zijn en blijven en het zal bijna nergens beter zijn.....En laten we daarom niemand onthouden,na lange tijden van ontbering,zijn feest,een boterham Zweeds wittebrood met een haring uit Leiden.Het zij een klucht van jewelste hun feest ,hun eetfestijn, en onze goedgeefse Dr Broodheer uit A'dam zal willens zijn veel bij te dragen als ons zoete lieve Gerritje.Compliment voor de oprechtheid van instelling ,zuiver van geest.Ik houd er nooit over op.

1604 2015.
beter nagaan,hier niet voor temperatuur,als geg LMTD
3 temp T als tot 1/2 als andersom ,voor tijd hier niet,20 punten lengten 3,tot als +1,1/2,(en elders functioneel binnen reactor analytisch 1,5x al analytisch geg),
hier zonder 10 logarithmisch als de andere 10 mee zonder rest,niet nagaan,doorgaand zonder krommen als punt,de logaruthmische en de natuurlijke,doorgaand in voorstelling tot eiv lich als het halve getallenlich.raaklijnen 17 theoretisch 15 reeel,en 1x1x binnen theorie complex door,1x 1(anders) in getallentheorie,priemgetallentheorie spec als 100 priem door duidelijk laatste geg analytisch beide als p kwadr,1x als in dezelfde richting, ontwerpend als conditie volgend,gaat hier Poncelet kwadr alleen,als elders 115 tekengeg 1x1x,nu het
(hier gaat als (elders,anders v temp,theoretisch niet 1x1x,alleen practisch v control ook in een richting ),hier duidelijk te nemen 2x1x
raaklijnen op afstand 1x1x als 1x1* andersom 1*x1,in theorie,fysisch duidelijk te nemen,geg krommen ruimtelijk deeloppervl tot lemniscaat complex punt zonder folium geg het halve,het andere halve als punt ook niet duidelijk tot hyperboloide eenbladige nx als n1 geg de andere,wel de conditie volgen,als n2,gaat theoretisch zonder practisch complex door 7 bekende verd,behalve 1 als de normale v. nalatend geg geschikte,analytisch 1.5 x zonder de normale als de halve 2punten3 nalatend als het geg (on)geschikt Gauss beter als geschikt Bayes+1 lezen als B+1 /2,nemend 2x1x doorrekenend 4punten 1x1xals 2 veranderlijk nemend te nemen,gaat alleen,als voorheen Kuiper, Snedecor het onbekende als complexe geg,hier gaat 't,en anders rekent als conditioneel 2x 1x gaat 't anders zuiver rekenend tot practisch,aantoonbaar,berekenbaar,rekent als conditie E.Noether's het practisch bewijs na
om algorithmisch 1o,en duidelijk te nemen ,behalve het Kuiper,Snedecor,mee eenmalig geschikt Kuiper,Cochran als het geg alleen geschikter te nemen,1x over de bol complex als bol 1oo,1x1x mee,allen gaat 't over eiv lich als bol (e) gaat het duidelijk te nemen,dualiteit opmerken,bij ons in de sterrekunde verstrekt 6 baan elemente 7,hier duidelijk te nemen,gaat het rekenend door te nemen,
en verwerkt zelf punten als getallen 100 binnen de ruimte puntruimte,funtie lich getallenlich 1x anders,het halve geschikt als getallenfiguur,analytisch 5,1x,gaat als 1x 3 het geg veranderlijk algorithme 15 alleen veranderend door tot andere 2,

zonder probl,beide niet een probl,bij ons te nemen,door ontwerpen,te lezen 1(2R+1)geg,te lezen ,n lezend geg -1 als+1 te lezen 1.(2n),als derde geg vierde te lezen,te nemen alleen voldoende,voldoet zonder kwadr probl 10 analytisch 3,probl als verschil,energie verschil als negatieve verschil,het halve evenmin rest ,te verwaarlozen,het probleem niet

(veranderlijk)1 gaat te rekenen en 1x 115 als het tekengeg te rekenen te nemen,blijft als vast punt los punt 10 anders tot 3veranderend 2 1x als )veranderlijk) als tot 3 veranderlijk rekent,rekenend het bewijs Poincare,Perelman,ons toe getalmatig 1x,1x doorrekend 2 doorreenend duidelijk zonder Fermat het gegeven zelf het getal het bewijs,1x zonder geg tekengeg Wiles,Jonathan(?) het volgend geschikt geschikte getal duidelijk binnen schema gehelen 8x8 te nemen ,nu het (zonder 10xals 1oo,Kl.St.geg Wiles,J lezen 2x)1x beter nemen,exponentieel groot in aantal geschikt als in aantal tot 5 geschikter 3,1x als 1x3 geschikter,geschikt te nemen,neemt zelf wel,(merkt programmeur op),ontwerpend als uitbreiding op te geven,
behalve geg(geg) minimaaloppervlakken 2 bekende 1 hier alleen als plat vlak,
raaklijnen vlakken halfvlakken complex op afstand 15 als vijf,bekende regelvlakken 3 geschikt,(geschikter),1x als 3 geschikt zonder vierde als ongeschikt complex 4,1x 4punten als cartesiaans het geg als coord +1 als kwadr ongeschiktongeschikt,1x ongeschikt 4 beter 3punten als dezelfde,niet een regelvlak nagaan,zadelvlak,zadeloppervlak,als 6punten complex doornemen als 3 als geschikt een snede als geg Riemanngeg als geg (te nemen) na (te)gaan,in studie nemen(om tot gedetailleerd ontwerp te geraken).
behalve
regeloppervl als het halve,conoid als het halve en als halve Catalan als het halve halve geschikte,2/3,1x veranderlijk 3,2 veranderend,Riemann als derde geg(geg) lezen 2x1x nemen ,regel(oppervlak anders lezen regeloppervlak,regelvlak lezen) 1x1x te nemen,beter duidelijk 1xals 1x hyperboloide als regelvlak de eenbladigebladige als 4punten beter 3 (duidelijk) te nemen,1optie andere,6punten oppervlak zadeloppervlak 3punten zadelvlak,op merken te nemen,Riemann ruimtelijk beter 6 vlakken deelvlakken5 (terug)nemend (zonder 4 andere bekende als regelvlakken,later wel) na te gaan te nemen te nemen 2stelsels rechte lijnen geg bij de eenbladige hyperboloide opmerkend als 4punten3 geschikte als 2x2 veranderendveranderlijke,1xals geg als regelvlak het geg bij ons,binnen rekenproces alleen 15 algorithme 5 veranderend3 te nemen,practisch getaltheoretisch 1x erbuiten(en) 1x1x priemgetaltheoretisch verder erbuiten,gaat als 1punt reeel,1x in complexe voorstelling functioneel 2 door te nemen duidelijk zonder 5 veranderlijk,1x anders 2 niet geschikt niet in rekenproces niet niet anders algorithmisch 15 als geg niet anders practisch,theoretisch alleen als algorithme 15 alleen binnen theorie alleen nemen,te lezen als aanw voor,door programmeur,ontwerper,(mathematisch fysicus ),
en,
en wel nog,nog wel een geg aanwijzen,door ons hier op te merken als geg als een functie en gegeven als een Kleingegeven voor een f opmerkend, een niet algebr functie geg als nalatend,functioneel,geg opmerken,laat na transc( trsct) als geg als tekengeg,niet een teken,aanwijzen,aftellen als geg(geg) als het ene Kleingeg(geg het andere)het onze,
aanw.:teruglezen voor functies ,beide, voor Klein de ene,de andere door ons als f opgemerkt,de gegevens.

doorgaand na te gaan,andere te nemen,punten nemen regelvlakken geschikt nagaan,cylindervlak nagaand geschikt,en nagaand,bij ons,vlak als regelvlak te beschrijven als schroeflijn rakend aan krommen 2 krommen ruimtekrommen de ene bekend,de andere als bekende door ons hiervoor aangewezen ,
behalve kegelvlak als geg 1x anders hier aanwijzend 1x1x een punt complex als halve lijn complex punt als deelbgl complex ,Cayley meetkundigcirkelpunten- meetkundig
op afstand erbinnen erbinnen
(analytisch2)
1x als binnen kegeloppervlak eenzijdig eenzijdig op kegeloppervlak erbinnen erop,1x,x

en gaat,gaat (algebr.) transformatierekening ineens 1x3,
en bovenbedoelde f geg ,bij Klein,bij ons,opzoeken wel duidelijk,
gaat , getallentheoretisch algebr algebr1X als transformatierekening ineens ineens 1x2,( duidelik voor gehele getallen algebraisch geschikte geschikte wel analytisch).

toelichtend.
meetkundig Cayley cirkelpunten 1 extrageg,vervangt 1xals punt hyperb als derde punt eerste tot punten 2 alleen hyperb reeel geg door te rekenen,verlies als cartesiaans geg ruimtlijk 1x zonder rest lezen niet nemen nagaan nietnagaan 4/3 kwadr geg te comp[ex,
behoud 1x ander stelsel,Moebius neemt zijn stelse,transformatie,1x barycentrisch coord het geschikte (en)verliesbehoud opmerkend,
als tot 1/2 door transformatie,andere Moebiustrf, geg tekens alleen in de natuur,getallenfiguur 100 geschikter als tot ,,eiv.lich" (en blijft in theorie als het gehele eiv.lich als Functie gegeven) ,voldoende volledig tot 1/2x1/2 door te rekenen,nu het n/2 limietgeg Riemann niet verder voldoend gaat aals elliptisch meet kundig voldoend niet anders 1x als x/log,{functie, als een f (priem) bekend,bewezen},vervangt 2x1x als ander f 2geg bij Klein,de ander bij ons,en te nemen reeel n1n2 tot als (n2n1) als Riemanngeg bij ons gereed,
en ga zel na,te googelen Euler diagram halve cirkelbgl geschikter 1extra geg ruimtelijker als boloppervl voldoende als tot 1/2 door te rekenen,pythagoreische driehoeken googelen,hoekpunten opmerkend als bolvierkant het theoretisch gegeg te nemen,complex terug 2punten (te)rekenen doorrekenend (te) rekenen,nu het functioneel 3 gaat,bij Klein bij Riemann bijons als bij Riemann gaat 1/2x1/2x1/2,gaat 't 1x1x getaltheoretisch tekengeschikt,geschikter priemgetaltheoretisch 1x1
formeel
bol 2R andersom kegelkwadr als 1(2r+1)
gaat n1n2 als n2n1)
rekent ook niet
wijst aan,telt af bij ons 8 nulpuntenRiemann aan
rekent niet
rekent proces wel in computerprogramma door
neemt als proces andere 7/8,(leest andere punten als nulpunten lezend,opmerkend),
rekent analytisch 7,8 geschikt,computer gestuurd het procesrekenprocescomputer tot 7,8 door 1x als geg,blijft binnen compuerrekenproces 15 algorithme te nemen,neemt algorithmisch,en leest 4punten6,alleen binnen reactor,neemt 10 als element, (quotient+1),1x als differentiaal quotient.

getaltheoretisch verder wel duidelijk,zo niet,ook v mijzelf niet,kom langs,for discussion,klad t/m 1604 ter inzage.

1704 2016.
Summary.
fzeta wijst aan,wijst regelvlakken aan,telt af als tot 3( ong)eschikt 4 af
Bij ons als geggeg nemen, Fzeta+1 telt af,wijt aan 2x1x 3punten 6aan,onvoldoende gegeven/fz+1 wijst 1x vlakken 2 teveel aan,als (onjuist)
Functie,zelf voor gehelen als 100,
gaat na 1x distributief geschikt ,gaat als verschil Fdistr Snedecor zonder Fisher,tot 1x2x,Tabellen lezen)
Fzeta+(andere)1,gaat na punten 100ruimtelijk 10,1x als 17 tot 1ooo (on)geschikt,rekent door 1x als 1ox,merkt op vlg eenheid, neemt ,rekent niet,'geg als (diff)quotien+1,leest als geg in N,
Getalf analytisch 1oo,neemt ciclisch 10 tekengeg,complex,1xals geg coeff Eulerse2xals 1x15 (algebr)coeff.(on)voldoende en
getalf 100 rekent,neemt tot 110 geschikt geg voldoende,voldoende,(3xlezen 2x1x nemen) geg Wiles,cs bij ons hier geschikt,rekent zelf ook niet,rekent 15 algorithme voldoende binnen rekenproces door ,als 5 in N tot 3 terug,merkt optie op 2 op,
fz+1,rekent alleen in proces tot 1/2 als geggeg in N 1/2x !/2 te nemen,de ander wijst Riemann bij ons +1 zelf aan 1x als geschikt,*het aangewezen vlak binnen kegelvlak compl punt compl 100 geschikt lezen,nemen),rekent zelf,fz+1 rekent zelf door,geschikt geg behalve4/3,alleen lezen,beide andere,als 3,2 de andere getalmatig 1x als perelmans geg theoretisch (on)voldoende gaat Perelmans,Poincare onvoloende,behalve allee in de natuur hier in technsche toepassing voldoet voldoende 1x3,behalve Moebius tr.f 1x1x1 voldoet 1x als (1/2x1/2x1/2),voldoet voldoende ,neemt als geheel stelsel,1x als coord barycentrisch,nu het gaat,rekent doorgaat 100punten analytisch 2 geschikt 1(veranderlijk) gaat,
voldoende berekenbaar,nemen wij ,lezen we laatste geg als N.H.Kuiper gegeven duidelijk rekenend te nemem,neemt proces zelf wel, dan weer splitsing,fusie opnieuw.

vat tot hier samen,hierna duidelijk,
15 algorithme 1x1x nemen,binnen computerrekenprocesnemen,meenemen 1x algorithmisch meenemen in technisch proces mee (te) nemen,en
als in uitbreiding toevoegend,wel behandelen,hierna specifiek,
NOTE
vooraf als voorlopige aanvulling opmerkend,groepentheorie vult aan,Abels groep Klein aanvullend nagaand,
ga na,functioneel derde geg, als geg(geg)
(2w3)) gaat als geg 1xduidelijk anders te nemen,lezen gegeven,

en leest als geg 2functies als geg,een als f v Klein als geg functioneel,een anders als een f,(ook transct),als eenzelfde,autonome f.,als geg functioneel anders te lezen,te nemen

gaat door,anders te lezen te nemen,
2 andere 1 w 3omplexcomplex door
eerste waarde complex door
gaat beter te lezen,functies2 functioneel 1als geg anders nemend,en verschuift als een groep,binnen theorie als een groep,anders niet anders,(en hierna per 1804 2016 enige duidelijkheid verschaffend),
als functioneel f.autonoom, 1x1 anders ,in rekenproces theorie anders niet,verschuift anders niet in ander proces computerrekenproces,niet 1x1 niet anders binnen reactor verschuift 1x als geg fysisch Fermi geg teruglezen nemen door tot Schroedinger,1x voldoet tot 't als 1x voldoet voldoet 't Dirichlet ' t laatste geg,(priemgetaltheoretisch het laatste geg niet tekengeg en niet waarde teken niet het geg als derde tweede het eerste hetzelfde alleen als in een richting te nemen,voorlopig in studie nemen,en,wel duidelijk als enig gegeven gegeven als rekengeg binnen reactor,(niet om te rekenen), alleen te nemen,anders nemend,trsct,trsct anders trsct(trscdt),in techn proces geschikt een deelruimte anders te nemen,1x als (operatie+1) te nemen,nu het gaat diff quotient+1 als het geg,1x anders ,als verschil te nemen,2(opties)geschikte 1geschikter reeel te nemen,(energie afname,en 1x 2optimale nog elk (optie),wel duidelijk),
en studie,voorlopg wel beter wel,
beter behalve Ferm (Schroedinger)
beter.....' het laatste geg tweede eerste als mathematisch fysisch nagaand te nemen,te ontwerpen te nemen
als beter Fermi+1,Dirac's het geg te nemen als aanvullend nagaand geg te nemen,meenemend gaat het alleen in techn ontwerp gaat het alleen mee mee als voldoend berekenbaar practisch alleen te nemen meenemen te nemen als gegeven ontwerpgegeven mee mee te nemen ,mee te nemen,meenemen,ontwerpen,
en
gaat na in onze complexe voorstelling,gaat Klein's viergreep als zijn gegeven practisch mee
voldoend voldoend in het technisch,practisch bewijs,
merkt op,voorlopig, viergreep lezen,als voorlopig geg ,,,to study..,4punten 5punten (reken)punten als coord geg 3 coord isokaedrisch nagaan te nemen,terugnemend lezen ineens doorrekenend op een punt rekenpunt rekenend analytisch5,1x het gegeven tot coeff.geschikte hierna,hierna exp.1x3, functies2functioneel3 door te rekenen te nemen,bij klein en bij ons geggeg(geg) door te nemen te nemen

...en 2x nemen 1x1x 2punten...?..ga na,herstel,voeg in

1804 2016.
kortheidshalve a prori doorlezen A4-tjes,6pag dd 13042016,incl,ook in archief klad 4-tjes dd 1504 2016 ,1pag mee 3pag dd 1604 2016,
en gaat hier na afname van energie na,gaat 1x3x op ander T-niveau na, Temp,als verschilT,1xals ander verschil2x
(ref ,,Prins"opzoeken,pag...,als ref duidelijk),
gaat anders niet door 1x als geg tot 7,deelruimten 5 deelruimten 6 (en) door tot als 7 andere geg lezen,bij warmtwisselaars nemend,theoretisch als ruimtekwadr het gegeven als het geg en deelruimten 6deeloperaties5,continu,een tijdstip zonder bypass niet een ruimte niet niet alleen niet,en tijdstip 2x als 1x1x ,overideinterlock,1x tot tijdstip als derde geg,per computerproces terug door als (optie),1x1x interlock later te nemen,gaat als f ,3/7,1x(f) als geg opmerkend,behouden,
en hier op te merken als design productie op afstand als ww bypass bij reactor tot ander ww's,afstand als lengte 1o het geg,gaat 1x3x als perioden kwadr 1x1x,tot ww"s 1 moment, tijdstip,(zonder) 4 ww's 3 niet in bedrijf,teruglezen turbine toerental duidelijk zonder probl ander nemend,gaat 1x,en alleen bij reactor als bypass ,(werkt bij start up als ww,en hier ook niet),anders nemend,wel simultaan te nemen,anders geg afstand niet lengte als geschikt,het ander geg tot 5,1x 3 geschikt,geschikter ,wel samen ,gaat alleen fysisch geschikt fysisch,theoretisch Direc's geg niet Fermi niet als Fermi +1 niet anders geschik te nemen als tot 1/2 gat anders niet door priemgetal theoretisch door tot +1/2,1x,ook wel verder door als 1/2x1/2x1/2,nu het Schroedinger,1x anders anders als geg,(teruglezen) niet anders gaat
en gaat alleen per computer gestuurd rekenproces 1oo analytisch als het ander computerrekenproces ,getalf lezend,complex 10 als gegeven simultaan rekenend ,verwerkend,gesch data computerinput,input als eenmalig geschikte tot geschikte geschikter doorrekenend nagaand nemend te nemen,
neemt proces zelf 5 veranderlijk,veranderend3,algorithme15 geg computergeggeg,alleen kwadr 1x1x als geg erbinnen,erbuiten alleen als proces binnen reactor algorithmisch 15 het geg kwadr erbuiten binnen reactor alleen tot 1x1x1 duidelijk te nemen,
en
gaat hier vooraf geg na,
gat theoretish overgang na,anders niet tot ons opgegeven geg conoid regeloppervl bij ons als tot het halve Plueckers geg,(laatste ref, boven,math curve.com lezen),gaat tekengeg 115,1x(als) 1x geg,beide samen te nemen,omvang 1x als omplex als omtrek voldoend,gaat allen samen 1X,(anders niet Schroeder geschikt) analytisch geschikt,
en merk hier tijdig op 2 deelprocessen 5 te nemen,mee 1x als derde geg mee tijdlengtepunt onderbroken 1x gedurig in computerrekenproces,1x anders alleen punten nagaand alleen,
en gaat het als laatste (recent bij aangegeven regeloppervlak) anders als geg te nemen,
neemt kegel kwadratisch afgeknot nagaandtransformerend als catanoid het halve deeloppervl anderzijds als conisch voldoende als punten p afst 2x1x gegeven tot oppervlak 2x2x 2punten,neemt 115,1x1x tot 6 gaat analytisch 5,1x tot punten 30 punten,
gaat als Riemann analytisch meetkundig ,alleen punten als geschikte opmerkend,elliptisch 1x,en zonder 4punten complex 1x anders tetraedisch hier niet als geg nagaand,nemend, Weierstrass laat na, rekenend rekent beide als W functies door,wijst aan,telt geschikt af,voldoende waarden te nemen,samen te nemen geschikt,1x1x geschikt,geschikter bij Riemann de andere,een waarde geschik,elliptisch kwadratisch,tot 60,getaltheoretisch,niet zonder 1x als 2x2x tot 60,algorithme 15 anders 2 mee,getalf als analytisch kwadratisch tot 100 getallen als kwadr geschikte,geschikter zonder zonder als getallen gehele coordinaten getallen niet anders te rekenen,
gaat 1X,(teken bij Schroeder wegnemen) 4x5 als tot 20 coord geschikte 3,isokaedrische binnen rekenproces computer,coord gehele ,plaat,tijdexp2,duidelijk 4 andere 3,binnen rekenproces computer doorrekenend als gehele+1 in techn proces 1x1x alleen binnen reactor,1x 1punt als hetzelfde cirkelpunten100 Cayleymeetkundiggeg als 1extra punt geg gechikt complex,puntcoord als hetzelfde binnen computer1x1x Riemann elliptisch tot 4 complex door te rekenen tot 3 meetkundig,coord meetkundig gegeven,binnen computer veranderlijk 3 isokaedrisch,(optie) op coord isok,duidelijk, en als andere( optie),veranderend stelsel nagaand,stelsel v coord,als anders geg beter duidelijk te nemen,logarithmisch gaussische 4,3 als beter geg,op te merken als geg te nemen1x10 nemen,1X geg analytisch geschikt rekenkundig rekenkundig zuiver geschikter na te gaan,
ga anders door na te gaan ,
gaat anders,analoog 10 het geg 1(2R+(andere)1) alleen lezen,
nemend,terugnemen als andersom (n1n2) als ((n1n2)) als n2n1 (geschikt)geschikter,optie vrij te nemen
bij Riemann deelvlakken punten te nemen,dualiteit 1x,1x tot als tot3
duidelijk vlakken deelvlakken regeloppervlakken 5,behalve 1x specifiek, regel(oppervlak vlak als plat vlak complex,op afstand punten 2x2 punten elk op halve deelvlak als min oppervlak,2x1x tot 4punten 5 complex te lezen te nemen punten regeloppervlakken 4bekende,regeloppervlakken punten,meegaand doorgaand tot 6 punten10 als vlakken regeloppervlakken op afstand geschikt,geschikter punten aanwijzen ,aftellen geschikte 2x2 punten tot als veld als 100 als electrisch 1x(andere sterkte)1 geschikt,geschikter bij ons als bij Riemann 2punten mee ,tot 10 lezen,te nemen ,aftellen,rekenend functioneel 1xals 8 nemend,rekent zelf 1x3 punten exponentieelin computerrekenproces 100 analytisch complex (en) ,analytisch2,gaat 2simultaan1,rekenend deelproces complex 10 geschikt mee,te lezen te nemen zonder tijdprobl 1oo kwadr niet 10 niet,1x rekening ineens complex 3 rekenend doorrekenend comple2 ineensineens,getaltheoretisch voldoende voldoende volledig tot laatste 2 getallen priemgetallengeg 2 waarden eens 1,alleen als in een richting priemgetaltheoretisch,geg eenmalig 1x,1x alleen in technisch ontwerp het geschikte geschikte gegeven.
1804 2016
als geg als kegel kwadr als halve, als ,(tijdig), afgeknot als transformatie tot als halve minimaaloppervlak als deel oppervlak,en als snijvlak schuin (en) als iets scheef in voorstelling complex te nemen als transformerend in , voorstelling nemen te nemen,laatste geg oppervlak (recent geg teruglezend),transformerend als transformerend andersom,
[en opmerken verschuift in theorie niet in practijk wel 2 andere oppervlakken als geg mee op te merken,
als verd voor temp voldoende rondom nemen,ref ,,Prins",pag ,andere geg ref,,Prins"pag...duidelijk,verschuift hier in practishe toestand,merkt wel op,neemt mee als geg extrageg als 1punt mee],
zijde als buitenzijde conisch gewelfd nemen als doorgaand terugdraaiend tot als deeloppervlak voldoende terug door,opmerken te nemen tot 1/2 het geg conoid Plueker,ref wwwmath.curve.com lezen te nemen tot de gelijkheid z+1 nemen 2×1x doorrekend nemen te nemen als andere 3soortgelijke2 nagaan te nemen,gaat het in de techniek hier wel nu het geggeg hierboven,,Prins”ref geschikt gaat,1×3 gaat als 1/2×1/2 (on)voldoende gaat,
doorgaand gaat het door,vooraf hier lezend andere geg,(per 1904 2016 te lezen),als punten tot geschikt alleen coord punt coord geschikt,gaat ruimtelijk 3x 2x te nemen,punten alleen nagaan,
nagaand, behalve terug bij ons lezen,expon

1804 2016/1904 2016
ga na als geg landmeetk voorheen goniometrisch hyperbolsch als Gauss geg 1x 2h als kwadr lezen,nemen tot Hamilton en cartesiaans 4,3 het geg ruimtelijk3 niet als kwadr ongesch coord geg,
hier goniom hyperb driepunten,behalve gon.h als ongeschikt,niet algebrwe goniomh 2h geg duidelijk (kwadr+1),1 x(als)1xduidelijk te nemen,bhalve ongesch cartesiaans als kwadr mee,te nemen,niet nemen tot 5/3,1x door
als getal door geschikt als coordgeg bij moebius als stelsel nagaan,nemen,door door en 1X door door bij Gauss door niet voor eenstelsel niet 1x geschikt coord stelsel,(niet een Gaussgeg) tot Euler geg driekoekcoord,2×1x geggeg 1×1x geschikt nemend door door,door door te rekenenEuler gegcompl tot 5 te rekenen,terug rekenend 3 geschikte,
gaat ook wel te rekenen,verdr wel duidelijk als constanten niet als gehele als coeff+1 verder wel duidelijk tot algebralgebr in theorie tot gehele getallen,neemt analtisch geschikte,
hier 1x anders nagaan,hierna,per 1904 2016,1xanders1xngaand
hier wel opmerken,
Cayley meetk 1cirkelpunt 1x geg (zonder)probl niet voor punten hoekpunten functioneel sin2h als voor een bol als voor een halve ruimtelijk als voor een hoek lezend te nemen als tot Hamilton door het quaternionengeg te rekenen,blijft Cartesiaans geg als waarde kwadr,1x zonder rest (on)voldoende,blijft (probl),behalve,wel meenemen,tot 5/3 als tot 4/3,leest,neemt zonder probl 2 ook niet een rest,rekent alleen zuiver rekenkundig getaltheoretisch gecikt door,algebr algebr (algebr) 1×1 algebr albebr algebr geschikt gesschikt door,nu het gaat, Cayley,Euler nagaan
als Euler geg compl in exp (pi) als 3 exponentieel,1x weg te nemen
gaat 10. e exp.. gaat meetkundig complex (onder)zoekend 3punten2 cirkelpunten als 5 te complex zonder 4 complexe bgl complex,1x door te rekenen 2punten 1,1x rekenpunt opmerken te nemen,nemen,
en
lees vooraf door om te verzamelen
*negenpuntscirkel
*stelling v Feuerbach
*cirkel van Lester,en opm barycentr coord voldoende tot andere als puntcoord geschikte mee,geschikter als ander,coord niet voor een pool en iet een lijn niet poollijn niet,hier niet nagaan,in transformatie rekening ineens,hierna volledig duidelijk,hier duidelijk lijncoord 2×2,1x vijfde,een punt,nemen,rekenend te nemen,tot als (125.) alleen bekend (125).,een(optie)
*punt van Fermat
*driehoekscentrum

anders doorgaan,studie,2×1x anders lezen
gaat in exp 5/3 erbuitenerbuiten 1anders (nagaand) nemen,anders nemen
vooraf alleen anders doorgaan 2×1x doorlezen,1x mee als geg hierna ,1904 2016,punten (andere)ontaarde mee,behalve punten coordinaten puntcoordinaten
gaat exp 5/3 erbuiten
15 algorithe binnen comp.proces erbinnen
1als vast punt hetzelfde
tot 7/8,1×1x
algorithmisch erbuiten in techn proces
4/3het geg 1punt als 5/3 in ander stelsel 1x analytisch coord+1 als 3 punten elliptische coord geschikte te lezen,(hier deze coord niet verder nagaan)
nagaand
9puntscirkel (en) lengten compl punten,1mee,10 p
voetpuntscirkel van een driehoek
1x als optie voetpuntsdriehoek van een punt
en hier
(tijdig) door ons op merken te 1punt buiten de cierkel als hoekpunt ontaard 2×1x door ons,nemen wij halve hoek als complex 2 op afstand 1x 4punten 3 op bgl cirkelomttrek,erbinnen,binnen de cirkel,(bekende operatie,terug te lezen),iets scheef als erbinnen schuin als 1×1x buiten de bgl voldoende 1×1x,
(niet) alleen samen 6 punten5,1xpunten +1 mee als 10p 50 mee,beter 1x simultaan te rekenen,gaat 1×10 beter,(kegel geg afgeknot hoogtegeg ver chilhoog,1x te rekenen,meerekenen) alleen 12 tot 15 ,rekenend tot 100 punten als geschikte,behalve techn in proces opmerken in proces,verschuift 1x als geg als digitaal+1 in rekenproces het rekenen erbuiten in het techn proces,wijst aan,telt af quotient+1 het gegeg (diffquotien+1) geschikte optie rekenoptie op te merken,(1punt als op omtrek halve cirkel omtrek geheel,ruimtelijk op afstand omvang als halve,tot en, (geg te googelen bij voorkeur onder ,,Wikipedia”)
het middelpunt H op de rechte van Euler,2×1x een middelpunt lezen,nemen geschikt tot vlg geg cirkel v Lester tot geg geg als geg,punten v Fermat,Torricelli de optie +1 compl punt niet voor een opl gaat zonder middelpunt door doorsnede bol(e) niet zonder de ander drsn als halve cirkelomtrek voldoende nemend te nemen,neemt +1/2,2×1x een optie,1xberekenbaar ,(na te gaan),
leest,en lees voorlopige studie,1x tot scope,dd 1904 2016, leest als geschikt,verzamelt geschikter,
negenpuntscirkel
st v Feuerbach
punt van Feuerbach
cirkel v Lester,
opm barycentrische coord (on)voldoende tot 3,
het geg anders tot 3 ,1x anders,en opmerken hier beweeglijk punt Kuiper geg veranderlijk te nemen veranderen,diff element,als verschil,als diff quotient als getaldifferentieren,integr als gehele getallen opmerkend,duideijk te nemen
coord geg anders,lijncoord 1X kromlijnige nemen als optie hier opmerken ,
als in N 1/2 rekenen
lees 2×1x terug als geg
driehoekscentrum met Kimberlynumber tot als bekende(r) 5000 als (tot) 3000 nemen
als rechte Euler halfrechte bij ons
2x als 5x tot 15000 nummergeg als complex geg te nemen doorrekenend nemen
nemen meenemen ,wel in systeem ,systeem v coordinaten zonder elliptische 1x zonderzonder lijncoord kromlijnige,1X als punt niet en als punten 2punten nalatend als coord ongeschikt cartesiaans geg,door in systeem v coord 2×1x als 1×1x geschikt vlak coord,behalve,en1 als punt voldoende als lijn,geschikt 1×1x vlakcoord,lijncoord,geschikt in het systeem zonder puntcoord,niet in het systeem niet door door in het andere systeem,getallensysteem voldoende voldoend door als rekensysteem voldoet als systeem gehele getallen,alle,behalve als getallen als coord als puntcoord niet,niet mee, in het systeem ,het systeem voldoet alle getallen gehele (gehele) tot 5 door door te rekenen,voldoet’t tot 3 gehele,gehele algebr,algebr als bekende grote gehele,bekende,bekende complexe 2,mee
en wel mee barycentr coord de optie,wel als geg+1,1x mee tot vold. in de Conway-driehoeksnotatie als geg +1 tot de gelijkheid,1x geschikt nemen te nemen te rekene tot 1/2beter1/2 te rekenen als +1/2,1x vold geg (optie) coord bartcentr. behoudend,andere optie,1x (transformatie) alleen v teken,zie onder,
en lees 3x door,neem 2x een lijn mee opmerkend als geg,1x meemee
Pascallijn,rechte v Wallace als halfrechte mee 1mee als halfrechte punt mee
reken terug,door,1x geschikt door,
reken 1×3 punten anders door 1x cirkelpunt CayleyEuler’s geg als punt
halve cirkelbgl als Eulerse rechte complexe halfrechte te nemen ,optie getallen theoretisch anders niet getalvlak 1×1x erbuiten bij Gauss buiten getalvlak anders niet door in de theorie door in de practijk door optie 1x als dezelfde optie bij Eulers deelvlak buiten rechte halfrechte het zelfde geg reeel,optie, tot hier toe,nu ‘t gaat,gaat ‘t nu door gaat ‘t tot 3000,(gaat door in operatie extra tekengeg,aanwijzen geg2 ,hierna bij ref ,,Prins” op te halen), Kimberley als het geg te nemen doorrekenend nemend,10x lospunt vast geschikt tot 30.000 lezen te lezen als Riemann’s geschikt eenheid+1 als rekeneenheid ,element rekenelement als vlg anders te nemen,door tot 10exp5 te rekenen,en rekenend complex door bij Euler,als optie het geg bij Wallace het element rekenelement nemen,aanw.:als driehoek het oppervlak als het halve als projectief2×1x tot bgl deelbgl R oneindig rechte lengte 2R+1,1×1x door te rekenen,
tot punt compl100 punten door door driehoeken 2 ontaarde,elk 1hoekpunt2compl halve als halve hoekbgl hoek gegeven buiten de cirkel als omcirkel gegeven,door te rekenen rekenen
1804 2016
2x lezend1xteruglezen anders andere geschikte,geschikter mee te nemen te verzamelen tot geschikste,grschikste ontwerp uit te schrijven te ontwerpen ,
buiten theorie op te merken ref.,,Prins”",pag 193 en ,voorlopig,pag…..en hierna (en) 1xanders 1xpag 228,(zonder 1x)Schroedinger,1x,verschuift anders 1x zonder als thermodynamisch als temp als het gegeven,punt rekenpunt als geschikt terug tot theorie terug te nemen door door te rekenen te nemen,(anders duidelijk hierna wel,pag.184
voorlopig, en leest hierna te nemen,geeft vooraf op pag 139 anders te nemen (zonder1)x geschikt anders in ref Oosth als geg ,betr hetzelfde geg.onder,,Maxwel ” als verg ,3x fout,tot de gelijkheid+(andere)1 lezen 2 nemen meenemend,en de andere D meenemen te lezen beweeglijk geg veranderliik veranderend te nemen niet op afstand niet1x niet,eiv.lichaam zonder middelpunt,behalve als ,,eiv.”lich het halve,zonder (e) lezen voldoende nemen,1x erbuiten voorlopig geschikt als vast punt opmerken te rekenen een operatie,een situatie in proces deelproces als vijfde geschikt veranderend2 terug door (en) andere alleen als (optie)alleen,simultaan door te rekenen zonder ruimtelijk 16 als punt niet probl niet,tot 1x(optie) door te rekenen duidelijk te nemen,meenemen de ander (optie) op vlg geschkte operatie lezen,in theorie gaat het practisch bij ons in toepassing te nemen hier duidelijk nemen,te neme,neemt zelf het theoretisch Kuipers gegeven geschikt in toepassend in het energieproces splitsing,fusie alleen Helium als geschikte grondstof nemen,wel
gelijkheid+1,1×1ox,ander notatie F,1x anders 9 tot 10 nemen,rekent zelf,Getalfunctie geschikt als 8 rekenend te nemen 2x (geschikt) 1x ineens tot 3complex2 ineens
#Verzeihung,als valt boven weg,gaarne zelf boven geschikt invoegend te lezen:(….anders specifiek 1×1x te lezen,hierna te nemen,gaat als notatie hier niet dualiteit niet niet andere niet,alleen als 1x specifieker tekengeg anders,alleen lezen anders tot de gelijkheid lezen te lezen tot geg D,pag 126 ,ref ,,Prins” lezen,doornemend,duidelijk gelijkheid+1,1x
( e exp -E/kT ) neemt weg,(lees aanwijzend Boltzmanfactor wegnemen als het binaire geg) als in de N bin.,rekent gewoon door temp geg door door als derde verschil 1/T,nu het rekenend gaat doorgaat ander element als rekenel te nemen duidelijk hierna anders wel)),
en
anders na te gaan Plueckergeg conoid het halve anders te nemen,en binnen computerrekenproces nagaand te nemen, Gatalf F wijst zelf aan als proces analytisch andere functie analytisch complex als rekenfunctie geschikt 10 complex,1x tekengeschikt te nemen,door te rekenen te nemen,(aanw, bij minimaal deeloppervl plat vlak plat 1×1 geg te lezen te),nemend als punt eroperop te rekenen door te rekenen nemend,
rekent,behalve binnen computer rekenproces 100,rekent,rekent simultaa,door door te rekenen tot bekend
15 constante gebr door,als Eulerse geg coeff2 Eulerse Eulers geschikte algebralgebr door mee door (algebr.)te nemen te rekenen op geg,ons bekend,te nemen te rekenen tot 1×3 punten duidelijk isokaedrisch geschikt, als punt coord.optie geschikt te nemen optie plaats,tijd als kwadr,geschikt 2×1punt,en derde geschikt als practisch gegeven in techn operatie te nemen 1×3 punten neme (en)andere punten1×3 als gegrekengeg te nemen,doorrekenend tot 1×2 coeff algebr gaat mee 1x,ook algebr,coeff. mee
door te rekenen te nemen,behalve 5punten 3 als coord,tijd,plaats,isokaedrisch geschikt in techn proces 1x als 2 barycentrische veranderlijk te nemen te nemen 2veranderend 2coeff binnen computerrekenproces (te lezen) sturen,(sturen niet rekenen) rekenend nemen
proces afname geschikt
e n getaltheoretisch 2 het gegeve,
1x getal,functie niet geg,1x als (f+1) //wel invariant lezen,inv1x,x alleen inv v teken//
complex als3waarden geschikt,wisselt om//diff inv niet geschikt gegeven,niet nagaan//als gechikte waarde derde waarde vierde complexe wisselt om als geg lezen,ook andersom te lezen,functie v Klein autonome geschikt als geg te nemen als andersom vierde w als de complexe de onze,de autonome, te lezen geschikte w te nemen,
en gaat door als geg voor temp reactor temp t niet een f gegeven,ook niet een andere anders complex als getal nie,niet gegeven en niet als paradox getal niet niet gegeven
niet anders niet door in rekenproces niet anders
duidelijk oor te rekenen te nemen,
neemt rekenproces T als 3 verschillen 5gehele3negatieve negatieve 2neg(neg)andere invariant1x,1x algebraische,algeb,3 duidelijk geschikte,negatieve negatieve
[en gaat wel mee algemeen,in scope hierna lezen meenemen als verd een geg anders geg een verd ,als een halve de kromme voldoende te lezen,te nemen,pag 228 ref.,,Prins" lezen,als een gegeven nemen,een Planckverd.niet voor licht niet een zwart lich. als voor complexe deeltjes,donkere materie tot 1/2 lezen 2/3 te nemen (en) andere curve, kromme Maxwell,temp,snelheden,rondom 3/5,te nemen,astand gegevens geschikt doornemen 6punten hier 3 andere,2x2,elk op kromme erop(eop),1x1x als geschikt(verschil) geg ineens analytisch 5,1x geg energieverschil,specifieke energie in universum te nemen,beter bekend nemend rekenend te nemen
opm.ook wel duidelijk,evoluutevolvent het geg na te gaan ruimtelijk te nemen 1x 2x2 punten tot 4 nagaand rekenend voldoende tot 1/2,1x voldoende,voor coord lijncoord,tot krommen ruimtelijk bekende,andere,bij ons bekend,te nemen,te nemen 1x 3 stelsel,coord stelsels cartesiaan,barycentr,kromlijnig transformatie voldoende voldoende te nemen te rekenen, tot getallen geschikt gegeven 1x analytisch ineens ineens rekening 1x1 getalrekening transformatie ineens,duideijk differentiaalrekening,rekeneenheid 1xelement verschil,1(de) als element,1/e,1x,
vervangt 1x lospunt,,vast" het andere rekenend 4punten3 door,1x3 geggeg coord stelsel,invariant 1x,1x,i en
intheorie rekent proces door e-rekenen 5 door door tweerekenend de vlg optie,neemt geg differentiaal meetkundig,
1x systeem als systeem getalsysteem geschikt getallen door te rekenen,negatieve gehele verschillen geschikt analytisch,tot 1x2getallen,grote gehele bekende2 door mee,(bekend), als derde complexe mee als tot 3 mee,en
in onze voorstelling blijft/gaat, en als invariant,alleen voor het teken,niet anders te nemen,als vast in algorithme te nemen
niet anders als dezelfde waarden 2x2 te nemen 2distributief1 als rekenend te nemen ,1x variatierekening+1 nemend te rekenen,1x niet anders 1niet als beweeglijk element+1 niet hetzelfde het andere als eenheid+1 niet(andere)rekeneenheid te rekenen simultaan Fdistributief (1/2.1/2) continu door te rekenen gaat, rekent Kuiper element geg hier .5.(1/2.1/2),nu 't alleen hyperb+1 geschikt gaat 3/4 als7.8 gaat 't geschikt,geschikter alleen,
beter uitschrijvend 1x3,schrijft zelf voor gehele getallen 1x2,
(opm hierna in scope,niet voor energie productie 1x(17 teken) balansgegeven uitgebreider v donkermaterie,energie),
opmerkend
in onze voorstelling na te gaan distribtief 1 geschikt 3
en Kuipergeg,nemend,(nemen we aan), geschikt (te) lezen
de bewegelijk 1/e veranderlijk geschikt na te gaan,(hieronder), te nemen
1x andr geschikter duidelijk in onze voorstelling nemen,nemendt (theoretisch) te nemen,hieronder in techn toepasing
en terug boven geschikt lezen doorlezend voor geg element en eenheid als geg doorlezend geschikt,
geschikten te nemen, tot 1x vorm,duidelijk hieronder
opmerkend
hier opmerken theoretisch als geggeggegeven
1x anders rekening+1
(variatierekening),1x geschikt ineens rekening rekening ineens rekening trnsformatierekening ineens 1x,1x geschikter,
en tot hier,als tot hierna practisch,gaatpunten 1x3punten,
wel uitschrijvend 1x1 nodig,(opm.schrijft zelf niet uit,schrijft),
variatierekening+1,1x voldoend als( geg) geschikt
door transormatie geschikt,
en nemen te lezen barycentrisch (on)geschikt,wegnemend,1X binair,(een coeff wegnemen,getalgeg.geschikt Pascal distributief driehoek geeft duidelijk aan),en zonder coord ,2elliptische 1 mee 1xals punt niet,geeft Cayley aan als coord aan cirkelpunt als geg aan,hier niet nemen 1x3 niet,
als rekening inees geschikt,door voor gehele getallen de geggeg (geschikt theoretisch differentierend getaldiff,1x ineens voldoend,als bij Riemann geg na te gaan 2x teken integraalteken1x voldoend,(tot )1/2,1x als tot 2/3,analtisch voldoet 1.5x),
geschikt,(voor gehele getallen geschikt),ineensgeschikter
opmerkendopmekend
4punten 2krommen,(en wel evoluut,evolent ruimtelijk bij ons in ed voorstelling geg meenemen),
opmerken nagand
(distributief) 6punten zonder (e)
1x geschikt 2distibtief als geg 6punten zonder (e)lezend,nemend te nemen 1,5x voldoet
en 4punten 2krommen((distributief)) op afstand geschikt
6punten zonder (e)
1(x)als (1x3)
gaat 1x punten 1x3
*Note ook opmerken vooraf aan practijk berekenbaar bewijs voldoend vooraf geldend,voldoet voldoende als geg duidelijk ,en hiervoor aanwijzend geg bij ons een ruimtelijke kromme als geg een punt,hier als geg mee te nemen,meenemend in bewijsvoering ondersteunend bewijs voldoet voldoende,
en op te merken verder na Scope , na 1904 2016,later, erna, wel verder,
wel hier verder,hier aanwjzen item instrument regelitem aanwijzen hier duidelijk na Scope dd 2004 2016,logic scheme 1xverder,door tot instrument diagram,1item gschikt bij ons te lezen als item te nemen,te installen in technisch ontwerp (en) erbuiten,(en signaal alleen buiten reactor afleesbaar),binnen proces mee computerrekenproces,geschikt als uitbreiding mee aan te brengen,programmeert als laatste geg,theoretisch,axiomatisch bij ons,geschikt mee als geg reeel ,computerrekenproces neemt 't reel,1x mee gaat 't erbuiten 1x1x buiten reactor,buiten computer,leest 't operator
wel voor ons af,zelf hierna per 2004 2016 klad 1 A-4tje voldoende duidelijkheid door te lezen,voldoende duidelijkheid te nemen,en als item voorlopig onszelf bekend,ter inzage voor discussie.

[losers,blijf alle in de hoop leven,dat we binnenkort aanstellen en benoemen,magistraten,deurwaarders en officieren op niveau als van het niveau van prof Einstein het niveau, als het niveau van prof Lorentz net niveau, en op niveau als dat van , en hem vooral niet vergeten, van prof Kloosterman het zijne als zijn niveau,allen van beter niveau,want ,losers van niveau,desperado kun je zelf altijd nog worden].

1904 2016
Scope 1.
ga volgend vermoeden na,
en als geg te nemen hoofdstelling v/d algebra,de stelling 2,d.i de eerste priemgetallrstelling,(ref ,,Sesam Atlas v/d wi”),
Stelling 2,de tweede pr.get st.,St 4,een Dirichlet geg
uitschrijvend doorschrijvend te nemen,bij ons aanvullend theoretisch op hfdst bewijs,bij ons axiomatisch,
terug schrijvend beschrijven door door
gaat Bewijs algemeen
bij ons bij Riemann niet
gaat door als berekenbaar
Fzeta bij ons de ander fz
1x de andere +1 na gaand te nemen,schrijvend te nemen,(aanw.te lezen niet nemen,okay,door)
2xals1x niet niet het teken niet geg de stelling de tweede nie
zonder als geg (Dirichlet) het bewijs niet,
nu ‘t gaatbij ons wel,voldoende 2axiomatisch 1(beide) mee,als bij Riemann (niet)
zonder zonder rekening in het zuiver rekening in het zuiverzuiver rekenen gaat ‘t bewijs niet,(hier opmerken),
gaat ‘t andersom,bij ons bij Perelmans in het rekenen doorrekenen voldoende door door bij ons door 15 algorithme 15 algorithmisch 15, (hoofd)stelling opmerken,gaat neemt zuiver ,merkt 1x op zuiver zuiver door door te rekenen,
en Fermat zonder geg,beide st. niet,
behalve Fermatgetal,(aanw.:Fermatgetal Sgetal bij ons), alleen het bewijs gaat
als bewijs berekenbaar na te gaan
te nemen vermoeden v Riemann tot bewijs voldoende berekenbaar,toevoegend bewijs.
Ref opmerken Riemann vermoede pag 127 ,,,Sesam Atlas v/d wi”,en
als ref lezen hoodstelling v/d rekenkunde lezen,nemen teken complex nemen

For comments only,schrijf zelf ook eens uit.

door,en gaat als geg in theorie berekenbaar en bewijs 1 mee in de natuur gaat mee in de sterrekunde als transformeren(d) op de zon een verschijnsel tot en op aarde een berekening als een transformatie een veschijnsel, een gebeurtenis ineens geschikt door door te rekenen als 2×1x nodig ,conditie,in een andere berekening geschikt

geef ook hier commentaar op.

Scope 2.
en Gauss” als geg geg hoofdstelling van de rekenkunde als geg te rekenen als de regel v kwadt congruentie(s) olgend,
toepassend behalve hier door in de sterrekunde voor Zon,Aarde gebeurtenissen waar te nemen ,te beschrijven door door te rekenen tot conclusie(s), geldige (en)mee andere uitspraken,hypothese(n) verwerpend,
zuiverder in andere disciplines zuiverder zuivere conlusie berenbaar te trekken,
als in de fysica,in de landbouwkunde,in de biologie en genetica,ook wel als in de medische discipline wel resultatentestresultaten beter te interpreteren,
gaat het nu wel wel getaltheoretisch,getallentheoretisch beter duidelijk duidelijk door
door te nemen verdelingen duidelijk,{ 2verd5,verd.,elk voldoende halve voldoende voldoende 3×2 als 6 geg 5 terug},doorgaat tekens geschikte te nemen ,nemen tot 10 en waarden priemtekens geschikte,(gaat exponentieel,exponentiele wel duidelijk zeker wel),
analytisch 5.1x
(als) laatste,behalve anders terug door tot verd
Cochran,Snedecor,2×1x anders Kuiper geg 1×1x tot laatste interpretaties,1xals bewijs conclusie juist,juiste conclusie berekenbaar
Aanwijzing: vervangt 1X,hoofdst der rekenkunde,wederrekerigheidsregel voor kwadratische congruenties,1x

vermoedenvermoeden,ontwerpzekerheid
Scope 3
alleen practisch na te gaan,niet permutatie het geg leest E.Noether zelf ook niet,meetkundig 1 (ander)punt cirkelpunt,Cayley geg.
Combinatoriek 1X verdr geg practisch niet nagaan,
practisch,techn wel 2verd. halve,beide (on)geschikt ongeschikter 2 halven niet nagaan te nemen,
behalve 3 complexe 2 te nemen ,1x terug tot als geg (F) Fisher zelf distributief 2 gehele bollen complexe4 niet zonder
(zonder) 1complexe derde,halve
1x in rekening ,variatierekening,1x,1x,zonder 7 verd,1x,neemt facultatief v teken,verd BoseEinstein tot 1o,te rekenen,geschikt rekenend terug door tot 9
als door,terug geggeg 6.4 geschikter als Maxwellgeg beter te nemen rekenend geg ,blijft 4/3 hyperbolisch,niet nemend,alleen te nemen doorrekenend te nemen tot 2/3 als 3/2 analytisch 1.5 geschikt
gaat duidelijk zelfde geg geg nemend,(aanw rekent hier niet Perelman getalmatig,rekent 1×1x wel geschikt te nemen),neemt St4 Dirichlet,1x,merkt 1x,1x op,merkt wel variatie+1 het geg (geschikt) op,
rekent simultaan 1×1 door,
en vat hier samen,studie,
alleen in de practijk,ook wel in de sterrekunde uitbreiding zoeken te zoeken,
nagaan,neem,in ruimtelijke voorstelling nemend in de complexe,
neem
2 bollen 1 als derde projectief 2×1xals bol dezelfde 1×1xgeg nemen puntbol 1×1x nemen
(in de natuur wel),
1xscheef,1x schuin,
1x mee te rekenen te nemen meenemen(d) als halve geschikte
ongeschikt ongeschikt,(niet door te rekenen),1x andermaal niet element niet gegeven
als halve geschikte
(en in studie nagaan na te gaan als geg Klein,Abel,Lie tot geschikter Galois algebraisch onvoldoende,
behalve in de natuur,sterrekunde,fysica kleine deeltjes)
algebraisch meetkundig als complex,complexe meetkunde,1punt cirkelpunt,1x en buiten de ruimte puntruimte alleen,als voor punten complexe de ledige alleen,erbuiten 1×1x functioneel Cayley meetkundig te rekenen als tot 3,(#zie#)
1(x) rekenpunt als het complexe andere geg(eenheid+1),1(x),blijft invariant v teken lezend,gaat door
doorgaand te rekenen op driepunten als ruimtelijk punten hoekpunten te nemen,behalve als ontaarde 3 tetraedisch
volledig,volkomen ontaard,
buiten de theorie technisch nagaande te nemen
en afgeknotte kegel draait in als halve kegel tot 1/2,als tot
1x 1/4 gegeven puntenparen 2×2 als 4 niet een gegeven niet een rekengegeven niet
te nemen door niet te rekenen,terug door doorrekenend tot 8 door,merkt op,terug
als tot 3/8 het gegeven zelf gegeven,1x als vierde veranderlijk,veranderend en 15 alg geschikt 1×1x door nemen,
merkt 1x op grootgetal exponentieel,verwerkt, tot 8 cijferig n,

leest n1,n2, neemt (n) als twee laatste(n) eerste als andersom 1 laatste laatste als andersom eerste ,en eenmalig als nemend n wegnemend,neemt,en leest 1x een geg als (een) Riemanngeg,nulpunt lezend,nemend,wegnemend (!),leest door,de andere leest,merkt op cirkelpunt Cayley geg als (geschikt) rekenpunt te nemen,gaat na Perelman niet optie verder nemen,nemend als geg bij ons niet,niet nemen,beter getalmatig 1×1x te nemen,nemen,rekenkundig(Cayley) zuiver opmerkend te nemen,neemt,rekent als proces door zuiver zuiver rekenkundig door,behalve geg, (Fermatgetal),nu het ,bewezen, niet 1x nagaan,nemen 1×3 beter nagaand te nemen xexp3,yexp3,zexp3 geschikt facultatief tot de gelijkheid als geschikt,aftelend aanwijzend 1x S als (10S),Fermatgetal het geg zuiver zuiver rekenkundig doorrekenend alleen,(wel zonder overige Fermatgeg door(door) tot Gauss(Euler) , de geg tot compl5 beter tot 3 te rekenen,te nemen als rekenkundig complex bij Euler,terug lezen,behandelend voorheen bij ons,getallen als gehele coord,coeff+1 als gebroken,brekend (algebr) door door,opmerkend Dirichlet ,st geschikt geschikter door door(door),algebr,algebr,(algebr optiegeg mee), 3 coeff 2 geschikt, geschikter te nemen, te rekenen,nu het zuiver algebraisch door te rekenen te nemen gaat,1×2 gaat,
buiten de theorie 1×3 gaat,anders terug,door te rekenen 1×2 getaltheoretisch tot de laatste geg gaat,
en wel
toe te passen statisch exponentieel data grote aantallen door te rekenen,in de sterrekunde ook wel,ook wel 1mee,(fysish mee),1x uitbreiding ,behalve energie,donkere materie,kleine deeljes mee wel in de sterrekunde mee,energiebalans,stofbalans opstellend verder opstellen te nemen,rekenen,verder door te rekenen
en scope 3 als vermoeden bespreken,(en foutje ,als ontaard foutje niet in de natuur lezen,besprekend),samen in discussie,gaat niet niet anders ,tot zekerheid alleen per program computerpramma door te rekenen ,zuiver tot juiste conclusie.
(opm.logic scheme blijft altijd onvolledig,niet als timesheet,tot hier,timesheet anders als geg tot hier,gereed te rekenen hier rekenend m,M,1extrageg kwadr over tijd mee M+1 als geg 1x zonder storing,balans zuiver door door te rekenen).

schrijf zelf,verbeterd,uit tot de discussie.

…1x scheef ..uitgevallen,plaats zelf terug,svp.

Snede te pver
gaat combinatoriek+1,1x
en zonder extensie (S) alleen lezen,permutatie (1x wel lezend niet nemend)
alleen in theorie door
1 permutatief distributief 2,wel nemen als theoretischpractisch alleen per computerontwerpproces alleen
simultaan 3 door te rekenen,in het complexe rekenen duidelijk te nemen als geg 1×3 als 1×2 gaat meetkundigCayley 3punten cirkelpunten beurtelings,1x als rekenpunt te nemen*#

#na te gaan binnen een cirkel omtrek als een binnen voldoende een halve cirkelomtrek,3rumtelijk 2 voldoend voldoend binnen andere halve cirkel omtrek,als geg eiv lich 2x 1x als het halve te lezen te nemen,eiv lich als theoretisch bol(e) lezend ,nemend te nemen,en als cirkel zonder als punt middelpunt als geg zonder (e) als 3x te rekenen te nemen als tot 11/2 te nemen te nemen, beter hier de rekenregel volgend als de regel vkwadr congruenties te volgen,alleen analytisch als vast punt,los punt,pi kwadr als het gegeven hier beter volgend te nemen 115,1x als tekengegeven het geschikte hier(en)

te nemen verbeterd te nemen terug te nemen door zuiver zuiver rekenkundig terug door en 1x geg 4/3,hyperb geschikt voldoende als tot (3,2 )als terug te nemen reeel het geg als tot 3 door,1×1x,beide als (optie) eens hierna wel,wel simultaan wel als geg reeel binnen 2 deelptocessen 2operaties2andere situatie1 mee,gaat anders niet tot vierde stelling 3 terug geggeg als Diricchlet geg hier tekenwaarde alleen 1o als priem lezen waarden alleen derde als complexe eerste w teken geschikt en 10 kwadr pi 2×1x lezend tot exp door tot exp5 ,gaat alleen door rekenend te nemen terug door dor te rekenen,1x zonder exp4,als tot 3 veranderlijk veranderend 2 simultaan in de andere 2operaties 1 situatie dezelfden,in de natuur voor M,m de balans,in de techniek v proces fusie en splitsing de balans energie balans
*en leest tegelijk,leest,neemt,rekent door,
en sneden mee bij ons de geg,behalve de snede ,de gewone bekende,(niet) 1x niet zonder de overige geschikt,geschikter duidelijk extensies te nemen in computerontwerprekenproces wel 1x anders 1×1x Dirichlet anders (voorlopig,zie#),geschikt,geschikter zonder getalmatig 1x,x
schrijf,programmeurs,zelf verder uit,
ontwerpend te rekenen uitbreidingen door te rekenen,tot laatste m.M geg balans opstellend als aangegeven,opmerken,meenemen 4/3 als geggeg geschikt andere extensie,
en zonder Fermat getal,alleen dit gegeven als verschil te nemen te nemen,
gaan wij voor ontwerp na
gegeven ,en ten eerste male type ander type lijn coord hier als punt geschikt te nemen
in ontwerp rekenend te ontwerpen,2x (niet),1x door door,
en bij ons exponent 5 wel ,behalve a;s cartesiaanse geg kwadr overschot (on)geschikt geschikter ongeschikter barycentrisch ongeschikter,gaat proces,(computer),na 2×1x als Cartesiaans binnen hemelbol als 1×1x erbuiten,opmerken,meenemend geschikte als optie geschikt (4,3),
behalve behalve ,en zonder 4ep,1x niet exponent 5 ,simultaan uitbreidingen doorrekenend 3simultaan 2,
wel duidelijk,behalve astronomie,q.m computer (weliswaar) gereed,zoekt specifiek als geg het geschikte (hieronder terug),nu het tweede getal getaltheoretisch zonder 4probl3 ,(kleine St niet als geg),Gr st alleen 1x geg als teken geschikt alleen getallen grote exponentiele 3eulerse 2,complexe 2 te nemen rekenend nemend,
nu het rekenend ontwerpend als terugrekenend 3simultaan2,(andere geg) gaat
1×1x ander ontwerp gereed,beide gereed als astronomie tot 4/3 gereed als geschikt voor balanse duidelijk, computer q.m. gereed mee zelf in rekenontwerp toepassend tot gereed,duidelijk geschikter te nemen,en duidelijk wel
geschikt nemen,beide niet nemen simultaan 1 niet combinatoriek+1 niet,ongeschikt Cochran,Fisher,Combinatoriek opmerkend wel als de andere Snedecor,Fisher +1,als geg 1x te nemen te lezen alleen combinatoriek+1,
en hier duidelijk computerrekenkundig ,neemt facultatief ook wel ander ontwerp extensie geschikt rekenend door,
1x simultaan 3 te rekenen 1x aan heelal 17 doorrekenend,1x ,en wel 1x aanwijzen specifiek als gegeven nieuwe computer geschikt,hieronder, als final geschikt hier,1x,1x energieproces fusie (en)splitsing, gereed in ons geval,(en nemen anderen wel door in andere disciplines,facultatief ontwerp als binnen de genetica te nemen,materiaalkunde nanotechnologie en andere in voorstelling te nemen),
ontwerpend tot hier aan te wijzen koolstof werkt als chip eens als een chip eenmalig,1×1x in q.m computer ontwerprekenproces eens (een) chip als een Auchip,
als geeft Fermat zelf wel door als tekengeg als tot 3 door gaat axiomatisch bij ons mee als beide geg,(teruglezen),
en gaat alleen rekenend te rekenen,Eulers complex te rekenen,Gauss gaat ‘t alleen rekenkundig zuiver te rekenen mee,nu het meetkundig rekenkundig ,hieronder# rekenkundig,rekenkundig zuiver Cayley gaat (enoptie mee gaat,theoretisch (als voorheen) als vermoedend tot het bewijs,Behalve Pfaf,volgend Hadamar,1x gescikt eenz. alleen door Dirichlet een,(eenz.) 1x,(x),niet tot Cayley als voorheer 2ruimtelijk3 hier als iets beter,wel verbetert 4/3,ten derde male geggeg,
rekenkundig zuiver ,behalve het vemoeden het bewijs,1x als (optie) cirkelpunt Cayley 1x geg rekent als rekenpunt optieoneel exp5,altijd zuiver,tot exp 3 als het Eulers geg geg om te rekenen,door te rekenen veranderlijk,veranderend getaltheoretisch bij Euler(hier) voldoende,merkt het als geg tijdig op,neemt het als geg tijdig mee,tijdig hier in ontwerp 2 door te rekenen3 hier alleen in techn ontwerp alleen geschikt op te merken te nemen te ontwerpen energieproductieproes productie door simultane fusie,splitsing met geschikt Helium als grondstof,hier en elders in toepassingen nu het theoretisch #practisch# gaat invariantinvariant alleen voor het teken.
toelichting
leest typen,andere categorieen,en neemt input geg in ontwerpproces ,in het ene proces,deeltjes fysisch als gegeven te nemen mee te neme meenemend als tekengegeven in deelproces rekenproces beide laatsten 1x andersom als eersten
rekent alleen Cayleygegeven als cirkelpunt als 8 alleen doorrekenend nemen doornemen rekenend te nemen 2processen deelprocessen binnenrekenproces als het ontwerpproces rekenend 2simultaan3 getallentheoretisch de beide andere geggeg 2×2punten als punten 4 in een viergreep tot 3 geschikter door te rekenen,en als vierde punt als lengte eenpunt,tijdpunt,als Cayley geschikt te rekenen te nemen tot coeff.2,(on)voldoende,wel algebraisch,1×1x,alleen als zuiver rekenkundig techn het geg aanwijzend in operatie geschikte binnen q,m computerrekenproces zelfde complex als complex 10, analytisch 10,1x geschikter mee voldoende voldoet isokaedrisch geg 2×1x lijnelment elk als punt in ander deelproces 2de als vijfde beide simultaan 5 terug,door tot algebraisch,algebraisch,(algebraisch) ,wel als Proces 10 complex lezen en nemen tot als 3 het geschikt gaat doorgaat simultaan5 rekenend gaat,wel als geg als techn item aan te wijzen,(optie) als aftellend te nemen chip magn electr 1×1xalleen continu door,af te nemen magn geg alleen samen in dezelfde rekenoperatie binnen andere situatie tijd zelfde geg binnen deelrekenproces 1x anders simultaan 3 terug,door te rekenen,de geg algorithme 15 alleen algorithmisch 15 duidelijk alleen 4×3 tekensteken geschikt 2 geschikt tot 3 veranderlijk,veranderend alleen het Kuipersgegeven geschikt,geschikter niet permutatief niet anders niet 5punten isokaedrishe geg bij ons te nemen,ontwerpen,ontwerpen,nu het gaat, (optie) ,vrij,2×1x (vrij) 1×1xals geggeg ,chipgeg,magn alleen in geschikte operatie,situatie ander deelproces mee koolstofChip werkt 1x als Au,zelf Chip meenemend doorrekenend 1×1x,gaat alleen electronisch 1x als electrisch als tot 3,gaat ‘t vanzelf,rekenend te ontwerpen.Ontwerpen,ontwerpen,
nu het theoretisch gegevens te lezen ,te nemen geschikte,geschikter tot plat vlak plat als geg om en om geschikt gaat
bij Fermat buiten de driehoek als hoekpunt ontaard tot omgeschreven cirkel de halve hoek eenzijdig,(eenzijdig) op afstand 2×2 punten geschikt,1x anders als op afst(e) het geg afst2 geg,1X geschikt mee als geg 6punten5 beter als 2x 1x complex mee ,complex 2 punten 3 binnen de bgl als eenz.eenz, te nemen 1x 1x doordoor te rekenen,alle punten 100complex exponentieel 5 geschikt door zonder probl 5 als bgl halve ongeschikte als 50,1x ongeschikter als bgl complex ongeschikt als hoek tot 10 geg Fermat (zonder) F-getal als complex 10,zonder zonder niet ander tot analytisch alleen kwadr gehele als vormen geschikt,geschikter als aantallen alleen halve in aantal tot3 ,(geg tekengeg in aantallen)beter complex te nemen,te rekenen complex 2 ineens ineens in een rekening,2transformatie1,trf alleen voor het teken niet tien niet meetkundige tien niet,en niet anders niet, alleen 100 gegevens punten geschikt 100 analytisch tot 3 analytisch 2 getaltheoretisch 2 ,1x anders gereed,gereed,(gereed),
en
ook wel opties ,andere vermoedens,diagnoses,farmaceutische testen,—ook al,opdat bijv.niet opnieuw medicamenten worden verkocht,met de bijwerking suicide,niet opnieuw slaapmiddelen met bijsluitervermelding ,,kan tot psychose leiden”,en denk behalve aan ,,softenon”,aan die andere rommel,die ik tegenkwam,bovendien funest in combinatie met bekende pijnstiller —ook wel opties waarnemingen als in de landbouwwetenschap aan kunstmeststoffen,sporenelementen,vochtigheid van bodem en lucht,aan koolzuur bij ons vooral alleen bij ons in de tuinbouwkassen alleen, en ook wel opties als bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoek voor producten in het veld van marketing in de discipline economie,enz.,alle als opties door te rekenen in complexe vraagstelling als het eenvoudig niet duidelijk tot conclusie niet gaat.,(en gaat, bijv., ook eens na,gaat geg Chips na,in voorstelling productie synthetische diamant geschikt in productie te nemen,nemend),en hoe het dan verder moet gaan in een wereld met afgevlakt en afgeschaft onderwijs,zien we dan wel weer,Elk probleem oplosbaar zal het uitgangspunt dienen te zijn.//
to check,pse,en schrijf zelf ook uit.

[kan een gek ook wel voor een gerechtsdeurwaarder geschikt in productie nemen,diamant in productie nemen,niet om geschikt te schikken.Dat doen wij niet.Ondergeschikt aan geldzucht zijn wij niet.Daar leven wij niet voor.En daartoe zijn wij niet geboren. Binnen ons domein blijft het ,de Codex Justinianus,geldend de wet en de regel,geldt als dezelfde,onze leidraad ,die altijd blijft gelden.Als ons richtsnoer blijft het gelden eeuwig zonder oponthoud,zondegeld of niet.Die casuistiek zoeke hijzelf maar beter uit.En ,aangaande ACM,deze keer mee als de schurk binnen de schurkstaat , zo een als GAK-UWV,morgen stel ik het harder,voor alle inferieure superieuren.Het gaat niet anders,het gaat helaas alleen met harde woorden.Ik spreek ze morgen wel uit.Als Stasi"s en als Gestapo's lijken het vandaag in den Haag al te velen te zijn.Morgen zijn hun dagen geteld.
En om nog even hard door te gaan om de waarheid te bespreken,
het klimaat is niet maakbaar,wereldwijd gebracht blijft dit een misvatting,hardnekkig volgehouden tot op de dag van vandaag.
Als klimaat blijft het alleen als microklimaat binnenshuis maakbaar alleen.
We worden en masse misleid. In USA,in Europa en overal,waar maar mensen zijn en koolzuur als de oorzaak van verandering aan de man gebracht wordt,wordt ieder onzer meestal willens en wetens bedrogen aangaande veranderend klimaat.
De Noordpool zal over enkele jaren weer geheel dichtvriezen en terugkeren als in een vorige toestand,wel met een temperatuur verhoogd met 2gr Celsius verhoogd binnen de aardatmosfeer verhoogd zal het zijn,zal het worden,en anders zal het veroorzaakt zijn,niet door koolzuur zal de verhoging veroorzaakt worden,niet worden.Helemaal niet.Ook niet een beetje niet. Niet niet.Alleen anders tot 2 gr C hoger,of men het nu kan uitstaan of niet,en begrijpt men te weinig,verkondigt men beter niet te veel en houdt men respect voor wetenschap.
De leugen regeert weliswaar nog een tijdje.Maar te dom blijkt haar kracht, korter binnen een kort tijdje.
Is dat nou niet leuk?
En vrijheid van fatsoenlijke meningsuiting.Het kan niet, het mag niet, het gaat niet door niet.Het komt helemaal niet te pas niet.In Nederland luistert de rechter ook al niet.Nog even niet niet.Is het alleen leuk, of is het van toenemend gewicht? En voor wie dan wel is het werkelijk van groot belang?Voor de massamens tenminste niet.Hij blijft de slaaf van zijn Uebermensch,zelf ook al zo'n beest en als beiden blijven zij elk van beiden beestachtigen.Wel een beetje primitief.Maar straks niet langer in de Nederlanden niet.
Tot morgen dan.
En houdt boven alles de vrijheid in ere].

2504 2016.
Design.
algemeen algemeen
en
specifiek 2operatief1,te behandelen rekenend,tot hier simultaan 2rekenprocessen doorrekenen,te behandelen nalatend 2 en als binnen 1operatie erbuiten in dezelfde computer binnen zelfde Deelproces,erbuiten 1,in ,1x binnen vijfde deelproces 1(X) deelproces+1 als het vijfde,
en in dezelfde computer andere snelheid rekensnelheid relatief als de optimale
specifiek specifiek, tot hier,hierna door in speciale toepassing

en bundels 2 stralen bundels,laserlicht binnen reactor,elk onder andere hoek,theoretisch getaltheoretisch laatste geg lezend, als golflengten,en kleuren als in Newtons geg driehoek niet lezen,niet nemen,anders hieronder in dezelfde toepassing door,hier te lezen,duidelijk te nemen,nemen 2golflengten elk als verschil 1x d lambda geschikt in ontwerp coord lijncoord punt voldoende binnen de reactorwand(betr,energieproductie proces) te nemen, als een bron een radiobron als een bron niet een echte een gegeven te nemen, te installeren
,en 5andere4 punten als coord vanzelf wel in fysish proces wel geg als tetraedisch inregeling inregelend ,4hoek ruimtelijk 8hoek onregelmatig punten alleen hoekpunten ,nemend,paralellopipidum lezend 4puntenhoekp 2x,elk ontaard als halve 2 ongesch,ongesch als teraeders te lezen,hoekpunten 8 ontaarde na te gaan te nemen,en duidelijk 2x als zijvlak,hetzelde,parrlellopi,1x alspunt als het zevende nit mee,anders niet octaedrisch geschikt te nemen geg als 3 punten hoekpunen 1x mee andere punten zijvlakken alleen 3 mee,het geggeg punten 6,4 lezen,
gaat alleen duidelijk in deze specifieke ontwerptoepassing,
en nu het getaltheoretiscch gaat,lezen te lezen …#..,
duidelijk te nemen,punten geschikte duidelijk te nemen,teruglezen item ter control ,ontwerp gegolfd oppervlak als item behouden,hier item
voldoende binne,binneninwand item te installeren als item als bron als radiobron zonder exp 7 als nabij,nabij operator in controllroom geschikt aflezend nu het punten 3punten interface 1x als andersom 2 andersom binnen display operatief gaat,merkt operator op veranderende snelheden,veranderlijk andere afnamen energie naar behoefte veranderend merkt operator op,werkt voorgeprogrammeerde input instructie,input,1x geg,
alleen formeel hier nog te lezen,merkt op,neemt formeel,wel duidelijk te lezen te nemen…(#)..
en
algemeen,algemeen door als specifiek,fysisch specifiek,
gaat als kracht+1niet langs een weg+1 niet een weg als een punt niet,en als !/2 een lengte niet voor tijd niet een lengte,

en hier opmerkend reactor design punt geg 2barycentrisch1 als geschikt binnen proces niet als coord geg nagaand niet nagaan, nagaand 1×1 tijdig fusie,splitsing binnenproces continu

en algemeen,algemeen,door,door
voor tijd niet een lengte een punt een half niet
gaat niet anders en niet 1×1x niet erover erlangs niet,niet1x niet anders
alleen door door te rekenen gaat het anders niet niet oor
(en) niet door als erover tot +1/2,1x
alleen gaat ‘t +1/2,anders 1x gaat als kwadr v tijd niet exp2 niet (en) niet de andere 2 niet voorarbeid niet oppervl niet gegeven,
neemt wel 1xgeg (vector+1),1x tekengeg,
teken1x als verschil differentiaal als verschil tekengeschikt
tot 3 gaat het 1x te veel als ddkwad als te veekl te veel dd kwadr+1 te nemen
1x ddkwadr,2×1x als 1×1x andere geg Cayley 3geg2 geschikt
in (som) een product
1(x) (ddkwadr+1),gaat alleen na,neemt alleen 1/dd,1xvector getal alleen tekengeschikt weg weg te nemen alleen integraalteken als integraaltekenintegraal teken.(te noteren)
1x als ,(grens) tot 2 voldoende 1×1x als voldoende voldoende tot de andere 2 mee,nemend 2punten voldoende 4 nemendrekenpunten 3,bij Riemaann voldoet het voldoende gegeven,behalve specspec,x exp 3,de andere samen ,y en z geschikt,1x 3 geschikt door te rekenen,
{en wel als boven….#… hier op te merken door algemeen,spec door,studies reeele andere toepassingen,formeel theoretisch ordinaal getal het geg opmerkend,gaat alleen practisch tot omtwerp algemeen,algemeen,specifiek door ,door rekenend tot ontwerp toepassingen geschikte doorrekenend,gaat formeel,en wel nodig op te merken,teruglezen,bij ons de nterppretatie, als een uitbreiding axiomatisch geg teruglezen),

samenvattend tot hier en nog te behandelen,Newtongeg mee theoretisch Eulergeg inductie ook mee nog te behandelen,

beter nagaand Newton ge te nemen,behalve bij ons het Newtons geg merkw*product+1,(terug te lezen) het gegeven driehoe anders,(verbeterd) rekenend als gegeven na te gaan plat vlak hoekpunten alleen,mee 1x als geg vlak als punt als viierde,andere vlakplat vlak mee mee 3punten en geggeg als kleuren 4kleuren3 beter anders te rekenen,als golflengten 3 als verschil, 1xdlambda mee te rekenen tot binnenin reactorwand voldoende erbinnen,gaat als warmtegeg Temperatuur geschikt exp5 tot 3 geschikt als tot 3 als electrisch door als geg warmte electr kwadr te rekenen doorrekenend electr inductief door en 1×1xbinnen reactor eschikt anders gegeven te lezen,neemt als geg torsie theoretisch,autocontrol ,1x andere energie afname lezend te nemen,getaltheoretiscgh geschikt,gaat door,rekenproces neemt Euler complex inductie geg de optie,geschikte doorrekenend te nemen,en leest operator controlroom 1×3 afnames geschikt optimale3,behalve als vierde,verandert niet,produceert continu door,neemt operator display wel waar,
duidelijk voor ons techn geg d lambda als vast punt lospunt,vij bewegend het Geg als Kuipergeg te lezen,te nemen,te rekenen op data exponentieel groot in aantal getal distributief 4 geschikte tot 5 geggeg Fisher 3x 1x andere (permutatie lezend)zonder 4 (Cochran niet lezen 2x niet),gaat opties 2,Fisher distributief,1x alleen bij Newton bij ons als Newtonsgeg,onvoldoende,merkw*product +1,voldoet niet getaltheoretisch niet 2x 1x niet als 1×1x(niet)
in rekenproces door door te rekenen geg getallen3 2 geschikter gehelegehele mee,gaat door getallentheoretisch door t rekenen
geschikte 3,1xgaat product getal, A.B.C getal geschikt,geschikte gaat mee als getal productqutient,getal het gegeven niet zonder derde geg mee te nemen,door te rekenenmee rekenen,(aanw:voor tekens nagaan),
en,en veschuift fysisch mathematiisch,verschuift,en#
en brengt,neemt verschuivend een groep rekengroep (zonder 7), ineens (ineens),1x als punt nemen(d),in rekening nemend,d+1,(optie) op te merken,merkt op,als groep gaat alleen ineens doorrekenend tot als 20 een kromme een punt meetkundig rekenend
#verschuift 1x als punt,binnen reactorvat (D) op te merken te nemen
gaat binnen proces te nemen,tijdpunt+1 op te merken te nemen,binnen proces in ander computerrekenproces,(dezelfde computer),deelproces andere op andere snelheid als kwadr+1 terugnemend op dezelfde alleen geringer,gewoon,1x,(x) doorrekenend het rekenen nemend en als op dezelfde andere snelheid doorgaand binnen andere tweede computerrekenproces
derde deelproces
1x als (coeff+1)tot algebraisch,algebraisch,(algebraisch) opmerken,geschikt te nemen,nemen#

nemend tot 5 als tot 3 voldoende anders door tweerekenend als anders door te rekenen nemend nemend als Newtongeggeg bij ons het geschikte hier bij ons in techn toepassing gaat ‘t rekenend vanzelf tot ‘t controlroom voldoet ‘t, voldoet ‘t vanzelf wel zonder shut down,1x als proces (zonder,1x ) afneme , afname terug over bypass te ontwerpen,en anders afname ongeschikt,ww’s 7 turbine(ongeschikt) geg 1×1x (ongeschikter) teken 3/4 haalt niet rotatie(s) niet, gaat wel zonder shut down door continu productieprosec door, als geg 3/2 ,binnen reactor 3,2 het geggeg getaltheoretisch 2 gehele getallen tot 3,1x niet anders als tot 3,override 1x,1x geschikt te nemen,
(en hier overbodig,niet opmerken,elders,algemeen,algemeen,gaat alleen in theorie door,door te nemen,te zoeken geschikt data,waarnemingen,testresultaten,geschikte constanten om rekenend tot echte conclusie te geraken,anders niet volledig,onvolledig anders theoretisch niet tot getal,en tot getal kardinaalgetalgetal het gegeven niet nemen, als tot het andere het vorige als hetzelfde,1×1x volledig volledig getaltheoretisch geschikt,(conclusie zuiver,uitspraak info geschikt).

#meenemen,hier opmerken,in reactor (D) als geg Diffel-1,niet rekenen,1xals punt geg opmerken te rekenen hier
hier gaat getaltheoretisch derde eerste complex2 alleen
zonder tot als derde,complex niet
F verplaatst niets),ook niet getal Fermatgetal niet als tien niet 1xniet,
alleen geg alleen 1x teken (Fermat+1),invariant invariant hier gegeven
en 3/2 het geg bij Newton bij ons in ontwerp als gewoon analytisch 1,5 x
in vorige uitbreiding te nemen nagaan item gegolfd oppervlak nagaand (deeloppervl)
hier
getalheoretisch geschikter,geschikte derde,eerste complex 2,
en rekent simultaan 2rekenprocessen 3 deelprocessen simultaan,1x andere twee tot ontwerp,technisch ontwerp 1itemgeschikt door,1andere optie q,m.kwadr,1x in de nieuwe computer q,m te nemen,(zonder extra geg hier niet verder nagaan),wel nemen in proces anders geg licht rekenend als binnen 2processen licht,1x anders als geg 1×1x licht Na licht,1X anders optie als 2x te nemen 3/2,1x andersom zonder 4/3,gaat,te programmeren,11/2,1x,1x gaat,en alleen optie sterkte,1x extra input nemen,gaat 1.5 x analytisch,beide processen q.m (simultaan) te rekenen rekenend analytisch,(gaat altijd ineens),
en ,tot hier ontwerpend geschikt door ontwerpend te nemen
op te nemen in het systeem rekensysteem regelsystteem,nagaan te nemen duidelijk te nemen
getalregeling in het system getalregeling hetzelfde geg in het regelsysteem,werkt 1x het andere als het rekensysteem binnen het rekenproces het andere werkt het tijdig binnen deelproces geschikt in operatie+1,door door door te rekenen tot 1/2 door tot het voldoendevoldoet als tot +1/2,1x als geschikt,geschikter niet,niet anders gaat het niet Combinatoriek anders niet ,niet buiten theorie anders niet duidelijk te nemen in theorie ombinatoriek alleen blijvend gegeven opmerken beschrijven
Functie beschrijft,schrijft alleen tekens te nemen,3processen2 rekenproccessen 2, 1x anders mee functioneel mee 1andere door rekent alleen tekengeschikte getallen 10×10 analytisch 100 geschikt gehele(gehele) 5 verschillen3 ineens door,en gaat 100 punten,gaat analytisch,punten100 complex2 nemend te nemen,neemt1X .
nu het vanzelf gaat binnen( een) ruimte een andere als (on)geschikte vierde vijfde niet zonder Hilberts geg als deelruimte 4×4 binnen elk als punt erbuiten als enige complex 2 gaat het 3×4x door te rekenen bij ons in ontwerp 5x,( zonder6)1x,rekent als 8 terug 1x,1x door het complexe aantal alleen als tot 1/2, beter het andere tot !/2,1x als het gehele aantal vormen niet vormen halve te rekenen niet, bij ons niet als Bharbava vormen kwadratische ook niet gegeven,beter duidelijk exponentiele te nemen,te nemen nu het gaat duidelijk te nemen gaat het theoretisch priemtheoretisch getalwaarden 1×3 exp 2 tot gehele,geheel duidelijk,reele 2 getalle 3e om en om door te rekenen als 2complex3 alsderde andersom voldoend als eerste doorekenend door tot 1/2 door door tot +1 als 1/2,1x tot geheel,andere 8cijferig getal, twee getallen,bekende,doorekenend duidelijk te nemen,in computerontwerp rekenproces geschikt tot een toepassing,een toepassing ontwerpend rekenend te nemen,(nu het gaat,opvattend het ontwerp nieuwe computer,laatste uitbreiding gereed,hiervoor te lezen),
1)zelfcheck,anders functioneel 2,een omissie boven wel opnemen,alsnog in deze uitschrijving meenemen.
2)en check,(herinner,vooraf afgegeven),te nemen 15 algorithme 15 x voldoende door te nemen,anders niet 2×2 Gaussregel kwadr congr geschikt niet anders 1×10x lospunt vast algorithmisch geschikt gaat zonder 6,4 te lezen te nemen zonder 4,1x,alleen 6punten lezend, niet anders tot laatste geg 2distributief1 niet anders veranderlijk 3 veranderend 2 zonder te lezen te nemen als hyperb 4/3 niet nagaan te nemen,doorlezend nemend,alleen hyperb als kwadr (100),1x geschikte,geschikter te nemen,te nemen te rekenen alleen het geg 7/8 dootr te rekenen door tot 7.8 anders, reel, door het gegeven zonder 4,1x//to check accurately(discussion ,pse).

en to check, pse,give us an aid
…doorrekenend het Newtons geg …uitgevallen?,waar,terugplaatsen?

2804 2016
17 dierenriem het gegeven al afbeeldingeg,*afbeeldingen zijn nulpunten,sterrebeelden bekende 12 lezen,in eerste instantie 4×3 lezen en andere , andere sterrebeelden
als tot 100 onbekende,bestaan niet,alleen bekende 88 bekende nagaand
te lezen niet te lezen als 4×3 niet niet 3×4
en dierenriem geschikt alleen 3/4
analytisch5,1x niet alleen 3/2 als 1.5x het gegeven
2optiestheoretisch te lezen te nemen
bollen in voorstelling halve wereldbol veranderlijk 3 veranderend2 lezen,nemen,#

[en hier vooraf meteen opmerkend 5 veranderen2 veranderlikveranderend3 als een optie in dezelfde computer 1input 2 processenrekenprocessen veranderlij operatief in ander deelproces te nemen,alleenin nieuw computer simultaan processen rekenprocessen doorrekenend,zie studie hierna],

#andere blijft theoretisch minimaaloppervlak 3om,(omheen lezen), voldoende tot 2 lezen theoretisch,
en na volgende studie sameen nalatend als 3/2,5/4(niet),1x alleen doorrekenen gegeven tot geschikt -1,getalgegeven,
1x buiten theorie getaltheoreisch als nalatend het ons bekende (125.) (125). het gegeven wel nemen, rekenen nemen
dualiteit tot 7/8 opmerken in theorie’
in theorie 15 alg het geg 7.8
hierna,en hhierna blijft wel 15 alg het gegeven,
en Kuiper c.s. (ver)werkt wel
hierna alleen practisch ,technisch,ook in de natuur rekenend,ook ontwerpend nagaand,voldoende geg nagaan.

2804 2016
verzamelen,hierna algemeen,algemeen ook andere voorstellingen,aders algemeen te nemen,studies geschikt,
1#lezen niet
2x niet 1x op te merken
Fermatgetal is een natuurlijk getal Fn= 2 ezxp (2expn)+1,
vermoeden ,vermoedt Fermat zelf (on)juist,getal altijd priemgetal onjuist,behalve eerste vijf getallen juist priemgetal
(# 2 andersom juist 2exp m,juister m een macht,een priemgetal als m een macht van 2 is,
lezen (2hoogm) als vorm opmerkend,)2#2
te nemen als terugnemen te nemen,opmerken m= 1x (p+1)//m gehele,als m=(2hoogn),1x(p+1)
#3 en lees vooraf ook pag 127,,,Ssam atllas v/d wi”"priemgetallenstellingen,Stelling 2 {Eerste priemstelling),Stelling 3((Tweede priemgetallenstelling),en merk op als juister axiomatische uirbreiding bij ons,mee,(doorlezen duidelijk,getal hierna eerste deel voldoende F getal 4 als tot 3 niet verder terug,duidelijk hier doorlezen derde geg geschikte termen,tweede deel getal lezend,aantal termen 5 verschillen tot 2 beter tot 3 lezen,duidelijk hier op te merken,meenemen als derde geg getallen Mersenne bepaalde wel priem,selectief hier als geschikte geg mee,duidelijk,en wel 2x lezen,2x wel lezen ,nemen onnodig,geg Bertrand,Cebysev onnodig,1x niet nemen,meenemen net niet anders.1×1x, als in een vorige uitbr Dirichlet het gegeven 1×1,hier duidelijk aanwijzend,Cayley geg cirkelpunt rekenpunt aanwijzen,hierna 2 andere als Cayley geg nodig ,anders niet studie blijft anders niet algemeen},
(voor mijzelf, def nulpunt van een functie lezen)
#4 VERMOEDEN v Waring,
elk geheel getal te schrijven als de som van 37 getallen,die elk de som van 37 getallen,(bij ons in studie bijvoegen lezen,2xlezenref C.Reid wel duidelijk,tot geg 239 bijvoegend 1xnemend),die elk tot de vijfde macht zijn verheven,(bij ons twee optes opmerken,wel bij ons macht exponent te lezen practisch te lezen te nemen beter optie,
1x optie 2 als exp 10,alleen geg v tekens als geg getallen waarden alleen aan te wijzen ,aftellend,aanwijzend 10 als geschikte,tweede optie 10 rekenend tot als laatste geggeg priem kwadr geg 2geggeg 1,als in een richting doorrekenend gaat het alleen operatief per nieuwe computer q.m kwadr 1x(x) binnen het ene proces rekenproceesdeelproces simultaa in het andere als in 5 operaties eenmalig,1x,1x binnen deelproces het geschikte geg cirkelpunt rekenpunt 1×2x voldoend,en nodig, voldoet 1×3 vanzelf te rekenen,algemeen algemeen blijft optie vrij door te studeren
…..eencontinu 1o aage?..
detailed toelichten
lezen ref C.Reid,pag 25,nemen 37 zelf voldoende uitschrijven als een som 2 termen 3 (en mee bovengeg Mersenne als geg als geschikte mee geschikte mee)
doorgaan rest uitschrijven nemen als getal nemen geg als geg nemen als volgende als hoofdstellng als gegeven als hoofdstelling van de rekenkunde nemen,
en postuleren 15 x algorithme 25 nemen,geschikt door algemeen algemeen blijft geschikt doorgaan,
hier door
eerste deel getal veranderlijk als toenemend factoren toenemend in veranderend product nemend (en) tweede getaldeel geschikten als termen een som nemen,nu het geg Mersenne bij ons mee gaat,geschikt factoren tot3,product lezen, en geschikt als tot 3,termen2 doortellen ,bijtellen,geschikt in een som nemen,en bij ons zonder waardeloze rest,verwaarloosbaar,gaat ‘t axiomatisch bij ons,duidelijk ineens langs kortere weg korter,gaat niet anders te rekeen ,Fermat getallen niet anders doorrekenend,juist voldoende,
tot 3 alleen nemen
F0= 3 niet
F1=5
F2+257,meenemen 3 tot 4 meenemen
F4== 65357
behalve 2(niet)nemen
F0,1x als 3 niet als geg
F2=17 niet 2×1x beide niet nemen
2p en pp
zonder 3×17x Fx wel priem niet nemen
en geg 37 e 5verschil 3 in verschil wegnemend
als het andere 2
tot 34(als 37-3 lezen) /37 zonder2
1x (137teken) 2analytisch1
pp en 2p
verder duidelijk voldoend
voldoend duidelijk operatief2,de rekenoperatie in het ene rekenproces delproces tot q.m kwadr door door te rekenen in het andere rekenproces alleen,(1x!),vanzelf,in geschikte andere delproces 1×1 door
(tot) 1x (q,m+1),
FINAL
vervangt 1×1 alleen eerste priemgetallenstelling ,tweede priemgetallenstelling als geg hoofdst niet
FINAL FINAL.
to check,preliminary,to check,
( voor me zelf
*terug eerste deel getal tot als 3
te nemen,alleen nemen
als Fgetallen geschikte alleen voor m=1x (p+1)
* verschillende resten als verschille laatstedeel samen in een som als een getal bewerken tot voldoende 37 termen lezen voldoende als getal voldoeende t nemen,’blijft als rest zonder 37 een kleine (rest(< 37)
in de N nemen +2 en
eerste deel hoofdstellijn priem nemen,KAN nIEt,intussenwel
v teken alleen,eerste 100cijfers getallen priem oplopend ,oplopend in aantaloplopend,oploppend verzamelend oplopend,tot( aantal+1) en p1k1,(ref lezend) tot,(niet verder gaat)
behalve de eerste 5,zelf Fermat geschikt F0 t/mF4 als 65537 vijfde als 5 cijferig door te lezen te nemen gaat door te nemen tot 8cijferig gegeven te nemen
nu het gaat
eerste vijf wel vermenigvuldigend, vermenigvuldigen volgens de als geschikte regel als rekenregels als in vectorrekeniing,(algebr.),regels rekenregels volgend,
en als rest welals rest delend,well aantreffeffe,aantreffen bij C,Reid nemen te nemen tot 239 ongeschikt aftellend,
en alleen bij ons,en als aftellend als rest,laatste geg opmerken als v teken niet teken 2rest+,weg te nemen,wegnemend,
als rest eerste deel en als deler 37 zelf 1x andere 2 mee

2704 2016
als inputgegeven te nemen methodisch te rekenen nemen en (2S) ongeschikt als 1/2S in het andere proramma uit te sluiten als probleem uit te sluiten

leest,en leest 1x zelf zelf ongeschikt geschikt 1x, ((en vervangt niet,bij ons door geraken wij door het 8 cijferige geggeg Mersenne mee geg Malba Tahan,(J.C. de Mello e Souza het gegeven 142857) door door tot het te zoeken onbekende 8 cijferig getal te zoeken te zoeken tot volledig bekend,en duidelijk boven,behalve behalve 1/2S,als 1/1×2x mee uit te sluiten lns leest ln 20,sluti 3 meeuit,mede sluit mee uit sluit 4 uit)),
laatste cijfer(s) laatste 2 afellend 1 aanwijzend 2×3 als laatste1,mee tot 7,laatste 1 eerste,2×7 mee 1mee,en
als derde 7 ongeschikt 1x 20 niet 3 niet,1x zonder4
2x(on)geschikt 1 geschikt
8 mee
(product) beide vorige
(2)57 Mersenne geschikt
werkt 1x
#.65557 als Fermatgetal geschikt,alleen lezen,meelezen+20 als geg meelezen alleen
1×1x werkt,Mahalgetal werkt bij ons door,gaat tot geschikt door,
1x,en alleen
Mahal’s in’een check een Mersenne-check gaat’t axiomatisch bij ons gaat ‘t allen mee,(axiomatische uitbr teruglezen)
1428
als Mahels’ voortgaand Mersenne’s
1428,(invullen3cijfers2),57
1428
# het gegeven
14283957
alleen wijst,en Mersenne zelf wijst zelf 257 aan,3x geschikt aftellend 600 mee tot 957,
wijst getal Fzeta+1,geheel getal bij Riemannbijons wijst zichzelf aan,
nu het gaat 3x aanwijzend aan te wijzen niet zonder Waring’s vermoeden bewijs gaat,(het bewijs van het vermoeden elk geheel getal te schrijven als de som van 37 getallen elk verheven tot de vijfde macht,het bewijs van Chen Jingrun gaat hier).

…checker leest terug,plaatst terug svp…. 239/39 waardeloze rest…

lees door ,blogtitel ,,Vervolg extensies” t/m Dutch terror.

Een kwellende vraag.

8 januari 2016

Voor de magistratuur blijft liggen een kwellende vraag.
Wat zullen zij hebben aangericht door hun zwijgen over een second opinion?
Komt het zover,dat door ons rekenen, fysieke veranderingen in ,op en boven de aarde, veranderingen tot aan de zon en verder, voldoende juist zullen bevonden worden,dan blijft voor hen de vraag,waarom zij geen recht spraken,waardoor de samenleving met zijn industriele activiteit,de aardbewoners met hun zorgen over klimaat,en de slachtoffers daarbij van onvoorziene gebeurtenissen, tenminste ten dele uit de voeten hadden kunnen komen.
Wie niets weet,spreke bij voorkeur weinig.
Het bewust zwijgen van hen,die beter zouden moeten weten,het beter weten, kan een ondraaglijke last voor sommigen van henzelf worden,zoals voor anderen,sommige hunner slachtoffers, hun verzwijgen van aan hen aangedaan onrecht ondraaglijk kan worden.
Over de kwaliteit van hun overige werk,niet-fysieke veranderingen binnen de samenleving aangaande,spreek ik hier verder geen mening uit,
(en Nazi’s,ook Spinoza-volgelingen,zijn mensachtigen,die het verstand afschaffen,soms als kapitalisten,soms als socialist, perse altijd fout.Dat blijft wel mijn mening.Fouter kan het niet.
En stel wel, in het algemeen,dat men het gedachtengoed van Spinoza misbruikt heeft.Of het deugt zelf niet.Het is ook aanwezig binnen de USA- grondwet.Revisie noodzakelijk?).

*het aantal doden bij de laatste tsunami bedraagt ca 1/3 X,kan ook zijn 1/4X het aantal recente doden door medicijn Beta-blogger,HOLD,beta-blokkers.Ga er maar aan staan.Kunst,religie,wetenschap,politiek , middelmatige tv-journalistiek en imponerende anabole steroiden verstrekt door Broodheer zelf binnen onze Nederlanden.Vreet zelf op.Ik lust ze niet.
De nieuwe Nazi’s rukken op tot hen halt wordt toegeroepen door het hedendaags verzet.Stop.En rechtsomkeert.We zijn het zat.

1201 2016.
behalve punten tijdpunten ,(Auvergne,Vogezen en Auckland-district hiervoor), binnen timesheet nagaan,aanvullen,tijdlengte als geschikt verschil nagaand,analytisch getallen,gehele inbrengend,bijvoorbeeld 1x als geschikt 35 eeuwen als geg geschikt om te nemen,als bekend tweetal enorme erupties aanwijzend
Santorini,Krakatau,tijdlengte 3500 j als verschil op te merken,
terug,door
en ook analytisch als deze beide nagaand binnen de Ring van Vuur nagaan
functietheoretisch,getallentheoretisch,practisch en door,verder nagaand,tot gehele getallen de gegevens voor logic scheme,timesheet nagaand in studie te nemen,
niet alleen,(model),oppervlakte,(inhoud) geg opmerken,(omtrek Ring v Vuur,- als Aarde-omtrek,40.000 km-,erbinnen,(erbinnen) als geg opmerkend ), te nemen,
behalve 2×2punten ,(leest Auvergne,Vogezen,Auckland- district,behalve 1×2 punten magn NP verschuivend,1xtot 3,als omkerend NP als tot ZP,(keert reeel nog niet om),leest in complexe voorstelling,(logarithme),tot 6 punten,neemt bij ons tot q.m geg (on)voldoende 6tot5 voldoet,
en rekent door,nu het gaat,andere geschikte,geschikter 5vulkanen tot 3 ,typen als Kilimanjaro., 9vulkanen10 beter mee na te gaan,nu diametraal,diametraal,alleen langs de equator de geschikte geg te zoeken,(opm.duidelijk langs de evenaar niet diametraal projectief,voldoende 2 stuks na te gaan,ga na),
tot 1×3 door te rekenen,gaat mee na,(beter nagaan van N tot Z,aanw:lees terug blogtitel ,,Eindverantwoording”,dd 1509 2015)1×2,(beter door)
door door te rekenen,en bijv stratovulkaan Kilimanjaro,zelf 1×3 in Kibo,noteer ,5x 10 exp 6 j,in Shira ,noteer 1×10 exp 6,in Mawenzi,ook mee andere(n) als deze(n) mee,zoek zelf op,(ook wel te googelen,2 stuks door te googelen),
en vervolg de studie,laat uiteindelijk over aan vulkanoloog en aardwetenschapper,tot hier entry alleen, zoek aansluitende geg in studie tot volledig timesheet,andere,aansluitende geg mee mee te nemen,als geg v specialisten,geg als schuivende platen,aardschokken,etc te nemen,mee te nemen als geschikte,geschiktere2geschikte1,
[zonder geschikste te nemen,blijft alleen als geg practisch, theoretisch als geg. alleen om te rekenen,wel doorrekenen,rekent 1x zelf door,wijst aan,practisch berekenbaar bewijs aan],
en hier,als entry voldoende,
reken door.
tot computerrekenprogramma geraakt tot kennis van (ook aanstaande) gebeurtenissen als erupties,aardschokken en tsunami’s.
For comments only.

Opm.1.NP blijft ,tot hier in deze studie,in het Noorden
opm.2.En op klad wijs ik aan,en het gegeven als extra geg op te vatten,gaat voorlopig als hypothese,gaat door, gaat getallentheoretisch priemgetallentheoretiasch door,(HOLD for comments studyteam), gaat te nemen,in voorstelling te nemen,behalve de equatoriale items Gunung Rinjani,Gunung Agung,mee Gunung Batur niet alleen mee,alsmede mee mee,
en wel terug, door tot in Africa,1x (tot)3 ,wel beter in complexe voorstelling te nemen om door te rekenen,
gaat, en bespreken wij als hypothese om timesheet,logic scheme te vervolledigen, voldoende uitbreiding aan te voeren op Africaans vulkanencomplex als aangegeven,[zie mijn archief klad dd 1201 2016].

!401 2015.
Aanwijzing.
Zou de walvis potvis zich bij zijn tochten mede orienteren,zoals van sommige trekvogels bekend,op het aardmagnetisch veld,dan kunnen we wel meer strandingen verwachten,behalve de strandingen voorheen op de stranden zuidelijk van het Auckland-district,d.i.op stranden van Tasmanie,duidelijk ook op de stranden van Nederland en verderop,nu deze dieren door wijziging in het veld vanzelf in de ondiepe Noordzee,Waddenzee verderop terechtkomen,voor hen een dodelijke fuik.Zie de afgelopen week het strand westelijk van de Griendplaat,was het niet bij W.Terschelling of W.Ameland?Of komen ze om door te veel/te weinig koolzuur,(zo al niet mede door massahypnose/hysterie voortspruitend uit het menselijk genoom en aangewakkerd door de frontrunners als hun jurist,adviseur,de advocaten werkzaam voor de te progressieve klimaatwetenschappelijke avant-garde)?

1501 2016.
2x klad A4tje,resp. dd 1401 2016 en dd 1501 2016,betr timesheet.logicscheme.For comments only,Studyteam only.
samenvattend,
na te gaan,vandaag in voorstelling nemend,
*kracht,van hemelpool aangrijpend op zon,zon verschuift niet,draait iets, (merk op zon intern,en als 6 tuberanzen 5 als verschijnsel erbuiten,datum bij ons bekend hier voor een check),
*kracht,(zwaartekrachtveld duidelijk),Aarde verschuift niet,draait 2×1x als 1×1x iets verder,zo magn NP (te) beschrijven v Aarde.
*kracht,grijpt aan en verschuift lichaam, koolstof kogel binnen aarde tript in in vlg positie ,en diametraal tot oppervlak erbuiten voor een kracht gaat,merk op
als gebeurtenis een eruptie soortgelijk als voorheen op N halfrond , de enorme als geg(Santorini eruptie),samenhangend met Keakatau,en ook bekend als eenzelfde(n),(Krakatau, krakatau eruptie),aan evenaar,en,nu uit te rekenen als derde soortgelijke(n) de volgende als soortgelijk paar enorme erupties,Krakatau,als Santorini op Zuidelijk halfrond
en terug,door,zie de data,klad, van 1401 2015 meenemend,ook 8 negatieve grote gehele als tijdlengten opmerkend, mee 9vulkanen 10 de laatste als laatste bovengenoemde zware,zeer zware als derde op Z halfrond ,wel berekenbaar,en nagaan beter terug,door tot 16 erupties na te gaan als dubbele,samenhangende erupties in complexe voorstelling te nemen,mee te nemen op
noordelijk halfrond Santorin,Krakatau evenaar/Krakatau,Krakatau,equator/Krakatau equator,vulkaan X,zuidelijk halfrond als aanstaande gebeurtenissen op te geven,nu het niet anders ,en wel getallentheoretisch alleen gaat, geg S getallen 2S geschikte ln S geg.in theorie teruglezend,te nemen,niet zonder vele overige (on)bekende vulkaangeg als Big Data,en niet zonder C, als vaste zwevende aardkern in computerrekenprogramm onzerzijds te betrekken, mee te betrekken,
en,
behalve voorlopig, tot hier van ons voldoende geg voor opstellen timesheet, logic diagram,voor onze eigen discussie,en mee in een volgende discussie,niet alleen gebeurtenissen als erupties besprekend,mee,en wel mee, om aan (te) vullen en uit (te) breiden,de gegevens van derden,seismologen,betr.platen,schokken en bevingen om ook rekenend te geraken tot kennis van andere komende gebeurtenissen als vooral van tsunami(’s),
duidelijk voor ons zie note
# theoretisch getaltheoretisch bij A4-tie 1401 2016.

1701 2016.Model
Model,incl.Brace-Goetze sterkteprofiel..
opmerken,dualiteit opmerkend
ons gegeven bolkromme te lezen,over aardboloppervlak van Z tot N,binnen de met zon voortbewegende en roterend bewegende aarde binnenin de kromme als projectief nemend,in twee stappen in voorstelling nemen,van Nieuw Zeeland in een boog binnenaards onderlangs de ,,Ring of Fire” voldoende lengte nemend,en items voldoende 1vulkanen2 gepaarde-als diametraal in tweede boog geschikt exemplaar aftellend,eersten tot als laatste,geschikten,resp buiten bg N.Zeeland tot onder Pina Tubo-area,verspringend , verder buitenlangs bg,erbinnen tweede exemplaren van paren,items, opmerkend vanaf onder de Hawaii- vulkaan-area opmerkend ,en als tweede stap te nemen als boog erbuiten voldoende op de ,,Ring”present tot Kaap Hoorn door,eronder,wel verderop eronder onder het vulkanisch gebied in Antarctica,en wel 2×1x items,1×1x als geschikt gepaarde2 exemplaren2, aftellend,aan te wijzen,perioden geschikt gepaarden van de ,,Ring” door te rekenen,nu het beter gaat,–theoretisch Riemann-geschikte(n) geg,getallentheoretisch practisch,in de natuur bij ons na te gaan–te rekenen
duidelijk mee te rekenen als geg in het zuiden,Antarctica, bekende data v. tweetal Erebus,Terror ,en (zonder) Hawaii,Philippijnen geg niet mee,1x als geg geg opvolgend+1 in het Noorden op Ijsland als tegenhangend type,spleetvulkaan,(zoek op),om
eenheden door te rekenen,
[voorlopig,mee nagaand,zijdelijngs zonder ln20 ,1x als 10,gaat equatoriaal 10 items 9erupties10 als diametrale als tegenoverliggende,{(on)nodig echt diametraal}, zonder zonder 6 andere 2x3 als 1x1x3,genoemde duidelijk.PSE,TO CHECK, bij S-getallen 2S, in getallentheorie theorie zonder geg ln,behalve,hier,getaltheoretisch en 1x erbuiten (niet) na te gaan,1x als geg mee,gaat,na te gaan,1x algorithme 15 na te gaan als 1x3 door door te rekenen, 2veranderend veranderlijk3 anders 1x,en als vast,teken als 10,eenmalig geschikt door te rekenen,rekening ineens].
nu het gaat,
gaat het,en als extrageg mee te rekenen te nemen,uit onze klimaatstudies bekend,
neemt nu het gaat,
gaat ‘t als gegevengegeven veranderende magn NP veranderend tot nabij het eiland,,Prince of Wales” als gegeven in jaren te rekenen,en in geschikte eenheden de gepaarde items geschikter door door te rekenen om in timesheet op te stellen mede als aanwijzend gegeven voor platentectoniek aan derden te verstrekken om samen,timesheet en logic diagram samen,verder te verduidelijken,
‘t gaat,
dualiteit,
door 1x,x door te rekenen.
(opm.poolomkerend,als verschijnsel later wel eens in studie,hier prematuur).
For detaiiing,zie archief 1 A4tje dd 1701 2016.

1701 2016 09h.
[Mee gaat.
Eis:
Codex Justiniani.
Uitspraak:
Revisie terstond].

1801 2016.
Toelichtend.
omtrek ,,Ring of Fire” als omtrek Aarde en verder nagaand,behalve inhoud oppervlak gegeven
als uitgebreid theoretischals geg
oppervl lijn/lijn punt mee ,nu het gaat drs door Aarde 1×1x inhoud dezelfde 2halven weerszijden de ring samen 1gehele als gegeven,mee te nemen,neemt zelf mee interface geg punt als extra geg mee,
leest, neemt 3punten als lijn punt als punt als punt exta en geraakt zomede en niet anders tot als gegeven
quantummech theoretisch tot bewijs,niet anders,niet zonder Big Data duidelijk als optie in computerrekenprogramma te nemen anders,
anders niet,niet anders,
en zie archief A-4tje dd 1701 2015 alinea als volgt
…mede door door te rekenen,450 exemplaren vulkanen +2 stuks (niet) zonder door te rekenen tot 1/2,beter,
450 stuks +2 mee (verbeterd),andere 2 als tot 3 mee (anders),
beter 2 verbeterd ineens mee door,
voldoendedoor door te rekenen tot 2 door als (tot) +1/2 voldoende door,
voldoet ‘t ons getallentheoretisch ineens in een rekening zonder probl 2 als log en als natuurlijke log niet een probleem…,
als extra geg reeel alleen bij te meten omtrek ,,Ring of Fire” dezelfde als omtrek Aarde.
alle erupties door te rekenen,(bij voldoende seismologische input data).Tot hier extra gegeven

{voor onszelf als studie,een hypothese,
om wel theoretisch,practisch extra gegeven mee op te merken,
2 antarctische stratovulkanen,1spleetvulkaan Ijsland
analoog
2stippen strepen2 uitgestoten 1object
na te gaan als Vulcanus, bekend als,,de intramercuriele planeet”,als extra gegeven opmerken om aanvullend model ontstaan Aarde op te stellen,voorlopig}.

merk op,vat samen
2×2
de ene logarithme gaat als behandeld intern binnen Aarde,
de andere uit te schrijven tot 1x log2+1 ,en (ln)e tot -1
blijft theoretisch geg e alleen 2 als kwadr,te rekenen,practisch te nemen tot 1xals (kwadr +1) het derde object ,(t.w.twee in Zuiden,1object in het Noorden),duidelijk niet anders te nemen,weg te nemen,neemt zelf bij ontstaan weg als het vierde object,Vulcanus gaat als object,(voorheen niet afgespleten van Aarde,en
in latere studie wel eens verder na te gaan te relateren aan aankomst van de 4objecten3,dewelke Pluto mee tot ons zal voeren).

1901 2016.(studie).
vat samen ontstaan ,in 3 hoofdperioden in voorstelling nemend,
#Aarde excl.maan ,excl. vulcanus,en
planeten binnenplaneten,eerste periode, buitenom (ongeregeld) ) overige planeten buitenom.
#op 1x verhoogde snelheid (bewegend om zon,tweede periode,tot 1×1x Maan v Aarde loskomend,blijvend en Vulkanus anders (blijvend) 5de planeet,als tweede buitenplaneet derde afsplitsng tot alle Plantoiden,Aarde vangt eigenrotatie aan,continenten vangen aan af te drijven,
#derde periode,voldoende tot heden,en 2×1xals 1×1x snelheid eigenrotatiesnelheid Aarde verhoogd,door,gaat door
tot Pluto gereed,d.i.4objecten3 als beschreven,Pl. verdwijnt zelf tot coord als beschreven,en mede Icarus gereed als tweede object maan Mercurius zelf draaiend als alle andere planeten om de zon,behalve de volgende,Venus,als enige retrograad,enzal zo zijn in voorstelling te nemen,aanvullen,timesheet te specificeren ,nu het gaat,verder gaat behalve balansen,wel v energie te specificeren,ook logic scheme na te gaan
,en behalve blijvend Einstein’s notitie betr.Mercurius,mee,nu het niet anders blijvend gaat,hier als onze aanvulling,1x aanvulling op Einstein betr.het geg van Venus,(lees terug,2 sec per eeuw),volledige aanvulling 1x,1x,nu het buitenom,doorgaat,vermoeden,tekens vermoedend reeel, aanvulling 1×1x1x,gaat mede planetoide Hidalgo in minder langgerekte baan als Saturnus maan, (gaat simultaan),gaat mede zo mede Vulkanus gaat,(merk op als gegeven te vlug geheel verworpen door anderen voor ons,na Einstein’s notitie),keert terug 2102-2120,blijft als tweede maan Aarde,gaat simultaan 1×3,vermoede,duidelijk te nemen,neemt positie in als object Mercurius maan,neemt planetoide Icarus zelf wel in,en neemt duidelijk Saturnus,Hidalgo ,duidelijk Aarde,Vulcanus,
wel
beter nagaan,aantonen,voor studieteam duidelijk,practisch alleen,wel alleen theoretisch doorrekenend,
tot als teveel door te rekenen tot als ln 20 door,
en niet zonder op te merken als te gering,
theoretisch practisch duidelijk 2 opties als geg beide v Gauss,
nagaand beter
niet anders model17 nagaand
na te gaan niet (zonder) 20 (niet) anders
nagaand door te rekenen tot ln 20 en practisch (zonder)4
(niet)anders tot 17 als geheel
gaat anders niet,niet als geg niet na te gaan,getallen S als 2S geg10 geschikte als gehele anders niet mee,
hier specifiek
niet anders,1xzonder 4 blijft als tweede alleen 1x als verschil
door door te rekenen,(logarithme zonder andere als rest)
1.47-(ln)geg 3.12 alleen tot -2 alleen,
1x analytisch zonder 4,
gaat 135 analytisch,(leest, neemt hier rekeneenheid 3,in de Archimedische spiraal,dezelfde richting geg nemend, projectief na te gaan,te nemen
en,algemeen,
mee alleen in theorie 1×1xpractisch mee,
en als tweede geggeg 10,door, 2Sgetallen door,door ,(te veel tot 30 door)
beter terug door
tot geg (125.),1xals (125). bij ons bij Gauss in theorie verder nagaand,
wel model 17 hier voor vulkanen 100 exemplaren tot 1000 items
geschikt in studie,rekenmodel, te nemen
nemend in de tijd lengten als projectief
1×3 tot andere3,((behandelde geg Gauss bij ons behandeld,lees terug bij ons v 17hoek de puntengegevens,zie hieronder toepassing), voldoende (te) nemend
behalve 450 erupties,tussenliggende tijdlengten,
1×17 gehele als 1×1x 6×5 en andere Soptie(s),ook wel 1o als priemtekengeg geschikt analytisch 5,1x
gaat alleen,
geschikte,geschikter bij Gauss,1×1x geg aantreffen geg constructie regelmatige 17 hoek,ruimtelijk 1×1xmee1x,bij ons voldoende
punten als geg tot 3 zonder probl 2probl1,(aanwijzing:teruglezen), als zonder vvs probl,1(x)vv(s+1),

(klad,reeds OBSOLETE,als tussendoortje,een kwestie,vraagstelling,krijgt Aarde een tweede maan, volgende eeuw of na Pluto’s definitieve vertrek?
En,ga mede na,als vermoeden in studie te nemen,
gaat elk over tot (andere) elliptische baan,behalve Vulcanus bij Aarde ,ook Hidalgo bij Saturnus en Icarus bij zon als om Mercurius,
door in studie te nemen,te lezen,)
wel REEEL,
terug te lezen bij ons,aanwijzing,1xals geg Rolle 1×3 het geg aanwijzend hier als het theoretisch,practisch astronomisch geg terug te lezen te nemen in studie bij ons,
voorlopig studieaanwijzing om te rekenen,1×3x loslatend gegeven wortel2 tekenwaarde te nemen te veel te weinig te nemen
als tot geschikt duidelijk nemend
mee te nemen,op te merken
behalve als (halve) conoide+1 als extrageg mee te nemen
en behalve+1 als geg mee mee te nemen 1x tot geg+3 voldoend meenemend
voldoet ons loslatend van Aarde 2exemplaren niet zonder elli